eccer (I. 34B7 II. 0) l. egyszer

egyszer hsz és partikula  eccer (kissé biz)

I. hsz 34B7

1. ’vmely meghatározatlan időpontban, ill. alkalommal (a múltban v. a jövőben)’ ❖ Midön elsöben a’ Persák ellen mentem, a’ népem között lévö ſok értetleneknek haſzontalansága, akaratom ’ſzándékom ellen reá vévé egyſzer a’ meg-ütközésre, el-is veſztettem a’ hadat, e’ben meg-nem engedek magamnak ſoha (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 74) | Láttálá vaj etcé hegedüt, te Gyurka? (1854 Magyarország és Erdély Képekben C2965, 107) | Egyszer azután azt kezdték emlegetni, hogy az ellenség bekeríti Komáromot, s agyonbombázza a várost (1900 Váli Mari 8506002, 69) | Aki bika eccő vért szagút, embervérbe gázót, az a bika nagyon mörges állat (1917 Réti Ödön CD10) | Minden ismeretség megkezdődik eccer (1934 Kemény János¹ 9319001, 91) | Ha van kedve, egyszer látogasson meg (2010 Szántó T. Gábor 3153014, 995) egyszer hol volt, hol nem (volt) ’〈(nép)mese bevezető formulájaként〉’ ❖ Egyszer hol vólt, hol nem vólt, vólt egy török város, Nagy város vólt, és benne vólt sok gazdag áros (1827–1828 Fazekas Mihály CD01) | Egyszer hol volt, hol nem – régecskén lehetett, S az óperenciás tengeren túl esett, – Volt egy öreg király a tündér világba’, S egy vén felesége, a vasorru bába (1847 Arany János 8014002, 7) egyszer volt, hol nem volt (rég) a) ’〈(nép)mese bevezető formulájaként, ill. vmely (valós) eseménysor elbeszélésének humoros, ironikus bevezetéseként〉’ ❖ egyszer volt, hol nem volt, egy király (1839 Szász Károly¹ 8425004, 122) | Egyszer volt, hol nem volt, volt valahol egy kicsinyke kis falu, amelyet úgy hívtak: Istenhátamöge és ebben a faluban élt egy tudatlan, faragatlan szegény pásztorlegény (1922 Kadosa Marcell CD10) | Egyszer volt, hol nem volt, amikor még a Meteorológiai Intézet sem volt, élt az erdőben egy ősöreg mackó (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065001, 5) | Egyszer volt, hol nem volt, a Commodore-ok és a Sinclair Spektrumok világa után beköszöntött a személyi számítógépek (PC-k) kora (2000 Magyar Hírlap CD09) b) (jelzőként) ’olyan 〈személy, dolog〉, aki v. amely régen, hajdan élt v. létezett, ill. amely talán nem is élt, létezett valójában’ ❖ Már akkor rá is ejtette a fejemre az egyszer volt, hol nem volt kalapot (1918 Móra Ferenc 9459001, 98) | a szenvedés s a szenvedéstől való rettegés nem korlátozódik a világ gettószerűen kiszigetelhető, körbekeríthető, egyszer volt, hol nem volt körére (1985 Bodor Pál 1019055, 167) | Miért népszerű Koncz Zsuzsa ma is, évtizedekkel azután, hogy bájosan éneklő kislányként felbukkant egy egyszer volt, hol nem volt televíziós vetélkedőben? (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (felszólítást, óhajt, elvárást stb. kifejező mondatban a már szóval együtt) ’〈annak kif-ére, hogy a jó ideje vágyott, óhajtott, (el)várt dolog vmikor a jövőben, de minél előbb következzék be〉’ ❖ A mely sok ideje hogy már fáradozok, el veszet juhocskám utánnad utazok, valyon reád egyszer már mikor tanálok, hol vagy hol vagy kérlek imé majd el állok (1775 Csíksomlyói iskoladrámák 7401001, 73) | Gyertek be már egyszer – kiáltott ki a gazda (1868 e. Vas Gereben C4381, 394) | Nem gondolod, hogy egyszer már írnod kellene arról is, hogy az, amit ostoba stilisztikai tankönyvek prózának neveznek, a művészetben hamis fogalom, fikció (1964 Sinkó Ervin 9605003, 9) | Szeretném már egyszer megérni, hogy ebben a rühes országban valaki a régi görögöket is előveszi (1989 Csoóri Sándor 9090055, 147).

1b. (a máskor v. másszor szóval együtt v. párhuzamos szerkezetben ismétlődve, ksz-szerűen is) ’egyik alkalommal, egyik esetben’ ❖ mindenikünk a’ maga kényje szerént, még pedig egyszer egy, másszor más indulatból ír, és akkor leg-tökéletesebb a’ munka, mikor az Irónak nem költöttek, hanem valóságosak és jelen valók indúlatai (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 246) | A deléjség fogalma úgy összezavartatik az egész munkában, hogy tiszta fölfogása szinte lehetetlen. Egyszer beidegzési folyam, egyszer szellemi elem, félszellem, itt pedig physicai anyag gyanánt vétetik (1845 Orvosi Tár 8655001, 140) | egyszer ennek van igaza és máskor annak; egyszer ez a jobb, a szebb, a nemesebb és máskor az (1910 Lukács György² 9405009, 138) | Csak azt a kérdést kell föltenni, hogy mi van akkor, amikor a kormány sérti meg ezeket a szabályokat, méghozzá nemcsak egyszer vagy másszor, hanem szisztematikusan (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1c. (a csak szó előtt partikulaszerűen) ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó esemény egy alkalommal váratlanul, az előzményekhez képest hirtelen v. meglepő módon következik be〉’ ❖ Midön igy foglalatoskodik vala Bojárdó, egyſzer tsak tudakoztatta töle a’ Baſſa, nem volna-é néki kedve Törökké lenni? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 215) | Egyszer csak, a mint az asztaltól fölkelnek, [Maurice úr] elhalványodik és elájul! (1863 Szerdahelyi Kálmán ford.–Sardou 8443001, 6) | egyszer csak azt kezdték rebesgetni a tanyák közt, hogy az Etel ura összeállt valami tatár kocsmárosnéval és egész elpocakosodott (1927 Móra Ferenc 9459034, 39) | [Ion Grigorescu] álldogált leszegett fejjel, közönyös arccal a falnál. Egyszer csak levetkőzött meztelenre (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈Egyszeri alkalomra, esetre utalva.〉’

2a. (megosztás kif-ére) (rég) ’egyszeri alkalommal, egy ízben’ ❖ Én e’ végre jobbnak erányzanám az egyszer egyszer ki-adandó árkusok számát meg nem határozni, ha mindjárt az tízre menne is (1789 Főldi János C2554, 304) | [Az utazók] elvagdalák tehát köpenyegöket, ’s össze kötözvén, egyszer egyszer csak keves vizet meritettek, reszketvén a’ gondolattól, hogy gyenge kötelök elszakadván a’ csöbör is lenn marad (1834 Fillértár 8623001, 100) | M. Hány itcze bort fizet Mucsinyban egyszer-egyszer? A. Mikor hogy esik – kettőt – négyet – hatot (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Kevés ideig tartott egyszer-egyszer a békesség, akkor sem voltak csendességben [a katonák], ha nem volt harcz vagy baj, kerestek maguknak a törökök közt bajvívó társat s a két sereg előtt kiállottak párviadalra (1912 Dézsi Lajos CD55).

2b. (rendsz. az az v. ez szó után, gyakr. a most, még v. akkor szóval nyomatékosítva) ’a megjelölt egyetlen (mostani v. távolabbi) alkalommal, esetben’ ❖ Drága Márk-Grófném (felelte bizodalmaſabban a’ Hertzeg) moſt ez egyſzer lehetetlen múlatnom, a’ kételenség kénſzerit el-mennem (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 56) | Minden jól ’s helyesen vala elkészülve, ki tehet róla hogy az ég ez egyszer nem kedvezett (1845 Eötvös József 8126002, 93) | Most egyszer ne történjen veszedelem! (1907 Csizmadia Sándor¹ 9089011, 269) | A cél, melyet saját szavai szerint maga elé tűzött [Hunyadi Mátyás], igen nagyszabású és magasztos volt; ezt átlátták az ország rendei is: ezért még az egyszer, de utóljára megszavazták a szokásos kautélák mellett a rendkívüli hadiadót egy kiválóan fontos toldalékhatározattal (1937 Bánlaky József CD16) | A bokámnak soha nem volt semmi baja, kivéve akkor az egyszer, amikor belecsípett a mérges rája (1956 Ottlik Géza ford.–Hemingway 9496005, 103) | Most az egyszer szedje össze magát a bátyám, és egy lendületre végezze el, ami a dolga (2009 Szvoren Edina 3152004, 850) egyszer (é)s mindenkor ’egy alkalommal és utána mindig’ ❖ A szubjektum tehát egyszer és mindenkor be van zárva a Másik diszkurzivitásába (1991 Tarnay László 2028017, 169) | A vámosoknak egyszer s mindenkor tudomásul kell venniük, hogy a vámügyintézés átlátható (2000 Magyar Hírlap CD09).

2c. (-re raggal rendsz. az az v. ez szó után, a most szóval nyomatékosítva) (rég) ’〈a megjelölt egyetlen (mostani v. távolabbi) alkalomra, esetre〉’ ❖ Pandalus, Tekintvén a’ ſúlyos teherre: Nem akadtál, úgymond, fél-bolond emberre! Másſzor-is kell er: nem tsak most egyſzerre! (1787 Csenkeszfai Poóts András C1279, 135) | Az orvos azonban és a tudós asszonyok jónak látták megérteni a csecsemő beszédét, odamagyarázva azt, hogy az visszakívánkozik már anyjához, azért elég lesz most az egyszerre a szeretgetés, s kivették őt János úr kezéből (1853 Jókai Mór CD18) | – Még a tükörről szeretnék valamit kérdeni – de most ez egyszerre tán elég is lesz, ennyi? (1855 Vasárnapi Újság CD56) egyszer (és v. s) mindenkorra ’egy alkalomra és utána örökre v. örök érvénnyel’ ❖ Csak azon esetben, ha a’ megholt tag a’ 4-ik év után mult ki, jogosittatnak az özvegy és árvák az intézet pénztárából ama’ befizetett pénzekből 100 pgő ftot egyszer mindenkorra visszakivánni (1841 Pesti Hírlap CD61) | ha a nádornak lehetlen volna a szertartásban részt vennie, az országbiró töltse be szerepét addig is, mig a koronázás után a helyettesitést egyszer s mindenkorra törvényczikk szabályozná (1867 Salamon Ferenc 8402003, 177) | Határozottan és bizonyos mártiriummal, mintha két év néma szemrehányását akarná egyszermindenkorra elutasítani, mondta: – Holnap félhatkor kelek (1936 Hollós Korvin Lajos CD10) | Ez az evolúciós megközelítés próbára tette azt a nézetet, hogy a teremtés bibliai elbeszélése kizárólag egy egyszer és mindenkorra érvényes aktusként értelmezhető, amely permanensen alapozott meg egy változatlan természeti rendet (2010 Petri Gábor 3068001, 32) egyszerre (é)s mindenkorra (rég) ’ua.’ ❖ A’ melly Herczegasszony férjhez megyen, egyszerre és mindenkorra 120000 aranyot nyer Jegyjószág fejében (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 86) | A’ bécsi cabinet ugyanis egyszerre ’s mindenkorra kijelenté, hogy ausztriai tartományokról kölcsönözött semminemű czimet el nem ismer (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a főszolgabíró] egyszerre és mindenkorra eltiltotta az éjjeli muzsikálást a templom környékén (1927 Krúdy Gyula CD54) | A folyamatleírások ugyanis nem egyszerre és mindenkorra készülnek (2001 Magyar Hírlap CD09) egyszer (é)s mindörökre (rég) ’ua.’ ❖ dobj le egyszer s mindörökre (1908 Ady Endre 9003164, 20) | [a katonák] akkor biztosak voltak benne: a hitlerizmus soha nem látott erőszakának és kíméletlenségének befellegzett. Egyszer s mindörökre (2000 Magyar Hírlap CD09) | [a kérdést] egyszer és mindörökre megnyugtató módon rendezi (2004 Országgyűlési Napló CD62).

3. (gyakr. a másrészt szóval együtt v. ellentétes összetett mondat első tagmondatában) ’egyrészt, egyfelől’ ❖ a forradalomnak oly lejtőjére fogják vinni elébb utóbb ezen loyalis hadsereget, a melyen a történelem tanusága szerint, mihelyt, egyszer elvész láb alól a szilárd alap, másrészt pedig a hadi szerencse kedvezőbbre fordúl: nincs többé megállapodás, egész a respublikáig, az anarchiáig s aztán a despotiáig… (1885 Görgey István 8160002, 117) | a második fogalmazás kevésbbé sikerült, mint az első. Egyszer már csak azért is, a mit az imént említettem, hogy magyarázatra szorul, míg az első a nélkül is könnyen megérthető. De ez még csak hagyján. Nagyobb bajnak tartom azt, hogy a meghatározás nem egészen szabatos (1892 Szinnyei József C0359, 106) | a meghatározandó ellipszis nagy tengelye, melytől utolsó elemzésben minden távolsági adat függ, kettős alakban fordul elő: egyszer mint tényleges vonalas távolság, másrészt a Kepler-féle harmadik törvény értelmében mint a bolygó közepes napi mozgása (1896 PallasLex. CD02) | az önállósított Társadalombiztosítási Alappal középtávú hitelek formájában megfinanszíroztatták a költségvetés hiányát. Egyszer 30 milliárd forint erejéig a családi pótlék csúsztatott átadása kapcsán, másrészt a maradék 13 milliárd erejéig lakásalap-kötvényt kellett vásárolnia a társadalombiztosításnak (1991 Országgyűlési Napló CD62) | két jelenség alakítja a BÁT árait: egyszer a hazai kilátások, másrészt a csaknem történelmi mélyponthoz közelítő világpiaci árak (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. partikula 0

1. (az, ez mut nm után) (rég) ’〈a szóban forgó v. a szituációból beazonosítható dologra (vissza)utaló nm-ra vonatk. minősítő állítmány nyomatékosítására〉’ ❖ Haldoklik Tódler! – különös történet az eggyſzer! (1803 Édes Gergely 8119005, 10) | Ez már egyszer könyv, mellynek szerzője tudja mit, mire és mikép? (1843 Athenaeum C0027, 6) | Már másnap a színpadra kelle menni, Ez egyszer a nehéz, nem a szerep! (1873 Arany János CD01) | Az első emeletet egészen elfoglalta az első magyar-osztrák tengeri gőzhajózási társulat. Ez már csak nagyhitelű vállalat volt az egyszer! (1875 Jókai Mór CD18).

2. (az, ez mut nm után) ’〈vmely állításra, értékelésre vonatk. bizonyosság, meggyőződés kif-ére〉’ ❖ Úgy látom, annyira meg-ſzelesitetted [Lukréciát], Hogy már meg-halni-is kéſz vólna éretted, Én nem tudom, eſzét miképen veſztetted? De elég az egyſzer; hogy raboddá tetted (1787 Csenkeszfai Poóts András C1279, 130) | az egyszer áll, hogy a párducz az oroszlán bátorságával nem bir (1860 Vasárnapi Újság CD56) | az ujságiráshoz oly szükséges vállalkozószellemből nincs benned egy szemernyi sem, az egyszer szent! (1909 Budapesti Hírlap febr. 20. C4697, 22) | nem is olyan régen általam ehhez a törvényhez egy módosító indítvány került benyújtásra, amelyet a Ház 82%-a támogatott. Ez egyszer tény (1992 Országgyűlési Napló CD62).

3. (rendsz. von nm v. von hsz után) ’〈annak kif-ére, hogy a beszélő a mellékmondatban kifejezettek alapján bizonyosnak, igaznak tartja a főmondat állítását〉’ ❖ Vallyon van-é ideje a’ gyógyitásnak, midn már egyſzer a’ gonoſz meg-orvosolhatatlan? (1775 Kovács Ferenc¹ ford. 7193002, 84) | Éppen ma vettem Péczeli levelét is; azt írja: „Valami egyszer a’ nyelv’ virágoztatását segítheti, én arra örömest reá állok, és így a’ Társasághoz is (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 343) | Csak testvér marad az, aki egyszer testvér (1846 Arany János 8014001, 129) | amit egyszer megtanultunk, az a legbiztosabb befektetésünk, ami egész életünkre a mienk marad (1976 Selye János 9594005, 117).

4. (ha, hogyha ksz után) ’〈annak kif-ére, hogy ha a mellékmondatban kifejezett feltétel(ek) fennállnak, elvárható, kívánt v. ajánlatos, ill. igaz a főmondat állítása〉’ ❖ Ha pedig egyſzer a’ kinával való éléshez fogtak, minden némü purgáló ſzereket távozttaſſanak-el; mert ezek által a’ hideglelés iſmét viſzſza hozattatnék (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 275) | De ha egyszer már katona, mintája a bátorságnak anélkül, hogy a sanyaruságok s veszedelmes helyzetek visszariaszszák (1857 Vasárnapi Újság CD56) | ha már egyszer egy tengeri utazás kellemetlenségeinek is alávetettem magamat: illő, hogy legalább a tengeri fürdő gyönyöreit is élvezzem (1885 Seltmann Lajos 8649001, 244) | Ase (kezét tördelve): Istenem, ha megverik, szegényt meg is ölhetik. Első: Hogyha egyszer sorsa ez, úgyis csúnya vége lesz (1941 Áprily Lajos ford.–Ibsen 9008100, 26) | ha egyszer tisztáztuk a hang-fonéma különbséget, a továbbiakban mondhatunk „fonéma” helyett „hangot” (2006 Nádasdy Ádám 3177013, 909).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egy; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eccer lásd egyszer
egyszer határozószó és partikula
eccer I. 34B7 II. 0 (kissé biz)
I. határozószó 34B7
1.
vmely meghatározatlan időpontban, ill. alkalommal (a múltban v. a jövőben)
Midön elsöben a’ Persák ellen mentem, a’ népem között lévö ſok értetleneknek haſzontalansága, akaratom ’ſzándékom ellen reá vévé egyſzer a’ meg-ütközésre, el-is veſztettem a’ hadat, e’ben meg-nem engedek magamnak ſoha
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Láttálá vaj etcé hegedüt, te Gyurka?
(1854 Magyarország és Erdély Képekben)
Egyszer azután azt kezdték emlegetni, hogy az ellenség bekeríti Komáromot, s agyonbombázza a várost
(1900 Váli Mari)
Aki bika eccő vért szagút, embervérbe gázót, az a bika nagyon mörges állat
(1917 Réti Ödön)
Minden ismeretség megkezdődik eccer
(1934 Kemény János¹)
Ha van kedve, egyszer látogasson meg
(2010 Szántó T. Gábor)
egyszer hol volt, hol nem (volt)
(nép)mese bevezető formulájaként〉
Egyszer hol vólt, hol nem vólt, vólt egy török város, Nagy város vólt, és benne vólt sok gazdag áros
(1827–1828 Fazekas Mihály)
Egyszer hol volt, hol nem – régecskén lehetett, S az óperenciás tengeren túl esett, – Volt egy öreg király a tündér világba’, S egy vén felesége, a vasorru bába
(1847 Arany János)
egyszer volt, hol nem volt (rég)
a)
(nép)mese bevezető formulájaként, ill. vmely (valós) eseménysor elbeszélésének humoros, ironikus bevezetéseként〉
egyszer volt, hol nem volt, egy király
(1839 Szász Károly¹)
Egyszer volt, hol nem volt, volt valahol egy kicsinyke kis falu, amelyet úgy hívtak: Istenhátamöge és ebben a faluban élt egy tudatlan, faragatlan szegény pásztorlegény
(1922 Kadosa Marcell)
Egyszer volt, hol nem volt, amikor még a Meteorológiai Intézet sem volt, élt az erdőben egy ősöreg mackó
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
Egyszer volt, hol nem volt, a Commodore-ok és a Sinclair Spektrumok világa után beköszöntött a személyi számítógépek (PCpersonal computer ’személyi számítógép’-k) kora
(2000 Magyar Hírlap)
b) (jelzőként)
olyan 〈személy, dolog〉, aki v. amely régen, hajdan élt v. létezett, ill. amely talán nem is élt, létezett valójában
Már akkor rá is ejtette a fejemre az egyszer volt, hol nem volt kalapot
(1918 Móra Ferenc)
a szenvedés s a szenvedéstől való rettegés nem korlátozódik a világ gettószerűen kiszigetelhető, körbekeríthető, egyszer volt, hol nem volt körére
(1985 Bodor Pál)
Miért népszerű Koncz Zsuzsa ma is, évtizedekkel azután, hogy bájosan éneklő kislányként felbukkant egy egyszer volt, hol nem volt televíziós vetélkedőben?
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (felszólítást, óhajt, elvárást stb. kifejező mondatban a már szóval együtt)
〈annak kif-ére, hogy a jó ideje vágyott, óhajtott, (el)várt dolog vmikor a jövőben, de minél előbb következzék be〉
A mely sok ideje hogy már fáradozok, el veszet juhocskám utánnad utazok, valyon reád egyszer már mikor tanálok, hol vagy hol vagy kérlek imé majd el állok
(1775 Csíksomlyói iskoladrámák)
Gyertek be már egyszer – kiáltott ki a gazda
(1868 e. Vas Gereben)
Nem gondolod, hogy egyszer már írnod kellene arról is, hogy az, amit ostoba stilisztikai tankönyvek prózának neveznek, a művészetben hamis fogalom, fikció
(1964 Sinkó Ervin)
Szeretném már egyszer megérni, hogy ebben a rühes országban valaki a régi görögöket is előveszi
(1989 Csoóri Sándor)
1b. (a máskor v. másszor szóval együtt v. párhuzamos szerkezetben ismétlődve, ksz-szerűen is)
egyik alkalommal, egyik esetben
mindenikünk a’ maga kényje szerént, még pedig egyszer egy, másszor más indulatból ír, és akkor leg-tökéletesebb a’ munka, mikor az Irónak nem költöttek, hanem valóságosak és jelen valók indúlatai
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
A deléjség fogalma úgy összezavartatik az egész munkában, hogy tiszta fölfogása szinte lehetetlen. Egyszer beidegzési folyam, egyszer szellemi elem, félszellem, itt pedig physicai anyag gyanánt vétetik
(1845 Orvosi Tár)
egyszer ennek van igaza és máskor annak; egyszer ez a jobb, a szebb, a nemesebb és máskor az
(1910 Lukács György²)
Csak azt a kérdést kell föltenni, hogy mi van akkor, amikor a kormány sérti meg ezeket a szabályokat, méghozzá nemcsak egyszer vagy másszor, hanem szisztematikusan
(2000 Országgyűlési Napló)
1c. (a csak szó előtt partikulaszerűen)
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó esemény egy alkalommal váratlanul, az előzményekhez képest hirtelen v. meglepő módon következik be〉
Midön igy foglalatoskodik vala Bojárdó, egyſzer tsak tudakoztatta töle a’ Baſſa, nem volna-é néki kedve Törökké lenni?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Egyszer csak, a mint az asztaltól fölkelnek, [Maurice úr] elhalványodik és elájul!
(1863 Szerdahelyi Kálmán ford.Sardou)
egyszer csak azt kezdték rebesgetni a tanyák közt, hogy az Etel ura összeállt valami tatár kocsmárosnéval és egész elpocakosodott
(1927 Móra Ferenc)
[Ion Grigorescu] álldogált leszegett fejjel, közönyös arccal a falnál. Egyszer csak levetkőzött meztelenre
(2000 Magyar Hírlap)
2.
〈Egyszeri alkalomra, esetre utalva.〉
2a. (megosztás kif-ére) (rég)
egyszeri alkalommal, egy ízben
Én e’ végre jobbnak erányzanám az egyszer egyszer ki-adandó árkusok számát meg nem határozni, ha mindjárt az tízre menne is
(1789 Főldi János)
[Az utazók] elvagdalák tehát köpenyegöket, ’s össze kötözvén, egyszer egyszer csak keves vizet meritettek, reszketvén a’ gondolattól, hogy gyenge kötelök elszakadván a’ csöbör is lenn marad
(1834 Fillértár)
M. Hány itcze bort fizet Mucsinyban egyszer-egyszer? A. Mikor hogy esik – kettőt – négyet – hatot
(1856 Vasárnapi Újság)
Kevés ideig tartott egyszer-egyszer a békesség, akkor sem voltak csendességben [a katonák], ha nem volt harcz vagy baj, kerestek maguknak a törökök közt bajvívó társat s a két sereg előtt kiállottak párviadalra
(1912 Dézsi Lajos)
2b. (rendsz. az az v. ez szó után, gyakr. a most, még v. akkor szóval nyomatékosítva)
a megjelölt egyetlen (mostani v. távolabbi) alkalommal, esetben
Drága Márk-Grófném (felelte bizodalmaſabban a’ Hertzeg) moſt ez egyſzer lehetetlen múlatnom, a’ kételenség kénſzerit el-mennem
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Minden jól ’s helyesen vala elkészülve, ki tehet róla hogy az ég ez egyszer nem kedvezett
(1845 Eötvös József)
Most egyszer ne történjen veszedelem!
(1907 Csizmadia Sándor¹)
A cél, melyet saját szavai szerint maga elé tűzött [Hunyadi Mátyás], igen nagyszabású és magasztos volt; ezt átlátták az ország rendei is: ezért még az egyszer, de utóljára megszavazták a szokásos kautélák mellett a rendkívüli hadiadót egy kiválóan fontos toldalékhatározattal
(1937 Bánlaky József)
A bokámnak soha nem volt semmi baja, kivéve akkor az egyszer, amikor belecsípett a mérges rája
(1956 Ottlik Géza ford.Hemingway)
Most az egyszer szedje össze magát a bátyám, és egy lendületre végezze el, ami a dolga
(2009 Szvoren Edina)
egyszer (é)s mindenkor
egy alkalommal és utána mindig
A szubjektum tehát egyszer és mindenkor be van zárva a Másik diszkurzivitásába
(1991 Tarnay László)
A vámosoknak egyszer s mindenkor tudomásul kell venniük, hogy a vámügyintézés átlátható
(2000 Magyar Hírlap)
2c. (-re raggal rendsz. az az v. ez szó után, a most szóval nyomatékosítva) (rég)
〈a megjelölt egyetlen (mostani v. távolabbi) alkalomra, esetre〉
Pandalus, Tekintvén a’ ſúlyos teherre: Nem akadtál, úgymond, fél-bolond emberre! Másſzor-is kell er: nem tsak most egyſzerre!
(1787 Csenkeszfai Poóts András)
Az orvos azonban és a tudós asszonyok jónak látták megérteni a csecsemő beszédét, odamagyarázva azt, hogy az visszakívánkozik már anyjához, azért elég lesz most az egyszerre a szeretgetés, s kivették őt János úr kezéből
(1853 Jókai Mór)
– Még a tükörről szeretnék valamit kérdeni – de most ez egyszerre tán elég is lesz, ennyi?
(1855 Vasárnapi Újság)
egyszer (és v. s) mindenkorra
egy alkalomra és utána örökre v. örök érvénnyel
Csak azon esetben, ha a’ megholt tag a’ 4-ik év után mult ki, jogosittatnak az özvegy és árvák az intézet pénztárából ama’ befizetett pénzekből 100 pgő ftpengő forintot egyszer mindenkorra visszakivánni
(1841 Pesti Hírlap)
ha a nádornak lehetlen volna a szertartásban részt vennie, az országbiró töltse be szerepét addig is, mig a koronázás után a helyettesitést egyszer s mindenkorra törvényczikk szabályozná
(1867 Salamon Ferenc)
Határozottan és bizonyos mártiriummal, mintha két év néma szemrehányását akarná egyszermindenkorra elutasítani, mondta: – Holnap félhatkor kelek
(1936 Hollós Korvin Lajos)
Ez az evolúciós megközelítés próbára tette azt a nézetet, hogy a teremtés bibliai elbeszélése kizárólag egy egyszer és mindenkorra érvényes aktusként értelmezhető, amely permanensen alapozott meg egy változatlan természeti rendet
(2010 Petri Gábor)
egyszerre (é)s mindenkorra
(rég)
ua.
A’ melly Herczegasszony férjhez megyen, egyszerre és mindenkorra 120000 aranyot nyer Jegyjószág fejében
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A’ bécsi cabinet ugyanis egyszerre ’s mindenkorra kijelenté, hogy ausztriai tartományokról kölcsönözött semminemű czimet el nem ismer
(1841 Pesti Hírlap)
[a főszolgabíró] egyszerre és mindenkorra eltiltotta az éjjeli muzsikálást a templom környékén
(1927 Krúdy Gyula)
A folyamatleírások ugyanis nem egyszerre és mindenkorra készülnek
(2001 Magyar Hírlap)
egyszer (é)s mindörökre
(rég)
ua.
dobj le egyszer s mindörökre
(1908 Ady Endre)
[a katonák] akkor biztosak voltak benne: a hitlerizmus soha nem látott erőszakának és kíméletlenségének befellegzett. Egyszer s mindörökre
(2000 Magyar Hírlap)
[a kérdést] egyszer és mindörökre megnyugtató módon rendezi
(2004 Országgyűlési Napló)
3. (gyakr. a másrészt szóval együtt v. ellentétes összetett mondat első tagmondatában)
egyrészt, egyfelől
a forradalomnak oly lejtőjére fogják vinni elébb utóbb ezen loyalis hadsereget, a melyen a történelem tanusága szerint, mihelyt, egyszer elvész láb alól a szilárd alap, másrészt pedig a hadi szerencse kedvezőbbre fordúl: nincs többé megállapodás, egész a respublikáig, az anarchiáig s aztán a despotiáig…
(1885 Görgey István)
a második fogalmazás kevésbbé sikerült, mint az első. Egyszer már csak azért is, a mit az imént említettem, hogy magyarázatra szorul, míg az első a nélkül is könnyen megérthető. De ez még csak hagyján. Nagyobb bajnak tartom azt, hogy a meghatározás nem egészen szabatos
(1892 Szinnyei József)
a meghatározandó ellipszis nagy tengelye, melytől utolsó elemzésben minden távolsági adat függ, kettős alakban fordul elő: egyszer mint tényleges vonalas távolság, másrészt a Kepler-féle harmadik törvény értelmében mint a bolygó közepes napi mozgása
(1896 PallasLex.)
az önállósított Társadalombiztosítási Alappal középtávú hitelek formájában megfinanszíroztatták a költségvetés hiányát. Egyszer 30 milliárd forint erejéig a családi pótlék csúsztatott átadása kapcsán, másrészt a maradék 13 milliárd erejéig lakásalap-kötvényt kellett vásárolnia a társadalombiztosításnak
(1991 Országgyűlési Napló)
két jelenség alakítja a BÁTBudapesti Árutőzsde árait: egyszer a hazai kilátások, másrészt a csaknem történelmi mélyponthoz közelítő világpiaci árak
(1999 Magyar Hírlap)
II. partikula 0
1. (az, ez mut nm után) (rég)
〈a szóban forgó v. a szituációból beazonosítható dologra (vissza)utaló nm-ra vonatk. minősítő állítmány nyomatékosítására〉
Haldoklik Tódler! – különös történet az eggyſzer!
(1803 Édes Gergely)
Ez már egyszer könyv, mellynek szerzője tudja mit, mire és mikép?
(1843 Athenaeum)
Már másnap a színpadra kelle menni, Ez egyszer a nehéz, nem a szerep!
(1873 Arany János)
Az első emeletet egészen elfoglalta az első magyar-osztrák tengeri gőzhajózási társulat. Ez már csak nagyhitelű vállalat volt az egyszer!
(1875 Jókai Mór)
2. (az, ez mut nm után)
〈vmely állításra, értékelésre vonatk. bizonyosság, meggyőződés kif-ére〉
Úgy látom, annyira meg-ſzelesitetted [Lukréciát], Hogy már meg-halni-is kéſz vólna éretted, Én nem tudom, eſzét miképen veſztetted? De elég az egyſzer; hogy raboddá tetted
(1787 Csenkeszfai Poóts András)
az egyszer áll, hogy a párducz az oroszlán bátorságával nem bir
(1860 Vasárnapi Újság)
az ujságiráshoz oly szükséges vállalkozószellemből nincs benned egy szemernyi sem, az egyszer szent!
(1909 Budapesti Hírlap febr. 20.)
nem is olyan régen általam ehhez a törvényhez egy módosító indítvány került benyújtásra, amelyet a Ház 82%-a támogatott. Ez egyszer tény
(1992 Országgyűlési Napló)
3. (rendsz. von nm v. von hsz után)
〈annak kif-ére, hogy a beszélő a mellékmondatban kifejezettek alapján bizonyosnak, igaznak tartja a főmondat állítását〉
Vallyon van-é ideje a’ gyógyitásnak, midn már egyſzer a’ gonoſz meg-orvosolhatatlan?
(1775 Kovács Ferenc¹ ford.)
Éppen ma vettem Péczeli levelét is; azt írja: „Valami egyszer a’ nyelv’ virágoztatását segítheti, én arra örömest reá állok, és így a’ Társasághoz is
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér
(1846 Arany János)
amit egyszer megtanultunk, az a legbiztosabb befektetésünk, ami egész életünkre a mienk marad
(1976 Selye János)
4. (ha, hogyha ksz után)
〈annak kif-ére, hogy ha a mellékmondatban kifejezett feltétel(ek) fennállnak, elvárható, kívánt v. ajánlatos, ill. igaz a főmondat állítása〉
Ha pedig egyſzer a’ kinával való éléshez fogtak, minden némü purgáló ſzereket távozttaſſanak-el; mert ezek által a’ hideglelés iſmét viſzſza hozattatnék
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
De ha egyszer már katona, mintája a bátorságnak anélkül, hogy a sanyaruságok s veszedelmes helyzetek visszariaszszák
(1857 Vasárnapi Újság)
ha már egyszer egy tengeri utazás kellemetlenségeinek is alávetettem magamat: illő, hogy legalább a tengeri fürdő gyönyöreit is élvezzem
(1885 Seltmann Lajos)
Ase (kezét tördelve): Istenem, ha megverik, szegényt meg is ölhetik. Első: Hogyha egyszer sorsa ez, úgyis csúnya vége lesz
(1941 Áprily Lajos ford.Ibsen)
ha egyszer tisztáztuk a hang-fonéma különbséget, a továbbiakban mondhatunk „fonéma” helyett „hangot”
(2006 Nádasdy Ádám)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egy; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások