egyenlőtlenség fn 3B8

1. ’az a tulajdonság v. viszony, hogy vmik érték, mérték, nagyság szempontjából eltérőek, nem ugyanakkorák’ ❖ a’ leány’ ’s fija’ gazdagságának egyenltelensége (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0790, 104) | a’ közterhek egyenlőtlenségének tulajdoníták főleg a’ forrongás kitörését (1842 Pesti Hírlap CD61) | Regulátor v. szabályozó, az erőgépek (gőz-, gáz-, víz-, elektromos) egyik legfontosabb szerelvénye, mely a hajtó- és ellenállóerők közti egyenlőtlenséget egyenlíti ki járás közben (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 20) | a születéskor várható élettartamot a jövedelmi egyenlőtlenségek negatíve befolyásolják (2002 Spéder Zsolt 3282001, 15).

1a. ’az a tulajdonság v. állapot, hogy vminek az elemei, részei aránytalanul, nem egyenletesen oszlanak meg v. helyezkednek el, ill. vmiknek ilyen volta’ ❖ Magyarország csapadékviszonyait a csapadéknak az egyes hónapokra és évekre való eloszlásában nyilvánuló nagy egyenlőtlenség jellemzi (1896 PallasLex. CD02) | Sajátságos egyenlőtlenség nyilvánul meg [az ún. közönséges barázdásbálna színezetében] (1929 Az állatok világa ford. CD46) | az erőforrások világméretű elosztásának tartós egyenlőtlensége (1992 Enyedi György–Tamási Péter 2017001, 3) | [A New Scientist című lap szakértője] úgy látja: a sarki hőmérsékleti egyenlőtlenségek nem igazolják a klímaszkeptikusokat (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Mat) ’olyan matematikai kifejezés, amely két oldalának az értéke nem egyenlő, ill. az egyik oldal értéke nagyobb (v. egyenlő) v. kisebb (v. egyenlő) mint a másiké’ ❖ Egyenlőtlenség a matematikában annak a kijelölése, hogy valamely a szám nem egyenlő, v. nem tekintendő egyenlőnek egy másik b számmal (1912 RévaiNagyLex. C5702, 189) | jóllehet 5 > 3, de az ebből (–1)-gyel való szorzás után kapott –5 > –3 egyenlőtlenség nem igaz (1968 Fried Ervin C6715, 15) | A ≤ (kisebb v. egyenlő) és a ≥ (nagyobb v. egyenlő) relációt is szokás egyenlőtlenségnek nevezni (1998 MagyarNagyLex. C5820, 66) | teljesül-e a V – C > U vagy az ezzel ekvivalens V – U > C egyenlőtlenség? (2009 Bartus Tamás 3022001, 100).

2. ’az a tulajdonság v. viszony, hogy vmik nem ugyanolyanok, eltérő jellegűek, különbözőek, ill. vmiknek ilyen volta’ ❖ a népjogok egyenlő- vagy egyenlőtlensége (1847 Ramóczy Valerián 8388002, 15) | Egyben, igaz, tökéletesen hasonlít a kettő [ti. Csokonai és Bürger], a hang és szín egyenlőtlenségében: legszebb darabjaik több kevesebb oda nem illő kép, kifejezés, szó által kiejtetnek jellemökből (1868 Toldy Ferenc 8481018, 176) | a férfi és a nő helyzetének egyenlőtlensége (1880 Kossuth Lajos összes munkái ford. CD32) | az emberek között meglevő fizikai és szellemi egyenlőtlenség (1913 RévaiNagyLex. C5704, 23) | mi a magyarázata annak a különbözőségnek és egyenlőtlenségnek, amelynek alapján a dolgokat jóknak, illetve rosszaknak mondhatjuk? (1977 Gecse Gusztáv 1057008, 365).

2a. ’az a tulajdonság v. állapot, hogy vmi egymástól eltérő elemekből áll, értékét, minőségét, színvonalát tekintve nem egységes, ill. vmiben jelentkező minőségbeli, színvonalbeli eltérés’ ❖ a kivitelben [ti. Vida József Nemzeti koszorú című művéében] vannak hibák, egyenlőtlenségek (1861 Arany János C0643, 346) | A Józsefváros – VIII. kerület – a művészet és a magyarabb polgári elem kerülete, de igen nagy egyenlőtlenségeket mutat föl (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Eötvös József A karthausi című regényének] compositiójában is van egyenetlenség és egyenlőtlenség (1903 Ferenczi Zoltán CD55) | oktatási egyenlőtlenségekről (2003 Golnhofer Erzsébet–Szekszárdi Júlia 3133001, 267) | A foglalkozási osztály az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek kutatásaiban is alapkategória volt (2006 Kovách Imre et al. 3184001, 23).

2b. ’az a tulajdonság, állapot v. viszony, hogy vkik egymástól eltérő rangúak, jogúak, képességűek, hatalmúak, ill. vkiknek ilyen volta’ ❖ a’ Nemesség el-törltetett; és helyébe egy embertelen undok egyenltelenség [!] állíttatott (1801 Molnár János C0303, 22) | minden társadalmi és politikai egyenlőtlenség megszűnjék (1878 Külföldi Viktor 8262001, 4) | Többé senki sem próbált egyenjogúsági alapon Budapesttel párbeszédet kezdeni, mivel nyilvánvalóvá lett a két oldal [ti. a kormány és a nyugati emigráció] egyenlőtlensége (1985 Borbándi Gyula 9811016, 401) | A nagyobb […] társadalmakkal összehasonlítva a vadászó-gyűjtögető csoportokban egyenlőtlenség nemigen figyelhető meg (2008 Szalai Éva ford.–Giddens 3291001, 46).

3. ’az a tulajdonság v. állapot, hogy vki vki(k)hez képest eltérő erővel, képességekkel stb. rendelkezik, ill. vkinek ilyen volta’ ❖ Minthogy sem ágyúi, sem pánczéljai erejére nézve hajói nem vetélkedhettek az olaszokkal, az egyenlőtlenséget az ellenséges hajók megrohanásával akarta jóvá tenni (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | az ellenfelek ilyen egyenlőtlensége ellen tiltakozom (1932 Népszava ápr. 24. C7500, 17) | [a megzsarolt személy eleget tehet a követelésnek] a zsaroló javára teljesített cselekedettel, vagy a kárára tervezett cselekedetről való lemondással. Ez egyenlőtlenséget feltételez a két fél között (2008 Népszava febr. 23. C7471, [1]).

3a. ’vmely küzdelemnek az a tulajdonsága, hogy különböző erejű, képességű felek vívják, nem egyenlő esélyekkel, ill. vmely küzdelemnek ilyen volta’ ❖ [a szénszállítási tarifákat egységesíteni kell,] nehogy a különböző városrészekben fekvő gyártelepek versenyzési viszonyaiban egyenlőtlenségek és nehézségek álljanak be (1893 Pesti Hírlap ápr. 1. C5641, 9) | 1650-ben a császár harmincadmentességre jogosító útleveleket adott a bécsi kereskedőknek. Ez a soproni kereskedők szempontjából a verseny teljes egyenlőtlenségét jelentette (1940 Udvardi Lakos János CD52) | Elsa Tamez Costa Rica-i teológus a szabad gazdasági verseny egyenlőtlenségeiről beszélt (1997 Népszabadság aug. 11. C7847, 4).

4. (/ritk) ’az a tulajdonság v. állapot, hogy vmi(nek a felszíné)n kiemelkedések, bemélyedések vannak, nem egyenletes, nem sima (felületű), ill. vminek ilyen volta’ ❖ a telek fölszínének egyenlőtlensége (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A peregrinusi várhegy felső síkjának nagy egyenlőtlensége (1904 ÓkoriLex. CD28) | [a művészek az öntött reneszánsz kori érméken] a perem hiányát, az alapfelület egyenlőtlenségét és a mindenkor újratervezett betűket csodálták (1995 Dőry Lajos CD52) | [egyes vizekben] hagyományos halászó eszközökkel nem lehet hatékonyan halászni, pl. az aljzat egyenlőtlensége és akadóssága miatt (2003 Lajkó István 3204002, 140).

4a. (rendsz. tbsz-ban) (/ritk) ’vminek a felületét egyenetlenné tevő kiemelkedés v. bemélyedés’ ❖ új útakat török, mellyeken méréſzen [!] egyengetem az elmbe akadó egyenltlenségeket (1811 Csery Péter ford.–Schönfeld C1299, 8) | [a belső koponyalemezen] egyenlőtlenségek, u. n. ujjbenyomatok, agydombok és elágazó érbarázdák vannak (1895 PallasLex. CD02) | A legcsekélyebb egyenlőtlenség elég neki [ti. a fali gyíknak], hogy megkapaszkodjék (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A görgős deszka […] csattogott és kattogott a kockakövek egyenlőtlenségein (2005 Nádas Péter 3241003, 201).

J: egyenetlenség.

ÖU: esély~, jog~, jövedelem~, vagyon~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyenlőtlenség főnév 3B8
1.
az a tulajdonság v. viszony, hogy vmik érték, mérték, nagyság szempontjából eltérőek, nem ugyanakkorák
a’ leány’ ’s fija’ gazdagságának egyenltelensége
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
a’ közterhek egyenlőtlenségének tulajdoníták főleg a’ forrongás kitörését
(1842 Pesti Hírlap)
Regulátor v.vagy szabályozó, az erőgépek (gőz-, gáz-, víz-, elektromos) egyik legfontosabb szerelvénye, mely a hajtó- és ellenállóerők közti egyenlőtlenséget egyenlíti ki járás közben
(1929 TolnaiÚjLex.)
a születéskor várható élettartamot a jövedelmi egyenlőtlenségek negatíve befolyásolják
(2002 Spéder Zsolt)
1a.
az a tulajdonság v. állapot, hogy vminek az elemei, részei aránytalanul, nem egyenletesen oszlanak meg v. helyezkednek el, ill. vmiknek ilyen volta
Magyarország csapadékviszonyait a csapadéknak az egyes hónapokra és évekre való eloszlásában nyilvánuló nagy egyenlőtlenség jellemzi
(1896 PallasLex.)
Sajátságos egyenlőtlenség nyilvánul meg [az ún. közönséges barázdásbálna színezetében]
(1929 Az állatok világa ford.)
az erőforrások világméretű elosztásának tartós egyenlőtlensége
(1992 Enyedi György–Tamási Péter)
[A New Scientist című lap szakértője] úgy látja: a sarki hőmérsékleti egyenlőtlenségek nem igazolják a klímaszkeptikusokat
(2002 Magyar Hírlap)
1b. (Mat)
olyan matematikai kifejezés, amely két oldalának az értéke nem egyenlő, ill. az egyik oldal értéke nagyobb (v. egyenlő) v. kisebb (v. egyenlő) mint a másiké
Egyenlőtlenség a matematikában annak a kijelölése, hogy valamely a szám nem egyenlő, v.vagy nem tekintendő egyenlőnek egy másik b számmal
(1912 RévaiNagyLex.)
jóllehet 5 > 3, de az ebből (–1)-gyel való szorzás után kapott –5 > –3 egyenlőtlenség nem igaz
(1968 Fried Ervin)
A ≤ (kisebb v.vagy egyenlő) és a ≥ (nagyobb v.vagy egyenlő) relációt is szokás egyenlőtlenségnek nevezni
(1998 MagyarNagyLex.)
teljesül-e a V – C > U vagy az ezzel ekvivalens V – U > C egyenlőtlenség?
(2009 Bartus Tamás)
2.
az a tulajdonság v. viszony, hogy vmik nem ugyanolyanok, eltérő jellegűek, különbözőek, ill. vmiknek ilyen volta
a népjogok egyenlő- vagy egyenlőtlensége
(1847 Ramóczy Valerián)
Egyben, igaz, tökéletesen hasonlít a kettő [ti. Csokonai és Bürger], a hang és szín egyenlőtlenségében: legszebb darabjaik több kevesebb oda nem illő kép, kifejezés, szó által kiejtetnek jellemökből
(1868 Toldy Ferenc)
a férfi és a nő helyzetének egyenlőtlensége
(1880 Kossuth Lajos összes munkái ford.)
az emberek között meglevő fizikai és szellemi egyenlőtlenség
(1913 RévaiNagyLex.)
mi a magyarázata annak a különbözőségnek és egyenlőtlenségnek, amelynek alapján a dolgokat jóknak, illetve rosszaknak mondhatjuk?
(1977 Gecse Gusztáv)
2a.
az a tulajdonság v. állapot, hogy vmi egymástól eltérő elemekből áll, értékét, minőségét, színvonalát tekintve nem egységes, ill. vmiben jelentkező minőségbeli, színvonalbeli eltérés
a kivitelben [ti. Vida József Nemzeti koszorú című művéében] vannak hibák, egyenlőtlenségek
(1861 Arany János)
A Józsefváros – VIII. kerület – a művészet és a magyarabb polgári elem kerülete, de igen nagy egyenlőtlenségeket mutat föl
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Eötvös József A karthausi című regényének] compositiójában is van egyenetlenség és egyenlőtlenség
(1903 Ferenczi Zoltán)
oktatási egyenlőtlenségekről
(2003 Golnhofer Erzsébet–Szekszárdi Júlia)
A foglalkozási osztály az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek kutatásaiban is alapkategória volt
(2006 Kovách Imre et al.)
2b.
az a tulajdonság, állapot v. viszony, hogy vkik egymástól eltérő rangúak, jogúak, képességűek, hatalmúak, ill. vkiknek ilyen volta
a’ Nemesség el-törltetett; és helyébe egy embertelen undok egyenltelenség [!] állíttatott
(1801 Molnár János)
minden társadalmi és politikai egyenlőtlenség megszűnjék
(1878 Külföldi Viktor)
Többé senki sem próbált egyenjogúsági alapon Budapesttel párbeszédet kezdeni, mivel nyilvánvalóvá lett a két oldal [ti. a kormány és a nyugati emigráció] egyenlőtlensége
(1985 Borbándi Gyula)
A nagyobb […] társadalmakkal összehasonlítva a vadászó-gyűjtögető csoportokban egyenlőtlenség nemigen figyelhető meg
(2008 Szalai Éva ford.Giddens)
3.
az a tulajdonság v. állapot, hogy vki vki(k)hez képest eltérő erővel, képességekkel stb. rendelkezik, ill. vkinek ilyen volta
Minthogy sem ágyúi, sem pánczéljai erejére nézve hajói nem vetélkedhettek az olaszokkal, az egyenlőtlenséget az ellenséges hajók megrohanásával akarta jóvá tenni
(1905 Nagy képes világtörténet)
az ellenfelek ilyen egyenlőtlensége ellen tiltakozom
(1932 Népszava ápr. 24.)
[a megzsarolt személy eleget tehet a követelésnek] a zsaroló javára teljesített cselekedettel, vagy a kárára tervezett cselekedetről való lemondással. Ez egyenlőtlenséget feltételez a két fél között
(2008 Népszava febr. 23.)
3a.
vmely küzdelemnek az a tulajdonsága, hogy különböző erejű, képességű felek vívják, nem egyenlő esélyekkel, ill. vmely küzdelemnek ilyen volta
[a szénszállítási tarifákat egységesíteni kell,] nehogy a különböző városrészekben fekvő gyártelepek versenyzési viszonyaiban egyenlőtlenségek és nehézségek álljanak be
(1893 Pesti Hírlap ápr. 1.)
1650-ben a császár harmincadmentességre jogosító útleveleket adott a bécsi kereskedőknek. Ez a soproni kereskedők szempontjából a verseny teljes egyenlőtlenségét jelentette
(1940 Udvardi Lakos János)
Elsa Tamez Costa Rica-i teológus a szabad gazdasági verseny egyenlőtlenségeiről beszélt
(1997 Népszabadság aug. 11.)
4. (/ritk)
az a tulajdonság v. állapot, hogy vmi(nek a felszíné)n kiemelkedések, bemélyedések vannak, nem egyenletes, nem sima (felületű), ill. vminek ilyen volta
a telek fölszínének egyenlőtlensége
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A peregrinusi várhegy felső síkjának nagy egyenlőtlensége
(1904 ÓkoriLex.)
[a művészek az öntött reneszánsz kori érméken] a perem hiányát, az alapfelület egyenlőtlenségét és a mindenkor újratervezett betűket csodálták
(1995 Dőry Lajos)
[egyes vizekben] hagyományos halászó eszközökkel nem lehet hatékonyan halászni, pl.például az aljzat egyenlőtlensége és akadóssága miatt
(2003 Lajkó István)
4a. (rendsz. tbsz-ban) (/ritk)
vminek a felületét egyenetlenné tevő kiemelkedés v. bemélyedés
új útakat török, mellyeken méréſzen [!] egyengetem az elmbe akadó egyenltlenségeket
(1811 Csery Péter ford.Schönfeld)
[a belső koponyalemezen] egyenlőtlenségek, u. n.úgynevezett ujjbenyomatok, agydombok és elágazó érbarázdák vannak
(1895 PallasLex.)
A legcsekélyebb egyenlőtlenség elég neki [ti. a fali gyíknak], hogy megkapaszkodjék
(1933 Az állatok világa ford.)
A görgős deszka […] csattogott és kattogott a kockakövek egyenlőtlenségein
(2005 Nádas Péter)
ÖU: esélyegyenlőtlenség, jogegyenlőtlenség, jövedelemegyenlőtlenség, vagyonegyenlőtlenség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások