egyetlenegy mn és fn 

I. mn 12B8

1. ’olyan 〈személy, dolog〉, akiből, amelyből (vkinek, vminek, ill. a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározott körben v. tulajdonsággal) csak egy van’ ❖ minémü nyertes lehetne Eleonóra Hertzegnével, mint egyetlen egy ſzülöttjével az özvegy Hertzegnek, a’ ki már koros lévén ma holnap halálával az egéſz Merignanoi Hertzegséget hatalma alá hagyná (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 388) | A’ legjobb, ’s haszonvehetőségére majdnem egyetlenegy vaskő Levanteból jő (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532014, 11) | egyetlen egy út az elkövetett hibának létrehozására, ha visszatér a bizottmány a még kezei között lévő jegyzőkönyv szerkezetének kijavitására (1863 A Hon 8600001, 2) | Egyetlen pirossal belehelt aranyalmácska ringott a megcsikorduló ágon. Ez az egyetlen egy az egész fán (1925 Móra Ferenc 9459022, 59) | Megszerettem a macskahúgy- és kutyapiszokszagú, hosszú és egyenes Ó utcát, motyogó öregasszonyaival, a meredek lépcsőjű borozóból kiszűrődő dohány- és fröccsszagú zsongásával és egyetlenegy fájával (2005 Szabó T. Anna 3148005, 1052).

1a. (hat ne-s szó jelzőjeként) ’〈annak nyomatékos kif-ére, hogy más (azonos típusú) személyek, dolgok között kizárólag a megnevezett személy v. dolog az, akire v. amelyre igaz, érvényes vmi〉’ ❖ az egyetlen egy ſzerelemtl függ jó vagy roſz ſzerentſénk? (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 33) | Zala Vármegye is egy Országos Tudós Társaság’ felállítását kívánván, egy nyomtatott levelében Társokat proiectál, ’s azok között tsak az egyetlen egy Horváth Ádám protestáns (1807 Kis János¹ C2558, 142) | Elsompolyogtam, és a sok közömbös hideg alak közt csak az egyetlenegy Lukács Béla nézett rám nyájasan, ismerősen (1891 Mikszáth Kálmán 8312260, 115) | A választás lehetőségét mutatja, hogy a csatlakozó országok közül a tízből kilenc ezt a rendszert alkalmazta, és az egyetlenegy Szlovénia az, amely a tárgyalások fajlagos mértéke tekintetében a 10 százalékos szabályt tudta választani (2005 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈vmely dolog kicsi, csekély, ill. vmely cselekvés, történés egyszeri voltának nyomatékosítására:〉 nem több mint egy, ill. a lehető legkevesebb’ ❖ Brigitta mindjárt az ajtón bell ott vígyázott. Szigvárt tsendeſen ſzívéhez ſzorítá, és tsak egygyetlen egygy pertzetskén múlt el, hogy a’ mértéken fell tsapott nagy halmaz öröm miatt egygyſzeribe le nem rogya (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller 7018002, 623) | Ha a’ száraz őszi napok miatt a’ későn elvetett pohánka nem jól fizetett is, el nem kell azért ezen szorgalomtól állani, mivel egyetlen egy bő esztendő is tizszer helyre állithatja azt a’ hijányt (1835 Némethy József 8333016, 231) | csak hallanák ily hölgyek egyetlen egyszer, mennyire örülnek a férfiak, mikor tőlök megmenekednek, s minő hallatlanul unják magukat, ha velök társalognak (1863 Jósika Júlia 8210001, 62) | önök ép oly kevéssé hajlandók egyetlenegy fillér angol pénzt, vagy egyetlenegy csepp angol vért elpazarolni Ausztria biztonságáért az ádriai partokon, a Dunánál s a Tiszánál, mint a Pó partjain (1879 Kossuth Lajos 8250002, 263) | Pszt!… Egyetlen egy szót se! Nem vagyok rá kíváncsi! (1941 Bókay János 9065004, 90) | elnyomja az álom, és arra riad a moszkitóháló alatt, hogy úszik az izzadtságban, olyan levegő után kapkod, ami nem 99% pára, csak egyetlenegy szippantásnyi tiszta levegőt kíván (1990 Róna Annamária ford.–Herr 2011013, 45).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy több (lehetséges) közül egyet kiemelve, a többit nem számítva (is) érvényes az állítás〉’ ❖ ezen eggyetlen egy feltétel […] önnkint semmivé teszi az egész megeggyezésnek tselekedetét (1794 Szentmarjay Ferenc ford.–Rousseau 7033009, 980) | Kálmán a’ könyves, legmagasabban áll itteni társai között, mint az esmereteket késérő fölvilágosodottság barátja, birtokosa, terjesztője, használója. Csak ezen egyetlen egy törvénye: „A’ boszorkányokrul szó se legyen, mert nincsenek” halhatatlaníthatja őt (1834 Garasos Tár 8625002, 91) | ebből az egyetlenegy példából látható, hogy mennyire fontos lenne pontosítani a köztársasági elnök jogosítványait (1996 Országgyűlési Napló CD62).

2b. (egymástól megkülönböztethető összetevőkből állva) egy egységet alkotó’ ❖ valamennyi külön-külön nevezetű indulat van a testben, mind csak ugyanazon egyetlen egy érzékenység (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 88) | A’ bölcsészet. Ez annyiban egysége a’ müvészet’ és vallásnak, mennyiben az elsőnek alakszerinti szemlélete a’ második’ összeségében nemcsak egyetlenegy egésszé szövetkezett, hanem az egyszerü szellemi szemléletben is egyesült (1839 Taubner Károly 8468003, 192) | Száz torokból egyetlenegy óriási jaj tört ki (1872 Hevesi Lajos 8184001, 61) | mintha az egész végtelen sor egyetlen egy borzalom volna (1919 Szabó Dezső 9623004, 241) | Mintha a falu 2200 lakosa egyetlen egy test volna (1948 Déry Tibor 9107001, 90) | egyetlenegy nagy harctér az egész nagy magyar Alföld (1962 Szabó Pál² 9631001, 124).

3. (rég) ’egyedülálló(an), egyedi(en sajátságos)’ ❖ Monteskiö. Valakik e nevezetes és ditſéretes Frantzia irót ismérik kéntelenek meg vallani, hogy ki adot munkájának nemébe tsak nem egyetlen egy hozzá foghatatlan mély elme. Kár hogy Magyar világúnkba nem iſméreteſeb (1779 Bessenyei György¹ C1082, 298) | Oly ellenkezéses önmagával, nemiben oly egyetlenegy ez állás, hogy lehetőségin még te is kétkedel, ki benne vagy! (1841 Teleki László² 8473003, 135) | A’ Hydepark mellett felállitott egyetlenegy szépségü chinai gyüjteményt senki se mulassza el megnézni (1844 Tóth Lőrinc 8490019, 55).

3a. ’〈elhomályosult jelentéstartalommal is: vki, kül. a beszélő számára vmely pozícióban egyedüli, kivételes személy (kedveskedő) megnevezésében v. megszólításában〉’ ❖ De oh! kellemetes Kriſtina! életem! egyetlen egy gyönyörüségem! (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 311) | Óh kedves eggyetlenegy férjem! (1822 Sebestyén Gábor 8405004, 70) | Édes apám! Édes egyetlenegy apám! (1916 Nagy Endre CD10) | négy babzsákot varrt nekünk az én egyetlenegy édesanyám, négyet, egymaga! (2009 Spiró György 3283008, 329).

II. fn 22C1

1. (a megnevezettek közül, ill. a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározott típusúból) (éppen) csak egy személy, dolog stb.’ ❖ Harmintz két katona farkas répát, ſárga répa helyet evett, arra mindnyájan igen roſzſzúl lettek, de a’ No. 34. alatt lév hánytató orvoſſággal, kriſtélyezéſſel és bſéges lágy meleg itallal meg tarttattak, egyetlen egyet ki vévén a’ ki-minek eltte vala mit bé-adhattak vólna nékie, már meg-hóltt vala (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 544) | fölvarrtam a gombokat is ugy, hogy előbb lemarad az ing a gombról, mint a gomb az ingről; de ha nekem egyetlen egynek hijával, vagy szakadva hozod haza: akkor csak maradj a falun kivül, jobb lesz (1857 Vas Gereben 8514012, 6) | 15 tevém közül egyetlen-egy se esett áldozatul ez út fáradalmainak (1915 Stein Aurél CD10) | amikor a vármegyében még egymást érik a boszorkányperek, Sopronban már egyetlenegyről sincsen tudomásunk (1972 Mollay Károly CD52) | minél tovább élünk, annál több halált látunk, egyetlen egyet kivéve: a sajátunkat (2001 Földényi F. László 3110001, 108).

1a. ’〈kataforaként kül. vmely szöveget lezáró v. összefoglaló kijelentés bevezetésében a szóban forgó dolgok közül, ill. azok kiegészítéseként v. összefoglalásaként említett v. (még) említendő dologra utalva〉’ ❖ Egyetlen egyet kérdek… mindenre a mi szent kérem önt, válaszoljon meggyőződése, érzése szerint: Szereti ön Terézt!? (1863 Lauka Gusztáv 8268036, 81) | Csak nem győzöm elmondani, hogyan keserítette meg lassankint az egész életemet. Egyetlen-egyet mondok el (1908 Ambrus Zoltán 9006014, 39) | miért takarja előlem, mint sűrű köd, a lelkiismeret-furdalás felhője? Gondolkozom: a szeretet hiányáért? Nem hiszem. A számomra idegen környezet kényszerítő hatásáért? Biztosan nem. Egyetlenegyet tudok elképzelni: a szorongásért és a félelemért, hogy nem tarthatnak odavalónak (2006 Beney Zsuzsa 3041001, 171).

1b. (tárgyragos határozóként) ’〈vmely cselekvés, történés egyszeri, nem ismétlődő voltának, ill. megszakítás nélküli rövid mozzanatának jelölésére〉’ ❖ egyetlenegyet pengetett (1919 Szomory Dezső CD10) | Belenyugodtam volna az egész dologba, hacsak egyetlen egyet káromkodtak volna, vagy dühös arcot vágtak volna legalább (1933 Török Sophie CD10) | Ha egyszer megtámadja valami kutya, érti? Nem esik kétségbe. Ide!, csak egyetlenegyet, de határozottan, ide üt, kezit csókolom (2001 Zoltán Gábor 3345001, 14).

2. (birtokszóként) ’〈elhomályosult jelentéstartalommal is: vki, kül. a beszélő számára vmely pozícióban egyedüli, kivételes személy (kedveskedő) megnevezésére v. megszólítására〉’ ❖ Hallottad-e’ hírét én Uliſſeſemnek? Láttad-e’ ſzeméllyét egygyetlen-egygyemnek? (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 188) | Itt lakozott Tariménes öreg nagysága, udvari cselédjeitől körülvétetve, kiknek ünnepnapokon régi dolgokrul beszéllett, melyen ők nevettek. Itt nevelte egyetlen eggyét (1804 Bessenyei György¹ 7044052, 33) | [a fejedelem] az emberhányta magaslatból nézett az eltávozó egyetlen-egye után (1882 Jókai Mór C2306, 279) | Óh én kis árvám! Egyetlen-eggyem! (1900 Gárdonyi Géza C1821, 151).

3. (tbsz-ú birt szjellel) (ritk) ’a szóban forgó személyek, dolgok közül egy, ill. az egyik személy, dolog’ ❖ lehetőleg olyan tárgyakat választani, melyek bár szigorúan igazak, egy sereg olyan egyes esetet foglaljanak össze, amik egy közös elnevezés alá csoportosíthatók úgy, hogy már egyetlenegyüknek elbeszéléséből is logikai szükségszerűséggel merüljön föl valami egyetemes, örök gondolat (1913 Elek Artúr ford.–Enrico Annibale Butti CD10) | mikor Stendhal leveleinek ez a három kötetes monumentális kiadása megjelent, sok ismeretlen levél került felszínre kisebb-nagyobb folyóiratokban. Paupe figyelmét egyetlenegyük sem kerülte el (1920 Elek Artúr CD10) | A németek a helyszínen termettek, és rövid óra alatt vérbe fojtották; egyetlenegyünknek sikerült a hegyekbe menekülnie (1986 Hegyi Béla 2001012, 65).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyetlen; ÉKsz.; SzT.

egyetlenegy melléknév és főnév
I. melléknév 12B8
1.
olyan 〈személy, dolog〉, akiből, amelyből (vkinek, vminek, ill. a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározott körben v. tulajdonsággal) csak egy van
minémü nyertes lehetne Eleonóra Hertzegnével, mint egyetlen egy ſzülöttjével az özvegy Hertzegnek, a’ ki már koros lévén ma holnap halálával az egéſz Merignanoi Hertzegséget hatalma alá hagyná
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A’ legjobb, ’s haszonvehetőségére majdnem egyetlenegy vaskő Levanteból jő
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
egyetlen egy út az elkövetett hibának létrehozására, ha visszatér a bizottmány a még kezei között lévő jegyzőkönyv szerkezetének kijavitására
(1863 A Hon)
Egyetlen pirossal belehelt aranyalmácska ringott a megcsikorduló ágon. Ez az egyetlen egy az egész fán
(1925 Móra Ferenc)
Megszerettem a macskahúgy- és kutyapiszokszagú, hosszú és egyenes Ó utcát, motyogó öregasszonyaival, a meredek lépcsőjű borozóból kiszűrődő dohány- és fröccsszagú zsongásával és egyetlenegy fájával
(2005 Szabó T. Anna)
1a. (hat ne-s szó jelzőjeként)
〈annak nyomatékos kif-ére, hogy más (azonos típusú) személyek, dolgok között kizárólag a megnevezett személy v. dolog az, akire v. amelyre igaz, érvényes vmi〉
az egyetlen egy ſzerelemtl függ jó vagy roſz ſzerentſénk?
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
Zala Vármegye is egy Országos Tudós Társaság’ felállítását kívánván, egy nyomtatott levelében Társokat proiectál, ’s azok között tsak az egyetlen egy Horváth Ádám protestáns
(1807 Kis János¹)
Elsompolyogtam, és a sok közömbös hideg alak közt csak az egyetlenegy Lukács Béla nézett rám nyájasan, ismerősen
(1891 Mikszáth Kálmán)
A választás lehetőségét mutatja, hogy a csatlakozó országok közül a tízből kilenc ezt a rendszert alkalmazta, és az egyetlenegy Szlovénia az, amely a tárgyalások fajlagos mértéke tekintetében a 10 százalékos szabályt tudta választani
(2005 Országgyűlési Napló)
2.
〈vmely dolog kicsi, csekély, ill. vmely cselekvés, történés egyszeri voltának nyomatékosítására:〉 nem több mint egy, ill. a lehető legkevesebb
Brigitta mindjárt az ajtón bell ott vígyázott. Szigvárt tsendeſen ſzívéhez ſzorítá, és tsak egygyetlen egygy pertzetskén múlt el, hogy a’ mértéken fell tsapott nagy halmaz öröm miatt egygyſzeribe le nem rogya
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Ha a’ száraz őszi napok miatt a’ későn elvetett pohánka nem jól fizetett is, el nem kell azért ezen szorgalomtól állani, mivel egyetlen egy bő esztendő is tizszer helyre állithatja azt a’ hijányt
(1835 Némethy József)
csak hallanák ily hölgyek egyetlen egyszer, mennyire örülnek a férfiak, mikor tőlök megmenekednek, s minő hallatlanul unják magukat, ha velök társalognak
(1863 Jósika Júlia)
önök ép oly kevéssé hajlandók egyetlenegy fillér angol pénzt, vagy egyetlenegy csepp angol vért elpazarolni Ausztria biztonságáért az ádriai partokon, a Dunánál s a Tiszánál, mint a Pó partjain
(1879 Kossuth Lajos)
Pszt!… Egyetlen egy szót se! Nem vagyok rá kíváncsi!
(1941 Bókay János)
elnyomja az álom, és arra riad a moszkitóháló alatt, hogy úszik az izzadtságban, olyan levegő után kapkod, ami nem 99% pára, csak egyetlenegy szippantásnyi tiszta levegőt kíván
(1990 Róna Annamária ford.Herr)
2a.
〈annak kif-ére, hogy több (lehetséges) közül egyet kiemelve, a többit nem számítva (is) érvényes az állítás〉
ezen eggyetlen egy feltétel […] önnkint semmivé teszi az egész megeggyezésnek tselekedetét
(1794 Szentmarjay Ferenc ford.Rousseau)
Kálmán a’ könyves, legmagasabban áll itteni társai között, mint az esmereteket késérő fölvilágosodottság barátja, birtokosa, terjesztője, használója. Csak ezen egyetlen egy törvénye: „A’ boszorkányokrul szó se legyen, mert nincsenek” halhatatlaníthatja őt
(1834 Garasos Tár)
ebből az egyetlenegy példából látható, hogy mennyire fontos lenne pontosítani a köztársasági elnök jogosítványait
(1996 Országgyűlési Napló)
2b.
(egymástól megkülönböztethető összetevőkből állva) egy egységet alkotó
valamennyi külön-külön nevezetű indulat van a testben, mind csak ugyanazon egyetlen egy érzékenység
(1802–1804 Bessenyei György¹)
A’ bölcsészet. Ez annyiban egysége a’ müvészet’ és vallásnak, mennyiben az elsőnek alakszerinti szemlélete a’ második’ összeségében nemcsak egyetlenegy egésszé szövetkezett, hanem az egyszerü szellemi szemléletben is egyesült
(1839 Taubner Károly)
Száz torokból egyetlenegy óriási jaj tört ki
(1872 Hevesi Lajos)
mintha az egész végtelen sor egyetlen egy borzalom volna
(1919 Szabó Dezső)
Mintha a falu 2200 lakosa egyetlen egy test volna
(1948 Déry Tibor)
egyetlenegy nagy harctér az egész nagy magyar Alföld
(1962 Szabó Pál²)
3. (rég)
egyedülálló(an), egyedi(en sajátságos)
Monteskiö. Valakik e nevezetes és ditſéretes Frantzia irót ismérik kéntelenek meg vallani, hogy ki adot munkájának nemébe tsak nem egyetlen egy hozzá foghatatlan mély elme. Kár hogy Magyar világúnkba nem iſméreteſeb
(1779 Bessenyei György¹)
Oly ellenkezéses önmagával, nemiben oly egyetlenegy ez állás, hogy lehetőségin még te is kétkedel, ki benne vagy!
(1841 Teleki László²)
A’ Hydepark mellett felállitott egyetlenegy szépségü chinai gyüjteményt senki se mulassza el megnézni
(1844 Tóth Lőrinc)
3a.
〈elhomályosult jelentéstartalommal is: vki, kül. a beszélő számára vmely pozícióban egyedüli, kivételes személy (kedveskedő) megnevezésében v. megszólításában〉
De oh! kellemetes Kriſtina! életem! egyetlen egy gyönyörüségem!
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Óh kedves eggyetlenegy férjem!
(1822 Sebestyén Gábor)
Édes apám! Édes egyetlenegy apám!
(1916 Nagy Endre)
négy babzsákot varrt nekünk az én egyetlenegy édesanyám, négyet, egymaga!
(2009 Spiró György)
II. főnév 22C1
1.
(a megnevezettek közül, ill. a közvetlen szövegkörnyezetben meghatározott típusúból) (éppen) csak egy személy, dolog stb.
Harmintz két katona farkas répát, ſárga répa helyet evett, arra mindnyájan igen roſzſzúl lettek, de a’ No.numero ’szám’ 34. alatt lév hánytató orvoſſággal, kriſtélyezéſſel és bſéges lágy meleg itallal meg tarttattak, egyetlen egyet ki vévén a’ ki-minek eltte vala mit bé-adhattak vólna nékie, már meg-hóltt vala
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
fölvarrtam a gombokat is ugy, hogy előbb lemarad az ing a gombról, mint a gomb az ingről; de ha nekem egyetlen egynek hijával, vagy szakadva hozod haza: akkor csak maradj a falun kivül, jobb lesz
(1857 Vas Gereben)
15 tevém közül egyetlen-egy se esett áldozatul ez út fáradalmainak
(1915 Stein Aurél)
amikor a vármegyében még egymást érik a boszorkányperek, Sopronban már egyetlenegyről sincsen tudomásunk
(1972 Mollay Károly)
minél tovább élünk, annál több halált látunk, egyetlen egyet kivéve: a sajátunkat
(2001 Földényi F. László)
1a.
〈kataforaként kül. vmely szöveget lezáró v. összefoglaló kijelentés bevezetésében a szóban forgó dolgok közül, ill. azok kiegészítéseként v. összefoglalásaként említett v. (még) említendő dologra utalva〉
Egyetlen egyet kérdek… mindenre a mi szent kérem önt, válaszoljon meggyőződése, érzése szerint: Szereti ön Terézt!?
(1863 Lauka Gusztáv)
Csak nem győzöm elmondani, hogyan keserítette meg lassankint az egész életemet. Egyetlen-egyet mondok el
(1908 Ambrus Zoltán)
miért takarja előlem, mint sűrű köd, a lelkiismeret-furdalás felhője? Gondolkozom: a szeretet hiányáért? Nem hiszem. A számomra idegen környezet kényszerítő hatásáért? Biztosan nem. Egyetlenegyet tudok elképzelni: a szorongásért és a félelemért, hogy nem tarthatnak odavalónak
(2006 Beney Zsuzsa)
1b. (tárgyragos határozóként)
〈vmely cselekvés, történés egyszeri, nem ismétlődő voltának, ill. megszakítás nélküli rövid mozzanatának jelölésére〉
egyetlenegyet pengetett
(1919 Szomory Dezső)
Belenyugodtam volna az egész dologba, hacsak egyetlen egyet káromkodtak volna, vagy dühös arcot vágtak volna legalább
(1933 Török Sophie)
Ha egyszer megtámadja valami kutya, érti? Nem esik kétségbe. Ide!, csak egyetlenegyet, de határozottan, ide üt, kezit csókolom
(2001 Zoltán Gábor)
2. (birtokszóként)
〈elhomályosult jelentéstartalommal is: vki, kül. a beszélő számára vmely pozícióban egyedüli, kivételes személy (kedveskedő) megnevezésére v. megszólítására〉
Hallottad-e’ hírét én Uliſſeſemnek? Láttad-e’ ſzeméllyét egygyetlen-egygyemnek?
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Itt lakozott Tariménes öreg nagysága, udvari cselédjeitől körülvétetve, kiknek ünnepnapokon régi dolgokrul beszéllett, melyen ők nevettek. Itt nevelte egyetlen eggyét
(1804 Bessenyei György¹)
[a fejedelem] az emberhányta magaslatból nézett az eltávozó egyetlen-egye után
(1882 Jókai Mór)
Óh én kis árvám! Egyetlen-eggyem!
(1900 Gárdonyi Géza)
3. (tbsz-ú birt szjellel) (ritk)
a szóban forgó személyek, dolgok közül egy, ill. az egyik személy, dolog
lehetőleg olyan tárgyakat választani, melyek bár szigorúan igazak, egy sereg olyan egyes esetet foglaljanak össze, amik egy közös elnevezés alá csoportosíthatók úgy, hogy már egyetlenegyüknek elbeszéléséből is logikai szükségszerűséggel merüljön föl valami egyetemes, örök gondolat
(1913 Elek Artúr ford.Enrico Annibale Butti)
mikor Stendhal leveleinek ez a három kötetes monumentális kiadása megjelent, sok ismeretlen levél került felszínre kisebb-nagyobb folyóiratokban. Paupe figyelmét egyetlenegyük sem kerülte el
(1920 Elek Artúr)
A németek a helyszínen termettek, és rövid óra alatt vérbe fojtották; egyetlenegyünknek sikerült a hegyekbe menekülnie
(1986 Hegyi Béla)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyetlen; ÉKsz.; SzT.

Beállítások