egyiptomi mn és fn 

I. mn 18A8

1. (Tört is) ’az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő 〈nép(csoport)〉’ ❖ nincsen hathatósabb segítő eszköz a birodalmak virágoztatására a babonánál. Meg kell nézni (ha nem hiszik) az egyiptomi, görög, római s egyéb nemzetek históriáját (1796 Debreceni diákirodalom 7495010, 29) | Szinte hajlandók volnánk kétkedni, ha a történetileg ismert egyiptomi nép épitette-e a loborokat [= piramisokat], azon nép, mely az ethiopiai pásztor-királyoktól kezdve, minden hoditó előtt meghajolt? (1864 Rónay Jácint 8396005, 250) | A Hyksosok betörése az egyiptomi nemzetiség utolsó menedékhelyévé tevén Thébét, növelte e város jelentőségét (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A napóra kétségkívül az első időmérő eszköz volt. Az asszír, föníciai, egyiptomi népek körében különösen nagy jelentőséggel bírt (2004 Természet Világa CD50).

1a. ’e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ Az egyiptomi papoknak […] egy feleségnél többet tartani szabad nem vala (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 201) | A 25. századnak kezdetén […] Cecrops egy egyiptomi kolóniát vezetett Görögországnak Attica nevü tartományába, hol most Livádia a szigettengernél fekszik (1815 k. Verseghy Ferenc 7373014, 103) | I. Széti, a helyett, hogy egyszerűen csak az adót hajtotta volna be, egyik-másik legyőzött néphez egyiptomi származású kormányzót küldött (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Az egyiptomi ember legfőbb célja volt: könnyen és művészien élni ezen a földön s magától értetődőleg a másvilágon is (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | [a gnoszticista tanokat hirdető ókori] filozófusok, főként egyiptomi eredetűek, bonyolult spekulatív rendszereket állítottak fel, hogy megmagyarázzák a világban levő gonosz eredetét (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1b. ’e nép által létrehozott, készített, művelt, folytatott, ill. 〈vmely dolognak〉 e nép kultúrájából, gyakorlatából való 〈eredete, származása〉’ ❖ olyan valóban a farsangolás rendetlensége, mint az egyptomi liszt; a melynek bőségében megterhelték és megrontották gyomraikat a zsidók (1778–1781 Révai Miklós 7283022, 46) | A halott arczára aranyból való álarczot borítanak. Ez utóbbi szokás nagyon valószinűleg egyiptomi eredetű (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Plutarchos szerint az egyiptomi vallást Isis alapította (1935 Magyar Női Szemle 2134001, 16) | [Kheopsz] a legnagyobb egyiptomi piramisról nevezetes fáraó (1996 Rubicon CD17) | [az írásjegyek] képileg ábrázolják, amit kifejeznek. Ilyen piktogramokból áll az egyiptomi hieroglif írás (2006 Nádasdy Ádám 3177013, 907).

1c. ’e néphez tartozást kifejező, e népre v. tagjaira jellemző, náluk v. az ókori Egyiptomban szokásos’ ❖ Hogy osztán közelebbre jöttek a’ Szerecsenek, tüstént észre-vötték: hogy Bágoás a’ Herltteknek egygyike. Ezt talán orczájának aszszonos sápadtságából gyanították: mert valóban színe, noha Égiptomi módra barnás lönne; de egyszer-’s-mind halaván-is vala (1798 Dugonics András 7087006, 269) | Az Egyiptomi bálványozásnak kezdetében (1803 Decsy Sámuel 7078021, 196) | Az egyiptomi udvariasság nem engedett meg annyi bizalmasságot, mint a görögöké (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Salamon korában […] sok egyiptomi szokás honosodott meg a zsidók között (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | évezredeken át Ámon és Ré alakja köré szerveződött az egyiptomi vallásosság (1987 Tények könyve CD37).

1d. ’e néppel megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló’ ❖ [a keresztény pünkösd megfelel] az ó testamentomi hivek Pünkösdének a mózsesi törvény Sinai hegyen lett kiadatásának emlékezetére; melly a talmudista rabbik értelmezése szerint, 50 nappal történt az egyiptomi fogságból kiszabadulás után (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Syria és a khaldeai birodalom a kanaáni betöréstől az egyiptomi háborúkig (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Egyiptomot véglegesen megszabadították a hikszoszok uralmától. A felszabadító hadjárat az egyiptomi történet új korszakát nyitja meg, amely Újbirodalom néven ismeretes (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | A Kr. e. 3. sz.-ban Palesztina többnyire egyiptomi uralom alá tartozott (1989 HaagLex. ford. CD1208).

1e. (Nyelvt is) ’az ókori Egyiptomban beszélt, az afroázsiai nyelvcsalád önálló ágát képező kihalt 〈nyelv〉, ill. e nyelvhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem〉’ ❖ Pittagorás tudta az Egyiptomi nyelvet, több Filoſofuſokkal együt, kik oda mentek tanúlni (1778 Bessenyei György¹ 7044041, 6) | [A kopt nyelv] a régi egyiptomi nyelv fejlődésének legutolsó foka, mely egészen az arab hódításig Egyiptomnak népnyelve volt (1895 PallasLex. CD02) | A „góme” egyiptomi kölcsönszó. Papiruszt jelent (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | Az ÓSZ-ben a Nílus neve jö’ór. Ez egyiptomi jövevényszó, amely jelenti a főfolyást, a delta ágait és a csatornákat (1995 BibliaiLex. CD1207).

1f. ’e nyelvből való 〈eredet〉, ill. e nyelv eredetével, eredeztetésével kapcs.’ ❖ az ammonia szó egyiptomi eredetü, ugyanis a Jupiter Ammon temploma köré sereglő zarándokok tevéinek felhalmozódó trágyája elégetésekor lerakodó koromból, felszállasztás utján kapták az egyiptomiak (1893 PallasLex. CD02) | Szövegünkön átdereng az egyiptomi eredet. A „serény” (máhír) az ÓSZ-ben általában az írnokok jelzője […]. Az egyiptomi bölcsességirodalom nagyrészt érvényesülési tanácsokból áll írnokok – tisztviselők – számára (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1g. ’ilyen nyelvű 〈szöveg, mű〉’ ❖ [a múzeum gyűjteménye,] mellyben több 30 mumiánál, több mint 150 régi egyptomi kézirat létezvén, egy az első egyptomi gyüjtemények közt, mellyek Európában léteznek (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Az íbiszt] a régi egyiptomiak szent madárnak tartották; képe gyakran található régi egyiptomi feliratokon (1895 PallasLex. CD02) | [a jó ember – gonosz asszony szövegtípust] Dömötör Tekla – Kákosy László nyomán – egyiptomi varázsszövegekre vezette vissza, olasz párhuzamokon keresztül (1988 Magyar néprajz CD47) | a régvolt idő szinte mindig szebbnek tűnt, mint a jelen lévő; ilyen pl. Ká szigete az egyiptomi Halottak könyvében (2009 S. Sárdi Margit 3236001, 46).

1h. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’ezen a nyelven’ ❖ A történelem színpadán megjelennek a különböző görög törzsek, az achajok (ékiratosan: ahhijavas, egyiptomiul: akavas), aiolok (ékiratosan aiavalas) (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | [Kleopátra] okos, vonzó és népszerű uralkodó volt, az egyetlen a Ptolemaidák közül, aki tudott egyiptomiul (1997 Horváth András CD17) | Uri csak arámiul és görögül tudott még akkor, akárcsak az apja, holott nem ártott volna arabul és egyiptomiul is tudniuk, mert jobb üzletet tudtak volna kötni (2005 Spiró György 3283002, 46).

1i. (jellemzően) e nép által lakott, az ókori Egyiptomhoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező’ ❖ hogy az egyiptomi tiz csapásnak valamellyike ne maradjon el vidékünkről, most „Undok férgek támadának.” (1856 Vasárnapi Újság CD56) | az egyptomi Thebae (Diospolis) (1902 ÓkoriLex. CD28) | országok és támasztópontok, mint valami előőrsök vették körül az egyiptomi partot (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Sur (héb. ’fal’): helység az egyiptomi határnál (1989 HaagLex. ford. CD1208) | A sok egyiptomi város felsorolása is prófétatanítvány munkájára mutat, aki jól ismeri és pontosan kifejti mestere gondolatait (1995 Jubileumi kommentár CD1206) egyiptomi szembetegség (rég, Orvos is) ’egyiptomi szemgyulladás’ ❖ Az egyiptomi szembetegség nem ölhet meg kormányokat (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | [A kairói koldusok] nagyobb része vak, az egyiptomi szembetegségek áldozatai (1900 Varga Mihály 8511005, 31) | A Chlamydia trachomatis több betegség kórokozója, közülük a legrégebben ismert a trachoma, melynek jó leírása már a 3800 éves egyiptomi Ebers-papiruszon olvasható. Magyar neve „egyiptomi szembetegség(1998 Természet Világa CD50) egyiptomi szemgyulladás (rég, Orvos is) ’a Chlamydia trachomatis nevű kórokozó által előidézett idült, fertőző kötőhártya-gyulladás; trachoma’ ❖ [Malek Adel] félig meg is vakult. Az egyiptomi szemgyulladás a sötétségbe száműzi; a kulcslyukon beható napsugár kínzóbb neki a mérges nyílnál (1884 Jókai Mór CD18) | [Mártélyon, ill. az azt övező tanyavilágban] az 1880-as években jelentkezett a trachoma, az egyiptomi szemgyulladás (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36) | Ez a szövődmény É-Afrikában […] ma is gyakori. Erre utal a betegség régebben elterjedt neve: egyiptomi szemgyulladás (2003 MagyarNagyLex. C7366, 689).

1j. (tulajdonnév részeként is) ’e nép által szervezett, ill. az ókori Egyiptom területén működő 〈állam〉’ ❖ Az egyiptomi birodalomtól kezdve, honnan a’ köztársasági lét, az utóbbi nemzetek’ éltébe szivárgott (1833 Munkácsy János 8323002, 49) | A régi egyiptomi, asszir, babiloni és zsidó királyságok, sőt a görögök is Krözus lidiai és Dárius persa királyok előtt nem ismerték még a vert pénzt (1893 PallasLex. CD02) | [A fáraó] személyében testesült meg az egyiptomi állam (1993 BibliaiLex. CD1207).

1k. ’ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ Egyiptomi Király vólt ez [ti. Sesák] (1788 Szaitz Leó 7302009, 169) | az egyiptomi Pharaok népszámlálásai a bibliából ismeretesek (1869 Keleti Károly 8233001, 4) | [Naxosz] partjai mellett Chabrias fényes győzelmet aratott a lakedemoniak hadain. Későbben felváltva egyiptomi és rodusi uralom alatt állott (1896 PallasLex. CD02) | Szemfüles udvari emberek, – egyiptomi, perzsa, méd, asszír, babiloni udvarokban – ilyenkor: el szokták távolítani az indiszkrét nézőközönséget (1967 Szentkuthy Miklós 9664015, 403) | Néhány olyan intézmény, amelyről többen azt mondták, hogy vadonatúj, valójában már a római jogban vagy az egyiptomi jogban is szerepet játszott (1996 Országgyűlési Napló CD62).

1l. ’e népre, ill. annak nyelvére, kultúrájára stb. vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó’ ❖ Brugsch Henrik Károly, kiváló tudós az egyiptomi régészet és nyelv terén (1893 PallasLex. CD02) | valami intuíció-féle Bodort gyakran külsőségekben is egyiptomi témákhoz vezeti. Megírja a nílusi régi hajóvontatást, a szfinxet s egyik legérdekesebb versében az egyiptomi rabszolga sorsához hasonlítja az önnön vergődését (1910 Tóth Árpád CD10) | A gúlák építési formájának keletkezésére nézve kétféle felfogás uralkodik az egyiptomi kutatásokkal foglalkozó tudósok között (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 41) | a Louvre Egyiptomi Régészeti Osztályának vezetője (1980 Czeizel Endre 9080001, 335).

2. ’az ókori Egyiptom területén létrejött, a vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást, ill. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő 〈nép(csoport) v. népesség〉’ ❖ Gázel’ vezérlése alatt jöttek […] azok, kik a’ szomszéd kövér mezket aratták, és fellyebb egész addig laktak, hol a’ második meredekségrl húll alá a’ folyóvíz. Az Égyiptomi Népnek tsak nyílja és kardja vólt (1805 Tanárky János ford.–Tasso 8461003, 56) | A bölcsek kövének létezhetésérőli legelső eszme az egyiptomi araboknál keletkezett (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Milan Milutinovics köztársasági elnökkel és Ratko Markovics miniszterelnök-helyettessel csak a Belgrádhoz lojális gyakovicai albánok, valamint a koszovói török, cigány, muzulmán és egyiptomi népcsoport képviselői ültek tárgyalóasztalhoz (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’e népességből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó, ebből származó 〈személy, csoport〉’ ❖ el küldött vólt engemet az Ur egy kis sebbeli órával eſtve azon Egyiptomi Léány ſzeretöjéhez; hógy néki adnám ajándékba (1793 Kibédi Sámuel ford.–Molière 7176001, 32) | Egyik azt mondja, hogy keresztyének – a palesztinai hadjáratok maradványaiból települtek le; a másik egyiptomi ivadéknak állítja (1877 Jókai Mór CD18) | Az egyiptomi lakosság zömének az egy főre eső évi tiszta jövedelmét hét fontra becsülik (1959 Forgács Marcell 2056032, 57) | kevés olyan iszlám közéleti tényező akadt, mint a Nobel-díjas egyiptomi író, Maszhud, aki nyíltan visszautasította Khomeini ítéletét (1989 Tények könyve CD37) | egy egyiptomi származású taxisofőrt (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’e nép által v. Egyiptomban létrehozott, készített, művelt, folytatott, ill. 〈vmely dolognak〉 e nép kultúrájából, gyakorlatából való 〈eredete, származása〉’ ❖ [a török] többre becsüli a perzsa, syriai vagy egyptomi szőnyegeket (1854 Fényes Elek 8141002, 208) | Hajnal s a kis Wallig rumos fekete és egyiptomi cigaretta mellett harcos folyóiratot alapítottak (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 89) | Ostrup a mesét [ti. az Aladdint] egyiptomi eredetűnek véli (1977 NéprajziLex. CD47) | [Horn Ede 1864-ben a Párizsi Egyiptomi Intézetben] székfoglaló előadást tart az egyiptomi tengeri kereskedelemről (1995 Sándor Pál CD58).

2c. ’e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ [Edrisz bég] tüzes arab csődörön ült, egyiptomi szokás szerint (az arabok kancákon lovagolnak) (1886 Jókai Mór CD18) | a repülőtérről meg az Egyiptomi Múzeum elől az egyik bajszos főnök félóránként szállította be ide a bepalizott lézengőket, norvégokat, íreket, amerikaiakat, akikre rásóztak szobát, „reggelit”, de még luxori vonatjegyet, urghadai félpanziót is, egyiptomi típusú handabandáik során (1998 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’e néppel v. Egyiptomban megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló’ ❖ Anglia, legalább Nepoleon ugy hitte, […] elrablotta tőle az egyptomi csudatettek minden külhasznát (1846 Hetilap CD61) | A könyv, melly után ezen ekét közöljük egyedüli maradandó gyümölcse Bonaparte Napoleon egyiptomi hadjáratának (1855 Vasárnapi Újság CD56) | azon mély vallási ellentétnél fogva, mely az egyiptomi Fatimidákat a sziriai törököktől elválasztotta, az egyiptomi támadás megújulásától nem lehetett tartani (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Almásy [László] újabb feladatot kapott: mentse ki az egyiptomi függetlenségért küzdő Masri pasát, és hozza át a németekhez (1997 Magyar Hírlap CD09).

2e. (ritk) ’e nép által beszélt, az arab nyelvhez tartozó 〈nyelvjárás〉’ ❖ Az egyiptomi nyelvjárásnak van a legnagyobb tekintélye az arabok előtt (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2f. (ritk) ’e nyelvjárásból való 〈eredet〉’ ❖ Mamluk, avagy Mammeluk Egyiptomi eredet ſzó, és annyit teſzen tulajdonképen, mint valamint keresni, avagy el foglalni (1803 Decsy Sámuel 7078022, 313).

2g. (jellemzően) e nép által v. e nyelvjárás beszélői által lakott, Egyiptomhoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező’ ❖ A’ Niluson kivl több apróbb folyóvizei is vagynak Egyiptomnak, a’ mellyek réſz ſzerént az Egyiptomi hegyekben támadt kútfejekbl vették eredeteket, réſz ſzerént másunnan vonattattak oda tsatornákon (1803 Decsy Sámuel 7078020, 27) | A mahdi országa magában foglalja Nubiát Vadi Halfáig, az egyiptomi Szudánt Atbaráig, Kordofánt, Darfurt, a Bahr-el-Gazal vidékét és az egykori egyiptomi egyenlítőalji tartományt legalább Ladóig és valószinüleg Vadait is (1897 PallasLex. CD02) | [Szatmári Tibor zongoraművész] hangversenykörútjai során bejárta egész Európát s Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban, Hágában, olasz, cseh s legutóbb egyiptomi városokban rendkívüli sikerrel mutatkozott be a közönségnek (1931 ZeneiLex. CD49) | Az 1992. októberi egyiptomi földrengés nyomán ötszázan haltak meg és több száz volt a sebesültek száma (1999 Magyar Hírlap CD09).

2h. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll v. Növ) ’e területen honos, ill. onnan származó v. ott kitenyésztett 〈állat, ritk. növény〉’ ❖ Az Egyiptomi Szamár gyors, […] ’s egy nap negyven kísmértföldet-is el-nyargal nyavalya nélkül (1775 Molnár János 7232027, 138) | egyiptomi lótuszvirág (1893 PallasLex. CD02) | Egyiptomi ugróegér (Jaculus jaculus L.) (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [A tacskó] eredete a rövid lábú, hosszú egyiptomi kutyákra vezethető vissza (1996 Szinák János–Veress István CD59).

2i. (tulajdonnév részeként is) ’e nép által szervezett 〈állam〉’ ❖ az egyiptomi basaság az 1841. évi államszerződések folytán seniorátust képez, mellyben mindig a család legidősb tagját illeti a trón (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A Fatimidák egyiptomi birodalma már rég elvesztette hódító, terjeszkedő erejét; a khalifák, mint a bagdadiak, árnyék uralkodók lettek, a hatalmat kénytelenek voltak a vezéreknek engedni át (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A megnyitó vendége lesz többek között az Egyiptomi Arab Köztársaság magyarországi nagykövete és kulturális attaséja is (1995 Magyar Hírlap CD09).

2j. ’ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ Egyiptomi Kalifa (1794 Parnasszusi időtöltés 7036014, 89) | surlódás a francia, angol és egyiptomi kormányok közt (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Alfred Milner szakértése segélyével alkották meg az új egyiptomi alkotmányt (1927 RévaiNagyLex. C5716, 664) | Az egyiptomi font hivatalosan tíz szíriai fontot ér (1959 Forgács Marcell 2056032, 60) | az egyiptomi parlament elnöke (1991 Tények könyve CD37).

II. fn 1A6

1. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban) ’az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő nép(csoport)’ ❖ e Földnek ſzinén az Egyptomiak tartatnak legrégibb nemzetnek (1779 Bessenyei György¹ 7044013, 22) | „A nádas vadjai, tulkok csordái és a népek borjai” – az egyiptomiakat és a többi pásztorkodó népeket jelképezik (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

1a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ a nyers erőt imádjátok, mint tisztelte a régi egyiptomi az Apist akkor is, midőn az szarvaival fellökte (1843 Kemény Zsigmond 8235031, 52) | [Mózes] egyszer megölt egy egyiptomit, a miért megvert egy hébert, s a Sinai pusztára menekült (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A perzsa korban fanatikus egyiptomiak rombolták le templomukat [ti. az Egyiptomban letelepedett zsidókét] (1993 BibliaiLex. CD1207).

2. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban) ’az ókori Egyiptom területén létrejött, a vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást, ill. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő nép(csoport) v. népesség’ ❖ a’ Köves és bóldog Arábia lakosai jelentek meg. […] Ezeknek viselete nints ollyan tzifra: hanem fegyvereik hasonlók az Égyiptomiakéhoz. Más Arabsok következtek ezekutánn, kik nem állhatatos lakosai valamelly Tartománynak (1805 Tanárky János ford.–Tasso 8461003, 57) | amikor 1942 februárjában Churchillék […] páncélosok felvonultatásával kényszerítették az uralkodót [ti. Fárúk egyiptomi királyt] arra, hogy a brit háborús erőfeszítések támogatására kész Vafd Párt vezetőjét, Nahász pasát nevezze ki miniszterelnöknek, Nasszer osztozott az egyiptomiak túlnyomó többségének a megaláztatás felett érzett felháborodásában (1994 Lugosi Győző CD17) | hiába vagy muszlim, sőt arab anyanyelvű – hiszen minden egyéb egészen másképpen van a síitáknál, a szunnitáknál vagy a törököknél, no meg a szaúd-arábiaiaknál és az egyiptomiaknál, hogy a perzsákról és az afgánokról ne is beszéljünk (2008 Benedek István Gábor 3151005, 899).

2a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ Ezen, mumiák neve alatt ismeretes hullák nagysága a mostani egyptomiak nagyságától nem különböznek (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Az orvosok szerint közvetlen közelről a férfi tarkójába eresztettek egy golyót. Az egyiptomit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba (1999 Magyar Hírlap CD09).

J: egyiptusi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

egyiptomi melléknév és főnév
I. melléknév 18A8
1. (Tört is)
az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő 〈nép(csoport)
nincsen hathatósabb segítő eszköz a birodalmak virágoztatására a babonánál. Meg kell nézni (ha nem hiszik) az egyiptomi, görög, római s egyéb nemzetek históriáját
(1796 Debreceni diákirodalom)
Szinte hajlandók volnánk kétkedni, ha a történetileg ismert egyiptomi nép épitette-e a loborokat [= piramisokat], azon nép, mely az ethiopiai pásztor-királyoktól kezdve, minden hoditó előtt meghajolt?
(1864 Rónay Jácint)
A Hyksosok betörése az egyiptomi nemzetiség utolsó menedékhelyévé tevén Thébét, növelte e város jelentőségét
(1899 Nagy képes világtörténet)
A napóra kétségkívül az első időmérő eszköz volt. Az asszír, föníciai, egyiptomi népek körében különösen nagy jelentőséggel bírt
(2004 Természet Világa)
1a.
e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó 〈személy, csoport〉
Az egyiptomi papoknak […] egy feleségnél többet tartani szabad nem vala
(1790 Verseghy Ferenc)
A 25. századnak kezdetén […] Cecrops egy egyiptomi kolóniát vezetett Görögországnak Attica nevü tartományába, hol most Livádia a szigettengernél fekszik
(1815 k. Verseghy Ferenc)
I. Széti, a helyett, hogy egyszerűen csak az adót hajtotta volna be, egyik-másik legyőzött néphez egyiptomi származású kormányzót küldött
(1899 Nagy képes világtörténet)
Az egyiptomi ember legfőbb célja volt: könnyen és művészien élni ezen a földön s magától értetődőleg a másvilágon is
(1935 Hóman Bálint munkái)
[a gnoszticista tanokat hirdető ókori] filozófusok, főként egyiptomi eredetűek, bonyolult spekulatív rendszereket állítottak fel, hogy megmagyarázzák a világban levő gonosz eredetét
(1995 Jubileumi kommentár)
1b.
e nép által létrehozott, készített, művelt, folytatott, ill. 〈vmely dolognak〉 e nép kultúrájából, gyakorlatából való 〈eredete, származása〉
olyan valóban a farsangolás rendetlensége, mint az egyptomi liszt; a melynek bőségében megterhelték és megrontották gyomraikat a zsidók
(1778–1781 Révai Miklós)
A halott arczára aranyból való álarczot borítanak. Ez utóbbi szokás nagyon valószinűleg egyiptomi eredetű
(1899 Nagy képes világtörténet)
Plutarchos szerint az egyiptomi vallást Isis alapította
(1935 Magyar Női Szemle)
[Kheopsz] a legnagyobb egyiptomi piramisról nevezetes fáraó
(1996 Rubicon)
[az írásjegyek] képileg ábrázolják, amit kifejeznek. Ilyen piktogramokból áll az egyiptomi hieroglif írás
(2006 Nádasdy Ádám)
1c.
e néphez tartozást kifejező, e népre v. tagjaira jellemző, náluk v. az ókori Egyiptomban szokásos
Hogy osztán közelebbre jöttek a’ Szerecsenek, tüstént észre-vötték: hogy Bágoás a’ Herltteknek egygyike. Ezt talán orczájának aszszonos sápadtságából gyanították: mert valóban színe, noha Égiptomi módra barnás lönne; de egyszer-’s-mind halaván-is vala
(1798 Dugonics András)
Az Egyiptomi bálványozásnak kezdetében
(1803 Decsy Sámuel)
Az egyiptomi udvariasság nem engedett meg annyi bizalmasságot, mint a görögöké
(1899 Nagy képes világtörténet)
Salamon korában […] sok egyiptomi szokás honosodott meg a zsidók között
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
évezredeken át Ámon és Ré alakja köré szerveződött az egyiptomi vallásosság
(1987 Tények könyve)
1d.
e néppel megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló
[a keresztény pünkösd megfelel] az ó testamentomi hivek Pünkösdének a mózsesi törvény Sinai hegyen lett kiadatásának emlékezetére; melly a talmudista rabbik értelmezése szerint, 50 nappal történt az egyiptomi fogságból kiszabadulás után
(1857 Vasárnapi Újság)
Syria és a khaldeai birodalom a kanaáni betöréstől az egyiptomi háborúkig
(1899 Nagy képes világtörténet)
Egyiptomot véglegesen megszabadították a hikszoszok uralmától. A felszabadító hadjárat az egyiptomi történet új korszakát nyitja meg, amely Újbirodalom néven ismeretes
(1935 Hóman Bálint munkái)
A Kr. e.Krisztus előtti 3. sz.század-ban Palesztina többnyire egyiptomi uralom alá tartozott
(1989 HaagLex. ford.)
1e. (Nyelvt is)
az ókori Egyiptomban beszélt, az afroázsiai nyelvcsalád önálló ágát képező kihalt 〈nyelv〉, ill. e nyelvhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem〉
Pittagorás tudta az Egyiptomi nyelvet, több Filoſofuſokkal együt, kik oda mentek tanúlni
(1778 Bessenyei György¹)
[A kopt nyelv] a régi egyiptomi nyelv fejlődésének legutolsó foka, mely egészen az arab hódításig Egyiptomnak népnyelve volt
(1895 PallasLex.)
A „góme” egyiptomi kölcsönszó. Papiruszt jelent
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
Az ÓSZÓszövetség-ben a Nílus neve jö’ór. Ez egyiptomi jövevényszó, amely jelenti a főfolyást, a delta ágait és a csatornákat
(1995 BibliaiLex.)
1f.
e nyelvből való 〈eredet〉, ill. e nyelv eredetével, eredeztetésével kapcs.
az ammonia szó egyiptomi eredetü, ugyanis a Jupiter Ammon temploma köré sereglő zarándokok tevéinek felhalmozódó trágyája elégetésekor lerakodó koromból, felszállasztás utján kapták az egyiptomiak
(1893 PallasLex.)
Szövegünkön átdereng az egyiptomi eredet. A „serény” (máhír) az ÓSZÓszövetség-ben általában az írnokok jelzője […]. Az egyiptomi bölcsességirodalom nagyrészt érvényesülési tanácsokból áll írnokok – tisztviselők – számára
(1995 Jubileumi kommentár)
1g.
ilyen nyelvű 〈szöveg, mű〉
[a múzeum gyűjteménye,] mellyben több 30 mumiánál, több mint 150 régi egyptomi kézirat létezvén, egy az első egyptomi gyüjtemények közt, mellyek Európában léteznek
(1858 Vasárnapi Újság)
[Az íbiszt] a régi egyiptomiak szent madárnak tartották; képe gyakran található régi egyiptomi feliratokon
(1895 PallasLex.)
[a jó ember – gonosz asszony szövegtípust] Dömötör Tekla – Kákosy László nyomán – egyiptomi varázsszövegekre vezette vissza, olasz párhuzamokon keresztül
(1988 Magyar néprajz)
a régvolt idő szinte mindig szebbnek tűnt, mint a jelen lévő; ilyen pl. Ká szigete az egyiptomi Halottak könyvében
(2009 S. Sárdi Margit)
1h. (-ul raggal, hsz-szerűen)
ezen a nyelven
A történelem színpadán megjelennek a különböző görög törzsek, az achajok (ékiratosan: ahhijavas, egyiptomiul: akavas), aiolok (ékiratosan aiavalas)
(1935 Hóman Bálint munkái)
[Kleopátra] okos, vonzó és népszerű uralkodó volt, az egyetlen a Ptolemaidák közül, aki tudott egyiptomiul
(1997 Horváth András)
Uri csak arámiul és görögül tudott még akkor, akárcsak az apja, holott nem ártott volna arabul és egyiptomiul is tudniuk, mert jobb üzletet tudtak volna kötni
(2005 Spiró György)
1i.
(jellemzően) e nép által lakott, az ókori Egyiptomhoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező
hogy az egyiptomi tiz csapásnak valamellyike ne maradjon el vidékünkről, most „Undok férgek támadának.”
(1856 Vasárnapi Újság)
az egyptomi Thebae (Diospolis)
(1902 ÓkoriLex.)
országok és támasztópontok, mint valami előőrsök vették körül az egyiptomi partot
(1935 Hóman Bálint munkái)
Sur (héb.héber ’fal’): helység az egyiptomi határnál
(1989 HaagLex. ford.)
A sok egyiptomi város felsorolása is prófétatanítvány munkájára mutat, aki jól ismeri és pontosan kifejti mestere gondolatait
(1995 Jubileumi kommentár)
egyiptomi szembetegség (rég, Orvos is)
Az egyiptomi szembetegség nem ölhet meg kormányokat
(1885 Mikszáth Kálmán)
[A kairói koldusok] nagyobb része vak, az egyiptomi szembetegségek áldozatai
(1900 Varga Mihály)
A Chlamydia trachomatis több betegség kórokozója, közülük a legrégebben ismert a trachoma, melynek jó leírása már a 3800 éves egyiptomi Ebers-papiruszon olvasható. Magyar neve „egyiptomi szembetegség
(1998 Természet Világa)
egyiptomi szemgyulladás (rég, Orvos is)
a Chlamydia trachomatis nevű kórokozó által előidézett idült, fertőző kötőhártya-gyulladás; trachoma
[Malek Adel] félig meg is vakult. Az egyiptomi szemgyulladás a sötétségbe száműzi; a kulcslyukon beható napsugár kínzóbb neki a mérges nyílnál
(1884 Jókai Mór)
[Mártélyon, ill. az azt övező tanyavilágban] az 1880-as években jelentkezett a trachoma, az egyiptomi szemgyulladás
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)
Ez a szövődmény ÉÉszak-Afrikában […] ma is gyakori. Erre utal a betegség régebben elterjedt neve: egyiptomi szemgyulladás
(2003 MagyarNagyLex.)
1j. (tulajdonnév részeként is)
e nép által szervezett, ill. az ókori Egyiptom területén működő 〈állam〉
Az egyiptomi birodalomtól kezdve, honnan a’ köztársasági lét, az utóbbi nemzetek’ éltébe szivárgott
(1833 Munkácsy János)
A régi egyiptomi, asszir, babiloni és zsidó királyságok, sőt a görögök is Krözus lidiai és Dárius persa királyok előtt nem ismerték még a vert pénzt
(1893 PallasLex.)
[A fáraó] személyében testesült meg az egyiptomi állam
(1993 BibliaiLex.)
1k.
ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
Egyiptomi Király vólt ez [ti. Sesák]
(1788 Szaitz Leó)
az egyiptomi Pharaok népszámlálásai a bibliából ismeretesek
(1869 Keleti Károly)
[Naxosz] partjai mellett Chabrias fényes győzelmet aratott a lakedemoniak hadain. Későbben felváltva egyiptomi és rodusi uralom alatt állott
(1896 PallasLex.)
Szemfüles udvari emberek, – egyiptomi, perzsa, méd, asszír, babiloni udvarokban – ilyenkor: el szokták távolítani az indiszkrét nézőközönséget
(1967 Szentkuthy Miklós)
Néhány olyan intézmény, amelyről többen azt mondták, hogy vadonatúj, valójában már a római jogban vagy az egyiptomi jogban is szerepet játszott
(1996 Országgyűlési Napló)
1l.
e népre, ill. annak nyelvére, kultúrájára stb. vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó
Brugsch Henrik Károly, kiváló tudós az egyiptomi régészet és nyelv terén
(1893 PallasLex.)
valami intuíció-féle Bodort gyakran külsőségekben is egyiptomi témákhoz vezeti. Megírja a nílusi régi hajóvontatást, a szfinxet s egyik legérdekesebb versében az egyiptomi rabszolga sorsához hasonlítja az önnön vergődését
(1910 Tóth Árpád)
A gúlák építési formájának keletkezésére nézve kétféle felfogás uralkodik az egyiptomi kutatásokkal foglalkozó tudósok között
(1927 TolnaiÚjLex.)
a Louvre Egyiptomi Régészeti Osztályának vezetője
(1980 Czeizel Endre)
2.
az ókori Egyiptom területén létrejött, a vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást, ill. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő 〈nép(csoport) v. népesség〉
Gázel’ vezérlése alatt jöttek […] azok, kik a’ szomszéd kövér mezket aratták, és fellyebb egész addig laktak, hol a’ második meredekségrl húll alá a’ folyóvíz. Az Égyiptomi Népnek tsak nyílja és kardja vólt
(1805 Tanárky János ford.Tasso)
A bölcsek kövének létezhetésérőli legelső eszme az egyiptomi araboknál keletkezett
(1854 Vasárnapi Újság)
Milan Milutinovics köztársasági elnökkel és Ratko Markovics miniszterelnök-helyettessel csak a Belgrádhoz lojális gyakovicai albánok, valamint a koszovói török, cigány, muzulmán és egyiptomi népcsoport képviselői ültek tárgyalóasztalhoz
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
e népességből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó, ebből származó 〈személy, csoport〉
el küldött vólt engemet az Ur egy kis sebbeli órával eſtve azon Egyiptomi Léány ſzeretöjéhez; hógy néki adnám ajándékba
(1793 Kibédi Sámuel ford.Molière)
Egyik azt mondja, hogy keresztyének – a palesztinai hadjáratok maradványaiból települtek le; a másik egyiptomi ivadéknak állítja
(1877 Jókai Mór)
Az egyiptomi lakosság zömének az egy főre eső évi tiszta jövedelmét hét fontra becsülik
(1959 Forgács Marcell)
kevés olyan iszlám közéleti tényező akadt, mint a Nobel-díjas egyiptomi író, Maszhud, aki nyíltan visszautasította Khomeini ítéletét
(1989 Tények könyve)
egy egyiptomi származású taxisofőrt
(1997 Magyar Hírlap)
2b.
e nép által v. Egyiptomban létrehozott, készített, művelt, folytatott, ill. 〈vmely dolognak〉 e nép kultúrájából, gyakorlatából való 〈eredete, származása〉
[a török] többre becsüli a perzsa, syriai vagy egyptomi szőnyegeket
(1854 Fényes Elek)
Hajnal s a kis Wallig rumos fekete és egyiptomi cigaretta mellett harcos folyóiratot alapítottak
(1933 Kosztolányi Dezső)
Ostrup a mesét [ti. az Aladdint] egyiptomi eredetűnek véli
(1977 NéprajziLex.)
[Horn Ede 1864-ben a Párizsi Egyiptomi Intézetben] székfoglaló előadást tart az egyiptomi tengeri kereskedelemről
(1995 Sándor Pál)
2c.
e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos
[Edrisz bég] tüzes arab csődörön ült, egyiptomi szokás szerint (az arabok kancákon lovagolnak)
(1886 Jókai Mór)
a repülőtérről meg az Egyiptomi Múzeum elől az egyik bajszos főnök félóránként szállította be ide a bepalizott lézengőket, norvégokat, íreket, amerikaiakat, akikre rásóztak szobát, „reggelit”, de még luxori vonatjegyet, urghadai félpanziót is, egyiptomi típusú handabandáik során
(1998 Magyar Hírlap)
2d.
e néppel v. Egyiptomban megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló
Anglia, legalább Nepoleon ugy hitte, […] elrablotta tőle az egyptomi csudatettek minden külhasznát
(1846 Hetilap)
A könyv, melly után ezen ekét közöljük egyedüli maradandó gyümölcse Bonaparte Napoleon egyiptomi hadjáratának
(1855 Vasárnapi Újság)
azon mély vallási ellentétnél fogva, mely az egyiptomi Fatimidákat a sziriai törököktől elválasztotta, az egyiptomi támadás megújulásától nem lehetett tartani
(1900 Nagy képes világtörténet)
Almásy [László] újabb feladatot kapott: mentse ki az egyiptomi függetlenségért küzdő Masri pasát, és hozza át a németekhez
(1997 Magyar Hírlap)
2e. (ritk)
e nép által beszélt, az arab nyelvhez tartozó 〈nyelvjárás〉
Az egyiptomi nyelvjárásnak van a legnagyobb tekintélye az arabok előtt
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2f. (ritk)
e nyelvjárásból való 〈eredet〉
Mamluk, avagy Mammeluk Egyiptomi eredet ſzó, és annyit teſzen tulajdonképen, mint valamint keresni, avagy el foglalni
(1803 Decsy Sámuel)
2g.
(jellemzően) e nép által v. e nyelvjárás beszélői által lakott, Egyiptomhoz tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező
A’ Niluson kivl több apróbb folyóvizei is vagynak Egyiptomnak, a’ mellyek réſz ſzerént az Egyiptomi hegyekben támadt kútfejekbl vették eredeteket, réſz ſzerént másunnan vonattattak oda tsatornákon
(1803 Decsy Sámuel)
A mahdi országa magában foglalja Nubiát Vadi Halfáig, az egyiptomi Szudánt Atbaráig, Kordofánt, Darfurt, a Bahr-el-Gazal vidékét és az egykori egyiptomi egyenlítőalji tartományt legalább Ladóig és valószinüleg Vadait is
(1897 PallasLex.)
[Szatmári Tibor zongoraművész] hangversenykörútjai során bejárta egész Európát s Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban, Hágában, olasz, cseh s legutóbb egyiptomi városokban rendkívüli sikerrel mutatkozott be a közönségnek
(1931 ZeneiLex.)
Az 1992. októberi egyiptomi földrengés nyomán ötszázan haltak meg és több száz volt a sebesültek száma
(1999 Magyar Hírlap)
2h. (kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Áll v. Növ)
e területen honos, ill. onnan származó v. ott kitenyésztett 〈állat, ritk. növény〉
Az Egyiptomi Szamár gyors, […] ’s egy nap negyven kísmértföldet-is el-nyargal nyavalya nélkül
(1775 Molnár János)
egyiptomi lótuszvirág
(1893 PallasLex.)
Egyiptomi ugróegér (Jaculus jaculus L.Linnaeus)
(1929 Az állatok világa ford.)
[A tacskó] eredete a rövid lábú, hosszú egyiptomi kutyákra vezethető vissza
(1996 Szinák János–Veress István)
2i. (tulajdonnév részeként is)
e nép által szervezett 〈állam〉
az egyiptomi basaság az 1841. évi államszerződések folytán seniorátust képez, mellyben mindig a család legidősb tagját illeti a trón
(1854 Vasárnapi Újság)
A Fatimidák egyiptomi birodalma már rég elvesztette hódító, terjeszkedő erejét; a khalifák, mint a bagdadiak, árnyék uralkodók lettek, a hatalmat kénytelenek voltak a vezéreknek engedni át
(1900 Nagy képes világtörténet)
A megnyitó vendége lesz többek között az Egyiptomi Arab Köztársaság magyarországi nagykövete és kulturális attaséja is
(1995 Magyar Hírlap)
2j.
ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
Egyiptomi Kalifa
(1794 Parnasszusi időtöltés)
surlódás a francia, angol és egyiptomi kormányok közt
(1879 Mikszáth Kálmán)
Alfred Milner szakértése segélyével alkották meg az új egyiptomi alkotmányt
(1927 RévaiNagyLex.)
Az egyiptomi font hivatalosan tíz szíriai fontot ér
(1959 Forgács Marcell)
az egyiptomi parlament elnöke
(1991 Tények könyve)
II. főnév 1A6
1. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban)
az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő nép(csoport)
e Földnek ſzinén az Egyptomiak tartatnak legrégibb nemzetnek
(1779 Bessenyei György¹)
„A nádas vadjai, tulkok csordái és a népek borjai” – az egyiptomiakat és a többi pásztorkodó népeket jelképezik
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
1a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi
a nyers erőt imádjátok, mint tisztelte a régi egyiptomi az Apist akkor is, midőn az szarvaival fellökte
(1843 Kemény Zsigmond)
[Mózes] egyszer megölt egy egyiptomit, a miért megvert egy hébert, s a Sinai pusztára menekült
(1899 Nagy képes világtörténet)
A perzsa korban fanatikus egyiptomiak rombolták le templomukat [ti. az Egyiptomban letelepedett zsidókét]
(1993 BibliaiLex.)
2. (hat ne-vel, rendsz. tbsz-ban)
az ókori Egyiptom területén létrejött, a vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást, ill. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő nép(csoport) v. népesség
a’ Köves és bóldog Arábia lakosai jelentek meg. […] Ezeknek viselete nints ollyan tzifra: hanem fegyvereik hasonlók az Égyiptomiakéhoz. Más Arabsok következtek ezekutánn, kik nem állhatatos lakosai valamelly Tartománynak
(1805 Tanárky János ford.Tasso)
amikor 1942 februárjában Churchillék […] páncélosok felvonultatásával kényszerítették az uralkodót [ti. Fárúk egyiptomi királyt] arra, hogy a brit háborús erőfeszítések támogatására kész Vafd Párt vezetőjét, Nahász pasát nevezze ki miniszterelnöknek, Nasszer osztozott az egyiptomiak túlnyomó többségének a megaláztatás felett érzett felháborodásában
(1994 Lugosi Győző)
hiába vagy muszlim, sőt arab anyanyelvű – hiszen minden egyéb egészen másképpen van a síitáknál, a szunnitáknál vagy a törököknél, no meg a szaúd-arábiaiaknál és az egyiptomiaknál, hogy a perzsákról és az afgánokról ne is beszéljünk
(2008 Benedek István Gábor)
2a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi
Ezen, mumiák neve alatt ismeretes hullák nagysága a mostani egyptomiak nagyságától nem különböznek
(1854 Vasárnapi Újság)
Az orvosok szerint közvetlen közelről a férfi tarkójába eresztettek egy golyót. Az egyiptomit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások