egyiptusi mn és fn 1A6 (rég)egiptusi (rég)

I. mn

1. (Tört) ’az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő 〈nép(csoport)〉’ ❖ mit az egyiptusiak és görögök plastái [= szobrászai] mintáztak, tökéletes egyiptusi ’s görög nemzeti volt (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Manerósz] az aegyptusi nép hagyománya szerint a legelső királynak egyetlen fia (1904 ÓkoriLex. CD28).

1a. ’e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó, ilyen származású 〈személy〉’ ❖ Jaót Degvinez […] meg nem bizonyíttya, […] hogy a’ Tsinaiak Egyiptusi ltetmények, ’s heába folyamodik ahoz az okhoz, hogy mind a’ két népnél hieroglifikok vannak (1797 Molnár János 7445014, 116) | szóltál Caesarral meg Heraclessel, s azok […] az aegyptusi jóst csekély barátságos szolgálatra kérték, ugy-e? (1841 Teleki László² 8473001, 34) | Julius Pollux, naucratisi (aegyptusi) származású görög grammatikus és sophista a Kr. utáni 2. század végén, kinek Commodus császár tanszéket adott Athenaeben (1904 ÓkoriLex. CD28) | háromezer esztendő előtt valami egiptusi íródeák hajolt írónádjával a papirusz lapja fölé (1927 Kárpáti Aurél 9312003, 149).

1b. ’e nép által létrehozott, készített, művelt’ ❖ A’ nagy darab ételeknek elhasitására rendeltettek az els mettzö fogok (inciſores), melyek többnyire lapos hegyüek. Blumenbach az aegyptusi mumiákban ezeket a’ fogokat lapos, és tompa hegyüeknek lenni látta (1789 Rácz Sámuel 7278012, 136) | Hazánk hasonló az Egyptusi pyramisokhoz: kívülről pompás, fényes, nagyot mutató: de belől benne halál lakik (1827 Kazinczy Ferenc C4937, 288) | A görög plastikát kezdő korában az előázsiai és aegyptusi művészet befolyásolta úgy formai mint technikai tekintetben (1904 ÓkoriLex. CD28).

1c. ’e néphez tartozást kifejező, e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ Láſſuk tehát leg elöſzör-is a’ Szeretseny, és Perſia Orſzági ſzokáſt; az után az Egyiptuſit (1776 Molnár János 7232021, 85) | Fáraó. : Ne keménykedjél kedves Józsefem! Egyiptusban vagy! Egyiptusi módra viseld magadat! (1790 Nagy János¹ 7235009, 32) | Régi egyiptusi erkölcsök (1838 Magyar írók élete CD27) | [az ókori egyiptomi, görög szobrászok emberalakjaiban] az egyiptusi, a’ hellen profilre ’s testalkotásra ismerünk (1841 Pesti Hírlap CD61) | [I. Ptolemaiosz Szótér] ügyes volt a görög természetnek az aegyptusi komolysággal való párosításában (1904 ÓkoriLex. CD28).

1d. ’e néppel v. Egyiptomban megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló’ ❖ Lycurgus Lacedaemoni Király ſzemei eltt tartá a’ Minós Törvényeít ’s melléjek veté az Oſiriséit, mellyeket  Egyptuſi útazáſa alatt maga jegyzet vala-fel (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Frigyes, II. 7463014, 48) | a zsidók egyiptusi kivonulásához hasonlított kiköltözésük (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Arsaces az aegyptusi háborúk alatt uj parthus birodalmat alapított (1904 ÓkoriLex. CD28).

1e. (Nyelvt is) ’e nép által beszélt, az afroázsiai nyelvcsalád önálló ágát alkotó kihalt 〈nyelv〉, e nyelvből való 〈eredet〉, ill. ilyen nyelvű 〈szöveg, mű〉’ ❖ [A piramis] csucsán egyptusi nyelven és irásmóddal föl volt jegyezve, hogy mennyibe került a munkásoknak retekkel, fokhagymával és vöröshagymával való tartása (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Szorosabb értelemben aethiopesek alatt a Nilus felső folyásánál, az „Aegyptuson felül” […] eső területek lakosai értendők. Ezeknek a neve az ó-szövetségi szentírásban Kusch, az aegyptusi feliratokban Kasch vagy Kesch (1902 ÓkoriLex. CD28) | A χημεια szó Plutarchus szerint […] aegyptusi eredetű; chemia aegyptusi nyelven feketét jelentett (1904 ÓkoriLex. CD28).

1f. ’e nép által v. e nyelv beszélői által lakott 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező’ ❖ Hol van már Ninive, Babylon s Egyiptusi Thebe? (1787 Molnár János C2554, 142) | csakhamar megelégedetlenség, zavar ’s az ismert egyiptusi csapások következtek, és Pharaót önmagát lovaival és szekereivel együtt a’ vörös tenger nyelte el (1841 Pesti Hírlap CD61) | az alexandrinusok Antimachust, Panyassist és Pisandert bevették az epikus canonba, s tagadhatatlan az is, hogy hatással voltak az aegyptusi földön felcsirázó epika továbbfejlődésére (1902 ÓkoriLex. CD28).

1g. ’az ókori Egyiptom területén működő 〈állam〉, ill. ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ Sethonnak Egyiptuſi Királynak idejében a’ mezei Egerek a’ tábor-ellenség’ ívjainak zsinegit éjjel öſzve-rágták (1789 Molnár János ford.–Homérosz 7448027, 372) | A béke […] nem töretett ugyan meg az aegyptusi udvarral, mégis ekkor indult meg az a folyamat, a mely végveszélyt vitt Lysimachusra (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Antipater] felkarolta Antigonus ügyét s melléjük állott a független aegyptusi királyságát Perdikkasztól féltő Ptolemaeus is (1904 ÓkoriLex. CD28) | [Krónprinc Irma] ekkor olyan volt, mint Kleopátra, az egyptusi királynő (1917 Krúdy Gyula CD54).

1h. ’e népre, ill. annak kultúrájára vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó’ ❖ a görögök lemondtak arról, hogy a cyprusi és aegyptusi ügyekbe avatkozzanak (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Theszpisz] Eumares athenaei festő aegyptusi tanulmányait értékesítette a szinházban, s a borseprővel valószínűleg a férfi, a fehér ólommal és fehér vászonnal pedig a női arczokat jelezte (1904 ÓkoriLex. CD28).

2. ’az ókori Egyiptom területén létrejött, vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást v. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő 〈nép〉, ill. e néphez tartozó, ebből származó 〈személy〉’ ❖ A’ Mamaluk nép Braſziliában az Egyiptuſi Mamaluk néptl vette nevezetét (1801 Molnár János 7445022, 62) | Ali haza bocsátván a’ syriai katonaságot, ohajtja a’ török szolgálatban levő mintegy 16 ezer egyiptusi katonáinak is kiadatását (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a Diocletianus-féle időszámítás a] Kr. utáni 284. évtől kezdődőleg számítja az eseményeket s az aegyptusi koptoknál máig is használatos (1902 ÓkoriLex. CD28).

2a. ’e néppel v. Egyiptomban megeső, történő, ill. e nép körében zajló’ ❖ a’ gallus zsoldost, ki az aegyptusi kalandban is vön részt, […] megtestesült arabomannak tartottam (1838 Széchenyi István CD1501) | Ezek a szempontok vezették a directoriumot, midőn az Ausztriával való harcz befejezése és Bonaparte diadalmas hazatérése után előkészítette az újkor egyik legkalandosabb vállalatát: az aegyptusi expeditiót (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

2b. ’e nép által v. e nyelv beszélői által lakott, ill. Egyiptomhoz tartozó 〈terület〉’ ❖ a’ görög, török és aegyptusi tartományokban a’ rend, béke és müveltség mindinkább gyökereket ver (1842 Pesti Hírlap CD61) | a franczia tudósok, a kik búvárlat czéljából aegyptusi földön megfordultak, a napkeletkor beállott melegnek hasonló hatását a nagyobb épületeken ismételten tapasztalták (1904 ÓkoriLex. CD28).

2c. ’e területen honos, ill. onnan származó v. ott kitenyésztett 〈növény, állat〉’ ❖ Az Egyiptusi veres hagyma még a’ Spanyol hagymánál-is job’ izü (1802 Molnár János 7445027, 32) | a’ mi tisztelt vélemény-ellenünk […] Ausztriának azt tanácsolja, hogy az aegyptusi ’s odessai gabonát zárja ki tökéletesen, a’ moldvai, oláh ’s bessarabiai ökröket pedig bevitetni ne engedje (1842 Pesti Hírlap CD61) | e napra várták szegények az egyiptusi sáskákat, melyek fölfalják azon keveset, mivel birnak! (1861 Vasárnapi Újság C7375, 490).

2d. ’Egyiptom területén működő 〈állam〉, ill. ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző v. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ az egyptusi Vice-Király (1833 Andrássy György–Széchenyi István CD1501) | az egyiptusi alkirályság körében is egyedül a’ szultán neve emlitessék (1841 Pesti Hírlap CD61) | Télelő 1-je óta a’ török hajóhad nem kap már többé zsoldot az egyiptusi kormánytól (1841 Pesti Hírlap CD61) | Az egyiptusi pasa olly kedvetlen pénzügyi helyezetben van, hogy a’ szultánnak tartozó adóját nem fizetheti (1842 Pesti Hírlap CD61) | A szultánnak leghatalmasabb hűbéreséhez, Mehemed Ali aegyptusi alkirályhoz kellett fordulnia, kinek hatalma már-már elhomályosította az övét (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

2e. ’e népre vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó’ ❖ A’ porta körlevelet bocsátott a’ követi hivatalokhoz, mellyben az egyiptusi kérdést bevégzettnek ’s az ottani partokat ostrommentekül nyilatkoztatja (1841 Pesti Hírlap CD61) | Míg a’ nyugoti diplomatia a’ syriai és aegyptusi ügyek elintézésével fogyasztá erejét, egészen figyelem nélkül hagyá az aldunai tartományokat, hol külármány és külpolitica […] crisist idéze elő (1842 Pesti Hírlap CD61).

II. fn

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő nép(csoport)’ ❖ Az Egyptuſiaknak törvényeik után nyomban következnek a’ Cretaiaké. Minós vala az  Törvényſzabójok (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Frigyes, II. 7463014, 48) | az egyiptusiak a bányászat feltalálását Osiris-nek, a görögök Prometheus-nak tulajdonítják (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Diocletianus császár 296-ban a fellázadt aegyptusiak végleges leigázása czéljából elégettette az arany és ezüst készítését tárgyaló műveiket (1902 ÓkoriLex. CD28).

1a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ Caesar megelőzte elleneit és Mithridates hadával jókor egyesült, mire az aegyptusiak táborát a Deltában egyesült erővel megtámadták és az ellenséget teljesen legyőzték (1902 ÓkoriLex. CD28) | [II. Nékó] csatornával akarta összekötni a Középtengert a Verestengerrel […]. Azonban, bár állítólag 120.000 aegyptusi pusztult el a munka alatt, a mű nem készült el alatta, hanem csak I. Darius fejezte be (1904 ÓkoriLex. CD28) | védő lárvákat [= álarcokat] tettek a régi egyiptusiak (anubisz maszkok) elhunytjaik arcára (1911 RévaiNagyLex. C5697, 283).

2. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az ókori Egyiptom területén létrejött, vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást, ill. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő nép(csoport) v. népesség’ ❖ [Mehmed Ali] a’ fölkelést szerencsésen el is nyomá. Az egyiptusiak igen kimélten bántak a’ fölkeltekkel (1841 Pesti Hírlap CD61) | Thiers ministersége alatt, ki az egyptusiaknak fogta pártját, e miatt majdnem háborúra került a dolog Francziaország közt, […] és a többi Europa közt, 1840-ben (1880 Marczali Henrik CD57).

2a. ’e néphez tartozó személy, kül. férfi’ ❖ Az egyiptusiaknak damaskusbóli kivonulása után azonnal szigorú szabályok adattak ki az itteni keresztény és zsidó lakosok ellen (1841 Pesti Hírlap CD61) | A’ két herczeg’ kiséretében van még mintegy harminc fiatal egyptusi; kik mindnyájan tanulás végett küldettek Párisba (1844 Pesti Hírlap CD61).

J: egyiptomi.

egyiptusi melléknév és főnév 1A6 (rég)
egiptusi 1A6 (rég)
I. melléknév
1. (Tört)
az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő 〈nép(csoport)
mit az egyiptusiak és görögök plastái [= szobrászai] mintáztak, tökéletes egyiptusi ’s görög nemzeti volt
(1841 Pesti Hírlap)
[Manerósz] az aegyptusi nép hagyománya szerint a legelső királynak egyetlen fia
(1904 ÓkoriLex.)
1a.
e népből való 〈eredet, származás〉, ill. e néphez tartozó, ilyen származású 〈személy〉
Jaót Degvinez […] meg nem bizonyíttya, […] hogy a’ Tsinaiak Egyiptusi ltetmények, ’s heába folyamodik ahoz az okhoz, hogy mind a’ két népnél hieroglifikok vannak
(1797 Molnár János)
szóltál Caesarral meg Heraclessel, s azok […] az aegyptusi jóst csekély barátságos szolgálatra kérték, ugy-e?
(1841 Teleki László²)
Julius Pollux, naucratisi (aegyptusi) származású görög grammatikus és sophista a Kr.Krisztus utáni 2. század végén, kinek Commodus császár tanszéket adott Athenaeben
(1904 ÓkoriLex.)
háromezer esztendő előtt valami egiptusi íródeák hajolt írónádjával a papirusz lapja fölé
(1927 Kárpáti Aurél)
1b.
e nép által létrehozott, készített, művelt
A’ nagy darab ételeknek elhasitására rendeltettek az els mettzö fogok (inciſores), melyek többnyire lapos hegyüek. Blumenbach az aegyptusi mumiákban ezeket a’ fogokat lapos, és tompa hegyüeknek lenni látta
(1789 Rácz Sámuel)
Hazánk hasonló az Egyptusi pyramisokhoz: kívülről pompás, fényes, nagyot mutató: de belől benne halál lakik
(1827 Kazinczy Ferenc)
A görög plastikát kezdő korában az előázsiai és aegyptusi művészet befolyásolta úgy formai mint technikai tekintetben
(1904 ÓkoriLex.)
1c.
e néphez tartozást kifejező, e népre v. tagjaira jellemző, náluk szokásos
Láſſuk tehát leg elöſzör-is a’ Szeretseny, és Perſia Orſzági ſzokáſt; az után az Egyiptuſit
(1776 Molnár János)
Fáraó. : Ne keménykedjél kedves Józsefem! Egyiptusban vagy! Egyiptusi módra viseld magadat!
(1790 Nagy János¹)
Régi egyiptusi erkölcsök
(1838 Magyar írók élete)
[az ókori egyiptomi, görög szobrászok emberalakjaiban] az egyiptusi, a’ hellen profilre ’s testalkotásra ismerünk
(1841 Pesti Hírlap)
[I. Ptolemaiosz Szótér] ügyes volt a görög természetnek az aegyptusi komolysággal való párosításában
(1904 ÓkoriLex.)
1d.
e néppel v. Egyiptomban megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló
Lycurgus Lacedaemoni Király ſzemei eltt tartá a’ Minós Törvényeít ’s melléjek veté az Oſiriséit, mellyeket  Egyptuſi útazáſa alatt maga jegyzet vala-fel
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Frigyes, II.)
a zsidók egyiptusi kivonulásához hasonlított kiköltözésük
(1901 Nagy képes világtörténet)
Arsaces az aegyptusi háborúk alatt uj parthus birodalmat alapított
(1904 ÓkoriLex.)
1e. (Nyelvt is)
e nép által beszélt, az afroázsiai nyelvcsalád önálló ágát alkotó kihalt 〈nyelv〉, e nyelvből való 〈eredet〉, ill. ilyen nyelvű 〈szöveg, mű〉
[A piramis] csucsán egyptusi nyelven és irásmóddal föl volt jegyezve, hogy mennyibe került a munkásoknak retekkel, fokhagymával és vöröshagymával való tartása
(1858 Vasárnapi Újság)
Szorosabb értelemben aethiopesek alatt a Nilus felső folyásánál, az „Aegyptuson felül” […] eső területek lakosai értendők. Ezeknek a neve az ó-szövetségi szentírásban Kusch, az aegyptusi feliratokban Kasch vagy Kesch
(1902 ÓkoriLex.)
A χημεια szó Plutarchus szerint […] aegyptusi eredetű; chemia aegyptusi nyelven feketét jelentett
(1904 ÓkoriLex.)
1f.
e nép által v. e nyelv beszélői által lakott 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező
Hol van már Ninive, Babylon s Egyiptusi Thebe?
(1787 Molnár János)
csakhamar megelégedetlenség, zavar ’s az ismert egyiptusi csapások következtek, és Pharaót önmagát lovaival és szekereivel együtt a’ vörös tenger nyelte el
(1841 Pesti Hírlap)
az alexandrinusok Antimachust, Panyassist és Pisandert bevették az epikus canonba, s tagadhatatlan az is, hogy hatással voltak az aegyptusi földön felcsirázó epika továbbfejlődésére
(1902 ÓkoriLex.)
1g.
az ókori Egyiptom területén működő 〈állam〉, ill. ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
Sethonnak Egyiptuſi Királynak idejében a’ mezei Egerek a’ tábor-ellenség’ ívjainak zsinegit éjjel öſzve-rágták
(1789 Molnár János ford.Homérosz)
A béke […] nem töretett ugyan meg az aegyptusi udvarral, mégis ekkor indult meg az a folyamat, a mely végveszélyt vitt Lysimachusra
(1902 ÓkoriLex.)
[Antipater] felkarolta Antigonus ügyét s melléjük állott a független aegyptusi királyságát Perdikkasztól féltő Ptolemaeus is
(1904 ÓkoriLex.)
[Krónprinc Irma] ekkor olyan volt, mint Kleopátra, az egyptusi királynő
(1917 Krúdy Gyula)
1h.
e népre, ill. annak kultúrájára vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó
a görögök lemondtak arról, hogy a cyprusi és aegyptusi ügyekbe avatkozzanak
(1902 ÓkoriLex.)
[Theszpisz] Eumares athenaei festő aegyptusi tanulmányait értékesítette a szinházban, s a borseprővel valószínűleg a férfi, a fehér ólommal és fehér vászonnal pedig a női arczokat jelezte
(1904 ÓkoriLex.)
2.
az ókori Egyiptom területén létrejött, vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást v. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő 〈nép〉, ill. e néphez tartozó, ebből származó 〈személy〉
A’ Mamaluk nép Braſziliában az Egyiptuſi Mamaluk néptl vette nevezetét
(1801 Molnár János)
Ali haza bocsátván a’ syriai katonaságot, ohajtja a’ török szolgálatban levő mintegy 16 ezer egyiptusi katonáinak is kiadatását
(1841 Pesti Hírlap)
[a Diocletianus-féle időszámítás a] Kr.Krisztus utáni 284. évtől kezdődőleg számítja az eseményeket s az aegyptusi koptoknál máig is használatos
(1902 ÓkoriLex.)
2a.
e néppel v. Egyiptomban megeső, történő, ill. e nép körében zajló
a’ gallus zsoldost, ki az aegyptusi kalandban is vön részt, […] megtestesült arabomannak tartottam
(1838 Széchenyi István)
Ezek a szempontok vezették a directoriumot, midőn az Ausztriával való harcz befejezése és Bonaparte diadalmas hazatérése után előkészítette az újkor egyik legkalandosabb vállalatát: az aegyptusi expeditiót
(1904 Nagy képes világtörténet)
2b.
e nép által v. e nyelv beszélői által lakott, ill. Egyiptomhoz tartozó 〈terület〉
a’ görög, török és aegyptusi tartományokban a’ rend, béke és müveltség mindinkább gyökereket ver
(1842 Pesti Hírlap)
a franczia tudósok, a kik búvárlat czéljából aegyptusi földön megfordultak, a napkeletkor beállott melegnek hasonló hatását a nagyobb épületeken ismételten tapasztalták
(1904 ÓkoriLex.)
2c.
e területen honos, ill. onnan származó v. ott kitenyésztett 〈növény, állat〉
Az Egyiptusi veres hagyma még a’ Spanyol hagymánál-is job’ izü
(1802 Molnár János)
a’ mi tisztelt vélemény-ellenünk […] Ausztriának azt tanácsolja, hogy az aegyptusi ’s odessai gabonát zárja ki tökéletesen, a’ moldvai, oláh ’s bessarabiai ökröket pedig bevitetni ne engedje
(1842 Pesti Hírlap)
e napra várták szegények az egyiptusi sáskákat, melyek fölfalják azon keveset, mivel birnak!
(1861 Vasárnapi Újság)
2d.
Egyiptom területén működő 〈állam〉, ill. ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző v. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
az egyptusi Vice-Király
(1833 Andrássy György–Széchenyi István)
az egyiptusi alkirályság körében is egyedül a’ szultán neve emlitessék
(1841 Pesti Hírlap)
Télelő 1-je óta a’ török hajóhad nem kap már többé zsoldot az egyiptusi kormánytól
(1841 Pesti Hírlap)
Az egyiptusi pasa olly kedvetlen pénzügyi helyezetben van, hogy a’ szultánnak tartozó adóját nem fizetheti
(1842 Pesti Hírlap)
A szultánnak leghatalmasabb hűbéreséhez, Mehemed Ali aegyptusi alkirályhoz kellett fordulnia, kinek hatalma már-már elhomályosította az övét
(1904 Nagy képes világtörténet)
2e.
e népre vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó
A’ porta körlevelet bocsátott a’ követi hivatalokhoz, mellyben az egyiptusi kérdést bevégzettnek ’s az ottani partokat ostrommentekül nyilatkoztatja
(1841 Pesti Hírlap)
Míg a’ nyugoti diplomatia a’ syriai és aegyptusi ügyek elintézésével fogyasztá erejét, egészen figyelem nélkül hagyá az aldunai tartományokat, hol külármány és külpolitica […] crisist idéze elő
(1842 Pesti Hírlap)
II. főnév
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
az i. e. 4. évezredtől az afrikai kontinens északkeleti, a Földközi- és a Vörös-tenger övezte részén, a Nílus völgyében az ókori Egyiptomban, ill. a Római Birodalom Aegyptus provinciája területén lakó, az afroázsiai nyelvcsalád ilyen nevű önálló ágát beszélő nép(csoport)
Az Egyptuſiaknak törvényeik után nyomban következnek a’ Cretaiaké. Minós vala az  Törvényſzabójok
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Frigyes, II.)
az egyiptusiak a bányászat feltalálását Osiris-nek, a görögök Prometheus-nak tulajdonítják
(1854 Vasárnapi Újság)
Diocletianus császár 296-ban a fellázadt aegyptusiak végleges leigázása czéljából elégettette az arany és ezüst készítését tárgyaló műveiket
(1902 ÓkoriLex.)
1a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi
Caesar megelőzte elleneit és Mithridates hadával jókor egyesült, mire az aegyptusiak táborát a Deltában egyesült erővel megtámadták és az ellenséget teljesen legyőzték
(1902 ÓkoriLex.)
[II. Nékó] csatornával akarta összekötni a Középtengert a Verestengerrel […]. Azonban, bár állítólag 120.000 aegyptusi pusztult el a munka alatt, a mű nem készült el alatta, hanem csak I. Darius fejezte be
(1904 ÓkoriLex.)
védő lárvákat [= álarcokat] tettek a régi egyiptusiak (anubisz maszkok) elhunytjaik arcára
(1911 RévaiNagyLex.)
2. (hat ne-vel, tbsz-ban)
az ókori Egyiptom területén létrejött, vele azonos nevű országban élő, arab nyelvjárást, ill. a 14. századig a kopt nyelvet beszélő nép(csoport) v. népesség
[Mehmed Ali] a’ fölkelést szerencsésen el is nyomá. Az egyiptusiak igen kimélten bántak a’ fölkeltekkel
(1841 Pesti Hírlap)
Thiers ministersége alatt, ki az egyptusiaknak fogta pártját, e miatt majdnem háborúra került a dolog Francziaország közt, […] és a többi Europa közt, 1840-ben
(1880 Marczali Henrik)
2a.
e néphez tartozó személy, kül. férfi
Az egyiptusiaknak damaskusbóli kivonulása után azonnal szigorú szabályok adattak ki az itteni keresztény és zsidó lakosok ellen
(1841 Pesti Hírlap)
A’ két herczeg’ kiséretében van még mintegy harminc fiatal egyptusi; kik mindnyájan tanulás végett küldettek Párisba
(1844 Pesti Hírlap)

Beállítások