egység fn 3B8

1. ’az a tény v. állapot, hogy különálló dolgok, elemek v. személyek, csoportok egy nagy egész szerves részeiként egymással összetartoznak, ill. az így összetartozó dolgok, közösségek stb. egésze, együvé tartozása v. a különböző elemek, jelenségek stb. rendezett, egységes volta’ ❖ az Egyház, a mellyet erős kő-szálra egyetlen Szent Fiad épitetett, nem szakad annyi felé. Egységét, és egy Tudományát egy Feje tartya, Egy test, egy Lélek vet tsak egy Urba reményt (1779 Révai Miklós C2816, 68) | szükség, hogy a cselekvények összege egy egészet képezzen, melyben meg legyen a kezdet, bonyolódás, kifejlés: akkor van egység a cselekvényben (1855 k. Arany János C6504, 562) | Egységben látni a természet és társadalom minden tényét: van-e ennél méltóbb föladata az emberi szellemnek? (1905 Juhász Gyula¹ 9284815, 48) | javult a dolgozók élete, s egyre vidámabb egységben összeforrva […] dolgozik a párt és kormány által adott nagy feladatok végrehajtásán (1954 Darvas József 9101010, 192) | megbonthatatlan egységbe tömörültek a háziorvosok (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a kötet másfél évtized alatt] megjelent tanulmányok, előadások füzére, ennek ellenére olyan kompakt egységet alkot, hogy akár monográfiának is tekinthető (2002 Tüskés Gábor–Knapp Éva CD58).

1a. (Pol v. Tört) ’vmely népnek, nemzetnek egy államba való tömörülése, ill. egységes állapota’ ❖ Belga Respublika. Hágábol Déc. 7-dikénn: – Itt a’ Respublika’ Egységének és Meg-oſzolhatatlanságának decretáltatódásáért, egy néhány patriótai inneplések czelebráltattak (1797 Bécsi Magyar Merkurius 7396044, 30) | a német egység eszméje (1846 Eötvös József 8126040, 409) | szakadás országunkat, Pártoskodás nemzetünket, Soha többé ne rontsa Egységünket ne bontsa (1860 Vasárnapi Újság CD56) | az olasz egységet a liberálizmus teremtette meg (1937 Ignotus 2045030, 19) | [Iván Gundulić és] Marro Orbini voltak a délszláv egység eszméjének első hirdetői. Mindketten az egységes délszláv állam létrehozásában látták a félsziget török uralom alóli felszabadításának zálogát (1992 Rubicon CD17).

1b. ’〈különböző dolgok, ill. két v. több személy közötti viszonyban:〉 a megosztottság hiánya, teljes összhang’ ❖ a’ szüntelen való egység magában szomorúbb a’ kettös bajnál (1777 Bessenyei György¹ C1080, 76) | Egységünk törten törve, hanyatla erőnk (1824 Kisfaludy Károly 8242015, 99) | teljes egységben működő erős kormány (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a barátság a szívek egysége (1880 e. Csengery Antal 8086001, 256) | Viszály lett a tanácskozás vége. Addig csak volt közöttük valami egység (1909 Eötvös Károly 8127005, 74) | [A Márciusi Front] vezetői között elvi egység nem létesült (1966 Béládi Miklós CD53) | a tökéletes és harmonikus ökológiai egység mára teljesen megbomlott (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1c. (rég, ritk) ’két v. több dolog, személy vmely tulajdonságában észlelhető egyezés v. azonosság’ ❖ Sok egység levén kettőnkben, maradjunk holtunkig egyek (1808 Kováts Mihály C2558, 421).

2. ’több alkotórészből összetevődő dolognak, szerkezetnek, szervezetnek stb. vmely sajátossága, funkciója alapján elkülönülő v. megkülönböztethető kisebb, önálló eleme, komponense’ ❖ Pest’ városa összesége minden egységeknek, mellyek képezik (1838 Taubner Károly 8468001, 11) | A tanmenet bármikor összehasonlítható a tanulmányi naplóval s ez összevetésből kitünik, hogy a tanítónak gyorsítania kell e tanítási munkáját v. részletesebben is kiterjeszkedhetik egyik-másik tanítási egységre (1897 PallasLex. CD02) | Ennek a[z ún. bolgár] ritmusnak legkisebb egysége a tizenhatod érték, amiből aszimetrikusan alakulnak ki magasabb értékek (1936 Prahács Margit CD10) | [a párt] regionális szervezeti egységeinek információs és döntéshozó testülete (1990 Tények könyve CD37) | külön szerkezeti egységben (1992 Knausz Imre 2050012, 81) | A beszédészlelési vizsgálatok arra keresnek választ, hogyan lehet meghatározni a fonetikai és a nyelvi egységeket a beszédfolyamatból (2005 Gósy Mária 3121003, 120).

2a. (Kat) ’állandó jellegű v. alkalomszerűen összeállított(, adott feladatot ellátó,) önálló katonai v. egyéb (fegyveres) alakulat’ ❖ zászlóaljaink harczképes taktikai egységet képezhessenek (1859 Kossuth Lajos CD32) | Leo császár moiráknak vagy ezredeknek nevezi a magyar sereg egységeit, melyek lehettek csak századok is (1876 Salamon Ferenc CD57) | egyre több államvédelmi egységet láttak megérkezni (1977 Méray Tibor 9434002, 167) | korszerű hadsereg nem képzelhető el ejtőernyős egységek nélkül (1992 Huszár János 2012004, 145) | újabb rendőri egységeket vezényeltek a településre (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég, Mat) ’〈a többel szemben:〉 az egy mint mennyiség v. számfogalom’ ❖ A’ ſzám változtathatik. […] Ha hozzája adattik egy, avagy több tsupa egység P. O. ezen ſzám 5 nagyobbitatik, hogy ha 3at adok hozzá (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 4) | Valódi tört az a tört, mely az egységnél kisebb (számlálója kisebb a nevezőjénél). Áltört, mely az egységnél nagyobb (1897 PallasLex. CD02).

3a. (Mat) ’egységelem’ ❖ π a Ludolf-féle számot, i a képzetes egységet [jelenti] (1893 PallasLex. CD02) | ki kell bővítenünk a szám fogalmát. Bevezetjük evégből az imaginárius számot. Evégből voltaképpen csak egyetlen új szám bevezetésére van szükség, a –1 négyzetgyökére, amelyet i-vel jelölünk és imaginárius egységnek nevezünk (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 97) | képzetes egység, imaginárius egység […]: (mat) az x² + 1 = 0 egyenlet egyik (rögzített) gyöke a racionális számok testének valamely alkalmas bővítésében (pl. a komplex számtestben) (2000 MagyarNagyLex. C5823, 785).

4. ’〈vmely mérték- v. pénzrendszerben:〉 a mérések alapjául szolgáló mértékegység v. pénzegység’ ❖ a’ méter egysége a’ hosszmértéknek (1834 Fillértár 8623002, 155) | A súly egységéül a grammot használjuk. […] Mint nagyobb egység a grammnak 1000-szerese, a kilogramm szerepel (1897 PallasLex. CD02) | Leva, a bolgár pénzrendszer egysége. 1 leva 100 sztotinka (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 145) | a tagállamok összesen 5,3 milliárdot hívtak le a pénzintézet [ti. a Nemzetközi Valutaalap] hivatalos elszámolási egységében (1995 Figyelő CD2601).

5. (Vall) ’〈a Szentháromság tanításával, ill. a többistenhittel szemben álló felfogás szerint:〉 Isten v. az isteni személy egyetlensége, egyetlen volta’ ❖ [Mohamed próféta] a’ sok Isteneket, ’s a’ Pogányok’ bálványozását ostromolja. Sura 2. 6. 7. és gyakran több más helyeken is az igaz Istennek egységét hiven állitja (1827 Kováts Sámuel C5612, 44) | Ne legyenek neked idegen isteneid. Mert ilyenek nem is léteznek a valóságban. Izráel vallásának alaptétele: Isten egysége (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | [Az unitárius egyház] hangsúlyozottan vallja Isten egységét és egyedülvalóságát: Jézus az Istent számunkra felfedező ember, a Szentlélek pedig Isten emberre ható tevékenysége, azaz nem független isteni személyek (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | [az iszlám szerint] elfogadhatatlan az isteni egység megbontása: legyen az a perzsák dualizmusa, a keresztények hármasságtana (trinitas) vagy a pogányok vallási pluralizmusa (2000 Németh Pál CD17).

Ö: akció~, alap~, al~, állam~, dísz-, energia~, idő~, memória~, mérték~, pénz~, stílus~, súly~, táj~, táp~, vezérlő~.

Fr: csillagászati.

ÖU: csapat~, fény~.

ÖE: ~bontó, ~szervezet, ~törekvés.

Sz: egységi, egységű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egy; ÉKsz.

egység főnév 3B8
1.
az a tény v. állapot, hogy különálló dolgok, elemek v. személyek, csoportok egy nagy egész szerves részeiként egymással összetartoznak, ill. az így összetartozó dolgok, közösségek stb. egésze, együvé tartozása v. a különböző elemek, jelenségek stb. rendezett, egységes volta
az Egyház, a mellyet erős kő-szálra egyetlen Szent Fiad épitetett, nem szakad annyi felé. Egységét, és egy Tudományát egy Feje tartya, Egy test, egy Lélek vet tsak egy Urba reményt
(1779 Révai Miklós)
szükség, hogy a cselekvények összege egy egészet képezzen, melyben meg legyen a kezdet, bonyolódás, kifejlés: akkor van egység a cselekvényben
(1855 k. Arany János)
Egységben látni a természet és társadalom minden tényét: van-e ennél méltóbb föladata az emberi szellemnek?
(1905 Juhász Gyula¹)
javult a dolgozók élete, s egyre vidámabb egységben összeforrva […] dolgozik a párt és kormány által adott nagy feladatok végrehajtásán
(1954 Darvas József)
megbonthatatlan egységbe tömörültek a háziorvosok
(1997 Magyar Hírlap)
[a kötet másfél évtized alatt] megjelent tanulmányok, előadások füzére, ennek ellenére olyan kompakt egységet alkot, hogy akár monográfiának is tekinthető
(2002 Tüskés Gábor–Knapp Éva)
1a. (Pol v. Tört)
vmely népnek, nemzetnek egy államba való tömörülése, ill. egységes állapota
Belga Respublika. Hágábol Déc.december 7-dikénn: – Itt a’ Respublika’ Egységének és Meg-oſzolhatatlanságának decretáltatódásáért, egy néhány patriótai inneplések czelebráltattak
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
a német egység eszméje
(1846 Eötvös József)
szakadás országunkat, Pártoskodás nemzetünket, Soha többé ne rontsa Egységünket ne bontsa
(1860 Vasárnapi Újság)
az olasz egységet a liberálizmus teremtette meg
(1937 Ignotus)
[Iván Gundulić és] Marro Orbini voltak a délszláv egység eszméjének első hirdetői. Mindketten az egységes délszláv állam létrehozásában látták a félsziget török uralom alóli felszabadításának zálogát
(1992 Rubicon)
1b.
〈különböző dolgok, ill. két v. több személy közötti viszonyban:〉 a megosztottság hiánya, teljes összhang
a’ szüntelen való egység magában szomorúbb a’ kettös bajnál
(1777 Bessenyei György¹)
Egységünk törten törve, hanyatla erőnk
(1824 Kisfaludy Károly)
teljes egységben működő erős kormány
(1848 Kossuth Hírlapja)
a barátság a szívek egysége
(1880 e. Csengery Antal)
Viszály lett a tanácskozás vége. Addig csak volt közöttük valami egység
(1909 Eötvös Károly)
[A Márciusi Front] vezetői között elvi egység nem létesült
(1966 Béládi Miklós)
a tökéletes és harmonikus ökológiai egység mára teljesen megbomlott
(1995 Magyarország állatvilága)
1c. (rég, ritk)
két v. több dolog, személy vmely tulajdonságában észlelhető egyezés v. azonosság
Sok egység levén kettőnkben, maradjunk holtunkig egyek
(1808 Kováts Mihály)
2.
több alkotórészből összetevődő dolognak, szerkezetnek, szervezetnek stb. vmely sajátossága, funkciója alapján elkülönülő v. megkülönböztethető kisebb, önálló eleme, komponense
Pest’ városa összesége minden egységeknek, mellyek képezik
(1838 Taubner Károly)
A tanmenet bármikor összehasonlítható a tanulmányi naplóval s ez összevetésből kitünik, hogy a tanítónak gyorsítania kell e tanítási munkáját v.vagy részletesebben is kiterjeszkedhetik egyik-másik tanítási egységre
(1897 PallasLex.)
Ennek a[z ún. bolgár] ritmusnak legkisebb egysége a tizenhatod érték, amiből aszimetrikusan alakulnak ki magasabb értékek
(1936 Prahács Margit)
[a párt] regionális szervezeti egységeinek információs és döntéshozó testülete
(1990 Tények könyve)
külön szerkezeti egységben
(1992 Knausz Imre)
A beszédészlelési vizsgálatok arra keresnek választ, hogyan lehet meghatározni a fonetikai és a nyelvi egységeket a beszédfolyamatból
(2005 Gósy Mária)
2a. (Kat)
állandó jellegű v. alkalomszerűen összeállított(, adott feladatot ellátó,) önálló katonai v. egyéb (fegyveres) alakulat
zászlóaljaink harczképes taktikai egységet képezhessenek
(1859 Kossuth Lajos)
Leo császár moiráknak vagy ezredeknek nevezi a magyar sereg egységeit, melyek lehettek csak századok is
(1876 Salamon Ferenc)
egyre több államvédelmi egységet láttak megérkezni
(1977 Méray Tibor)
korszerű hadsereg nem képzelhető el ejtőernyős egységek nélkül
(1992 Huszár János)
újabb rendőri egységeket vezényeltek a településre
(2002 Magyar Hírlap)
3. (rég, Mat)
〈a többel szemben:〉 az egy mint mennyiség v. számfogalom
A’ ſzám változtathatik. […] Ha hozzája adattik egy, avagy több tsupa egység P. O.példának okáért ezen ſzám 5 nagyobbitatik, hogy ha 3at adok hozzá
(1780 Bévezetés a számvetésre)
Valódi tört az a tört, mely az egységnél kisebb (számlálója kisebb a nevezőjénél). Áltört, mely az egységnél nagyobb
(1897 PallasLex.)
3a. (Mat)
π a Ludolf-féle számot, i a képzetes egységet [jelenti]
(1893 PallasLex.)
ki kell bővítenünk a szám fogalmát. Bevezetjük evégből az imaginárius számot. Evégből voltaképpen csak egyetlen új szám bevezetésére van szükség, a –1 négyzetgyökére, amelyet i-vel jelölünk és imaginárius egységnek nevezünk
(1929 TolnaiÚjLex.)
képzetes egység, imaginárius egység […]: (mat) az x² + 1 = 0 egyenlet egyik (rögzített) gyöke a racionális számok testének valamely alkalmas bővítésében (pl.például a komplex számtestben)
(2000 MagyarNagyLex.)
4.
〈vmely mérték- v. pénzrendszerben:〉 a mérések alapjául szolgáló mértékegység v. pénzegység
a’ méter egysége a’ hosszmértéknek
(1834 Fillértár)
A súly egységéül a grammot használjuk. […] Mint nagyobb egység a grammnak 1000-szerese, a kilogramm szerepel
(1897 PallasLex.)
Leva, a bolgár pénzrendszer egysége. 1 leva 100 sztotinka
(1928 TolnaiÚjLex.)
a tagállamok összesen 5,3 milliárdot hívtak le a pénzintézet [ti. a Nemzetközi Valutaalap] hivatalos elszámolási egységében
(1995 Figyelő)
5. (Vall)
〈a Szentháromság tanításával, ill. a többistenhittel szemben álló felfogás szerint:〉 Isten v. az isteni személy egyetlensége, egyetlen volta
[Mohamed próféta] a’ sok Isteneket, ’s a’ Pogányok’ bálványozását ostromolja. Sura 2. 6. 7. és gyakran több más helyeken is az igaz Istennek egységét hiven állitja
(1827 Kováts Sámuel)
Ne legyenek neked idegen isteneid. Mert ilyenek nem is léteznek a valóságban. Izráel vallásának alaptétele: Isten egysége
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
[Az unitárius egyház] hangsúlyozottan vallja Isten egységét és egyedülvalóságát: Jézus az Istent számunkra felfedező ember, a Szentlélek pedig Isten emberre ható tevékenysége, azaz nem független isteni személyek
(1993 A magyarság kézikönyve)
[az iszlám szerint] elfogadhatatlan az isteni egység megbontása: legyen az a perzsák dualizmusa, a keresztények hármasságtana (trinitas) vagy a pogányok vallási pluralizmusa
(2000 Németh Pál)
ÖU: csapategység, fényegység
ÖE: egységbontó, egységszervezet, egységtörekvés
Sz: egységi, egységű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egy; ÉKsz.

Beállítások