ekkor mut hsz 34A5

1. (viszonyraggal is) ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott időben, életkorban, ill. cselekvés, történés stb. idején’ ❖ Vóltak már olly tudóſok, a’ kik meg-érett korokig ſemmit nem akarának irni és magam-is iſmérek némellyeket, a’ kik ötvén eſztendös korokra várakoznak, hogy ekkor egyczerre tkélleteſſen ki adják, a’ mit ki akarnak botſátani (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, )()(5[r]) | A mi Kölcseynktől régolta nem vettem levelet. […] Bár az ősz végével újra magamhoz vehetném! Ekkorra igérkezett; de hamarabb nem (1827 Szemere Pál 8439073, 316) | A kamara minden héten egyszer, gonddal kitisztitandó és ekkor a megromolható élelmiszerek is pontosan megfigyelendők (1883 De Gerando Antonina 8099002, 23) | Kiáltotta egypárszor Misut az ajtóból, de nem nyugtalankodott rajta, hogy nem jön elé. Meg se kérdezte, mint máskor a házbeliektől, hogy nem látták-é hazajönni. Máskor is elmaradozott ekkorig (1910 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | [Beöthy Zsolt az 1895. évi Gyulai-jubileumon] az 1862/63. iskolai évre tekintett vissza. Gyulai már ekkor magyarázta nekik Arany Toldiját, mikor az egész országban csak maga használta fel a művet iskolai oktatás céljára (1941 Papp Ferenc¹ C3427, 17) | A családom akkor még egy ideig Szovátán maradt – de a 62-es erőszakos kollektivizálás után nekik is menekülni kellett: ekkortól már az a parányi földecskénk sem volt meg, ami addig legalább a szűkös kenyeret megtermette (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 1) | Jézus eszkhatológiai beszédeiben ugyancsak szól a végső idők megbotránkozásairól. […] Ekkor majd kiderül, ki hisz igazán őbenne (1995 BibliaiLex. CD1207) | Azt sem nagyon lehetett elmondani arról az otthonról, amelyben felnőttem, hogy az egy meleg családi fészek lett volna. Ezzel együtt az egész persze nem csupa rossz volt, olyan emlékeket is őrzök a szüleimmel kapcsolatban ekkorról, amelyekre szívesen emlékszem (2006 Amerika Kiadó 3260001, 13).

1a. (-ig raggal) (rég) ’a mostani időpontig v. eseményig, ill. a mostanáig tartó idő(szak) alatt (vmikor)’ ❖ azt merem mondani, hogy még ekkorig ſemmi fedhet nem fért ſzerelmemhez (1792 Simai Kristóf ford.–Molière 7088002, 211) | minthogy minden verselők Homèr Atyánktól fogva ekkorig Falut dicsértek, engedd meg nekem, Hogy én Budáról ’s Pestről énekeljek (1815 Berzsenyi Dániel 8054106, 123) | Fájó szívemnek szolgál gyógyszerűl, Hogy most napod vidám szinben derűl; […] Nem egyszer adtad ekkorig jelét, Hogy a szerencsét megérdemeléd (1864 Lauka Gusztáv 8268031, 452).

1b. (időszakot, kül. napszakot jelentő határozó előtt) ’〈annak kif-ére, hogy a határozóval megnevezett időszak a szövegkörnyezetben megjelölt tágabb múltbeli időszakra esik〉’ ❖ [Akmet Basa] még ekkor éjjel tehát Divánt tart a’ többi Basákkal, és más napra egy utólsó megtámadást határoz (1802 e. Budai Ferenc 7060004, 557) | Oktober 27-ikén. Dobogó szivvel gondolok a nemzeti ünnepélyre, melly véghez ment Pesten s más városokban hazaszerte. – Nálunk azon teremben, hol ez ünnepélyt kellett volna megülni, mintha a sors is gunyolná árva fejünket, ekkor este nyilt meg a kutya-komédia (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Justh Zsigmond] 1885-ben nemzetgazdaságtani tanulmányok czéljából Párisba ment […]. Ekkor nyáron írta meg első nagyobb munkáját: Ádám cz. regényét (1897 Magyar írók élete CD27) | Augusztus 20-a miatt azon a héten a szombat is munkanap volt, így természetesen a bőrüzemben is dolgoztak. Ekkor reggel hét órakor lett rosszul az egyik ragasztóval és műbőrrel dolgozó hölgy (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’közvetlenül az előző (tag)mondat(ok)ban részletezett esemény után, azt követően, azután’ ❖ Fenyegetödzvén mindazáltal Rozgoni a’ Városhoz. Ekkor itten sok szürös Emberek a’ szür újjból ki rángatott Leveleket mutogattanak; hogy nekik nagyobb jussok vólna Debreczenhez mint Rozgoninak (1776 Csokonai József 7503002, 18) | Leszivárogván a savó, jól öszvenyomják, vagy formába teszik, vagy prés alá szorítják, s ott hagyják mintegy huszonnégy óráig. Ekkor egy nap és egy éjjel sós vízben áztatják (1826 Fáy András¹ 8139009, 25) | Szóváltásra került a sor, aminek folytán Fridolin a kulcsár fejéhez ütött egy pakli kártyát. A sekrestyéshelyettest ekkor kihessengették a kastélyból (1929 Cholnoky László 9077001, 18) | már bánta is, hogy szóba hozta a dolgot. De ekkor csoda történt (1991 Koncz István 2038030, 94).

2a. (az és, aztán v. azután szavak mellett, partikulaszerűen) ’〈vmely esemény, folyamat stb. elbeszélésében a mozzanatok egymásutániságának nyomatékosítására〉’ ❖ Brigitta azon való örömében egéſzſzen magán kivl vólt: és ekkor Szigvárt, tsak amúgy mintegygy mélázó formán, kérdezé tlle, ha nints é a’ Klaſtromban egygy Ingolſtádti Szz, ki egygy Fiſſer nev Tanátsnoknak a’ Leányja? (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller 7018002, 621) | Egyszerre csak oda rugtat az obester egész stabjával (táborkar), utána a profósz (foglár) kiáll a gléda (sor) elé és elolvassa az itéletet, hogy az egész svadront becsinálni fogják. Ekkor aztán egy vén bakmester (őrmester) […] kiáll a sorból, egyenesen az obesterrel szembe (1857 Szegfi Mór 8430006, 137) | Gyüjteni kezdtek, de mindössze négyszáz rubelt gyüjtöttek össze. Ekkor azután Fedjka a bátyját kezdte unszolni a hiányzó összegért (1928 Gellért Hugó ford. CD10) | Megindultam fölfelé, néhány tétova próbálkozás után rátaláltam a leggazdaságosabb mozdulatokra, siklottam, kígyóztam, mint egy született láncmászó… és ekkor – égszakadás, földindulás – megmozdult a hegy (1989 Lázár Ervin 2025056, 30).

3. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott esetben’ ❖ Illyenkor keveſebbet igyanak, mint akkor, midn a’ hévſég rajtok vala; leg jobb ekkor a’ vizzel elegyittett bor (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 61) | a jó öreg A bort nem veti meg […]. De otthon inni nem merészel, Mert ekkor kész a pör a feleséggel (1844 Petőfi Sándor C3506, 165) | A fizikapéldáknál, és ekkor főként a mozgási energiára gondolok, ne írassunk sok 0-t, helyette 10 bizonyos hatványával szorzott számot írjunk le (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 63) | Makra nem két egyforma lehetőség közül választja a „biztonságosabbat” – ekkor ugyanis valóban saját gyávaságán múlna halála (1977 Almási Miklós 1002005, 391) | az Allianz fordult a New York-i szövetségi bírósághoz, hogy döntsék el, a World Trade Center két tornyának lerombolása egy vagy két eseménynek számít-e. A biztosítók azt szeretnék hallani, hogy egy támadás történt, ekkor ugyanis „mindössze” 3,6 milliárd dollár biztosítási kártérítést kellene fizetniük (2002 Magyar Hírlap CD09).

3a. (felt mellékmondat főmondatának utalószavaként) (kissé rég) ’abban az esetben, ha a mellékmondatban említett feltétel fennáll’ ❖ De ha még-is, a’ Reſerva viſzſzá nyomulni kéntelenittetnék, ekkor a’ Lovaſság minden erejét meg-veſse, hogy az Ellenséget viſzſzá verheſse (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 111) | a magyar társaság csak akkor nem téríti meg az arató és nyomtató részt, midőn a káröszveg a jégverte termés értékének 3/4 részén felűl van, s ekkor is csak ugy, ha az aratás és nyomtatás különösen e czélra bérelt erő által eszközöltetett volna (1858 Osztróvszky József 8342003, 47) | ha a házasságból utód nem származott, a jobbágy javai részben az osztályos rokonokra szálltak vissza, részben a földesúrra háramlottak, feltéve, hogy halála esetére végintézkedést nem tett. Ha viszont hagyatékát hitbér címén házastársa javára előre lekötötte, ekkor már sem a rokonság, sem a földesúr igényt nem támaszthatott (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153003, 365) | Amennyiben netán van olyan lakásbiztosítása, amely a kerékpárosként (vagy gyalogosként) okozott károkért a biztosító helytállási kötelezettségét előírja, ebben az esetben – de csak ekkor – jöhet szóba, hogy a másnak okozott károkat nem kell a biciklisnek kifizetnie (2002 Magyar Hírlap CD09).

Ö: ugyan~.

Vö. CzF. ~, ekkorig, ekkoriglan; ÉrtSz.; TESz. ez; ÉKsz.; SzT. ekkor · ekkoron · ekkort, ekkorban, ekkorra; ÚMTsz. ~, ekkorig

ekkor mutató névmási határozószó 34A5
1. (viszonyraggal is)
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott időben, életkorban, ill. cselekvés, történés stb. idején
Vóltak már olly tudóſok, a’ kik meg-érett korokig ſemmit nem akarának irni és magam-is iſmérek némellyeket, a’ kik ötvén eſztendös korokra várakoznak, hogy ekkor egyczerre tkélleteſſen ki adják, a’ mit ki akarnak botſátani
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A mi Kölcseynktől régolta nem vettem levelet. […] Bár az ősz végével újra magamhoz vehetném! Ekkorra igérkezett; de hamarabb nem
(1827 Szemere Pál)
A kamara minden héten egyszer, gonddal kitisztitandó és ekkor a megromolható élelmiszerek is pontosan megfigyelendők
(1883 De Gerando Antonina)
Kiáltotta egypárszor Misut az ajtóból, de nem nyugtalankodott rajta, hogy nem jön elé. Meg se kérdezte, mint máskor a házbeliektől, hogy nem látták-é hazajönni. Máskor is elmaradozott ekkorig
(1910 Tersánszky Józsi Jenő)
[Beöthy Zsolt az 1895. évi Gyulai-jubileumon] az 1862/63. iskolai évre tekintett vissza. Gyulai már ekkor magyarázta nekik Arany Toldiját, mikor az egész országban csak maga használta fel a művet iskolai oktatás céljára
(1941 Papp Ferenc¹)
A családom akkor még egy ideig Szovátán maradt – de a 62-es erőszakos kollektivizálás után nekik is menekülni kellett: ekkortól már az a parányi földecskénk sem volt meg, ami addig legalább a szűkös kenyeret megtermette
(1989 Börtön volt a hazám)
Jézus eszkhatológiai beszédeiben ugyancsak szól a végső idők megbotránkozásairól. […] Ekkor majd kiderül, ki hisz igazán őbenne
(1995 BibliaiLex.)
Azt sem nagyon lehetett elmondani arról az otthonról, amelyben felnőttem, hogy az egy meleg családi fészek lett volna. Ezzel együtt az egész persze nem csupa rossz volt, olyan emlékeket is őrzök a szüleimmel kapcsolatban ekkorról, amelyekre szívesen emlékszem
(2006 Amerika Kiadó)
1a. (-ig raggal) (rég)
a mostani időpontig v. eseményig, ill. a mostanáig tartó idő(szak) alatt (vmikor)
azt merem mondani, hogy még ekkorig ſemmi fedhet nem fért ſzerelmemhez
(1792 Simai Kristóf ford.Molière)
minthogy minden verselők Homèr Atyánktól fogva ekkorig Falut dicsértek, engedd meg nekem, Hogy én Budáról ’s Pestről énekeljek
(1815 Berzsenyi Dániel)
Fájó szívemnek szolgál gyógyszerűl, Hogy most napod vidám szinben derűl; […] Nem egyszer adtad ekkorig jelét, Hogy a szerencsét megérdemeléd
(1864 Lauka Gusztáv)
1b. (időszakot, kül. napszakot jelentő határozó előtt)
〈annak kif-ére, hogy a határozóval megnevezett időszak a szövegkörnyezetben megjelölt tágabb múltbeli időszakra esik〉
[Akmet Basa] még ekkor éjjel tehát Divánt tart a’ többi Basákkal, és más napra egy utólsó megtámadást határoz
(1802 e. Budai Ferenc)
Oktober 27-ikén. Dobogó szivvel gondolok a nemzeti ünnepélyre, melly véghez ment Pesten s más városokban hazaszerte. – Nálunk azon teremben, hol ez ünnepélyt kellett volna megülni, mintha a sors is gunyolná árva fejünket, ekkor este nyilt meg a kutya-komédia
(1859 Vasárnapi Újság)
[Justh Zsigmond] 1885-ben nemzetgazdaságtani tanulmányok czéljából Párisba ment […]. Ekkor nyáron írta meg első nagyobb munkáját: Ádám cz.című regényét
(1897 Magyar írók élete)
Augusztus 20-a miatt azon a héten a szombat is munkanap volt, így természetesen a bőrüzemben is dolgoztak. Ekkor reggel hét órakor lett rosszul az egyik ragasztóval és műbőrrel dolgozó hölgy
(1998 Magyar Hírlap)
2.
közvetlenül az előző (tag)mondat(ok)ban részletezett esemény után, azt követően, azután
Fenyegetödzvén mindazáltal Rozgoni a’ Városhoz. Ekkor itten sok szürös Emberek a’ szür újjból ki rángatott Leveleket mutogattanak; hogy nekik nagyobb jussok vólna Debreczenhez mint Rozgoninak
(1776 Csokonai József)
Leszivárogván a savó, jól öszvenyomják, vagy formába teszik, vagy prés alá szorítják, s ott hagyják mintegy huszonnégy óráig. Ekkor egy nap és egy éjjel sós vízben áztatják
(1826 Fáy András¹)
Szóváltásra került a sor, aminek folytán Fridolin a kulcsár fejéhez ütött egy pakli kártyát. A sekrestyéshelyettest ekkor kihessengették a kastélyból
(1929 Cholnoky László)
már bánta is, hogy szóba hozta a dolgot. De ekkor csoda történt
(1991 Koncz István)
2a. (az és, aztán v. azután szavak mellett, partikulaszerűen)
〈vmely esemény, folyamat stb. elbeszélésében a mozzanatok egymásutániságának nyomatékosítására〉
Brigitta azon való örömében egéſzſzen magán kivl vólt: és ekkor Szigvárt, tsak amúgy mintegygy mélázó formán, kérdezé tlle, ha nints é a’ Klaſtromban egygy Ingolſtádti Szz, ki egygy Fiſſer nev Tanátsnoknak a’ Leányja?
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Egyszerre csak oda rugtat az obester egész stabjával (táborkar), utána a profósz (foglár) kiáll a gléda (sor) elé és elolvassa az itéletet, hogy az egész svadront becsinálni fogják. Ekkor aztán egy vén bakmester (őrmester) […] kiáll a sorból, egyenesen az obesterrel szembe
(1857 Szegfi Mór)
Gyüjteni kezdtek, de mindössze négyszáz rubelt gyüjtöttek össze. Ekkor azután Fedjka a bátyját kezdte unszolni a hiányzó összegért
(1928 Gellért Hugó ford.)
Megindultam fölfelé, néhány tétova próbálkozás után rátaláltam a leggazdaságosabb mozdulatokra, siklottam, kígyóztam, mint egy született láncmászó… és ekkor – égszakadás, földindulás – megmozdult a hegy
(1989 Lázár Ervin)
3.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott esetben
Illyenkor keveſebbet igyanak, mint akkor, midn a’ hévſég rajtok vala; leg jobb ekkor a’ vizzel elegyittett bor
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a jó öreg A bort nem veti meg […]. De otthon inni nem merészel, Mert ekkor kész a pör a feleséggel
(1844 Petőfi Sándor)
A fizikapéldáknál, és ekkor főként a mozgási energiára gondolok, ne írassunk sok 0-t, helyette 10 bizonyos hatványával szorzott számot írjunk le
(1953 Márki János–Koncz Endre)
Makra nem két egyforma lehetőség közül választja a „biztonságosabbat” – ekkor ugyanis valóban saját gyávaságán múlna halála
(1977 Almási Miklós)
az Allianz fordult a New York-i szövetségi bírósághoz, hogy döntsék el, a World Trade Center két tornyának lerombolása egy vagy két eseménynek számít-e. A biztosítók azt szeretnék hallani, hogy egy támadás történt, ekkor ugyanis „mindössze” 3,6 milliárd dollár biztosítási kártérítést kellene fizetniük
(2002 Magyar Hírlap)
3a. (felt mellékmondat főmondatának utalószavaként) (kissé rég)
abban az esetben, ha a mellékmondatban említett feltétel fennáll
De ha még-is, a’ Reſerva viſzſzá nyomulni kéntelenittetnék, ekkor a’ Lovaſság minden erejét meg-veſse, hogy az Ellenséget viſzſzá verheſse
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
a magyar társaság csak akkor nem téríti meg az arató és nyomtató részt, midőn a káröszveg a jégverte termés értékének 3/4 részén felűl van, s ekkor is csak ugy, ha az aratás és nyomtatás különösen e czélra bérelt erő által eszközöltetett volna
(1858 Osztróvszky József)
ha a házasságból utód nem származott, a jobbágy javai részben az osztályos rokonokra szálltak vissza, részben a földesúrra háramlottak, feltéve, hogy halála esetére végintézkedést nem tett. Ha viszont hagyatékát hitbér címén házastársa javára előre lekötötte, ekkor már sem a rokonság, sem a földesúr igényt nem támaszthatott
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
Amennyiben netán van olyan lakásbiztosítása, amely a kerékpárosként (vagy gyalogosként) okozott károkért a biztosító helytállási kötelezettségét előírja, ebben az esetben – de csak ekkor – jöhet szóba, hogy a másnak okozott károkat nem kell a biciklisnek kifizetnie
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. ~, ekkorig, ekkoriglan; ÉrtSz.; TESz. ez; ÉKsz.; SzT. ekkor · ekkoron · ekkort, ekkorban, ekkorra; ÚMTsz. ~, ekkorig

Beállítások