elé¹ szem hsz és nu 

I. szem hsz 32D2 (egysz 3. sz-ben eléje alakban is, -nak/-nek ragos szóval is)

1. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy v. dolog előtti helyre, (közvetlenül) annak elülső v. a szemlélőhöz közelebbi v. a haladási irány szerint elöl levő része v. kezdete felőli helyre (úgy, hogy eltakarja)’ ❖ Jer, szaladjunk. Balga eléjök térdepel. Ah, de nézzed, Itt egy ember (1830 Vörösmarty Mihály CD01) | Juliánna veszi az asztalon álló drótozott lámpást, s az ajtón kaparászónak eléje világít (1884 Jókai Mór CD18) | [Kazinczy] a Stella czímét Esztellre változtatta s prológot írt eléje, hogy a censori engedélyt annál könnyebben megnyerje (1902 Váczy János C2565, VI) | a terrasz két óriás aczetylén-lámpája rálökte ártó fényét a virágágyakra, de Miklós, az inas fátyolernyőt húzott eléjük (1917 Kaffka Margit 9290049, 188) | A kis mélységű loggiák és az eléjük helyezett, kis kiülésű erkélyek a homlokzat változatossá tétele céljából terveztettek (1962 Winkler Oszkár CD52) | Ismeretes a rudas vontatás a Székelyföldön. Ott a bogjahúzó rúd 2,5 m hosszú és egy lovat fognak eléje (1999 Magyar néprajz CD47).

1a. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy előtti helyre v. helyzetbe úgy, hogy vele szemtől szembe kerül’ ❖ halálos ütésre És nem szóra jövék ma eléd (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 219) | előkéri a násznagy a menyasszonyt, a vőfény kendőbe takart koszoruval s virágokkal ennek eléje vezeti azt (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A kinek panasza van, kezdé a czárnő ünnepélyesen, az lépjen isten és mielénk s adja elő panaszát! (1879 Sziklay János ford.–Sacher-Masoch 8447004, 22) | újabb kérelemmel járulunk elétek (1935 Füst Milán CD10).

1b. (minden sz-ben) ’a szóban forgó ember, állat előtti helyre v. helyzetbe úgy, hogy érzékelhetővé v. elérhetővé válik’ ❖ Ime azért hét fokot adok elejtek, hogy ki ki tudhaſsa a’ tekélleteſségnek igaz úttyán mind elö menetelét, mind hátra maradását, és merre tartson (1773 Faludi Ferenc C1665, 148) | E bérc igen dúsan fizette, Hogy élve benne eltemette Magát a bányász; s merre vágott, Elé ezüst s arany sugárzott (1846 Tompa Mihály CD01) | Eléje tartják a kanásznak a főorvosi véleményt, mely három íven keresztül fejtegette, hogy minő nagy volt a seb (1897 Eötvös Károly 8127001, 51) | [a juhász] elhajolt, hogy odaigazítsa a lovak elé, az eléjük vetett szénát (1924 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | A Pásztormúzeum közelébe telepített szabadtéri kiállítás elénk tárja a kiskun pásztorok életének hajdani színterét (1987 Antalffy Gyula 1004004, 124).

1c. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy, testület figyelmének a körébe megvizsgálásra v. megoldásra’ ❖ Hogy Istennek tökéletes engesztelésére elkerülhetetlenül szükséges az elégtétel, nyilván tanít a Zakausnak cselekedete, mely a mai evangéliumtól elénk terjesztetik (1790 k. Verseghy Ferenc 7373006, 97) | vegye úgy, mint a legjobb szándékból, a legtisztább akaratból eredendő tanácsot azon csekély észrevételeket, mikkel én az elém adott kérdésre felelni próbálok (1853 Jókai Mór 8209015, 105) | [Csaba] azon gondolkodott, hogy a hugának és sógorának eléje teríti a szándékait és reménységeit (1920–1921 Gárdonyi Géza C5322, 14) | A másik háznak viszont a szavazás volt a kötelessége. Az eléje került és a tribunát által letárgyalt törvényjavaslat elfogadása vagy elvetése fölött döntött (1936 Hajnal István CD42) | Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot [az elöljárók] (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. (minden sz-ben) ’a szóban forgó közeledő személy irányával szembe addig, míg el nem éri, míg nem találkozik vele’ ❖ [Cyrus] kezdi ſzaggatni a’ Scytha rendeket, ’S el-fogyaſzt belölök ezer embereket. Útat-is kezd nyitni az Araxis felé; De amaz Idegen nyargal akkor elé, Ki, minekutánna Czyrust ott meg-lelé: Ers Test-rzöit sorjára ſzeldelé (1796 Etédi Sós Márton 7094002, 183) | Van azért, ki ép izléssel Üdvezelve jön elém. A korláttalan természet Vadvirága vagyok én (1844 Petőfi Sándor C3506, 222) | Csiky felemelt karokkal sietett elénk (1912–1913 Zichy Géza 8538023, 101) | a sereget Donauwörth felé vezette előre, hogy onnan a franciáknak és bajoroknak eléje menjen (1941 Bánlaky József CD16) | Aczél szalad is le a lépcsőn elénk, nyilván az ablakból látott meg (1994 Szántó Piroska 1166004, 271).

2a. ’a szóban forgó bekövetkező v. várható esemény, történés felé irányulva, arra várakozva (és előle ki nem térve)’ ❖ ki szélvész alkalmával hajón van s halálának néz elé (1849 Greguss Ágost C1907, 17) | vidorabban néz a jövendő napoknak eléje (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Salista] kardra invitálja ellenfelét. Iván hidegvérrel felelt: „Hát adjatok kezünkbe kardot.” – „Hogyan, te akarnál?” – „Hát ha kaszára hív is, állok eléje.” (1870 Jókai Mór CD18) | Jövedelmem is szűk nagyon, Remegő félelemmel nézek Eléje a hó elsejének (1904 Lenkei Henrik 8272009, 127) | nagy várakozással tekintünk eléje, és 1990 óta várjuk, sürgetjük azt, hogy a területfejlesztés kérdése az Országgyűlés napirendjére kerüljön (1993 Országgyűlési Napló CD62).

3. (minden sz-ben) ’a szóban forgó (mozgó) személyt v. dolgot megelőzve az előtte levő helyre’ ❖ A csillagok mindnyájan egyenlő gyorsasággal haladnak: egyik is a másiknak eléje nem tolakodik, de hátrább sem marad (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Hiába eresztette meg lovait Szemző, hogy eléjük kerüljön, a tisztek is gyorsabban koczogtak ilyenkor; ha lassabban hajtatott, azok is megcsillapodtak (1889 Kacziány Géza 8216007, 14) | minél közelebb értünk a tűzhöz, a mi brancsunk annál hátrább maradt az ezredtől. Már egész vidék volt köztünk. A tüzérek is rég elénk vágtak (1925 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | A vezető kihajolt az ablakon, és integetett, hadonászott, hogy a taxi menjen már hátra, hadd férjen be ő is eléje, csakhogy a taxinak nem volt hová hátrálnia (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személyt v. dolgot sorrendben, rangsorban, értékrendben megelőző helyre’ ❖ Ezen igéket: En vagyok a te Urad, majd minden parancsolatnak eléje bocsátja az Úr (1783 Ányos Pál 7012001, 14) | [Bonfini szerint a tatai vár] fényre minden más várnak eléje tehető (1897 Csánki Dezső CD33) | [vannak olyanok,] akiknek vérükké vált, hogy mások mulattatására a hitelességnek eléje helyezzék a hatásosságot (1957 Csathó Kálmán C1267, 215) | Az utóbbi években elért teljesítményükkel került elénk például Ciprus, Izrael és Ukrajna (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személyt v. dolgot időben megelőzve, ill. időben előtte úgy, hogy utána lehessen csinálni’ ❖ Szerencsétlen bátyám orgyilkosát e pillanatban megnevezhetném, de nem akarok a tiszti vizsgálatnak eléje vágni (1855 Szilágyi Virgil 8449001, 102) | A zenésznek azt a nótát kell játszania, a melyet ő [ti. a nép] eléje énekel, és csak erre a nótára tánczol (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A néptelen templomban ünnepien visszhangozták a falak, amint a pap eléjök mondta az eskü szavait: „Szeretvén házastársul veszem... Soha el nem hagyom...” (1907 Gárdonyi Géza C5323, 145) | 1898-ban – most megint nagyon eléje vágtatok az idő folyásának! – Norderneyből visszatérve, egy pár napot Berlinben töltöttem (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 124) | ezzel az intézménnyel kapcsolatban mi úgy foglaltunk állást, hogy helyes, hogy nem megyünk eléje a csatlakozás időpontjának, és nem kívánjuk a vámszabad területeket szigorítani, felszámolni vagy legalábbis nagyon megritkítani az uniós csatlakozásunk időpontjáig (2000 Országgyűlési Napló CD62).

II. nu 0

1. (átv is) ’vmely személy v. dolog előtti helyre, (közvetlenül) annak elülső v. a szemlélőhöz közelebbi, ill. a haladási irány szerint elöl levő része v. kezdete felőli helyre (úgy, hogy eltakarja)’ ❖ millyen ſebeſséggel rohant, ez a’ fel-forrott vérü, és magát egéſſzen el-ſzánt Törökſég a’ ſántz elé (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 76) | a’ bárány czímű fogadónál hintaja elé fris lovakat fognának (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190001, 138) | beírhatja mottóul a kötete elé (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | Ott száraz felhők szálldogálnak, Néha szánólag, könnyedén A tüzelő nap elé állnak (1904 Lévay József 8274023, 120) | A címet eleinte még közvetlenül a szöveg elé nyomtatják (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 140) | a szája elé emelte tenyerét, nagyot, hangosan ásított (1944 Németh Andor 9480003, 72) | a nőt azonnali halál fenyegeti, de legjobb esetben is egész életére nyomorékká válik, ha a gyermek elé veti magát (1992 Kis János² 2058004, 200).

1a. ’vmely személy v. dolog eleje, elülső része irányába, az az előtti hely felé irányulva’ ❖ merően maga elé bámul, Mintha gondolkodnék a mulandóságrul (1845 Petőfi Sándor C3506, 344) | Egyszerü, gyakorlati férfiú vagyok, ki folyvást lába elé néz és nem is botlik soha (1880 Balázs Sándor¹ 8024001, 64) | az öreg Mailáth gróf csuklik egy-egy nagyobb zökkenőnél, s Eduárd civódik a kocsissal, hogy mért nem néz a lovak lába elé (1931 Sárközi György 9587010, 55) | nem is helyes túl sokat hátrafelé nézegetni, inkább az orra elé figyeljen az ember (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 154).

1b. ’vmely helyre v. helyzetbe, ahol vkivel, vmivel szemtől szembe kerül’ ❖ [a dajka] le-érkezett vitéz Ura’ mellé, Eſzre vette, mért jött ezen Tanács elé (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 211) | szegény Hajdú Jánost elcsipték, hadi törvényszék elé állitották s elitélték tiz esztendei fogságra (1848 Jókai Mór 8209027, 413) | Csalavér a legszebb vörös frakkját keresgette, hogy illendő gúnyában kerüljön a király elé (1927 Móra Ferenc 9459027, 23) | az ezredes odavezet engem – egyenesen Sztálin színe elé (2004 Závada Pál 3342002, 67).

1c. ’vmely helyre v. helyzetbe, ahol vki, vmi számára érzékelhetővé v. elérhetővé válik’ ❖ mikor a’ Hóldon által tekíntünk a’ nap felé, A’ fényes napban a’ ſetét hóld kerl ſzemünk’ elé (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 467) | Te szinte még korán, ’s már is dicsőn Léptél föl a’ világ elé (1826 Vörösmarty Mihály 8524395, 183) | régóta vágytam igénytelen nézeteimet, a köznevelés érdekében, nyilvánosság elé terjeszteni (1865 Márki József 8296001, 15) | Szaglásomat akarják ellenőrízni, hogy megvan-e még, azért tolták ide, az orrom elé (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 211) | vadállatok elé vetett keresztényekkel (1996 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’vki, vmi figyelmének a körébe megvizsgálásra, megoldásra’ ❖ Schmilt és Wiesner követek inditványa egy bizottmány elé terjesztessék (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | értésükre adtam, hogy ügyemet a pápa elé viszem (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421003, 58) | – De hát mit ér akkor ez a te írásod? – A nemzetgyűlés elé viszem! – szólt Devecser villogó szemmel (1912 e. Fáy András² 8139006, 213) | [1955-ben a] magyar emigráns politikai körökben a fő törekvés arra irányult, hogy a magyar helyzet a négyhatalmi konferencia elé kerüljön (1985 Borbándi Gyula 9811009, 219).

1e. (kül. vissz nm-sal) ’vki hatásának, cselekvésének stb. a körébe’ ❖ Mi sokkal magasabb feladatokat látunk magunk elé tűzve egy irodalmi vállalat kezelésében (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A döntés természetesen attól függ, hogy a magyar pártok a Magyarország elé szabott föltételeket teljesen elfogadják-e (1921 Népszava 2136001, 3) | annyira képes voltam megítélni a munkám, hogy tudtam, a magam elé kitűzött célokat elértem (1994 Kertész Imre összes műve CD41).

1f. ’vmely helyzetbe, amely megoldást vár, döntést kíván tőle’ ❖ Életem állna bár koczkán, mit én bánnám, ha a legsilányabb szemet vetném is, csak itt választás elé eshetném (1872 Győry Vilmos ford.–Shakespeare CD11) | önök azok, akik dilemma elé állították ennek az országnak kormányzatát, amikor csak két rossz között választhatott (1921 Bethlen István 9055002, 212) | I. Rákóczi György nehéz döntés elé került: a protestáns egységet védje inkább, vagy a katolikus lengyeleknek kedvezzen (1991 Várkonyi Gábor CD17).

2. ’vmely közeledő személy v. dolog irányával szemben addig, míg el nem éri, míg nem találkozik vele’ ❖ A’ jeladó fegyver föltünt a’ vár’ közelében. [Enikő] lassan lépdele, gondolatok küzdődve agyában, Sámson elé (1831 Vörösmarty Mihály 8524388, 240) | Mentünk az ellenség elé, Mentünk előre bátran (1848 Petőfi Sándor C3508, 54) | ez is csak az olyan vendég elé szalad ki, a ki négy lovas hintón jön (1906 e. Thury Zoltán 8479016, 59) | rohant barátja elé, mihelyt meghallotta lépteit (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 105).

2a. ’vmely bekövetkező v. várható időszak, esemény, történés felé irányulva, arra várakozva (és előle ki nem térve)’ ❖ sokan már már aggodalmas szemekkel kezdének a jövő tavasz elé nézni (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 584) | ha a titkot elárulná, te helyzetednél fogva könnyen ki tudnád magadat menteni, de én börtön vagy hohérpallos elé mennék (1858 Kemény Zsigmond 8235013, 46) | Orvosban különben sem igen bizik a palóc, – sorsát Isten kezébe helyezi s a halál elé bölcs megnyugvással tekint (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | nem túl rózsás jövő elé néztem (1989 Bólya Péter 1023008, 123) | Egy esetleges miniszteri vizsgálat elé szívesen állok, mivel így tisztázhatnám személyemet ért vádakat (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely (mozgó) személyt v. dolgot megelőzve az előtte levő helyre’ ❖ Zöld Marci a rohanó lovak elé szöktetett, s hatalmas kiáltással legyökerezteté lábaikat (1845 Gaal József 8149006, 328) | [az asszonyok] idegesen kiabálnak, szidják azt, aki valaki elé akar kerülni erőszakkal a sorban (1927 Remenyik Zsigmond 9561002, 18) | A falnál várakozó vörös arcú, ősz férfi minden mozdulatra felugrott, mint aki, ha a kancelláriai főtanácsos ajtaja feltárul, feltétlenül a mellette helyet foglaló fiatalember elé akar nyomulni (1976 Sándor Iván 9582002, 70) | [a] pofátlan volántekerő a kanyarodó sávban a jelzőlámpánál várakozó többi autós elé tolakodik (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’vkit, vmit sorrendben, rangsorban, értékrendben megelőző helyre’ ❖ [a Bajnokok Ligájában a Barcelona] a Manchester orra előtt becsusszant a negyeddöntőbe, a bajnokságban viszont nehezen tud a három éllovas, a Real Madrid, a Zaragoza és a Deportivo elé kerülni (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a hazai gépipar] az elmúlt években vérrel-verítékkel felállt a padlóról, és gyakorlatilag valamennyi gazdasági ágazat elé tört (1996 Figyelő CD2601) | [a holland lapkiadó cég] mind árbevétel, mind példányszám tekintetében vetélytársa elé vágna (1999 Figyelő CD2601).

4. ’vmely időpontnál, eseménynél, történésnél korábbra, ill. az azt közvetlenül megelőző időpontra, időszakra’ ❖ a történetileg hitelesített térítés, mely alkalommal királyuk [ti. a bolgárok királya,] Almiš is áttért, röviden a 922-ik (= 310 hijra) év elé esik (1877 Edelspacher Antal CD57) | a telep korát legenyhébb hozzávetéssel a honfoglalás elé tehetjük (1912 Malonyay Dezső CD07) | [a szülési szabadságot] úgy kell kiadni, hogy négy hét a szülés várható időpontja elé essen (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050002, 40) | A kétélű kardos sírok keltezésében alapvető változások újabban sem történtek, s ez nem is látszik indokoltnak. Egyéb mellékleteik alapján ugyanis nincs lehetőség azokat a 950-es évek elé keltezni (1997 Révész László CD58).

4a. (a vág ige vonzatának részeként) ’úgy, hogy időben vkit, vmit megelőz’ ❖ kikapkodják egymás szájából a szót, s röhögve vágnak egymás elé (1879 Jókai Mór CD18) | Hanem maga édes apám, ne vágjon az Uristen elé. Ne siesse el a mondanivalóját (1906 e. Thury Zoltán 8479016, 67) | gyorsan megelőzte s a szava elé vágott (1916 Szomory Dezső CD10) | – Magát, Marika, ugye érdekli a klasszikus költészet? – Engem is érdekel! – vágott gyorsan Mária elé a másik [lány], hogy azért müveletlennek se lássék (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 59).

Vö. CzF. elé¹, eléje; ÉrtSz. elé¹, eléje; TESz.; ÉKsz. ~, eléje; SzT.

elé¹ szem hsz és névutó
I. szem hsz 32D2 (egysz 3. sz-ben eléje alakban is, -nak/-nek ragos szóval is)
1. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy v. dolog előtti helyre, (közvetlenül) annak elülső v. a szemlélőhöz közelebbi v. a haladási irány szerint elöl levő része v. kezdete felőli helyre (úgy, hogy eltakarja)
Jer, szaladjunk. Balga eléjök térdepel. Ah, de nézzed, Itt egy ember
(1830 Vörösmarty Mihály)
Juliánna veszi az asztalon álló drótozott lámpást, s az ajtón kaparászónak eléje világít
(1884 Jókai Mór)
[Kazinczy] a Stella czímét Esztellre változtatta s prológot írt eléje, hogy a censori engedélyt annál könnyebben megnyerje
(1902 Váczy János)
a terrasz két óriás aczetylén-lámpája rálökte ártó fényét a virágágyakra, de Miklós, az inas fátyolernyőt húzott eléjük
(1917 Kaffka Margit)
A kis mélységű loggiák és az eléjük helyezett, kis kiülésű erkélyek a homlokzat változatossá tétele céljából terveztettek
(1962 Winkler Oszkár)
Ismeretes a rudas vontatás a Székelyföldön. Ott a bogjahúzó rúd 2,5 mméter hosszú és egy lovat fognak eléje
(1999 Magyar néprajz)
1a. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy előtti helyre v. helyzetbe úgy, hogy vele szemtől szembe kerül
halálos ütésre És nem szóra jövék ma eléd
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
előkéri a násznagy a menyasszonyt, a vőfény kendőbe takart koszoruval s virágokkal ennek eléje vezeti azt
(1858 Vasárnapi Újság)
A kinek panasza van, kezdé a czárnő ünnepélyesen, az lépjen isten és mielénk s adja elő panaszát!
(1879 Sziklay János ford.Sacher-Masoch)
újabb kérelemmel járulunk elétek
(1935 Füst Milán)
1b. (minden sz-ben)
a szóban forgó ember, állat előtti helyre v. helyzetbe úgy, hogy érzékelhetővé v. elérhetővé válik
Ime azért hét fokot adok elejtek, hogy ki ki tudhaſsa a’ tekélleteſségnek igaz úttyán mind elö menetelét, mind hátra maradását, és merre tartson
(1773 Faludi Ferenc)
E bérc igen dúsan fizette, Hogy élve benne eltemette Magát a bányász; s merre vágott, Elé ezüst s arany sugárzott
(1846 Tompa Mihály)
Eléje tartják a kanásznak a főorvosi véleményt, mely három íven keresztül fejtegette, hogy minő nagy volt a seb
(1897 Eötvös Károly)
[a juhász] elhajolt, hogy odaigazítsa a lovak elé, az eléjük vetett szénát
(1924 Tersánszky Józsi Jenő)
A Pásztormúzeum közelébe telepített szabadtéri kiállítás elénk tárja a kiskun pásztorok életének hajdani színterét
(1987 Antalffy Gyula)
1c. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy, testület figyelmének a körébe megvizsgálásra v. megoldásra
Hogy Istennek tökéletes engesztelésére elkerülhetetlenül szükséges az elégtétel, nyilván tanít a Zakausnak cselekedete, mely a mai evangéliumtól elénk terjesztetik
(1790 k. Verseghy Ferenc)
vegye úgy, mint a legjobb szándékból, a legtisztább akaratból eredendő tanácsot azon csekély észrevételeket, mikkel én az elém adott kérdésre felelni próbálok
(1853 Jókai Mór)
[Csaba] azon gondolkodott, hogy a hugának és sógorának eléje teríti a szándékait és reménységeit
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
A másik háznak viszont a szavazás volt a kötelessége. Az eléje került és a tribunát által letárgyalt törvényjavaslat elfogadása vagy elvetése fölött döntött
(1936 Hajnal István)
Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot [az elöljárók]
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2. (minden sz-ben)
a szóban forgó közeledő személy irányával szembe addig, míg el nem éri, míg nem találkozik vele
[Cyrus] kezdi ſzaggatni a’ Scytha rendeket, ’S el-fogyaſzt belölök ezer embereket. Útat-is kezd nyitni az Araxis felé; De amaz Idegen nyargal akkor elé, Ki, minekutánna Czyrust ott meg-lelé: Ers Test-rzöit sorjára ſzeldelé
(1796 Etédi Sós Márton)
Van azért, ki ép izléssel Üdvezelve jön elém. A korláttalan természet Vadvirága vagyok én
(1844 Petőfi Sándor)
Csiky felemelt karokkal sietett elénk
(1912–1913 Zichy Géza)
a sereget Donauwörth felé vezette előre, hogy onnan a franciáknak és bajoroknak eléje menjen
(1941 Bánlaky József)
Aczél szalad is le a lépcsőn elénk, nyilván az ablakból látott meg
(1994 Szántó Piroska)
2a.
a szóban forgó bekövetkező v. várható esemény, történés felé irányulva, arra várakozva (és előle ki nem térve)
ki szélvész alkalmával hajón van s halálának néz elé
(1849 Greguss Ágost)
vidorabban néz a jövendő napoknak eléje
(1854 Vasárnapi Újság)
[Salista] kardra invitálja ellenfelét. Iván hidegvérrel felelt: „Hát adjatok kezünkbe kardot.” – „Hogyan, te akarnál?” – „Hát ha kaszára hív is, állok eléje.”
(1870 Jókai Mór)
Jövedelmem is szűk nagyon, Remegő félelemmel nézek Eléje a hó elsejének
(1904 Lenkei Henrik)
nagy várakozással tekintünk eléje, és 1990 óta várjuk, sürgetjük azt, hogy a területfejlesztés kérdése az Országgyűlés napirendjére kerüljön
(1993 Országgyűlési Napló)
3. (minden sz-ben)
a szóban forgó (mozgó) személyt v. dolgot megelőzve az előtte levő helyre
A csillagok mindnyájan egyenlő gyorsasággal haladnak: egyik is a másiknak eléje nem tolakodik, de hátrább sem marad
(1858 Vasárnapi Újság)
Hiába eresztette meg lovait Szemző, hogy eléjük kerüljön, a tisztek is gyorsabban koczogtak ilyenkor; ha lassabban hajtatott, azok is megcsillapodtak
(1889 Kacziány Géza)
minél közelebb értünk a tűzhöz, a mi brancsunk annál hátrább maradt az ezredtől. Már egész vidék volt köztünk. A tüzérek is rég elénk vágtak
(1925 Tersánszky Józsi Jenő)
A vezető kihajolt az ablakon, és integetett, hadonászott, hogy a taxi menjen már hátra, hadd férjen be ő is eléje, csakhogy a taxinak nem volt hová hátrálnia
(1996 Magyar Hírlap)
3a. (minden sz-ben)
a szóban forgó személyt v. dolgot sorrendben, rangsorban, értékrendben megelőző helyre
Ezen igéket: En vagyok a te Urad, majd minden parancsolatnak eléje bocsátja az Úr
(1783 Ányos Pál)
[Bonfini szerint a tatai vár] fényre minden más várnak eléje tehető
(1897 Csánki Dezső)
[vannak olyanok,] akiknek vérükké vált, hogy mások mulattatására a hitelességnek eléje helyezzék a hatásosságot
(1957 Csathó Kálmán)
Az utóbbi években elért teljesítményükkel került elénk például Ciprus, Izrael és Ukrajna
(1997 Magyar Hírlap)
4. (minden sz-ben)
a szóban forgó személyt v. dolgot időben megelőzve, ill. időben előtte úgy, hogy utána lehessen csinálni
Szerencsétlen bátyám orgyilkosát e pillanatban megnevezhetném, de nem akarok a tiszti vizsgálatnak eléje vágni
(1855 Szilágyi Virgil)
A zenésznek azt a nótát kell játszania, a melyet ő [ti. a nép] eléje énekel, és csak erre a nótára tánczol
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A néptelen templomban ünnepien visszhangozták a falak, amint a pap eléjök mondta az eskü szavait: „Szeretvén házastársul veszem... Soha el nem hagyom...”
(1907 Gárdonyi Géza)
1898-ban – most megint nagyon eléje vágtatok az idő folyásának! – Norderneyből visszatérve, egy pár napot Berlinben töltöttem
(1939 Herczeg Ferenc)
ezzel az intézménnyel kapcsolatban mi úgy foglaltunk állást, hogy helyes, hogy nem megyünk eléje a csatlakozás időpontjának, és nem kívánjuk a vámszabad területeket szigorítani, felszámolni vagy legalábbis nagyon megritkítani az uniós csatlakozásunk időpontjáig
(2000 Országgyűlési Napló)
II. névutó 0
1. (átv is)
vmely személy v. dolog előtti helyre, (közvetlenül) annak elülső v. a szemlélőhöz közelebbi, ill. a haladási irány szerint elöl levő része v. kezdete felőli helyre (úgy, hogy eltakarja)
millyen ſebeſséggel rohant, ez a’ fel-forrott vérü, és magát egéſſzen el-ſzánt Törökſég a’ ſántz elé
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a’ bárány czímű fogadónál hintaja elé fris lovakat fognának
(1840 Horváth Zsigmond¹)
beírhatja mottóul a kötete elé
(1887 Mikszáth Kálmán)
Ott száraz felhők szálldogálnak, Néha szánólag, könnyedén A tüzelő nap elé állnak
(1904 Lévay József)
A címet eleinte még közvetlenül a szöveg elé nyomtatják
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
a szája elé emelte tenyerét, nagyot, hangosan ásított
(1944 Németh Andor)
a nőt azonnali halál fenyegeti, de legjobb esetben is egész életére nyomorékká válik, ha a gyermek elé veti magát
(1992 Kis János²)
1a.
vmely személy v. dolog eleje, elülső része irányába, az az előtti hely felé irányulva
merően maga elé bámul, Mintha gondolkodnék a mulandóságrul
(1845 Petőfi Sándor)
Egyszerü, gyakorlati férfiú vagyok, ki folyvást lába elé néz és nem is botlik soha
(1880 Balázs Sándor¹)
az öreg Mailáth gróf csuklik egy-egy nagyobb zökkenőnél, s Eduárd civódik a kocsissal, hogy mért nem néz a lovak lába elé
(1931 Sárközi György)
nem is helyes túl sokat hátrafelé nézegetni, inkább az orra elé figyeljen az ember
(1989 Fel a kezekkel!)
1b.
vmely helyre v. helyzetbe, ahol vkivel, vmivel szemtől szembe kerül
[a dajka] le-érkezett vitéz Ura’ mellé, Eſzre vette, mért jött ezen Tanács elé
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
szegény Hajdú Jánost elcsipték, hadi törvényszék elé állitották s elitélték tiz esztendei fogságra
(1848 Jókai Mór)
Csalavér a legszebb vörös frakkját keresgette, hogy illendő gúnyában kerüljön a király elé
(1927 Móra Ferenc)
az ezredes odavezet engem – egyenesen Sztálin színe elé
(2004 Závada Pál)
1c.
vmely helyre v. helyzetbe, ahol vki, vmi számára érzékelhetővé v. elérhetővé válik
mikor a’ Hóldon által tekíntünk a’ nap felé, A’ fényes napban a’ ſetét hóld kerl ſzemünk’ elé
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
Te szinte még korán, ’s már is dicsőn Léptél föl a’ világ elé
(1826 Vörösmarty Mihály)
régóta vágytam igénytelen nézeteimet, a köznevelés érdekében, nyilvánosság elé terjeszteni
(1865 Márki József)
Szaglásomat akarják ellenőrízni, hogy megvan-e még, azért tolták ide, az orrom elé
(1937 Karinthy Frigyes)
vadállatok elé vetett keresztényekkel
(1996 Magyar Hírlap)
1d.
vki, vmi figyelmének a körébe megvizsgálásra, megoldásra
Schmilt és Wiesner követek inditványa egy bizottmány elé terjesztessék
(1848 Kossuth Hírlapja)
értésükre adtam, hogy ügyemet a pápa elé viszem
(1890 Szana Tamás ford.Cellini)
– De hát mit ér akkor ez a te írásod? – A nemzetgyűlés elé viszem! – szólt Devecser villogó szemmel
(1912 e. Fáy András²)
[1955-ben a] magyar emigráns politikai körökben a fő törekvés arra irányult, hogy a magyar helyzet a négyhatalmi konferencia elé kerüljön
(1985 Borbándi Gyula)
1e. (kül. vissz nm-sal)
vki hatásának, cselekvésének stb. a körébe
Mi sokkal magasabb feladatokat látunk magunk elé tűzve egy irodalmi vállalat kezelésében
(1857 Vasárnapi Újság)
A döntés természetesen attól függ, hogy a magyar pártok a Magyarország elé szabott föltételeket teljesen elfogadják-e
(1921 Népszava)
annyira képes voltam megítélni a munkám, hogy tudtam, a magam elé kitűzött célokat elértem
(1994 Kertész Imre összes műve)
1f.
vmely helyzetbe, amely megoldást vár, döntést kíván tőle
Életem állna bár koczkán, mit én bánnám, ha a legsilányabb szemet vetném is, csak itt választás elé eshetném
(1872 Győry Vilmos ford.Shakespeare)
önök azok, akik dilemma elé állították ennek az országnak kormányzatát, amikor csak két rossz között választhatott
(1921 Bethlen István)
I. Rákóczi György nehéz döntés elé került: a protestáns egységet védje inkább, vagy a katolikus lengyeleknek kedvezzen
(1991 Várkonyi Gábor)
2.
vmely közeledő személy v. dolog irányával szemben addig, míg el nem éri, míg nem találkozik vele
A’ jeladó fegyver föltünt a’ vár’ közelében. [Enikő] lassan lépdele, gondolatok küzdődve agyában, Sámson elé
(1831 Vörösmarty Mihály)
Mentünk az ellenség elé, Mentünk előre bátran
(1848 Petőfi Sándor)
ez is csak az olyan vendég elé szalad ki, a ki négy lovas hintón jön
(1906 e. Thury Zoltán)
rohant barátja elé, mihelyt meghallotta lépteit
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
2a.
vmely bekövetkező v. várható időszak, esemény, történés felé irányulva, arra várakozva (és előle ki nem térve)
sokan már már aggodalmas szemekkel kezdének a jövő tavasz elé nézni
(1854 Gazdasági Lapok)
ha a titkot elárulná, te helyzetednél fogva könnyen ki tudnád magadat menteni, de én börtön vagy hohérpallos elé mennék
(1858 Kemény Zsigmond)
Orvosban különben sem igen bizik a palóc, – sorsát Isten kezébe helyezi s a halál elé bölcs megnyugvással tekint
(1916 e. Malonyay Dezső)
nem túl rózsás jövő elé néztem
(1989 Bólya Péter)
Egy esetleges miniszteri vizsgálat elé szívesen állok, mivel így tisztázhatnám személyemet ért vádakat
(1998 Magyar Hírlap)
3.
vmely (mozgó) személyt v. dolgot megelőzve az előtte levő helyre
Zöld Marci a rohanó lovak elé szöktetett, s hatalmas kiáltással legyökerezteté lábaikat
(1845 Gaal József)
[az asszonyok] idegesen kiabálnak, szidják azt, aki valaki elé akar kerülni erőszakkal a sorban
(1927 Remenyik Zsigmond)
A falnál várakozó vörös arcú, ősz férfi minden mozdulatra felugrott, mint aki, ha a kancelláriai főtanácsos ajtaja feltárul, feltétlenül a mellette helyet foglaló fiatalember elé akar nyomulni
(1976 Sándor Iván)
[a] pofátlan volántekerő a kanyarodó sávban a jelzőlámpánál várakozó többi autós elé tolakodik
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
vkit, vmit sorrendben, rangsorban, értékrendben megelőző helyre
[a Bajnokok Ligájában a Barcelona] a Manchester orra előtt becsusszant a negyeddöntőbe, a bajnokságban viszont nehezen tud a három éllovas, a Real Madrid, a Zaragoza és a Deportivo elé kerülni
(1995 Magyar Hírlap)
[a hazai gépipar] az elmúlt években vérrel-verítékkel felállt a padlóról, és gyakorlatilag valamennyi gazdasági ágazat elé tört
(1996 Figyelő)
[a holland lapkiadó cég] mind árbevétel, mind példányszám tekintetében vetélytársa elé vágna
(1999 Figyelő)
4.
vmely időpontnál, eseménynél, történésnél korábbra, ill. az azt közvetlenül megelőző időpontra, időszakra
a történetileg hitelesített térítés, mely alkalommal királyuk [ti. a bolgárok királya,] Almiš is áttért, röviden a 922-ik (= 310 hijra) év elé esik
(1877 Edelspacher Antal)
a telep korát legenyhébb hozzávetéssel a honfoglalás elé tehetjük
(1912 Malonyay Dezső)
[a szülési szabadságot] úgy kell kiadni, hogy négy hét a szülés várható időpontja elé essen
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
A kétélű kardos sírok keltezésében alapvető változások újabban sem történtek, s ez nem is látszik indokoltnak. Egyéb mellékleteik alapján ugyanis nincs lehetőség azokat a 950-es évek elé keltezni
(1997 Révész László)
4a. (a vág ige vonzatának részeként)
úgy, hogy időben vkit, vmit megelőz
kikapkodják egymás szájából a szót, s röhögve vágnak egymás elé
(1879 Jókai Mór)
Hanem maga édes apám, ne vágjon az Uristen elé. Ne siesse el a mondanivalóját
(1906 e. Thury Zoltán)
gyorsan megelőzte s a szava elé vágott
(1916 Szomory Dezső)
– Magát, Marika, ugye érdekli a klasszikus költészet? – Engem is érdekel! – vágott gyorsan Mária elé a másik [lány], hogy azért müveletlennek se lássék
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
Vö. CzF. elé¹, eléje; ÉrtSz. elé¹, eléje; TESz.; ÉKsz. ~, eléje; SzT.

Beállítások