elhagy ts ige 2a4

1. ’〈ember, állat vele (szokásosan) együtt levő személyt, csoportot, állatot〉 tőle eltávozva otthagy, hátrahagy, magára hagy’ ❖ a’ ſojom madár égig emelkedik, [...] Tárſait el-hagyván oda jut tollával Hol ſzép Hajnal nyugſzik aggott Titánnyával (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 19) | János a ház kapujáig kisérte. Ott elhagyta (1894 e. Justh Zsigmond C2460, 123) | A bolhák, kullancsok csak időszakosan, vérszívás céljából keresik fel a kutyát, majd elhagyják és különböző búvóhelyeken rejtőznek el (1996 Szinák János–Veress István CD59) | Perczel Mór bajtársait arra biztatta, hogy hagyják el egységüket és álljanak be önkéntesnek a lengyel hadseregbe (2009 Csetri Elek 3079001, 73).

1a. ’〈ember(csoport), állat, közlekedési eszköz vmely (szokásos v. állandó) tartózkodási helyet〉 onnan eltávozva maga mögött hagy’ ❖ Utólsó butaság a’ hazát el hagyni (1772 Orczy Lőrinc 7249008, 40) | Kemének véres síkjait Megingadozva hagyta lábam el (1826 Vörösmarty Mihály 8524396, 258) | [Henriette] elhatározá magában, hogy [...] végkép elhagyja férje házát (1860 Jókai Mór C2253, 386) | [A lajhár] hízott, mikor az egyik fát elhagyja, és lesoványodik, mire a másikat eléri (1929 Az állatok világa ford. CD46) | embertől elhagyott, napsütötte sikátort (1942 Márai Sándor 9421001, 135) | a villamosok nagy része 30 éve fut már a síneken, így nem csoda, hogy jó néhány már ahhoz is gyenge, hogy elhagyja a remízt (1996 Magyar Hírlap CD09) | a kormány törekedni fog arra, hogy a szovjet csapatok minél előbb, de legkésőbb a[z 1990.] június 30-ában megállapított szerződéses határidőig elhagyják Magyarországot (2010 Romsics Ignác 3276001, 20).

1b. (›földi élet‹ jelentésű, ill. személyt jelentő tárggyal) (szépítő) ’〈annak kif-ére, hogy meghal vki〉’ ❖ Ez a hires puſztitó Babillonba elvéſz, el hadjá [!] e Világot (1779 Bessenyei György¹ C1083, 23) | [néhai Földváry Ferenc,] ki honának élt, folyó december 4-kén hagyá el kesergő nejét, négy magzatát, és a’ szeretett hazát (1842 Pesti Hírlap CD61) | kilencvenesztendős korában szoknya mellett fogják agyonverni, mert másképpen sohasem hagyná el az árnyékvilágot (1924 Krúdy Gyula CD54) | [a 2007-es veszprémi koncerten] még nem is sejthették, hogy ez [Joe] Zawinul utolsó élő koncertje, két hónappal később elhagyta a földi létet (2010 Népszava aug. 2. C7473, 10).

1c. ’〈rendezvényt, eseményt〉 ottani jelenlétét megszakítva, arról eltávozva otthagy’ ❖ Zalán, félvén hadai összeveszésétől, szomorún meginti vezéreit, s hirtelen elhagyja a gyűlést (1826–1827 Toldy Ferenc 8481034, 22) | [Mária] alig ért haza, már is sajnálni kezdte, hogy elhagyta a bált (1887 Wohl Stefánia 8530007, 178) | Mansell meglehetősen morózus hangulatban hagyta el az edzést (1995 Magyar Hírlap CD09) | a rendőrök többször felszólították őket, hagyják el a rendezvényt (2009 Népszava aug. 21. C7472, 3).

1d. ’〈személy munkahelyet, intézményt, közösséget〉 ott folyó tevékenységét, ottani életét befejezve v. megszakítva, ill. abból kilépve nem látogat többé’ ❖ A’ Theatrumot el-hagyván, [Shakespeare] életének hátra lév réſzét Stratfordban tltötte (1797 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228026, 264) | ki rendét elhagyandja, [...] Mint hitszegőnek pallos száll nyakára (1818 Szemere Pál ford.–Körner C5247, 107) | A ház egyszersmind megkérni határozá méltóságodat [ti. Batthyány Lajost], ne hadja el most semmi esetre a kormányzatot (1848 Kossuth Lajos C2749, 46) | elhagytam az angol szakot (1985 Szász Imre 9639001, 57) | sok nővér hagyja el kórházi munkahelyét anélkül, hogy külföldre távozna: magánintézetekbe szerződnek, vagy otthon ápolást vállalnak (2008 Népszabadság 3249005, 23).

1e. ’〈annak kif-ére, hogy útjáról, haladási pályájáról letér vmi, vki〉’ ❖ el hadtuk az Orſzág uttyát, és járatlan helyeken bujkáltunk (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 57) | Nem hagytam el, Uram, nem, Soha a te ösvényed (1892 Versényi György 8519013, 32) | A csillagok nem hagyják el pályájukat? Néha elhagyják (1958 Sándor Iván 2025144, 791) | [az elektronikus stabilitásmegőrző program] kanyarodás közben érzékeli, ha az autó a vezető által a kormánykerék elfordításával kijelölt ívet elhagyja (azaz a kocsi instabillá válik, sodródni kezd) (1998 Magyar Hírlap CD09) | a Duna élesen kanyargott, lerakta hordalékát, és olykor régi medrét elhagyva a domború oldal felé tolódva keresett magának utat (2004 Természet Világa CD50).

1f. ’〈annak kif-ére, hogy vmely (szokásosan) ott levő, létrejövő, mozgó dolog (azon túlhaladva) kijut, kikerül vhonnan〉’ ❖ a’ Tibéris annyira meg-ntt vala, hogy partjait elhagyván, Rómát iſmét el-boritaná (1781 Gombási István C1883, 291) | Hitel czimü munkám a sajtót elhagyá (1831 Széchenyi István C3903, 540) | A horgacsoló tű soha el nem hagyja a kezét (1862–1863 Jókai Mór C2256, 15) | [a hashajtó hatására a] mérgező táplálék elhagyja a szervezetet (1947 Szabad Föld júl. 27. C1537, 8) | Gondoljunk csak arra az aranyra, amely elhagyta Perut, és szétszóratott Európaszerte. Ki fizeti meg a Peruból elvitt arany adósságát? (1992 Bernáth Tamás ford.–Zambrano 2020004, 75) | A Matáv forgalma ugyancsak jelentős volt, közel 3 milliárd forint értékben született rá üzlet. A papír fél százalékkal drágult, 1290 forinton hagyta el a parkettet (1999 Magyar Hírlap CD09).

1g. ’〈annak kif-ére, hogy szó, beszéd elhangzik vkinek a szájából, ill. hang előtör vkiből〉’ ❖ egy fölösleges szó nem hagyta el ajkait soha (1846 Jókai Mór CD18) | [Kutlikné] köhécselő mellét egy halk sóhajtás hagyta el (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | Még teneked hagyja el a pofádat a vádaskodás? (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 90) | kegyetlen és fájó mondatok hagyták el [anyám] szülői ajkát: – „Kussolj és örülj, hogy megszültelek![”] (2008 Szilánkokra hullva 3333002, 81).

1h. ’〈annak kif-ére, hogy kül. vmely hosszan elnyúló dolog vmely területről kilép, ill. vmely területen v. annak vmely pontján, részén túlnyúlik〉’ ❖ Mikor pedig [az apró inakból álló hártya a szemben] ezen lentse forma kriſtálynak killyebb lévö réſzéig ért, el-hagyja azt, és a’ Tsont v. ſzaru forma hártya kezdete táján határozódik-meg (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 81) | [ezt a vidéket] el hagyván sok hajlásokkal ész. f. megy [a határ] (1819 Magda Pál 8285008, 487) | A barlang előtermét, s az ezzel két főfolyosó által egybefüggő első osztályt elhagyva, majd szük folyosóvá szorul, majd ismét tekintélyes termekké tágosul; most egyenesen megy, majd felhág és lelejt (1868 Orbán Balázs CD22) | Az Osztrák Császárság főfolyója a Duna, mely Passaunál lép osztrák területre s Dévénynél hagyja el azt (1916 RévaiNagyLex. C5710, 875) | Ukrajna úgy tervezi, hogy a továbbépítendő M3-as autópálya Barabásnál hagyja el Magyarországot (1995 Magyar Hírlap CD09).

1i. ’〈annak kif-ére, hogy vmely állapot, érzés, jelenség (nem gyötörve tovább vkit) megszűnik, ill. elmúlik vkiről〉’ ❖ az indúlatok el hagynának (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 16) | őt szeretem, Míg el nem hagy lélekzetem (1836 Vörösmarty Mihály C4533, 175) | Álmoknak vánkosán, mely süppedezve Ringatja főmet, elhágy mind a gond (1919 Juhász Gyula¹ C2454, 162) | az infáns nem jelent meg, mert újra ágynak döntötte a betegség. Csak októberben hagyta el a láz, s kezdett erősödni (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087002, 492).

2. ’〈Annak kif-ére, hogy hűtlen lesz, ill. nem ragaszkodik (tovább) vkihez, vmihez.〉’

2a. ’〈személyt, közösséget〉(a vele való kapcsolatot, viszonyt, ill. a támogatását, segítését megszakítva) magára hagy v. otthagy vki’ ❖ Viſzſza vágy el hagyott apja’ kunyhójára (1772 Orczy Lőrinc 7249001, 6) | ah, hitetlen a legény, Elhagyta kedvesét (1838 Eötvös József C1605, 37) | Oh! irgalom atyja, ne hagyj el (1853 Arany János 8014059, 213) | Hej, be megbántam, méltóságos uram, hogy hűtlenül elhagytam gazdámat (1908 Ambrus Zoltán C0600, 74) | Mert elhagyatnak akkor mindenek (1956 Pilinszky János 2005018, 67) | az Isten által elhagyatott ember kétségbeesését (1996 Magyar Hírlap CD09) | Amikor az apám elhagyott bennünket, négyéves voltam (2010 Borbély Szilárd 3059010, 84).

2b. ’〈elvet, meggyőződést, ill. szokást, magatartást stb.〉 felad, nem követ tovább vki’ ❖ Mindenek kiáltozának a’ Romai Anyaſzentegyházban meg-gyökerezett fontolatlan itélet, bálványozás, és betsúſzott illetlen ſzokás miatt, mellyet el-hagyatni kivánnak (1782 Kónyi János ford. 7190031, 5) | Guizot, mérséklett elveit elhagyván, az ellenzék pártjára lépett (1841 Pesti Hírlap CD61) | vallását nem hagyja el [Koppány] (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 54) | mindenki elhagyta a külföldi viseletet és szokást, különösen a németet (1901 Nagy képes világtörténet ford. CD03) | a renegátot az elhagyott nemzeti identitás hívei megvetik (1996 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈vmely képesség, készség, tudás, ill. feltétel, körülmény〉 nem támogat tovább, cserben hagy vkit’ ❖ minden bóldog, és kellemetes ſorsok az irgalmas Mennynek párt-fogásától fügnek, ki attól el-hagyattatik, az az emberi ſegitségre hijába támaſzkodik (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 256) | Csak a’ remény el ne hagyjon, kedves Atyám! (1808 Andrád Elek 8010001, 17) | die Beine wollen nicht mehr fort: elhagyják a’ lábai (1823 Márton József¹ C3047, 355) | érezte, hogy öntudata elhagyja (1906 Ambrus Zoltán C0593, 270) | Elindult megint a hosszú útra és újból keresztül kellett mennie ugyanazon a sok veszélyen, de most sem hagyta el a szerencséje (1937 Honti János 9255001, 23) | A kedves kis hölgy meglehetősen gyorsan haladt, éreztem, hogy nem tudom utolérni. Szakadt rólam a víz, az erőm már-már elhagyott (1989 Páll Erna ford.–Harmsz 2024011, 37).

2d. ’〈vmely (szokásosan v. rendszeresen) haszn., alkalmazott dolgot〉 nem használ, nem alkalmaz tovább vki’ ❖ Némelyek évö ſzerekkel-is élnek, úgy mint válaſzto vizzel vagy galitzkö ſpirituſſal; de ezek igen veſzedelmeſek, azért jobb vólna azokat el hagyni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 140) | Mióta tapasztaltam, hogy a bornak többé semmi hatása nincs rám, [...] lassanként egészen elhagytam (1846 Petőfi Sándor C3509, 51) | Hagyd el a Rákhel nevet, s válaszsz helyette mást! (1887 Baksay Sándor C0736, 286) | rábeszélte, hogy uj frizurát csináljon, hagyja el a középválasztékot és fésülködjék a baloldalon (1916 Somlyó Zoltán 9609017, 67) | [a csikó tanítása során egy ponton] a futószárat is elhagyják (1980 A lovaglás alapjai 1038003, 145).

2e. ’kihagy, mellőz, ill. kivesz v. kitöröl (vmiből) vmit’ ❖ A’ holdot az erö elsö rendü egy pertzenés alatt = 1’, az ö uttya karimáján 15 1/12 lábnyira viſzi, (hadgyuk-el a’ töredéket) 15 lábnyira hajtya le-felé (1777 Molnár János 7232010, 113) | az említett szavakat zsebkönyvem’ cziméből elhagyandom (1834 Bajza József C0240, 182) | Ne tessék e ténynek valami fontosságot tulajdonítani. Akár el is hagyhattam volna (1877 Kvassay Ede C2871, 3) | A karika miatt nem győzi az ember telekkel az ostort, ezért hagyják el sok vidéken a nyél csírját is (1911 Malonyay Dezső 8292034, 228) | Hozzávalók: 20 dkg nem túl száraz füstölt kolbász, [...] kevés csípős paprika (ez elhagyható) (1986 Frank Júlia et al. CD19) | – Változtatott egyáltalán valamit? – Háromütemnyi zenét mindössze. Egy ütemet elhagytam, kettőt pedig háromnegyedesről kétnegyedesre változtattam (2010 Holmi 3153011, 839).

3. ’〈Annak kif-ére, hogy nem foglalkozik (tovább) vkivel, vmivel.〉’

3a. ’〈vmely gondozást, ápolást igénylő dolgot〉(távol tartva magát tőle és) nem törődve vele elhanyagol’ ❖ Künn a kertben el volt hagyva minden, míveletlen elparlagult szőlő és kert; az útak benőve fűvel (1854 Jókai Mór C2244, 491) | nekiadtam magam az italnak, elhagytam a gazdaságom, fölfordult az egész házam (1855 Jókai Mór C2228, 32) | az új birtokosok egy része [...] üzleti (spekulációs) céllal szerezte meg az ültetvényeket. Sok szőlőt elhagytak, nem gondoznak (1996 Figyelő CD2601) | elhagyott, elhanyagolt magántulajdonban lévő műemléki kastélyokra (2003 Népszava dec. 1. C7466, 6).

3b. ’〈feladatot, tennivalót〉 nem tesz meg, ill. 〈vmely cselekedetet, tettet〉 nem hajt végre’ ❖ ezen világoſſétáſát a’ könyvemnek el-nem hagyhattam vólna (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(9v]) | [Az októberi forradalomban] senki sem ugrott a kávéházi asztalra [...] – sőt, még a lámpavas is elhagyta tennivalóját (1918 Krúdy Gyula CD54) | Ha mi ettől a programtól eltérünk, akkor valamilyen más feladatot kell elhagynunk (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3c. (kissé rég) ’〈vmely tevékenységet, eljárást v. (éppen folyó) cselekvést〉 nem végez tovább, abbahagy’ ❖ [az] orvos azt kivanya tlnk, hogy a’ feslett életet el hagyván, minden tſelekedeteinkben rendes mértekleteſſéget tartſunk (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 598) | Hagyjuk el e vitát, Eduard (1839 Nagy Ignác C3274, 1) | Én, ha végrendelet-irásra hivnak, elhagyom álmomat, ebédemet és bármi magán foglalatosságomat; megyek nagy készséggel és ingyen (1858 Vasárnapi Újság CD56) | folytatta a számolást, ott, ahol elhagyta (1913 Lengyel Géza CD10) | A klinikai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a gyógyszeres kezeléssel is csak a résztvevők legfeljebb 30%-a tudja elhagyni a dohányzást (2009 Reismann Péter–Tulassay Zsolt 3213001, 19).

3d. (implicit tárggyal is) ’〈témát, történetet〉 nem tárgyal tovább, ill. félbehagy’ ❖ Hagyd-el ezt Telónis, máſról gondolkozzunk (1772 Bessenyei György¹ C1076, 41) | Pest megye 1684. apriljében még Gácson tartja a gyülést; ugyanazon év septemberében Pesten [...]; a tárgyakat pedig ott folytatja, a hol elhagyta volt előbbi szállásán (1862 Horváth Mihály 8189006, 242) | Történetünket ott hagytuk el, ahol új pszichológusuk megfogalmazta a rövid terápia célját (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044008, 134) | Ott hagytuk el, hogy a kis Damien, a Sátán fia az első rész [ti. az Omen című filmtrilógia első része] végén elégedetten somolyog kiirtott szülei sírjánál (1995 Magyar Hírlap CD09).

3e. (felsz módú, hat ragozású igealak tárgy n.) ’〈vmely cselekvés, kül. vmely dologról való beszéd v. vmely téma hárítására〉’ ❖ Gábor. Ah édes Atyám! Tehát ugyan tsak te vóltál itt valósággal? Óh! követlek igen ſzépen. – Péter. Hagyd-el fiam! ſemmit ſe vétettél (1790 Fejér György 7104002, 49) | Vér tódult szemébe, csikorgatta fogát S már kemény szavakra megnyitá ajakát, De az alvezérek integettek kézzel: Hagyja el, ne szóljon, béken távozzék el (1847 Arany János CD01) | [Zoltán] kezet akart csókolni. – Hagyd el, – mondja az öreg (1876 Bulla János C1213, 107) | – Mi baj van? – kérdezi a titkár. – Hagyd el, titkár elvtárs, megbolondult az uram, egész nap Marxot olvas (1989 A személyi kultusz humora 1016020, 107).

4. ’vhol otthagyva v. megfeledkezve róla elveszt, ill. elhány vmit’ ❖ a ruhával két ügyes egyén küldessék szigorú felelősséggel arra nézve, miszerint a küldeményt [...] sehol el ne hadják, míg azt, a tábornok át nem veszi (1848 Kossuth Lajos C2749, 834) | Ahogy meglátta a vadászt és ráismert, elsikoltotta magát és papucsait útközben elhagyva, berohant a házba (1893 Herczeg Ferenc 9241017, 46) | az volt a szokásom, hogy mindenütt elhagytam a kalapot, de mindig megkerült (1939 Móricz Zsigmond C5087, 30) | Jaj, hány szemüvegtörlőt hagytam el, dehát vesszen, aminek veszni kell (1993 Petri György 9530110, 498).

4a. (rég) ’〈testrészt〉 sérülés, baleset következtében elveszít’ ❖ ha közönségeſen a’ Rókák farkokat el-hagynák, -is [ti. a csapdában farkát elvesztő róka is] keveſebb gyalázattal élhetné világát (1776 Esopus meséi ford. C1642, 153) | A nyilvános kéregetőt elkergette haragosan. Kivételt csak egy féllábú koldus képezett, aki az egyik lábát Marengónál hagyta el (1877 Jókai Mór CD18).

4b. ’szándékosan (elszórva, eldobva) otthagy vmit, es. vkit’ ❖ El-hagyot tojáſit tedd a’ kebeledbe; Mint Páva Anyának: a’ te melegedbe Szint úgy világra jönek (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225012, 61) | egy katonáné, midn el ſzlné orozva klt zabiat egy háznál hagyta el hitetlenl, maga pedig eblábált (1794 Magyar Kurír 7446091, 831) | A mint a masszagéták országába lépett Czirus, nemsokára csupa ravaszsgából visszavonult, s utjában sok bort hagyatott el, hogy az üldöző ellenséget lerészegitse, s rajtok ütvén meggyőzze (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Az ózdi vasgyárból önként jelentkezett 400 munkás a támadásnál alig fejtett ki ellenállást, fegyvereiket elhagyták és széjjelszaladtak (1918 A magyar nemzet hadtörténelme CD16) | súlyos felelősség terheli a kutyát elhagyó, autóból kidobó gazdákat is (1999 Magyar Hírlap CD09).

4c. (rég) ’örökül hagy v. ajándékul (oda)ad vkinek v. vhova vmit, es. hátrahagy, maga után hagy vkit’ ❖ meghal, el-hagyván utánna két fiát (1781 Zechenter Antal ford.–Racine C4573, 6) | [Ménmarót] meg-holtt Fiúi magzat-nélkl, és Orſzágát egéſzſzen a’ maga vejének Zoltának el-hagyta békeſséges birására (1790 Lethenyei János ford.–Anonymus C2908, 57) | Ebbl [a 2000 forintból] ide amoda el-hágy 1400. Az örökösnek marad 600 (1798 Nánásy Benjámin C3301, 427) | [a börtönbe került Csendes Marci] a tarisznya szögét eltestálta a Fekete Jancsinak [...]. Nekem elhagyta a bundáját (1860 Jókai Mór C2344, 143) | El se élték jövedelmüket. El se játszották. Hanem odaadták, elhagyták rokonaiknak (1901 Eötvös Károly C1611, 61).

4d. (kissé rég v. nyj) ’〈színét〉(fokozatosan fakulva) elveszti vmi’ ❖ Némelyly Nap Keleti Záfir-Kvek az  nyájos ſzíneket mindenkor meg-tartják, [...] némelylyek pedig laſſanként el-hagyják (1788 Illei János ford.–Oxenstierna 7151008, 31) | Kit barnának szült az anyja, Barna szinét el ne hagyja, A legény nem vászonfajta, Hogy fehéritsenek rajta (1858 Czuczor Gergely 8078012, 31) | Színes szövetet, kelmét nem szabad lúggal mosni, mert színét elhagyja (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 178).

5. ’haladása közben elérve, majd túljutva rajta maga mögött hagy, ill. megelőz v. lehagy vkit, vmit vki, vmi’ ❖ Szipiopoli oly vigyázással és sietséggel ment, hogy a hír el ne hagyhassa (1804 Bessenyei György¹ C1097, 324) | a falut előbb elérni kellett, aztán hagyhatám csak el (1837 Táncsics Mihály 8463006, 244) | A két kocsi elindult a tavaszi éjszakában. Az irlandiak csakhamar messzire elhagyták a cigányokat (1904 Krúdy Gyula C2832, 46) | [2010. május 31-én] egy újabb, jelentős csapadékot okozó ciklon, „Angéla” érte [!] hazánkat. A ciklon június 5-én hagyta el térségünket (2010 Ujváry Katalin 3210001, 139).

5a. ’〈vmely életkort, ill. vhányadik életévet〉 meghalad, maga mögött hagy vki’ ❖ mihelyt az els eſztendt el-hagytam, még ki ſe nyughattam magamat, mint az édes Anyám beſzéllette, hanem egyſzeribe belé léptem a’ máſodikba (1791 Andrád Sámuel 7008001, 7) | e nemzet gyermekkorát elhagyva, meg ne vesse, de mindenben ne is majmolja a külföldöt (1842 Gorove István 8158002, 51) | Frigyes már elhagyta ötvenedik esztendejét (1930 Krúdy Gyula CD54) | [a rabbi] elhagyta a hetedik ikszet (1989 Kőbányai János 2039001, 8).

5b. ’〈vminek a mértéke, mennyisége v. mennyiségében vmi vmely (érték)határt〉 annál magasabbra emelkedve túlhalad, ill. 〈vmely értéket〉 teljesítményében meghalad vki’ ❖ elérhető, hogy pénzünk értéke az alapját képező 1/45 font ezüst értékét elhagyván, azon messze fölűlemelkedett (1890 Budapesti Szemle C7610, 71) | Hock választóinak száma egyszerre elhagyta Springerét (1901 Budapesti Hírlap okt. 3. C0056, 5) | Szabó Anna kábelkötöző is elhagyta 148 százalékos „kongresszusi” rekordját. Már 153 százaléknál tart (1954 Szabad Nép jún. 5. C4876, [1]) | a munkanélküliségi ráta elhagyta a lélektani 10 százalékos küszöböt (1997 Magyar Hírlap CD09) | a gazdasági növekedés az év végére eléri, sőt el is hagyhatja a 4 százalékos értéket (1999 Magyar Hírlap CD09).

5c. ’〈teljesítményben, méretben, korban stb.〉 felülmúl vkit, vmit vki, vmi’ ❖ kihiztak ökrei, az enyémeket egészen elhagyták a növésben (1851 A Falu Könyve C1667, 310) | Nagynénéim mind kilenczven esztendősek voltak: – én még el akarom őket hagyni (1881 Jókai Mór C2301, 395) | [a gyerek születésekor ültetett] akác együtt növekedett a gyerekekkel, amíg el nem hagyta (1919 Krúdy Gyula CD54) | Elhagyta a versenyszféra a költségvetési szektort[.] A versenyszférában 15,6, a költségvetési szektorban mindössze 8,3 százalékkal nőttek a bruttó keresetek az egy évvel korábbiakhoz képest (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. (kül. hogy ksz-s tárgyi mellékmondattal) (rég v. nyj) ’〈vmely cselekvést, történést, állapotváltozást〉 nem akadályozva hagy, (meg)enged’ ❖ Hagyjátok-el ket élni azzal a’ haſzontalan kis ditsséggel (1776 Esopus meséi ford. C1642, 137) | elhagyjátok, hogy egy része a’ lelkészeknek a’ tudományokból monopoliumot csináljon (1848 Életképek C0107, 435) | Hát elhagyjam, hogy megölje a feleségét? (1887 Gyarmathy Zsigáné C1954, 274) | elhatta, hogy menjen [vele a halott] (1957 Ethnographia C6953, 309) | el kellett búcsúznom az uramtól. S még én kell hálás legyek neki, mert elhagyja, hogy elvigyem a gyermeket az orvoshoz (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

7. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy engedi, hogy (teste, testrésze) elernyedjen, ernyedtté v. ellazulttá váljék〉’ ❖ Vajmi nagy külömbözést látunk a ſok féle madár röptében, féſzke építtésében, termetiben, és egyéb’ tulajdonságiban. Közzülök ki mintegy’ el-hagyván magát, ki pedig ugrás módra röpül (1775 Molnár János 7232028, 190) | [ha a gyermekek] ſoványok, és bádgyadtak leendenek, a’ fejeket, kezeket, lábokat tsak el-hagyják: gyanús lehet, hogy a’ dajka, vagy a’ vígyázó a’ gyermeknek meg-kábító álom ſzert adott (1789 Gellei Mihály ford.–Steidele C1871, 210) | [a gyermek] kényelmesen elhagyja magát, szemeivel mindig mélyebben pillant [apjára], végre lezárja azokat s elalszik (1846 Jókai Mór C2246, 227) | A többiek már hozták Sztregort. Teste elhagyva, a feje hátraesve, szeme lehunyva... olykor még vizet hányt ki magából... (1932 Gelléri Andor Endre CD10).

7a. elhagyja magát ’〈annak kif-ére, hogy testileg-lelkileg nem szedi össze magát, gyengévé, elesetté v. kontroll nélkülivé válik, ill. hogy külsőleg, megjelenésében nem törődik magával, nincs gondja magára〉’ ❖ El ne hadd magadat, ha hol miben elhagyott a’ szerentse, ſikos ſarka vagyon, várhatod forduláſát (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 15) | a mely nemzet magát elhagyja, azt az isten is elhagyja (1848 Kossuth Lajos C2749, 766) | ha elhagyta magát és nem vigyázott, igen rosszul beszélt magyarul, de ha összeszedte az eszét, alig ejtett jelentékeny hibát (1897 Mikszáth Kálmán 8312009, 227) | Boronkay.: Hát ez meglepetés! Maga Kornéliusz mester felesége! Hanem óriás korkülönbség lehet maguk közt! Juci.: André nem öreg, csak elhagyja magát(1939 Herczeg Ferenc 9241003, 33) | Gyerekük halála után még összeszedték magukat [...], csináltattak egy szép kriptát. Lassan elhagyták magukat, nincs értelme az életüknek (1989 Polcz Alaine 1120003, 273) | [András] tizenkét évesen majdnem száz kilót nyomott. Akkoriban kellett tudomásul vennie, hogy vak lesz, s ezért nem nagyon járt közösségbe, elhagyta magát, inkább otthon ült és evett (2004 Népszabadság jún. 1. C7852, 10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. hagy; ÉKsz.; SzT. ~, elhagyat, elhagyatik, elhagyattat, elhagyattatik, elhagyattatott, elhagyhat; ÚMTsz.

elhagy tárgyas ige 2a4
1.
〈ember, állat vele (szokásosan) együtt levő személyt, csoportot, állatot〉 tőle eltávozva otthagy, hátrahagy, magára hagy
a’ ſojom madár égig emelkedik, [...] Tárſait el-hagyván oda jut tollával Hol ſzép Hajnal nyugſzik aggott Titánnyával
(1772 Barcsay Ábrahám)
János a ház kapujáig kisérte. Ott elhagyta
(1894 e. Justh Zsigmond)
A bolhák, kullancsok csak időszakosan, vérszívás céljából keresik fel a kutyát, majd elhagyják és különböző búvóhelyeken rejtőznek el
(1996 Szinák János–Veress István)
Perczel Mór bajtársait arra biztatta, hogy hagyják el egységüket és álljanak be önkéntesnek a lengyel hadseregbe
(2009 Csetri Elek)
1a.
〈ember(csoport), állat, közlekedési eszköz vmely (szokásos v. állandó) tartózkodási helyet〉 onnan eltávozva maga mögött hagy
Utólsó butaság a’ hazát el hagyni
(1772 Orczy Lőrinc)
Kemének véres síkjait Megingadozva hagyta lábam el
(1826 Vörösmarty Mihály)
[Henriette] elhatározá magában, hogy [...] végkép elhagyja férje házát
(1860 Jókai Mór)
[A lajhár] hízott, mikor az egyik fát elhagyja, és lesoványodik, mire a másikat eléri
(1929 Az állatok világa ford.)
embertől elhagyott, napsütötte sikátort
(1942 Márai Sándor)
a villamosok nagy része 30 éve fut már a síneken, így nem csoda, hogy jó néhány már ahhoz is gyenge, hogy elhagyja a remízt
(1996 Magyar Hírlap)
a kormány törekedni fog arra, hogy a szovjet csapatok minél előbb, de legkésőbb a[z 1990.] június 30-ában megállapított szerződéses határidőig elhagyják Magyarországot
(2010 Romsics Ignác)
1b. (›földi élet‹ jelentésű, ill. személyt jelentő tárggyal) (szépítő)
〈annak kif-ére, hogy meghal vki〉
Ez a hires puſztitó Babillonba elvéſz, el hadjá [!] e Világot
(1779 Bessenyei György¹)
[néhai Földváry Ferenc,] ki honának élt, folyó december 4-kén hagyá el kesergő nejét, négy magzatát, és a’ szeretett hazát
(1842 Pesti Hírlap)
kilencvenesztendős korában szoknya mellett fogják agyonverni, mert másképpen sohasem hagyná el az árnyékvilágot
(1924 Krúdy Gyula)
[a 2007-es veszprémi koncerten] még nem is sejthették, hogy ez [Joe] Zawinul utolsó élő koncertje, két hónappal később elhagyta a földi létet
(2010 Népszava aug. 2.)
1c.
〈rendezvényt, eseményt〉 ottani jelenlétét megszakítva, arról eltávozva otthagy
Zalán, félvén hadai összeveszésétől, szomorún meginti vezéreit, s hirtelen elhagyja a gyűlést
(1826–1827 Toldy Ferenc)
[Mária] alig ért haza, már is sajnálni kezdte, hogy elhagyta a bált
(1887 Wohl Stefánia)
Mansell meglehetősen morózus hangulatban hagyta el az edzést
(1995 Magyar Hírlap)
a rendőrök többször felszólították őket, hagyják el a rendezvényt
(2009 Népszava aug. 21.)
1d.
〈személy munkahelyet, intézményt, közösséget〉 ott folyó tevékenységét, ottani életét befejezve v. megszakítva, ill. abból kilépve nem látogat többé
A’ Theatrumot el-hagyván, [Shakespeare] életének hátra lév réſzét Stratfordban tltötte
(1797 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
ki rendét elhagyandja, [...] Mint hitszegőnek pallos száll nyakára
(1818 Szemere Pál ford.Körner)
A ház egyszersmind megkérni határozá méltóságodat [ti. Batthyány Lajost], ne hadja el most semmi esetre a kormányzatot
(1848 Kossuth Lajos)
elhagytam az angol szakot
(1985 Szász Imre)
sok nővér hagyja el kórházi munkahelyét anélkül, hogy külföldre távozna: magánintézetekbe szerződnek, vagy otthon ápolást vállalnak
(2008 Népszabadság)
1e.
〈annak kif-ére, hogy útjáról, haladási pályájáról letér vmi, vki〉
el hadtuk az Orſzág uttyát, és járatlan helyeken bujkáltunk
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Nem hagytam el, Uram, nem, Soha a te ösvényed
(1892 Versényi György)
A csillagok nem hagyják el pályájukat? Néha elhagyják
(1958 Sándor Iván)
[az elektronikus stabilitásmegőrző program] kanyarodás közben érzékeli, ha az autó a vezető által a kormánykerék elfordításával kijelölt ívet elhagyja (azaz a kocsi instabillá válik, sodródni kezd)
(1998 Magyar Hírlap)
a Duna élesen kanyargott, lerakta hordalékát, és olykor régi medrét elhagyva a domború oldal felé tolódva keresett magának utat
(2004 Természet Világa)
1f.
〈annak kif-ére, hogy vmely (szokásosan) ott levő, létrejövő, mozgó dolog (azon túlhaladva) kijut, kikerül vhonnan〉
a’ Tibéris annyira meg-ntt vala, hogy partjait elhagyván, Rómát iſmét el-boritaná
(1781 Gombási István)
Hitel czimü munkám a sajtót elhagyá
(1831 Széchenyi István)
A horgacsoló tű soha el nem hagyja a kezét
(1862–1863 Jókai Mór)
[a hashajtó hatására a] mérgező táplálék elhagyja a szervezetet
(1947 Szabad Föld júl. 27.)
Gondoljunk csak arra az aranyra, amely elhagyta Perut, és szétszóratott Európaszerte. Ki fizeti meg a Peruból elvitt arany adósságát?
(1992 Bernáth Tamás ford.Zambrano)
A MatávMagyar Távközlési Részvénytársaság forgalma ugyancsak jelentős volt, közel 3 milliárd forint értékben született rá üzlet. A papír fél százalékkal drágult, 1290 forinton hagyta el a parkettet
(1999 Magyar Hírlap)
1g.
〈annak kif-ére, hogy szó, beszéd elhangzik vkinek a szájából, ill. hang előtör vkiből〉
egy fölösleges szó nem hagyta el ajkait soha
(1846 Jókai Mór)
[Kutlikné] köhécselő mellét egy halk sóhajtás hagyta el
(1874 Mikszáth Kálmán)
Még teneked hagyja el a pofádat a vádaskodás?
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
kegyetlen és fájó mondatok hagyták el [anyám] szülői ajkát: – „Kussolj és örülj, hogy megszültelek![”]
(2008 Szilánkokra hullva)
1h.
〈annak kif-ére, hogy kül. vmely hosszan elnyúló dolog vmely területről kilép, ill. vmely területen v. annak vmely pontján, részén túlnyúlik〉
Mikor pedig [az apró inakból álló hártya a szemben] ezen lentse forma kriſtálynak killyebb lévö réſzéig ért, el-hagyja azt, és a’ Tsont v.vagy ſzaru forma hártya kezdete táján határozódik-meg
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
[ezt a vidéket] el hagyván sok hajlásokkal ész.észak f.felé megy [a határ]
(1819 Magda Pál)
A barlang előtermét, s az ezzel két főfolyosó által egybefüggő első osztályt elhagyva, majd szük folyosóvá szorul, majd ismét tekintélyes termekké tágosul; most egyenesen megy, majd felhág és lelejt
(1868 Orbán Balázs)
Az Osztrák Császárság főfolyója a Duna, mely Passaunál lép osztrák területre s Dévénynél hagyja el azt
(1916 RévaiNagyLex.)
Ukrajna úgy tervezi, hogy a továbbépítendő M3-as autópálya Barabásnál hagyja el Magyarországot
(1995 Magyar Hírlap)
1i.
〈annak kif-ére, hogy vmely állapot, érzés, jelenség (nem gyötörve tovább vkit) megszűnik, ill. elmúlik vkiről〉
az indúlatok el hagynának
(1772 Barcsay Ábrahám)
őt szeretem, Míg el nem hagy lélekzetem
(1836 Vörösmarty Mihály)
Álmoknak vánkosán, mely süppedezve Ringatja főmet, elhágy mind a gond
(1919 Juhász Gyula¹)
az infáns nem jelent meg, mert újra ágynak döntötte a betegség. Csak októberben hagyta el a láz, s kezdett erősödni
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
2.
〈Annak kif-ére, hogy hűtlen lesz, ill. nem ragaszkodik (tovább) vkihez, vmihez.〉
2a.
〈személyt, közösséget〉 (a vele való kapcsolatot, viszonyt, ill. a támogatását, segítését megszakítva) magára hagy v. otthagy vki
Viſzſza vágy el hagyott apja’ kunyhójára
(1772 Orczy Lőrinc)
ah, hitetlen a legény, Elhagyta kedvesét
(1838 Eötvös József)
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el
(1853 Arany János)
Hej, be megbántam, méltóságos uram, hogy hűtlenül elhagytam gazdámat
(1908 Ambrus Zoltán)
Mert elhagyatnak akkor mindenek
(1956 Pilinszky János)
az Isten által elhagyatott ember kétségbeesését
(1996 Magyar Hírlap)
Amikor az apám elhagyott bennünket, négyéves voltam
(2010 Borbély Szilárd)
2b.
〈elvet, meggyőződést, ill. szokást, magatartást stb.〉 felad, nem követ tovább vki
Mindenek kiáltozának a’ Romai Anyaſzentegyházban meg-gyökerezett fontolatlan itélet, bálványozás, és betsúſzott illetlen ſzokás miatt, mellyet el-hagyatni kivánnak
(1782 Kónyi János ford.)
Guizot, mérséklett elveit elhagyván, az ellenzék pártjára lépett
(1841 Pesti Hírlap)
vallását nem hagyja el [Koppány]
(1890 Akadémiai Értesítő)
mindenki elhagyta a külföldi viseletet és szokást, különösen a németet
(1901 Nagy képes világtörténet ford.)
a renegátot az elhagyott nemzeti identitás hívei megvetik
(1996 Magyar Hírlap)
2c.
〈vmely képesség, készség, tudás, ill. feltétel, körülmény〉 nem támogat tovább, cserben hagy vkit
minden bóldog, és kellemetes ſorsok az irgalmas Mennynek párt-fogásától fügnek, ki attól el-hagyattatik, az az emberi ſegitségre hijába támaſzkodik
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Csak a’ remény el ne hagyjon, kedves Atyám!
(1808 Andrád Elek)
die Beine wollen nicht mehr fort: elhagyják a’ lábai
(1823 Márton József¹)
érezte, hogy öntudata elhagyja
(1906 Ambrus Zoltán)
Elindult megint a hosszú útra és újból keresztül kellett mennie ugyanazon a sok veszélyen, de most sem hagyta el a szerencséje
(1937 Honti János)
A kedves kis hölgy meglehetősen gyorsan haladt, éreztem, hogy nem tudom utolérni. Szakadt rólam a víz, az erőm már-már elhagyott
(1989 Páll Erna ford.Harmsz)
2d.
〈vmely (szokásosan v. rendszeresen) haszn., alkalmazott dolgot〉 nem használ, nem alkalmaz tovább vki
Némelyek évö ſzerekkel-is élnek, úgy mint válaſzto vizzel vagy galitzkö ſpirituſſal; de ezek igen veſzedelmeſek, azért jobb vólna azokat el hagyni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Mióta tapasztaltam, hogy a bornak többé semmi hatása nincs rám, [...] lassanként egészen elhagytam
(1846 Petőfi Sándor)
Hagyd el a Rákhel nevet, s válaszsz helyette mást!
(1887 Baksay Sándor)
rábeszélte, hogy uj frizurát csináljon, hagyja el a középválasztékot és fésülködjék a baloldalon
(1916 Somlyó Zoltán)
[a csikó tanítása során egy ponton] a futószárat is elhagyják
(1980 A lovaglás alapjai)
2e.
kihagy, mellőz, ill. kivesz v. kitöröl (vmiből) vmit
A’ holdot az erö elsö rendü egy pertzenés alatt = 1’, az ö uttya karimáján 15 1/12 lábnyira viſzi, (hadgyuk-el a’ töredéket) 15 lábnyira hajtya le-felé
(1777 Molnár János)
az említett szavakat zsebkönyvem’ cziméből elhagyandom
(1834 Bajza József)
Ne tessék e ténynek valami fontosságot tulajdonítani. Akár el is hagyhattam volna
(1877 Kvassay Ede)
A karika miatt nem győzi az ember telekkel az ostort, ezért hagyják el sok vidéken a nyél csírját is
(1911 Malonyay Dezső)
Hozzávalók: 20 dkgdekagramm nem túl száraz füstölt kolbász, [...] kevés csípős paprika (ez elhagyható)
(1986 Frank Júlia et al.)
– Változtatott egyáltalán valamit? – Háromütemnyi zenét mindössze. Egy ütemet elhagytam, kettőt pedig háromnegyedesről kétnegyedesre változtattam
(2010 Holmi)
3.
〈Annak kif-ére, hogy nem foglalkozik (tovább) vkivel, vmivel.〉
3a.
〈vmely gondozást, ápolást igénylő dolgot〉 (távol tartva magát tőle és) nem törődve vele elhanyagol
Künn a kertben el volt hagyva minden, míveletlen elparlagult szőlő és kert; az útak benőve fűvel
(1854 Jókai Mór)
nekiadtam magam az italnak, elhagytam a gazdaságom, fölfordult az egész házam
(1855 Jókai Mór)
az új birtokosok egy része [...] üzleti (spekulációs) céllal szerezte meg az ültetvényeket. Sok szőlőt elhagytak, nem gondoznak
(1996 Figyelő)
elhagyott, elhanyagolt magántulajdonban lévő műemléki kastélyokra
(2003 Népszava dec. 1.)
3b.
〈feladatot, tennivalót〉 nem tesz meg, ill. 〈vmely cselekedetet, tettet〉 nem hajt végre
ezen világoſſétáſát a’ könyvemnek el-nem hagyhattam vólna
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[Az októberi forradalomban] senki sem ugrott a kávéházi asztalra [...] – sőt, még a lámpavas is elhagyta tennivalóját
(1918 Krúdy Gyula)
Ha mi ettől a programtól eltérünk, akkor valamilyen más feladatot kell elhagynunk
(2001 Országgyűlési Napló)
3c. (kissé rég)
〈vmely tevékenységet, eljárást v. (éppen folyó) cselekvést〉 nem végez tovább, abbahagy
[az] orvos azt kivanya tlnk, hogy a’ feslett életet el hagyván, minden tſelekedeteinkben rendes mértekleteſſéget tartſunk
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Hagyjuk el e vitát, Eduard
(1839 Nagy Ignác)
Én, ha végrendelet-irásra hivnak, elhagyom álmomat, ebédemet és bármi magán foglalatosságomat; megyek nagy készséggel és ingyen
(1858 Vasárnapi Újság)
folytatta a számolást, ott, ahol elhagyta
(1913 Lengyel Géza)
A klinikai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a gyógyszeres kezeléssel is csak a résztvevők legfeljebb 30%-a tudja elhagyni a dohányzást
(2009 Reismann Péter–Tulassay Zsolt)
3d. (implicit tárggyal is)
〈témát, történetet〉 nem tárgyal tovább, ill. félbehagy
Hagyd-el ezt Telónis, máſról gondolkozzunk
(1772 Bessenyei György¹)
Pest megye 1684. apriljében még Gácson tartja a gyülést; ugyanazon év septemberében Pesten [...]; a tárgyakat pedig ott folytatja, a hol elhagyta volt előbbi szállásán
(1862 Horváth Mihály)
Történetünket ott hagytuk el, ahol új pszichológusuk megfogalmazta a rövid terápia célját
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
Ott hagytuk el, hogy a kis Damien, a Sátán fia az első rész [ti. az Omen című filmtrilógia első része] végén elégedetten somolyog kiirtott szülei sírjánál
(1995 Magyar Hírlap)
3e. (felsz módú, hat ragozású igealak tárgy n.)
〈vmely cselekvés, kül. vmely dologról való beszéd v. vmely téma hárítására〉
Gábor. Ah édes Atyám! Tehát ugyan tsak te vóltál itt valósággal? Óh! követlek igen ſzépen. – Péter. Hagyd-el fiam! ſemmit ſe vétettél
(1790 Fejér György)
Vér tódult szemébe, csikorgatta fogát S már kemény szavakra megnyitá ajakát, De az alvezérek integettek kézzel: Hagyja el, ne szóljon, béken távozzék el
(1847 Arany János)
[Zoltán] kezet akart csókolni. – Hagyd el, – mondja az öreg
(1876 Bulla János)
– Mi baj van? – kérdezi a titkár. – Hagyd el, titkár elvtárs, megbolondult az uram, egész nap Marxot olvas
(1989 A személyi kultusz humora)
4.
vhol otthagyva v. megfeledkezve róla elveszt, ill. elhány vmit
a ruhával két ügyes egyén küldessék szigorú felelősséggel arra nézve, miszerint a küldeményt [...] sehol el ne hadják, míg azt, a tábornok át nem veszi
(1848 Kossuth Lajos)
Ahogy meglátta a vadászt és ráismert, elsikoltotta magát és papucsait útközben elhagyva, berohant a házba
(1893 Herczeg Ferenc)
az volt a szokásom, hogy mindenütt elhagytam a kalapot, de mindig megkerült
(1939 Móricz Zsigmond)
Jaj, hány szemüvegtörlőt hagytam el, dehát vesszen, aminek veszni kell
(1993 Petri György)
4a. (rég)
〈testrészt〉 sérülés, baleset következtében elveszít
ha közönségeſen a’ Rókák farkokat el-hagynák, -is [ti. a csapdában farkát elvesztő róka is] keveſebb gyalázattal élhetné világát
(1776 Esopus meséi ford.)
A nyilvános kéregetőt elkergette haragosan. Kivételt csak egy féllábú koldus képezett, aki az egyik lábát Marengónál hagyta el
(1877 Jókai Mór)
4b.
szándékosan (elszórva, eldobva) otthagy vmit, es. vkit
El-hagyot tojáſit tedd a’ kebeledbe; Mint Páva Anyának: a’ te melegedbe Szint úgy világra jönek
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
egy katonáné, midn el ſzlné orozva klt zabiat egy háznál hagyta el hitetlenl, maga pedig eblábált
(1794 Magyar Kurír)
A mint a masszagéták országába lépett Czirus, nemsokára csupa ravaszsgából visszavonult, s utjában sok bort hagyatott el, hogy az üldöző ellenséget lerészegitse, s rajtok ütvén meggyőzze
(1855 Vasárnapi Újság)
Az ózdi vasgyárból önként jelentkezett 400 munkás a támadásnál alig fejtett ki ellenállást, fegyvereiket elhagyták és széjjelszaladtak
(1918 A magyar nemzet hadtörténelme)
súlyos felelősség terheli a kutyát elhagyó, autóból kidobó gazdákat is
(1999 Magyar Hírlap)
4c. (rég)
örökül hagy v. ajándékul (oda)ad vkinek v. vhova vmit, es. hátrahagy, maga után hagy vkit
meghal, el-hagyván utánna két fiát
(1781 Zechenter Antal ford.Racine)
[Ménmarót] meg-holtt Fiúi magzat-nélkl, és Orſzágát egéſzſzen a’ maga vejének Zoltának el-hagyta békeſséges birására
(1790 Lethenyei János ford.Anonymus)
Ebbl [a 2000 forintból] ide amoda el-hágy 1400. Az örökösnek marad 600
(1798 Nánásy Benjámin)
[a börtönbe került Csendes Marci] a tarisznya szögét eltestálta a Fekete Jancsinak [...]. Nekem elhagyta a bundáját
(1860 Jókai Mór)
El se élték jövedelmüket. El se játszották. Hanem odaadták, elhagyták rokonaiknak
(1901 Eötvös Károly)
4d. (kissé rég v. nyj)
〈színét〉 (fokozatosan fakulva) elveszti vmi
Némelyly Nap Keleti Záfir-Kvek az  nyájos ſzíneket mindenkor meg-tartják, [...] némelylyek pedig laſſanként el-hagyják
(1788 Illei János ford.Oxenstierna)
Kit barnának szült az anyja, Barna szinét el ne hagyja, A legény nem vászonfajta, Hogy fehéritsenek rajta
(1858 Czuczor Gergely)
Színes szövetet, kelmét nem szabad lúggal mosni, mert színét elhagyja
(1928 TolnaiÚjLex.)
5.
haladása közben elérve, majd túljutva rajta maga mögött hagy, ill. megelőz v. lehagy vkit, vmit vki, vmi
Szipiopoli oly vigyázással és sietséggel ment, hogy a hír el ne hagyhassa
(1804 Bessenyei György¹)
a falut előbb elérni kellett, aztán hagyhatám csak el
(1837 Táncsics Mihály)
A két kocsi elindult a tavaszi éjszakában. Az irlandiak csakhamar messzire elhagyták a cigányokat
(1904 Krúdy Gyula)
[2010. május 31-én] egy újabb, jelentős csapadékot okozó ciklon, „Angéla” érte [!] hazánkat. A ciklon június 5-én hagyta el térségünket
(2010 Ujváry Katalin)
5a.
〈vmely életkort, ill. vhányadik életévet〉 meghalad, maga mögött hagy vki
mihelyt az els eſztendt el-hagytam, még ki ſe nyughattam magamat, mint az édes Anyám beſzéllette, hanem egyſzeribe belé léptem a’ máſodikba
(1791 Andrád Sámuel)
e nemzet gyermekkorát elhagyva, meg ne vesse, de mindenben ne is majmolja a külföldöt
(1842 Gorove István)
Frigyes már elhagyta ötvenedik esztendejét
(1930 Krúdy Gyula)
[a rabbi] elhagyta a hetedik ikszet
(1989 Kőbányai János)
5b.
〈vminek a mértéke, mennyisége v. mennyiségében vmi vmely (érték)határt〉 annál magasabbra emelkedve túlhalad, ill. 〈vmely értéket〉 teljesítményében meghalad vki
elérhető, hogy pénzünk értéke az alapját képező 1/45 font ezüst értékét elhagyván, azon messze fölűlemelkedett
(1890 Budapesti Szemle)
Hock választóinak száma egyszerre elhagyta Springerét
(1901 Budapesti Hírlap okt. 3.)
Szabó Anna kábelkötöző is elhagyta 148 százalékos „kongresszusi” rekordját. Már 153 százaléknál tart
(1954 Szabad Nép jún. 5.)
a munkanélküliségi ráta elhagyta a lélektani 10 százalékos küszöböt
(1997 Magyar Hírlap)
a gazdasági növekedés az év végére eléri, sőt el is hagyhatja a 4 százalékos értéket
(1999 Magyar Hírlap)
5c.
〈teljesítményben, méretben, korban stb.〉 felülmúl vkit, vmit vki, vmi
kihiztak ökrei, az enyémeket egészen elhagyták a növésben
(1851 A Falu Könyve)
Nagynénéim mind kilenczven esztendősek voltak: – én még el akarom őket hagyni
(1881 Jókai Mór)
[a gyerek születésekor ültetett] akác együtt növekedett a gyerekekkel, amíg el nem hagyta
(1919 Krúdy Gyula)
Elhagyta a versenyszféra a költségvetési szektort[.] A versenyszférában 15,6, a költségvetési szektorban mindössze 8,3 százalékkal nőttek a bruttó keresetek az egy évvel korábbiakhoz képest
(2000 Magyar Hírlap)
6. (kül. hogy ksz-s tárgyi mellékmondattal) (rég v. nyj)
〈vmely cselekvést, történést, állapotváltozást〉 nem akadályozva hagy, (meg)enged
Hagyjátok-el ket élni azzal a’ haſzontalan kis ditsséggel
(1776 Esopus meséi ford.)
elhagyjátok, hogy egy része a’ lelkészeknek a’ tudományokból monopoliumot csináljon
(1848 Életképek)
Hát elhagyjam, hogy megölje a feleségét?
(1887 Gyarmathy Zsigáné)
elhatta, hogy menjen [vele a halott]
(1957 Ethnographia)
el kellett búcsúznom az uramtól. S még én kell hálás legyek neki, mert elhagyja, hogy elvigyem a gyermeket az orvoshoz
(1999 e. Kocsis Rózsi)
7. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy engedi, hogy (teste, testrésze) elernyedjen, ernyedtté v. ellazulttá váljék〉
Vajmi nagy külömbözést látunk a ſok féle madár röptében, féſzke építtésében, termetiben, és egyéb’ tulajdonságiban. Közzülök ki mintegy’ el-hagyván magát, ki pedig ugrás módra röpül
(1775 Molnár János)
[ha a gyermekek] ſoványok, és bádgyadtak leendenek, a’ fejeket, kezeket, lábokat tsak el-hagyják: gyanús lehet, hogy a’ dajka, vagy a’ vígyázó a’ gyermeknek meg-kábító álom ſzert adott
(1789 Gellei Mihály ford.Steidele)
[a gyermek] kényelmesen elhagyja magát, szemeivel mindig mélyebben pillant [apjára], végre lezárja azokat s elalszik
(1846 Jókai Mór)
A többiek már hozták Sztregort. Teste elhagyva, a feje hátraesve, szeme lehunyva... olykor még vizet hányt ki magából...
(1932 Gelléri Andor Endre)
7a. elhagyja magát
〈annak kif-ére, hogy testileg-lelkileg nem szedi össze magát, gyengévé, elesetté v. kontroll nélkülivé válik, ill. hogy külsőleg, megjelenésében nem törődik magával, nincs gondja magára〉
El ne hadd magadat, ha hol miben elhagyott a’ szerentse, ſikos ſarka vagyon, várhatod forduláſát
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
a mely nemzet magát elhagyja, azt az isten is elhagyja
(1848 Kossuth Lajos)
ha elhagyta magát és nem vigyázott, igen rosszul beszélt magyarul, de ha összeszedte az eszét, alig ejtett jelentékeny hibát
(1897 Mikszáth Kálmán)
Boronkay.: Hát ez meglepetés! Maga Kornéliusz mester felesége! Hanem óriás korkülönbség lehet maguk közt! Juci.: André nem öreg, csak elhagyja magát
(1939 Herczeg Ferenc)
Gyerekük halála után még összeszedték magukat [...], csináltattak egy szép kriptát. Lassan elhagyták magukat, nincs értelme az életüknek
(1989 Polcz Alaine)
[András] tizenkét évesen majdnem száz kilót nyomott. Akkoriban kellett tudomásul vennie, hogy vak lesz, s ezért nem nagyon járt közösségbe, elhagyta magát, inkább otthon ült és evett
(2004 Népszabadság jún. 1.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. hagy; ÉKsz.; SzT. ~, elhagyat, elhagyatik, elhagyattat, elhagyattatik, elhagyattatott, elhagyhat; ÚMTsz.

Beállítások