elhelyez ts ige 4b

1. (körültekintéssel,) huzamosabb időre vhol mint megfelelő (állandó) helyen letesz, felállít v. rögzít vmit, ill. vhova így helyez vmit, es. vkit’ ❖ „Kinek a képe ez?” kérdé az ifju, a gyertyákat ugy helyezvén el az asztalon, hogy azok a képet a legjobb világitásban tüntették elő (1847 Jósika Miklós C2404, 129) | fölemelt a karjaira, úgy vitt a szekeréig, s ott elhelyezett a jó illatos szénába (1888 Jókai Mór CD18) | Már a XIII. sz.-ban kezdették a szentek tetemeit külön e célra készült díszes fémkoporsókban és ládákban magában a templomban, az oltárok mögé vagy alá elhelyezni (1915 RévaiNagyLex. C5708, 292) | A virágvázába vizet öntöttem és elhelyeztem benne az orgonacsokrot (1956 Gergely Viola ford.–Drapkina 2025097, 681) | a történelmi [Balázs] vendéglő falára emléktáblát helyez el [a tájfutók szövetsége] (1995 Magyar Hírlap CD09) | a soproni pályaudvar épületén elhelyezett bronz emléktáblára (2000 Soproni Szemle CD52).

1a. elhelyezi magát (rég) ’elhelyezkedik, elfoglalja a helyét vhol’ ❖ Fogjunk helyet. Lilla jer közénk, [...] Elhelyezik magokat (1833 Kovács Pál² C2769, 44) | Katona Miklós jobban ügyelhetett volna seregére, de ő csak a jó szállásokat kereste, és ha magát elhelyezé, a többivel nem sokat gondolt (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | abban a folyosóban a czukrász helyezte el magát (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Manassé annyira utat tört előtte, hogy valami szekérbe elhelyezhesse magát (1877 Jókai Mór CD18) | – Hát akkor majd megvárom a vicispán urat, amíg a templomból hazajön. Azzal nem várva a „tessék”-et, elhelyezé magát a nagy bőrkanapén (1897 Jókai Mór CD18) | Hasztalan helyezte el magát a legkényelmesebben, hiába tett szabályos lélegzetvételeket – még számolni is próbált. Nem tudott elaludni (1916 Sándor Imre CD10).

1b. (Sp is) ’〈(vmely testrészre) ütést〉(sikeresen) mér, bevisz, ill. 〈labdát〉 vhova mint kívánt helyre juttat’ ❖ Moore a rohamozó Marciano elől oldalra csusszan, és iszonyú jobbfelütést helyez el ellenfele állára (1989 Tények könyve CD37) | Ennél csak akkor járhatunk rosszabbul, ha sikerül elkapnunk a zsebtolvajt, mert ez esetben a négy-öt tagú csoport hirtelen átalakul méltatlankodó, ártatlanul megvádolt állampolgárok gyülekezetévé, akik nem restek néhány jól elhelyezett ütéssel és rúgással alátámasztani érveiket (1997 Magyar Hírlap CD09) | mérnöki pontossággal helyezi el a labdát a bal alsó sarokba (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈iratot, okmányt stb.〉 rendbe v. a maga helyére (le)tesz, hogy szükség esetén elővehesse, ill. 〈értéktárgyat〉 hosszabb ideig való megőrzésre átadva letétbe helyez vhol, vkinél’ ❖ Nagyvárad a jelenleg ott elhelyezett kincseink s fölszerelési készleteink tekintetében olly fontos állomás (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ha nyilvános volt a házassági akadály, akkor a fölmentvényt a plébániai levéltárban kell elhelyezni (1900 Rézbányai József 8637001, 640) | 1784 április tizenharmadikán II. József a Koronát Pozsonyból Bécsbe rendeltette, s ott az udvar kincstárban helyeztette el, a többi koronák közé, mint múzeális tárgyat (1938 Korunk Szava 2131001, 412) | Terepmunkám során én a leírt énekek teljes magnetofonfelvételét elkészítettem, és a hangfelvételeket is elhelyeztem a Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteményében (1999 Lovász Irén CD48).

2. ’a neki megfelelő (térbeli) helyet kijelölve v. megtalálva létrehoz, ill. (vhogyan) elrendez (vhol) v. (vhogyan) elrendezve tesz vhova vmit’ ❖ ott van a legjobb rhythmus, hol a hangsúlyos szótagok kellő párhuzamossággal vannak elhelyezve (1856 Arany János C6504, 229) | Szórendi vétségei közül legszembetünőbb az, hogy a mellékmondat igéjét németesen legvégül szokta elhelyezni (1894 PallasLex. CD02) | [a sétaboton] aprólékos és mégis tökéletes ékítményeket helyeznek el (1911 Malonyay Dezső 8292026, 114) | alkalmazzunk keresztkérdéseket, amelyekkel ellenőrizni tudjuk más kérdésekre adott válaszok őszinteségét és ezeket a kérdőíven egymástól messze helyezzük el (1983 Bíróné Nagy Edit 1018001, 31) | [a mohamedán szőnyegszövő mester] a perzsaszőnyegben szándékosan elhelyezett egy hibát, mert csak isten tökéletes (1990 Lakner Judit 2004027, 516).

2a. ’〈(több) építményt, intézményt〉 a helyét kijelölve, ill. vhogyan elrendezve létesít v. felépít (vhol), es. telepít vhova’ ❖ ezen uj ház földszinti osztályának napkelet- ’s nyugoti oldalain vannak a’ megye börtönei elhelyezve (1841 Pesti Hírlap CD61) | a szoros mindkét oldalán elhelyezett várak az ös székelyföldnek határát fedezték (1868 Orbán Balázs 8340002, 33) | A hetvenes években Budára kerül az egyetem, a nyolcvanas években a Helytartótanács és a Kamara, szóval az akkori minisztériumok. De hova helyeznek el ennyi hivatalt? (1937 Cs. Szabó László 9093013, 127) | Kétszintes lakások fürdőszobáit úgy kell elhelyezni, hogy a „vizes” helyiségek egymás alá kerüljenek (1998 Lakáskultúra CD39).

2b. ’〈(célzatos) megjegyzést〉 a kellő időpontban mond, elejt’ ❖ Egy óvatosan elhelyezett megjegyzés néha egész váratlanul helyrebillenti a tanuló lelkét (1928 Németh László² 9485038, 185) | Beszélgetés közben majd elhelyez ellene egy-egy gyülölködő mondatot (1931 Kassák Lajos 9314006, 85) | – Melyik évben lehetett ez körülbelül? – helyezte el kérdését Mr. Bloom (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 700).

3. ’〈személyt, csoportot〉 vmely célból vhol tartózkodni v. vhova (oda)állni rendel’ ❖ Ha nagyságod jónak találja, elhelyezem hol kihallgathasson bennünket, midőn e’ felett értekezünk, és saját hallomása után meggyőződést szerezhet magának (1854 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare 8524417, 157) | az igreceseket elhelyezte az ablak alá, hogy csendesen andalgó hangicsálásaikkal majdan szendergessék az ébredőket, s ébresszék az aluvókat (1882 Jókai Mór CD18) | A megnyitó ülés ünnepi pompával ment végbe az újvárosháza nagytermében. A lépcsőkön elhelyezett városi hajdúk szenzáció voltak az idegeneknek (1926 Rákosi Jenő 8385008, 139) | A Debrecen környékén elhelyezett honvéd- és nemzetőri erők (1992 Hermann Róbert 2012001, 37).

3a. ’〈annak kif-ére, hogy ember, csoport, állat számára tartózkodási v. szálláshelyet biztosít (vhol), ill. embert, csoportot, állatot ilyen céllal telepít, helyez vhova〉’ ❖ Váczon azonnal egy ismerőmhez szállottam: lovamat elhelyezvén, kissé kémletre indultam a’ bíró’ háza körűl (1838 Jósika Miklós 8212011, 128) | elhelyezte családját a karzaton s ő maga lement a tanácsterembe (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312014, 127) | a hét magyar törzs közül négyet a fejedelem törzsének szállásföldjére, egyet a Felső-Duna, egyet a Közép-Tisza vidékére helyez el, viszont a Dunántúl többi részére s – az Erdélybe helyezett Tuhutumon kívül – az egész tiszántúli vidékre egy törzsfőt sem telepít (1912 Hóman Bálint CD42) | A színpadon Kádárt jobbra ültették, engem balra helyeztek el az elnök mellé (1973 Marosán György 9425005, 319) | az volt a [nő] dolga, hogy tisztán tartsa az emeleti lakást, ahol a Milton azokat az ügyfeleit helyezte el, akik vélt vagy valós okból az életüket féltették (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321005, 504).

3b. ’〈a célnak megfelelő intézményben〉 helyhez juttat, ill. 〈ilyen intézménybe〉 bejuttat v. bead vkit vki’ ❖ Nem ártana minden magyar embert, akár bűnös, akár nem, ilyen [fegy]intézetbe helyezni el egy-két évre, mikor a népiskolát elvégzi (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | a XIII. század második felében a főrangu családok közt átalános divattá lett egyegy női tagot ezen zárdában helyezni el (1885 Salamon Ferenc 8402013, 200) | A búskomorságban szenvedő beteg igen gondos felügyeletre szorul (öngyilkosság veszélye), tehát leghelyesebb elmegyógyító intézetbe elhelyezni (1912 RévaiNagyLex. C5700, 138) | Őfelsége, miután meggyőződött arról, hogy [Fadlallah] eleveneszű és jómodorú fiúcska, a kadétiskolában helyeztette el (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 184) | az anyjuktól elválasztott, intézetben elhelyezett kisgyermekek (1984 Vikár György 1164002, 104).

3c. ’〈vmely intézménybe, munkakörbe〉 bejuttat vkit, ill. állásba helyez, álláshoz juttat vhol vkit’ ❖ anyám három kisebb testvéremet Fehérváron elhelyezte: hugomat dajkául, egyik fiut kovács, a másikat gombkötő inasnak adta (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 57) | Elment tehát ahoz a miniszterhez, ki a tanácsosné estélyein oly kitüntető nyájasággal szokta fogadni, s kérte, hogy helyezze el bármily kisebb hivatalba is (1896 Gyulafehérvári Hírlap 8628001, 3) | Egy újpesti kisebb gépgyárban helyezték el alárendelt munkakörben, alacsony fizetéssel (1955 Déry Tibor 2051030, 9) | Munkát szerezni ilyen kádernek? Még jó, ha takarítónőnek elhelyezhetjük valahová (1961 Benedek Marcell 9042001, 44).

3d. (vmely helyről v. munkahelyről) állásából, tisztségéből elmozdítva eltávolít vkit’ ❖ ha a törvénytelen administratorok állomásaikról elhelyeztetnek, a számokra tervezett dij eltörültetik (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a bírákat csak az igazságügyet vezető főmandarin mozdíthatja, helyezheti el… jegyzi meg egy másik főmandarin (1877 Mikszáth Kálmán 8312056, 184) | Szegény postáskisasszonyt ezután elhelyezték a városkából (1925 Krúdy Gyula CD54) | a rabok követelték, hogy a két őrt helyezzék el a bányából (1978 Fehérváry István 1047001, 142).

4. ’〈Vmely helyen, (működési) területen〉 gazdasági, forgalmazási céllal letesz, lead vmit.’

4a. ’〈írásművet, közleményt〉 közlésre, kiadásra stb. lead vhol’ ❖ egy-egy versével nyakába vette a várost és megpróbálta, hogy valamelyik hetilapnál elhelyezze (1900 Kabos Ede C2464, 16) | őt kérték meg barátjai, hogy majd a tizéves érettségi találkozó idejéről kit-kit levélben értesitsen s „a budapesti sajtóban elhelyezzen egy kis közleményt” (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 195) | Az Apollo egy évben két kötetnél gyakrabban nem tudott megjelenni, így munkatársai kénytelenek voltak összefüggő munkáikat a többi tudományos és irodalmi folyóiratban elhelyezni (1973 Gál István 9164001, 26).

4b. (Ker) ’〈annak kif-ére, hogy vmely terméknek vhol piacot, eladási lehetőséget biztosítanak〉’ ❖ itt alig helyeztem el 100 font árut, maradnom kellett volna tovább, ugyde akkor ez évben nem juthattam volna vissza Párisba (1860 Szemere Bertalan 8437005, 264) | [leányát] akkor tudja rangjának megfelelően férjhez adni a fiatalemberhez, akit az szeret, ha sikerül elhelyeznie évi ópiumtermését (1937 Szerb Antal 9668030, 160) | el tudunk helyezni egy év alatt ötszáz példány Léonide-ot – felelte a bizományos könyvkereskedő, Victor Ducange kiadójának (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 169).

4c. (Közg) ’〈pénzt〉 befektet vhol, ill. vmilyen befektetésben tart (vhol)’ ❖ atyám százezer dollárnyi egész vagyonát, mely itt-ott el volt biztos kamatokra helyezve, összeszedte s ide jött New-Yorkba (1844–1845 Jósika Miklós C2369, 185) | A két testvér egy idő múlva megtollasodott, s jól elhelyezvén a pénzeiket, idők folytával Zsolna város leggazdagabb, legtekintélyesebb polgárai lettek (1894 Mikszáth Kálmán CD04) | Én nagyobb kamatot fizetek, mint a bank. Örülhetsz, hogy nálam helyezted el a tőkédet (1939 Herczeg Ferenc 9241003, 9) | Ha például valaki január közepén 50 dollár devizabetétet helyezett el valamely bankban, ez akkor 2948 forintot ért (1991 Heti Világgazdaság 2014041, 89).

5. ’〈annak kif-ére, hogy helyét megtalálva vmely rendszerbe, rendbe beilleszt, belefoglal vmit, ill. abban helyet talál vmi, vki számára〉’ ❖ A nemesi ágakon nem tudók elhelyezni a derék Majthényi Mária Anna cs. kir. és p. hölgyet, gr. Brunszvik Antal országbíró özvegyét (1860 Nagy Iván CD31) | Először azt nézzük, hogyan szokták rendesen az esztétikát elhelyezni [a filozófiai tudományok sorában] (1911 Babits Mihály C0697, 48) | Én magamban már rég elhelyeztem Móricz Zsigmondot azok közé az ősi, elemi jelenségek közé, akik, mint a délibáb vagy Petőfi, vagy Arany, a Duna-Tisza közének humuszából fakadnak és semmi máshoz a világon nem hasonlítanak (1924 Szini Gyula CD10) | [Horváth János] a nyelvet is ugyanolyan történelmi és társadalmi képződménynek fogta fel, mint az irodalmat, s ugyanabban az emberi, nemzeti értékrendszerben helyezte el (1970 Keresztury Dezső 9326023, 357) | [a Nemzeti Digitális Archívum] átlátható rendszerbe helyezné el a felhalmozódó nemzeti tudást (2002 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈eseményt, folyamatot, személyt időben, térben〉 behatárol, meghatároz, ill. időben vmikorra tesz’ ❖ [Dante] minden dolgot el tud helyezni a másvilág geometrikus pontosságú földrajzában (1939 Szerb Antal 9668010, 80) | mind e nyelvcsalád keletkezését, mind pedig a mi nyelvünk kialakulását és fejlődését napjainkban már térben és időben jól elhelyezhető folyamatok eredményeként szemlélhetjük (1987 Balázs János² 1009006, 662) | A bibliai kronológia adatai elégtelenek, a Biblián kívüli adatok bizonytalanok: ennek ellenére Ábrahámot elhelyezhetjük a Kr. e. 1850-es évekbe, Józsefet pedig az 1700-as évek után (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elhelyeztet

elhelyez tárgyas ige 4b
1.
(körültekintéssel,) huzamosabb időre vhol mint megfelelő (állandó) helyen letesz, felállít v. rögzít vmit, ill. vhova így helyez vmit, es. vkit
„Kinek a képe ez?” kérdé az ifju, a gyertyákat ugy helyezvén el az asztalon, hogy azok a képet a legjobb világitásban tüntették elő
(1847 Jósika Miklós)
fölemelt a karjaira, úgy vitt a szekeréig, s ott elhelyezett a jó illatos szénába
(1888 Jókai Mór)
Már a XIII. sz.század-ban kezdették a szentek tetemeit külön e célra készült díszes fémkoporsókban és ládákban magában a templomban, az oltárok mögé vagy alá elhelyezni
(1915 RévaiNagyLex.)
A virágvázába vizet öntöttem és elhelyeztem benne az orgonacsokrot
(1956 Gergely Viola ford.Drapkina)
a történelmi [Balázs] vendéglő falára emléktáblát helyez el [a tájfutók szövetsége]
(1995 Magyar Hírlap)
a soproni pályaudvar épületén elhelyezett bronz emléktáblára
(2000 Soproni Szemle)
1a. elhelyezi magát (rég)
elhelyezkedik, elfoglalja a helyét vhol
Fogjunk helyet. Lilla jer közénk, [...] Elhelyezik magokat
(1833 Kovács Pál²)
Katona Miklós jobban ügyelhetett volna seregére, de ő csak a jó szállásokat kereste, és ha magát elhelyezé, a többivel nem sokat gondolt
(1848 Kossuth Hírlapja)
abban a folyosóban a czukrász helyezte el magát
(1855 Vasárnapi Újság)
Manassé annyira utat tört előtte, hogy valami szekérbe elhelyezhesse magát
(1877 Jókai Mór)
– Hát akkor majd megvárom a vicispán urat, amíg a templomból hazajön. Azzal nem várva a „tessék”-et, elhelyezé magát a nagy bőrkanapén
(1897 Jókai Mór)
Hasztalan helyezte el magát a legkényelmesebben, hiába tett szabályos lélegzetvételeket – még számolni is próbált. Nem tudott elaludni
(1916 Sándor Imre)
1b. (Sp is)
(vmely testrészre) ütést〉 (sikeresen) mér, bevisz, ill. 〈labdát〉 vhova mint kívánt helyre juttat
Moore a rohamozó Marciano elől oldalra csusszan, és iszonyú jobbfelütést helyez el ellenfele állára
(1989 Tények könyve)
Ennél csak akkor járhatunk rosszabbul, ha sikerül elkapnunk a zsebtolvajt, mert ez esetben a négy-öt tagú csoport hirtelen átalakul méltatlankodó, ártatlanul megvádolt állampolgárok gyülekezetévé, akik nem restek néhány jól elhelyezett ütéssel és rúgással alátámasztani érveiket
(1997 Magyar Hírlap)
mérnöki pontossággal helyezi el a labdát a bal alsó sarokba
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
〈iratot, okmányt stb.〉 rendbe v. a maga helyére (le)tesz, hogy szükség esetén elővehesse, ill. 〈értéktárgyat〉 hosszabb ideig való megőrzésre átadva letétbe helyez vhol, vkinél
Nagyvárad a jelenleg ott elhelyezett kincseink s fölszerelési készleteink tekintetében olly fontos állomás
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
Ha nyilvános volt a házassági akadály, akkor a fölmentvényt a plébániai levéltárban kell elhelyezni
(1900 Rézbányai József)
1784 április tizenharmadikán II. József a Koronát Pozsonyból Bécsbe rendeltette, s ott az udvar kincstárban helyeztette el, a többi koronák közé, mint múzeális tárgyat
(1938 Korunk Szava)
Terepmunkám során én a leírt énekek teljes magnetofonfelvételét elkészítettem, és a hangfelvételeket is elhelyeztem a Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteményében
(1999 Lovász Irén)
2.
a neki megfelelő (térbeli) helyet kijelölve v. megtalálva létrehoz, ill. (vhogyan) elrendez (vhol) v. (vhogyan) elrendezve tesz vhova vmit
ott van a legjobb rhythmus, hol a hangsúlyos szótagok kellő párhuzamossággal vannak elhelyezve
(1856 Arany János)
Szórendi vétségei közül legszembetünőbb az, hogy a mellékmondat igéjét németesen legvégül szokta elhelyezni
(1894 PallasLex.)
[a sétaboton] aprólékos és mégis tökéletes ékítményeket helyeznek el
(1911 Malonyay Dezső)
alkalmazzunk keresztkérdéseket, amelyekkel ellenőrizni tudjuk más kérdésekre adott válaszok őszinteségét és ezeket a kérdőíven egymástól messze helyezzük el
(1983 Bíróné Nagy Edit)
[a mohamedán szőnyegszövő mester] a perzsaszőnyegben szándékosan elhelyezett egy hibát, mert csak isten tökéletes
(1990 Lakner Judit)
2a.
(több) építményt, intézményt〉 a helyét kijelölve, ill. vhogyan elrendezve létesít v. felépít (vhol), es. telepít vhova
ezen uj ház földszinti osztályának napkelet- ’s nyugoti oldalain vannak a’ megye börtönei elhelyezve
(1841 Pesti Hírlap)
a szoros mindkét oldalán elhelyezett várak az ös székelyföldnek határát fedezték
(1868 Orbán Balázs)
A hetvenes években Budára kerül az egyetem, a nyolcvanas években a Helytartótanács és a Kamara, szóval az akkori minisztériumok. De hova helyeznek el ennyi hivatalt?
(1937 Cs. Szabó László)
Kétszintes lakások fürdőszobáit úgy kell elhelyezni, hogy a „vizes” helyiségek egymás alá kerüljenek
(1998 Lakáskultúra)
2b.
(célzatos) megjegyzést〉 a kellő időpontban mond, elejt
Egy óvatosan elhelyezett megjegyzés néha egész váratlanul helyrebillenti a tanuló lelkét
(1928 Németh László²)
Beszélgetés közben majd elhelyez ellene egy-egy gyülölködő mondatot
(1931 Kassák Lajos)
– Melyik évben lehetett ez körülbelül? – helyezte el kérdését Mr.Mister ’úr’ Bloom
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
3.
〈személyt, csoportot〉 vmely célból vhol tartózkodni v. vhova (oda)állni rendel
Ha nagyságod jónak találja, elhelyezem hol kihallgathasson bennünket, midőn e’ felett értekezünk, és saját hallomása után meggyőződést szerezhet magának
(1854 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
az igreceseket elhelyezte az ablak alá, hogy csendesen andalgó hangicsálásaikkal majdan szendergessék az ébredőket, s ébresszék az aluvókat
(1882 Jókai Mór)
A megnyitó ülés ünnepi pompával ment végbe az újvárosháza nagytermében. A lépcsőkön elhelyezett városi hajdúk szenzáció voltak az idegeneknek
(1926 Rákosi Jenő)
A Debrecen környékén elhelyezett honvéd- és nemzetőri erők
(1992 Hermann Róbert)
3a.
〈annak kif-ére, hogy ember, csoport, állat számára tartózkodási v. szálláshelyet biztosít (vhol), ill. embert, csoportot, állatot ilyen céllal telepít, helyez vhova〉
Váczon azonnal egy ismerőmhez szállottam: lovamat elhelyezvén, kissé kémletre indultam a’ bíró’ háza körűl
(1838 Jósika Miklós)
elhelyezte családját a karzaton s ő maga lement a tanácsterembe
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
a hét magyar törzs közül négyet a fejedelem törzsének szállásföldjére, egyet a Felső-Duna, egyet a Közép-Tisza vidékére helyez el, viszont a Dunántúl többi részére s – az Erdélybe helyezett Tuhutumon kívül – az egész tiszántúli vidékre egy törzsfőt sem telepít
(1912 Hóman Bálint)
A színpadon Kádárt jobbra ültették, engem balra helyeztek el az elnök mellé
(1973 Marosán György)
az volt a [nő] dolga, hogy tisztán tartsa az emeleti lakást, ahol a Milton azokat az ügyfeleit helyezte el, akik vélt vagy valós okból az életüket féltették
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
3b.
〈a célnak megfelelő intézményben〉 helyhez juttat, ill. 〈ilyen intézménybe〉 bejuttat v. bead vkit vki
Nem ártana minden magyar embert, akár bűnös, akár nem, ilyen [fegy]intézetbe helyezni el egy-két évre, mikor a népiskolát elvégzi
(1878 Mikszáth Kálmán)
a XIII. század második felében a főrangu családok közt átalános divattá lett egyegy női tagot ezen zárdában helyezni el
(1885 Salamon Ferenc)
A búskomorságban szenvedő beteg igen gondos felügyeletre szorul (öngyilkosság veszélye), tehát leghelyesebb elmegyógyító intézetbe elhelyezni
(1912 RévaiNagyLex.)
Őfelsége, miután meggyőződött arról, hogy [Fadlallah] eleveneszű és jómodorú fiúcska, a kadétiskolában helyeztette el
(1939 Herczeg Ferenc)
az anyjuktól elválasztott, intézetben elhelyezett kisgyermekek
(1984 Vikár György)
3c.
〈vmely intézménybe, munkakörbe〉 bejuttat vkit, ill. állásba helyez, álláshoz juttat vhol vkit
anyám három kisebb testvéremet Fehérváron elhelyezte: hugomat dajkául, egyik fiut kovács, a másikat gombkötő inasnak adta
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Elment tehát ahoz a miniszterhez, ki a tanácsosné estélyein oly kitüntető nyájasággal szokta fogadni, s kérte, hogy helyezze el bármily kisebb hivatalba is
(1896 Gyulafehérvári Hírlap)
Egy újpesti kisebb gépgyárban helyezték el alárendelt munkakörben, alacsony fizetéssel
(1955 Déry Tibor)
Munkát szerezni ilyen kádernek? Még jó, ha takarítónőnek elhelyezhetjük valahová
(1961 Benedek Marcell)
3d.
(vmely helyről v. munkahelyről) állásából, tisztségéből elmozdítva eltávolít vkit
ha a törvénytelen administratorok állomásaikról elhelyeztetnek, a számokra tervezett dij eltörültetik
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
a bírákat csak az igazságügyet vezető főmandarin mozdíthatja, helyezheti el… jegyzi meg egy másik főmandarin
(1877 Mikszáth Kálmán)
Szegény postáskisasszonyt ezután elhelyezték a városkából
(1925 Krúdy Gyula)
a rabok követelték, hogy a két őrt helyezzék el a bányából
(1978 Fehérváry István)
4.
〈Vmely helyen, (működési) területen〉 gazdasági, forgalmazási céllal letesz, lead vmit.
4a.
〈írásművet, közleményt〉 közlésre, kiadásra stb. lead vhol
egy-egy versével nyakába vette a várost és megpróbálta, hogy valamelyik hetilapnál elhelyezze
(1900 Kabos Ede)
őt kérték meg barátjai, hogy majd a tizéves érettségi találkozó idejéről kit-kit levélben értesitsen s „a budapesti sajtóban elhelyezzen egy kis közleményt”
(1925 Kosztolányi Dezső)
Az Apollo egy évben két kötetnél gyakrabban nem tudott megjelenni, így munkatársai kénytelenek voltak összefüggő munkáikat a többi tudományos és irodalmi folyóiratban elhelyezni
(1973 Gál István)
4b. (Ker)
〈annak kif-ére, hogy vmely terméknek vhol piacot, eladási lehetőséget biztosítanak〉
itt alig helyeztem el 100 font árut, maradnom kellett volna tovább, ugyde akkor ez évben nem juthattam volna vissza Párisba
(1860 Szemere Bertalan)
[leányát] akkor tudja rangjának megfelelően férjhez adni a fiatalemberhez, akit az szeret, ha sikerül elhelyeznie évi ópiumtermését
(1937 Szerb Antal)
el tudunk helyezni egy év alatt ötszáz példány Léonide-ot – felelte a bizományos könyvkereskedő, Victor Ducange kiadójának
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
4c. (Közg)
〈pénzt〉 befektet vhol, ill. vmilyen befektetésben tart (vhol)
atyám százezer dollárnyi egész vagyonát, mely itt-ott el volt biztos kamatokra helyezve, összeszedte s ide jött New-Yorkba
(1844–1845 Jósika Miklós)
A két testvér egy idő múlva megtollasodott, s jól elhelyezvén a pénzeiket, idők folytával Zsolna város leggazdagabb, legtekintélyesebb polgárai lettek
(1894 Mikszáth Kálmán)
Én nagyobb kamatot fizetek, mint a bank. Örülhetsz, hogy nálam helyezted el a tőkédet
(1939 Herczeg Ferenc)
Ha például valaki január közepén 50 dollár devizabetétet helyezett el valamely bankban, ez akkor 2948 forintot ért
(1991 Heti Világgazdaság)
5.
〈annak kif-ére, hogy helyét megtalálva vmely rendszerbe, rendbe beilleszt, belefoglal vmit, ill. abban helyet talál vmi, vki számára〉
A nemesi ágakon nem tudók elhelyezni a derék Majthényi Mária Anna cs. kir.császári és királyi és p. hölgypalotahölgyet, gr.gróf Brunszvik Antal országbíró özvegyét
(1860 Nagy Iván)
Először azt nézzük, hogyan szokták rendesen az esztétikát elhelyezni [a filozófiai tudományok sorában]
(1911 Babits Mihály)
Én magamban már rég elhelyeztem Móricz Zsigmondot azok közé az ősi, elemi jelenségek közé, akik, mint a délibáb vagy Petőfi, vagy Arany, a Duna-Tisza közének humuszából fakadnak és semmi máshoz a világon nem hasonlítanak
(1924 Szini Gyula)
[Horváth János] a nyelvet is ugyanolyan történelmi és társadalmi képződménynek fogta fel, mint az irodalmat, s ugyanabban az emberi, nemzeti értékrendszerben helyezte el
(1970 Keresztury Dezső)
[a Nemzeti Digitális Archívum] átlátható rendszerbe helyezné el a felhalmozódó nemzeti tudást
(2002 Magyar Hírlap)
5a.
〈eseményt, folyamatot, személyt időben, térben〉 behatárol, meghatároz, ill. időben vmikorra tesz
[Dante] minden dolgot el tud helyezni a másvilág geometrikus pontosságú földrajzában
(1939 Szerb Antal)
mind e nyelvcsalád keletkezését, mind pedig a mi nyelvünk kialakulását és fejlődését napjainkban már térben és időben jól elhelyezhető folyamatok eredményeként szemlélhetjük
(1987 Balázs János²)
A bibliai kronológia adatai elégtelenek, a Biblián kívüli adatok bizonytalanok: ennek ellenére Ábrahámot elhelyezhetjük a Kr. e.Krisztus előtt 1850-es évekbe, Józsefet pedig az 1700-as évek után
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. elhelyeztet

Beállítások