elidegenít ts ige 4b4

1. ’az idegenség, ill. közömbösség érzését felkeltve érzelmileg, gondolatilag eltávolít vkitől, vmitől vkit’ ❖ [a magvetőgépeket] a’ mi Hazánk-fiai ſem meg-nem-foghattyák, ſem kedvek hozzájok nintsen, és azért öket meg-téveſzthetnék, vagy el-idegenithetnék mind azoktól a’ Reguláktól, a’ mellyek a’ Szántó Földeknek meg-javitására valók (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 59) | az atyák fiaikat magoktól elidegenítik (1778 Bessenyei György¹ C1084, 18) | A’ kitűzött irány és czél volt: gyengítni az álladalmakat ’s azoknak kormányait, hol szlávok laknak, az által, hogy ezeket azoktól elidegenítse ’s roppanttá erősítse az orosz kormány’ hatalmát (1843 Wesselényi Miklós 8528005, 50) | Cervantes maga mondja Don Quijote első részének előszavában […], hogy céljai közé tartozott: minél inkább elidegeníteni az embereket a képtelenségeket mesélgető lovagregényektől (1916 Ambrus Zoltán 9006001, 10) | A szerelmet, házasságot, általában a nemi életet, igen sok varázseljárás kíséri. E cselekmények célja lehet: egy személy érzelmeit magunk felé fordítani, vagy két személyt egymástól elidegeníteni (1981 Dömötör Tekla 1039007, 161).

1a. (rég) ’ijedtséget keltve elriaszt vmitől, ill. vhonnan vkit’ ❖ Kivált képen arra kell vigyázni, hogy a’ himlö bé-óltáſſal orvoſſág gyanánt ne éljünk […]. Az illy oktalan próbák, már ſok kárt tettek, ’s el-idegenitették a’ népet a’ himl el-palántáláſától (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 655) | ſemmi úton és módon ettl a’ jó jövedelm hivataltól [ti. az orvoslástól] nem lehetett öket el-idegeníteni (1795 Weszprémi István 7384003, 142) | Bácsi mindig azzal gyötör, hogy a’ kérket elijesztem a’ háztól, ’s most maga idegeníti el őket szigorúságával (1835 Vörösmarty Mihály C0042, 372).

1b. (rendsz. ign-ként) (Irodt is) ’〈író, mű (vmely eszköze) témát, szereplőt〉 ábrázolva a vele való érzelmi azonosulást megnehezíti v. lehetetlenné teszi’ ❖ alakjait [Brecht] minden jelenetben másképp, más irányból, és „kipróbáló” szituáció nyomása alatt, azért objektíven, „elidegenítve” akarja láttatni, és e sokféle sokszínű mozaikkockából áll össze a kép teljessége (1969 Almási Miklós 1002002, 455) | [Eörsi István] Brecht költészetét már az ötvenes években felfedezte: tőle tanulta a hetyke fölényt, a könnyed, de súlyos mondanivalójú szellemességet, a dolgoktól és jelenségektől való ironikus távolságtartást, az „elidegenítő effektus” technikáját (1986 A magyar irodalom története CD53) | A regény sajátos szépségét, különös vonzerejét éppen az adja, hogy mintegy felülről, kívülről ábrázolja a Rákosi-korszakot, a magyar mindennapokat, ám mégsem szenvtelenül, személytelenül, elidegenítve (1995 Új Könyvek CD29) | Bár a vállalt stílus inkább elidegenítő, személytelenné vonatkoztatott általánosságokat alkalmaz egyéni meglátások helyett, a verselésnek mégis vannak eredeti fordulatai (1997 Új Könyvek CD29).

2. (Tud) ’〈egyént, közösséget, ill. vmely hozzá tartozó képességet, tevékenységet stb.〉 személytelenné, idegenné, gépiessé tesz’ ❖ A termelés kapitalista módon megszervezett folyamata elidegeníti a termelésben résztvevő egyén fizikai és szellemi képességeit, oly módon, hogy ezeket mint a dolgok viszonyait és tulajdonságait szegezi szembe az egyénnel (1959 Valóság ford. 2056026, 18) | Marx arra mutat rá, hogy a munka szerkezete a feudalizmusban még megőrizte az öntevékenység maradványait, és csak a polgári rendben változik át az embert leigázó, elidegenítő hatalommá (1969 Almási Miklós 1002001, 57) | [miért vált a munkásosztály] a szocializmus építése alatt, a kommunisták vezetése által passzívvá, elidegenítetté? (1973 Marosán György 9425003, 37) | terjed a mézeskalács díszek, háncsbabák házilagos készítése is: ez is ellene dolgozik az ünnepet elidegenítő, azt vásárlási-ajándékozási aktussá degradáló kereskedelmi szemléletnek (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (Jog is) ’〈vagyontárgyat, jogot〉(ellenérték v. ellenszolgáltatás fejében) más személy tulajdonába ad’ ❖ a’ mi Orſzágunknak, határait, ’s azokat, mellyek ahoz akármely juſsal, vagy tituluſsal tartoznak, el-nem idegenitjük, ſem keveſitjük (1790 Erdélyi Magyar Hírvivő 7411001, 450) | Kész volt a’ Császári ékességeket Róma piarczán közönséges kótyavetye által elidegeníteni (1830 e. Katona József C2506, 37) | Hamarosan elidegenítik a mintegy 3 ezer MÁV tulajdonú szolgálati lakást (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég) ’jogtalanul eltulajdonít, kül. ellop vmit’ ❖ Mihellyt valamelly pénz […] a pénztárban nem találódik, úgy a’ Biró nem köteles  néki [ti. a vádlottnak] meg-bizonyítani, hogy  idegenítette azt el, hanem  tartozik meg-mutatni, hogy azt nem  tulajdonította el (1786 Elmés megjegyzések C1560, 6) | egy magános ember is elégséges egy leg-nagyobb gabona háznak gondviselésére, ſtt nem-is léſzen annak más dolga hanem tsak visgálódni, hogy a’ roſzſzemberek átal valami el-ne idegenítteſsen (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300002, 55) | [Heuthilf Dávid] ezen első rendű bűn-társal szembesittetvén mondotta; mi szerént ez is tagja a’ ’sebelő czimboraságnak, ’s azért adta fel őt Árnyay Sándortul elidegenitett pénz miatt, mert fáradozásának kirekesztőleges jutalmát véle egyenlően felosztani nem akarta (1841 Ormós Zsigmond 8341002, 197) | [a kincstárnok] egykor egy meglehetősen nevezetes pénzösszeget idegenitett el (1876 Magyar bors C4649, 12).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. idegen; ÉKsz.; SzT. ~, elidegenített, elidegeníthet, elidegeníttetett, elidegeníttethetik, elidegeníttetik

elidegenít tárgyas ige 4b4
1.
az idegenség, ill. közömbösség érzését felkeltve érzelmileg, gondolatilag eltávolít vkitől, vmitől vkit
[a magvetőgépeket] a’ mi Hazánk-fiai ſem meg-nem-foghattyák, ſem kedvek hozzájok nintsen, és azért öket meg-téveſzthetnék, vagy el-idegenithetnék mind azoktól a’ Reguláktól, a’ mellyek a’ Szántó Földeknek meg-javitására valók
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
az atyák fiaikat magoktól elidegenítik
(1778 Bessenyei György¹)
A’ kitűzött irány és czél volt: gyengítni az álladalmakat ’s azoknak kormányait, hol szlávok laknak, az által, hogy ezeket azoktól elidegenítse ’s roppanttá erősítse az orosz kormány’ hatalmát
(1843 Wesselényi Miklós)
Cervantes maga mondja Don Quijote első részének előszavában […], hogy céljai közé tartozott: minél inkább elidegeníteni az embereket a képtelenségeket mesélgető lovagregényektől
(1916 Ambrus Zoltán)
A szerelmet, házasságot, általában a nemi életet, igen sok varázseljárás kíséri. E cselekmények célja lehet: egy személy érzelmeit magunk felé fordítani, vagy két személyt egymástól elidegeníteni
(1981 Dömötör Tekla)
1a. (rég)
ijedtséget keltve elriaszt vmitől, ill. vhonnan vkit
Kivált képen arra kell vigyázni, hogy a’ himlö bé-óltáſſal orvoſſág gyanánt ne éljünk […]. Az illy oktalan próbák, már ſok kárt tettek, ’s el-idegenitették a’ népet a’ himl el-palántáláſától
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ſemmi úton és módon ettl a’ jó jövedelm hivataltól [ti. az orvoslástól] nem lehetett öket el-idegeníteni
(1795 Weszprémi István)
Bácsi mindig azzal gyötör, hogy a’ kérket elijesztem a’ háztól, ’s most maga idegeníti el őket szigorúságával
(1835 Vörösmarty Mihály)
1b. (rendsz. ign-ként) (Irodt is)
〈író, mű (vmely eszköze) témát, szereplőt〉 ábrázolva a vele való érzelmi azonosulást megnehezíti v. lehetetlenné teszi
alakjait [Brecht] minden jelenetben másképp, más irányból, és „kipróbáló” szituáció nyomása alatt, azért objektíven, „elidegenítve” akarja láttatni, és e sokféle sokszínű mozaikkockából áll össze a kép teljessége
(1969 Almási Miklós)
[Eörsi István] Brecht költészetét már az ötvenes években felfedezte: tőle tanulta a hetyke fölényt, a könnyed, de súlyos mondanivalójú szellemességet, a dolgoktól és jelenségektől való ironikus távolságtartást, az „elidegenítő effektus” technikáját
(1986 A magyar irodalom története)
A regény sajátos szépségét, különös vonzerejét éppen az adja, hogy mintegy felülről, kívülről ábrázolja a Rákosi-korszakot, a magyar mindennapokat, ám mégsem szenvtelenül, személytelenül, elidegenítve
(1995 Új Könyvek)
Bár a vállalt stílus inkább elidegenítő, személytelenné vonatkoztatott általánosságokat alkalmaz egyéni meglátások helyett, a verselésnek mégis vannak eredeti fordulatai
(1997 Új Könyvek)
2. (Tud)
〈egyént, közösséget, ill. vmely hozzá tartozó képességet, tevékenységet stb.〉 személytelenné, idegenné, gépiessé tesz
A termelés kapitalista módon megszervezett folyamata elidegeníti a termelésben résztvevő egyén fizikai és szellemi képességeit, oly módon, hogy ezeket mint a dolgok viszonyait és tulajdonságait szegezi szembe az egyénnel
(1959 Valóság ford.)
Marx arra mutat rá, hogy a munka szerkezete a feudalizmusban még megőrizte az öntevékenység maradványait, és csak a polgári rendben változik át az embert leigázó, elidegenítő hatalommá
(1969 Almási Miklós)
[miért vált a munkásosztály] a szocializmus építése alatt, a kommunisták vezetése által passzívvá, elidegenítetté?
(1973 Marosán György)
terjed a mézeskalács díszek, háncsbabák házilagos készítése is: ez is ellene dolgozik az ünnepet elidegenítő, azt vásárlási-ajándékozási aktussá degradáló kereskedelmi szemléletnek
(2002 Magyar Hírlap)
3. (Jog is)
〈vagyontárgyat, jogot〉 (ellenérték v. ellenszolgáltatás fejében) más személy tulajdonába ad
a’ mi Orſzágunknak, határait, ’s azokat, mellyek ahoz akármely juſsal, vagy tituluſsal tartoznak, el-nem idegenitjük, ſem keveſitjük
(1790 Erdélyi Magyar Hírvivő)
Kész volt a’ Császári ékességeket Róma piarczán közönséges kótyavetye által elidegeníteni
(1830 e. Katona József)
Hamarosan elidegenítik a mintegy 3 ezer MÁVMagyar Államvasutak tulajdonú szolgálati lakást
(1995 Magyar Hírlap)
4. (rég)
jogtalanul eltulajdonít, kül. ellop vmit
Mihellyt valamelly pénz […] a pénztárban nem találódik, úgy a’ Biró nem köteles  néki [ti. a vádlottnak] meg-bizonyítani, hogy  idegenítette azt el, hanem  tartozik meg-mutatni, hogy azt nem  tulajdonította el
(1786 Elmés megjegyzések)
egy magános ember is elégséges egy leg-nagyobb gabona háznak gondviselésére, ſtt nem-is léſzen annak más dolga hanem tsak visgálódni, hogy a’ roſzſzemberek átal valami el-ne idegenítteſsen
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
[Heuthilf Dávid] ezen első rendű bűn-társal szembesittetvén mondotta; mi szerént ez is tagja a’ ’sebelő czimboraságnak, ’s azért adta fel őt Árnyay Sándortul elidegenitett pénz miatt, mert fáradozásának kirekesztőleges jutalmát véle egyenlően felosztani nem akarta
(1841 Ormós Zsigmond)
[a kincstárnok] egykor egy meglehetősen nevezetes pénzösszeget idegenitett el
(1876 Magyar bors)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. idegen; ÉKsz.; SzT. ~, elidegenített, elidegeníthet, elidegeníttetett, elidegeníttethetik, elidegeníttetik

Beállítások