eligazít ts ige 4a4

1. ’úgy igazít, rendez vmit, hogy az tetszetősen, ill. (vmely célnak) megfelelően álljon, ilyen helyzetben, állapotban legyen’ ❖ Nem kivánjuk, hogy ingyen eſsék az alamisnád, muzsikálásunk által, reméllem, kedvedet tálaljuk [!]. Azért-is Atyám! rajta igazitsd-el-a’ hegeddet (1790 Fejér György ford. 7104001, 17) | a tisztelendő úr eligazítá magán stóláját, görbe fésűjével hátrasimította gazdag ősz haját (1857 Jókai Mór CD18) | holnaptól, úgy-e, eligazítjuk Máriának a kis vendéghálót? (1913 Kaffka Margit 9290042, 73) | [a tortaformába] belesimítom a piskótamasszát és úgy igazítom el a tetejét, hogy a közepe felé kissé homorú legyen a massza (1989 Frank Júlia CD19).

1a. (rég, ritk) ’〈hadsereget〉 arra utasít, hogy meghatározott rend szerint felálljon, elrendeződjön, ill. 〈hadrendet〉 ilyen módon kialakít’ ❖ el-adom, [a magyarok] miként igazíttyák-el magok’ Hadi-rendeket, és miként kelleſsék nékünk ellenek el-igazítani (1786 Dugonics András 7087011, 351) | jobb addig míglen  ſzalad, a’ Qvarét [= négyszögű harci alakzatot] mindenképpen hellyre állítani, úgy a’ Redouttákba [= sáncokban] is az ágyúkat, katonaſágot, jól el-igazítani, hogy a’ meg-újjított Attakjoknak ellent álhasſanak (1789 Gvadányi József C1925, 262).

2. (kissé rég) ’〈kérdést, vitás ügyet, problémát stb.〉 eldönt, ill. elrendez, megold’ ❖ Vallyon ez igazé, vagy nem? nem az okoskodáſok hanem a’ tapaſztaltt probák igazitják el (1775 Szeli Károly ford.–Haen C3932, 129) | Azon gyors F-vezér mind úntalan azonn vagyon, hogy a Frantzia ſereget [...] a dolgot el-igazító ütközetre kénſzerítheſſe (1780 Magyar Hírmondó C0268, 474) | Ha a’ villongás két vármegye, vagy két különböző hatóság’ határa felett volna, akkor ezt nem az alispán, hanem a’ nádor által kinevezett biró igazítja el (1845 Szűcs István 8457004, 40) | Az, ami fölött a két fél vitatkozik, minden nehézségek nélkül könnyen eligazítható (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | [a feministák irodáiban] idősebb és fiatalabb nők adminisztrálnak, fogadják a jelentkezőket, beszélnek velük és megpróbálják eligazítani a bajaikat (1931 Kassák Lajos 9314012, 90).

2a. (kissé rég) ’〈hibát, tévedést〉 kijavít, helyesbít, ill. 〈vétséget〉 helyrehoz, jóvátesz’ ❖ [Az olvasó] egyéb aprólék Nyomtatásbéli hibákat [...] magától-is el-igazithat (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3750, 132) | bal isméretet eligazítani ’s józanítani (1831 Széchenyi István CD1501) | most azért jöttem hozzád, hogy az ellened elkövetett vétkemet igazítsam el (1906 Gárdonyi Géza C1844, 99) | [Homolács Albin] abban szaladgál, hogy háromszáz pengős sikkasztását eligazítsa valahogy (1929 Bohuniczky Szefi CD10).

3. (kissé rég) ’〈ügyet, tennivalót〉(abban eljárva) elintéz, lebonyolít’ ❖ [mikor kedves kutyáját] meg-kellett-kötni, vagy verni, azt a’ ſzolgája által igazitotta-el (1776 Esopus meséi ford. C1642, 187) | Minekutána Sina úrnál pénzünk dolgát eligazítottuk, 17-én estve elkísért Fekete barátom a postahivatalhoz, hogy a gyorsszekérrel Bavariába, Münchenbe induljunk (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066001, 100) | azt mondá, hogy mihelyt valami sürgetős dolgát eligazithatja, sietni fog közénk (1847 Kemény Zsigmond 8235020, 134) | A rováspálczikán igazítják el az összes nagyobb számvetéseket; a ház ura arra jegyzi föl bevételeit; az árús azon könyveli el a maga tételeit (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

3a. (kissé rég) ’〈cselekvést, folyamatot〉 megfelelően vezet, irányít vki’ ❖ A’ Gyülést olly böltsen, és ſzépen tartotta ’S olly mértékleteſsen eligazitotta, Hogy minden tsudálta ebben böltseségét, S’ az Égig emelte mértékleteſségét (1796 Szentgyörgyi Gellért ford.–Birkenstock 7317001, 18) | az értelmesbeknek és hatalmasbaknak, – azoknak, kiknek tehetségükben áll a’ hazai ügyek folyamát és kifejlődését eligazitani, jut az édes emberi kötelesség, a’ társaság nem érettkoruaknak nézett egyedeit atyai gyámság alá venni, értelmi kifejlődésökről gondoskodni, hogy idővel azok is hasznos polgárokká válhassanak (1841 Pesti Hírlap CD61) | az 1849-68 közti időben pedig minden állami tevékenység a császári parancsok által igazíttatott el (1896 PallasLex. CD02) | Én nem ítélek el egy független, férjetlen nőt sem, hogyha kedvére éli világát akárkivel; ha bizonyos dekórumot megtart és ha különben el tudja igazítani az életét és nem szorul senkire (1911 Kaffka Margit 9290054, 143).

4. ’〈ember, állat v. dolog a keresett helyhez v. személyhez〉 elirányít, útbaigazít, ill. az utat mutatva elvezet vkit’ ❖ néhány Úri-személyek rendeltetnek melléjek, a’ kik azokat [...] az  Ki-rendelt helyjeikre el-igazíthassák (1790 Lambach Elek ford.–Barits C2881, 32) | [a jó tanár] hasonló azon útmutató-táblához, mely a vándort eligazitja oly ösvény felé is, melyet ő nem ismer, melyen sohasem járt, melyen őt nem követheti (1869 Ipolyi Arnold CD57) | Akármerre bárkit kérdeztem, törököt, vagy európait az utcákon, merre van a Lloyd Austriaco, [...] majd mindenik el tudott igazitani (1870 Kecskeméthy Aurél 8231001, 105) | Még nem voltam ebben a kórházban, a portás eligazított (1966 Népszava aug. 3. C4830, 3) | A bukaresti földrengés-katasztrófa után is megjelentek a Svájcban kiképzett kutyák, hogy [...] a föld alól érkező jelzések, emberi szagok nyomán eligazítsák a mentőosztagokat (1995 Szinák János–Veress István CD59).

4a. (tárgy n. is) ’felvilágosítással, útmutatással ellát(va a tájékozódásban segít, ill. vmire felkészít) vkit vki v. vmi’ ❖ véled a’ Sátánnak kell szövetkezni, de mind annak, és az ö késértetének trutzokra a’ Király téged Törvényel el-igazít (1773 Kónyi János ford.–Aulnoy C2741, 45) | nem találva felvilágositást, azért megyünk ellenségünkhöz, hogy ő az egyedüli mester még, ki az ügyben eligazithat (1872 Mitrovics Gyula 8313002, 80) | Nem kell szégyellni azt, hogyha az embert a hatodik érzéke igazítja el a tünetek szövevényében (1957 Benedek István 9041009, 258) | az erkölcs az, ami az embert eligazítja a bonyolult dolgok között (1976 Bajor Andor 1006014, 67) | Az előszó arra nézve is eligazít, hogy az írások eredeti egybegyűjtésének dátuma 1984 (1990 Imre László 2001029, 54).

4b. ’〈felettes személy beosztottat〉 a teendőkről, feladatokról utasításokkal ellát’ ❖ A sajtószabadság megsértésének, a pártállami módszerek visszatérésének tartjuk, ha a főszerkesztő vagy rajta keresztül a tulajdonos beleszól az írásunkba. [...] Lehet, hogy a tulajdonosnak nincs igaza, de joga mégiscsak van arra, hogy engem eligazítson, hiszen övé a lap (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a parancsnoknak] kell felmérni, hogy az akcióhoz hány emberre van szükség, milyen felszerelés kell hozzá, illetve hogyan kell a rendőröket eligazítani (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég v. nyj)(kérését megtagadva) elküld, ill. elűz, elzavar vhonnan vkit’ ❖ hogy méréſzeled te az én kedvemet meg-vetni, és kivánságomat meg-tagadni? nem nem, Bojárdó! olly meg-vetö-képen nem hagyom magamat tled-el-igazitatni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 272) | [a basa] 5 izben próbált külömbféle vég-vidékeken által-tsapni, de mindenünnen nagy kárral el-igazittatott (1789 Magyar Merkurius C0341, 791) | A’ kézírást mind én, mind Vitkovics több ízben kértük már vissza; de Kis azzal igazíta el bennünket mindenkor, hogy az a’ typographiában vagyon és már a’ hatodik ív nyomatik (1810 Szemere Pál C2561, 240) | eligazétani, elmaséróni: elküldeni, elkergetni (1904 Magyar Nyelvőr C5962, 421).

6. (biz, szépítő) ’alaposan elver, megver vkit’ ❖ William után azt a helyet kerestük fel, ahol az amerikai szabadságharc megindulásakor az első vér kicsordult. Valami lengyelt igazítottak itt el a „Liberty boy”-ok, vagyis a szabadságos fiúk. Ezen a környéken most is sok embert el lehetett volna igazítani, mert olyan furcsa és különösnézésű lakosságot, mint itten, sehol nem láttam soha (1934 Tamási Áron 9701005, 96) | – De azt beismeri, hogy fent a dobogón megverték Huntert? – El kellett igazítani, mert le akarta lőni Mick Jaggert. S ha mi eligazítunk valakit… (1971 Déry Tibor 9107017, 183).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eligazítandó, eligazíthat, eligazított, eligazíttat, eligazíttathatik, eligazíttatik; ÚMTsz.

eligazít tárgyas ige 4a4
1.
úgy igazít, rendez vmit, hogy az tetszetősen, ill. (vmely célnak) megfelelően álljon, ilyen helyzetben, állapotban legyen
Nem kivánjuk, hogy ingyen eſsék az alamisnád, muzsikálásunk által, reméllem, kedvedet tálaljuk [!]. Azért-is Atyám! rajta igazitsd-el-a’ hegeddet
(1790 Fejér György ford.)
a tisztelendő úr eligazítá magán stóláját, görbe fésűjével hátrasimította gazdag ősz haját
(1857 Jókai Mór)
holnaptól, úgy-e, eligazítjuk Máriának a kis vendéghálót?
(1913 Kaffka Margit)
[a tortaformába] belesimítom a piskótamasszát és úgy igazítom el a tetejét, hogy a közepe felé kissé homorú legyen a massza
(1989 Frank Júlia)
1a. (rég, ritk)
〈hadsereget〉 arra utasít, hogy meghatározott rend szerint felálljon, elrendeződjön, ill. 〈hadrendet〉 ilyen módon kialakít
el-adom, [a magyarok] miként igazíttyák-el magok’ Hadi-rendeket, és miként kelleſsék nékünk ellenek el-igazítani
(1786 Dugonics András)
jobb addig míglen  ſzalad, a’ Qvarét [= négyszögű harci alakzatot] mindenképpen hellyre állítani, úgy a’ Redouttákba [= sáncokban] is az ágyúkat, katonaſágot, jól el-igazítani, hogy a’ meg-újjított Attakjoknak ellent álhasſanak
(1789 Gvadányi József)
2. (kissé rég)
〈kérdést, vitás ügyet, problémát stb.〉 eldönt, ill. elrendez, megold
Vallyon ez igazé, vagy nem? nem az okoskodáſok hanem a’ tapaſztaltt probák igazitják el
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
Azon gyors F-vezér mind úntalan azonn vagyon, hogy a Frantzia ſereget [...] a dolgot el-igazító ütközetre kénſzerítheſſe
(1780 Magyar Hírmondó)
Ha a’ villongás két vármegye, vagy két különböző hatóság’ határa felett volna, akkor ezt nem az alispán, hanem a’ nádor által kinevezett biró igazítja el
(1845 Szűcs István)
Az, ami fölött a két fél vitatkozik, minden nehézségek nélkül könnyen eligazítható
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
[a feministák irodáiban] idősebb és fiatalabb nők adminisztrálnak, fogadják a jelentkezőket, beszélnek velük és megpróbálják eligazítani a bajaikat
(1931 Kassák Lajos)
2a. (kissé rég)
〈hibát, tévedést〉 kijavít, helyesbít, ill. 〈vétséget〉 helyrehoz, jóvátesz
[Az olvasó] egyéb aprólék Nyomtatásbéli hibákat [...] magától-is el-igazithat
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
bal isméretet eligazítani ’s józanítani
(1831 Széchenyi István)
most azért jöttem hozzád, hogy az ellened elkövetett vétkemet igazítsam el
(1906 Gárdonyi Géza)
[Homolács Albin] abban szaladgál, hogy háromszáz pengős sikkasztását eligazítsa valahogy
(1929 Bohuniczky Szefi)
3. (kissé rég)
〈ügyet, tennivalót〉 (abban eljárva) elintéz, lebonyolít
[mikor kedves kutyáját] meg-kellett-kötni, vagy verni, azt a’ ſzolgája által igazitotta-el
(1776 Esopus meséi ford.)
Minekutána Sina úrnál pénzünk dolgát eligazítottuk, 17-én estve elkísért Fekete barátom a postahivatalhoz, hogy a gyorsszekérrel Bavariába, Münchenbe induljunk
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
azt mondá, hogy mihelyt valami sürgetős dolgát eligazithatja, sietni fog közénk
(1847 Kemény Zsigmond)
A rováspálczikán igazítják el az összes nagyobb számvetéseket; a ház ura arra jegyzi föl bevételeit; az árús azon könyveli el a maga tételeit
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
3a. (kissé rég)
〈cselekvést, folyamatot〉 megfelelően vezet, irányít vki
A’ Gyülést olly böltsen, és ſzépen tartotta ’S olly mértékleteſsen eligazitotta, Hogy minden tsudálta ebben böltseségét, S’ az Égig emelte mértékleteſségét
(1796 Szentgyörgyi Gellért ford.Birkenstock)
az értelmesbeknek és hatalmasbaknak, – azoknak, kiknek tehetségükben áll a’ hazai ügyek folyamát és kifejlődését eligazitani, jut az édes emberi kötelesség, a’ társaság nem érettkoruaknak nézett egyedeit atyai gyámság alá venni, értelmi kifejlődésökről gondoskodni, hogy idővel azok is hasznos polgárokká válhassanak
(1841 Pesti Hírlap)
az 1849-68 közti időben pedig minden állami tevékenység a császári parancsok által igazíttatott el
(1896 PallasLex.)
Én nem ítélek el egy független, férjetlen nőt sem, hogyha kedvére éli világát akárkivel; ha bizonyos dekórumot megtart és ha különben el tudja igazítani az életét és nem szorul senkire
(1911 Kaffka Margit)
4.
〈ember, állat v. dolog a keresett helyhez v. személyhez〉 elirányít, útbaigazít, ill. az utat mutatva elvezet vkit
néhány Úri-személyek rendeltetnek melléjek, a’ kik azokat [...] az  Ki-rendelt helyjeikre el-igazíthassák
(1790 Lambach Elek ford.Barits)
[a jó tanár] hasonló azon útmutató-táblához, mely a vándort eligazitja oly ösvény felé is, melyet ő nem ismer, melyen sohasem járt, melyen őt nem követheti
(1869 Ipolyi Arnold)
Akármerre bárkit kérdeztem, törököt, vagy európait az utcákon, merre van a Lloyd Austriaco, [...] majd mindenik el tudott igazitani
(1870 Kecskeméthy Aurél)
Még nem voltam ebben a kórházban, a portás eligazított
(1966 Népszava aug. 3.)
A bukaresti földrengés-katasztrófa után is megjelentek a Svájcban kiképzett kutyák, hogy [...] a föld alól érkező jelzések, emberi szagok nyomán eligazítsák a mentőosztagokat
(1995 Szinák János–Veress István)
4a. (tárgy n. is)
felvilágosítással, útmutatással ellát(va a tájékozódásban segít, ill. vmire felkészít) vkit vki v. vmi
véled a’ Sátánnak kell szövetkezni, de mind annak, és az ö késértetének trutzokra a’ Király téged Törvényel el-igazít
(1773 Kónyi János ford.Aulnoy)
nem találva felvilágositást, azért megyünk ellenségünkhöz, hogy ő az egyedüli mester még, ki az ügyben eligazithat
(1872 Mitrovics Gyula)
Nem kell szégyellni azt, hogyha az embert a hatodik érzéke igazítja el a tünetek szövevényében
(1957 Benedek István)
az erkölcs az, ami az embert eligazítja a bonyolult dolgok között
(1976 Bajor Andor)
Az előszó arra nézve is eligazít, hogy az írások eredeti egybegyűjtésének dátuma 1984
(1990 Imre László)
4b.
〈felettes személy beosztottat〉 a teendőkről, feladatokról utasításokkal ellát
A sajtószabadság megsértésének, a pártállami módszerek visszatérésének tartjuk, ha a főszerkesztő vagy rajta keresztül a tulajdonos beleszól az írásunkba. [...] Lehet, hogy a tulajdonosnak nincs igaza, de joga mégiscsak van arra, hogy engem eligazítson, hiszen övé a lap
(1994 Magyar Hírlap)
[a parancsnoknak] kell felmérni, hogy az akcióhoz hány emberre van szükség, milyen felszerelés kell hozzá, illetve hogyan kell a rendőröket eligazítani
(1999 Magyar Hírlap)
5. (rég v. nyj)
(kérését megtagadva) elküld, ill. elűz, elzavar vhonnan vkit
hogy méréſzeled te az én kedvemet meg-vetni, és kivánságomat meg-tagadni? nem nem, Bojárdó! olly meg-vetö-képen nem hagyom magamat tled-el-igazitatni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[a basa] 5 izben próbált külömbféle vég-vidékeken által-tsapni, de mindenünnen nagy kárral el-igazittatott
(1789 Magyar Merkurius)
A’ kézírást mind én, mind Vitkovics több ízben kértük már vissza; de Kis azzal igazíta el bennünket mindenkor, hogy az a’ typographiában vagyon és már a’ hatodik ív nyomatik
(1810 Szemere Pál)
eligazétani, elmaséróni: elküldeni, elkergetni
(1904 Magyar Nyelvőr)
6. (biz, szépítő)
alaposan elver, megver vkit
William után azt a helyet kerestük fel, ahol az amerikai szabadságharc megindulásakor az első vér kicsordult. Valami lengyelt igazítottak itt el a „Liberty boy”-ok, vagyis a szabadságos fiúk. Ezen a környéken most is sok embert el lehetett volna igazítani, mert olyan furcsa és különösnézésű lakosságot, mint itten, sehol nem láttam soha
(1934 Tamási Áron)
– De azt beismeri, hogy fent a dobogón megverték Huntert? – El kellett igazítani, mert le akarta lőni Mick Jaggert. S ha mi eligazítunk valakit…
(1971 Déry Tibor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, eligazítandó, eligazíthat, eligazított, eligazíttat, eligazíttathatik, eligazíttatik; ÚMTsz.

Beállítások