elintézés fn 4B

1. ’az elintéz igével kifejezett cselekvés’ ❖ a Város házába méne, a mesterséges tsinálmányokért való jutalomnak el-intézésére (1783 Magyar Hírmondó C0271, 331).

2. (rég) ’vmely kérdésben, ügyben született döntés, határozat, ítélet (írott szövege)’ ❖ ſenki az ollyatén dolgokban, mellyek az els Biráknak itéletét illeti, az fellyebb való Birákhoz Inſtántziájával folyamodni addig ne méréſzellyen, még az els trvényes Biró eltt dolga el-intézésre nem vólt (1782 Instanciák csinálásának módja ford. 7505003, a3[r]) | megyei körlevelek, mellyek országgyülési elintézést követelnek (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Pest megye vám- és bankügyi feliratát az aljegyző] véleményes előkészités végett a közjogi és jogügyi szakosztályhoz utasitotta; ezen elintézést az alispán april 10-én maga irta alá (1877 Budapest 8674001, 5) | Elnök jelenti, hogy az egyesületnek a muzeumi épület kibővitése tárgyában a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter urhoz felterjesztett kérvénye kedvezőtlen elintézést nyert (1895 Erdély 8615001, 130).

3. (rég) ’vminek a megtételére, végrehajtására vonatk. szándék, terv, ill. utasítás, rendelkezés, parancs’ ❖ a’ Teremtés egy ollyan tökéletes planum vagy el-intézés, a’ mellyet a’ leg-Föbb Böltseſség gondolt-ki, és a’ leg-tökéleteſebb Hatalom vitt véghez (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 99) | [Székely Ádám] nagy árru könyveket hozatott […] olly el-íntézéſſel, hogy a könyvek a Kolo’svári Református Tanúló Tárſaság […] számára valók légyenek (1780 Magyar Hírmondó C0268, 775) | Ordinalis: Rendelés, el rendelés, parancsolat, el intézés (1807 Ottlik Dániel C3374, 114) | hogy az elintézés és a kivitel passzendek, s hogy prózád itt épen olyan eleven és praecis, mint a milyen méltóságos és ünnepi a Töredékekben, azt hiszem és vallom (1823 Szemere Pál 8439044, 214).

4. (ritk) ’vmely terv, szándék megvalósítását, ill. utasítás, rendelkezés végrehajtását szolgáló tevékenység (módja)’ ❖ legtöbb helyeken Magyar hazánkban, a’ Lótenyésztés általjában való káros lételének csupán a’ rossz Elintézés az oka (1828 Széchenyi István CD1501) | a trónfosztó törvényhez a kisgazdáknak vajmi kevés közük van. Ezt maga IV. Károly idézte elő esztelen puccskisérletével […]. Teljesen mellékes ebben a vonatkozásban, hogy az elintézés ilyetén módját jól vagy rosszul csinálta-e a nagy véletlen (1921 Népszava 2136001, 1) | Az egyetlen felelősségi elv, a vétkesség, hiányzik, a gépezet felmondta a szolgálatot, a jogi rendezés elmarad […]. A tárgyilagos szemlélőt azonban ez a leegyszerűsített elintézés semmi esetre sem fogja kielégíteni (1957 Marton Géza 1106001, 59).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elintézés főnév 4B
1.
az elintéz igével kifejezett cselekvés
a Város házába méne, a mesterséges tsinálmányokért való jutalomnak el-intézésére
(1783 Magyar Hírmondó)
2. (rég)
vmely kérdésben, ügyben született döntés, határozat, ítélet (írott szövege)
ſenki az ollyatén dolgokban, mellyek az els Biráknak itéletét illeti, az fellyebb való Birákhoz Inſtántziájával folyamodni addig ne méréſzellyen, még az els trvényes Biró eltt dolga el-intézésre nem vólt
(1782 Instanciák csinálásának módja ford.)
megyei körlevelek, mellyek országgyülési elintézést követelnek
(1843 Pesti Hírlap)
[Pest megye vám- és bankügyi feliratát az aljegyző] véleményes előkészités végett a közjogi és jogügyi szakosztályhoz utasitotta; ezen elintézést az alispán april 10-én maga irta alá
(1877 Budapest)
Elnök jelenti, hogy az egyesületnek a muzeumi épület kibővitése tárgyában a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter urhoz felterjesztett kérvénye kedvezőtlen elintézést nyert
(1895 Erdély)
3. (rég)
vminek a megtételére, végrehajtására vonatk. szándék, terv, ill. utasítás, rendelkezés, parancs
a’ Teremtés egy ollyan tökéletes planum vagy el-intézés, a’ mellyet a’ leg-Föbb Böltseſség gondolt-ki, és a’ leg-tökéleteſebb Hatalom vitt véghez
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
[Székely Ádám] nagy árru könyveket hozatott […] olly el-íntézéſſel, hogy a könyvek a Kolo’svári Református Tanúló Tárſaság […] számára valók légyenek
(1780 Magyar Hírmondó)
Ordinalis: Rendelés, el rendelés, parancsolat, el intézés
(1807 Ottlik Dániel)
hogy az elintézés és a kivitel passzendek, s hogy prózád itt épen olyan eleven és praecis, mint a milyen méltóságos és ünnepi a Töredékekben, azt hiszem és vallom
(1823 Szemere Pál)
4. (ritk)
vmely terv, szándék megvalósítását, ill. utasítás, rendelkezés végrehajtását szolgáló tevékenység (módja)
legtöbb helyeken Magyar hazánkban, a’ Lótenyésztés általjában való káros lételének csupán a’ rossz Elintézés az oka
(1828 Széchenyi István)
a trónfosztó törvényhez a kisgazdáknak vajmi kevés közük van. Ezt maga IV. Károly idézte elő esztelen puccskisérletével […]. Teljesen mellékes ebben a vonatkozásban, hogy az elintézés ilyetén módját jól vagy rosszul csinálta-e a nagy véletlen
(1921 Népszava)
Az egyetlen felelősségi elv, a vétkesség, hiányzik, a gépezet felmondta a szolgálatot, a jogi rendezés elmarad […]. A tárgyilagos szemlélőt azonban ez a leegyszerűsített elintézés semmi esetre sem fogja kielégíteni
(1957 Marton Géza)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások