elintéz ts ige 4b

1. ’〈tevékenységet, munkát, feladatot〉 elvégez, teljesít, végrehajt’ ❖ [ha] tágúlni kezd a’ betegſég ’s könnyebbedni, a’ hurut ſzünik [...] akkor oſztán elég, tſak az élet rend tártáſát, úgy el intézni, a’ mint fellyebb tanitottuk (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 71) | ezen munkák a lehető legkissebb erő- s idővesztegetés nélkül elintéztethessenek (1865 Zsigmondy Vilmos 8542004, 83) | a fehérjék (hús) feldolgozását pedig nagyjában már a gyomornedvek elintézték (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az anya kiszáll a kocsiból, hogy egy apróbb bevásárlást elintézzen (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044003, 39) | A nemrégiben megjelent Hammerite festékkel mindent egy dobozból, sőt, egyetlen munkamenetben is elintézhetünk (1996 Lakáskultúra CD39).

1a. ’a vele kapcs. teendőket elvégezve ellát vkit v. vmit’ ❖ Lovakat az istállóba vezették, el-is-intézték (1804 Dugonics András C1475, 76) | A gazdaságot elintézné az asszony, a lány, meg az orosz, ő meg járná a vármegyét, kereskedvén az árukkal a hadsereg számára (1916 Erdősi Dezső CD10) | és Fridolin már a legkésőbben járó ebédvendégeket is elintézte (1927 Krúdy Gyula CD54) | Másnap délben, hogy bekaptam az ebédet és elintéztem a jószágokat, elsiettem a Józsihoz (1954 Darvas József 9101013, 70) | A mosatlant is elintézik (1994 Szántó Piroska 1166004, 272).

2. ’〈vmely ügyet〉(abban eljárva) lebonyolít, a megoldásig, befejezésig visz, ill. 〈rendezetlen, megoldásra váró helyzetet, vitát, viszályt stb.〉 elrendez, eligazít’ ❖ az orvoſſágoknak rend ſzerént való ki-ſzolgáltatáſát, hazánkban lehetetlen dolog jól el-intézni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 585) | A’ Bankó-Czéduláknak Ércz-Pénzre váltatását elintézi (1816 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632002, 372) | A polgári társadalom bel bátorsága kivánja, hogy mindenkinek joga föntartassék, és a pörös ügyek egyszerüleg, kevés költséggel, gyorsan, és részre hajlatlanul elintéztessenek (1847 Ramóczy Valerián 8388002, 27) | Velünk intézze el, ha velünk van baja! (1860 Baksay Sándor C0735, 216) | A Nemzetek szövetségének feladata, hogy az egyes államok között fölmerült vitás kérdéseket békés úton elintézze (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 33) | Elintézte a sírásást a temetőcsősznél (1979 NéprajziLex. CD47).

2a. ’közbenjárással befolyásánál, ügyességénél fogva elér, kieszközöl vmit’ ❖ Legfelsőbb engedelemnél fogva a’ budapesti nőegyletek egy monarchiánk-szerte játszandó sorsjátékot intézének el (1843 Pesti Hírlap CD61) | Amannak igazi atyja Zeus, a ki azonban elintézi, hogy fiát Asterion, a Thessaliából bevándorolt Tectamus fia, Dorus unokája örökbe fogadja (1904 ÓkoriLex. CD28) | még azt is elintézték neki, hogy munkaidőben se kelljen a műhelyben tartózkodnia (1966 Moldova György 9449002, 143) | Csináljunk filmet a könyvedből – javasolja Aczél –, elintézem (1994 Szántó Piroska 1166004, 268).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy a tárgyban megnevezett dologgal kapcs. intéznivalókat elvégzi, lebonyolítja vki〉’ ❖ Minekutánna [a király] az adót így el-intézte vólna [...], ezeket rendelte: (1792 Gvadányi József ford.–Voltaire C1941, 132) | a’ ſzegényebb sorsú, és egygybb Apák magok nem tudnak nevelni, ’s a’ ſzükséges költségek is reá nintsen, azért a’ Statusnak magának kell azon igyekezni, hogy réſzérl a’ nevelésre ſzólgáló eſzközök közönségesen jól elintéztessenek (1806 Teleki László¹ 8472005, 144) | [a belügyi államtitkár] elintézi a kegyelmi kérvényeket, kinevezi az inspektorokat (1896 PallasLex. CD02) | Az asztalomon már egy csomó üzleti levél gyűlt össze, s nekem kellett elintéznem valamennyit (1957 Gyergyai Albert ford.–Camus 9202007, 31) | az útleveleket 3 nap alatt intézték el (1992 Magyar reformátusok CD1210).

2c. ’〈gyakr. negatív értékítélet megnyilvánulásaként annak kif-ére, hogy csak felszínesen, röviden(, nem érdemben) foglalkozik vkivel v. vmivel vki〉’ ❖ Ne tessék bennünket könnyen elintézni, hogy „elfogultak”, „gyűlölködők”, „zsidóliberálisok” vagyunk (1901 Ady Endre CD0801) | egy-két nagyobb írót röviden elintéz, pl. Tolnai Lajost öt sorban (1935 Ongrádi József 1115001, 66) | Sommásan elintézte a forradalmat: fasiszták voltak, kapitalizmust akartak (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 64) | egy vállrándítással elintézik ezt a kellemetlen dolgot (1991 Fülöp Márta 2050001, 10).

3. (biz) ’csúfosan helybenhagy vkit, ill. erkölcsileg, anyagilag, társadalmilag stb. lehetetlen helyzetbe hoz, tönkretesz vkit v. vmit’ ❖ az a bizonyos ur egy fricskával el fogja intézni az X. Y. urat (1898 Ambrus Zoltán C0602, 90) | a szektákat tisztára közigazgatási úton szeretnék elintézni (1937 Féja Géza 9138003, 121) | ugy elintéztek, hogy mozdúlni sem tudtunk (1947 Szabad Föld márc. 2. C1537, 5) | Van egy lány... csúnyául elintéztem egy lányt. Szűz volt. Nem akarta... (1962 Népszabadság nov. 4. C4814, 10) | [Hitler] lerohanta Norvégiát, Dániát, a Németalföldet, majd játszi könnyedséggel elintézte a kontinens egyik legerősebb katonai hatalmát, Franciaországot (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | Irgalmatlanul elintézte a kritika [a bemutatott színdarabot] (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (biz) ’eltesz láb alól, megöl’ ❖ Én azt vállaltam, hogy önt elintézem – szólt Maszkerádi kisasszony hideg hanggal [...]. – Én megszabadítom öntől ezt a vidéket, mint egy kellemetlen személyiségtől (1918 Krúdy Gyula CD54) | Nagyobb veszedelmet is láttam már, a bikáknál. Melyik bika tudja úgy elintézni az embert, mint a géppuska? (1943–1957 Sőtér István ford.–Hemingway 9455015, 150) | Néhány házból szórványos lövöldözés fogadta a csapatokat, az elkövetőket azonnal „elintézték(2000 Ungváry Krisztián CD17).

4. (rég) ’〈(több) tárgyat, dolgot, es. személyt〉 vmely rend szerint elhelyez, elrendez, ill. 〈vmely területet, térséget, helyet〉 berendez’ ❖ [ha] az ollyas nyugvó Táborok olly móddal intéztetnek-el, a’ mint itten én megmutattam, véghetetlen haſznok vagyon, és így a’ rend [...] az egéſz táborozásban maga-magát fel-tartja (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 36) | Az egéſſz ſereg, 4 ſzegü formákra el-intézve, 3 Tsata rendekbe (Treffen) állott (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419010, 326) | [Kassa] épületjei az egész országban legszebb és legcsinosabb renddel vannak elintézve (1831 Zádor Elek 8532005, 242) | Egy jól elintézett konyhában szükségesnek látom a’ rendes edényeken kivül: 1.) Hogy a’ már felebb említett réz, vagy más függő üstben mindég víz álljon az edények’ vagy apró marhák’ hirtelen megkivántató tisztítására (1846 Zelena Ferenc 8534001, 4) | Bámulni lehet rajta, milly pontosan irányozza a vetágyut, milly ügyesen intézi el a bomba kanóczát, hogy épen odaessék és ott pattanjon el, a hogy ő elszánta (1855 Vasárnapi Újság CD56).

4a. (rég) ’elküld, rendel vhova v. vhonnan vkit’ ❖ Vitézek, Kiket követségre én moſt el-intézek, Szolgálatotokért minden jókat téſzek (1777 Kónyi János C2731, 112) | El-intézi elöbb öket [ti. a kérőket] a’ poklokra, Kit hegyes dárdára, kit lapos kardokra, Nyilra egynehányat, a’ többit bárdokra, Jönnek ſegitöi e’ diadalmokra (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 197) | a’ többi Kunokat [...] különbféle tsoportokra, ’s familiákra oſztván, a’ Királyi fldekre [...] el-intézte, ’s helyheztette (1796 Svastics Ignác C3762, 398) | mi hamar el fogom őket innét intézni (1830 Bajza József ford.–Schröder¹ C0728, 181).

5. (rég) ’eldönt, elhatároz vki vmit’ ❖ Úgyannyira meg-is-tettſzett Árpádnak Zeged-vároſfa: hogy már akkor el-intézte magában fel-magasztaltatását, és különös kegyelmeinek reá árafztását (1786 Dugonics András C1470, 163) | derekasan végre-hajtotta, jól elintézett szándékát (1792 Magyar Hírmondó C5809, 205) | Ritkán sül el úgy az ügyekezet, ammint az ember elintézi (1808 Verseghy Ferenc ford.–Unger C4424, 265).

5a. (rég)(nagymértékben) befolyásol, ill. megszab vki v. vmi vmit’ ❖ Ez megadja literatúránknak a’ directiót, ’s elintézte a’ tónust, melly eránt még olly felette sok ideig tartott volna a’ versengés (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 434) | úgy kell a’ szántás idejét elintézni, ha az idő, és erő engedi, hogy a’ Zabvetés után legfeljebb hét héttel ugaroljunk (1818 Nagyváthy János 8328002, 50) | a’ váltóböcsnek kellet volna azon arányosságot elintézni, mellyel az ezüst a’ papiroshoz képest áll (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 256) | [a Tybalt és Rómeó közti] párbaj legközelebbi okozatja Romeo számüzetése, melly a’ szomorujátékra olly elintéző befolyással van (1845 Életképek C0102, 282).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. intéz; ÉKsz.; SzT. ~, elintézendő, elintézett, elintéztet, elintéztetik

elintéz tárgyas ige 4b
1.
〈tevékenységet, munkát, feladatot〉 elvégez, teljesít, végrehajt
[ha] tágúlni kezd a’ betegſég ’s könnyebbedni, a’ hurut ſzünik [...] akkor oſztán elég, tſak az élet rend tártáſát, úgy el intézni, a’ mint fellyebb tanitottuk
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ezen munkák a lehető legkissebb erő- s idővesztegetés nélkül elintéztethessenek
(1865 Zsigmondy Vilmos)
a fehérjék (hús) feldolgozását pedig nagyjában már a gyomornedvek elintézték
(1929 Az állatok világa ford.)
Az anya kiszáll a kocsiból, hogy egy apróbb bevásárlást elintézzen
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
A nemrégiben megjelent Hammerite festékkel mindent egy dobozból, sőt, egyetlen munkamenetben is elintézhetünk
(1996 Lakáskultúra)
1a.
a vele kapcs. teendőket elvégezve ellát vkit v. vmit
Lovakat az istállóba vezették, el-is-intézték
(1804 Dugonics András)
A gazdaságot elintézné az asszony, a lány, meg az orosz, ő meg járná a vármegyét, kereskedvén az árukkal a hadsereg számára
(1916 Erdősi Dezső)
és Fridolin már a legkésőbben járó ebédvendégeket is elintézte
(1927 Krúdy Gyula)
Másnap délben, hogy bekaptam az ebédet és elintéztem a jószágokat, elsiettem a Józsihoz
(1954 Darvas József)
A mosatlant is elintézik
(1994 Szántó Piroska)
2.
〈vmely ügyet〉 (abban eljárva) lebonyolít, a megoldásig, befejezésig visz, ill. 〈rendezetlen, megoldásra váró helyzetet, vitát, viszályt stb.〉 elrendez, eligazít
az orvoſſágoknak rend ſzerént való ki-ſzolgáltatáſát, hazánkban lehetetlen dolog jól el-intézni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ Bankó-Czéduláknak Ércz-Pénzre váltatását elintézi
(1816 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A polgári társadalom bel bátorsága kivánja, hogy mindenkinek joga föntartassék, és a pörös ügyek egyszerüleg, kevés költséggel, gyorsan, és részre hajlatlanul elintéztessenek
(1847 Ramóczy Valerián)
Velünk intézze el, ha velünk van baja!
(1860 Baksay Sándor)
A Nemzetek szövetségének feladata, hogy az egyes államok között fölmerült vitás kérdéseket békés úton elintézze
(1928 TolnaiÚjLex.)
Elintézte a sírásást a temetőcsősznél
(1979 NéprajziLex.)
2a.
közbenjárással befolyásánál, ügyességénél fogva elér, kieszközöl vmit
Legfelsőbb engedelemnél fogva a’ budapesti nőegyletek egy monarchiánk-szerte játszandó sorsjátékot intézének el
(1843 Pesti Hírlap)
Amannak igazi atyja Zeus, a ki azonban elintézi, hogy fiát Asterion, a Thessaliából bevándorolt Tectamus fia, Dorus unokája örökbe fogadja
(1904 ÓkoriLex.)
még azt is elintézték neki, hogy munkaidőben se kelljen a műhelyben tartózkodnia
(1966 Moldova György)
Csináljunk filmet a könyvedből – javasolja Aczél –, elintézem
(1994 Szántó Piroska)
2b.
〈annak kif-ére, hogy a tárgyban megnevezett dologgal kapcs. intéznivalókat elvégzi, lebonyolítja vki〉
Minekutánna [a király] az adót így el-intézte vólna [...], ezeket rendelte:
(1792 Gvadányi József ford.Voltaire)
a’ ſzegényebb sorsú, és egygybb Apák magok nem tudnak nevelni, ’s a’ ſzükséges költségek is reá nintsen, azért a’ Statusnak magának kell azon igyekezni, hogy réſzérl a’ nevelésre ſzólgáló eſzközök közönségesen jól elintéztessenek
(1806 Teleki László¹)
[a belügyi államtitkár] elintézi a kegyelmi kérvényeket, kinevezi az inspektorokat
(1896 PallasLex.)
Az asztalomon már egy csomó üzleti levél gyűlt össze, s nekem kellett elintéznem valamennyit
(1957 Gyergyai Albert ford.Camus)
az útleveleket 3 nap alatt intézték el
(1992 Magyar reformátusok)
2c.
〈gyakr. negatív értékítélet megnyilvánulásaként annak kif-ére, hogy csak felszínesen, röviden(, nem érdemben) foglalkozik vkivel v. vmivel vki〉
Ne tessék bennünket könnyen elintézni, hogy „elfogultak”, „gyűlölködők”, „zsidóliberálisok” vagyunk
(1901 Ady Endre)
egy-két nagyobb írót röviden elintéz, pl. Tolnai Lajost öt sorban
(1935 Ongrádi József)
Sommásan elintézte a forradalmat: fasiszták voltak, kapitalizmust akartak
(1978 Kabdebó Tamás)
egy vállrándítással elintézik ezt a kellemetlen dolgot
(1991 Fülöp Márta)
3. (biz)
csúfosan helybenhagy vkit, ill. erkölcsileg, anyagilag, társadalmilag stb. lehetetlen helyzetbe hoz, tönkretesz vkit v. vmit
az a bizonyos ur egy fricskával el fogja intézni az X. Y. urat
(1898 Ambrus Zoltán)
a szektákat tisztára közigazgatási úton szeretnék elintézni
(1937 Féja Géza)
ugy elintéztek, hogy mozdúlni sem tudtunk
(1947 Szabad Föld márc. 2.)
Van egy lány... csúnyául elintéztem egy lányt. Szűz volt. Nem akarta...
(1962 Népszabadság nov. 4.)
[Hitler] lerohanta Norvégiát, Dániát, a Németalföldet, majd játszi könnyedséggel elintézte a kontinens egyik legerősebb katonai hatalmát, Franciaországot
(1993 A magyarság kézikönyve)
Irgalmatlanul elintézte a kritika [a bemutatott színdarabot]
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (biz)
eltesz láb alól, megöl
Én azt vállaltam, hogy önt elintézem – szólt Maszkerádi kisasszony hideg hanggal [...]. – Én megszabadítom öntől ezt a vidéket, mint egy kellemetlen személyiségtől
(1918 Krúdy Gyula)
Nagyobb veszedelmet is láttam már, a bikáknál. Melyik bika tudja úgy elintézni az embert, mint a géppuska?
(1943–1957 Sőtér István ford.Hemingway)
Néhány házból szórványos lövöldözés fogadta a csapatokat, az elkövetőket azonnal „elintézték
(2000 Ungváry Krisztián)
4. (rég)
(több) tárgyat, dolgot, es. személyt〉 vmely rend szerint elhelyez, elrendez, ill. 〈vmely területet, térséget, helyet〉 berendez
[ha] az ollyas nyugvó Táborok olly móddal intéztetnek-el, a’ mint itten én megmutattam, véghetetlen haſznok vagyon, és így a’ rend [...] az egéſz táborozásban maga-magát fel-tartja
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Az egéſſz ſereg, 4 ſzegü formákra el-intézve, 3 Tsata rendekbe (Treffen) állott
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[Kassa] épületjei az egész országban legszebb és legcsinosabb renddel vannak elintézve
(1831 Zádor Elek)
Egy jól elintézett konyhában szükségesnek látom a’ rendes edényeken kivül: 1.) Hogy a’ már felebb említett réz, vagy más függő üstben mindég víz álljon az edények’ vagy apró marhák’ hirtelen megkivántató tisztítására
(1846 Zelena Ferenc)
Bámulni lehet rajta, milly pontosan irányozza a vetágyut, milly ügyesen intézi el a bomba kanóczát, hogy épen odaessék és ott pattanjon el, a hogy ő elszánta
(1855 Vasárnapi Újság)
4a. (rég)
elküld, rendel vhova v. vhonnan vkit
Vitézek, Kiket követségre én moſt el-intézek, Szolgálatotokért minden jókat téſzek
(1777 Kónyi János)
El-intézi elöbb öket [ti. a kérőket] a’ poklokra, Kit hegyes dárdára, kit lapos kardokra, Nyilra egynehányat, a’ többit bárdokra, Jönnek ſegitöi e’ diadalmokra
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
a’ többi Kunokat [...] különbféle tsoportokra, ’s familiákra oſztván, a’ Királyi fldekre [...] el-intézte, ’s helyheztette
(1796 Svastics Ignác)
mi hamar el fogom őket innét intézni
(1830 Bajza József ford.Schröder¹)
5. (rég)
eldönt, elhatároz vki vmit
Úgyannyira meg-is-tettſzett Árpádnak Zeged-vároſfa: hogy már akkor el-intézte magában fel-magasztaltatását, és különös kegyelmeinek reá árafztását
(1786 Dugonics András)
derekasan végre-hajtotta, jól elintézett szándékát
(1792 Magyar Hírmondó)
Ritkán sül el úgy az ügyekezet, ammint az ember elintézi
(1808 Verseghy Ferenc ford.Unger)
5a. (rég)
(nagymértékben) befolyásol, ill. megszab vki v. vmi vmit
Ez megadja literatúránknak a’ directiót, ’s elintézte a’ tónust, melly eránt még olly felette sok ideig tartott volna a’ versengés
(1805 Kazinczy Ferenc)
úgy kell a’ szántás idejét elintézni, ha az idő, és erő engedi, hogy a’ Zabvetés után legfeljebb hét héttel ugaroljunk
(1818 Nagyváthy János)
a’ váltóböcsnek kellet volna azon arányosságot elintézni, mellyel az ezüst a’ papiroshoz képest áll
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
[a Tybalt és Rómeó közti] párbaj legközelebbi okozatja Romeo számüzetése, melly a’ szomorujátékra olly elintéző befolyással van
(1845 Életképek)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. intéz; ÉKsz.; SzT. ~, elintézendő, elintézett, elintéztet, elintéztetik

Beállítások