elkezd ige és segédszó 3b10

I. ige

1. ts (implicit tárggyal is, segédszószerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó tartós, huzamos cselekvésnek, tevékenységnek, ill. a tárggyal kifejezett dolog elkészítésének, megvalósításának stb. első mozzanatát (több résztvevő közül elsőként) megteszi vki, es. vmi〉’ ❖ a’ moſás pedig ſpongyiával mégyen véghez, el-kezdvén ortzájokon, flek tvén, [...] egéſz teſteket moſogaſſák (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 388) | a’ vaſtagabb veſzſz-karókat tsak gömböjen a’ vaſtagabb végit meg-hegyezvén és az el-kezdett Kas tsútsába ütvén helyhezteſſed (1788 Ravazdy András 7276001, 20) | Nálunk a’ szüretet némellyek már tegnap elkezdették (1841 Pesti Hírlap CD61) | Utoljára elkezdé, hogy igen fontos ügyről kellene uratyjával beszélni (1872 Zichy Géza 8538018, 22) | [A játszók közül] elkezdi az első a lapdát a falra dobni és elkapni [...]. Ha elejti a lapdát, következik a másik (1878 Hamary Béla 8178001, 9) | felhangzik a hármas ütés, a zenekar elkezdi... (1890 Budapesti Hírlap jan. 17. C4737, 4) | megesik, hogy a hirtelenül megijesztett állat fejvesztetten elkezd menekülni (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A három kutatószonda 1999. december elején elkezdte a leszállást a Mars déli pólusán (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rendsz. segédszószerűen) ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó folyamat első, kezdeti szakaszába kerül vmi, vki〉’ ❖ némelly orvos vizek az edénybenn elkezdenek forrani, és igy az edény knnyen megreped (1782 A magyarországi orvosvizekről ford. C2880, 41) | már ſzleink is el kezdették a’ virágzást (1793 Magyar Hírmondó 7444087, 938) | S elgondolám, hogy végkép elhagyom: Elkezde fájni a szivem nagyon (1844 Petőfi Sándor CD01) | alig kezdett el az ég szürkülni (1853 Jókai Mór CD18) | már a második forduló után elkezdett szédülni (1904 Tutsek Anna 8495005, 188) | [a Nílus] a Vadi Halfa alatt elkezd szélesedni (1916 RévaiNagyLex. C5710, 480) | hirtelen elkezdtek záporozni a golyók, a sátrat is fecnikre szaggatták (1990 Róna Annamária ford.–Herr 2011013, 46) | az idő visszafordíthatatlan folyamat, és három-négy év múlva az én kiskutyám tényleg elkezdett öregedni (1992 Népszabadság márc. 14. C7842, 27).

1b. ’〈annak kif-ére, hogy belép vmely időszakba, ill. vmely folyamatnak a kezdeti szakaszába vki, vmi〉’ ❖ Reggel ha fel-ſerken [az istenfélő ember], az  leg-els gondolatját botsátja az egekre, hogy meg-ſzentelje a’ napot, mellyet el-kezdett (1787 Péczeli József ford.–Young 7267030, 374) | Ha mikor el kezded gyenge életedet, Előre láthatnád minden esetedet: Vissza kivánkoznál a nagy természetbe (1803 Bessenyei György¹ ford.–Pope C1102, 116) | Harmincadik évét gyászban kezdi el a folyóirat. Nagy munkatársának, Kosztolányi Dezsőnek neve nincs többé az élén (1937 Bálint György CD10) | a Ház lassan a következő hetekben befejezi munkáját és nyári szabadságát elkezdi (1996 Országgyűlési Napló CD62) | [anyagi forrásai] olyan szűkösek, hogy félő: az egyetem a következő tanévet nem tudja majd elkezdeni(1996 Figyelő CD2601).

2. ts (segédszószerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely rendszeres tevékenység űzésébe fog, ill. vmely magatartást, szokást felvesz, v. a szóban forgó képességnek birtokába jut vki, vmi〉’ ❖ ha valamely teremtése elkezdett gonosz lenni, [Isten] miért nem ölte meg mindjárt, mikor szabadok kezébenn menykövei? (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044009, 97) | míolta az Anglus a’ nádtzúkrot Európából kirekesztette, fábrikai módon is elkezdették abból [ti. a juharfa nedvéből] a’ tzúkrot készíteni (1805 Pethe Ferenc 8364019, 586) | A ki el nem kezdette a dohányzást, bele ne kapjon, mert [...] olly zsarnokot ültet fejére, kitől egy könnyen meg nem menekülend (1844 Zimmermann Jakab 8560002, 26) | mikor kezdte el a nemi életet? (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 171) | A lányok hamarabb kezdenek el járni és hamarabb érik el a serdülőkort (1997 PedagógiaiLex. C6810, 553) | a hetedik, nyolcadik generáció után a háziasított rókák már éppen úgy imádták az embereket, mint azt a kutyák szokták. Ami viszont váratlan volt, az az, hogy elkezdtek ugatni (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (hat-i ign-i alakban, hsz-szerűen) ’a névszóval jelölt személytől v. tárgytól, dologtól mint kezdettől számítva’ ❖ a’ Strá’sa-Meſtertl el kezdvén le felé a’ Köz emberekig adódik, minden embernek 1 Nyoſzolya, 1 ſzalma sákkal, 2 Lepedvel, 2 Pokrótzzal, egy Párnával (1804 Domokos Lőrinc 7086002, 10) | két [...] tudós urat kellenék kiválasztani, ezek a Magyarországban s Erdélyben kijövő, már kinyomtattatott könyveket [...] ítélnék meg igazán szép és rút oldaláról, kivált a nyelvre nézve, a betűn és vonáson elkezdve az idegen szókig és illetlen vagy durva szólásformáig (1805 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7156009, 337) | Csokonaitól elkezdve Kölcseyn át a jelenkorig itt semmi haladás, semmi lendület nem tapasztalható (1870 Vajda Viktor 8505002, 99) | Egy lexikont meg lehetne tölteni mindazzal, amit ilyen helyen [ti. a tízcentes üzletekben] vásárolni lehet, elkezdve a fogpiszkálótól kalapácsig, ajakfestőtől pongyoláig, csamigától [= csemegétől] konyhafelszerelésig (1926 Tamási Áron 9701018, 121) | a feketepiac számos formában létezik: a csempészettől elkezdve, a hamisításon át, az illegális gyártásig és forgalmazásig (1997 Figyelő CD2601).

4. tn (rég, ritk) ’〈folyamat, jelenség〉 kezdetét veszi, elkezdődik’ ❖ Ugyan azon okok, mellyek a’ melynek gyuladáſában, a’ ki vettend matériát fel tartják és mind egy hirtelen el-rekeſztik; a’ tdnek tályogában-is akadályt vethetnek az el-kezdett tiſztúláſnak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 87) | mindjárt el is kezdet a’ Batália (1804 Gaal György C1781, 29) | A romanticismus elkezde, s [...] mert meggyőződéssé vált, győznie kellett (1835 Eötvös József C1598, 224).

II. segédszó (alanytalan ige fn-i ign-ével)

’〈annak kif-ére, hogy vmely folyamat, állapotváltozás, történés elkezdődik, megindul〉’ ❖ Elkezdett havazni s a hegyekről lehordá a szél a havat a völgyekbe (1856 Vasárnapi Újság CD56) | odakünn elkezdett villámlani (1877 Jókai Mór CD18) | Közben eltelik a nap, elkezd alkonyodni (1901 Vasárnapi Újság C7415, 646) | alig hogy elkezdett esni, hirtelen szél kerekedett a felhőkre és elhajtotta őket (1918 F. Kernách Ilona CD10) | Ha gyorsan, ha lassan kezd el tavaszodni, akkor is több százezer hektár kerül víz alá (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkezdendő, elkezdetik, elkezdett, elkezdettetik; ÚMTsz.

elkezd ige és segédszó 3b10
I. ige
1. tárgyas (implicit tárggyal is, segédszószerűen is)
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó tartós, huzamos cselekvésnek, tevékenységnek, ill. a tárggyal kifejezett dolog elkészítésének, megvalósításának stb. első mozzanatát (több résztvevő közül elsőként) megteszi vki, es. vmi〉
a’ moſás pedig ſpongyiával mégyen véghez, el-kezdvén ortzájokon, flek tvén, [...] egéſz teſteket moſogaſſák
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ vaſtagabb veſzſz-karókat tsak gömböjen a’ vaſtagabb végit meg-hegyezvén és az el-kezdett Kas tsútsába ütvén helyhezteſſed
(1788 Ravazdy András)
Nálunk a’ szüretet némellyek már tegnap elkezdették
(1841 Pesti Hírlap)
Utoljára elkezdé, hogy igen fontos ügyről kellene uratyjával beszélni
(1872 Zichy Géza)
[A játszók közül] elkezdi az első a lapdát a falra dobni és elkapni [...]. Ha elejti a lapdát, következik a másik
(1878 Hamary Béla)
felhangzik a hármas ütés, a zenekar elkezdi...
(1890 Budapesti Hírlap jan. 17.)
megesik, hogy a hirtelenül megijesztett állat fejvesztetten elkezd menekülni
(1933 Az állatok világa ford.)
A három kutatószonda 1999. december elején elkezdte a leszállást a Mars déli pólusán
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (rendsz. segédszószerűen)
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó folyamat első, kezdeti szakaszába kerül vmi, vki〉
némelly orvos vizek az edénybenn elkezdenek forrani, és igy az edény knnyen megreped
(1782 A magyarországi orvosvizekről ford.)
már ſzleink is el kezdették a’ virágzást
(1793 Magyar Hírmondó)
S elgondolám, hogy végkép elhagyom: Elkezde fájni a szivem nagyon
(1844 Petőfi Sándor)
alig kezdett el az ég szürkülni
(1853 Jókai Mór)
már a második forduló után elkezdett szédülni
(1904 Tutsek Anna)
[a Nílus] a Vadi Halfa alatt elkezd szélesedni
(1916 RévaiNagyLex.)
hirtelen elkezdtek záporozni a golyók, a sátrat is fecnikre szaggatták
(1990 Róna Annamária ford.Herr)
az idő visszafordíthatatlan folyamat, és három-négy év múlva az én kiskutyám tényleg elkezdett öregedni
(1992 Népszabadság márc. 14.)
1b.
〈annak kif-ére, hogy belép vmely időszakba, ill. vmely folyamatnak a kezdeti szakaszába vki, vmi〉
Reggel ha fel-ſerken [az istenfélő ember], az  leg-els gondolatját botsátja az egekre, hogy meg-ſzentelje a’ napot, mellyet el-kezdett
(1787 Péczeli József ford.Young)
Ha mikor el kezded gyenge életedet, Előre láthatnád minden esetedet: Vissza kivánkoznál a nagy természetbe
(1803 Bessenyei György¹ ford.Pope)
Harmincadik évét gyászban kezdi el a folyóirat. Nagy munkatársának, Kosztolányi Dezsőnek neve nincs többé az élén
(1937 Bálint György)
a Ház lassan a következő hetekben befejezi munkáját és nyári szabadságát elkezdi
(1996 Országgyűlési Napló)
[anyagi forrásai] olyan szűkösek, hogy félő: az egyetem a következő tanévet nem tudja majd elkezdeni
(1996 Figyelő)
2. tárgyas (segédszószerűen is)
〈annak kif-ére, hogy vmely rendszeres tevékenység űzésébe fog, ill. vmely magatartást, szokást felvesz, v. a szóban forgó képességnek birtokába jut vki, vmi〉
ha valamely teremtése elkezdett gonosz lenni, [Isten] miért nem ölte meg mindjárt, mikor szabadok kezébenn menykövei?
(1773–1775 Bessenyei György¹)
míolta az Anglus a’ nádtzúkrot Európából kirekesztette, fábrikai módon is elkezdették abból [ti. a juharfa nedvéből] a’ tzúkrot készíteni
(1805 Pethe Ferenc)
A ki el nem kezdette a dohányzást, bele ne kapjon, mert [...] olly zsarnokot ültet fejére, kitől egy könnyen meg nem menekülend
(1844 Zimmermann Jakab)
mikor kezdte el a nemi életet?
(1941 Gelléri Andor Endre)
A lányok hamarabb kezdenek el járni és hamarabb érik el a serdülőkort
(1997 PedagógiaiLex.)
a hetedik, nyolcadik generáció után a háziasított rókák már éppen úgy imádták az embereket, mint azt a kutyák szokták. Ami viszont váratlan volt, az az, hogy elkezdtek ugatni
(2002 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (hat-i ign-i alakban, hsz-szerűen)
a névszóval jelölt személytől v. tárgytól, dologtól mint kezdettől számítva
a’ Strá’sa-Meſtertl el kezdvén le felé a’ Köz emberekig adódik, minden embernek 1 Nyoſzolya, 1 ſzalma sákkal, 2 Lepedvel, 2 Pokrótzzal, egy Párnával
(1804 Domokos Lőrinc)
két [...] tudós urat kellenék kiválasztani, ezek a Magyarországban s Erdélyben kijövő, már kinyomtattatott könyveket [...] ítélnék meg igazán szép és rút oldaláról, kivált a nyelvre nézve, a betűn és vonáson elkezdve az idegen szókig és illetlen vagy durva szólásformáig
(1805 Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
Csokonaitól elkezdve Kölcseyn át a jelenkorig itt semmi haladás, semmi lendület nem tapasztalható
(1870 Vajda Viktor)
Egy lexikont meg lehetne tölteni mindazzal, amit ilyen helyen [ti. a tízcentes üzletekben] vásárolni lehet, elkezdve a fogpiszkálótól kalapácsig, ajakfestőtől pongyoláig, csamigától [= csemegétől] konyhafelszerelésig
(1926 Tamási Áron)
a feketepiac számos formában létezik: a csempészettől elkezdve, a hamisításon át, az illegális gyártásig és forgalmazásig
(1997 Figyelő)
4. tárgyatlan (rég, ritk)
〈folyamat, jelenség〉 kezdetét veszi, elkezdődik
Ugyan azon okok, mellyek a’ melynek gyuladáſában, a’ ki vettend matériát fel tartják és mind egy hirtelen el-rekeſztik; a’ tdnek tályogában-is akadályt vethetnek az el-kezdett tiſztúláſnak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
mindjárt el is kezdet a’ Batália
(1804 Gaal György)
A romanticismus elkezde, s [...] mert meggyőződéssé vált, győznie kellett
(1835 Eötvös József)
II. segédszó (alanytalan ige fn-i ign-ével)
〈annak kif-ére, hogy vmely folyamat, állapotváltozás, történés elkezdődik, megindul〉
Elkezdett havazni s a hegyekről lehordá a szél a havat a völgyekbe
(1856 Vasárnapi Újság)
odakünn elkezdett villámlani
(1877 Jókai Mór)
Közben eltelik a nap, elkezd alkonyodni
(1901 Vasárnapi Újság)
alig hogy elkezdett esni, hirtelen szél kerekedett a felhőkre és elhajtotta őket
(1918 F. Kernách Ilona)
Ha gyorsan, ha lassan kezd el tavaszodni, akkor is több százezer hektár kerül víz alá
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkezdendő, elkezdetik, elkezdett, elkezdettetik; ÚMTsz.

Beállítások