elköltözik tn ige 14c9

1. ’holmijával együtt elmegy máshova lakni, ill. (megszokott) tartózkodási helyét átteszi (vhonnan, vhova)’ ❖ Nem lehetneé [!] e’ gonoſz ſzokáſt, mellyet magunktól el nem fordithatunk, illy modon meg orvoſolni, hogy ha 1.) minden lakoſokat az orſzágban meg tartoztatnánk. 2.) különös jutalom által öket a’ ſzaporodáſra öſztönöznenk. Igy el nem költöznének, nem is eshetnének a’ fellyebb emlittett veſzélyekbe (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 9) | Küldött ugyan ő Kairóba anyjának és testvéreinek ötszáz aranyot, de azt visszahozták azzal a hírrel, hogy onnan régen elköltöztek, de senki se tudja, hová (1828 Fazekas Mihály ford. 8138020, 265) | Én még nem értettem, mit tesz az, hogy az én kis Móric bátyám elköltözik Pestre (1900 Váli Mari 8506001, 21) | [Kálnay úrnak] semmi kedve nem volt többé az íráshoz, hogy a csúfolódó vénség elköltözött a kocsmaasztal mellől (1923 Krúdy Gyula CD54) | Ezekre a településekre az jellemző, hogy az életképesebb, jobb módú társadalmi rétegek elköltöznek, s főleg a szegényebbek maradnak itt (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’〈rendsz. sereg(gel) v. kísérettel vki〉 hosszas ott-tartózkodás után elvonul, eltávozik vhonnan’ ❖ A’ Belgrádból el-költözött Törökök, még a’ meg-aláztatás’ állapotjában ſem ſokkal hagytak alább ſzokott fel-fuvalkodtſágokban, ’s magok hittſégekben (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 473) | Ventzel a’ Magyar Orſzági zürzavart meg-únta, ’s az Orſzágból el-költözött (1796 Svastics Ignác C3762, 483) | míg János Szoliman táborába mulatott vala, hathatósan ostromlotta azt Svendius Lázár, Maximilián seregének Vezére, [...] de haszontalan vala igyekezete, mert segedelmekre érkezvén az ostromlottaknak Hagymási, és Bátori, a’ Vár alól elköltözni kénszeríttetett 1566-dik esztendben (1798 Vályi András C4337, 206).

1b. ’〈állat〉 élőhelyét elhagyva végleg eltávozik (vhonnan)’ ❖ A patkány ugy irtózik ettől [a szertől], hogy a hol ezt elhintik, onnét elköltözik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a folyó halai is kivesznek vagy elköltöznek (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Tenger kőrakást látok, amelyben valaha sasok fészkeltek. A sasok régesrégen elköltöztek s a fészkükben buja s falánk verébcsapat veszekszik s szemetel (1904 Herczeg Ferenc 9241001, 108) | a macska is elköltözik az elárvult udvarházból (1923 Krúdy Gyula CD54) | A madarak még az építkezést követő évben is kerültek minket, a sündisznó elköltözött, mert túl nagy volt a zaj (2000 Lakáskultúra CD39).

1c. ’〈költöző madár〉 nyári élőhelyéről téli élőhelyére költözik (vhova)’ ❖ A fecskék elköltöztenek, Húll a fának levele (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 72) | Vizivadak közűl a’ Hattyúk, Jegesruczák[,] Buvárludak, [...] melegebb tájakra még nem költöztek el (1829 Pák Dienes 8346011, 7) | A fürjet nyáron, addig míg csak el nem költözik, Közép-Európában lövik (1898 Chernel István CD34) | valamennyi harkályunk állandó madár, azaz nem költöznek el télire, legfeljebb a környéken kóborolnak (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1d. ’〈intézmény, szervezet〉 működési helyét átteszi (vhonnan, vhova)’ ❖ A pestis terjed Erdélyben. M. Vásárhelyenis kiütött, – egyik uttzát bérekesztették, – a Kir. Tábla elköltözött; – elszélyedett; – szerte széjjel!!! (1828 Cserey Miklós C4937, 563) | A törvényes kormány tehát a fővárosból elköltözvén, engem rendelt budapesti képviselőjének (1849 Pesti Hírlap 8656002, 3) | a törökök elűzetése után visszahelyezett csanádi püspökség elköltözött innen [ti. Csanádról] Temesvárra (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A követség 1933-ban elköltözött a budai Fő utca 17. szám alá (2000 Ablonczy Balázs CD58).

1e. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy tárgyat v. tárgyak csoportját megszokott v. állandó helyéről elviszik, elszállítják vhova〉’ ❖ A magyar magára hogy német bőrt öltözött. A korona tőle szomorun elköltözött; Most pedig hogy a magyart látja magyar ruhába, Visszatért e szent kincs is elhagyott hazájába (1812 e. Keresztesi József 7172003, 214) | ez intézkedésbő [!] a piacz csinosulását, tisztaságát és szépülését bizton várhatni, már csak az által is, hogy a dísztelen vásárbódék onnan elköltözendnek, és máshová szoktattatnak (1847 Hetilap CD61) | Giorgione müveiből a Lantos nőt, [...] én már régi helyén nem találtam, a képtárból végkép elköltözött (1885 Ormós Zsigmond 8341003, 23).

2. (vál, szépítő) ’〈annak kif-ére, hogy ember, állat meghal, ill. a lélek a testet elhagyja〉’ ❖ Hogy ha hihetném, azt mondgya, hogy a’ halottak viſzsza térhetnek e világra mellyröl el költöztenek (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 137) | testébl szomorúnn elköltöze lelke (1809 Vályi Nagy Ferenc ford.–Homérosz C4345, 17) | [Bercsényi] már nyugszik az Úrban. Múlt esztendeje költözött el vízibetegségben (1891 Jókai Mór CD18) | a kutyadoktor jóslata bevált, a skót juhászkutya elköltözött az élők sorából (1926 Krúdy Gyula CD54) | [Pál] nem azért vágyik elköltözni a testből, mert csalódott az életben, hanem mert a földi életet levetve Krisztussal lenni jobb (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (irod) ’〈annak kif-ére, hogy vmely érzelem, tulajdonság stb. megszűnik ott lenni vhol, eltűnik vhonnan〉’ ❖ el hagyom lakásomat, Ezen vidéket, mellyből a’ rend[,] Törvény, ’s Igazság elköltöztek úgy is (1819 Kisfaludy Károly C2681, 7) | Nem borultak fellegek fölöttem, Tőlem a bú mind elköltözött (1838 Petőfi Sándor CD01) | a mosolygás, akkor már ötödik napja el is költözött [édesanyám] szeméből, szája sarkából. Éjjel-nappal Marikát virrasztotta, a beteg hugomat (1934 Móra Ferenc C3203, 6) | Nincs többé bor, vége minden vidámságnak, az öröm elköltözött a földről (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elköltöztet; ÚMTsz.

elköltözik tárgyatlan ige 14c9
1.
holmijával együtt elmegy máshova lakni, ill. (megszokott) tartózkodási helyét átteszi (vhonnan, vhova)
Nem lehetneé [!] e’ gonoſz ſzokáſt, mellyet magunktól el nem fordithatunk, illy modon meg orvoſolni, hogy ha 1.) minden lakoſokat az orſzágban meg tartoztatnánk. 2.) különös jutalom által öket a’ ſzaporodáſra öſztönöznenk. Igy el nem költöznének, nem is eshetnének a’ fellyebb emlittett veſzélyekbe
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Küldött ugyan ő Kairóba anyjának és testvéreinek ötszáz aranyot, de azt visszahozták azzal a hírrel, hogy onnan régen elköltöztek, de senki se tudja, hová
(1828 Fazekas Mihály ford.)
Én még nem értettem, mit tesz az, hogy az én kis Móric bátyám elköltözik Pestre
(1900 Váli Mari)
[Kálnay úrnak] semmi kedve nem volt többé az íráshoz, hogy a csúfolódó vénség elköltözött a kocsmaasztal mellől
(1923 Krúdy Gyula)
Ezekre a településekre az jellemző, hogy az életképesebb, jobb módú társadalmi rétegek elköltöznek, s főleg a szegényebbek maradnak itt
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
〈rendsz. sereg(gel) v. kísérettel vki〉 hosszas ott-tartózkodás után elvonul, eltávozik vhonnan
A’ Belgrádból el-költözött Törökök, még a’ meg-aláztatás’ állapotjában ſem ſokkal hagytak alább ſzokott fel-fuvalkodtſágokban, ’s magok hittſégekben
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Ventzel a’ Magyar Orſzági zürzavart meg-únta, ’s az Orſzágból el-költözött
(1796 Svastics Ignác)
míg János Szoliman táborába mulatott vala, hathatósan ostromlotta azt Svendius Lázár, Maximilián seregének Vezére, [...] de haszontalan vala igyekezete, mert segedelmekre érkezvén az ostromlottaknak Hagymási, és Bátori, a’ Vár alól elköltözni kénszeríttetett 1566-dik esztendben
(1798 Vályi András)
1b.
〈állat〉 élőhelyét elhagyva végleg eltávozik (vhonnan)
A patkány ugy irtózik ettől [a szertől], hogy a hol ezt elhintik, onnét elköltözik
(1858 Vasárnapi Újság)
a folyó halai is kivesznek vagy elköltöznek
(1859 Vasárnapi Újság)
Tenger kőrakást látok, amelyben valaha sasok fészkeltek. A sasok régesrégen elköltöztek s a fészkükben buja s falánk verébcsapat veszekszik s szemetel
(1904 Herczeg Ferenc)
a macska is elköltözik az elárvult udvarházból
(1923 Krúdy Gyula)
A madarak még az építkezést követő évben is kerültek minket, a sündisznó elköltözött, mert túl nagy volt a zaj
(2000 Lakáskultúra)
1c.
〈költöző madár〉 nyári élőhelyéről téli élőhelyére költözik (vhova)
A fecskék elköltöztenek, Húll a fának levele
(1798 Kisfaludy Sándor)
Vizivadak közűl a’ Hattyúk, Jegesruczák[,] Buvárludak, [...] melegebb tájakra még nem költöztek el
(1829 Pák Dienes)
A fürjet nyáron, addig míg csak el nem költözik, Közép-Európában lövik
(1898 Chernel István)
valamennyi harkályunk állandó madár, azaz nem költöznek el télire, legfeljebb a környéken kóborolnak
(1995 Magyarország állatvilága)
1d.
〈intézmény, szervezet〉 működési helyét átteszi (vhonnan, vhova)
A pestis terjed Erdélyben. M. VásárhelyMarosvásárhelyenis kiütött, – egyik uttzát bérekesztették, – a Kir.Királyi Tábla elköltözött; – elszélyedett; – szerte széjjel!!!
(1828 Cserey Miklós)
A törvényes kormány tehát a fővárosból elköltözvén, engem rendelt budapesti képviselőjének
(1849 Pesti Hírlap)
a törökök elűzetése után visszahelyezett csanádi püspökség elköltözött innen [ti. Csanádról] Temesvárra
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A követség 1933-ban elköltözött a budai Fő utca 17. szám alá
(2000 Ablonczy Balázs)
1e. (rég)
〈annak kif-ére, hogy tárgyat v. tárgyak csoportját megszokott v. állandó helyéről elviszik, elszállítják vhova〉
A magyar magára hogy német bőrt öltözött. A korona tőle szomorun elköltözött; Most pedig hogy a magyart látja magyar ruhába, Visszatért e szent kincs is elhagyott hazájába
(1812 e. Keresztesi József)
ez intézkedésbő [!] a piacz csinosulását, tisztaságát és szépülését bizton várhatni, már csak az által is, hogy a dísztelen vásárbódék onnan elköltözendnek, és máshová szoktattatnak
(1847 Hetilap)
Giorgione müveiből a Lantos nőt, [...] én már régi helyén nem találtam, a képtárból végkép elköltözött
(1885 Ormós Zsigmond)
2. (vál, szépítő)
〈annak kif-ére, hogy ember, állat meghal, ill. a lélek a testet elhagyja〉
Hogy ha hihetném, azt mondgya, hogy a’ halottak viſzsza térhetnek e világra mellyröl el költöztenek
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
testébl szomorúnn elköltöze lelke
(1809 Vályi Nagy Ferenc ford.Homérosz)
[Bercsényi] már nyugszik az Úrban. Múlt esztendeje költözött el vízibetegségben
(1891 Jókai Mór)
a kutyadoktor jóslata bevált, a skót juhászkutya elköltözött az élők sorából
(1926 Krúdy Gyula)
[Pál] nem azért vágyik elköltözni a testből, mert csalódott az életben, hanem mert a földi életet levetve Krisztussal lenni jobb
(1995 Jubileumi kommentár)
3. (irod)
〈annak kif-ére, hogy vmely érzelem, tulajdonság stb. megszűnik ott lenni vhol, eltűnik vhonnan〉
el hagyom lakásomat, Ezen vidéket, mellyből a’ rend[,] Törvény, ’s Igazság elköltöztek úgy is
(1819 Kisfaludy Károly)
Nem borultak fellegek fölöttem, Tőlem a bú mind elköltözött
(1838 Petőfi Sándor)
a mosolygás, akkor már ötödik napja el is költözött [édesanyám] szeméből, szája sarkából. Éjjel-nappal Marikát virrasztotta, a beteg hugomat
(1934 Móra Ferenc)
Nincs többé bor, vége minden vidámságnak, az öröm elköltözött a földről
(1996 Katolikus Biblia ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elköltöztet; ÚMTsz.

Beállítások