ellenállás fn 4A

1. ’az ellenáll igével kifejezett cselekvés, folyamat’ ❖ elég üdeje ’s alkalmatoſsága léſzen régen ſzándékozó házasságát véghez vihetni, a’ nélkül, hogy a’ Tuſzánói Hertzegtöl ſzerzendö akadálynak, vagy ellen-állásnak miátta félni néki kelleſsék (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 186).

2. (Fiz) ’vmely mozgást, erőt, hatást akadályozó, rendsz. azzal ellentétes irányú (erő)hatás, ill. 〈vmely anyagban, közegben:〉 ezen erőhatáson alapuló, az adott anyagra, közegre jellemző fizikai jelenség’ ❖ [a kilőtt golyó] nem minden másod perczenet alatt megy olly sebességgel, mint első kiindulása szerint mehetne, mivel sebességét a’ levegő’ ellenállása nagyon fogyasztja (1829 Pák Dienes 8346005, 49) | [Anyagvizsgálás során] egyenletes szöveti alkotású szilárd anyagoknál (fém, kő, fa) az ellenállás nagyságát a keresztmetszet felületi egységére (1 cm2, 1 mm2-re) vonatkoztathatják (1893 PallasLex. CD02) | Az ú. n. aktív töltőanyagok a kaucsuk fizikai tulajdonságait javítják, pl. szakítószilárdságát és kopási ellenállását fokozzák (1949 Anyag- és áruismeret C5268, 64) | alacsony gördülési ellenállás (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. (Vill) ’vmely vezetőnek az a sajátossága, hogy a töltéshordozó részecskék áramlását, vagyis az elektromos áramot vmilyen rá jellemző mértékben akadályozza, ill. annak mértéke, hogy az adott vezetőben mekkora elektromos feszültség hatására jön létre egységnyi nagyságú elektromos áram’ ❖ A teljesen tiszta alumínium ellenállása 10 C.° és 1 cm3-re vonatkoztatva, rangban az ezüst, vörösréz és arany után következik (1893 PallasLex. CD02) | Rövidzárlat akkor áll elő, ha feszültség alatt levő két áramvezető között kis elektromos (ohmikus) ellenállás képződik (1912 RévaiNagyLex. C5702, 329) | a fémek villamos ellenállása a hőmérséklet emelkedésével növekszik (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 212) | Az elektromos ellenállás (rezisztencia) mértékegysége az ohm (kiejtése: óm); jele: Ω (1987 Tények könyve CD37) | Természetes nedvességtartalom esetén az agyag fajlagos ellenállása 5–40 Ωm (2000 Természet Világa CD50).

2b. (Vill) ’az áramerősség szabályozására az áramkörbe kapcsolt szerkezet’ ❖ a mágnes-tekercsekkel sorosan kapcsolt változtatható ellenállás szolgálhat a fegyverzetben indukált elektromotoros erő szabályozására (1893 PallasLex. CD02) | Novák, hogy kikapcsolja az ellenállásokat s a falra erősitett órán ellenőrizte az ampéreket, valamivel éjfél előtt elhagyta a fizikai szertárat (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 166) | Egy elektronikus áramkör többféle alkatrészből áll: a tranzisztorok mellett ellenállásokra, kondenzátorokra is szükség van, és természetesen vezetékekre, amelyek ezeket az alkatrészeket összekötik (2001 Természet Világa CD50).

2c. (›kicsi‹ jelentésű felső-, ritk. középfokú jelzővel) ’〈a körülmények olyan együttesének a jelölésére, amely minél kisebb akadályt jelent vki (törekvése) v. vmi számára〉’ ❖ hisz az érzések is a legkisebb ellenállás irányában törnek ki (1908 Kéri Pál CD10) | B. Radó Lili költészete lázadásnélküli önkifejezés, formakeresésében is a legkisebb ellenállás irányában halad (1937 Radnóti Miklós 9543017, 528) | Nem volt bennem annyira erős a késztetés, hogy elmenjek vidékre csoportos szereplőnek. A kisebb ellenállás irányába mentem, elvégeztem a Műegyetemet (1996 Magyar Hírlap CD09) | A tucatnyi bestseller-listás, lelki tanácsadó könyv szerzője arra az egyszerű, ám közhelyes igazságra figyelmezteti olvasóját, hogy az életben „a legcsekélyebb ellenállás módszerét” kell követni (1998 Új Könyvek CD29) | a befektetés, a tőke, a pénz a legkisebb ellenállás irányába megy, oda, ahová energiaveszteség, súrlódás nélkül juthat el (2005 Országgyűlési Napló CD62).

3. (Biol is) ’élő szervezetnek, élőlénynek a (káros) környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képessége, rezisztenciája’ ❖ [A baktériumok] vizre föltétlenül szorulnak; ennek hiánya a vegetativ sejteket 7-8 nap alatt megöli; a spórák ellenállása sokkal nagyobb, föleg az endogén spóráké, melyek a szárazságot egy, sőt több évig is türik (1893 PallasLex. CD02) | A táplálék tekintetében való igénytelenségükön s a munkateljesítésben való serénységükön kívül [az öszvéreknek] még hosszú életük és betegségekkel szemben való ellenállásuk is jó tulajdonságaik közé tartozik (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az ellenállásában súlyosan gyengült szervezetben viszont relatíve megerősödnek [a baktériumok], előtérbe kerül kórokozó tulajdonságuk, s súlyos szövődményeket okoznak (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmely politikai, szellemi stb. erővel, mozgással, hatalommal stb. szembeni védekezés v. fellépés mint magatartásforma’ ❖ A reformatió nálunk még II. Lajos alatt kezdődött; haladása gyors vala, nem találván a püspöktől nagy részint megfosztott papságban sikeres ellenállást (1868 Horváth Mihály 8189008, 393) | a merev ellenállást mindkét részről konciliánsabb hangulat váltotta fel (1902 Hazánk 2107001, 3) | A férfi fölgerjedt indulattal lihegve, hadonászva követte, a fokozódó ellenállás fokozta támadó kedvét s a haragvó, lángoló asszony csak korbácsolta a vérét (1925 Kodolányi János 9342007, 24) | nem sikerült megtörni erkölcsi ellenállásukat (1999 Réti György CD58) | a félreformokkal szemben esetenként erőteljes a társadalmi és politikai ellenállás (2007 Palánkai Tibor 3225001, 216).

4a. ’katonai támadás elleni védekezés mint hadművelet’ ❖ A Tenger mellett épült Sárdis, azon Orſzágnak Anya Vároſſa, minden ellen állás nélkül meg adta magát (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 147) | a szerb hadsereg teljesen képtelen a további ellenállásra (1876 A Hon 8600002, 1) | [a nemesek] ingóságaikkal együtt Schimöck (Sümeg) várába menekültek, és ott ellenállásra készültek (1976 Vanyó Tihamér CD52) | A hadsereg minden ellenállás nélkül, mindössze három nap alatt vonult be a területre (2002 Lábadi Károly CD36).

4b. (Pol v. Tört) ’a fennálló politikai rendszerrel v. hatalommal való együttműködést elutasító politikai cselekvésforma’ ❖ az ellenállás vagy is inkább fentartás ’s a’ haladás (mouvement) két pártja (1832 Jelenkor C0223, 92) | E’ város [ti. Párizs] kebelében éltek, és élnek nagy részint ma is, a’ legitimisták, 93i republicánusok, bonapartisták, philippisták, mozgalom’ emberei, ellenállás emberei (hommes de la Résistance) (1845 Irinyi József 8200002, 113) | Ha földes ura a passiv ellenállás embere volt, ő éppen az ellenkezővel tartott (1862 Jókai Mór C2263, 17) | a megyéket, a nemzeti-rendi ellenállás e megtisztítandó fészkeit (1941 Wellmann Imre CD43) | a reformkori nemesi ellenállás (1997 PedagógiaiLex. C6811, 501).

4c. (Tört) ’〈a II. világháború idején a nemzetiszocialista Németországban, valamint az általa megszállt és a vele és szövetséges országokban:〉 a hódítókkal v. a velük együttműködő helyi hatalommal, ill. ált. a náci ideológiával szemben kibontakozó szervezett ellenszegülés, (fegyveres) harc’ ❖ [ami] a felszabadulásig történt a belső ellenállás vonalán, mind a Magyar Front munkájának az eredménye volt (1945 Darvas József 9101014, 104) | Field, a volt spanyolországi harcos a második világháború idején nagy részt vállalt az európai antifasiszta ellenállás szervezésében, a háború befejezése után pedig a világ békemozgalmában (1972 Markovits Györgyi 2018012, 463) | Nagyobb dráma zajlott le bennem, mint 1944-ben a Gestapo dohos pincéjében, ahová az ellenállásban való szerény tevékenységem juttatott (1981 Dénes Tibor 9812001, 11) | 1944 vészterhes napjaiban csendőrnyomozók tartóztatták le vitéz Kiss János altábornagyot és katonatiszt társait, akik a Nemzeti Felszabadítási Bizottság katonai szárnyát vezették, majd álmában törtek rá Bajcsy-Zsilinszkyre, aki a polgári ellenállást vezette (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég, Jog) ’〈jogintézményként:〉 annak a ténynek a régi birtokos általi kinyilvánítása, hogy vmely birtokot nem hajlandó átadni az új birtokosnak, s ezáltal a birtokba iktatás megakadályozása’ ❖ vagy ha életben maradok is, az adós a’ törvényes foglalást ellenállással hátráltatja ’s ha uj galiba után az itélet végrehajtatott, az elfoglaltat, melly még kérdés miként kamatolna, ismét erőszakosan visszaveszi (1830 Széchenyi István 8429003, 92) | a’ nemes ember megakadályozhatja a’ birói foglalást, melly megakadályoztatás az altörvényszéki és királyi táblai némelly perekben ellenállásnak –, a’ királyi táblán a’ jogi perekben pedig visszaüzésnek neveztetik (1845 Szűcs István 8457005, 62).

Ö: közeg~, lég~, réteg~.

ÖU: fő~, homlok~, levegő-~, tömeg~.

ÖE: ~mérő, ~szekrény.

Sz: ellenállásos, ellenállású.

Vö. ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

ellenállás főnév 4A
1.
az ellenáll igével kifejezett cselekvés, folyamat
elég üdeje ’s alkalmatoſsága léſzen régen ſzándékozó házasságát véghez vihetni, a’ nélkül, hogy a’ Tuſzánói Hertzegtöl ſzerzendö akadálynak, vagy ellen-állásnak miátta félni néki kelleſsék
(1772 Mészáros Ignác ford.)
2. (Fiz)
vmely mozgást, erőt, hatást akadályozó, rendsz. azzal ellentétes irányú (erő)hatás, ill. 〈vmely anyagban, közegben:〉 ezen erőhatáson alapuló, az adott anyagra, közegre jellemző fizikai jelenség
[a kilőtt golyó] nem minden másod perczenet alatt megy olly sebességgel, mint első kiindulása szerint mehetne, mivel sebességét a’ levegő’ ellenállása nagyon fogyasztja
(1829 Pák Dienes)
[Anyagvizsgálás során] egyenletes szöveti alkotású szilárd anyagoknál (fém, kő, fa) az ellenállás nagyságát a keresztmetszet felületi egységére (1 cm2négyzetcentiméter, 1 mm2négyzetmilliméter-re) vonatkoztathatják
(1893 PallasLex.)
Az ú. n.úgynevezett aktív töltőanyagok a kaucsuk fizikai tulajdonságait javítják, pl.például szakítószilárdságát és kopási ellenállását fokozzák
(1949 Anyag- és áruismeret)
alacsony gördülési ellenállás
(1997 Magyar Hírlap)
2a. (Vill)
vmely vezetőnek az a sajátossága, hogy a töltéshordozó részecskék áramlását, vagyis az elektromos áramot vmilyen rá jellemző mértékben akadályozza, ill. annak mértéke, hogy az adott vezetőben mekkora elektromos feszültség hatására jön létre egységnyi nagyságú elektromos áram
A teljesen tiszta alumínium ellenállása 10 C.Celsius° és 1 cm3köbcentiméter-re vonatkoztatva, rangban az ezüst, vörösréz és arany után következik
(1893 PallasLex.)
Rövidzárlat akkor áll elő, ha feszültség alatt levő két áramvezető között kis elektromos (ohmikus) ellenállás képződik
(1912 RévaiNagyLex.)
a fémek villamos ellenállása a hőmérséklet emelkedésével növekszik
(1926 TolnaiÚjLex.)
Az elektromos ellenállás (rezisztencia) mértékegysége az ohm (kiejtése: óm); jele: Ω
(1987 Tények könyve)
Természetes nedvességtartalom esetén az agyag fajlagos ellenállása 5–40 Ωm
(2000 Természet Világa)
2b. (Vill)
az áramerősség szabályozására az áramkörbe kapcsolt szerkezet
a mágnes-tekercsekkel sorosan kapcsolt változtatható ellenállás szolgálhat a fegyverzetben indukált elektromotoros erő szabályozására
(1893 PallasLex.)
Novák, hogy kikapcsolja az ellenállásokat s a falra erősitett órán ellenőrizte az ampéreket, valamivel éjfél előtt elhagyta a fizikai szertárat
(1925 Kosztolányi Dezső)
Egy elektronikus áramkör többféle alkatrészből áll: a tranzisztorok mellett ellenállásokra, kondenzátorokra is szükség van, és természetesen vezetékekre, amelyek ezeket az alkatrészeket összekötik
(2001 Természet Világa)
2c. (›kicsi‹ jelentésű felső-, ritk. középfokú jelzővel)
〈a körülmények olyan együttesének a jelölésére, amely minél kisebb akadályt jelent vki (törekvése) v. vmi számára〉
hisz az érzések is a legkisebb ellenállás irányában törnek ki
(1908 Kéri Pál)
B. Radó Lili költészete lázadásnélküli önkifejezés, formakeresésében is a legkisebb ellenállás irányában halad
(1937 Radnóti Miklós)
Nem volt bennem annyira erős a késztetés, hogy elmenjek vidékre csoportos szereplőnek. A kisebb ellenállás irányába mentem, elvégeztem a Műegyetemet
(1996 Magyar Hírlap)
A tucatnyi bestseller-listás, lelki tanácsadó könyv szerzője arra az egyszerű, ám közhelyes igazságra figyelmezteti olvasóját, hogy az életben „a legcsekélyebb ellenállás módszerét” kell követni
(1998 Új Könyvek)
a befektetés, a tőke, a pénz a legkisebb ellenállás irányába megy, oda, ahová energiaveszteség, súrlódás nélkül juthat el
(2005 Országgyűlési Napló)
3. (Biol is)
élő szervezetnek, élőlénynek a (káros) környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képessége, rezisztenciája
[A baktériumok] vizre föltétlenül szorulnak; ennek hiánya a vegetativ sejteket 7-8 nap alatt megöli; a spórák ellenállása sokkal nagyobb, föleg az endogén spóráké, melyek a szárazságot egy, sőt több évig is türik
(1893 PallasLex.)
A táplálék tekintetében való igénytelenségükön s a munkateljesítésben való serénységükön kívül [az öszvéreknek] még hosszú életük és betegségekkel szemben való ellenállásuk is jó tulajdonságaik közé tartozik
(1929 Az állatok világa ford.)
Az ellenállásában súlyosan gyengült szervezetben viszont relatíve megerősödnek [a baktériumok], előtérbe kerül kórokozó tulajdonságuk, s súlyos szövődményeket okoznak
(1995 Magyar Hírlap)
4.
vmely politikai, szellemi stb. erővel, mozgással, hatalommal stb. szembeni védekezés v. fellépés mint magatartásforma
A reformatió nálunk még II. Lajos alatt kezdődött; haladása gyors vala, nem találván a püspöktől nagy részint megfosztott papságban sikeres ellenállást
(1868 Horváth Mihály)
a merev ellenállást mindkét részről konciliánsabb hangulat váltotta fel
(1902 Hazánk)
A férfi fölgerjedt indulattal lihegve, hadonászva követte, a fokozódó ellenállás fokozta támadó kedvét s a haragvó, lángoló asszony csak korbácsolta a vérét
(1925 Kodolányi János)
nem sikerült megtörni erkölcsi ellenállásukat
(1999 Réti György)
a félreformokkal szemben esetenként erőteljes a társadalmi és politikai ellenállás
(2007 Palánkai Tibor)
4a.
katonai támadás elleni védekezés mint hadművelet
A Tenger mellett épült Sárdis, azon Orſzágnak Anya Vároſſa, minden ellen állás nélkül meg adta magát
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a szerb hadsereg teljesen képtelen a további ellenállásra
(1876 A Hon)
[a nemesek] ingóságaikkal együtt Schimöck (Sümeg) várába menekültek, és ott ellenállásra készültek
(1976 Vanyó Tihamér)
A hadsereg minden ellenállás nélkül, mindössze három nap alatt vonult be a területre
(2002 Lábadi Károly)
4b. (Pol v. Tört)
a fennálló politikai rendszerrel v. hatalommal való együttműködést elutasító politikai cselekvésforma
az ellenállás vagy is inkább fentartás ’s a’ haladás (mouvement) két pártja
(1832 Jelenkor)
E’ város [ti. Párizs] kebelében éltek, és élnek nagy részint ma is, a’ legitimisták, 93i republicánusok, bonapartisták, philippisták, mozgalom’ emberei, ellenállás emberei (hommes de la Résistance)
(1845 Irinyi József)
Ha földes ura a passiv ellenállás embere volt, ő éppen az ellenkezővel tartott
(1862 Jókai Mór)
a megyéket, a nemzeti-rendi ellenállás e megtisztítandó fészkeit
(1941 Wellmann Imre)
a reformkori nemesi ellenállás
(1997 PedagógiaiLex.)
4c. (Tört)
〈a II. világháború idején a nemzetiszocialista Németországban, valamint az általa megszállt és a vele és szövetséges országokban:〉 a hódítókkal v. a velük együttműködő helyi hatalommal, ill. ált. a náci ideológiával szemben kibontakozó szervezett ellenszegülés, (fegyveres) harc
[ami] a felszabadulásig történt a belső ellenállás vonalán, mind a Magyar Front munkájának az eredménye volt
(1945 Darvas József)
Field, a volt spanyolországi harcos a második világháború idején nagy részt vállalt az európai antifasiszta ellenállás szervezésében, a háború befejezése után pedig a világ békemozgalmában
(1972 Markovits Györgyi)
Nagyobb dráma zajlott le bennem, mint 1944-ben a Gestapo dohos pincéjében, ahová az ellenállásban való szerény tevékenységem juttatott
(1981 Dénes Tibor)
1944 vészterhes napjaiban csendőrnyomozók tartóztatták le vitéz Kiss János altábornagyot és katonatiszt társait, akik a Nemzeti Felszabadítási Bizottság katonai szárnyát vezették, majd álmában törtek rá Bajcsy-Zsilinszkyre, aki a polgári ellenállást vezette
(1999 Magyar Hírlap)
5. (rég, Jog)
〈jogintézményként:〉 annak a ténynek a régi birtokos általi kinyilvánítása, hogy vmely birtokot nem hajlandó átadni az új birtokosnak, s ezáltal a birtokba iktatás megakadályozása
vagy ha életben maradok is, az adós a’ törvényes foglalást ellenállással hátráltatja ’s ha uj galiba után az itélet végrehajtatott, az elfoglaltat, melly még kérdés miként kamatolna, ismét erőszakosan visszaveszi
(1830 Széchenyi István)
a’ nemes ember megakadályozhatja a’ birói foglalást, melly megakadályoztatás az altörvényszéki és királyi táblai némelly perekben ellenállásnak –, a’ királyi táblán a’ jogi perekben pedig visszaüzésnek neveztetik
(1845 Szűcs István)
ÖU: főellenállás, homlokellenállás, levegő-ellenállás, tömegellenállás
ÖE: ellenállásmérő, ellenállásszekrény
Sz: ellenállásos, ellenállású
Vö. ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

Beállítások