előjegyez 8b5 ige 

1. ts ’(emlékeztetőül) előzetesen (vmely jegyzékbe) felír vmit’ ❖ [az indítvány] szerint tudakozó könyvek volnának az egyesületek keblében fölállítandók, amelyekbe minden honpolgár előjegyezhetné azt, a mit eladni s venni akar (1859 Budapesti Hírlap dec. 25. C7817, [2]) | nem lehetett sem köz- sem magánokiratnak tekinteni a sértettnél talált és az ügyben mint írásbeli bizonyíték fontos szerepet játszó zsebnaptárt, amelyben elő volt jegyezve a terhelttel való találkozás időpontja (1972 Kertész Imre¹ 1079001, 107) | Hamarosan itt a hamvazószerda, vége lesz a farsangnak. A báli kalendáriumba pedig előjegyezheti, akit érdekel, hogy jövőre február 21-én kezdődik a tánc (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (tárgy n. is) ’várakozólistára feliratkozva előre leköt, megrendel vmit vki’ ❖ A bizottság felhivja a tagokat, hogy jegyeiket [...] előjegyezzék, mert a kiadandó jegyek száma redukálva van (1893 Pesti Hírlap jan. 4. C5641, 6) | a teljes sorozatot előjegyzi (1928 Budapesti Hírlap okt. 25. C4716, 10) | A kért árut megkeresi vagy előjegyzi és a beérkezésről értesíti [a vevőszolgálat] (1979 Rádióreklám – televízióreklám 1160006, 141) | Az előjegyzés is a hálózaton folyik, így a hallgató biztos lehet abban, hogy azt a könyvet, amit előjegyzett, nem fogja az orra elől soron kívül kikölcsönözni egyik bennfentes tanár sem (1997 Magyar Hírlap CD09) | A „butik” ifjabb Rajk László lakásán működött, keddenként este bárki feljöhetett s előjegyezhetett a kiállított gépiratos szamizdatból (1998 Haraszti Miklós CD17).

2a. tn előjegyez vmire ’〈annak kif-ére, hogy vki az igényét vmely árura v. vminek az igénybevételére feljegyezteti〉’ ❖ Előjegyezni a belépti jegyekre Pulszky Károlynál a muzeum épületében lehet (1874 Vasárnapi Újság C7388, 124) | Az ojtványok Ripária Portális alanyon készültek[,] szokványszerü minőségüek s fajtiszta Olasz Rizlingből állnak. Ugyanott előjegyezni lehet folyó évi őszi, vagy jövő tavaszi szállitásra 60.000 db 120 fajta fásojtványra (1899 Borászati Lapok 8607001, 401) | nem bánom, hetenkint egyszer előjegyezünk egy páholyra, ha megfelelő darabot hirdetnek a műsorban (1929 Krúdy Gyula CD54) | [ezt a] valamivel több mint félszáz autót azért importálták, hogy ne veszítsék el azokat a vevőket, akik már korábban előjegyeztek a kocsira (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ts ’〈embert, annak nevét, es. állatot vmely eseményre, műveletre stb. (vmely időpontra, időszakra)〉 előzetesen nyilvántartásba vesz’ ❖ [a választmány] nem kevesebb, mint 700 részvény aláiratását látta szükségesnek, – s mind a régi részvényeseket, mind a többi helybeli és vidéki lakosokat felszólítja, hogy f. é. dec. 10-ik napjáig magukat előjegyezzék; az intézkedő közgyülés dec. 12-ikén fogván tartatni (1857 Budapesti Hírlap dec. 2. C7815, [1]) | lovar-egyleti hágó-ménhez fedezésre kanczákat jövő évi idényre előjegyezni lehet 100 frtjával (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 3) | a jászkun tenorista engedelmet kapott, hogy a második négyesre előjegyezhesse magát azon hölgy tánckönyvecskéjében, akinek kedvéért a csillagokat is lehozta volna az égről (1922 Krúdy Gyula CD54) | Bécsben csakis kellő formaságok után lehetett kézcsókra járulni a császári pár elé. Aki erre a boldogságra vágyakozott, elsőbben is jelentkeznie kellett a főkamarásnál. Ez a pályázókat előjegyezte egy bizonyos napra (1957 Ráth-Végh István 9556001, 93) | transzplantációra előjegyzett beteg (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3a. tn (rég, ritk) ’〈vmely eseményre〉 feliratkozik vki’ ❖ Nem tudod kinél lehet előjegyezni a Hieronymi tiszteletére adott bankettre? (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | [Duse Eleonora] közelebbi felléptei iránt már is oly nagy az érdeklődés, hogy Feld Zsigmond igazgatónál a legelőkelőbb körök is előjegyeznek az előadásra (1892 Pesti Hírlap ápr. 19. C5640, 4).

3b. ts ’〈annak kif-ére, hogy vminek az elérésére, elnyerésére érdemesnek ítél vkit vki〉’ ❖ [Maeterlinck] már rég elő volt jegyezve erre a pályabérre [ti. az irodalmi Nobel-díjra], ami tavaly már száznegyvenezerhétszázkét skandináv koronát tett ki (1911 Szini Gyula CD10) | belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203) | Mert mit lehet még újat elmondani ebben az alkotmányozási vitában? Aki újat tud mondani, az jegyeztesse elő magát Nobel-díjra (1996 Országgyűlési Napló CD62).

4. ts ’〈(vmely időpontra) tervezett eseményt v. napirendi pontként vmit〉 nyilvántartásba felvesz, felír’ ❖ a’ rendek többsége a’ választási jogban az alkotmányos kérdések egyik legfontosabbikát látván, a’ felett megyeileg határozni, sem hatóságában állónak, sem czélirányosnak nem vélte; hanem [...] a’ jövő országgyülési utasitások sorába előjegyeztetni kivánta (1841 Pesti Hírlap CD61) | Bartl Károly, Szabó István foglalkozási betegségének ügye az orvosi osztályban van véleményezés végett. [...] Az ügyet előjegyeztük (1937 Népszava aug. 15. C7505, 18) | A mai napra előjegyzett napirendi pontunkat nem tudjuk végigtárgyalni, mert az időnk lejárt (1992 Országgyűlési Napló CD62) | a premier esküvőnek hamar híre ment – s miután az állatkert vezetői partnerek a különleges rendezvények szervezésében – máris újabb házasságkötéseket jegyeztek elő (2002 Magyar Hírlap CD09).

5. ts (Pénz) ’〈számvitelben, könyvelésben vmely tételt〉 esedékessége előtt nyilvántartásba vesz’ ❖ A’ Feleség, a’ ki a’ házasſági levélben az  élelmére, még Férje él, esztendnkint ki-szabott ſommát több esztendk által fel-venni el-mulattya, noha követéſe el-jegyzve vagyon, az illyen el-jegyzés által a’ többi Hitelezk eltt nyertt elſſéggel még is tsak az utólſó három esztendkre nézve élhesſen (1789 Polgári törvénykönyv ford. C2449, 100) | [az alzálog] megszerzése szintén csak azon esetben lehetséges, ha az elzálogositandó követelési összeg már bekeblezve, vagy legalább előjegyezve van (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A hitelnyitás külső jele az, hogy a hitelező adósának számlát nyit, melyen a rendelkezésre bocsátott hitelösszeget előjegyzi (1914 RévaiNagyLex. C5706, 144) | A Lakáskassza az 1 százalékos számlanyitási díjat a számlán terhelésként előjegyzi, így az első befizetés ennek a kiegyenlítésére szolgál (1998 Magyar Hírlap CD09) | az első hadikölcsönre az engedélyezett tizenötezer korona helyett huszonötezer koronát kívántak előjegyezni (2002 Cseh Géza–Szikszai Mihály CD36).

6. ts (Zene) ’〈kottában: módosítójelet〉 a megfelelő helyre kitesz, ill. 〈hangnemet〉 így jelöl’ ❖ az Ifjú művész Reinthaller Variatiójit G-ből, mellyekből a’ themát két Variatioval együtt az előjegyzett hang nemben, a’ többit pedig az Adagioval és Codával Fisbe általtéve a’ szónak tökéletes értelmében eljátszotta (1823 Tudományos Gyűjtemény C5559, 123) | [A H-dúrt] öt kereszttel jegyzik elő (1894 PallasLex. CD02) | [a legrégebbi magyarországi zongoraiskola] megjegyzi, hogy dur-dallam az, amelyben nincs  előjegyezve, moll-dallamban egy  előjegyzés van (1955 Jandek Gusztáv CD52).

7. ts (ritk) ’vminek az elejére, vmire elöl felír vmit’ ❖ a következő n betűs strópha „Nagy tengört…” szókkal kezdődött, mint az utolsó lapon ez, – a következő levél kezdő szavaiúl – elő van jegyezve (1871 Thaly Kálmán CD57).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

előjegyez 8b5 ige
1. tárgyas
(emlékeztetőül) előzetesen (vmely jegyzékbe) felír vmit
[az indítvány] szerint tudakozó könyvek volnának az egyesületek keblében fölállítandók, amelyekbe minden honpolgár előjegyezhetné azt, a mit eladni s venni akar
(1859 Budapesti Hírlap dec. 25.)
nem lehetett sem köz- sem magánokiratnak tekinteni a sértettnél talált és az ügyben mint írásbeli bizonyíték fontos szerepet játszó zsebnaptárt, amelyben elő volt jegyezve a terhelttel való találkozás időpontja
(1972 Kertész Imre¹)
Hamarosan itt a hamvazószerda, vége lesz a farsangnak. A báli kalendáriumba pedig előjegyezheti, akit érdekel, hogy jövőre február 21-én kezdődik a tánc
(1997 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (tárgy n. is)
várakozólistára feliratkozva előre leköt, megrendel vmit vki
A bizottság felhivja a tagokat, hogy jegyeiket [...] előjegyezzék, mert a kiadandó jegyek száma redukálva van
(1893 Pesti Hírlap jan. 4.)
a teljes sorozatot előjegyzi
(1928 Budapesti Hírlap okt. 25.)
A kért árut megkeresi vagy előjegyzi és a beérkezésről értesíti [a vevőszolgálat]
(1979 Rádióreklám – televízióreklám)
Az előjegyzés is a hálózaton folyik, így a hallgató biztos lehet abban, hogy azt a könyvet, amit előjegyzett, nem fogja az orra elől soron kívül kikölcsönözni egyik bennfentes tanár sem
(1997 Magyar Hírlap)
A „butik” ifjabb Rajk László lakásán működött, keddenként este bárki feljöhetett s előjegyezhetett a kiállított gépiratos szamizdatból
(1998 Haraszti Miklós)
2a. tárgyatlan előjegyez vmire
〈annak kif-ére, hogy vki az igényét vmely árura v. vminek az igénybevételére feljegyezteti〉
Előjegyezni a belépti jegyekre Pulszky Károlynál a muzeum épületében lehet
(1874 Vasárnapi Újság)
Az ojtványok Ripária Portális alanyon készültek[,] szokványszerü minőségüek s fajtiszta Olasz Rizlingből állnak. Ugyanott előjegyezni lehet folyó évi őszi, vagy jövő tavaszi szállitásra 60.000 dbdarab 120 fajta fásojtványra
(1899 Borászati Lapok)
nem bánom, hetenkint egyszer előjegyezünk egy páholyra, ha megfelelő darabot hirdetnek a műsorban
(1929 Krúdy Gyula)
[ezt a] valamivel több mint félszáz autót azért importálták, hogy ne veszítsék el azokat a vevőket, akik már korábban előjegyeztek a kocsira
(1996 Magyar Hírlap)
3. tárgyas
〈embert, annak nevét, es. állatot vmely eseményre, műveletre stb. (vmely időpontra, időszakra) előzetesen nyilvántartásba vesz
[a választmány] nem kevesebb, mint 700 részvény aláiratását látta szükségesnek, – s mind a régi részvényeseket, mind a többi helybeli és vidéki lakosokat felszólítja, hogy f.folyó ’éppen tartó, folyamatban levő’ é.év dec.december 10-ik napjáig magukat előjegyezzék; az intézkedő közgyülés dec.december 12-ikén fogván tartatni
(1857 Budapesti Hírlap dec. 2.)
lovar-egyleti hágó-ménhez fedezésre kanczákat jövő évi idényre előjegyezni lehet 100 frtforintjával
(1870 Vadász- és Versenylap)
a jászkun tenorista engedelmet kapott, hogy a második négyesre előjegyezhesse magát azon hölgy tánckönyvecskéjében, akinek kedvéért a csillagokat is lehozta volna az égről
(1922 Krúdy Gyula)
Bécsben csakis kellő formaságok után lehetett kézcsókra járulni a császári pár elé. Aki erre a boldogságra vágyakozott, elsőbben is jelentkeznie kellett a főkamarásnál. Ez a pályázókat előjegyezte egy bizonyos napra
(1957 Ráth-Végh István)
transzplantációra előjegyzett beteg
(2000 Országgyűlési Napló)
3a. tárgyatlan (rég, ritk)
〈vmely eseményre〉 feliratkozik vki
Nem tudod kinél lehet előjegyezni a Hieronymi tiszteletére adott bankettre?
(1882 Mikszáth Kálmán)
[Duse Eleonora] közelebbi felléptei iránt már is oly nagy az érdeklődés, hogy Feld Zsigmond igazgatónál a legelőkelőbb körök is előjegyeznek az előadásra
(1892 Pesti Hírlap ápr. 19.)
3b. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vminek az elérésére, elnyerésére érdemesnek ítél vkit vki〉
[Maeterlinck] már rég elő volt jegyezve erre a pályabérre [ti. az irodalmi Nobel-díjra], ami tavaly már száznegyvenezerhétszázkét skandináv koronát tett ki
(1911 Szini Gyula)
belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják
(1995 Protestáns Biblia ford.)
Mert mit lehet még újat elmondani ebben az alkotmányozási vitában? Aki újat tud mondani, az jegyeztesse elő magát Nobel-díjra
(1996 Országgyűlési Napló)
4. tárgyas
(vmely időpontra) tervezett eseményt v. napirendi pontként vmit〉 nyilvántartásba felvesz, felír
a’ rendek többsége a’ választási jogban az alkotmányos kérdések egyik legfontosabbikát látván, a’ felett megyeileg határozni, sem hatóságában állónak, sem czélirányosnak nem vélte; hanem [...] a’ jövő országgyülési utasitások sorába előjegyeztetni kivánta
(1841 Pesti Hírlap)
Bartl Károly, Szabó István foglalkozási betegségének ügye az orvosi osztályban van véleményezés végett. [...] Az ügyet előjegyeztük
(1937 Népszava aug. 15.)
A mai napra előjegyzett napirendi pontunkat nem tudjuk végigtárgyalni, mert az időnk lejárt
(1992 Országgyűlési Napló)
a premier esküvőnek hamar híre ment – s miután az állatkert vezetői partnerek a különleges rendezvények szervezésében – máris újabb házasságkötéseket jegyeztek elő
(2002 Magyar Hírlap)
5. tárgyas (Pénz)
〈számvitelben, könyvelésben vmely tételt〉 esedékessége előtt nyilvántartásba vesz
A’ Feleség, a’ ki a’ házasſági levélben az  élelmére, még Férje él, esztendnkint ki-szabott ſommát több esztendk által fel-venni el-mulattya, noha követéſe el-jegyzve vagyon, az illyen el-jegyzés által a’ többi Hitelezk eltt nyertt elſſéggel még is tsak az utólſó három esztendkre nézve élhesſen
(1789 Polgári törvénykönyv ford.)
[az alzálog] megszerzése szintén csak azon esetben lehetséges, ha az elzálogositandó követelési összeg már bekeblezve, vagy legalább előjegyezve van
(1858 Vasárnapi Újság)
A hitelnyitás külső jele az, hogy a hitelező adósának számlát nyit, melyen a rendelkezésre bocsátott hitelösszeget előjegyzi
(1914 RévaiNagyLex.)
A Lakáskassza az 1 százalékos számlanyitási díjat a számlán terhelésként előjegyzi, így az első befizetés ennek a kiegyenlítésére szolgál
(1998 Magyar Hírlap)
az első hadikölcsönre az engedélyezett tizenötezer korona helyett huszonötezer koronát kívántak előjegyezni
(2002 Cseh Géza–Szikszai Mihály)
6. tárgyas (Zene)
〈kottában: módosítójelet〉 a megfelelő helyre kitesz, ill. 〈hangnemet〉 így jelöl
az Ifjú művész Reinthaller Variatiójit G-ből, mellyekből a’ themát két Variatioval együtt az előjegyzett hang nemben, a’ többit pedig az Adagioval és Codával Fisbe általtéve a’ szónak tökéletes értelmében eljátszotta
(1823 Tudományos Gyűjtemény)
[A H-dúrt] öt kereszttel jegyzik elő
(1894 PallasLex.)
[a legrégebbi magyarországi zongoraiskola] megjegyzi, hogy dur-dallam az, amelyben nincs  előjegyezve, moll-dallamban egy  előjegyzés van
(1955 Jandek Gusztáv)
7. tárgyas (ritk)
vminek az elejére, vmire elöl felír vmit
a következő n betűs strópha „Nagy tengört…” szókkal kezdődött, mint az utolsó lapon ez, – a következő levél kezdő szavaiúl – elő van jegyezve
(1871 Thaly Kálmán)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások