előjön tn ige 9c3

1. ’〈ember, állat〉(rejtett v. nem látható, zárt helyről, helyzetből, ill. a helyéről) látható helyre jön, kijön’ ❖ Ágiaris. Télónis. A játék-piatz fenekéből, tſendeſen, mind ketten elö-jönek (1772 Bessenyei György¹ C1076, 51) | Nem lehete ura borús felindúlásának: jöjj elő gyalázatja véremnek! kiálta le a fáról leányának (1832 Fáy András¹ 8139008, 240) | A gyerekek is előjöttek a kuckóból (1916 Nagy Zoltán CD10) | A kapu zárva volt, a redőnyök leengedve, nem jött elő senki a csengetésre (1960 Kamondy László 9300003, 166) | [A rákok] a kiszáradás ellen részben páncélzatukkal védekeznek, részben azzal, hogy nyirkos helyen tartózkodnak és csak éjjel jönnek elő (1981 Herczeg Éva–Vojnits András 1065002, 64).

1a. ’〈állat tojásából, bábjából〉 kibújva világra jön’ ❖ [a hernyók] bábjaikból előjönek, és pillangókká leſznek (1803 Fábián József 7101027, 127) | Ezen szerrel a’ csótánokat ugyan megöldöshetni, hanem a’ lyukaikban hátramaradott tojásaikból ismét frissek jönnek elő, azért üdőről üdőre ismételni kell (1835 Némethy József 8333014, 172) | [a kislibák] előjönnek az élettelennek látszó tojásokból (1942 Népszava jún. 13. C7510, 9).

1b. ’〈vmely (mozgó) tárgy, dolog〉 előbukkan vhonnan, ill. egyszer csak láthatóvá v. érzékelhetővé válik’ ❖ a négy halász eltünt ugy, hogy maig sincs nyoma, csupán az üres csónak jött elő másnap, mellynek evezői tanusiták, hogy mind a négy hullámokon lelte sirját (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A Homoródnak itten kiszélesedő tere egészen sósziklákon nyugszik. Csak néhány lábnyi földterület boritja azt, s azon alól már tömör kősó jön elő (1868 Orbán Balázs CD22) | S te Barátom, te nem vagy-e beteg, mert fogyni láttalak, csontjaid előjöttek, s arcodról nem akar letűnni a tömlöc halványsága (1916 Babits Mihály CD10) | [Az árverésen] a komputer vezérelte tábla tudja a dolgát, a képek fennakadás nélkül jönnek elő a miniatűr forgószínpadon (1988 Népszabadság febr. 27. C7838, 13) | a felhők közül előjövő nap (2008 Grecsó Krisztián 3123001, 35).

1c. ’〈füst, hang stb.〉 áradva jön, előtör vhonnan v. vkiből’ ❖ azon hely hol a’ Ganges a’ hó alól, előjön, 12.914 lábnyira van a’ tenger felett (1820 Tudományos Gyűjtemény C5520, 127) | a lakhely, amelyből a füst előjön (1872 Jókai Mór CD18) | Szemeiből gyermekes bőséggel jönnek elő a könnyek, s fejét anya-keresőn fúrja a párnába (1914 Szabó Dezső CD10) | Bendeguz üres szájából nyöszörgésszerű hangok jöttek elő (1961 Lipták Gábor 9400001, 67) | testi adottságai alapján azt hinné az ember, hogy valami erőteljes tenorhang jön elő belőle [ti. az operaénekesből] (2000 Népszabadság dec. 12. C5833, 9).

1d. (hirtelen v. nem vártan) előbújik, kinő (vhonnan) vmi’ ❖ az ötödik záp fogak is már az elöbbeniek nagyságára, ’s magasságára elö-jöttek (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 158) | minden, mit az áldott föld megterem, minden, mi belőle előjön (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a kórók] a falak legkisebb hasadékaiban is előjönnek (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az őszi esőzések után nagy mennyiségben jönnek elő a gombák (1984 Népszabadság okt. 30. C7834, [10]) | Az 1 hónapos [kutya]kölyöknek […] már valamennyi elülső tejfoga előjön (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

1e. ’támad, származik, sarjad vmiből vmi’ ❖ [a hit] azon pillantásban meg-mutatá magát, mihelyst a’ Világ a’ sem mibl el-jött (1783 Kónyi János ford.–Kelemen, XIV. C2739, 70) | A neveléstan azért még olly tökéletlen, mert az a valódi miveltséggel, sőt abból magából, ez pedig csak a keresztény életből jön elő (1846 Hetilap CD61) | Ilyesmiből [ti. amikor egy bölcsőde és egy óvoda egy épületben működik] csak a súlyos gondok jönnek elő (1979 Népszabadság nov. 18. C7829, 16) | A teológiai tanárok liberalizmusával azonban még Dunamelléken is csak kevesen azonosultak. Többek között ebből az elvi ellentétből jött elő az ún. Ballagi-Filó-vita (2000 Magyar reformátusok CD1210).

1f. ’〈(leplezett v. rejtett) hajlam, tulajdonság stb.〉(szándéka ellenére) megnyilvánul, előbújik (vkiből)’ ❖ Ő tudatosan vigyáz magára és néha mégis előjön belőle valami gonosz állat (1928 Kassák Lajos CD10) | A bajban a jó tulajdonságok jönnek elő (1986 Népszabadság febr. 17. C7836, 6) | Ezeknek a tulajdonságoknak egy része miért nem jött elő önből oly hosszú ideig? (1997 Magyar Hírlap CD09) | előjönnek belőle a prehumán ösztönök (2002 Magyar Hírlap CD09).

1g. (kontúrjainak kiélesedésével) láthatóvá válik, előtűnik vmi’ ❖ Űljünk itt bekerítve homálytól, Várván, mig hold ’s csillag előjön! (1832 Fábián Gábor ford.–Macpherson 8134002, 56) | A közönséges brómezüstlemezek csupán a kék, ibolya s az ibolyán tuli sugarakra érzékenyek, miért a vörös, sárga és zöld szin mindig nagyon sötéten jön elő a fotografiákon (1894 PallasLex. CD02) | a hamis, lármás, kelemetlen [!] nagyvárosi színek mögül, mint ellenszenves rikító festék alól az arc természetes színe, előjöttek egy rendes, fejlődő vidéki város vonásai (1923 Babits Mihály 9014131, 208) | kicsit meghúztam a kontúrokat, odatettem a kis fényeket, és egyszerre elkezdett előjönni egy női portré (2005 Bódis Kriszta 3148002, 779).

1h. ’〈gondolat, emlék stb.〉(hirtelen) felszínre jön, felbukkan (vhonnan)’ ❖ Hazaszaladok, irni kezdek, okoskodnám, hát nem lehet, mert nem jönnek elö a tiszta elmélkedések (1779 Bessenyei György¹ 7044004, 227) | És annyi szép emlék titkon előjön! (1862–1865 Tompa Mihály 8484042, 212) | mondok ilyen verseket, ami még előjöhet memóriámból (1989 Tandori Dezső 2025071, 147) | az egykor tanult [spanyol] szavak most lassan előjöttek (2000 Természet Világa CD50).

2. ’〈tárgy〉 úgy kerül elő (vhonnan), hogy megtalálják, ill. előveszik’ ❖ Midőn tehát folyamatban vagyon az ezüst pénz, akkor aranyat nem látni, mert kinekkinek vagyon valami elrejteni való pénze; de mikor az ezüstnek szűke van, ismét előjön az arany, mert akkor kénytelen az ember kihúzni rejtekéböl (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 243) | Mindjárt megtelt minden csapszék, előjöttek a hegedűk (1857 Jókai Mór C2255, 122) | Hosszas keresés kezdődött. Darvas szótalan, szemmel láthatólag kissé zavartan rakosgatta a könyveket, olykor céltalan is, ide-oda. – De tanár úr kérem, ne tessék fáradni miattam. Nem felelt, kutatott tovább szigorúan. És előjöttek mindenféle könyvek, német, angol, francia lélektani munkák (1913 Babits Mihály CD10) | késő bronzkori leletek jöttek elő a Pesti úti dűlőhöz tartozó, a Rákos-patakra meredeken lejtő homokdombnak négyszáznegyvenszer száz méteres területén (2001 Asztalos István² CD36).

2a. ’〈(megszűnt, eltűnt) dolog, jelenség〉(ismét) megjelenik, jelentkezik (vhol)’ ❖ a’ tüdönek fel gyuladáſa (peripneumonia) és torok gyék (angina) kezdenének elé jöni (1775 Szeli Károly ford.–Haen C3932, 93) | Fülzúgásom ugyan még eléjő néha, tán sohasem is hagy el végkép: de már nem csinálok belőle rémképeket (1854 Arany János C0642, 350) | Van egy ötletem – mondta a kis Rece, s végre előjött az elfojtott mosoly, szétterült az arcán, mint a hajnali napsütés (1973 Csukás István 9095021, 45) | csak amikor a szerelemből házasság lett 1918-ban, jöttek elő a bajok (1996 Niederhauser Emil CD58) | Amikor már kezdte érezni az autót, s kicsit gyorsabban ment, előjött néhány műszaki hiba (2002 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy beszéd közben témaként előkerül, ill. említésre, szóba kerül vmi〉’ ❖ Sokat lehetne ezen Fö-Vezéreknek vitéz téteménnyéröl ſzóllani, de vagy elő-adattak azok közül egynéhányak, vagy pedig a’ következendökben fognak elö-jönni (1774 Dugonics András C1484, 71) | ritkán eſett meg, kivált ha vegyes volt a’ Tárſaság, hogy elő ne jött volna a’ Fársáng (1803 Csokonai Vitéz Mihály 7069015, [III]) | Társalgás közben előjött a szó a magyarokról (1880 Bolond Istók naptára C1141, 88) | baráti vitáinkon is, éjfél felé, túl a világmegváltó hangoskodásokon, mindig előjön egy-egy ízléstelen pletyka, valami kínos történet (1977 Almási Miklós 1002004, 343) | előjöttek a régi sérelmek is, amik ugyanakkor a múlt végleges lezárásához, a teljes elzárkózáshoz vezettek (2000 Horváth M. Ferenc CD36).

2c. előjön vmivel(váratlanul) előáll, előhozakodik vmivel’ ❖ Nem ilyen unalmas vetélkedéseket okozó matériakkal jöttek elö a’ Conventben mások egy nehányam (1794 Bécsi Magyar Merkurius 7396013, 1156) | Senki ne jőjön tehát nekem azzal elő, hogy az anyagi vagyont meg kell vetni (1845 Életképek C0103, 71) | Károly érezte, hogy most itt van a legjobb ideje annak, hogy előjöjjön a mondókájával (1928 Kassák Lajos CD10) | rengeteg ilyen ötlettel tudna előjönni (2004 Országgyűlési Napló CD62).

3. (kissé rég) ’megtörténik, megesik, előadódik vmi’ ❖ [Degré Alajos drámájának] előadásánál azon sajátszerü körülmény fog előjönni, hogy a czimszerepet egy operai tag viendi (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Beszélgetésök tárgyát a faluban előjött apró események [teszik ki] (1865 Pap Gyula C3419, X) | én abban a véleményben vagyok, hogy minden európai nemzetnél a mesterkélt kegyetlenkedés bűntettei aránylag nagyobb számban jönnek elő, mint a magyarnál (1897 Eötvös Károly 8127001, 41) | vénleányok leszünk és vénleányok maradunk. Előjön ez, lelkem, a legjobb családokban is (1907 Ambrus Zoltán C0596, 283).

4. (elvétve) előfordul, (meg)van, található, ill. felbukkan vhol vmi, vki’ ❖ rök vagyis Ewrewk: Cuſtodes, Vigiles, melly Szó a régi Királyok Leveleikben ’s Törvényeikben gyakran el jön (1799 Sokféle C1530, 117) | katholikusok csak itt-ott szórványosan, nagyobb tömegben a havasalji néhány faluban jönnek elő (1870 Orbán Balázs 8340015, 9) | A fehérólomérc igen fontos telér ásvány, ólomnyerésre használják, a galenittel jön elő leggyakrabban (1894 PallasLex. CD02) | Az ÓMS.-ban három olyan testesebb, alsó nyelvállású velaris magánhangzó elemet is tartalmazó formans van, amely többször is előjön a viszonylag rövid szövegben (1957 Benkő Loránd C5897, 180) | Ez a motívum más formában előjön a Comedia második interludiumában (1964 Varga Imre CD53).

5. (kissé rég) ’〈vmely időszak〉 elérkezik, eljön’ ❖ Ha annak okáért a’ jó idö egyſzer elöjött, és az ember némelly jelekröl annak állandóságát éſzre veheti, akkor ekképpen kell a monyaſsal [= csődörrel] bánni, mellyet a’ ménesbe botsátani ſzándékoskodunk (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 63) | egy pár hetig october igen jól viselte magát szép napok állottak be s a nyomtatás [= cséplés] jól ment, de ez is nem sokára eltünt, előjött az esős korszak, nyomtatni nem lehetett (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A szép, vidám, nevető május előjön és mindent visszahoz megint, amit a németek elvittek (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312017, 212).

Fr: farba.

Vö. CzF. eléjön, előjő · előjön; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléjő, eléjöhet, eléjött; ÚMTsz. eléjön, ~

előjön tárgyatlan ige 9c3
1.
〈ember, állat〉 (rejtett v. nem látható, zárt helyről, helyzetből, ill. a helyéről) látható helyre jön, kijön
Ágiaris. Télónis. A játék-piatz fenekéből, tſendeſen, mind ketten elö-jönek
(1772 Bessenyei György¹)
Nem lehete ura borús felindúlásának: jöjj elő gyalázatja véremnek! kiálta le a fáról leányának
(1832 Fáy András¹)
A gyerekek is előjöttek a kuckóból
(1916 Nagy Zoltán)
A kapu zárva volt, a redőnyök leengedve, nem jött elő senki a csengetésre
(1960 Kamondy László)
[A rákok] a kiszáradás ellen részben páncélzatukkal védekeznek, részben azzal, hogy nyirkos helyen tartózkodnak és csak éjjel jönnek elő
(1981 Herczeg Éva–Vojnits András)
1a.
〈állat tojásából, bábjából〉 kibújva világra jön
[a hernyók] bábjaikból előjönek, és pillangókká leſznek
(1803 Fábián József)
Ezen szerrel a’ csótánokat ugyan megöldöshetni, hanem a’ lyukaikban hátramaradott tojásaikból ismét frissek jönnek elő, azért üdőről üdőre ismételni kell
(1835 Némethy József)
[a kislibák] előjönnek az élettelennek látszó tojásokból
(1942 Népszava jún. 13.)
1b.
〈vmely (mozgó) tárgy, dolog〉 előbukkan vhonnan, ill. egyszer csak láthatóvá v. érzékelhetővé válik
a négy halász eltünt ugy, hogy maig sincs nyoma, csupán az üres csónak jött elő másnap, mellynek evezői tanusiták, hogy mind a négy hullámokon lelte sirját
(1856 Vasárnapi Újság)
A Homoródnak itten kiszélesedő tere egészen sósziklákon nyugszik. Csak néhány lábnyi földterület boritja azt, s azon alól már tömör kősó jön elő
(1868 Orbán Balázs)
S te Barátom, te nem vagy-e beteg, mert fogyni láttalak, csontjaid előjöttek, s arcodról nem akar letűnni a tömlöc halványsága
(1916 Babits Mihály)
[Az árverésen] a komputer vezérelte tábla tudja a dolgát, a képek fennakadás nélkül jönnek elő a miniatűr forgószínpadon
(1988 Népszabadság febr. 27.)
a felhők közül előjövő nap
(2008 Grecsó Krisztián)
1c.
〈füst, hang stb.〉 áradva jön, előtör vhonnan v. vkiből
azon hely hol a’ Ganges a’ hó alól, előjön, 12.914 lábnyira van a’ tenger felett
(1820 Tudományos Gyűjtemény)
a lakhely, amelyből a füst előjön
(1872 Jókai Mór)
Szemeiből gyermekes bőséggel jönnek elő a könnyek, s fejét anya-keresőn fúrja a párnába
(1914 Szabó Dezső)
Bendeguz üres szájából nyöszörgésszerű hangok jöttek elő
(1961 Lipták Gábor)
testi adottságai alapján azt hinné az ember, hogy valami erőteljes tenorhang jön elő belőle [ti. az operaénekesből]
(2000 Népszabadság dec. 12.)
1d.
(hirtelen v. nem vártan) előbújik, kinő (vhonnan) vmi
az ötödik záp fogak is már az elöbbeniek nagyságára, ’s magasságára elö-jöttek
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
minden, mit az áldott föld megterem, minden, mi belőle előjön
(1842 Pesti Hírlap)
[a kórók] a falak legkisebb hasadékaiban is előjönnek
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az őszi esőzések után nagy mennyiségben jönnek elő a gombák
(1984 Népszabadság okt. 30.)
Az 1 hónapos [kutya]kölyöknek […] már valamennyi elülső tejfoga előjön
(1993 Sárkány Pál et al.)
1e.
támad, származik, sarjad vmiből vmi
[a hit] azon pillantásban meg-mutatá magát, mihelyst a’ Világ a’ sem mibl el-jött
(1783 Kónyi János ford.Kelemen, XIV.)
A neveléstan azért még olly tökéletlen, mert az a valódi miveltséggel, sőt abból magából, ez pedig csak a keresztény életből jön elő
(1846 Hetilap)
Ilyesmiből [ti. amikor egy bölcsőde és egy óvoda egy épületben működik] csak a súlyos gondok jönnek elő
(1979 Népszabadság nov. 18.)
A teológiai tanárok liberalizmusával azonban még Dunamelléken is csak kevesen azonosultak. Többek között ebből az elvi ellentétből jött elő az ún.úgynevezett Ballagi-Filó-vita
(2000 Magyar reformátusok)
1f.
(leplezett v. rejtett) hajlam, tulajdonság stb.〉 (szándéka ellenére) megnyilvánul, előbújik (vkiből)
Ő tudatosan vigyáz magára és néha mégis előjön belőle valami gonosz állat
(1928 Kassák Lajos)
A bajban a jó tulajdonságok jönnek elő
(1986 Népszabadság febr. 17.)
Ezeknek a tulajdonságoknak egy része miért nem jött elő önből oly hosszú ideig?
(1997 Magyar Hírlap)
előjönnek belőle a prehumán ösztönök
(2002 Magyar Hírlap)
1g.
(kontúrjainak kiélesedésével) láthatóvá válik, előtűnik vmi
Űljünk itt bekerítve homálytól, Várván, mig hold ’s csillag előjön!
(1832 Fábián Gábor ford.Macpherson)
A közönséges brómezüstlemezek csupán a kék, ibolya s az ibolyán tuli sugarakra érzékenyek, miért a vörös, sárga és zöld szin mindig nagyon sötéten jön elő a fotografiákon
(1894 PallasLex.)
a hamis, lármás, kelemetlen [!] nagyvárosi színek mögül, mint ellenszenves rikító festék alól az arc természetes színe, előjöttek egy rendes, fejlődő vidéki város vonásai
(1923 Babits Mihály)
kicsit meghúztam a kontúrokat, odatettem a kis fényeket, és egyszerre elkezdett előjönni egy női portré
(2005 Bódis Kriszta)
1h.
〈gondolat, emlék stb.〉 (hirtelen) felszínre jön, felbukkan (vhonnan)
Hazaszaladok, irni kezdek, okoskodnám, hát nem lehet, mert nem jönnek elö a tiszta elmélkedések
(1779 Bessenyei György¹)
És annyi szép emlék titkon előjön!
(1862–1865 Tompa Mihály)
mondok ilyen verseket, ami még előjöhet memóriámból
(1989 Tandori Dezső)
az egykor tanult [spanyol] szavak most lassan előjöttek
(2000 Természet Világa)
2.
〈tárgy〉 úgy kerül elő (vhonnan), hogy megtalálják, ill. előveszik
Midőn tehát folyamatban vagyon az ezüst pénz, akkor aranyat nem látni, mert kinekkinek vagyon valami elrejteni való pénze; de mikor az ezüstnek szűke van, ismét előjön az arany, mert akkor kénytelen az ember kihúzni rejtekéböl
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
Mindjárt megtelt minden csapszék, előjöttek a hegedűk
(1857 Jókai Mór)
Hosszas keresés kezdődött. Darvas szótalan, szemmel láthatólag kissé zavartan rakosgatta a könyveket, olykor céltalan is, ide-oda. – De tanár úr kérem, ne tessék fáradni miattam. Nem felelt, kutatott tovább szigorúan. És előjöttek mindenféle könyvek, német, angol, francia lélektani munkák
(1913 Babits Mihály)
késő bronzkori leletek jöttek elő a Pesti úti dűlőhöz tartozó, a Rákos-patakra meredeken lejtő homokdombnak négyszáznegyvenszer száz méteres területén
(2001 Asztalos István²)
2a.
(megszűnt, eltűnt) dolog, jelenség〉 (ismét) megjelenik, jelentkezik (vhol)
a’ tüdönek fel gyuladáſa (peripneumonia) és torok gyék (angina) kezdenének elé jöni
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
Fülzúgásom ugyan még eléjő néha, tán sohasem is hagy el végkép: de már nem csinálok belőle rémképeket
(1854 Arany János)
Van egy ötletem – mondta a kis Rece, s végre előjött az elfojtott mosoly, szétterült az arcán, mint a hajnali napsütés
(1973 Csukás István)
csak amikor a szerelemből házasság lett 1918-ban, jöttek elő a bajok
(1996 Niederhauser Emil)
Amikor már kezdte érezni az autót, s kicsit gyorsabban ment, előjött néhány műszaki hiba
(2002 Magyar Hírlap)
2b.
〈annak kif-ére, hogy beszéd közben témaként előkerül, ill. említésre, szóba kerül vmi〉
Sokat lehetne ezen Fö-Vezéreknek vitéz téteménnyéröl ſzóllani, de vagy elő-adattak azok közül egynéhányak, vagy pedig a’ következendökben fognak elö-jönni
(1774 Dugonics András)
ritkán eſett meg, kivált ha vegyes volt a’ Tárſaság, hogy elő ne jött volna a’ Fársáng
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
Társalgás közben előjött a szó a magyarokról
(1880 Bolond Istók naptára)
baráti vitáinkon is, éjfél felé, túl a világmegváltó hangoskodásokon, mindig előjön egy-egy ízléstelen pletyka, valami kínos történet
(1977 Almási Miklós)
előjöttek a régi sérelmek is, amik ugyanakkor a múlt végleges lezárásához, a teljes elzárkózáshoz vezettek
(2000 Horváth M. Ferenc)
2c. előjön vmivel
(váratlanul) előáll, előhozakodik vmivel
Nem ilyen unalmas vetélkedéseket okozó matériakkal jöttek elö a’ Conventben mások egy nehányam
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
Senki ne jőjön tehát nekem azzal elő, hogy az anyagi vagyont meg kell vetni
(1845 Életképek)
Károly érezte, hogy most itt van a legjobb ideje annak, hogy előjöjjön a mondókájával
(1928 Kassák Lajos)
rengeteg ilyen ötlettel tudna előjönni
(2004 Országgyűlési Napló)
3. (kissé rég)
megtörténik, megesik, előadódik vmi
[Degré Alajos drámájának] előadásánál azon sajátszerü körülmény fog előjönni, hogy a czimszerepet egy operai tag viendi
(1855 Vasárnapi Újság)
Beszélgetésök tárgyát a faluban előjött apró események [teszik ki]
(1865 Pap Gyula)
én abban a véleményben vagyok, hogy minden európai nemzetnél a mesterkélt kegyetlenkedés bűntettei aránylag nagyobb számban jönnek elő, mint a magyarnál
(1897 Eötvös Károly)
vénleányok leszünk és vénleányok maradunk. Előjön ez, lelkem, a legjobb családokban is
(1907 Ambrus Zoltán)
4.
(elvétve) előfordul, (meg)van, található, ill. felbukkan vhol vmi, vki
rök vagyis Ewrewk: Cuſtodes, Vigiles, melly Szó a régi Királyok Leveleikben ’s Törvényeikben gyakran el jön
(1799 Sokféle)
katholikusok csak itt-ott szórványosan, nagyobb tömegben a havasalji néhány faluban jönnek elő
(1870 Orbán Balázs)
A fehérólomérc igen fontos telér ásvány, ólomnyerésre használják, a galenittel jön elő leggyakrabban
(1894 PallasLex.)
Az ÓMS.Ómagyar Mária-siralom-ban három olyan testesebb, alsó nyelvállású velaris magánhangzó elemet is tartalmazó formans van, amely többször is előjön a viszonylag rövid szövegben
(1957 Benkő Loránd)
Ez a motívum más formában előjön a Comedia második interludiumában
(1964 Varga Imre)
5. (kissé rég)
〈vmely időszak〉 elérkezik, eljön
Ha annak okáért a’ jó idö egyſzer elöjött, és az ember némelly jelekröl annak állandóságát éſzre veheti, akkor ekképpen kell a monyaſsal [= csődörrel] bánni, mellyet a’ ménesbe botsátani ſzándékoskodunk
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
egy pár hetig october igen jól viselte magát szép napok állottak be s a nyomtatás [= cséplés] jól ment, de ez is nem sokára eltünt, előjött az esős korszak, nyomtatni nem lehetett
(1856 Vasárnapi Újság)
A szép, vidám, nevető május előjön és mindent visszahoz megint, amit a németek elvittek
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Fr: farba
Vö. CzF. eléjön, előjő · előjön; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléjő, eléjöhet, eléjött; ÚMTsz. eléjön, ~

Beállítások