elöl² hsz 33C3elül (kissé rég)

1. (-ről viszonyraggal is) ’〈emberre, állatra, ill. test(rész)re, ruhadarabra vonatkoztatva:〉 azon az oldalán, részén, amely abba az irányba esik, amerre az ember, állat nézni v. menni szokott’ ❖ [Az orbánc a betegnek] gyakorta az egyik pofájáról a’ máſikra vonódik, onnan az egéſz homlokán el terjed, nyakát-is elöl ’s hátúl el-fogja (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 283) | gallérja előlrül keskenyen huzódik a vállán keresztül, mig lejebb szélesebbre terül s alól négyszöget képez (1861 Jámbor Endre 8620002, 4) | A csigaház nyilása ferdén fekszik, elöl rövid íves csatornával (1893 PallasLex. CD02) | [a palást] elől és hátul is talpig ért és az oldalakon szabadon hagyta a térd mozgását (1937 Egri Viktor 9119001, 61) | a kantárt tartó jobb kezünkkel átnyúlunk a ló álla alatt a másik oldalra, és elölről – miközben a bal tenyerünkön tartott zablát erélyesen a ló szájába, a nyelv fölé nyomjuk – az állat füle mögé húzzuk a tarkószíjat (1987 Domokos Lajos² 1038001, 65) | Mindegyiknek [ti. élőlénynek] volt másik két szárnya is. Ezekkel eltakarták a testüket elöl is, hátul is (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203) | elöl képzett, ajakkerekítéses, középső és felső nyelvállású […] magánhangzóknál (2006 Gósy Mária 3177009, 844) | [a lábnyomok] hátul mélyen belenyomódtak a laza talajba, elöl pedig a hatalmas karmok pontszerű nyomai (2010 Vincze Ferenc 3153004, 618).

1a. (felsőfokban is) ’〈tárgyra, kül. épületre v. annak vmely részére vonatkoztatva:〉 azon az oldalán v. részén, amely (a leginkább) látható (és a legdíszesebb), v. amely rendeltetése szerint a legfontosabb (része közelében van), v. ahol a nyílása, bejárata, homlokzata található, ill. amely a szemlélő felé esik’ ❖ Az allya a’ jáſzolnak egy keveſſet a’ faltul be-felé függö légyen, elöl pedig három három Újnira el-oſztott lajtorjácska légyen rajta (1779 Próbákbúl szedett oktatás C3537, 9) | Gazdag sátor látszik, ezüst félholddal tetején, elül föggönynyel (1838 Vörösmarty Mihály 8524408, 319) | A sirbolt távolabbi ürege sötét marad, csak az egymás mellé rakott vörösréz koporsók szögletei csillanak meg itt-ott. Legelöl szépen esztergályozott diófaláda (1926 Budapesti Hírlap aug. 22. C4714, [1]) | A két folyóra néző ablak közében Regency büfékredenc állott, elől bronz grillel védve, hátulról zöld bársonnyal takarva (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 72) | Képzeljétek csak el, mondogatta Harry, olyan helyen élünk, ahol az ember elmegy hazulról, és be sem zárja az ajtót. Lauren fölkelt, és elöl is, hátul is bezárta (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3150004, 288).

1b. (felsőfokban is) ’〈járműre vonatkoztatva:〉 azon az oldalon v. részen, kül. ülésen, amely a haladási irányhoz (a leg)közelebb van’ ❖ Szigvárt egygybe meg esmérte Márkot, ki ell a’ bakon l vala (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 471) | e díszes, elől, hátul, közepén, árboczaik felzászlózott hajók (1881 Madarász József 8282007, 297) | beszálltam a kocsiba; elöl ült a sofőr és a sógor, dr. Makai Ödön (meghalt), hátul mi ketten Attilával (1968 Déry Tibor 9107016, 469) | Legelöl volt, a mozdony után az első kocsi, egyetlen első osztály (2005 Polcz Alaine 3148001, 166).

1c. (felsőfokban is) ’〈színpad, ill. kép leírásában:〉 a nézőkhöz közel(ebb)i (területet, figurát stb. ábrázoló) részen’ ❖ Hatodik jelenés. Várudvar, elűl egy torony, mellynek rostélyajtajánál egy szolga áll lándzsával (1819 Kisfaludy Károly 8242027, 149) | A termeket remekművű nagy olajfestmények ékesítik […] első kép, midőn [Mária Terézia] a koronázásra indul, elöl lóháton a tárnokmester szórja a pénzt a nép közé (1875 Jókai Mór CD18) | [Benczúr Gyula] azt a momentumot vetette vászonra, midőn a vár megvétele után lotringeni Károly bevonul a várba. […] Legelöl jobbra egy daliás alaku magyar kürtös lóháton erősen fujja a trombitáját (1888 Budapesti Hírlap máj. 29. C4735, 4) | a falon szőnyeg lógott. A beleszőtt képen hátul valami kastélynak nagy zárt kapuja volt látható, elöl meg egy páva díszelgett (1910 Moly Tamás CD10) | egészen elöl, a rivaldánál (1991 Molnár Gál Péter 2038033, 125) | A képen elöl látható 95 éves sintoista pap, Maszamitszu Nakagava (2002 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’olyan (közelebbről meg nem határozott) helyen, amely vki, vmi elejének a közelében van v. annak irányába esik’ ❖ Ha egy szikla legördűl, Hoszszan morgó fergetegben Az egész táj megdördűl; Itten, a hol minden felől Egy egy örvény tátogat, S alúl, fellyül, hátúl, elől Iszonyú tárgy borzogat (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 66) | A gyermekek lekuczorodva szökdincselnek s tenyereiket most elől, majd hátul, összecsapdosva danolják (1862 Vadrózsák 8258140, 182) | A cél ott elöl, valahol a sejtelmes messzeségben, ugyanilyen távol a kiindulópont (1983 Polgár András 1121002, 63).

1e. (-ről raggal) ’abból az irányból (nézve), amely vkinek, vminek az eleje felé esik’ ❖ [a szöcskék a felpattanást] valamelly fúlánknak ſegitsége által viſzik végben, melly elölről a’ mejjeken van, és hasadásba a’ hasokba jár, a’ honnan az, a’ felpattanás-közben kiugrik, és fellöki a’ bogaratskát (1799 Fábián József ford.–Raff 7101004, 140) | [A postaháznak] elölrl húsz ablakja vagyon (1809 Kis János¹ ford. 7177005, 71) | A korona mellett maradtam egész ebéd alatt, s a szerint forgatám a medencét, a hogyan azt előlről, hátúlról, s egyik s másik oldaláról látni akarám (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228108, 161) | a’ [tömlő] végén elölrül egy közönséges réz szopóka legyen (1835 Némethy József 8333010, 21) | Beöthy műértő figyelemmel látszott a tinókat vizsgálni balról, jobbról, elölről (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | Estefelé fényképész jelent meg, lefotografálták a fejem, előlről és hátulról (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 239) | Leány hosszított derekú viseletben, elölről és hátulról (1977 NéprajziLex. CD47) | Nos, az új Vectra elölről leginkább az Omegát, hátulról az A–4-es Audit idézi (1995 Magyar Hírlap CD09) | a bal oldalon elölről a harmadik padban ültek az iskolából frissen kikerült leányok (2000 Magyar néprajz CD47).

1f. (használat után) nem eltéve, elcsomagolva, hanem szem előtt (maradva)’ ❖ középütt áll a főoltár, a szentséggel, ami éjjel-nappal, mint a mennyei tűzoszlop Izrael serege szívében, elől marad örökös szemléletre (1925 Gyergyai Albert ford.–Claudel CD10) | bármikor beállíthat valaki, és roppant kínos, ha elöl az ágynemű vagy szalad a konyha (1983 Közhelyszótár 1066008, 315) | én butus, elöl hagytam a csokit, amit az előző látogatóm hozott nekem (2010 Pál Ferenc 3256003, 218).

2. (felsőfokban is) ’〈egymás után álló v. haladó emberek, állatok, dolgok sorában:〉 azon a helyen, ahol úgy helyezkedik el vmi v. vki, hogy a többi v. a másik az egyik oldalán, kül. mögötte van’ ❖ gyalog mentek bé a’ barlangba, és ugyan a’ Hertzeg leg elöl, intvén, és szivesítvén a szolgáit (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 341) | Némely esetekben az állitmány áll elül, pl. Forog a föld? (1864 Szvorényi József 8458003, 50) | a hátúl lévő láb térddel a földre helyeztetik, míg az elől lévő láb térdben derékszögűleg meghajlíttatik (1886 Porzsolt Lajos 8375005, 57) | A túzokpár az enyhe lejtőn egyenesen a tócsának iramodott. Az elől repdeső kakas váratlanul, mintha láthatatlan akadályba ütközött volna, támolygott egyet és felbukott (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 6) | Az alfabetikus rendű szótárban elöl áll a magyar szó, alatta német és angol megfelelője (1994 Új Könyvek CD29).

2a. (felsőfokban is) ’〈sorrendben, rangsorban:〉 a másikat v. a többit megelőző pozícióban’ ❖ Ami az elmésséget illeti, s a játszi fantáziát, itt a francia nincs felűlmúlva, vagy éppen elől áll (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 884) | Kezdjük el a legelső, „primaire” oknál, mely az okok sorozatában legelöl áll (1913 Halász Imre CD10) | a marxista értékelmélet szerint a szabadság legelől áll az értékek rangsorában (1971 Kiss Ferenc 9338001, 91) | nem szerepelt túlságosan elöl Salander teendőinek listáján (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321001, 180).

2b. (felsőfokban is) (/nyj) ’a többi v. a másik hasonló típusú dolgot, ill. eseményt, alkalmat időben megelőzve, először’ ❖ az ilylyen Könyvekről leg elől kell vala szóllanom (1781 Bessenyei György¹ C1092, 27) | Szememet vetettem Pestre, hol Budára, Nem tudtam, mit nézzek elől s utóljára (1788 Gvadányi József C5115, 109) | Deák, az előlülő, nem múlatta el a közállapodást mindjárt elől emlékezetbe hozni (1832 Kölcsey Ferenc 8253057, 439) | ezt a könyvet olvastam el legelől (1951 Útkaparó 9107005, 251) | Most vallatik Lajos bácsit, hova tette Dávid bácsit. […] Legelől is azt vallotta, Hogy az Ördögjukba csapta (1960 Néprajzi Közlemények C7174, 27).

3. (felsőfokban is, -ről viszonyraggal is) ’〈szövegben, könyvben:〉 az elején, ott, ahol kezdődik’ ❖ Ma indul Pestre Magyar Régiségeim és Ritkaságaim II. Kötete. Ebben legelöl a’ Debr. Collegium Codexének Homiliáji állanak, magyar nyelven (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 266) | Egy „világlap” a „Budapest” (elől képpel) mellékesen kegyeskedik engem is megérinteni (1881 Teleki Sándor 8474013, 298) | nemsokára hosszú verseket és elbeszéléseket tudtak írni, melyek elülről hátrafelé olvasva majdnem olyan értelmesek, mint hátulról előre olvasva (1933 Kosztolányi Dezső 9359224, 200) | A kötet szerkezete szerint elöl szerepelnek az adott járásra – jelen esetben Nyíregyházára – vonatkozó dokumentumok (1994 Új Könyvek CD29).

3a. (-ről raggal, felsőfokban is) ’〈vmely folyamatra vonatkoztatva:〉(újra) a kezdőponttól, a kezdeti szakasztól’ ❖ Tehát ismét elülről kezdé a pályát (1849 e. Vasvári Pál 8515008, 189) | nekilátnak a munkának elölről (1931 Sárközi György 9587011, 219) | mintha még egyszer, teljesen előlről kellene egyetemre járniok (1973 Makkai Ádám 2042018, 235) | nem is kell felfedezni valamit legelölről, mert ez a folyamat szerte a világon több országban sikeresen működik (2003 Országgyűlési Napló CD62).

3b. (a kezd szóval) (rég)(újra) az elején’ ❖ [egy Tódor nevű vértanú] a’ Birónak és Hóhérainak boſzſzontatáſokra, elöl ’s meg elöl kezdette a’ Bálványt imádó vak Pogánysággal tsufolódó CXV. ’Sóltárt (1781 Gombási István ford. C1883, 27) | Másnak kell lenni [egy nyelvtankönyvnek] az Idegenek ſzámára, a’ kik elöl kezdik tanúlni a’ nyelvet; másnak a’ Hazafiakéra, a’ kik azt már értvén, tsak annak fáinságával akarnak megesmerkedni (1806 Teleki László¹ 8472005, 154) | csak ott vagyunk megint, hol a darab legkezdetén voltunk, s így azt várnók, hogy Buvárdy is elől kezdje dolgát (1834 Toldy Ferenc 8481039, 358) | A ki ezen mozzanatokat a lapda elejtése nélkül mind meg tudja csinálni, az egy iskolát elvégzett a játék szavai szerint, – és kezdi az elszámlált figurákat elől s mindaddig folytatja, mig a lapdát el nem ejti (1878 Hamary Béla 8178001, 10).

Vö. CzF. elől², előlről, elűl · elül², elülről; ÉrtSz. elül²; TESz. elül; ÉKsz. elül²; SzT. elől; ÚMTsz. elöl², legelöl; ÉKsz.² elöl².

elöl² határozószó 33C3
elül (kissé rég)
1. (-ről viszonyraggal is)
〈emberre, állatra, ill. test(rész)re, ruhadarabra vonatkoztatva:〉 azon az oldalán, részén, amely abba az irányba esik, amerre az ember, állat nézni v. menni szokott
[Az orbánc a betegnek] gyakorta az egyik pofájáról a’ máſikra vonódik, onnan az egéſz homlokán el terjed, nyakát-is elöl ’s hátúl el-fogja
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
gallérja előlrül keskenyen huzódik a vállán keresztül, mig lejebb szélesebbre terül s alól négyszöget képez
(1861 Jámbor Endre)
A csigaház nyilása ferdén fekszik, elöl rövid íves csatornával
(1893 PallasLex.)
[a palást] elől és hátul is talpig ért és az oldalakon szabadon hagyta a térd mozgását
(1937 Egri Viktor)
a kantárt tartó jobb kezünkkel átnyúlunk a ló álla alatt a másik oldalra, és elölről – miközben a bal tenyerünkön tartott zablát erélyesen a ló szájába, a nyelv fölé nyomjuk – az állat füle mögé húzzuk a tarkószíjat
(1987 Domokos Lajos²)
Mindegyiknek [ti. élőlénynek] volt másik két szárnya is. Ezekkel eltakarták a testüket elöl is, hátul is
(1995 Protestáns Biblia ford.)
elöl képzett, ajakkerekítéses, középső és felső nyelvállású […] magánhangzóknál
(2006 Gósy Mária)
[a lábnyomok] hátul mélyen belenyomódtak a laza talajba, elöl pedig a hatalmas karmok pontszerű nyomai
(2010 Vincze Ferenc)
1a. (felsőfokban is)
〈tárgyra, kül. épületre v. annak vmely részére vonatkoztatva:〉 azon az oldalán v. részén, amely (a leginkább) látható (és a legdíszesebb), v. amely rendeltetése szerint a legfontosabb (része közelében van), v. ahol a nyílása, bejárata, homlokzata található, ill. amely a szemlélő felé esik
Az allya a’ jáſzolnak egy keveſſet a’ faltul be-felé függö légyen, elöl pedig három három Újnira el-oſztott lajtorjácska légyen rajta
(1779 Próbákbúl szedett oktatás)
Gazdag sátor látszik, ezüst félholddal tetején, elül föggönynyel
(1838 Vörösmarty Mihály)
A sirbolt távolabbi ürege sötét marad, csak az egymás mellé rakott vörösréz koporsók szögletei csillanak meg itt-ott. Legelöl szépen esztergályozott diófaláda
(1926 Budapesti Hírlap aug. 22.)
A két folyóra néző ablak közében Regency büfékredenc állott, elől bronz grillel védve, hátulról zöld bársonnyal takarva
(1978 Kabdebó Tamás)
Képzeljétek csak el, mondogatta Harry, olyan helyen élünk, ahol az ember elmegy hazulról, és be sem zárja az ajtót. Lauren fölkelt, és elöl is, hátul is bezárta
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
1b. (felsőfokban is)
〈járműre vonatkoztatva:〉 azon az oldalon v. részen, kül. ülésen, amely a haladási irányhoz (a leg)közelebb van
Szigvárt egygybe meg esmérte Márkot, ki ell a’ bakon l vala
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
e díszes, elől, hátul, közepén, árboczaik felzászlózott hajók
(1881 Madarász József)
beszálltam a kocsiba; elöl ült a sofőr és a sógor, dr.doktor Makai Ödön (meghalt), hátul mi ketten Attilával
(1968 Déry Tibor)
Legelöl volt, a mozdony után az első kocsi, egyetlen első osztály
(2005 Polcz Alaine)
1c. (felsőfokban is)
〈színpad, ill. kép leírásában:〉 a nézőkhöz közel(ebb)i (területet, figurát stb. ábrázoló) részen
Hatodik jelenés. Várudvar, elűl egy torony, mellynek rostélyajtajánál egy szolga áll lándzsával
(1819 Kisfaludy Károly)
A termeket remekművű nagy olajfestmények ékesítik […] első kép, midőn [Mária Terézia] a koronázásra indul, elöl lóháton a tárnokmester szórja a pénzt a nép közé
(1875 Jókai Mór)
[Benczúr Gyula] azt a momentumot vetette vászonra, midőn a vár megvétele után lotringeni Károly bevonul a várba. […] Legelöl jobbra egy daliás alaku magyar kürtös lóháton erősen fujja a trombitáját
(1888 Budapesti Hírlap máj. 29.)
a falon szőnyeg lógott. A beleszőtt képen hátul valami kastélynak nagy zárt kapuja volt látható, elöl meg egy páva díszelgett
(1910 Moly Tamás)
egészen elöl, a rivaldánál
(1991 Molnár Gál Péter)
A képen elöl látható 95 éves sintoista pap, Maszamitszu Nakagava
(2002 Magyar Hírlap)
1d.
olyan (közelebbről meg nem határozott) helyen, amely vki, vmi elejének a közelében van v. annak irányába esik
Ha egy szikla legördűl, Hoszszan morgó fergetegben Az egész táj megdördűl; Itten, a hol minden felől Egy egy örvény tátogat, S alúl, fellyül, hátúl, elől Iszonyú tárgy borzogat
(1798 Kisfaludy Sándor)
A gyermekek lekuczorodva szökdincselnek s tenyereiket most elől, majd hátul, összecsapdosva danolják
(1862 Vadrózsák)
A cél ott elöl, valahol a sejtelmes messzeségben, ugyanilyen távol a kiindulópont
(1983 Polgár András)
1e. (-ről raggal)
abból az irányból (nézve), amely vkinek, vminek az eleje felé esik
[a szöcskék a felpattanást] valamelly fúlánknak ſegitsége által viſzik végben, melly elölről a’ mejjeken van, és hasadásba a’ hasokba jár, a’ honnan az, a’ felpattanás-közben kiugrik, és fellöki a’ bogaratskát
(1799 Fábián József ford.Raff)
[A postaháznak] elölrl húsz ablakja vagyon
(1809 Kis János¹ ford.)
A korona mellett maradtam egész ebéd alatt, s a szerint forgatám a medencét, a hogyan azt előlről, hátúlról, s egyik s másik oldaláról látni akarám
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
a’ [tömlő] végén elölrül egy közönséges réz szopóka legyen
(1835 Némethy József)
Beöthy műértő figyelemmel látszott a tinókat vizsgálni balról, jobbról, elölről
(1885 Mikszáth Kálmán)
Estefelé fényképész jelent meg, lefotografálták a fejem, előlről és hátulról
(1937 Karinthy Frigyes)
Leány hosszított derekú viseletben, elölről és hátulról
(1977 NéprajziLex.)
Nos, az új Vectra elölről leginkább az Omegát, hátulról az A–4-es Audit idézi
(1995 Magyar Hírlap)
a bal oldalon elölről a harmadik padban ültek az iskolából frissen kikerült leányok
(2000 Magyar néprajz)
1f.
(használat után) nem eltéve, elcsomagolva, hanem szem előtt (maradva)
középütt áll a főoltár, a szentséggel, ami éjjel-nappal, mint a mennyei tűzoszlop Izrael serege szívében, elől marad örökös szemléletre
(1925 Gyergyai Albert ford.Claudel)
bármikor beállíthat valaki, és roppant kínos, ha elöl az ágynemű vagy szalad a konyha
(1983 Közhelyszótár)
én butus, elöl hagytam a csokit, amit az előző látogatóm hozott nekem
(2010 Pál Ferenc)
2. (felsőfokban is)
〈egymás után álló v. haladó emberek, állatok, dolgok sorában:〉 azon a helyen, ahol úgy helyezkedik el vmi v. vki, hogy a többi v. a másik az egyik oldalán, kül. mögötte van
gyalog mentek bé a’ barlangba, és ugyan a’ Hertzeg leg elöl, intvén, és szivesítvén a szolgáit
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Némely esetekben az állitmány áll elül, pl.például Forog a föld?
(1864 Szvorényi József)
a hátúl lévő láb térddel a földre helyeztetik, míg az elől lévő láb térdben derékszögűleg meghajlíttatik
(1886 Porzsolt Lajos)
A túzokpár az enyhe lejtőn egyenesen a tócsának iramodott. Az elől repdeső kakas váratlanul, mintha láthatatlan akadályba ütközött volna, támolygott egyet és felbukott
(1937 Szentiványi Jenő)
Az alfabetikus rendű szótárban elöl áll a magyar szó, alatta német és angol megfelelője
(1994 Új Könyvek)
2a. (felsőfokban is)
〈sorrendben, rangsorban:〉 a másikat v. a többit megelőző pozícióban
Ami az elmésséget illeti, s a játszi fantáziát, itt a francia nincs felűlmúlva, vagy éppen elől áll
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
Kezdjük el a legelső, „primaire” oknál, mely az okok sorozatában legelöl áll
(1913 Halász Imre)
a marxista értékelmélet szerint a szabadság legelől áll az értékek rangsorában
(1971 Kiss Ferenc)
nem szerepelt túlságosan elöl Salander teendőinek listáján
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
2b. (felsőfokban is) (/nyj)
a többi v. a másik hasonló típusú dolgot, ill. eseményt, alkalmat időben megelőzve, először
az ilylyen Könyvekről leg elől kell vala szóllanom
(1781 Bessenyei György¹)
Szememet vetettem Pestre, hol Budára, Nem tudtam, mit nézzek elől s utóljára
(1788 Gvadányi József)
Deák, az előlülő, nem múlatta el a közállapodást mindjárt elől emlékezetbe hozni
(1832 Kölcsey Ferenc)
ezt a könyvet olvastam el legelől
(1951 Útkaparó)
Most vallatik Lajos bácsit, hova tette Dávid bácsit. […] Legelől is azt vallotta, Hogy az Ördögjukba csapta
(1960 Néprajzi Közlemények)
3. (felsőfokban is, -ről viszonyraggal is)
〈szövegben, könyvben:〉 az elején, ott, ahol kezdődik
Ma indul Pestre Magyar Régiségeim és Ritkaságaim II. Kötete. Ebben legelöl a’ Debr.Debreceni Collegium Codexének Homiliáji állanak, magyar nyelven
(1813 Kazinczy Ferenc)
Egy „világlap” a „Budapest” (elől képpel) mellékesen kegyeskedik engem is megérinteni
(1881 Teleki Sándor)
nemsokára hosszú verseket és elbeszéléseket tudtak írni, melyek elülről hátrafelé olvasva majdnem olyan értelmesek, mint hátulról előre olvasva
(1933 Kosztolányi Dezső)
A kötet szerkezete szerint elöl szerepelnek az adott járásra – jelen esetben Nyíregyházára – vonatkozó dokumentumok
(1994 Új Könyvek)
3a. (-ről raggal, felsőfokban is)
〈vmely folyamatra vonatkoztatva:〉 (újra) a kezdőponttól, a kezdeti szakasztól
Tehát ismét elülről kezdé a pályát
(1849 e. Vasvári Pál)
nekilátnak a munkának elölről
(1931 Sárközi György)
mintha még egyszer, teljesen előlről kellene egyetemre járniok
(1973 Makkai Ádám)
nem is kell felfedezni valamit legelölről, mert ez a folyamat szerte a világon több országban sikeresen működik
(2003 Országgyűlési Napló)
3b. (a kezd szóval) (rég)
(újra) az elején
[egy Tódor nevű vértanú] a’ Birónak és Hóhérainak boſzſzontatáſokra, elöl ’s meg elöl kezdette a’ Bálványt imádó vak Pogánysággal tsufolódó CXV. ’Sóltárt
(1781 Gombási István ford.)
Másnak kell lenni [egy nyelvtankönyvnek] az Idegenek ſzámára, a’ kik elöl kezdik tanúlni a’ nyelvet; másnak a’ Hazafiakéra, a’ kik azt már értvén, tsak annak fáinságával akarnak megesmerkedni
(1806 Teleki László¹)
csak ott vagyunk megint, hol a darab legkezdetén voltunk, s így azt várnók, hogy Buvárdy is elől kezdje dolgát
(1834 Toldy Ferenc)
A ki ezen mozzanatokat a lapda elejtése nélkül mind meg tudja csinálni, az egy iskolát elvégzett a játék szavai szerint, – és kezdi az elszámlált figurákat elől s mindaddig folytatja, mig a lapdát el nem ejti
(1878 Hamary Béla)
Vö. CzF. elől², előlről, elűl · elül², elülről; ÉrtSz. elül²; TESz. elül; ÉKsz. elül²; SzT. elől; ÚMTsz. elöl², legelöl; ÉKsz.² elöl²

Beállítások