előle szem hsz 31B (egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)

1. (minden sz-ben) ’a szóban forgó ember, dolog eleje, elülső része előtti helyről (el, es. úgy, hogy tovább ne takarja)’ ❖ Fel ment hát a dombra s néz szélyjel, hát látya, hogy egy iszonyú tenger van előtte. No, hogy menyen már ezen által. Elől veszi a szemét, meg nézte, hát tsak ki száradt előle. E meg lévén által megy a száraz tengeren (1790 Ethnographia 7450001, 291) | az se csuda fiam: hogy most a’ napot nem látod: mivel annak világósságát köpönyeg gyanánt födözi el a’ hold. Ha az el vonattatik előlle, tüstént meg látod őtet maga képében (1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások 8116016, 118) | Az egyik ólajtó nyitva van. A vályu el van előle billentve (1900 Váli Mari 8506003, 168) | Virginia már öreg volt ezen a télen, kedve kifakult, ereje megcsappant, mégis derekasan ápolta csemetéit, szeretettel oktatta őket és elhárította előlük az élet akadályait (1941 Örkény István 9500002, 56) | télen, útban a sípályák felé ki ne álmodozott volna már valami szuper hójáróról. Egy olyan autóról, amin elfér a havas mámor valamennyi kelléke, és ami akkor sem jön zavarba, amikor elfogy előle a letisztított út (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (minden sz-ben) (rég) ’a szóban forgó személy előtti és vele szemtől szembeni helyzetből el’ ❖ Valamint külömbözö lélekkel állottak Jesus elött a’ Farizeuſok, és a’ házaſságtörö Aſzſzony, ugy igen külömbözö válaſzſzal-is mentek-el elöle (1773 Vajda Sámuel 7365002, 112) | Vilhelmina nem tartotta tanátsosnak, ezen haragos tekéntettel kimondott fenyegetőző szavai után, tovább benn maradni, hanem kiment előle (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Korn 7031011, 51) | Távozz előlünk! Mink nem hódolunk (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Ha pedig olyan neveletlenek lennének, hogy ilyen barátságos fölszólításra se tágítanának előlem? Egyszerű: akkor én tágítanék őelőlük (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 49).

1b. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy, állat számára érzékelhető v. elérhető helyről, helyzetből el’ ❖ a’ Hertzeg, és Kriſtina örömeſtebb látták volna, ha környülök olly közel nem járt volna [Gróf Vertevill]; ſokſzor kivánták ugyan magokat elöle el-vonni, de ez úgy tsipeſzkedet hozzájok mint a’ bojtorján (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 328) | [A madár általában] keresi tehát a békét, a biztonságot s csak ha e vágyát is kielégítheti, azaz védekezhetik ellenségeivel szemben, vagy elrejtőzhetik előlük s megleli a pihenést, fog testének egyensúlya zavartalanul megmaradni (1898 Chernel István CD34) | [ha a kiskutya fél óra alatt] csak a porciója felét enné meg, de úgy tűnik, hogy jóllakott, akkor vegyük el előle az ételt, és csak a következő étkezésnél kínáljuk újból (1992 Szinák János–Veress István CD59) | A malacnak, amit húsvétra levertünk, egyik sonkáját eldugtam előletek (2001 Szilágyi István² 3301002, 204).

1c. (minden sz-ben) ’úgy, hogy a szóban forgó személy érzékelésének a hatóköréből v. tudomásából kimarad’ ❖ Sok országot mosó tenger Választya már őt tőlem; Hegyek, hová a sas nem mer, Rejtik őtet előlem (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 63) | [a tölgyfa] sűrű ágai egymásra áthajolván, előlünk az eget is elfödék (1862 e. Szemere Bertalan 8437006, 13) | a báró lemászott a súgólyukba, amely annyiban különbözött a rendes súgólyuktól, hogy a súgónak mindene látszott, csak a feje nem, de azt se a nézők elől takarta el egy deszka, hanem mielőlünk (1934 Aszlányi Károly 9011002, 63) | Nem titkoltam el előled semmit! (2005 Bódis Kriszta 3148004, 933).

1d. ’a szóban forgó személy tevékenységének a hatóköréből, ill. a szóban forgó dolog hatásának a köréből ki v. azon kívülre’ ❖ A két szeretőnek borsózott a háta, mikor a vitézt így [ti. haraggal] közeledni látta, Egymás kebeléről gyorsan fölriadnak, Megszökni előle a szilaj haragnak (1845 Petőfi Sándor C3506, 339) | De nem szerette e hangokat a zöld vízikirály, a tündérek nem állhatják a harangszót; elbújnak, elrepülnek előle (1855 Jókai Mór CD18) | minden ízét fogva tartja Ez érzés rémitő hatalma, S előle már sehogyse’ futhat el (1886 Radó Antal ford.–Leopardi 8383006, 134) | ha nem akarod magad a hatalmas Ámornak alávetni, menekülnöd kell; de hová menekülnél előle, hogy ne üldözzön és utol ne érjen? (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 23) | A prófétai szó áldás lesz, ha nyitott fülekre talál. Ítéletet von maga után, ha elzárkózunk előle (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (minden sz-ben) ’a szóban forgó felé közeledő v. a közelében levő személytől, állattól, dologtól távolodva, úgy és abba az irányba, hogy az ne érje utol v. ne érje el’ ❖ Verj-meg Isten Aszszony! nem futok előlled (1789 Mátyási József C3065, 267) | [a leányka] gyors szaladással eredt csábult Hadadúrnak előle (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 79) | A felhők sebesen járnak. Az ember azt hiszi, még messze van az a fekete gomoly ott az égen, pedig feje fölött van már. Szinte tudja, hogy rémült utasok, kinn szorult munkások futnak, kerülnek előle (1856 Jókai Mór CD18) | Indult a gömböc görögve, padlás deszkáin dörögve, grádics fokain legurult, azután dúlva megindult. Nem volt előle menekvés (1954 Nagy László² 9473052, 71) | Afrika legveszélyesebb vadállata nem az oroszlán vagy a leopárd, hanem a kafferbivaly. Előle, ha megindul, iszkolni kell, és a legközelebbi fára fölkúszni (1999 Természet Világa CD50).

2a. (minden sz-ben) ’a szóban forgó felé közeledő személy, dolog útjából félre, úgy, hogy az érintkezést elkerülje’ ❖ Visszatérvén, hullhat a mennykő felölem, Csak most űzze Phoebus a felhőt előlem (1790–1791 Dayka Gábor ford.–Segrais 7075009, 163) | az eső sziklának előle Nem futa, megtartá bajosan, ’s más utnak ereszté (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 210) | A szemközti járművekkel óvatos volt, lehúzódott az út szélére előlük (1965 Polgár András 1121006, 97) | nekünk csak annyit kellett mondani, hogy bocsánat, legyenek szívesek, engedjenek, és mindenki engedelmesen félreállt előlünk (2005 Dragomán György 3090004, 285).

2b. ’a szóban forgó közeledő, várható esemény, történés bekövetkeztének v. cselekvés, feladat elvégzésének elkerülésére’ ❖ minden körülmények között erősb jellemre mutat, a veszélynek helyt állni, mint megszökni előle (1856 Szegfi Mór 8430004, 135) | Kierkegaard nem vette fel itt a küzdelmet. Talán meghátrált előle, talán már nem kellett neki – ki tudja? (1910 Lukács György² 9405009, 141) | Kényes ügyben kell meginterpelláljalak, sajnos, nem térhetek ki előle. Feljelentés érkezett ellened (1950 Déry Tibor 9107009, 159) | Régebben, s más civilizációkban is, a halál meghittebb jelenség volt. Ha nem is fogták föl tárgyilagosan, legalább nem menekültek előle (1975 Valóság ford. 2056019, 120) | A munkaszövetség már többször javasolta a fővárosnak, hogy a hulladékudvarok fizessenek a beszállítóknak, ők azonban minden esetben elzárkóztak előle (2000 Népszabadság nov. 24. C5833, 31).

3. ’〈(Időbeli) sorrendi hely jelölésében.〉’

3a. ’〈írásra vonatkoztatva:〉 a szóban forgó szót, kifejezést sorrendileg (közvetlenül) megelőző helyről’ ❖ Ekkor változott a’ Dédmanxfi Sziklai-vá. A’ báró nevezetet elhagyám előle (1834 Garasos Tár 8625001, 70) | a keresztnév a családi név elé tétetik s előle a Mr. (Mister, ur) elmarad (1894 PallasLex. CD02).

3b. (minden sz-ben) ’a szóban forgó embert, állatot úgy megelőzve 〈szerez meg, fogyaszt el vmit〉, hogy azt annak birtoklásában megakadályozza’ ❖ Magok az él-állatok-is a’ magok teſtekkel más állatokat vagy tetveket táplálnak; azok a tetvek ismét más tetveket; ’s mind ezek úgy vagynak el-rendelve, hogy egyik a’ máſiknak határát nem háborgatja, az eleséget elle el-nem kapdoſſa (1787 Mátyus István C3069, XLVI) | Egy nehány delnőnek nem tetszett az, hogy a kutyabőrszagu nemes nők és hölgyek gyakran esetleg összevegyülnek velök a női karzatokban, sőt korábban kelve, korábban öltözve, sok jó helyet előlük elfoglalnak (1863 Dózsa Dániel 8111054, 118) | már énelőlem mindent elhódítanak a többi rovatok vezetői, nem hagyva semmi megírni valót (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | Itt jön a mi drága, pénzes húgocskánk. Üzlete van, de még mindig elhalássza előlünk a palikat (1957 Nemes Nagy Ágnes ford.–Brecht 9479031, 41) | A libából a saját részét mindig kiválasztotta és félretette – nehogy a papa „elegye” előle –, de abból a „saját részből”, különösen a libamájból nekem többet juttatott, mint önmagának (2010 Huszár Tibor 3159002, 16).

Vö. CzF. elől¹; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT. ~, mielőlünk, őelőle; ÚMTsz.

előle szem hsz 31B (egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)
1. (minden sz-ben)
a szóban forgó ember, dolog eleje, elülső része előtti helyről (el, es. úgy, hogy tovább ne takarja)
Fel ment hát a dombra s néz szélyjel, hát látya, hogy egy iszonyú tenger van előtte. No, hogy menyen már ezen által. Elől veszi a szemét, meg nézte, hát tsak ki száradt előle. E meg lévén által megy a száraz tengeren
(1790 Ethnographia)
az se csuda fiam: hogy most a’ napot nem látod: mivel annak világósságát köpönyeg gyanánt födözi el a’ hold. Ha az el vonattatik előlle, tüstént meg látod őtet maga képében
(1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások)
Az egyik ólajtó nyitva van. A vályu el van előle billentve
(1900 Váli Mari)
Virginia már öreg volt ezen a télen, kedve kifakult, ereje megcsappant, mégis derekasan ápolta csemetéit, szeretettel oktatta őket és elhárította előlük az élet akadályait
(1941 Örkény István)
télen, útban a sípályák felé ki ne álmodozott volna már valami szuper hójáróról. Egy olyan autóról, amin elfér a havas mámor valamennyi kelléke, és ami akkor sem jön zavarba, amikor elfogy előle a letisztított út
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (minden sz-ben) (rég)
a szóban forgó személy előtti és vele szemtől szembeni helyzetből el
Valamint külömbözö lélekkel állottak Jesus elött a’ Farizeuſok, és a’ házaſságtörö Aſzſzony, ugy igen külömbözö válaſzſzal-is mentek-el elöle
(1773 Vajda Sámuel)
Vilhelmina nem tartotta tanátsosnak, ezen haragos tekéntettel kimondott fenyegetőző szavai után, tovább benn maradni, hanem kiment előle
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Korn)
Távozz előlünk! Mink nem hódolunk
(1860 Vasárnapi Újság)
Ha pedig olyan neveletlenek lennének, hogy ilyen barátságos fölszólításra se tágítanának előlem? Egyszerű: akkor én tágítanék őelőlük
(1967 Rónay György ford.Collodi)
1b. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy, állat számára érzékelhető v. elérhető helyről, helyzetből el
a’ Hertzeg, és Kriſtina örömeſtebb látták volna, ha környülök olly közel nem járt volna [Gróf Vertevill]; ſokſzor kivánták ugyan magokat elöle el-vonni, de ez úgy tsipeſzkedet hozzájok mint a’ bojtorján
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[A madár általában] keresi tehát a békét, a biztonságot s csak ha e vágyát is kielégítheti, azaz védekezhetik ellenségeivel szemben, vagy elrejtőzhetik előlük s megleli a pihenést, fog testének egyensúlya zavartalanul megmaradni
(1898 Chernel István)
[ha a kiskutya fél óra alatt] csak a porciója felét enné meg, de úgy tűnik, hogy jóllakott, akkor vegyük el előle az ételt, és csak a következő étkezésnél kínáljuk újból
(1992 Szinák János–Veress István)
A malacnak, amit húsvétra levertünk, egyik sonkáját eldugtam előletek
(2001 Szilágyi István²)
1c. (minden sz-ben)
úgy, hogy a szóban forgó személy érzékelésének a hatóköréből v. tudomásából kimarad
Sok országot mosó tenger Választya már őt tőlem; Hegyek, hová a sas nem mer, Rejtik őtet előlem
(1798 Kisfaludy Sándor)
[a tölgyfa] sűrű ágai egymásra áthajolván, előlünk az eget is elfödék
(1862 e. Szemere Bertalan)
a báró lemászott a súgólyukba, amely annyiban különbözött a rendes súgólyuktól, hogy a súgónak mindene látszott, csak a feje nem, de azt se a nézők elől takarta el egy deszka, hanem mielőlünk
(1934 Aszlányi Károly)
Nem titkoltam el előled semmit!
(2005 Bódis Kriszta)
1d.
a szóban forgó személy tevékenységének a hatóköréből, ill. a szóban forgó dolog hatásának a köréből ki v. azon kívülre
A két szeretőnek borsózott a háta, mikor a vitézt így [ti. haraggal] közeledni látta, Egymás kebeléről gyorsan fölriadnak, Megszökni előle a szilaj haragnak
(1845 Petőfi Sándor)
De nem szerette e hangokat a zöld vízikirály, a tündérek nem állhatják a harangszót; elbújnak, elrepülnek előle
(1855 Jókai Mór)
minden ízét fogva tartja Ez érzés rémitő hatalma, S előle már sehogyse’ futhat el
(1886 Radó Antal ford.Leopardi)
ha nem akarod magad a hatalmas Ámornak alávetni, menekülnöd kell; de hová menekülnél előle, hogy ne üldözzön és utol ne érjen?
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
A prófétai szó áldás lesz, ha nyitott fülekre talál. Ítéletet von maga után, ha elzárkózunk előle
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (minden sz-ben)
a szóban forgó felé közeledő v. a közelében levő személytől, állattól, dologtól távolodva, úgy és abba az irányba, hogy az ne érje utol v. ne érje el
Verj-meg Isten Aszszony! nem futok előlled
(1789 Mátyási József)
[a leányka] gyors szaladással eredt csábult Hadadúrnak előle
(1826 Vörösmarty Mihály)
A felhők sebesen járnak. Az ember azt hiszi, még messze van az a fekete gomoly ott az égen, pedig feje fölött van már. Szinte tudja, hogy rémült utasok, kinn szorult munkások futnak, kerülnek előle
(1856 Jókai Mór)
Indult a gömböc görögve, padlás deszkáin dörögve, grádics fokain legurult, azután dúlva megindult. Nem volt előle menekvés
(1954 Nagy László²)
Afrika legveszélyesebb vadállata nem az oroszlán vagy a leopárd, hanem a kafferbivaly. Előle, ha megindul, iszkolni kell, és a legközelebbi fára fölkúszni
(1999 Természet Világa)
2a. (minden sz-ben)
a szóban forgó felé közeledő személy, dolog útjából félre, úgy, hogy az érintkezést elkerülje
Visszatérvén, hullhat a mennykő felölem, Csak most űzze Phoebus a felhőt előlem
(1790–1791 Dayka Gábor ford.Segrais)
az eső sziklának előle Nem futa, megtartá bajosan, ’s más utnak ereszté
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A szemközti járművekkel óvatos volt, lehúzódott az út szélére előlük
(1965 Polgár András)
nekünk csak annyit kellett mondani, hogy bocsánat, legyenek szívesek, engedjenek, és mindenki engedelmesen félreállt előlünk
(2005 Dragomán György)
2b.
a szóban forgó közeledő, várható esemény, történés bekövetkeztének v. cselekvés, feladat elvégzésének elkerülésére
minden körülmények között erősb jellemre mutat, a veszélynek helyt állni, mint megszökni előle
(1856 Szegfi Mór)
Kierkegaard nem vette fel itt a küzdelmet. Talán meghátrált előle, talán már nem kellett neki – ki tudja?
(1910 Lukács György²)
Kényes ügyben kell meginterpelláljalak, sajnos, nem térhetek ki előle. Feljelentés érkezett ellened
(1950 Déry Tibor)
Régebben, s más civilizációkban is, a halál meghittebb jelenség volt. Ha nem is fogták föl tárgyilagosan, legalább nem menekültek előle
(1975 Valóság ford.)
A munkaszövetség már többször javasolta a fővárosnak, hogy a hulladékudvarok fizessenek a beszállítóknak, ők azonban minden esetben elzárkóztak előle
(2000 Népszabadság nov. 24.)
3.
(Időbeli) sorrendi hely jelölésében.〉
3a.
〈írásra vonatkoztatva:〉 a szóban forgó szót, kifejezést sorrendileg (közvetlenül) megelőző helyről
Ekkor változott a’ Dédmanxfi Sziklai-vá. A’ báró nevezetet elhagyám előle
(1834 Garasos Tár)
a keresztnév a családi név elé tétetik s előle a Mr.Mister ’úr’ (Mister, ur) elmarad
(1894 PallasLex.)
3b. (minden sz-ben)
a szóban forgó embert, állatot úgy megelőzve 〈szerez meg, fogyaszt el vmit〉, hogy azt annak birtoklásában megakadályozza
Magok az él-állatok-is a’ magok teſtekkel más állatokat vagy tetveket táplálnak; azok a tetvek ismét más tetveket; ’s mind ezek úgy vagynak el-rendelve, hogy egyik a’ máſiknak határát nem háborgatja, az eleséget elle el-nem kapdoſſa
(1787 Mátyus István)
Egy nehány delnőnek nem tetszett az, hogy a kutyabőrszagu nemes nők és hölgyek gyakran esetleg összevegyülnek velök a női karzatokban, sőt korábban kelve, korábban öltözve, sok jó helyet előlük elfoglalnak
(1863 Dózsa Dániel)
már énelőlem mindent elhódítanak a többi rovatok vezetői, nem hagyva semmi megírni valót
(1877 Mikszáth Kálmán)
Itt jön a mi drága, pénzes húgocskánk. Üzlete van, de még mindig elhalássza előlünk a palikat
(1957 Nemes Nagy Ágnes ford.Brecht)
A libából a saját részét mindig kiválasztotta és félretette – nehogy a papa „elegye” előle –, de abból a „saját részből”, különösen a libamájból nekem többet juttatott, mint önmagának
(2010 Huszár Tibor)
Vö. CzF. elől¹; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT. ~, mielőlünk, őelőle; ÚMTsz.

Beállítások