előtti nu-mn és mn 1B3

I. nu-mn

1. (közvetlenül) vkinek, vminek az elejével, elülső részével határos v. annak irányába eső (közeli) helyen (úgy) levő(, hogy azt eltakarja v. annál előbbre van)’ ❖ köss hasonló zsineget a ló balszeme előtti szem-ellenzőre (1826 Fáy András¹ 8139014, 7) | Állitám, hogy hajó, ha bizonyos határu erőtül hajtatik, csak olly sebességgel haladhat, mint gyorsabban vagy lassabban mozditja helyéből a maga előtti vizet (1835 Széchenyi István 8429026, 108) | Március 21-én este lesbe állott a tanitó lakása előtti sötét folyosón (1902 Hazánk 2107001, 8) | Letérdel a szobor előtti imazsámolyra (1935 Berczeli Anzelm Károly 9045012, 147) | a bejárati ajtó előtti lábtörlőre (2001 Magyar Hírlap CD09) | Az európai kultúrához kötődő jelnyelvekben általában a közvetlenül a test előtti, azzal egy síkba eső terület a jelen, a vállak mögött tételeződik a múlt, míg előrefelé a jövő (2006 Bartha Csilla et al. 3177012, 874).

1a. ’vmely olyan helyen tett 〈gesztus〉, ill. véghez vitt 〈cselekvés〉, ahol vkivel, vmivel szemtől szemben van, ill. ahol vki, vmi számára érzékelhető’ ❖ [a lányok] mamák, nénék, barátnék előtti elbeszéléseiből (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 347) | a vallást csakis az utczán s utak mellett szentképek előtti sürü kereszt vetés s térd hajtásban hirdetik (1854–1855 Ujfalvy Sándor 8497005, 326) | a hét tanú előtti szóbeli végrendelkezés (1904 ÓkoriLex. CD28) | nyilvánosság előtti fegyelmezettség (1986 Nádas Péter 9466002, 25) | parlament előtti felszólalásom (1994 Magyar Hírlap CD09) | felesége előtti gyónásával (2007 János-Szatmári Szabolcs 3164001, 112).

1b. ’vki érzékelésének v. tudomásának a (ható)körében történő, megnyilvánuló’ ❖ háromszor már neki fogtunk a Habsburg ház elleni panaszaink Európa előtti bemutatásának (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a konkurensek egymás előtti titkolózása miatt gyakran vettek fel biztonsági őrnek olyanokat, akiket fegyelmivel bocsátott el korábbi munkáltatójuk (1999 Magyar Hírlap CD09) | a tudván tudott vagy gyanított gyilkosoknak a bűnüldöző hatóság előtti rejtegetésében (2000 Magyar néprajz CD47).

1c. ’vki, vmi figyelmének, vizsgálatának v. cselekvésének a (ható)körében történő, oda tartozó’ ❖ a’ szent székek előtti polgári ügyekben (1843 Wesselényi Miklós 8528005, 63) | bíróság előtti eljárást (1885 Pulszky Ágost 8380003, 259) | a kormány előtti feladatokat olyan módon próbálják megoldani, hogy azzal ne sértsék a kialakított alkotmányos rendet (1995 Országgyűlési Napló CD62) | parlament előtti javaslat (1996 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’vki, vmi (megítélése) szerinti, ill. vki számára való’ ❖ Joanovics nem győzött eleget beszélni váltómagánfenyítő-jogi kérdésének a közönség előtti visszatetszése felől (1842 Sárosi Gyula 8404082, 391) | [Alvinczy Péter] mindkét protestáns felekezet előtti – ha nem is ellenmondás nélküli – tekintélyével heidelbergi tanárának, a híres Pareusnak nyomán a két protestáns felekezet egyesítésére törekedett (1939 Sík Sándor 9598002, 102) | Jézusról mondja az ÚSZ, hogy gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtti kedvességben (1993 BibliaiLex. CD1207) | törvény előtti egyenlőséget (2003 Kiss Marianne ford.–Rodham Clinton 3181002, 344).

2. ’vmely hely(ség)hez közeli, annak azon az oldalán levő, való v. zajló, ahonnan vki, vmi közeledik v. közeledni szándékozik felé’ ❖ a Tiszát nagyobb részben alkotó Erdélytől jövő folyók beömlésök előtti pályája (1847 Hetilap CD61) | Bár 6 órakor kellett kiindulnia a gyalogságnak, ez nem történt meg, s csak az ellenségnek Becskerek előtti megjelenését tudató ágyulövések hozák azt mozgásba (1858 e. Mészáros Lázár 8307004, 354) | A város előtti Hunyadi-hidon az automobil szembe került egy kocsival, mire a kanonok ki akart térni, azonban a kormány hirtelen fölmondta a szolgálatot (1911 Budapesti Hírlap márc. 28. C4699, 12) | megszűnnek a Budapest előtti dugók, a 30–90 perces várakozások (1980 Népszava ápr. 20. C7445, [16]) | a zebrák előtti kötelező sebességcsökkentést (2009 Népszabadság márc. 10. C7857, 6).

3. ’〈sorrendben, rangsorban, értékrendben:〉 vkinek, vminek a helyét, pozícióját (közvetlenül) megelőző helyen, pozícióban levő’ ❖ az 1-ő Urbar. t. cz. utolsó előtti §-áig haladtak (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A Salgótarján előtti állomáson – azt hiszem, Pálfalván – leszálltam a vonatról (1927 Weltner Jakab 9787007, 150) | kapacitását tekintve a rangsor utolsó előtti helyén áll (1998 Magyar Hírlap CD09) | nem vezetnek be polgári szükségállapotot, ami a statárium előtti fokozat (2001 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmely időpontot, időszakot, ill. vmely eseményt, helyzetet, állapotot megelőző’ ❖ nálom az éjfél előtti álom igen nagy ritkaság (1809 Horvát István 8186010, 392) | a’ mi időszámításunk előtti 3-dik és negyedik évezredektől (1845 Palkovics Antal 8350005, 162) | a betegségem előtti idő (1914 Tóth Wanda CD10) | régebben tilos volt a házasságkötés előtti nemi élet (1982 Lux Elvira 1099002, 103) | a választási helyzet előtti állapotban (1995 Magyar Hírlap CD09) | a kamasz kor előtti élmények (2009 Józsa Krisztián–Steklács János 3223001, 368).

4a. ’vmely személy, csoport, közösség életét, működését v. annak kezdetét megelőző, annál korábbi 〈időszak〉 v. abban az időszakban élő, tevékenykedő 〈személy〉, ill. abban az időben való, jelentkező v. (meg)mutatkozó (állapotú) 〈dolog, jelenség stb.〉’ ❖ a’ többség Olasz honba költözött a’ Raphael előtti mesterektől tanúlandó (1840 Henszlmann Imre 8609001, 196) | Kutatásaim nyomán azon meggyőződésre jöttem, hogy az Árpád előtti Székelyföld csak is Csikra, Háromszékre (talán a Barczaságra), Udvarhelyszékre és Marosszéknek felső havasos részére terjedt ki (1868 Orbán Balázs 8340002, 31) | a Közép-Duna vidékek rómaiak előtti culturájáról (1878 Századok CD57) | az Aszókaféle felirat is csak a Krisztus előtti harmadik század közepéről való (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Hasonlítsunk össze egy Kazinczy előtti és egy Kazinczy utáni magyar szöveget (1939 Babits Mihály 9014140, 222) | Zsigmond uralkodása kezdetén csakhamar minden az Anjouk előtti züllött állapotba esett vissza (1940 Bánlaky József CD16) | A kakaó régi kultúrnövény, az Amazonas vidéki indiánok a Kolumbusz előtti időkben narkotikumként fogyasztották (2007 Perneczky Géza 3150008, 585).

4b. (alanyesetben álló, időtartamot kifejező fn után) (/ritk) ’a megnyilatkozás idejénél v. a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél a megnevezett időtartammal korábbi 〈időszak〉 v. abban az időben élő, tevékenykedő 〈személy〉, ill. akkori 〈esemény, jelenség stb.〉’ ❖ S lehet törvény, melly magában véve tökéletes; de ha az – egy század előtti körülményekhez, vagy a’ nemzet rég kivetkezett kelepczéihez képest van alkotva: mi hasznos leend annak következése? (1833 Kunoss Endre 8260037, 111) | [a nyugágyon] egy sebesült feküdt kiterítve, az alig három perc előtti csatában kapta sebét egy barricade oltalmazásában (1848 Dobsa Lajos 8107006, 28) | ha csak a pár század előtti kor nevelési rendszerét, szokásait és mindennapi életét tekintjük (1858 Vasárnapi Újság CD56) | az ujabb athléták sokkal különbek a két-három évtized előtti athlétáknál (1907 Herkules 2108001, 115) | Franciaország küldötte emlékeztetett a nyolc év előtti prágai államcsínyre (1977 Méray Tibor 9434004, 321) | húsz év előtti vagy még annál is régebbi divat szerint készült (2002 Rakovszky Zsuzsa 3271001, 154).

II. mn (rég v. nyj)

’régebbi, korábbi v. a megnyilatkozás idejét időben közvetlenül megelőző 〈időszak〉, ill. régebben, korábban élt 〈személy〉 v. akkor megmutatkozó, jellemző 〈dolog, jelenség〉’ ❖ Voltanak ezek az élötti üdöben a’ mi Magyar nyelvünken ki-nyomtatva, de nem ollyan bövséggel, sem nem ollyan ékeſséggel, sem nem ollyan haſznos kéſzülettel, mint ezek moſtan ki-adattatnak (1776 Esopus meséi C1641, XII) | Előtti sok fájdalmimnak Nem vala mássa (1824 Maróthy Mátyás–Nátly József C3312, 52) | Pinczében mulattam én Előtti nap, mint máskoron (1860 Rákosi László C3598, 83) | Az „eleőttyi laanyok” (1960 Néprajzi Közlemények C6303, 271).

Ö: az~, dél~, ez~, tavaly~, tegnap~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

előtti névutómelléknév és melléknév 1B3
I. névutómelléknév
1.
(közvetlenül) vkinek, vminek az elejével, elülső részével határos v. annak irányába eső (közeli) helyen (úgy) levő(, hogy azt eltakarja v. annál előbbre van)
köss hasonló zsineget a ló balszeme előtti szem-ellenzőre
(1826 Fáy András¹)
Állitám, hogy hajó, ha bizonyos határu erőtül hajtatik, csak olly sebességgel haladhat, mint gyorsabban vagy lassabban mozditja helyéből a maga előtti vizet
(1835 Széchenyi István)
Március 21-én este lesbe állott a tanitó lakása előtti sötét folyosón
(1902 Hazánk)
Letérdel a szobor előtti imazsámolyra
(1935 Berczeli Anzelm Károly)
a bejárati ajtó előtti lábtörlőre
(2001 Magyar Hírlap)
Az európai kultúrához kötődő jelnyelvekben általában a közvetlenül a test előtti, azzal egy síkba eső terület a jelen, a vállak mögött tételeződik a múlt, míg előrefelé a jövő
(2006 Bartha Csilla et al.)
1a.
vmely olyan helyen tett 〈gesztus〉, ill. véghez vitt 〈cselekvés〉, ahol vkivel, vmivel szemtől szemben van, ill. ahol vki, vmi számára érzékelhető
[a lányok] mamák, nénék, barátnék előtti elbeszéléseiből
(1818 k. Fáy András¹)
a vallást csakis az utczán s utak mellett szentképek előtti sürü kereszt vetés s térd hajtásban hirdetik
(1854–1855 Ujfalvy Sándor)
a hét tanú előtti szóbeli végrendelkezés
(1904 ÓkoriLex.)
nyilvánosság előtti fegyelmezettség
(1986 Nádas Péter)
parlament előtti felszólalásom
(1994 Magyar Hírlap)
felesége előtti gyónásával
(2007 János-Szatmári Szabolcs)
1b.
vki érzékelésének v. tudomásának a (ható)körében történő, megnyilvánuló
háromszor már neki fogtunk a Habsburg ház elleni panaszaink Európa előtti bemutatásának
(1848 Kossuth Hírlapja)
a konkurensek egymás előtti titkolózása miatt gyakran vettek fel biztonsági őrnek olyanokat, akiket fegyelmivel bocsátott el korábbi munkáltatójuk
(1999 Magyar Hírlap)
a tudván tudott vagy gyanított gyilkosoknak a bűnüldöző hatóság előtti rejtegetésében
(2000 Magyar néprajz)
1c.
vki, vmi figyelmének, vizsgálatának v. cselekvésének a (ható)körében történő, oda tartozó
a’ szent székek előtti polgári ügyekben
(1843 Wesselényi Miklós)
bíróság előtti eljárást
(1885 Pulszky Ágost)
a kormány előtti feladatokat olyan módon próbálják megoldani, hogy azzal ne sértsék a kialakított alkotmányos rendet
(1995 Országgyűlési Napló)
parlament előtti javaslat
(1996 Magyar Hírlap)
1d.
vki, vmi (megítélése) szerinti, ill. vki számára való
Joanovics nem győzött eleget beszélni váltómagánfenyítő-jogi kérdésének a közönség előtti visszatetszése felől
(1842 Sárosi Gyula)
[Alvinczy Péter] mindkét protestáns felekezet előtti – ha nem is ellenmondás nélküli – tekintélyével heidelbergi tanárának, a híres Pareusnak nyomán a két protestáns felekezet egyesítésére törekedett
(1939 Sík Sándor)
Jézusról mondja az ÚSZÚjszövetség, hogy gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtti kedvességben
(1993 BibliaiLex.)
törvény előtti egyenlőséget
(2003 Kiss Marianne ford.Rodham Clinton)
2.
vmely hely(ség)hez közeli, annak azon az oldalán levő, való v. zajló, ahonnan vki, vmi közeledik v. közeledni szándékozik felé
a Tiszát nagyobb részben alkotó Erdélytől jövő folyók beömlésök előtti pályája
(1847 Hetilap)
Bár 6 órakor kellett kiindulnia a gyalogságnak, ez nem történt meg, s csak az ellenségnek Becskerek előtti megjelenését tudató ágyulövések hozák azt mozgásba
(1858 e. Mészáros Lázár)
A város előtti Hunyadi-hidon az automobil szembe került egy kocsival, mire a kanonok ki akart térni, azonban a kormány hirtelen fölmondta a szolgálatot
(1911 Budapesti Hírlap márc. 28.)
megszűnnek a Budapest előtti dugók, a 30–90 perces várakozások
(1980 Népszava ápr. 20.)
a zebrák előtti kötelező sebességcsökkentést
(2009 Népszabadság márc. 10.)
3.
〈sorrendben, rangsorban, értékrendben:〉 vkinek, vminek a helyét, pozícióját (közvetlenül) megelőző helyen, pozícióban levő
az 1-ő Urbar.urbárium t. cz.törvénycikk utolsó előtti §-áig haladtak
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
A Salgótarján előtti állomáson – azt hiszem, Pálfalván – leszálltam a vonatról
(1927 Weltner Jakab)
kapacitását tekintve a rangsor utolsó előtti helyén áll
(1998 Magyar Hírlap)
nem vezetnek be polgári szükségállapotot, ami a statárium előtti fokozat
(2001 Magyar Hírlap)
4.
vmely időpontot, időszakot, ill. vmely eseményt, helyzetet, állapotot megelőző
nálom az éjfél előtti álom igen nagy ritkaság
(1809 Horvát István)
a’ mi időszámításunk előtti 3-dik és negyedik évezredektől
(1845 Palkovics Antal)
a betegségem előtti idő
(1914 Tóth Wanda)
régebben tilos volt a házasságkötés előtti nemi élet
(1982 Lux Elvira)
a választási helyzet előtti állapotban
(1995 Magyar Hírlap)
a kamasz kor előtti élmények
(2009 Józsa Krisztián–Steklács János)
4a.
vmely személy, csoport, közösség életét, működését v. annak kezdetét megelőző, annál korábbi 〈időszak〉 v. abban az időszakban élő, tevékenykedő 〈személy〉, ill. abban az időben való, jelentkező v. (meg)mutatkozó (állapotú) 〈dolog, jelenség stb.〉
a’ többség Olasz honba költözött a’ Raphael előtti mesterektől tanúlandó
(1840 Henszlmann Imre)
Kutatásaim nyomán azon meggyőződésre jöttem, hogy az Árpád előtti Székelyföld csak is Csikra, Háromszékre (talán a Barczaságra), Udvarhelyszékre és Marosszéknek felső havasos részére terjedt ki
(1868 Orbán Balázs)
a Közép-Duna vidékek rómaiak előtti culturájáról
(1878 Századok)
az Aszókaféle felirat is csak a Krisztus előtti harmadik század közepéről való
(1899 Nagy képes világtörténet)
Hasonlítsunk össze egy Kazinczy előtti és egy Kazinczy utáni magyar szöveget
(1939 Babits Mihály)
Zsigmond uralkodása kezdetén csakhamar minden az Anjouk előtti züllött állapotba esett vissza
(1940 Bánlaky József)
A kakaó régi kultúrnövény, az Amazonas vidéki indiánok a Kolumbusz előtti időkben narkotikumként fogyasztották
(2007 Perneczky Géza)
4b. (alanyesetben álló, időtartamot kifejező fn után) (/ritk)
a megnyilatkozás idejénél v. a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél a megnevezett időtartammal korábbi 〈időszak〉 v. abban az időben élő, tevékenykedő 〈személy〉, ill. akkori 〈esemény, jelenség stb.〉
S lehet törvény, melly magában véve tökéletes; de ha az – egy század előtti körülményekhez, vagy a’ nemzet rég kivetkezett kelepczéihez képest van alkotva: mi hasznos leend annak következése?
(1833 Kunoss Endre)
[a nyugágyon] egy sebesült feküdt kiterítve, az alig három perc előtti csatában kapta sebét egy barricade oltalmazásában
(1848 Dobsa Lajos)
ha csak a pár század előtti kor nevelési rendszerét, szokásait és mindennapi életét tekintjük
(1858 Vasárnapi Újság)
az ujabb athléták sokkal különbek a két-három évtized előtti athlétáknál
(1907 Herkules)
Franciaország küldötte emlékeztetett a nyolc év előtti prágai államcsínyre
(1977 Méray Tibor)
húsz év előtti vagy még annál is régebbi divat szerint készült
(2002 Rakovszky Zsuzsa)
II. melléknév (rég v. nyj)
régebbi, korábbi v. a megnyilatkozás idejét időben közvetlenül megelőző 〈időszak〉, ill. régebben, korábban élt 〈személy〉 v. akkor megmutatkozó, jellemző 〈dolog, jelenség〉
Voltanak ezek az élötti üdöben a’ mi Magyar nyelvünken ki-nyomtatva, de nem ollyan bövséggel, sem nem ollyan ékeſséggel, sem nem ollyan haſznos kéſzülettel, mint ezek moſtan ki-adattatnak
(1776 Esopus meséi)
Előtti sok fájdalmimnak Nem vala mássa
(1824 Maróthy Mátyás–Nátly József)
Pinczében mulattam én Előtti nap, mint máskoron
(1860 Rákosi László)
Az „eleőttyi laanyok”
(1960 Néprajzi Közlemények)
Vö. ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások