előző mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → előz.

II. mn 17C5

1. ’közvetlenül a szövegkörnyezetben meghatározott esemény, es. a megnyilatkozás ideje előtti 〈időszak〉’ ❖ Innen haza akartam menni, hogy karácsonkor otthon legyek. De előző este Dinám irá, hogy ha már Liverpoolhoz oly közel vagyok, menjek el oda is, megelégszik ha uj évkor együtt leszünk (1860 Szemere Bertalan 8437005, 263) | Amikorra Kurátorné délelőtt leszaladt, Zsófi kábultan, elzsibbadva ült az ágy fejénél. Kiszeláné s néhány látogató asszony, akik előző délután nem értek rá, már megszállták az ágy körül a székeket (1930 Németh László² 9485003, 165) | [A sólethez] a kiválogatott babot előző este beáztatjuk, hogy megduzzadjon (1981 Magyar Konyha 2206029, 4) | Tisztelt Ház! Érdekes volt hallgatni a délután folyamán és az előző pillanatokban, hogy kormánypárti parlamenti képviselőtársaink szerepzavarba kerülnek, ámde helyes, jó önkritikával is fogalmaznak (2005 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’a szövegkörnyezetben meghatározottnál, ill. a megnyilatkozás idejénél korábbi’ ❖ a’ német gondolkodásra legnagyobb hatással volt Kantnak az előző philosophiákat megrázó criticája (1839 Figyelmező C0153, 335) | Pipiske, ki a sértett érzelem lányos ihletével, szemérmes háborgásával mondta volt el az előző sorokat, [...] a taps megszüntével lágyabban s kissé szégyenkezve folytatta (1882 Rákosi Jenő 8385009, 18) | tisztelt alelnökünknek előző jelentős előadása jókora időt foglalt el (1890 Herrmann Antal C0130, 19) | a „kettős honfoglalás” feltevés ugyan, de előző tudásunk is feltevéseken alapult (1975 László Gyula¹ 2042054, 106) | Bennünk állandóan működik a cáfolás, az előző tanok megdöntésének, legalábbis módosításának kényszere, hiszen ez viszi előbbre a tudományt, a világ jobb megismerését! (1998 Természet Világa CD50).

2a. (-en v. -leg raggal, hsz-szerűen) ’a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél v. a megnyilatkozás idejénél korábban’ ❖ [Pécsett] a használható épületeket a megyei állandó bizottmány meglehetős kuruc eljárás móddal foglalta el. Előzőleg történt, hogy a püspöki lakba költözött a növendékpapság (1865 Vas Gereben C4384, 65) | a márki tudatta mr. Lascelles-el, hogy ha neki is ugy alkalmas, a jövő hét folyamán elvárja őt Barne-Moore-be, a mint azt előzően megbeszélték (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 22) | nagyon sokat hallottam már előzőleg a tábornok ur ténykedéseiről (1919 Világ 2115001, 4) | Délben egy átutazó magyar újságíró rontott be, széles jókedve átragadt rám, előzően néhány kupica svéd puncsot hajtott fel (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 237) | nem arról van szó, hogy itt valami mérhetetlen szakmai sovinizmussal azért lobbyzunk, hogy többet kapjon az egészségügy, hanem arról, hogy legalább annyit kapjon, amennyit előzően (1996 Országgyűlési Napló CD62) | Az a fajta orvos volt tehát, aki legalább utólag megsajnálja azokat a betegeket, akiket előzőleg trehányul félrekezelt (2006 Amerika Kiadó 3260001, 44).

2b. (rég) ’a végleges, a végső előtti állapotban levő, előzetes’ ❖ elz itélet-nélkül azomban ülly-le Te, míg meg nem fontollyuk, illendbbé, hogy Te ülly-le, ki attya vagy, vagy a’ fiad, ki Romai Tiſzt-visel (1794 Magyar Könyvház C0295, 165) | [Kobenzl gróf] a’ Leobenben tartatott elz alku (Praeliminaria) után Bétsbe jött, és 1797-ikben Oct. 17-ikben  kötötte meg a’ Campo Formiói Békeſséget (1809 Hazai és Külföldi Tudósítások C0192, 147).

3. ’〈(időbeli) sorrendben:〉 a szövegkörnyezetben meghatározottat, ill. a mostanit, jelenlegit megelőző’ ❖ Bezzeg mennyivel más világ volt még az előző körút alkalmával! (1880 Mikszáth Kálmán 8312096, 146) | Az előző és a jelen század folyama alatt Európa iparűző államaiban új társadalmi osztály keletkezett s ébredt öntudatra, melynek érdekei s törekvései a fennálló gazdasági renddel mindeddig nem jöttek teljes összhangzásba (1884 Ecseri Lajos 8118001, 1) | A képek egységét az jelenti, hogy minden kép formailag szükségszerűen az előzőből adódik (1927 Gró Lajos 9196001, 35) | még a múlt héten elkértem az e heti zsebpénzemet, mert a múlt hetit sajnos elköltöttem az előző héten, és ezért most mondtam apunak, hogy kivételesen legyen szíves ideadni a jövő havit erre a hétre (1980 Janikovszky Éva 1071001, 20) | az is fontos, hogy mit kezdünk azokkal a sérülésekkel, tapasztalatokkal, amiket az előző kapcsolatban, kapcsolatokban elszenvedtünk (2006 Női szív 3101003, 229).

3a. ’a jelzett szóval megnevezett szerepben, funkcióban, cselekvésben vkit v. vmit megelőző’ ❖ A párisiak különös nép; mig az előző elnök-párnak szemére vetették fukarságát, addig most, midőn az Elyséeben dobálják a pénzt az emberek közé, gunyorosan mosolyognak és azt beszélik, hogy elnökék csak a hercegeket és hercegnőket akarják utánozni (1894 Pesti Hírlap jún. 26. C5642, 9) | Igazolta, hogy előző feleségeitől törvényesen elvált (1932 Népszava okt. 19. C7500, 6) | A villában az előző, egymást követő házigazdák mindegyikének ottmaradt a nyoma-emléke (1956 Gergely Viola ford.–Drapkina 2025097, 692) | [Kenesse altábornagy javaslata] ez alkalommal nem az előző légierő-vezetést, hanem a Honvédelmi Minisztériumot vette célba (1992 M. Szabó Miklós 2012002, 62) | én butus, elöl hagytam a csokit, amit az előző látogatóm hozott nekem (2010 Pál Ferenc 3256003, 218).

3b. ’〈két v. több megnevezett v. jellemzett dolog v. személy közül:〉 a korábban említett’ ❖ különválnak a vallási szabványok, a jogtörvények, és a szertartásokat és illemiségeket magába felölelő szokás fogalmai, míg ez utóbbitól lényegesebb jellegü gyanánt önállósul az erkölcs, a mely az előző három nemü törvény mind azon mozzanatait egyesíti, a melyek egyszersmind mint észszerüleg mulhatatlanok, és mint az ember fogalmához mérten fontosak fogatnak fel (1885 Pulszky Ágost 8380003, 249) | Míg a műhelyrendszerű gyártás esetén a munkás gyakorlatilag társaitól teljesen függetlenül, a mások munkaütemétől nem befolyásolva, „ládából ládába” dolgozik [...], egy merev gyártósornál autonómiája lényegesen kisebb, munkaüteme az előtte levők és az utána következők sebességéhez (vagy egy rögzített ütemhez) kell hogy igazodjék. Az előző munka egyéni, az utóbbi kollektív jellege abban is kifejeződik, hogy a műhelyrendszerű gyártásra tipikusan az egyéni darabbér, a gyártósorokra pedig a csoportos darabbér a jellemző (1975 Héthy Lajos–Makó Csaba 2056003, 33) | Hanuka Kutatomuki – vallástörténész [...]; Hadibaka Kutatomuki – […] hadnagy a japánoknál; Pakura Kutatomuki – az előző kettő öccse (2006 Slíz Mariann C7196, 293).

4. (rég, ritk) ’vkivel szemben előzékeny 〈személy〉, ill. vkinek ilyen voltára valló 〈megnyilvánulás〉’ ❖ [Fürti] nyíltt útat találván tetetett ſzívéhez előző hálákkal köſzönte kéſzségét (1806 Verseghy Ferenc C4430, 64) | [Naláczi] közelítése mindenben mint a’ jól-nevelt Francziáé: hidegen nyájas; előző ugyan, de úgy, hogy magát által nem adja egészen (1818 Tudományos Gyűjtemény C5499, 103) | gondjaim s szerelmem előző figyelme boldogítná önt (1852 Kuthy Lajos 8261008, 152) | Duprat ur napról napra nyájasabb s előzőbb lőn Tomkins ur irányában (1855 Vasárnapi Újság CD56).

III. fn 1C

1. ’a két v. több megnevezett v. jellemzett közül a korábban említett dolog v. személy’ ❖ [Bronzöntéshez] az öntőformát homokból vagy agyagból készítik. Az előzőket gondosan kiszárítják, az utóbbiakat pedig kiégetik (1893 PallasLex. CD02) | Az Erős János, az Eltüsszentett birodalom és a Szépek Szépe jelezte a mesejátékok egyik lehetséges útját, a Három szegény szabólegény és a Mátyás király Debrecenben pedig a reális költői játék, anekdotákkal átszőtt másik változatát. Az előző népmesei elemekből épült drámává, a másik a történelmi anekdotát szőtte át meseelemekkel (1968–1969 Siklós Olga 1141003, 339) | A fenti – az egész országra vonatkozó – adatokat összehasonlítottuk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre vonatkozó adatokkal. Az utóbbiak az előzőekhez képest kevesebb információt tartalmaztak, elsősorban a lemorzsolódásokra vonatkozóan (1975 Tömböl Teréz et al. 2056009, 90) | Tegnap délután előadást tartott a konferencián A kommunizmus fekete könyve két szerzője, Alain Besancon és Stephane Courtois. Az előző elsősorban a nácizmus és a kommunizmus közötti különbségeket, illetve azonosságokat elemezte (2000 Népszabadság máj. 5. C5833, 10).

2. (tbsz-ban) ’〈(közvetlenül) a diskurzus adott pontja előtt mondottak összességének kif-ére〉’ ❖ Voltaképpen az előzőkben fölsorolt pontok valamennyien együttvéve bennfoglaltatnak abban, [...] mikor iparfejlesztésről szólunk (1903 Budapesti Hírlap dec. 8. C4691, 13) | Hogy a király és udvara nyomasztó szegénységében Mária pénzügyi helyzete sem volt kedvező, már az előzőkből is kitetsző (1914 Ortvay Tivadar CD55) | Az előzőekben ismertetett négytornyú várat építették körül a XVII. században Carlone tervei szerint – barokk stílusban – egy traktusos résszel (1960 Dümmerling Ödön CD52) | Az előzőekben rámutattunk, hogy a beszédhanghallás fejlettsége kritikus előfeltétele az olvasástanítás sikerességének (2009 Józsa Krisztián–Steklács János 3223001, 373).

3. ’Előd.’

3a. (birtokszóként) (kissé rég) ’az a személy, aki a szövegkörnyezetben meghatározott szerepben, funkcióban időben megelőzött vkit’ ❖ [Deák Ferenc] a birákat 3 esztendőre kivánja választatni, máskép a restantia véghetetlen lesz, mellyet némellyik még harmadik előzőjétől is áltvenni kéntelen (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | egy másik, vagyis tulajdonkép negyedik tulajdonos, így jegyezte fel a maga- és előzője nevét (1877 Deák Farkas CD40) | Korunk japán íróira ugyanazok az alaperők hatnak, mint sok száz évvel ezelőtt élt előzőikre (1936 Thein Alfréd CD10).

3b. (birtokszóként) (kissé rég) ’olyan dolog, amely időben megelőz vmely azonos típusú dolgot’ ❖ Budán az országház teremében jan 29-én adatott 4-dik redoute [= bál] nem vala olly népes, mit előzője (1835 Honművész C6069, 88) | Az új Gautier Margit az új stílusban egészen önálló, minden előzőjétől független, eredeti színpadi alkotás (1943 Schöpflin Aladár 2032022, 758).

3c. (birtokszóként) ’olyan dolog v. személy, amely, ill. aki tevékenységében v. (stílus)irányzatában előfutára, ill. mintája vkinek v. vminek’ ❖ [Cornides Dániel] tudományos dolgokban mintegy előzője volt Kazinczynak (1890 Váczy János C2554, 546) | [Babits Mihály Kártyavár című regénye] előzője (és kiteljesült példája) a nagyváros-regényeknek (1994 Új Könyvek CD29) | John Locke-ot szinte napjainkig elsősorban mint az angol empirista filozófia egyik kiemelkedő nagyját, Hume előzőjét, az empirista ismeretelmélet első igazi kidolgozóját volt szokás tisztelni és számon tartani (2000 Új Könyvek CD29).

3d. (rég, Közg v. Jog) ’váltóforgatás során a váltó korábbi tulajdonosa’ ❖ Viszkereset alatt a’ forgatók vagyis előzők elleni jogok értetnek (1840 Figyelmező C0154, 533) | A kibocsátó és a többi előzők nem csak az iránt vállalnak szavatosságot, hogy a váltó lejáratkor ki fog fizettetni; hanem az iránt is, hogy az intézvényezett a hozzá intézett meghagyás elfogadása iránt nyilatkozatát a váltóra vezetendi (1875 Apáthy István 8013003, 165) | A forgató, aki a váltót beváltotta, előzőitől követelheti az általa befizetett összeget a fizetés napjától számitott 6% kamatokkal (1926 RévaiNagyLex. C5715, 387).

4. (rég) ’vmi előtt (felül rögzítve) kifeszített v. lelógó, azt eltakaró, a fényt nem v. korlátozottan áteresztő textil v. más hasonló anyag’ ❖ Vēlāris […] szélvitorlákat vagy elzket v. kárpitokat illet; die Siegel oder Vorhaͤnge betreffend (1818 Márton József¹ C3044, 1666. hasáb) | [Reinhold] elakarta vonni az előzőt a’ lámpa elől (1832 Mulattató ford. C3234, 94) | A’ bejárás [= bejárat] is sötétsárga előzővel van jobbadán bevonva (1841 Honművész C5234, 340).

Vö. CzF. ~, előzőleg; ÉrtSz. ~, előzőleg; TESz. előtt; ÉKsz. ~, előzőleg

előző melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévelőz
II. melléknév 17C5
1.
közvetlenül a szövegkörnyezetben meghatározott esemény, es. a megnyilatkozás ideje előtti 〈időszak〉
Innen haza akartam menni, hogy karácsonkor otthon legyek. De előző este Dinám irá, hogy ha már Liverpoolhoz oly közel vagyok, menjek el oda is, megelégszik ha uj évkor együtt leszünk
(1860 Szemere Bertalan)
Amikorra Kurátorné délelőtt leszaladt, Zsófi kábultan, elzsibbadva ült az ágy fejénél. Kiszeláné s néhány látogató asszony, akik előző délután nem értek rá, már megszállták az ágy körül a székeket
(1930 Németh László²)
[A sólethez] a kiválogatott babot előző este beáztatjuk, hogy megduzzadjon
(1981 Magyar Konyha)
Tisztelt Ház! Érdekes volt hallgatni a délután folyamán és az előző pillanatokban, hogy kormánypárti parlamenti képviselőtársaink szerepzavarba kerülnek, ámde helyes, jó önkritikával is fogalmaznak
(2005 Országgyűlési Napló)
2.
a szövegkörnyezetben meghatározottnál, ill. a megnyilatkozás idejénél korábbi
a’ német gondolkodásra legnagyobb hatással volt Kantnak az előző philosophiákat megrázó criticája
(1839 Figyelmező)
Pipiske, ki a sértett érzelem lányos ihletével, szemérmes háborgásával mondta volt el az előző sorokat, [...] a taps megszüntével lágyabban s kissé szégyenkezve folytatta
(1882 Rákosi Jenő)
tisztelt alelnökünknek előző jelentős előadása jókora időt foglalt el
(1890 Herrmann Antal)
a „kettős honfoglalás” feltevés ugyan, de előző tudásunk is feltevéseken alapult
(1975 László Gyula¹)
Bennünk állandóan működik a cáfolás, az előző tanok megdöntésének, legalábbis módosításának kényszere, hiszen ez viszi előbbre a tudományt, a világ jobb megismerését!
(1998 Természet Világa)
2a. (-en v. -leg raggal, hsz-szerűen)
a szövegkörnyezetben meghatározott eseménynél v. a megnyilatkozás idejénél korábban
[Pécsett] a használható épületeket a megyei állandó bizottmány meglehetős kuruc eljárás móddal foglalta el. Előzőleg történt, hogy a püspöki lakba költözött a növendékpapság
(1865 Vas Gereben)
a márki tudatta mr.mister ’úr’ Lascelles-el, hogy ha neki is ugy alkalmas, a jövő hét folyamán elvárja őt Barne-Moore-be, a mint azt előzően megbeszélték
(1917 Budapesti Hírlap)
nagyon sokat hallottam már előzőleg a tábornok ur ténykedéseiről
(1919 Világ)
Délben egy átutazó magyar újságíró rontott be, széles jókedve átragadt rám, előzően néhány kupica svéd puncsot hajtott fel
(1937 Karinthy Frigyes)
nem arról van szó, hogy itt valami mérhetetlen szakmai sovinizmussal azért lobbyzunk, hogy többet kapjon az egészségügy, hanem arról, hogy legalább annyit kapjon, amennyit előzően
(1996 Országgyűlési Napló)
Az a fajta orvos volt tehát, aki legalább utólag megsajnálja azokat a betegeket, akiket előzőleg trehányul félrekezelt
(2006 Amerika Kiadó)
2b. (rég)
a végleges, a végső előtti állapotban levő, előzetes
elz itélet-nélkül azomban ülly-le Te, míg meg nem fontollyuk, illendbbé, hogy Te ülly-le, ki attya vagy, vagy a’ fiad, ki Romai Tiſzt-visel
(1794 Magyar Könyvház)
[Kobenzl gróf] a’ Leobenben tartatott elz alku (Praeliminaria) után Bétsbe jött, és 1797-ikben Oct.október 17-ikben  kötötte meg a’ Campo Formiói Békeſséget
(1809 Hazai és Külföldi Tudósítások)
3.
(időbeli) sorrendben:〉 a szövegkörnyezetben meghatározottat, ill. a mostanit, jelenlegit megelőző
Bezzeg mennyivel más világ volt még az előző körút alkalmával!
(1880 Mikszáth Kálmán)
Az előző és a jelen század folyama alatt Európa iparűző államaiban új társadalmi osztály keletkezett s ébredt öntudatra, melynek érdekei s törekvései a fennálló gazdasági renddel mindeddig nem jöttek teljes összhangzásba
(1884 Ecseri Lajos)
A képek egységét az jelenti, hogy minden kép formailag szükségszerűen az előzőből adódik
(1927 Gró Lajos)
még a múlt héten elkértem az e heti zsebpénzemet, mert a múlt hetit sajnos elköltöttem az előző héten, és ezért most mondtam apunak, hogy kivételesen legyen szíves ideadni a jövő havit erre a hétre
(1980 Janikovszky Éva)
az is fontos, hogy mit kezdünk azokkal a sérülésekkel, tapasztalatokkal, amiket az előző kapcsolatban, kapcsolatokban elszenvedtünk
(2006 Női szív)
3a.
a jelzett szóval megnevezett szerepben, funkcióban, cselekvésben vkit v. vmit megelőző
A párisiak különös nép; mig az előző elnök-párnak szemére vetették fukarságát, addig most, midőn az Elyséeben dobálják a pénzt az emberek közé, gunyorosan mosolyognak és azt beszélik, hogy elnökék csak a hercegeket és hercegnőket akarják utánozni
(1894 Pesti Hírlap jún. 26.)
Igazolta, hogy előző feleségeitől törvényesen elvált
(1932 Népszava okt. 19.)
A villában az előző, egymást követő házigazdák mindegyikének ottmaradt a nyoma-emléke
(1956 Gergely Viola ford.Drapkina)
[Kenesse altábornagy javaslata] ez alkalommal nem az előző légierő-vezetést, hanem a Honvédelmi Minisztériumot vette célba
(1992 M. Szabó Miklós)
én butus, elöl hagytam a csokit, amit az előző látogatóm hozott nekem
(2010 Pál Ferenc)
3b.
〈két v. több megnevezett v. jellemzett dolog v. személy közül:〉 a korábban említett
különválnak a vallási szabványok, a jogtörvények, és a szertartásokat és illemiségeket magába felölelő szokás fogalmai, míg ez utóbbitól lényegesebb jellegü gyanánt önállósul az erkölcs, a mely az előző három nemü törvény mind azon mozzanatait egyesíti, a melyek egyszersmind mint észszerüleg mulhatatlanok, és mint az ember fogalmához mérten fontosak fogatnak fel
(1885 Pulszky Ágost)
Míg a műhelyrendszerű gyártás esetén a munkás gyakorlatilag társaitól teljesen függetlenül, a mások munkaütemétől nem befolyásolva, „ládából ládába” dolgozik [...], egy merev gyártósornál autonómiája lényegesen kisebb, munkaüteme az előtte levők és az utána következők sebességéhez (vagy egy rögzített ütemhez) kell hogy igazodjék. Az előző munka egyéni, az utóbbi kollektív jellege abban is kifejeződik, hogy a műhelyrendszerű gyártásra tipikusan az egyéni darabbér, a gyártósorokra pedig a csoportos darabbér a jellemző
(1975 Héthy Lajos–Makó Csaba)
Hanuka Kutatomuki – vallástörténész [...]; Hadibaka Kutatomuki – […] hadnagy a japánoknál; Pakura Kutatomuki – az előző kettő öccse
(2006 Slíz Mariann)
4. (rég, ritk)
vkivel szemben előzékeny 〈személy〉, ill. vkinek ilyen voltára valló 〈megnyilvánulás〉
[Fürti] nyíltt útat találván tetetett ſzívéhez előző hálákkal köſzönte kéſzségét
(1806 Verseghy Ferenc)
[Naláczi] közelítése mindenben mint a’ jól-nevelt Francziáé: hidegen nyájas; előző ugyan, de úgy, hogy magát által nem adja egészen
(1818 Tudományos Gyűjtemény)
gondjaim s szerelmem előző figyelme boldogítná önt
(1852 Kuthy Lajos)
Duprat ur napról napra nyájasabb s előzőbb lőn Tomkins ur irányában
(1855 Vasárnapi Újság)
III. főnév 1C
1.
a két v. több megnevezett v. jellemzett közül a korábban említett dolog v. személy
[Bronzöntéshez] az öntőformát homokból vagy agyagból készítik. Az előzőket gondosan kiszárítják, az utóbbiakat pedig kiégetik
(1893 PallasLex.)
Az Erős János, az Eltüsszentett birodalom és a Szépek Szépe jelezte a mesejátékok egyik lehetséges útját, a Három szegény szabólegény és a Mátyás király Debrecenben pedig a reális költői játék, anekdotákkal átszőtt másik változatát. Az előző népmesei elemekből épült drámává, a másik a történelmi anekdotát szőtte át meseelemekkel
(1968–1969 Siklós Olga)
A fenti – az egész országra vonatkozó – adatokat összehasonlítottuk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre vonatkozó adatokkal. Az utóbbiak az előzőekhez képest kevesebb információt tartalmaztak, elsősorban a lemorzsolódásokra vonatkozóan
(1975 Tömböl Teréz et al.)
Tegnap délután előadást tartott a konferencián A kommunizmus fekete könyve két szerzője, Alain Besancon és Stephane Courtois. Az előző elsősorban a nácizmus és a kommunizmus közötti különbségeket, illetve azonosságokat elemezte
(2000 Népszabadság máj. 5.)
2. (tbsz-ban)
(közvetlenül) a diskurzus adott pontja előtt mondottak összességének kif-ére〉
Voltaképpen az előzőkben fölsorolt pontok valamennyien együttvéve bennfoglaltatnak abban, [...] mikor iparfejlesztésről szólunk
(1903 Budapesti Hírlap dec. 8.)
Hogy a király és udvara nyomasztó szegénységében Mária pénzügyi helyzete sem volt kedvező, már az előzőkből is kitetsző
(1914 Ortvay Tivadar)
Az előzőekben ismertetett négytornyú várat építették körül a XVII. században Carlone tervei szerint – barokk stílusban – egy traktusos résszel
(1960 Dümmerling Ödön)
Az előzőekben rámutattunk, hogy a beszédhanghallás fejlettsége kritikus előfeltétele az olvasástanítás sikerességének
(2009 Józsa Krisztián–Steklács János)
3.
3a. (birtokszóként) (kissé rég)
az a személy, aki a szövegkörnyezetben meghatározott szerepben, funkcióban időben megelőzött vkit
[Deák Ferenc] a birákat 3 esztendőre kivánja választatni, máskép a restantia véghetetlen lesz, mellyet némellyik még harmadik előzőjétől is áltvenni kéntelen
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
egy másik, vagyis tulajdonkép negyedik tulajdonos, így jegyezte fel a maga- és előzője nevét
(1877 Deák Farkas)
Korunk japán íróira ugyanazok az alaperők hatnak, mint sok száz évvel ezelőtt élt előzőikre
(1936 Thein Alfréd)
3b. (birtokszóként) (kissé rég)
olyan dolog, amely időben megelőz vmely azonos típusú dolgot
Budán az országház teremében janjanuár 29-én adatott 4-dik redoute [= bál] nem vala olly népes, mit előzője
(1835 Honművész)
Az új Gautier Margit az új stílusban egészen önálló, minden előzőjétől független, eredeti színpadi alkotás
(1943 Schöpflin Aladár)
3c. (birtokszóként)
olyan dolog v. személy, amely, ill. aki tevékenységében v. (stílus)irányzatában előfutára, ill. mintája vkinek v. vminek
[Cornides Dániel] tudományos dolgokban mintegy előzője volt Kazinczynak
(1890 Váczy János)
[Babits Mihály Kártyavár című regénye] előzője (és kiteljesült példája) a nagyváros-regényeknek
(1994 Új Könyvek)
John Locke-ot szinte napjainkig elsősorban mint az angol empirista filozófia egyik kiemelkedő nagyját, Hume előzőjét, az empirista ismeretelmélet első igazi kidolgozóját volt szokás tisztelni és számon tartani
(2000 Új Könyvek)
3d. (rég, Közg v. Jog)
váltóforgatás során a váltó korábbi tulajdonosa
Viszkereset alatt a’ forgatók vagyis előzők elleni jogok értetnek
(1840 Figyelmező)
A kibocsátó és a többi előzők nem csak az iránt vállalnak szavatosságot, hogy a váltó lejáratkor ki fog fizettetni; hanem az iránt is, hogy az intézvényezett a hozzá intézett meghagyás elfogadása iránt nyilatkozatát a váltóra vezetendi
(1875 Apáthy István)
A forgató, aki a váltót beváltotta, előzőitől követelheti az általa befizetett összeget a fizetés napjától számitott 6% kamatokkal
(1926 RévaiNagyLex.)
4. (rég)
vmi előtt (felül rögzítve) kifeszített v. lelógó, azt eltakaró, a fényt nem v. korlátozottan áteresztő textil v. más hasonló anyag
Vēlāris […] szélvitorlákat vagy elzket v.vagy kárpitokat illet; die Siegel oder Vorhaͤnge betreffend
(1818 Márton József¹)
[Reinhold] elakarta vonni az előzőt a’ lámpa elől
(1832 Mulattató ford.)
A’ bejárás [= bejárat] is sötétsárga előzővel van jobbadán bevonva
(1841 Honművész)
Vö. CzF. ~, előzőleg; ÉrtSz. ~, előzőleg; TESz. előtt; ÉKsz. ~, előzőleg

Beállítások