elrendel ts ige 1b

1. (kijelentő mód jelen idő 1. sz-ben beszédaktusként is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely rendelet, törvény stb., ill. rendelettel v. utasítással, kijelentéssel vki v. vmely testület felszólít vmire v. megparancsol vmit〉’ ❖ Ezen igyekezettel Oktob. 5-dikén eſtve a Syl vize mellett lév táborunkba el-érkeze [a fejedelem], és azonnal el-rendelé az ütközetet (1789 Magyar Merkurius C0341, 694) | azt következtethetnék a RR halgatásábol, hogy a királynak van jusa a törvény által elrendelt országgyülést elhalasztani (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ujabb párisi távirat jelenti, hogy a kereskedelmi biróság a Caisse Générale des Familles ellen elrendelte a csődöt (1902 Hazánk 2107001, 7) | A pápa bólintott és sajátkezűleg megírta a parancsot Angelinak. „Elrendeljük, hogy Ranuccio Farnese herceg átadassék Farnese bíboros őeminenciájának (1926 Móra Ferenc 9459040, 176) | A cseh-szlovák kormány ápr. 18-i rendelettel elrendelte 1900–1877-ig és korábban jelentett 1898–1877-ig való korosztályok azonnali behívását (1942 Bánlaky József CD16) | Az 1806-i Ratio Educationis rendelte el, hogy a latin nyelvi tanulmányokkal párhuzamosan kell a magyar nyelvi képzést végezni (1987–1988 Mészáros István 2019009, 674) | Elrendelem az újabb titkos szavazást (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (rég) ’eldönt, elhatároz vmit’ ❖ [Atyám] el-rendelte magában, kevés üdeiglen a’ Frantzia Udvart velem meg-láttatni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 140) | a’ Királynak ſzelédségében bizakodván, el-rendelte magában Argeniſſel való mennyegzit (1789 Fejér Antal ford.–Barclay C1734, 90) | el is rendelék titkon egy más között, hogy négy ezer válogatott Jantsárokat, éjjel hamarabb bé botsássanak a’ Várba, mint sem az rz katonák fegyvereikhez kaphatnának (1798 Vályi András C4337, 113).

1b. elrendeli magát (rég) ’vminek a megtételére elszánja magát’ ❖ De még nem is akar vídám kedvet venni, Elrendelte magát a’ halálra menni (1781 Piskolti István 7269002, [A15v]).

2. ’〈(jogi) személy〉(utasítással) meghatároz, megszab, ill. (feltételként) előír vmit’ ❖ az Király már az halálnak napjait-is el-rendelte vala (1777 Jeles gondolatok C2220, 65) | A’ Magyar Koronához tartozandó Tartományokban, és ahoz egyesített Banatusban, a’ teréhnek [= tehernek] különös mása ſzáma el-nem rendeltetett, mind azonáltal mindenkor ſzükséges arra vigyázni, hogy a’ Forſpontos ſzekerek fölösleg meg-ne terhelteſſenek (1782 Regulamentum militare ford. 7469004, [D2v]) | Kálmán Király, ki magais Váradi Püspök vólt, hozta bé leg ínkább az Római Anya Sz. Egyház rendeléseit, a’ mint ki teczik az Törvényeibül, és ö vólt elsö, ki az Papok, kik Görög módra jártak, ruházattyokat el rendelte, hogy többé olly Görög módra mint annakelötte ne járjanak (1797 Décsy Antal 7080001, 30) | már akkor annyi fa volt levágva, hogy két tutajt össze lehetett belőle tákolni. Aladár azt is megmutatta, hogyan kell, mert ez a soha vizet nem látott nép gyámoltalan volt az ilyen munkában; készített nekik kormányt, evezőt, elrendelte, hogyan kell a tutajt a fahengereken a vízre ereszteni (1862 Jókai Mór CD18) | A nyelvvizsgákat csak részben rendelték el azért, mert az új uralom megkövetelheti, hogy tisztviselői az államnyelven is érintkezni tudjanak feletteseikkel, vagy a helybeli román polgársággal (1936 Tabéry Géza 9692002, 168) | A korábbi fogalmazások azt fejezték ki, hogy valaki, a mindenkori felsőbbség megmondja, elrendeli, milyen legyen a kisgyerek, ha belép az úttörőszervezetbe (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064003, 215).

2a. (Isten alannyal v. ign-i alakban) ’előre meghatároz vmit’ ❖ Jár vala Jesus a’ Galilea tengere mellett, nem történetböl, vagy mulatságból, hanem el-rendeltt végezésböl; hogy az ö nevezeteſsebb tanitványit az haláſzatról a’ maga követésére ſzóllitaná (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | S igaz, Istenben bízni, s azt hinni, hogy Ő rendel mindent legnagyobb javunkra el, helyesnél helyesb (1838 Széchenyi István CD1501) | annyi erőm nem volt, hogy egyenesen feltegyem a halálos kérdést. Gondoltam, majd eléjön és kitudódik, ahogy az Isten elrendelte és ahogy apám akarja (1932 Tamási Áron 9701004, 156) | [Leibniz] filozófiai rendszerében a világot öntevékeny szellemi szubsztanciák (monaszok) rendszerének írja le, amelyben Isten által eleve elrendelt harmónia (harmonia praestabilita) uralkodik (1997 PedagógiaiLex. C6810, 353).

2b. (rég) ’vki számára (rendelkezéssel) kijelöl vmit, vkit(, és azt a rendelkezésére bocsátja)’ ❖ A hegyek szentségi tőlünk elköltöztek, Szomoru arczával tőlünk bucsut vettek. Elkölt hirek nevek, fényes böcsületek, Számakra elrendelt régi tiszteletek (1775 k. Faludi Ferenc CD01) | Mátkájanak (kit már régen el-rendeltenek számára) állhatatosságát két izben meg-próbálta (1803 Dugonics András C1474, A2[v]) | a’ nagy Urak közül némelyeket kézen fogva visz vala Mátyás király arra a’ részre, melyet a’ Püspököknek, és a’ világiaknak különösen el rendelt (1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások 8116015, 283) | Szentlelkednek templomává Szenteld a hajlékokat, Miket bennünk épitettél, S lakásodúl elrendeltél (1857 Tárkányi Béla József 8465027, 403) | Lyonel számára lesz elrendelve nagykorúvá léteig törvényes gyám (1888 Jókai Mór CD18).

2c. ’〈vmely célra, feladatra〉 alkalmasnak találva v. alkalmassá téve kiválaszt, kijelöl vkit, vmit’ ❖ mellyik hivatal az, mellyre az örök Isteni gondviselés tégedet el-rendelt (1780 Szathmáry Király Miklós ford. C3854, 43) | Mihelytt tavaſz lett; már ſemmi ſe tartóztathatta meg oda haza; tsigát vert, laptázott, vadáſzatot indított a’ gyermekekkel, maga rendelte el ket mellyik mi legyen – no! te leſzel vadáſz, – te pedig ſzarvas (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller 7018001, 2) | A’ Szülék gyermekeiket gyenge korokban rendeljék el valamelly bizonyos élet módra, mert akkor hajlékonyok mint a’ viasz (1820 Helikoni Kedvtöltés 8635001, 56) | a közigazgatás nyelvéül, 48 óta először, a magyart rendelték el (1965 Somogyi Sándor CD53) | Timotheust Pál vezette hitre, ő rendelte el az evangélium szolgálatára (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (rég) ’〈személyt, csoportot, kül. katonát, katonai alakulatot vmely helyről, feladattól stb., ill. vmely helyre, feladatra〉(utasítással, paranccsal) (el)küld, irányít’ ❖ Nyedomlentzki nevű követemet Egerben el is rendeltem hozzá (1808 Farkas András 7041004, 21) | Ugyanezen föliratban előleges kérelmöket intézik megyénk rendei a’ nm. m. k. h. tanácshoz az iránt, hogy tavaszra a’ keblökben tanyázó katonaosztályok nagyobb részét kegyeskedjék elrendelni máshova (1841 Pesti Hírlap CD61) | elrendeltek mellőled (1897 e. Petelei István C3491, 78) | A lengyel lándzsásokat elrendelték a városkapuk őrizetétől (1906 Krúdy Gyula CD54).

4. (rég) ’〈több tárgyat, embert v. dolgot〉 bizonyos rendben elhelyez, ill. 〈élet(körülmények)et〉 bizonyos rend szerint kialakít’ ❖ Mihelyt a’ forrózás nyilván vagyon, kvetkezendképen kell a’ krnyl áló dolgokat elrendelni: 1.) Arra kell gondot viſelni, hogy a’ ſzoba, vagy kamara, mellyben a’ beteg fekſzik felletéb meleg ne légyen, ſok haſzontalan ember krltte ne zajogjon, hogy a’ beteg ſokat ne beſzéljen (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 54) | A’ Magyarok ütközetre rendeltetnek-el. A’ seregnek két szárnyán huszárok állottak elöl, közepibe a’ gyalogság rendeltetet (1778 Bessenyei György¹ C1094, 5) | Meg-mutogatta a’ fegyvertartó ház gondviselje, a’ Szabátsnál el-nyertt záſzlókat-is, mellyek  Felſége II. Jósef képe mellé vagynak módoſſan el-rendelve (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 424) | Az ebéd és vatsora asztalnál iparkodni kell továbbá, leginkább ha a’ sokadalom nagy, a’ vendégeket ugy elrendelni, hogy olly személyek közé essenek, a’ kiknek közellétök és mulatságok nékik véleménnyök szerént, kedves (1830 Némethy József ford. 8333008, 155) | Járj igazi úton, veled leszen az Úristen. Miveld meg azt, a mi tőled lehet, a többit hagyd az Úristenre. Elrendeli az Úristen a mi kevés életünket is, nem sok kellett immár minekünk (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 87).

4a. (rég) ’vmely rend(szer) szerint eloszt, ill. így csoportosít vmit’ ❖ ’Külsö Megeſmertetöjegyeknek egymás között lévö Egyenlöségeket, leg-jobban az által lehet meg-határozni, ha azokat az Ember egy tökélletes Rendbe hozza, az az: Ha az  Nagyobb és Kiſſebb Nemekre el-rendeli (1782 Benkő Ferenc ford.–Werner 7036026, 50) | Az a’ Tudomány pedig, melly a’ Mineráléknak vagy Ásványoknak kls és bels tulajdonságait visgálja, ’s azokat bizonyos megesmértet jeleik szerént elrendeli, Mineralogianak neveztetik (1811 Gelei József 8566001, 3) | nyelvünkben [...] a’ szóknak tíz neme fordul-elé; mellyeket mí, saját nézeteink szerint, három főbb osztályok alá rendelünk-el (1839 Szász Károly¹ C3819, 1) | az alispán a’ közhaszonvételeket, azaz a’ korcsmáltatásból, a’ húsméretésből ’s más királyi jogokból bejövő jövedelmeket, aránylag, ahozképest t. i. a’ mint a’ közbirtokosok több vagy kevesebb belső telket birnak, rendeli el közöttök (1845 Szűcs István 8457004, 40).

4b. (rég v. nyj) ’〈vmely helyet〉 a benne levő tárgyakat, dolgokat elhelyezve berendez v. rendbe tesz’ ❖ A medve, róka, ürge etc. csakúgy rendeli el barlangját, tanyáját, lukát, mint valaha egykor (1858 Széchenyi István CD1501) | Elrendeli házát, maga útra készül, Mezei munkának úgy is szűnt a nagyja, Ami hátra van még, a cselédre hagyja (1863–1879 Arany János CD01).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elrendeltetik; ÚMTsz.

elrendel tárgyas ige 1b
1. (kijelentő mód jelen idő 1. sz-ben beszédaktusként is)
〈annak kif-ére, hogy vmely rendelet, törvény stb., ill. rendelettel v. utasítással, kijelentéssel vki v. vmely testület felszólít vmire v. megparancsol vmit〉
Ezen igyekezettel Oktob.október 5-dikén eſtve a Syl vize mellett lév táborunkba el-érkeze [a fejedelem], és azonnal el-rendelé az ütközetet
(1789 Magyar Merkurius)
azt következtethetnék a RRrendek halgatásábol, hogy a királynak van jusa a törvény által elrendelt országgyülést elhalasztani
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Ujabb párisi távirat jelenti, hogy a kereskedelmi biróság a Caisse Générale des Familles ellen elrendelte a csődöt
(1902 Hazánk)
A pápa bólintott és sajátkezűleg megírta a parancsot Angelinak. „Elrendeljük, hogy Ranuccio Farnese herceg átadassék Farnese bíboros őeminenciájának
(1926 Móra Ferenc)
A cseh-szlovák kormány ápr. 18-i rendelettel elrendelte 1900–1877-ig és korábban jelentett 1898–1877-ig való korosztályok azonnali behívását
(1942 Bánlaky József)
Az 1806-i Ratio Educationis rendelte el, hogy a latin nyelvi tanulmányokkal párhuzamosan kell a magyar nyelvi képzést végezni
(1987–1988 Mészáros István)
Elrendelem az újabb titkos szavazást
(2000 Országgyűlési Napló)
1a. (rég)
eldönt, elhatároz vmit
[Atyám] el-rendelte magában, kevés üdeiglen a’ Frantzia Udvart velem meg-láttatni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
a’ Királynak ſzelédségében bizakodván, el-rendelte magában Argeniſſel való mennyegzit
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
el is rendelék titkon egy más között, hogy négy ezer válogatott Jantsárokat, éjjel hamarabb bé botsássanak a’ Várba, mint sem az rz katonák fegyvereikhez kaphatnának
(1798 Vályi András)
1b. elrendeli magát (rég)
vminek a megtételére elszánja magát
De még nem is akar vídám kedvet venni, Elrendelte magát a’ halálra menni
(1781 Piskolti István)
2.
(jogi) személy〉 (utasítással) meghatároz, megszab, ill. (feltételként) előír vmit
az Király már az halálnak napjait-is el-rendelte vala
(1777 Jeles gondolatok)
A’ Magyar Koronához tartozandó Tartományokban, és ahoz egyesített Banatusban, a’ teréhnek [= tehernek] különös mása ſzáma el-nem rendeltetett, mind azonáltal mindenkor ſzükséges arra vigyázni, hogy a’ Forſpontos ſzekerek fölösleg meg-ne terhelteſſenek
(1782 Regulamentum militare ford.)
Kálmán Király, ki magais Váradi Püspök vólt, hozta bé leg ínkább az Római Anya Sz. Egyházanyaszentegyház rendeléseit, a’ mint ki teczik az Törvényeibül, és ö vólt elsö, ki az Papok, kik Görög módra jártak, ruházattyokat el rendelte, hogy többé olly Görög módra mint annakelötte ne járjanak
(1797 Décsy Antal)
már akkor annyi fa volt levágva, hogy két tutajt össze lehetett belőle tákolni. Aladár azt is megmutatta, hogyan kell, mert ez a soha vizet nem látott nép gyámoltalan volt az ilyen munkában; készített nekik kormányt, evezőt, elrendelte, hogyan kell a tutajt a fahengereken a vízre ereszteni
(1862 Jókai Mór)
A nyelvvizsgákat csak részben rendelték el azért, mert az új uralom megkövetelheti, hogy tisztviselői az államnyelven is érintkezni tudjanak feletteseikkel, vagy a helybeli román polgársággal
(1936 Tabéry Géza)
A korábbi fogalmazások azt fejezték ki, hogy valaki, a mindenkori felsőbbség megmondja, elrendeli, milyen legyen a kisgyerek, ha belép az úttörőszervezetbe
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
2a. (Isten alannyal v. ign-i alakban)
előre meghatároz vmit
Jár vala Jesus a’ Galilea tengere mellett, nem történetböl, vagy mulatságból, hanem el-rendeltt végezésböl; hogy az ö nevezeteſsebb tanitványit az haláſzatról a’ maga követésére ſzóllitaná
(1772 Vajda Sámuel)
S igaz, Istenben bízni, s azt hinni, hogy Ő rendel mindent legnagyobb javunkra el, helyesnél helyesb
(1838 Széchenyi István)
annyi erőm nem volt, hogy egyenesen feltegyem a halálos kérdést. Gondoltam, majd eléjön és kitudódik, ahogy az Isten elrendelte és ahogy apám akarja
(1932 Tamási Áron)
[Leibniz] filozófiai rendszerében a világot öntevékeny szellemi szubsztanciák (monaszok) rendszerének írja le, amelyben Isten által eleve elrendelt harmónia (harmonia praestabilita) uralkodik
(1997 PedagógiaiLex.)
2b. (rég)
vki számára (rendelkezéssel) kijelöl vmit, vkit(, és azt a rendelkezésére bocsátja)
A hegyek szentségi tőlünk elköltöztek, Szomoru arczával tőlünk bucsut vettek. Elkölt hirek nevek, fényes böcsületek, Számakra elrendelt régi tiszteletek
(1775 k. Faludi Ferenc)
Mátkájanak (kit már régen el-rendeltenek számára) állhatatosságát két izben meg-próbálta
(1803 Dugonics András)
a’ nagy Urak közül némelyeket kézen fogva visz vala Mátyás király arra a’ részre, melyet a’ Püspököknek, és a’ világiaknak különösen el rendelt
(1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások)
Szentlelkednek templomává Szenteld a hajlékokat, Miket bennünk épitettél, S lakásodúl elrendeltél
(1857 Tárkányi Béla József)
Lyonel számára lesz elrendelve nagykorúvá léteig törvényes gyám
(1888 Jókai Mór)
2c.
〈vmely célra, feladatra〉 alkalmasnak találva v. alkalmassá téve kiválaszt, kijelöl vkit, vmit
mellyik hivatal az, mellyre az örök Isteni gondviselés tégedet el-rendelt
(1780 Szathmáry Király Miklós ford.)
Mihelytt tavaſz lett; már ſemmi ſe tartóztathatta meg oda haza; tsigát vert, laptázott, vadáſzatot indított a’ gyermekekkel, maga rendelte el ket mellyik mi legyen – no! te leſzel vadáſz, – te pedig ſzarvas
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
A’ Szülék gyermekeiket gyenge korokban rendeljék el valamelly bizonyos élet módra, mert akkor hajlékonyok mint a’ viasz
(1820 Helikoni Kedvtöltés)
a közigazgatás nyelvéül, 48 óta először, a magyart rendelték el
(1965 Somogyi Sándor)
Timotheust Pál vezette hitre, ő rendelte el az evangélium szolgálatára
(1995 Jubileumi kommentár)
3. (rég)
〈személyt, csoportot, kül. katonát, katonai alakulatot vmely helyről, feladattól stb., ill. vmely helyre, feladatra〉 (utasítással, paranccsal) (el)küld, irányít
Nyedomlentzki nevű követemet Egerben el is rendeltem hozzá
(1808 Farkas András)
Ugyanezen föliratban előleges kérelmöket intézik megyénk rendei a’ nm.nagyméltóságú m.magyar k.királyi h. tanácshelytartótanácshoz az iránt, hogy tavaszra a’ keblökben tanyázó katonaosztályok nagyobb részét kegyeskedjék elrendelni máshova
(1841 Pesti Hírlap)
elrendeltek mellőled
(1897 e. Petelei István)
A lengyel lándzsásokat elrendelték a városkapuk őrizetétől
(1906 Krúdy Gyula)
4. (rég)
〈több tárgyat, embert v. dolgot〉 bizonyos rendben elhelyez, ill. 〈élet(körülmények)et〉 bizonyos rend szerint kialakít
Mihelyt a’ forrózás nyilván vagyon, kvetkezendképen kell a’ krnyl áló dolgokat elrendelni: 1.) Arra kell gondot viſelni, hogy a’ ſzoba, vagy kamara, mellyben a’ beteg fekſzik felletéb meleg ne légyen, ſok haſzontalan ember krltte ne zajogjon, hogy a’ beteg ſokat ne beſzéljen
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ Magyarok ütközetre rendeltetnek-el. A’ seregnek két szárnyán huszárok állottak elöl, közepibe a’ gyalogság rendeltetet
(1778 Bessenyei György¹)
Meg-mutogatta a’ fegyvertartó ház gondviselje, a’ Szabátsnál el-nyertt záſzlókat-is, mellyek  Felſége II. Jósef képe mellé vagynak módoſſan el-rendelve
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Az ebéd és vatsora asztalnál iparkodni kell továbbá, leginkább ha a’ sokadalom nagy, a’ vendégeket ugy elrendelni, hogy olly személyek közé essenek, a’ kiknek közellétök és mulatságok nékik véleménnyök szerént, kedves
(1830 Némethy József ford.)
Járj igazi úton, veled leszen az Úristen. Miveld meg azt, a mi tőled lehet, a többit hagyd az Úristenre. Elrendeli az Úristen a mi kevés életünket is, nem sok kellett immár minekünk
(1905 Evangélikus Családi Lap)
4a. (rég)
vmely rend(szer) szerint eloszt, ill. így csoportosít vmit
’Külsö Megeſmertetöjegyeknek egymás között lévö Egyenlöségeket, leg-jobban az által lehet meg-határozni, ha azokat az Ember egy tökélletes Rendbe hozza, az az: Ha az  Nagyobb és Kiſſebb Nemekre el-rendeli
(1782 Benkő Ferenc ford.Werner)
Az a’ Tudomány pedig, melly a’ Mineráléknak vagy Ásványoknak kls és bels tulajdonságait visgálja, ’s azokat bizonyos megesmértet jeleik szerént elrendeli, Mineralogianak neveztetik
(1811 Gelei József)
nyelvünkben [...] a’ szóknak tíz neme fordul-elé; mellyeket mí, saját nézeteink szerint, három főbb osztályok alá rendelünk-el
(1839 Szász Károly¹)
az alispán a’ közhaszonvételeket, azaz a’ korcsmáltatásból, a’ húsméretésből ’s más királyi jogokból bejövő jövedelmeket, aránylag, ahozképest t. i.tudni illik a’ mint a’ közbirtokosok több vagy kevesebb belső telket birnak, rendeli el közöttök
(1845 Szűcs István)
4b. (rég v. nyj)
〈vmely helyet〉 a benne levő tárgyakat, dolgokat elhelyezve berendez v. rendbe tesz
A medve, róka, ürge etc. csakúgy rendeli el barlangját, tanyáját, lukát, mint valaha egykor
(1858 Széchenyi István)
Elrendeli házát, maga útra készül, Mezei munkának úgy is szűnt a nagyja, Ami hátra van még, a cselédre hagyja
(1863–1879 Arany János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elrendeltetik; ÚMTsz.

Beállítások