elromlik tn ige 16a

1. ’〈jól működő készülék, gép, szerkezet〉 működésképtelenné válik, meghibásodik’ ❖ Feleségemnek minap elromlott valamelly zárja; a’ gyermek látja, nem szól, előhozza árját, kalapácsát, ’s a’ zár meg volt csinálva (1819 Kazinczy Ferenc C2569, 548) | Oldalfélt a falon függ a kakukos pókháló lepte nagy óra: de nem szól. Rég elromlott (1854–1855 Ujfalvy Sándor 8497003, 176) | Lóversenyen ma csak akkor indítanak így [ti. zászlóval], ha az indítógépezet elromlik (1926 RévaiNagyLex. C5715, 646) | szinte egy időben romlott el a mobiltelefonom és az autóm (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’〈épület, építmény, város〉 romba dől’ ❖ Penelopéd’ levelét vedd késedelmes Uliſzſze! R’á ne felelj: inkább térj-meg hazádba magad. Liom el-romlott, de jajos romlása minékünk: Annyit ugyan Priamus, stt maga Trója ſem ért (1789 Dayka Gábor ford.–Ovidius 7448010, 385) | 3-dik keményen parancsolja, hogy a hol ez előtt malmok és gátak voltak ugyan, de most nincsenek és elromlottak, az illyen helyeken fizetést venni teljességgel nem szabad (1847 Hetilap CD61) | Csak kevéssel azelőtt romlott el az egyik akna; s a fejedelem mindjárt elrendelte egy újnak megnyitását (1909 Márki Sándor CD55).

1b. (rég) ’〈növény (része) kedvezőtlen időjárás v. nem megfelelő bánásmód következtében〉 kárt szenved, tönkremegy’ ❖ Könnyebben jut az ember hozzá, de sokkal kevesebb haszonnal, ha a’ magot elkészűlt hóldba egyenesen, lyuggaló fával sorba elűlteti, kettesével azért, hogy ha eggyik elromlana, a’ másik kikelljen (1805 Pethe Ferenc 8364007, 522) | E bánásmódnak azon kedvező következése lett, hogy még eddig 50, azaz ötven burgonyám sem romlott el (1846 Hetilap CD61) | A május első reggelére virradó éjszakán olyan általános fagyot eresztett az országra, hogy a Kárpátoktól a Velebitig minden növény gyümölcse virágjában elromlott (1884 Jókai Mór CD18).

1c. (rég) ’〈ember, állat〉 fizikailag rossz állapotba kerül, leromlik, ill. elpusztul, meghal’ ❖ [a szénát] meg-kellene emberül tsépelni, és fa-villával jól ki-rázogatni, ’s igy a’ sárportól meg-tiſztitani. Mert ha igy nem tselekszik az ember, a’ Marha minden bizonnyal el-romlik, söt talán meg-is döglik (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 107) | A’ mint Febr.ban haza jöttem Debreczenből, abban a’ kegyetlen hidegben úgy elromlottam, hogy tovább kelle fekünnöm eggy holnapnál (1814 Kazinczy Ferenc C2566, 1) | Jaj, megvert engem mind a’ három isten, E’ szörnyü sebben el kell romlanom (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 281) | Elromlunk, nemzetestűl, ha a jóslat megáll (1855–1856 Arany János CD01) | A taposó járgányba fogott állat hamarosan elromlik (1925 RévaiNagyLex. C5713, 859).

1d. (rég) ’anyagilag tönkremegy’ ❖ A’ kinek már a’ sok főld is a’ nyakánn van, adóssága is van, annak nem lehet el nem romlani (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1178, 77) | most hetven-nyolczan vagyunk, többnyire elromlott kalmárok, rejiciált [= elutasított] magiszterek, és irászok a’ sváb tartományokból (1823 Toldy Ferenc ford.–Schiller C4182, 81) | ezen kár hová tovább, mindég inkább nevekednék; mert az illy adóság szüntelen alább szállitaná a’ váltóböcsöt, ’s végre Francziaország elromlanék (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 249).

2. ’〈szerv(ezet) v. annak vmely része〉 épségét elvesztve, ill. 〈vmely érzék, képesség〉 működésében elégtelenné válva feladatának (maradéktalan) ellátására alkalmatlanná válik’ ❖ az haſam fel-puffadt, és a’ mejemben egy ſzorítáſt érzettem: mindenkor követte azt ſzorongatás, kedvetlenség, és bádjadás. Tulajdonítottam én azt, egy el-romlott gyomornak (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein 7083004, 531) | A mi füleink romlottak el, nem Roger tüdeje (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Az egész világ hódolt Montespannénak, annyira elromlott az erkölcs iránti érzék (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Másoknál éppen ellenkezőleg lehangoltságot és súlyosan kifejezett betegségérzetet látunk, a legkülönfélébb testi panaszokkal hozakodnak elő, szervezetük elromlott, egyes szerveik hiányoznak (1912 RévaiNagyLex. C5701, 416) | A fogak, mivel nem rágunk velük eleget, elromlanak (1980 Zajkás Gábor 2206022, 11) | A szemlencse közepe elszürkül, a szembogár nagy szembefény vagy erős napsütés hatására éppen erre szűkül rá, és egyik pillanatról a másikra elromlik a látás (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈vmely intézmény, szervezet〉 feladatát (egyre) rossz(abb)ul látja el, ill. (szakmai) tevékenységében rosszul v. rosszabbul kezd teljesíteni vki’ ❖ végképpen elromlik a közigazgatás a beállandó zavarokban (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | érdekes megfigyelni, hogy a színész min romlik el és min javul meg (1914 Lengyel Menyhért CD10) | Aki szobrászunk abban a korszakban működött, ha még akkora tehetséggel kezdte is, elromlott, mert helytelen volt az irány, melyben a kor árama vitte (1926 Elek Artúr CD10) | Majd kinőhetnek újabb társulatok, azoknak pedig, amelyek már elromlottak, nem kell további lehetőséget adni (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈szerves anyagból levő dolog〉 elbomlik, ill. 〈étel, ital〉 így megromlik’ ❖ [Az ún. sörbet] jó izü de fö fájó, réſzegíttö: tilalmas a’ Töröknél: hamar el-romlik (1783 Molnár János 7445003, 177) | Kisfaludyt ne keresd e keskeny sírban, o honfi! S a rövid élet után holtnak örökre ne véld; Itt csak elomlandó tetemeit jelelék ki baráti (1830 Vörösmarty Mihály CD01) | A stájerországi országos gazdasági tanács ülésén bejelentették, hogy a Magyarországban vásárolt 13 waggon tök elromlott, a mi 960.000 korona kárt jelent (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 19) | csak elromlott volna a nulla fokon tárolt hús (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈víz, föld, levegő, ill. vér, anyatej〉(kémiai) összetételében kedvezőtlenre változik(, és az addigi felhasználás céljára alkalmatlanná válik)’ ❖ A’ tőzek-ásás által nagy réſze el-romlik a’ főldnek (1796 Vizsgálódó Magyar Gazda 7494004, 398) | Ha a’ pincze légje igen elromlott, megbüzhödt, a’ kénköves füstölés is egyedül többet tesz, mint a’ többi valamennyi (1835 Némethy József 8333010, 16) | Az [e]gész testből minden vér, minekutána a test táplálása által elromlott, fekete vérré lett (1844 Zimmermann Jakab 8560002, 8) | Még beteg lehetsz! A tejed is elromlik (1938 Török Sophie CD10) | azt is megtudtuk, hogy a nagy hőségben miért romlottak el a vizeink (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’Rossz(abb)ra változik.’

4a. (kissé rég) ’〈vmely dolog, tárgy〉 anyagában v. formájában (megrongálva) kárt szenved (és tönkremegy)’ ❖ Az ornak válaſztó fala ha el-rágattatik, és el-romlik, akkor az or öſzve-eſik (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 201) | a’ szekér feldőlt, a’ láda egy kőbe ütközve elromlott, ’s a’ könyvek széthullottak (1841 Pesti Hírlap CD61) | a márvány szabad levegőn, az idő viszontagságainak kitéve, megrepedez s elromlik (1858 Deák Ferenc CD51) | Ó, mennem kell, mennem kell, ne tartóztasson! Most megint elromlott a frizurám! (1914 Babits Mihály CD10) | A címerképek igen különbözők, leggyakrabban szerepel rajta a sas, Isten báránya, oroszlán, liliom, névbetű, III. Béla kora óta a kettős kereszt, pelikán, stb. Ezek az idők folyamán néha felismerhetetlenségig elromlanak (1939 Bárányné Oberschall Magda CD43).

4b. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmi, kül. étel rossz minőségben jön létre v. élvezhetetlenné válik〉’ ❖ ha koſtolásra veſznek-is valamelly hordóbúl, azt büdöſs lopó Tökkel ne húzzák, mert akár minémü jó Bornak el-kell romlani (1780 Prónay Pál 7360002, 57) | Káliluggal főzve hasonlóképen elromlik s jegeczülhetlenné változik a czukor (1856 Vasárnapi Újság CD56) | minél gyengébb az alatta levő széntüz, annál szebben fog a sáfrány megszáradni, s annál szebb szinű s illatosabb lesz, mig nagyob tüzön megégne s elromlana (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 140) | A drotháló alatt folyvást élesszük a tüzes szenet, mert ha folyvást erős tüzön nem sülhet, elromlik a pecsenye (1892 Zilahy Ágnes C6079, 122).

4c. ’a tervezetthez v. az elvárthoz, ill. a korábbihoz képest rossz(abb)á válik vmi’ ❖ Iſtenem! be ſajnállotta Etele, hogy Etelkával indíttandó tréfái el-romlottanak (1786 Dugonics András C1470, 284) | a római nyelv elromlott a barbarusznak ajkain (1815 Kölcsey Ferenc C2566, 9) | A legszellemesebb operettek (a Kis doktor), a legjobb színművek (A botrány), elromlanak a háládatlan kezek között (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | mikor a karikát meg akarom vonni, valahogy elromlik. A körnek egyik fele belapul, a másik fele kihegyesedik (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | A fundamentalizmus visszatérést jelent a hagyományoshoz, ahhoz, ami eredetileg helyes volt, de az idők folyamán az emberi hanyagság, tudatlanság és figyelmetlenség miatt végzetesen elromlott, eltorzult, hamissá lett (2000 Németh Pál CD17).

4d. ’〈folyamat, esemény, helyzet〉 kedvezőtlenül (kezd) alakul(ni)’ ❖ Kedvesem, vigyázz az egésségedre, és ne engedd az életed folyását [...] el romlani (1789 Kazinczy László C2554, 403) | A’ belga követkamarai közelebbi vitatások óta’ ministerium helyzete annyira elromlott, hogy vagy a’ kamarát föl kell oszlatni, vagy uj ministeriumot alkotni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Én tudtam, hogy el fog romlani a mulatság, ha asszonynépség kerül bele (1910 Ady Endre 9003056, 45) | Felső-Magyarország majdnem tökéletes nemzetiségi haza volt. Igaz ugyan, hogy ez a soknyelvű jószomszédság később elromlott, de a felvidéki ember egykori egyeztető s összekötő hívatása örökre a jellemén maradt (1939 Cs. Szabó László CD10) | [Darázs Endre] majdnem mindegyik versének csak egy hőse van: a lírai én, és egy témája: hogyan romlott el élete (1986 Rónay László–R. Takács Olga CD53).

4e. ’〈időjárás〉 rosszra fordul’ ❖ Az idő is elromlott. Egy őszi dér megfosztotta a kis kertet virágdíszétől (1877 Jókai Mór CD18) | Most folyik a ház vakolása, örökké nem lebegnek majd a falak körül a fütyörésző festőlegények. Nem ám, mert elromlik az idő, nekik is sietni kell! (1954 Vidor Miklós 9778003, 337) | amikor mentek vissza az alaptáborba, már elromlott az idő, kezdődött a havazás, feltámadt a szél (2002 Magyar Hírlap CD09).

4f. ’〈jó, harmonikus állapot, hangulat〉 rosszra fordul’ ❖ A’ félelem megakadályoztatja a’ nedvességeknek forgását, a’ tápláló nedvességet, mely fenntartja a’ testszálaknak hajlásait, nem mégyen egyaránt a’ testnek minden részeiben, az  jósága elromlik; mert a’ félelmes gyermek roszszúl emészt, többnyire szomorú, és nem veszi szabadon a’ lélekzetet (1807 Domby Sámuel ford.–Ballexserd 7083002, 129) | A mameluknak ellenben hiába osztottak tizenegy tarokkot tout les trois-val, legott elromlott az öröme, ha valaki felemlítette közbe a monori dolgot (1889 Mikszáth Kálmán 8312167, 130) | [Reguly Antal] egészsége mindinkább elromlott (1906 Magyar írók élete CD27) | Őszre aztán ismét elromlott a piac hangulata (1999 Magyar Hírlap CD09).

4g. ’〈erkölcs v. erkölcsében vki, vmi〉 rosszá, romlottá válik’ ❖ Királyi vér nálok [ti. az angoloknál] jut ſzámkivetésben, Egy el romlott Kálmárt uralnak helyébenn, Ki Parlamentumnak ſzínezett nevébenn, Kezeit keveri Jó Polgár’ vérébenn (1772 Orczy Lőrinc 7249004, 18) | [A fogoly] el van zárva minden rossz társaságtól, minden rossznak hallásától s példája látásától, melyek talán különben még el nem romlott természetét eltántorították volt (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066006, 369) | a parlament a korrupczió eszköze. A munkásképviselő, ha bejut oda, elromlik (1898 Mezőfi Vilmos 8309002, 26) | a már így is laza adófizetési morál még inkább elromlik (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈egyensúly, arány stb.〉 megbomlik, felbomlik (és megszűnik)’ ❖ A toronyból kinézzük a legszebb cipőüzletet és földicsőítjük Pintér-papát, mert csakugyan elromlott az összhatás (1964 Domahidy Miklós 1035002, 350) | 7,5 milliárddal nőtt hirtelen az államadósság, az export-import arányok rendkívül elromlottak (1995 Országgyűlési Napló CD62) | Angliában az egész ’50-es, ’60-as, ’70-es évtizedben miért volt ugyanaz a probléma, mint Magyarországon, hogy valahányszor beindul a növekedés, elromlik az egyensúly (1996 Országgyűlési Napló CD62) | A párokba rendeződött kvarkok mellett ugyanannyi leptonpárnak kell lennie, különben elromlik az elmélet belső rendje (2000 Természet Világa CD50).

5a. (rég) ’〈vmely közösség, kül. hadsereg〉 felbomlik, ill. eredeti rendezettségének felbomlásával szétesik, szétzilálódik’ ❖ Ha Tseh vagy Morva-Orſzágban hadakozní akarunk, a’ fünek ki-jövéséig várakozni kell; külömben az egéſz Lovaſság elromlik (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 18) | Vallyon nem tapaſztaltatott-é, hogy a’ Tiſzt-viſelöknek gondviſeletlenségek miat a’ kiſsebb fel-oſztáſokban-is egéſz Regimentek el-romlattanak, és ſemmivé lettenek? találtam én ollyakra, mellyek az el-ſzökés által ſzörnyüképpen el-olvadtanak (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098002, 2) | A’ Társaság [...] úgy romlott-el, hogy többé azon a’ hellyen gylekezeteket tartanunk nem szabad (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 319) | [Montecuccoli] törököt se látott, hada mégis elromlott, fele fáradtan, fele betegen takarodott Szabolcs és Szatmár megyéknek (1900 Széchy Károly CD55).

5b. (rég) ’〈törvény, rendelet〉 érvényét veszti, hatályon kívül kerül’ ❖ Úr parantsolattyát el-engedné romlani (1786 Szacsvay Sándor ford. C3788, 88) | midn [...] a’ Testamentom [...] ſzembe tünleg törvénytelen, vagy a’ Biró által törvénytelennek esmértetik, ekkor tudni való hogy a’ Testamentom el-romlik (1799 Nánásy Benjámin C3300, 7) | Ha nincs végrendelet, vagy ez valamelly törvényes kellék hiánya miatt elromlik, akkor a törvény’ rendeletei szerint történik az örökösödés (1845 Kovách László 8574001, 29).

Vö. CzF. ~, elromol; ÉrtSz.; TESz. romlik; ÉKsz.; SzT. ~, elromlott, elromolhat; ÚMTsz.

elromlik tárgyatlan ige 16a
1.
〈jól működő készülék, gép, szerkezet〉 működésképtelenné válik, meghibásodik
Feleségemnek minap elromlott valamelly zárja; a’ gyermek látja, nem szól, előhozza árját, kalapácsát, ’s a’ zár meg volt csinálva
(1819 Kazinczy Ferenc)
Oldalfélt a falon függ a kakukos pókháló lepte nagy óra: de nem szól. Rég elromlott
(1854–1855 Ujfalvy Sándor)
Lóversenyen ma csak akkor indítanak így [ti. zászlóval], ha az indítógépezet elromlik
(1926 RévaiNagyLex.)
szinte egy időben romlott el a mobiltelefonom és az autóm
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
〈épület, építmény, város〉 romba dől
Penelopéd’ levelét vedd késedelmes Uliſzſze! R’á ne felelj: inkább térj-meg hazádba magad. Liom el-romlott, de jajos romlása minékünk: Annyit ugyan Priamus, stt maga Trója ſem ért
(1789 Dayka Gábor ford.Ovidius)
3-dik keményen parancsolja, hogy a hol ez előtt malmok és gátak voltak ugyan, de most nincsenek és elromlottak, az illyen helyeken fizetést venni teljességgel nem szabad
(1847 Hetilap)
Csak kevéssel azelőtt romlott el az egyik akna; s a fejedelem mindjárt elrendelte egy újnak megnyitását
(1909 Márki Sándor)
1b. (rég)
〈növény (része) kedvezőtlen időjárás v. nem megfelelő bánásmód következtében〉 kárt szenved, tönkremegy
Könnyebben jut az ember hozzá, de sokkal kevesebb haszonnal, ha a’ magot elkészűlt hóldba egyenesen, lyuggaló fával sorba elűlteti, kettesével azért, hogy ha eggyik elromlana, a’ másik kikelljen
(1805 Pethe Ferenc)
E bánásmódnak azon kedvező következése lett, hogy még eddig 50, azaz ötven burgonyám sem romlott el
(1846 Hetilap)
A május első reggelére virradó éjszakán olyan általános fagyot eresztett az országra, hogy a Kárpátoktól a Velebitig minden növény gyümölcse virágjában elromlott
(1884 Jókai Mór)
1c. (rég)
〈ember, állat〉 fizikailag rossz állapotba kerül, leromlik, ill. elpusztul, meghal
[a szénát] meg-kellene emberül tsépelni, és fa-villával jól ki-rázogatni, ’s igy a’ sárportól meg-tiſztitani. Mert ha igy nem tselekszik az ember, a’ Marha minden bizonnyal el-romlik, söt talán meg-is döglik
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A’ mint Febr.februárban haza jöttem Debreczenből, abban a’ kegyetlen hidegben úgy elromlottam, hogy tovább kelle fekünnöm eggy holnapnál
(1814 Kazinczy Ferenc)
Jaj, megvert engem mind a’ három isten, E’ szörnyü sebben el kell romlanom
(1830 Vörösmarty Mihály)
Elromlunk, nemzetestűl, ha a jóslat megáll
(1855–1856 Arany János)
A taposó járgányba fogott állat hamarosan elromlik
(1925 RévaiNagyLex.)
1d. (rég)
anyagilag tönkremegy
A’ kinek már a’ sok főld is a’ nyakánn van, adóssága is van, annak nem lehet el nem romlani
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
most hetven-nyolczan vagyunk, többnyire elromlott kalmárok, rejiciált [= elutasított] magiszterek, és irászok a’ sváb tartományokból
(1823 Toldy Ferenc ford.Schiller)
ezen kár hová tovább, mindég inkább nevekednék; mert az illy adóság szüntelen alább szállitaná a’ váltóböcsöt, ’s végre Francziaország elromlanék
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
2.
〈szerv(ezet) v. annak vmely része〉 épségét elvesztve, ill. 〈vmely érzék, képesség〉 működésében elégtelenné válva feladatának (maradéktalan) ellátására alkalmatlanná válik
az haſam fel-puffadt, és a’ mejemben egy ſzorítáſt érzettem: mindenkor követte azt ſzorongatás, kedvetlenség, és bádjadás. Tulajdonítottam én azt, egy el-romlott gyomornak
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
A mi füleink romlottak el, nem Roger tüdeje
(1858 Vasárnapi Újság)
Az egész világ hódolt Montespannénak, annyira elromlott az erkölcs iránti érzék
(1904 Nagy képes világtörténet)
Másoknál éppen ellenkezőleg lehangoltságot és súlyosan kifejezett betegségérzetet látunk, a legkülönfélébb testi panaszokkal hozakodnak elő, szervezetük elromlott, egyes szerveik hiányoznak
(1912 RévaiNagyLex.)
A fogak, mivel nem rágunk velük eleget, elromlanak
(1980 Zajkás Gábor)
A szemlencse közepe elszürkül, a szembogár nagy szembefény vagy erős napsütés hatására éppen erre szűkül rá, és egyik pillanatról a másikra elromlik a látás
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
〈vmely intézmény, szervezet〉 feladatát (egyre) rossz(abb)ul látja el, ill. (szakmai) tevékenységében rosszul v. rosszabbul kezd teljesíteni vki
végképpen elromlik a közigazgatás a beállandó zavarokban
(1874 Mikszáth Kálmán)
érdekes megfigyelni, hogy a színész min romlik el és min javul meg
(1914 Lengyel Menyhért)
Aki szobrászunk abban a korszakban működött, ha még akkora tehetséggel kezdte is, elromlott, mert helytelen volt az irány, melyben a kor árama vitte
(1926 Elek Artúr)
Majd kinőhetnek újabb társulatok, azoknak pedig, amelyek már elromlottak, nem kell további lehetőséget adni
(2000 Magyar Hírlap)
3.
〈szerves anyagból levő dolog〉 elbomlik, ill. 〈étel, ital〉 így megromlik
[Az ún. sörbet] jó izü de fö fájó, réſzegíttö: tilalmas a’ Töröknél: hamar el-romlik
(1783 Molnár János)
Kisfaludyt ne keresd e keskeny sírban, o honfi! S a rövid élet után holtnak örökre ne véld; Itt csak elomlandó tetemeit jelelék ki baráti
(1830 Vörösmarty Mihály)
A stájerországi országos gazdasági tanács ülésén bejelentették, hogy a Magyarországban vásárolt 13 waggon tök elromlott, a mi 960.000 korona kárt jelent
(1917 Budapesti Hírlap)
csak elromlott volna a nulla fokon tárolt hús
(1995 Magyar Hírlap)
3a.
〈víz, föld, levegő, ill. vér, anyatej〉 (kémiai) összetételében kedvezőtlenre változik(, és az addigi felhasználás céljára alkalmatlanná válik)
A’ tőzek-ásás által nagy réſze el-romlik a’ főldnek
(1796 Vizsgálódó Magyar Gazda)
Ha a’ pincze légje igen elromlott, megbüzhödt, a’ kénköves füstölés is egyedül többet tesz, mint a’ többi valamennyi
(1835 Némethy József)
Az [e]gész testből minden vér, minekutána a test táplálása által elromlott, fekete vérré lett
(1844 Zimmermann Jakab)
Még beteg lehetsz! A tejed is elromlik
(1938 Török Sophie)
azt is megtudtuk, hogy a nagy hőségben miért romlottak el a vizeink
(2002 Magyar Hírlap)
4.
Rossz(abb)ra változik.
4a. (kissé rég)
〈vmely dolog, tárgy〉 anyagában v. formájában (megrongálva) kárt szenved (és tönkremegy)
Az ornak válaſztó fala ha el-rágattatik, és el-romlik, akkor az or öſzve-eſik
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
a’ szekér feldőlt, a’ láda egy kőbe ütközve elromlott, ’s a’ könyvek széthullottak
(1841 Pesti Hírlap)
a márvány szabad levegőn, az idő viszontagságainak kitéve, megrepedez s elromlik
(1858 Deák Ferenc)
Ó, mennem kell, mennem kell, ne tartóztasson! Most megint elromlott a frizurám!
(1914 Babits Mihály)
A címerképek igen különbözők, leggyakrabban szerepel rajta a sas, Isten báránya, oroszlán, liliom, névbetű, III. Béla kora óta a kettős kereszt, pelikán, stb. Ezek az idők folyamán néha felismerhetetlenségig elromlanak
(1939 Bárányné Oberschall Magda)
4b. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmi, kül. étel rossz minőségben jön létre v. élvezhetetlenné válik〉
ha koſtolásra veſznek-is valamelly hordóbúl, azt büdöſs lopó Tökkel ne húzzák, mert akár minémü jó Bornak el-kell romlani
(1780 Prónay Pál)
Káliluggal főzve hasonlóképen elromlik s jegeczülhetlenné változik a czukor
(1856 Vasárnapi Újság)
minél gyengébb az alatta levő széntüz, annál szebben fog a sáfrány megszáradni, s annál szebb szinű s illatosabb lesz, mig nagyob tüzön megégne s elromlana
(1875 Hasznos Mulattató)
A drotháló alatt folyvást élesszük a tüzes szenet, mert ha folyvást erős tüzön nem sülhet, elromlik a pecsenye
(1892 Zilahy Ágnes)
4c.
a tervezetthez v. az elvárthoz, ill. a korábbihoz képest rossz(abb)á válik vmi
Iſtenem! be ſajnállotta Etele, hogy Etelkával indíttandó tréfái el-romlottanak
(1786 Dugonics András)
a római nyelv elromlott a barbarusznak ajkain
(1815 Kölcsey Ferenc)
A legszellemesebb operettek (a Kis doktor), a legjobb színművek (A botrány), elromlanak a háládatlan kezek között
(1880 Mikszáth Kálmán)
mikor a karikát meg akarom vonni, valahogy elromlik. A körnek egyik fele belapul, a másik fele kihegyesedik
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
A fundamentalizmus visszatérést jelent a hagyományoshoz, ahhoz, ami eredetileg helyes volt, de az idők folyamán az emberi hanyagság, tudatlanság és figyelmetlenség miatt végzetesen elromlott, eltorzult, hamissá lett
(2000 Németh Pál)
4d.
〈folyamat, esemény, helyzet〉 kedvezőtlenül (kezd) alakul(ni)
Kedvesem, vigyázz az egésségedre, és ne engedd az életed folyását [...] el romlani
(1789 Kazinczy László)
A’ belga követkamarai közelebbi vitatások óta’ ministerium helyzete annyira elromlott, hogy vagy a’ kamarát föl kell oszlatni, vagy uj ministeriumot alkotni
(1841 Pesti Hírlap)
Én tudtam, hogy el fog romlani a mulatság, ha asszonynépség kerül bele
(1910 Ady Endre)
Felső-Magyarország majdnem tökéletes nemzetiségi haza volt. Igaz ugyan, hogy ez a soknyelvű jószomszédság később elromlott, de a felvidéki ember egykori egyeztető s összekötő hívatása örökre a jellemén maradt
(1939 Cs. Szabó László)
[Darázs Endre] majdnem mindegyik versének csak egy hőse van: a lírai én, és egy témája: hogyan romlott el élete
(1986 Rónay László–R. Takács Olga)
4e.
〈időjárás〉 rosszra fordul
Az idő is elromlott. Egy őszi dér megfosztotta a kis kertet virágdíszétől
(1877 Jókai Mór)
Most folyik a ház vakolása, örökké nem lebegnek majd a falak körül a fütyörésző festőlegények. Nem ám, mert elromlik az idő, nekik is sietni kell!
(1954 Vidor Miklós)
amikor mentek vissza az alaptáborba, már elromlott az idő, kezdődött a havazás, feltámadt a szél
(2002 Magyar Hírlap)
4f.
〈jó, harmonikus állapot, hangulat〉 rosszra fordul
A’ félelem megakadályoztatja a’ nedvességeknek forgását, a’ tápláló nedvességet, mely fenntartja a’ testszálaknak hajlásait, nem mégyen egyaránt a’ testnek minden részeiben, az  jósága elromlik; mert a’ félelmes gyermek roszszúl emészt, többnyire szomorú, és nem veszi szabadon a’ lélekzetet
(1807 Domby Sámuel ford.Ballexserd)
A mameluknak ellenben hiába osztottak tizenegy tarokkot tout les trois-val, legott elromlott az öröme, ha valaki felemlítette közbe a monori dolgot
(1889 Mikszáth Kálmán)
[Reguly Antal] egészsége mindinkább elromlott
(1906 Magyar írók élete)
Őszre aztán ismét elromlott a piac hangulata
(1999 Magyar Hírlap)
4g.
〈erkölcs v. erkölcsében vki, vmi〉 rosszá, romlottá válik
Királyi vér nálok [ti. az angoloknál] jut ſzámkivetésben, Egy el romlott Kálmárt uralnak helyébenn, Ki Parlamentumnak ſzínezett nevébenn, Kezeit keveri Jó Polgár’ vérébenn
(1772 Orczy Lőrinc)
[A fogoly] el van zárva minden rossz társaságtól, minden rossznak hallásától s példája látásától, melyek talán különben még el nem romlott természetét eltántorították volt
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
a parlament a korrupczió eszköze. A munkásképviselő, ha bejut oda, elromlik
(1898 Mezőfi Vilmos)
a már így is laza adófizetési morál még inkább elromlik
(1994 Magyar Hírlap)
5.
〈egyensúly, arány stb.〉 megbomlik, felbomlik (és megszűnik)
A toronyból kinézzük a legszebb cipőüzletet és földicsőítjük Pintér-papát, mert csakugyan elromlott az összhatás
(1964 Domahidy Miklós)
7,5 milliárddal nőtt hirtelen az államadósság, az export-import arányok rendkívül elromlottak
(1995 Országgyűlési Napló)
Angliában az egész ’50-es, ’60-as, ’70-es évtizedben miért volt ugyanaz a probléma, mint Magyarországon, hogy valahányszor beindul a növekedés, elromlik az egyensúly
(1996 Országgyűlési Napló)
A párokba rendeződött kvarkok mellett ugyanannyi leptonpárnak kell lennie, különben elromlik az elmélet belső rendje
(2000 Természet Világa)
5a. (rég)
〈vmely közösség, kül. hadsereg〉 felbomlik, ill. eredeti rendezettségének felbomlásával szétesik, szétzilálódik
Ha Tseh vagy Morva-Orſzágban hadakozní akarunk, a’ fünek ki-jövéséig várakozni kell; külömben az egéſz Lovaſság elromlik
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Vallyon nem tapaſztaltatott-é, hogy a’ Tiſzt-viſelöknek gondviſeletlenségek miat a’ kiſsebb fel-oſztáſokban-is egéſz Regimentek el-romlattanak, és ſemmivé lettenek? találtam én ollyakra, mellyek az el-ſzökés által ſzörnyüképpen el-olvadtanak
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
A’ Társaság [...] úgy romlott-el, hogy többé azon a’ hellyen gylekezeteket tartanunk nem szabad
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
[Montecuccoli] törököt se látott, hada mégis elromlott, fele fáradtan, fele betegen takarodott Szabolcs és Szatmár megyéknek
(1900 Széchy Károly)
5b. (rég)
〈törvény, rendelet〉 érvényét veszti, hatályon kívül kerül
Úr parantsolattyát el-engedné romlani
(1786 Szacsvay Sándor ford.)
midn [...] a’ Testamentom [...] ſzembe tünleg törvénytelen, vagy a’ Biró által törvénytelennek esmértetik, ekkor tudni való hogy a’ Testamentom el-romlik
(1799 Nánásy Benjámin)
Ha nincs végrendelet, vagy ez valamelly törvényes kellék hiánya miatt elromlik, akkor a törvény’ rendeletei szerint történik az örökösödés
(1845 Kovách László)
Vö. CzF. ~, elromol; ÉrtSz.; TESz. romlik; ÉKsz.; SzT. ~, elromlott, elromolhat; ÚMTsz.

Beállítások