elszakad tn 1a1 ige 

1. ’〈kötél, textília, papírlap stb.〉 húzóerő hatására (egy darabon) kettéválik, ill. lyukas lesz, kiszakad (vhol)’ ❖ Liſimakus alatt el ſzakadt a’ kengyel ſzijju (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 169) | egyszer egyszer csak keves vizet meritettek, reszketvén a’ gondolattól, hogy gyenge kötelök elszakadván a’ csöbör is lenn marad (1834 Fillértár 8623001, 100) | Tisztítsd-meg a’ hízott kövér ludat úgy a’ tollától, hogy a’ bőre el ne szakadjon valahol (1846 Zelena Ferenc 8534007, 91) | [A viharban] a páris-brüsszeli telefonvezeték elszakadt (1900 Budapesti Hírlap júl. 19. C0055, 7) | [Kelemen papnak] egyszer elszakadt volt a reverendája, amikor Bolha kutyámmal játszott (1934 Tamási Áron 9701005, 85) | Kétszer is elszakadt a térdszalagom (1995 Magyar Hírlap CD09) | a férfi benyúlt a papírnyújtó hengerhez, hogy megigazítsa az elszakadt papírt (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈gát v. ér〉 a rá nehezedő nagy nyomás hatására átszakad (vhol)’ ❖ A gát el talál szakadni, az árviz kitör (1848 Arany János 8014011, 174) | a vértől fölpuffadt életér elszakad, mitől az ember tüstént szörnyet hal (1851 A Falu Könyve C1667, 374) | Hát mi bajuk van, hogy nem dolgoznak? – kérdezi a mérnök. – Hiszen úgy elszakad a töltés! (1905 Tömörkény István 8493010, 23) | Tiszajenőnél az úgynevezett terjéki gátnál elszakadt a nyúlgát, és másfél hektárt elöntött a víz (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈dörzsölésnek, koptatásnak kitett dolog, anyag, kül. ruhanemű, lábbeli〉 a használat során teljesen tönkremegy, elvásik, elkopik’ ❖ a’ Szamár hátból a’ mellyen terhet hordott, kéſzíttetett lábbeli ſoha ſe ſzakad-el (1775 Molnár János 7232027, 138) | A lábujjaik kinéztek már az elszakadt csizmából (1884 Jókai Mór CD18) | csak verte a dobot, mintha abban valaki lakna […], valamely szellem, amely addig onnan ki nem jöhet, amíg a dob bőre el nem szakad (1925 Krúdy Gyula CD54) | [a sámán az égig érő fára] 7 (3) rend vasgúnyával 7 (3) pár vasbocskorral útnak indul […]. Mire ruhái elszakadnak, elér egy kinyúló ágat (1977 NéprajziLex. CD47).

1c. (ritk) ’〈személyek között vmely kötelék, kapcsolat〉 véglegesen megszűnik, megszakad’ ❖ Az elszakadt szerelem öszveforradhat, de nem a barátság (1824 Szemere Pál 8439048, 221) | eljő az idő, midőn a testvéri kapcsolatnak közöttünk el kell szakadnia? (1882 Szabó Ignác C3776, 101) | feltűnő, hogy a rokoni kapcsolatok szálai mennyire gyorsan elszakadtak (2000 Magyar néprajz CD47).

1d. (kissé rég, irod) ’〈vmely folyamatnak, tevékenységnek stb.〉 hirtelen vége szakad, ill. 〈vkinek vmely képessége, hajlandósága〉 megszűnik, abbamarad’ ❖ ereje el ſzakada (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 132) | el-szakadt […] kedve minden tsíntól (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 126) | Még egyet sohajta Csaba felé, ’s lélekzete elszakadt (1839 Remény C3611, 327) | [a cigánynak] azt lehet mondani: „ácsi”, s aztán elszakad a nóta (1879 Jókai Mór CD18) | Péter a csöndtől azt hitte, hogy most már komolyan elszakadt a beszéd (1937 Németh László² 9485005, 174).

2. ’〈vmihez rögzített tárgy, dolog〉 a kapcsolat megszűntével addigi helyétől v. egy másik hasonló dologtól elmozdul, eltávolodik, ill. 〈vminek a része〉 a helyéről leválik, v. kiválik vmiből’ ❖ A’ Száva ki-lépni kezdett ágyábul; de a’ jég a’ partról el-ſzakadván, a’ folyó-víz ismét viſzſza futott árkába (1789 Magyar Merkurius C0341, 65) | S hát még azt látni, hol valaha múlattunk és örvendettünk, s látni gerendát gerendától s követ kőtől elszakadva, s udvart és kertet, s pitvart és szobákat pusztán, üresen, lakatlanúl! (1838 Szemere Pál 8439063, 287) | A föld éppen úgy szakadt el a nap testéből, mint a többi planéták, együtt váltak le róla, mint a Saturnusról a gyűrűi (1870 Jókai Mór CD18) | A hajó hátsó része robbanás következtében elszakadt a hajó törzsétől (1916 Népszava jún. 23. C7484, 4) | [az ofiolit] olyan, egykor óceáni litoszférát alkotott kőzetsorozat, amely képződési helyétől és környezetétől tektonikusan elszakadt (1997 Magyarország földje CD05).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely csoport v. dolog a kapcsolat, közlekedés megszűntével elkülönül, elzáródik vmitől〉’ ❖ [Jellasics] úgy okoskodik, hogy arra az esetre, ha Ujvidéket beveszi, s a hidat lerombolnia sikerül, a péterváradi őrség elszakad a Duna balpartjától, s ő aztán kedve szerint garázdálkodhatik a Bácskában (1898 Gracza György CD45) | Mindezek a mostani beltavak egykor összeköttetésben voltak a tengerrel, attól azonban kontinentális emelkedés folytán elszakadtak (1924 RévaiNagyLex. C5712, 124) | A barlangok a vetődések miatt egymástól elszakadtak és az összeköttetést csak csekély repedések képviselhetik (1996 Természet Világa CD50).

2b. (kissé rég) ’〈ágakra〉 bomlik, oszlik vmi, ill. 〈több dolog, jelenség egymástól v. egyik a másiktól〉(külön fejlődve) elválik v. 〈egyik dolog a másikból〉 kiválik’ ❖ [a vend nép] a szlávságnak nem különös fajzatja, hanem tsak a Horvát és Oroſz népnek egygy kevésſé el-ſzakadott ágazatja (1781 Magyar Hírmondó 7444017, 382) | laktak Lykos árjai mellett, Amely Araxesnek folyamából elszakad (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 111) | a monostorszegi Duna-ág a főágtól elszakadván, ennek folytán a Ferenc-csatorna vize tetemesen megapadt (1894 PallasLex. CD02) | A mai magyar nyelvnek a rokon nyelvekkel való egybevetését a nyelvemlékek segítik elő, mivel szövegük közelebb áll az egymástól elszakadt nyelvek közös ősalakjaihoz (1930 Pintér Jenő CD44) | E három fivérnél szakad el a [Skublics] család három ágra (1932 Kempelen Béla CD23).

3. ’〈ember, állat v. azok csoportja〉 együtt haladás v. (alkalmi) együttlét után (akaratlanul) eltávolodik v. (végleg) elválva eltávozik, elmegy vhonnan, vkitől, vmitől(, és így elkerül vhova), ill. 〈személy, csoport vmely csoportból, közösségből〉 kiválik, kiszakad’ ❖ ha el ſzakadtok is egymáſtúl, a’ világ réſzeire, meg ne hüljen, ſzent maradjon a’ ſzeretet (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 101) | [a juhásznak a juhokra] vígyáznia fképp’ Kellene, hogy valamellyik utól ne maradgyon azokból, Vagy ne ſieſſen-el, vagy nyajtól el-ne ſzakadgyon (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 56) | A bátyám Albert és felesége mindenképen azon voltak, hogy Vaytól elszakadván, hozzá menjek Tolcsvára (1810 Szemere Pál 8439067, 301) | Árva megyéből más megyékbe is elszakadt a család (1857 Nagy Iván CD31) | Nehéz volt elszakadnia édesanyja szoknyája mellől (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 31) | Az uraliakból elszakadtak a szamojédok (1939 Illyés Gyula 9274068, 21) | [Barrichello és csapata a futam előtt úgy tervezték,] hogy kevesebbet tankolnak, s a könnyebb kocsival megfelelően el tud szakadni ellenfeleitől a brazil (2002 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Sp) ’〈annak kif-ére, hogy vmely csapat eredményességben versenytársát (vmennyivel) megelőzi〉’ ❖ Látszott, hogy a győztes az az együttes lehet, amelyik egy-két pontnál többre tud elszakadni ellenfelétől (1996 Magyar Hírlap CD09) | Egyik csapat sem tudott elszakadni a másiktól, s a folyamatosan döntetlent ígérő mérkőzésen végül a BSE kulcsembereinek rutinja döntött (1997 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈több terület (lakossága), közigazgatási egység, intézmény egymástól, ill. egyik a másiktól〉 jogilag különválik v. függetlenné válva elválik, ill. 〈egyik a másikból〉 kiválik’ ❖ A’ mi a’ három Bánátbéli Vármegyék’ viſſzatsattoltatásoknak törvénybe való hozását […] illeti; mivel ezen régen elſzakadott Réſz eránt, több törvényes tekintetek fordúlhatnának el: az eránt tanátskozását, következend lésre halaſztja (1791 Országgyűlési jegyzések 7452002, 57) | Yucatan uj respublica Amerikában, melly Texas példájára Mexicótól elszakadt (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a nyilatkozat értelme] abban állana, hogy Hannovera Németországból elszakadjon (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Keresztúrváros, Keresztúrfalva és Timafalva 1848-ban és 1850-ben is egyesültek, s együtt képezték Keresztur városát, de 1861-ben kicsinkés helyi érdekek és vétkes pártoskodás miatt ujból elszakadtak (1868 Orbán Balázs CD22) | erősen kétséges, hogy ma e nemzetiségek közül bármelyik is, ha sorsát népszavazás útján maga dönthetné el, teljesen és végleg elszakadna Magyarországtól és Csehország, Szerbia, Románia, vagy Oroszország karjaiba vetné magát (1920 Zádor Jenő CD10) | [a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemtől] elszakadni kívánó Államigazgatási Főiskolát a Műegyetem is befogadná (2000 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’〈személy v. csoport, közösség egy másiktól〉 érzelmileg, felfogásában, életvitelében stb. eltávolodik, ill. azzal szakít, attól függetlenedik’ ❖ Örök barátságom vagyon veled […]. Bátor léſzek vérem’ fottáig el-nem ſzakadni tled (1790 Virágszótár 7248001, 24) | nehéz megválni, ’s örökre elszakadni azon ember-osztálytol, melyhez lételünk első percze olta neveltetés, müvelődés, vérség és ismeretség erős lánczaival csatoltatunk (1841 Ormós Zsigmond 8341001, 41) | elfelejti, hogy paphiány van, s aki plébánián ül, az is már többnyire elszakadt az egyháztól és megházasodott (1928 Szekfű Gyula CD42) | Isten tudja, miért, de elszakadtak egymástól, s Demi most bizonyosan megcsalja Almádiban (1961 Benedek Marcell 9042001, 66) | szeretne anyagilag is elszakadni szüleitől (2000 Magyar Hírlap CD09).

3d. ’〈vmely hozzá tartozó v. vele összefüggésben levő dologtól〉(különbözve) elválik, függetlenné válik vmi’ ❖ Nem bánom, szakadjon-el lelkem testemtől (1777 Bessenyei György¹ ford.–Mária Terézia C1100, 46) | [a hangszerek alkalmazása] által kezdett a zene eredeti lényegétől, t. i. a gondolatok és érzelmek kifejezésétől eltérni, s így testvérétől a költészettől is elszakadt (1853 Samarjay Károly ford.–Schröer 8403026, 97) | Az írott nyelv fejlődése akkor érkezik egy viszonylagos nyugvóponthoz, mikor az olvasás elnémulásával a nyelv két alakja, az élőszó és az írás elszakad egymástól és különbözőségük tudatossá lesz (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 162) | a valóságtól elszakadó elmélet groteszk túlzása (1966 Bodnár György CD53) | az árfolyam a piactól elszakadva jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban (1999 Figyelő CD2601).

4. ’〈vkinek a tekintete, ill. gondolata addigi tárgyától〉 elfordul, eltér’ ❖ tekintete nem tud elszakadni a felidézett képektől (1909 Hatvany Lajos CD10) | nagy barna diószemei elszakadtak a rút látványtól (1916 Laczkó Géza CD10) | Amióta felébredt, gondolata nem szakadt még el Crouytól (1938 Benedek Marcell ford.–Martin du Gard 9042009, 846) | Mrs. Travers hagyott egy kis időt, hogy Grace gondolatai elszakadjanak a könyvtől, amelyet éppen olvasott (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3233001, 187).

4a. ’〈vmely szokásos v. kívánatos, ill. számára fontos dologtól〉(arról lemondva) megválik, megszabadul, ill. nem tartva magát ahhoz függetlenedik vmitől vki’ ❖ a’ kik Szent Péter hajója ellen pártot ütöttek, kétség kivül az igazságnak Iskolájától-is el-ſzakadtak (1772 Vajda Sámuel 7365001, 142) | Töb’ illyen véghetetlen tsábitó tsudákat plántálnak a’ gyermekeknek ſzivekbe, mellyekkel fel-nevekednek, s’ tölök koros idejekben is ſokan alig ſzakadhatnak el (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax 7044020, 13) | nem könnyű a megszokottat odahagyni, nem örvendetes az egykori kedvencz foglalkozástól elszakadni (1855 Rónay Jácint 8396008, 267) | elszakadni a keleti hagyományoktól s lehetőleg a nyugati élet minden formáját elsajátitani (1931 ZeneiLex. CD49) | A színésznek nincs is módjában [...] elszakadni a szövegtől, de – ami fontosabb – igazán értékes alakítást nem is építhet fel, ha elszakad tőle (1948 Bárdos Artúr 2002010, 28) | gépiesen át akarunk valamit másolni Nyugatról úgy, hogy a mai magyar valóságot már nemigen vesszük figyelembe, elszakadunk a tényektől (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szakad; ÉKsz.; SzT. ~, elszakadhat, elszakadt; ÚMTsz.

elszakad tárgyatlan 1a1 ige
1.
〈kötél, textília, papírlap stb.〉 húzóerő hatására (egy darabon) kettéválik, ill. lyukas lesz, kiszakad (vhol)
Liſimakus alatt el ſzakadt a’ kengyel ſzijju
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
egyszer egyszer csak keves vizet meritettek, reszketvén a’ gondolattól, hogy gyenge kötelök elszakadván a’ csöbör is lenn marad
(1834 Fillértár)
Tisztítsd-meg a’ hízott kövér ludat úgy a’ tollától, hogy a’ bőre el ne szakadjon valahol
(1846 Zelena Ferenc)
[A viharban] a páris-brüsszeli telefonvezeték elszakadt
(1900 Budapesti Hírlap júl. 19.)
[Kelemen papnak] egyszer elszakadt volt a reverendája, amikor Bolha kutyámmal játszott
(1934 Tamási Áron)
Kétszer is elszakadt a térdszalagom
(1995 Magyar Hírlap)
a férfi benyúlt a papírnyújtó hengerhez, hogy megigazítsa az elszakadt papírt
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
〈gát v. ér〉 a rá nehezedő nagy nyomás hatására átszakad (vhol)
A gát el talál szakadni, az árviz kitör
(1848 Arany János)
a vértől fölpuffadt életér elszakad, mitől az ember tüstént szörnyet hal
(1851 A Falu Könyve)
Hát mi bajuk van, hogy nem dolgoznak? – kérdezi a mérnök. – Hiszen úgy elszakad a töltés!
(1905 Tömörkény István)
Tiszajenőnél az úgynevezett terjéki gátnál elszakadt a nyúlgát, és másfél hektárt elöntött a víz
(2000 Magyar Hírlap)
1b.
〈dörzsölésnek, koptatásnak kitett dolog, anyag, kül. ruhanemű, lábbeli〉 a használat során teljesen tönkremegy, elvásik, elkopik
a’ Szamár hátból a’ mellyen terhet hordott, kéſzíttetett lábbeli ſoha ſe ſzakad-el
(1775 Molnár János)
A lábujjaik kinéztek már az elszakadt csizmából
(1884 Jókai Mór)
csak verte a dobot, mintha abban valaki lakna […], valamely szellem, amely addig onnan ki nem jöhet, amíg a dob bőre el nem szakad
(1925 Krúdy Gyula)
[a sámán az égig érő fára] 7 (3) rend vasgúnyával 7 (3) pár vasbocskorral útnak indul […]. Mire ruhái elszakadnak, elér egy kinyúló ágat
(1977 NéprajziLex.)
1c. (ritk)
〈személyek között vmely kötelék, kapcsolat〉 véglegesen megszűnik, megszakad
Az elszakadt szerelem öszveforradhat, de nem a barátság
(1824 Szemere Pál)
eljő az idő, midőn a testvéri kapcsolatnak közöttünk el kell szakadnia?
(1882 Szabó Ignác)
feltűnő, hogy a rokoni kapcsolatok szálai mennyire gyorsan elszakadtak
(2000 Magyar néprajz)
1d. (kissé rég, irod)
〈vmely folyamatnak, tevékenységnek stb.〉 hirtelen vége szakad, ill. 〈vkinek vmely képessége, hajlandósága〉 megszűnik, abbamarad
ereje el ſzakada
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
el-szakadt […] kedve minden tsíntól
(1803 Baróti Szabó Dávid)
Még egyet sohajta Csaba felé, ’s lélekzete elszakadt
(1839 Remény)
[a cigánynak] azt lehet mondani: „ácsi”, s aztán elszakad a nóta
(1879 Jókai Mór)
Péter a csöndtől azt hitte, hogy most már komolyan elszakadt a beszéd
(1937 Németh László²)
2.
〈vmihez rögzített tárgy, dolog〉 a kapcsolat megszűntével addigi helyétől v. egy másik hasonló dologtól elmozdul, eltávolodik, ill. 〈vminek a része〉 a helyéről leválik, v. kiválik vmiből
A’ Száva ki-lépni kezdett ágyábul; de a’ jég a’ partról el-ſzakadván, a’ folyó-víz ismét viſzſza futott árkába
(1789 Magyar Merkurius)
S hát még azt látni, hol valaha múlattunk és örvendettünk, s látni gerendát gerendától s követ kőtől elszakadva, s udvart és kertet, s pitvart és szobákat pusztán, üresen, lakatlanúl!
(1838 Szemere Pál)
A föld éppen úgy szakadt el a nap testéből, mint a többi planéták, együtt váltak le róla, mint a Saturnusról a gyűrűi
(1870 Jókai Mór)
A hajó hátsó része robbanás következtében elszakadt a hajó törzsétől
(1916 Népszava jún. 23.)
[az ofiolit] olyan, egykor óceáni litoszférát alkotott kőzetsorozat, amely képződési helyétől és környezetétől tektonikusan elszakadt
(1997 Magyarország földje)
2a.
〈annak kif-ére, hogy vmely csoport v. dolog a kapcsolat, közlekedés megszűntével elkülönül, elzáródik vmitől〉
[Jellasics] úgy okoskodik, hogy arra az esetre, ha Ujvidéket beveszi, s a hidat lerombolnia sikerül, a péterváradi őrség elszakad a Duna balpartjától, s ő aztán kedve szerint garázdálkodhatik a Bácskában
(1898 Gracza György)
Mindezek a mostani beltavak egykor összeköttetésben voltak a tengerrel, attól azonban kontinentális emelkedés folytán elszakadtak
(1924 RévaiNagyLex.)
A barlangok a vetődések miatt egymástól elszakadtak és az összeköttetést csak csekély repedések képviselhetik
(1996 Természet Világa)
2b. (kissé rég)
〈ágakra〉 bomlik, oszlik vmi, ill. 〈több dolog, jelenség egymástól v. egyik a másiktól〉 (külön fejlődve) elválik v. 〈egyik dolog a másikból〉 kiválik
[a vend nép] a szlávságnak nem különös fajzatja, hanem tsak a Horvát és Oroſz népnek egygy kevésſé el-ſzakadott ágazatja
(1781 Magyar Hírmondó)
laktak Lykos árjai mellett, Amely Araxesnek folyamából elszakad
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
a monostorszegi Duna-ág a főágtól elszakadván, ennek folytán a Ferenc-csatorna vize tetemesen megapadt
(1894 PallasLex.)
A mai magyar nyelvnek a rokon nyelvekkel való egybevetését a nyelvemlékek segítik elő, mivel szövegük közelebb áll az egymástól elszakadt nyelvek közös ősalakjaihoz
(1930 Pintér Jenő)
E három fivérnél szakad el a [Skublics] család három ágra
(1932 Kempelen Béla)
3.
〈ember, állat v. azok csoportja〉 együtt haladás v. (alkalmi) együttlét után (akaratlanul) eltávolodik v. (végleg) elválva eltávozik, elmegy vhonnan, vkitől, vmitől(, és így elkerül vhova), ill. 〈személy, csoport vmely csoportból, közösségből〉 kiválik, kiszakad
ha el ſzakadtok is egymáſtúl, a’ világ réſzeire, meg ne hüljen, ſzent maradjon a’ ſzeretet
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
[a juhásznak a juhokra] vígyáznia fképp’ Kellene, hogy valamellyik utól ne maradgyon azokból, Vagy ne ſieſſen-el, vagy nyajtól el-ne ſzakadgyon
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
A bátyám Albert és felesége mindenképen azon voltak, hogy Vaytól elszakadván, hozzá menjek Tolcsvára
(1810 Szemere Pál)
Árva megyéből más megyékbe is elszakadt a család
(1857 Nagy Iván)
Nehéz volt elszakadnia édesanyja szoknyája mellől
(1933 Kosztolányi Dezső)
Az uraliakból elszakadtak a szamojédok
(1939 Illyés Gyula)
[Barrichello és csapata a futam előtt úgy tervezték,] hogy kevesebbet tankolnak, s a könnyebb kocsival megfelelően el tud szakadni ellenfeleitől a brazil
(2002 Magyar Hírlap)
3a. (Sp)
〈annak kif-ére, hogy vmely csapat eredményességben versenytársát (vmennyivel) megelőzi〉
Látszott, hogy a győztes az az együttes lehet, amelyik egy-két pontnál többre tud elszakadni ellenfelétől
(1996 Magyar Hírlap)
Egyik csapat sem tudott elszakadni a másiktól, s a folyamatosan döntetlent ígérő mérkőzésen végül a BSEBudapest Sportegyesület kulcsembereinek rutinja döntött
(1997 Magyar Hírlap)
3b.
〈több terület (lakossága), közigazgatási egység, intézmény egymástól, ill. egyik a másiktól〉 jogilag különválik v. függetlenné válva elválik, ill. 〈egyik a másikból〉 kiválik
A’ mi a’ három Bánátbéli Vármegyék’ viſſzatsattoltatásoknak törvénybe való hozását […] illeti; mivel ezen régen elſzakadott Réſz eránt, több törvényes tekintetek fordúlhatnának el: az eránt tanátskozását, következend lésre halaſztja
(1791 Országgyűlési jegyzések)
Yucatan uj respublica Amerikában, melly Texas példájára Mexicótól elszakadt
(1841 Pesti Hírlap)
[a nyilatkozat értelme] abban állana, hogy Hannovera Németországból elszakadjon
(1848 Kossuth Hírlapja)
Keresztúrváros, Keresztúrfalva és Timafalva 1848-ban és 1850-ben is egyesültek, s együtt képezték Keresztur városát, de 1861-ben kicsinkés helyi érdekek és vétkes pártoskodás miatt ujból elszakadtak
(1868 Orbán Balázs)
erősen kétséges, hogy ma e nemzetiségek közül bármelyik is, ha sorsát népszavazás útján maga dönthetné el, teljesen és végleg elszakadna Magyarországtól és Csehország, Szerbia, Románia, vagy Oroszország karjaiba vetné magát
(1920 Zádor Jenő)
[a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemtől] elszakadni kívánó Államigazgatási Főiskolát a Műegyetem is befogadná
(2000 Magyar Hírlap)
3c.
〈személy v. csoport, közösség egy másiktól〉 érzelmileg, felfogásában, életvitelében stb. eltávolodik, ill. azzal szakít, attól függetlenedik
Örök barátságom vagyon veled […]. Bátor léſzek vérem’ fottáig el-nem ſzakadni tled
(1790 Virágszótár)
nehéz megválni, ’s örökre elszakadni azon ember-osztálytol, melyhez lételünk első percze olta neveltetés, müvelődés, vérség és ismeretség erős lánczaival csatoltatunk
(1841 Ormós Zsigmond)
elfelejti, hogy paphiány van, s aki plébánián ül, az is már többnyire elszakadt az egyháztól és megházasodott
(1928 Szekfű Gyula)
Isten tudja, miért, de elszakadtak egymástól, s Demi most bizonyosan megcsalja Almádiban
(1961 Benedek Marcell)
szeretne anyagilag is elszakadni szüleitől
(2000 Magyar Hírlap)
3d.
〈vmely hozzá tartozó v. vele összefüggésben levő dologtól〉 (különbözve) elválik, függetlenné válik vmi
Nem bánom, szakadjon-el lelkem testemtől
(1777 Bessenyei György¹ ford.Mária Terézia)
[a hangszerek alkalmazása] által kezdett a zene eredeti lényegétől, t. i.tudniillik a gondolatok és érzelmek kifejezésétől eltérni, s így testvérétől a költészettől is elszakadt
(1853 Samarjay Károly ford.Schröer)
Az írott nyelv fejlődése akkor érkezik egy viszonylagos nyugvóponthoz, mikor az olvasás elnémulásával a nyelv két alakja, az élőszó és az írás elszakad egymástól és különbözőségük tudatossá lesz
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
a valóságtól elszakadó elmélet groteszk túlzása
(1966 Bodnár György)
az árfolyam a piactól elszakadva jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban
(1999 Figyelő)
4.
〈vkinek a tekintete, ill. gondolata addigi tárgyától〉 elfordul, eltér
tekintete nem tud elszakadni a felidézett képektől
(1909 Hatvany Lajos)
nagy barna diószemei elszakadtak a rút látványtól
(1916 Laczkó Géza)
Amióta felébredt, gondolata nem szakadt még el Crouytól
(1938 Benedek Marcell ford.Martin du Gard)
Mrs.Mistress ’asszony’ Travers hagyott egy kis időt, hogy Grace gondolatai elszakadjanak a könyvtől, amelyet éppen olvasott
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
4a.
〈vmely szokásos v. kívánatos, ill. számára fontos dologtól〉 (arról lemondva) megválik, megszabadul, ill. nem tartva magát ahhoz függetlenedik vmitől vki
a’ kik Szent Péter hajója ellen pártot ütöttek, kétség kivül az igazságnak Iskolájától-is el-ſzakadtak
(1772 Vajda Sámuel)
Töb’ illyen véghetetlen tsábitó tsudákat plántálnak a’ gyermekeknek ſzivekbe, mellyekkel fel-nevekednek, s’ tölök koros idejekben is ſokan alig ſzakadhatnak el
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
nem könnyű a megszokottat odahagyni, nem örvendetes az egykori kedvencz foglalkozástól elszakadni
(1855 Rónay Jácint)
elszakadni a keleti hagyományoktól s lehetőleg a nyugati élet minden formáját elsajátitani
(1931 ZeneiLex.)
A színésznek nincs is módjában [...] elszakadni a szövegtől, de – ami fontosabb – igazán értékes alakítást nem is építhet fel, ha elszakad tőle
(1948 Bárdos Artúr)
gépiesen át akarunk valamit másolni Nyugatról úgy, hogy a mai magyar valóságot már nemigen vesszük figyelembe, elszakadunk a tényektől
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szakad; ÉKsz.; SzT. ~, elszakadhat, elszakadt; ÚMTsz.

Beállítások