eltávolít ts ige 4a4

1. ’kezével megfogva v. tolva, ill. vmely eszköz segítségével a helyétől v. vmitől vmely távolságig mozgat vmit vki’ ❖ [Yedidha] gyöngéd részvéttel siete véres homlokát törölgetni, ’s bekötni a’ sebet, [Victor] fájdalmas mosolylyal távolítá el az ápoló kezeket (1838 Athenaeum C0016, 569) | a gázlángot addig távolitjuk el, mig mindkét árnyék egyenlő lesz, s ez akkor fog egyenlő lenni, ha a gázlángot még egyszer olly távolságra viszszük, mint volt ezelőtt, a falhoz (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Ha mintegy 60 volt feszültségű áramot vezetünk két egymással érintkező, kihegyezett szénpálcán át és miután az áram rajtuk áthaladt a két pálcát kissé eltávolítjuk egymástól, vakító fényívet kapunk (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 238) | a kőpad jobb oldala mellett elhelyezkedő „szállítócsavar” segítségével a felső forgó követ kissé eltávolították az alsó álló kőtől (1997 Természet Világa CD50).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy vmi, vki okozza, előidézi, ill. vki eléri, hogy az addigi helyétől v. vmitől elmozdul(jon) és (vmennyivel) távolabb kerül(jön) vmi〉’ ❖ midőn [az izmok] összehuzódnak, egyik csontot vagyis egyik tagot a másikhoz közelitik, vagy eltávolitják a szerint, a mint akarjuk (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A pillafeszítő használat előtt összenyomatik s midőn két horgos vége a rugó erejénél fogva ismét kitágul, a szempillákat egymástól eltávolítja (1896 PallasLex. CD02) | gyermekfővel a nehézkes inverzióból, az alanytól öt sornyira eltávolított tárgyi mellékmondatból sokáig csak a szavakat értettem (1938 Illyés Gyula CD10) | [A kőzettestet] a szerkezeti mozgások eltávolíthatják eredeti helyzetéből (1997 Magyarország földje CD05) | hagyták, hogy az űrrepülőgép–műhold rendszert szétszakítani törekvő árapályerők sok kilométerre eltávolítsák a műholdat az űrrepülőtől (2000 Természet Világa CD50).

1b. (ign-i alakban) (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmi (vmennyire) távol van, messze esik vmitől〉’ ❖ [a lány útközben] az uttól egy el-távalíttatott faluból, a’ Kulánſzeai Papnak, egyik ſzolgája által e’ következend iráſt (mellyben keze-irását változtatván) küldötte (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 36) | nincs a világ e részében igen sok hon, vagy tán alig van egy is, melly vagy a tengertül, az emberiség eszmecseréjének ezen legfőbb üterétül annyira volna eltávolitva, vagy olly müveletlen gyermekkorban levő szomszédoktul volna körülvéve, s ekkép mintegy saját határai közé volna saráglyázva, mint hazánk (1843 Széchenyi István 8429028, 38) | E lépcsőzetes téren terül el Aranyosszék tekintélyesebb része. Kezdetben a folyam mindkét partjára kihatólag, később annak csak jobb partjára szoritva, sőt keletről ettől is egy darabig eltávolitva (1871 Orbán Balázs CD22).

1c. (rég) ’〈káros, nemkívánatos dolgot〉 távol tart magától v. vkitől, vmitől, nem engedi közel(ebb) kerülni vmi, vki’ ❖ Eudoxia ellenkezése által, mellyet kedvese házassága elé állita, már csak rövid időre távolítja el a keserűség poharát, mire a többé nem kölcsönös szerelem áldozatai kárhoztatnak (1843 Petőfi Sándor ford.–Bernard 8366459, 57) | Áldásul plántálám hegyeitekre az erdőket, hogy […] nyárban a léget hütsék, télben enyhitsék, a jégesőt és a szélvészeket eltávolitsák (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A fasaru […] a mellett, hogy a hideget és nedvességet a lábtól eltávolitja, még igen olcsó is (1858 Vasárnapi Újság CD56).

2. ’〈vmit (mint zavaró v. kellemetlen dolgot)〉 elvesz, kivesz, ill. (járművön) elvisz (vhonnan) vki’ ❖ [A tőzeg szárítását felügyelő ember] minden 12 órában egy másik ember segítségével ujonnan megrakott szekeret tol be, s a már szárítottat eltávolitja (1847 Hetilap CD61) | Levetkeztettek s ruháimat eltávolíták; egy gombostűt nem rejthettem volna el (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | szürjük le a levest szitán keresztül, azért hogy a husból kihullott apró csontokat eltávolitsuk a léből (1892 Zilahy Ágnes C6079, 15) | Ingerülten felszólított, hogy zsebemből távolítsam el a kulcscsomómat (1966 Örkény István 9500018, 364) | A testből eltávolított lövedéket nem vizsgálta meg szakértő (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈vminek a hely(szín)ét, területét, ill. intézményt rendelkezés(ével vki)〉 távolabb helyez(i) vmitől, ill. elhelyez(i) vhonnan’ ❖ mind azon áruk rakhelyei, mellyek bevitelét a’ spanyol törvények tilalmazzák, a’ portugal határvárosokból is eltávolittassanak (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a lejtmérések elvégzése után] az egész pályavonal a’ vízáradásnak kitett tértől eltávolittatott (1844 Pesti Hírlap CD61) | a fővédelmi pont nem magában a két fővárosban legyen concentrálva, hanem úgy legyen egy kissé eltávolítva, hogy védve legyen ugyan a város, de ne tegye ki ostromnak (1848 Kossuth Lajos CD32) | Lengyelországban is eltávolították az egyetemekről a hittudományi karokat (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy vmit v. vmely részt mint felesleges(, káros) dolgot, anyagot vmi(vel), kül. vmilyen (vegyi) anyag(gal), eszköz(zel), eljárás(sal vki) eltüntet (vhonnan), ill. így attól megfoszt vkit〉’ ❖ Legjobb köszörükő az élet, ennek tapasztalási eltávolítják testünkről a kiálló fattyunövényeket, míg a céltalan nevelés csak egyik helyről másikra tologatja azokat (1840 Nagy Ignác 8324005, 20) | adjuk a’ musthoz azt, mi benne nem termett kellő mennyiségben, ’s távolitsuk el egy részét annak, mi benne néha nagyon is sok, t. i. a’ bor- és almasavnak egy részét (1842 Pesti Hírlap CD61) | gondoskodni kell továbbá arról, hogy a fürdő vize – megfelelő vezetéken át – könnyen eltávolítható legyen (1895 PallasLex. CD02) | Tonsillotomia (gör.–lat.), sebészeti műtét, mellyel a megnagyobbodott mandulákat eltávolítják (1925 RévaiNagyLex. C5714, 348) | Szerves oldószerrel eltávolítják a filmszalagokról a fél évszázados raktározás során rárakódott port és penészt (1992 Barabás Klára ford. 2010012, 66) | [a készülék] egy óra alatt 100 köbméternyi friss levegőt áramoltat be, és ugyanennyi elhasználtat távolít el (1999 Lakáskultúra CD39).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy testet, szervezetet vmely káros anyagtól, kórokozótól stb. vmely (fiziológiai) folyamat (során vmi v. azt előmozdítva vki) megszabadít〉’ ❖ a ragályos anyagot a kiüritések előmozditása által a testből el kell távolitani (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [a máj] eltávolítja a szervezetből a káros és mérges anyagokat (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az antitestek jelenléte csak azt jelzi, hogy a szervezet már találkozott a vírussal, de valami módon eltávolította (1989 Fehér Ferenc 1046002, 21) | [A köhögésnek] tulajdonképpen az a „feladata”, hogy erős légáramlás létrehozásával eltávolítsa a légcsőből, illetve a hörgőkből a váladékot vagy az egyéb izgató anyagokat (1996 Szinák János–Veress István CD59).

2d. ’〈annak kif-ére, hogy vmely (nemkívánatos) érzést, gondolatot, állapotot stb. megszüntet vki, vmi〉’ ❖ minden egyéb gondot el-távalítván ezekkel [ti. a fényűző élet javaival] kedvedre élj; ’s engemet ugy, mint én téged ſzereſs (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 13) | minthogy a viz a törköly közötti hézagokba leszivárogván onnan a levegőt kiszoritja, egyszersmind a különben hoszszabb időre el nem háritható eczetes erjedés oka is eltávolitatik (1846 Hetilap CD61) | Hogy ezt megtehessük, előbb el kell távolítani a lelkünkből minden más érzést és gondolatot, meg kell tisztítani szivünket minden más kivánságoktól (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | Ez a jelenlegi megállapodás csupán szabadkereskedelmi megállapodás, amely eltávolítja a magyar iparcikkek előtti piaci korlátok jelentős részét (1993 Országgyűlési Napló CD62).

2e. ’〈szövegből, színpadi műből stb. vmely részt〉 kivesz, elhagy, ill. 〈digitális tartalmat, pl. programot〉 kitöröl, megszüntet’ ❖ az alkotmányba egy 1834-iki nyárutó 2-ról költ cabinetvégzés által kevert idegenszerű elemek eltávolittassanak (1841 Pesti Hírlap CD61) | Egressy Gábor, aki 1839-ben a Nemzeti Szinház szinpadjára vitte a tragédiát, igen sok epikai részletet hagyott ki s eltávolította főkép azokat a jeleneteket, amelyeket a fiatal Katona József a korabeli rém- és lovagdrámák hatása alatt szőtt a művébe (1930 Hevesi Sándor CD10) | az új vezetőségnek kell majd eldöntenie, mit szükséges a Postabank portfoliójából eltávolítani (1998 Figyelő CD2601) | a programot teljesen eltávolítani vagy egyes részeit újratelepíteni (1998 Byte Magazin CD38).

3. ’〈annak kif-ére, hogy elküldve, elvezet(tet)ve v. más módon, pl. csellel, rendelkezéssel eléri vki v. előidézi vmi, hogy vmely élőlény távolabb menjen v. kerüljön, ill. távozzon (vhonnan, vkitől v. vhova)〉’ ❖ Midőn a’ nyúghelyökre szállítandó halottak taligákra rakatnának, egy eb szív rázó csaholással ugrott ezeknek egyikére, ’s erről a’ nagy sír-gödörbe, honnét csak nagy bajjal lehete eltávolítani (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190003, 113) | indítványozták a magyar kereskedőket Bécsből eltávolító rendeletek eltörlését (1888 Budapesti Szemle C7601, 185) | Árgírus csellel eltávolítván őket [ti. a bocskoron, paláston és ostoron marakodó ördögfiakat], a bűvös ruha segítségével ott terem kedvesénél (1896 Badics Ferenc CD44) | Tisza rendőrei a parlament ülésterméből engem és társaimat karhatalommal eltávolitottak és minden maradt a régiben (1923 Károlyi Mihály 9311001, 49) | kénytelenek voltunk a gyermeket eltávolítani az anyától (1965 György Júlia 1062002, 107) | Nincs happy end: az említett körök győznek, a leleplező riportert külföldre távolítják el (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈(hódító) államot, népet〉 távol tart, ill. távozásra késztet v. kényszerít vhonnan’ ❖ [Oroszország] arra törekszik, hogy befolyását a földközi tengerre kiterjeszsze, holott a tilsiti szerződés egyik czélja az volt, hogy e tengerről minden nem-parti hatalom eltávolitva tartassék (1879 Kossuth Lajos CD32) | A német uralom elleni gyűlölet délen is oly erős volt, hogy Constantia özvegy császárné jónak látta fiának érdekében a nemzeti mozgalom élére állani s a németeket Siciliából eltávolítani (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | [Alois Lexa von Aehrenthal osztrák–magyar külügyminiszter] korábbi egyezségekre hivatkozva, melyeket a monarchia híven megtartott, nagy energiával eltávolította Olaszországot az albán partoktól (1913 Blaskovich Sándor CD10) | A libanoni nép csalódott Amin Dzsemajelben, aki kezdetben azt ígérte, hogy eltávolítja az izraeli megszállókat (1983 Népszabadság okt. 29. C7833, 9).

3b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely személy, csoport v. intézkedés elrendeli v. eléri, hogy állásából, működési területéről, vmely intézményből stb. távozzon, ill. vmely tevékenységtől, ügytől stb. maradjon távol, v. azzal hagyjon fel vki, vmi〉’ ❖ a vádlott önsorsosaiból választott bírái közül azokat, kiknek előítéleteitől vagy alattomos haragjától tart, minden okadás nélkül eltávolíthatja (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a nemzet többségében megvan a tehetség, azon kormányt, melly hatalmával visza élne, eltávolítani (1847 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A modernizmus híveit a szemináriumokban és a katolikus egyetemeken a vezetéstől és a tanítástól el kell távolítani (1907 Budapesti Hírlap szept. 17. C4695, 7) | A bankprivatizáció utolsó fordulójának leglényegesebb feladata az lenne, hogy az államot teljesen eltávolítsa a bankszektorból (1996 Figyelő CD2601) | egy drogfogyasztó tanulót eltávolítottak az intézményből (2001 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈vmely céltól, tevékenységtől, viselkedésmódtól stb.〉 eltántorít, eltérít vkit, vmit vmi’ ❖ [Hannibál] győzhetetlen szívét meg-nem-rettentették, se a’ veszdelmek; se a’ testre-omlott alkalmatlanságok, melyek másokban nagy károkat tehetnek, és tárgygyoktúl az ember[t] el-távúlíthattyák (1817 Dugonics András ford. C1478, 97) | a tört világ romjain is magaménak vallva meggyőződésemet, a legitimitas dörgő biztosítékja sem távolíthat el a nyiltságtól (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A paternalista attitűdöt visszahívó, centralizáló oktatáspolitika a modern, gyerekközpontú oktatástól távolítja el az iskolákat (1999 Magyar Hírlap CD09) | nincs olyan módosító indítvány, és nem is hangzottak el a vitában olyan érvek, amelyek a kormányt eltávolítanák a szándékától (2000 Országgyűlési Napló CD62).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy okozza vmi v. eléri vki, hogy vkinek a szíve, lelke, ill. érzelmileg v. felfogását, érdeklődését stb. tekintve vki eltávolodik, elidegenedik vmitől, vkitől〉’ ❖ az uj urbérben inditványba hozott erkölcsi engedélyek (nem ezen táblának hibája miatt) elesvén, a nép tömege tőlünk inkább eltávolítatott, mintsem közelitetnék (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Isten bocsássa meg, hogy tőlem így Eltávolíták felséged szivét! (1867 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | Etelváry hercegnő nem elmeháborult, de oly idegbetegségtől van megtámadva, mely eltávolítja a világtól (1875 Jókai Mór CD18) | a bécsi uralkodó párt mindent megtett, hogy Bécs [ti. a bécsi közönség] lelkét eltávolítsa tőlünk (1913 Budapesti Szemle C7692, 34) | Egy társadalmi rendet azonban nem lehet keresztény szempontból sem másképp vizsgálni, mint hogy az közelebb hozza vagy eltávolítja-e az embereket egymástól (1972 Hegyi Béla 2057022, 311) | újabb cégeket is eltávolít a rezsimtől a gazdasági érdek, ami tovább gyengítheti a rendszer gazdasági hátországát (2000 Figyelő CD2601).

5. ’〈annak kif-ére, hogy – egyezésüket, közös vonásaikat csökkentve v. megszüntetve – előidézi vki v. vmi, hogy vmely szellemi tartalom, elvont dolog vmely más(, normának tekintett) szellemi tartalomtól, dologtól messzebb kerül(jön)〉’ ❖ el-távolítván az eredeti tisztaságtól, mindent [...] a’ mi istenes vólt, városi rámára akartak egyengetni (1792 Döme Károly ford. C1455, 84) | [a reformátorok] tanaikat a’ catholicismustól még messzebbre eltávolithaták, még határzottabban elszakasztották volna magokat tőle, vagy közelebb is maradhatának hozzá (1844 Bajza József ford.–Kolb C0727, 221) | A passió menetébe beillesztett szólóáriák és korálok a passió formai kötöttségét csökkentik és liturgikus funkciójától az oratórium felé távolítják el (1931 ZeneiLex. CD49) | Ez az idegenszerű hangsúlyozás még inkább eltávolítja a mozgalmi nyelvet a köznyelvtől (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 48) | [a bevezetni kívánt szigorítások] több ponton is eltávolítják a munkaerő-piaci szabályozást az európai normáktól (1999 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eltávolítandó; ÚMTsz.

eltávolít tárgyas ige 4a4
1.
kezével megfogva v. tolva, ill. vmely eszköz segítségével a helyétől v. vmitől vmely távolságig mozgat vmit vki
[Yedidha] gyöngéd részvéttel siete véres homlokát törölgetni, ’s bekötni a’ sebet, [Victor] fájdalmas mosolylyal távolítá el az ápoló kezeket
(1838 Athenaeum)
a gázlángot addig távolitjuk el, mig mindkét árnyék egyenlő lesz, s ez akkor fog egyenlő lenni, ha a gázlángot még egyszer olly távolságra viszszük, mint volt ezelőtt, a falhoz
(1857 Vasárnapi Újság)
Ha mintegy 60 volt feszültségű áramot vezetünk két egymással érintkező, kihegyezett szénpálcán át és miután az áram rajtuk áthaladt a két pálcát kissé eltávolítjuk egymástól, vakító fényívet kapunk
(1927 TolnaiÚjLex.)
a kőpad jobb oldala mellett elhelyezkedő „szállítócsavar” segítségével a felső forgó követ kissé eltávolították az alsó álló kőtől
(1997 Természet Világa)
1a.
〈annak kif-ére, hogy vmi, vki okozza, előidézi, ill. vki eléri, hogy az addigi helyétől v. vmitől elmozdul(jon) és (vmennyivel) távolabb kerül(jön) vmi〉
midőn [az izmok] összehuzódnak, egyik csontot vagyis egyik tagot a másikhoz közelitik, vagy eltávolitják a szerint, a mint akarjuk
(1858 Vasárnapi Újság)
A pillafeszítő használat előtt összenyomatik s midőn két horgos vége a rugó erejénél fogva ismét kitágul, a szempillákat egymástól eltávolítja
(1896 PallasLex.)
gyermekfővel a nehézkes inverzióból, az alanytól öt sornyira eltávolított tárgyi mellékmondatból sokáig csak a szavakat értettem
(1938 Illyés Gyula)
[A kőzettestet] a szerkezeti mozgások eltávolíthatják eredeti helyzetéből
(1997 Magyarország földje)
hagyták, hogy az űrrepülőgép–műhold rendszert szétszakítani törekvő árapályerők sok kilométerre eltávolítsák a műholdat az űrrepülőtől
(2000 Természet Világa)
1b. (ign-i alakban) (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmi (vmennyire) távol van, messze esik vmitől〉
[a lány útközben] az uttól egy el-távalíttatott faluból, a’ Kulánſzeai Papnak, egyik ſzolgája által e’ következend iráſt (mellyben keze-irását változtatván) küldötte
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
nincs a világ e részében igen sok hon, vagy tán alig van egy is, melly vagy a tengertül, az emberiség eszmecseréjének ezen legfőbb üterétül annyira volna eltávolitva, vagy olly müveletlen gyermekkorban levő szomszédoktul volna körülvéve, s ekkép mintegy saját határai közé volna saráglyázva, mint hazánk
(1843 Széchenyi István)
E lépcsőzetes téren terül el Aranyosszék tekintélyesebb része. Kezdetben a folyam mindkét partjára kihatólag, később annak csak jobb partjára szoritva, sőt keletről ettől is egy darabig eltávolitva
(1871 Orbán Balázs)
1c. (rég)
〈káros, nemkívánatos dolgot〉 távol tart magától v. vkitől, vmitől, nem engedi közel(ebb) kerülni vmi, vki
Eudoxia ellenkezése által, mellyet kedvese házassága elé állita, már csak rövid időre távolítja el a keserűség poharát, mire a többé nem kölcsönös szerelem áldozatai kárhoztatnak
(1843 Petőfi Sándor ford.Bernard)
Áldásul plántálám hegyeitekre az erdőket, hogy […] nyárban a léget hütsék, télben enyhitsék, a jégesőt és a szélvészeket eltávolitsák
(1858 Vasárnapi Újság)
A fasaru […] a mellett, hogy a hideget és nedvességet a lábtól eltávolitja, még igen olcsó is
(1858 Vasárnapi Újság)
2.
〈vmit (mint zavaró v. kellemetlen dolgot) elvesz, kivesz, ill. (járművön) elvisz (vhonnan) vki
[A tőzeg szárítását felügyelő ember] minden 12 órában egy másik ember segítségével ujonnan megrakott szekeret tol be, s a már szárítottat eltávolitja
(1847 Hetilap)
Levetkeztettek s ruháimat eltávolíták; egy gombostűt nem rejthettem volna el
(1848 Kossuth Hírlapja)
szürjük le a levest szitán keresztül, azért hogy a husból kihullott apró csontokat eltávolitsuk a léből
(1892 Zilahy Ágnes)
Ingerülten felszólított, hogy zsebemből távolítsam el a kulcscsomómat
(1966 Örkény István)
A testből eltávolított lövedéket nem vizsgálta meg szakértő
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
〈vminek a hely(szín)ét, területét, ill. intézményt rendelkezés(ével vki) távolabb helyez(i) vmitől, ill. elhelyez(i) vhonnan
mind azon áruk rakhelyei, mellyek bevitelét a’ spanyol törvények tilalmazzák, a’ portugal határvárosokból is eltávolittassanak
(1841 Pesti Hírlap)
[a lejtmérések elvégzése után] az egész pályavonal a’ vízáradásnak kitett tértől eltávolittatott
(1844 Pesti Hírlap)
a fővédelmi pont nem magában a két fővárosban legyen concentrálva, hanem úgy legyen egy kissé eltávolítva, hogy védve legyen ugyan a város, de ne tegye ki ostromnak
(1848 Kossuth Lajos)
Lengyelországban is eltávolították az egyetemekről a hittudományi karokat
(1992 Országgyűlési Napló)
2b.
〈annak kif-ére, hogy vmit v. vmely részt mint felesleges(, káros) dolgot, anyagot vmi(vel), kül. vmilyen (vegyi) anyag(gal), eszköz(zel), eljárás(sal vki) eltüntet (vhonnan), ill. így attól megfoszt vkit〉
Legjobb köszörükő az élet, ennek tapasztalási eltávolítják testünkről a kiálló fattyunövényeket, míg a céltalan nevelés csak egyik helyről másikra tologatja azokat
(1840 Nagy Ignác)
adjuk a’ musthoz azt, mi benne nem termett kellő mennyiségben, ’s távolitsuk el egy részét annak, mi benne néha nagyon is sok, t. i.tudniillik a’ bor- és almasavnak egy részét
(1842 Pesti Hírlap)
gondoskodni kell továbbá arról, hogy a fürdő vize – megfelelő vezetéken át – könnyen eltávolítható legyen
(1895 PallasLex.)
Tonsillotomia (gör.göröglat.latin), sebészeti műtét, mellyel a megnagyobbodott mandulákat eltávolítják
(1925 RévaiNagyLex.)
Szerves oldószerrel eltávolítják a filmszalagokról a fél évszázados raktározás során rárakódott port és penészt
(1992 Barabás Klára ford.)
[a készülék] egy óra alatt 100 köbméternyi friss levegőt áramoltat be, és ugyanennyi elhasználtat távolít el
(1999 Lakáskultúra)
2c.
〈annak kif-ére, hogy testet, szervezetet vmely káros anyagtól, kórokozótól stb. vmely (fiziológiai) folyamat (során vmi v. azt előmozdítva vki) megszabadít〉
a ragályos anyagot a kiüritések előmozditása által a testből el kell távolitani
(1854 Vasárnapi Újság)
[a máj] eltávolítja a szervezetből a káros és mérges anyagokat
(1929 Az állatok világa ford.)
Az antitestek jelenléte csak azt jelzi, hogy a szervezet már találkozott a vírussal, de valami módon eltávolította
(1989 Fehér Ferenc)
[A köhögésnek] tulajdonképpen az a „feladata”, hogy erős légáramlás létrehozásával eltávolítsa a légcsőből, illetve a hörgőkből a váladékot vagy az egyéb izgató anyagokat
(1996 Szinák János–Veress István)
2d.
〈annak kif-ére, hogy vmely (nemkívánatos) érzést, gondolatot, állapotot stb. megszüntet vki, vmi〉
minden egyéb gondot el-távalítván ezekkel [ti. a fényűző élet javaival] kedvedre élj; ’s engemet ugy, mint én téged ſzereſs
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
minthogy a viz a törköly közötti hézagokba leszivárogván onnan a levegőt kiszoritja, egyszersmind a különben hoszszabb időre el nem háritható eczetes erjedés oka is eltávolitatik
(1846 Hetilap)
Hogy ezt megtehessük, előbb el kell távolítani a lelkünkből minden más érzést és gondolatot, meg kell tisztítani szivünket minden más kivánságoktól
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
Ez a jelenlegi megállapodás csupán szabadkereskedelmi megállapodás, amely eltávolítja a magyar iparcikkek előtti piaci korlátok jelentős részét
(1993 Országgyűlési Napló)
2e.
〈szövegből, színpadi műből stb. vmely részt〉 kivesz, elhagy, ill. 〈digitális tartalmat, pl. programot〉 kitöröl, megszüntet
az alkotmányba egy 1834-iki nyárutó 2-ról költ cabinetvégzés által kevert idegenszerű elemek eltávolittassanak
(1841 Pesti Hírlap)
Egressy Gábor, aki 1839-ben a Nemzeti Szinház szinpadjára vitte a tragédiát, igen sok epikai részletet hagyott ki s eltávolította főkép azokat a jeleneteket, amelyeket a fiatal Katona József a korabeli rém- és lovagdrámák hatása alatt szőtt a művébe
(1930 Hevesi Sándor)
az új vezetőségnek kell majd eldöntenie, mit szükséges a Postabank portfoliójából eltávolítani
(1998 Figyelő)
a programot teljesen eltávolítani vagy egyes részeit újratelepíteni
(1998 Byte Magazin)
3.
〈annak kif-ére, hogy elküldve, elvezet(tet)ve v. más módon, pl. csellel, rendelkezéssel eléri vki v. előidézi vmi, hogy vmely élőlény távolabb menjen v. kerüljön, ill. távozzon (vhonnan, vkitől v. vhova)
Midőn a’ nyúghelyökre szállítandó halottak taligákra rakatnának, egy eb szív rázó csaholással ugrott ezeknek egyikére, ’s erről a’ nagy sír-gödörbe, honnét csak nagy bajjal lehete eltávolítani
(1840 Horváth Zsigmond¹)
indítványozták a magyar kereskedőket Bécsből eltávolító rendeletek eltörlését
(1888 Budapesti Szemle)
Árgírus csellel eltávolítván őket [ti. a bocskoron, paláston és ostoron marakodó ördögfiakat], a bűvös ruha segítségével ott terem kedvesénél
(1896 Badics Ferenc)
Tisza rendőrei a parlament ülésterméből engem és társaimat karhatalommal eltávolitottak és minden maradt a régiben
(1923 Károlyi Mihály)
kénytelenek voltunk a gyermeket eltávolítani az anyától
(1965 György Júlia)
Nincs happy end: az említett körök győznek, a leleplező riportert külföldre távolítják el
(1998 Magyar Hírlap)
3a.
(hódító) államot, népet〉 távol tart, ill. távozásra késztet v. kényszerít vhonnan
[Oroszország] arra törekszik, hogy befolyását a földközi tengerre kiterjeszsze, holott a tilsiti szerződés egyik czélja az volt, hogy e tengerről minden nem-parti hatalom eltávolitva tartassék
(1879 Kossuth Lajos)
A német uralom elleni gyűlölet délen is oly erős volt, hogy Constantia özvegy császárné jónak látta fiának érdekében a nemzeti mozgalom élére állani s a németeket Siciliából eltávolítani
(1900 Nagy képes világtörténet)
[Alois Lexa von Aehrenthal osztrák–magyar külügyminiszter] korábbi egyezségekre hivatkozva, melyeket a monarchia híven megtartott, nagy energiával eltávolította Olaszországot az albán partoktól
(1913 Blaskovich Sándor)
A libanoni nép csalódott Amin Dzsemajelben, aki kezdetben azt ígérte, hogy eltávolítja az izraeli megszállókat
(1983 Népszabadság okt. 29.)
3b.
〈annak kif-ére, hogy vmely személy, csoport v. intézkedés elrendeli v. eléri, hogy állásából, működési területéről, vmely intézményből stb. távozzon, ill. vmely tevékenységtől, ügytől stb. maradjon távol, v. azzal hagyjon fel vki, vmi〉
a vádlott önsorsosaiból választott bírái közül azokat, kiknek előítéleteitől vagy alattomos haragjától tart, minden okadás nélkül eltávolíthatja
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
a nemzet többségében megvan a tehetség, azon kormányt, melly hatalmával visza élne, eltávolítani
(1847 Kossuth Lajos összes munkái)
A modernizmus híveit a szemináriumokban és a katolikus egyetemeken a vezetéstől és a tanítástól el kell távolítani
(1907 Budapesti Hírlap szept. 17.)
A bankprivatizáció utolsó fordulójának leglényegesebb feladata az lenne, hogy az államot teljesen eltávolítsa a bankszektorból
(1996 Figyelő)
egy drogfogyasztó tanulót eltávolítottak az intézményből
(2001 Magyar Hírlap)
4.
〈vmely céltól, tevékenységtől, viselkedésmódtól stb.〉 eltántorít, eltérít vkit, vmit vmi
[Hannibál] győzhetetlen szívét meg-nem-rettentették, se a’ veszdelmek; se a’ testre-omlott alkalmatlanságok, melyek másokban nagy károkat tehetnek, és tárgygyoktúl az ember[t] el-távúlíthattyák
(1817 Dugonics András ford.)
a tört világ romjain is magaménak vallva meggyőződésemet, a legitimitas dörgő biztosítékja sem távolíthat el a nyiltságtól
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
A paternalista attitűdöt visszahívó, centralizáló oktatáspolitika a modern, gyerekközpontú oktatástól távolítja el az iskolákat
(1999 Magyar Hírlap)
nincs olyan módosító indítvány, és nem is hangzottak el a vitában olyan érvek, amelyek a kormányt eltávolítanák a szándékától
(2000 Országgyűlési Napló)
4a.
〈annak kif-ére, hogy okozza vmi v. eléri vki, hogy vkinek a szíve, lelke, ill. érzelmileg v. felfogását, érdeklődését stb. tekintve vki eltávolodik, elidegenedik vmitől, vkitől〉
az uj urbérben inditványba hozott erkölcsi engedélyek (nem ezen táblának hibája miatt) elesvén, a nép tömege tőlünk inkább eltávolítatott, mintsem közelitetnék
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Isten bocsássa meg, hogy tőlem így Eltávolíták felséged szivét!
(1867 Lévay József ford.Shakespeare)
Etelváry hercegnő nem elmeháborult, de oly idegbetegségtől van megtámadva, mely eltávolítja a világtól
(1875 Jókai Mór)
a bécsi uralkodó párt mindent megtett, hogy Bécs [ti. a bécsi közönség] lelkét eltávolítsa tőlünk
(1913 Budapesti Szemle)
Egy társadalmi rendet azonban nem lehet keresztény szempontból sem másképp vizsgálni, mint hogy az közelebb hozza vagy eltávolítja-e az embereket egymástól
(1972 Hegyi Béla)
újabb cégeket is eltávolít a rezsimtől a gazdasági érdek, ami tovább gyengítheti a rendszer gazdasági hátországát
(2000 Figyelő)
5.
〈annak kif-ére, hogy – egyezésüket, közös vonásaikat csökkentve v. megszüntetve – előidézi vki v. vmi, hogy vmely szellemi tartalom, elvont dolog vmely más(, normának tekintett) szellemi tartalomtól, dologtól messzebb kerül(jön)
el-távolítván az eredeti tisztaságtól, mindent [...] a’ mi istenes vólt, városi rámára akartak egyengetni
(1792 Döme Károly ford.)
[a reformátorok] tanaikat a’ catholicismustól még messzebbre eltávolithaták, még határzottabban elszakasztották volna magokat tőle, vagy közelebb is maradhatának hozzá
(1844 Bajza József ford.Kolb)
A passió menetébe beillesztett szólóáriák és korálok a passió formai kötöttségét csökkentik és liturgikus funkciójától az oratórium felé távolítják el
(1931 ZeneiLex.)
Ez az idegenszerű hangsúlyozás még inkább eltávolítja a mozgalmi nyelvet a köznyelvtől
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
[a bevezetni kívánt szigorítások] több ponton is eltávolítják a munkaerő-piaci szabályozást az európai normáktól
(1999 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eltávolítandó; ÚMTsz.

Beállítások