eltávolodik tn ige 12a9

1. (tárgyragos határozóval is) ’〈ember, állat, jármű stb.〉 a kiinduló helyzetétől távolodva (vmi felé) mozog, ill. e mozgás során v. révén (vmennyivel) távol(abb) kerül (vhonnan v. vmitől, vkitől)’ ❖ [a matrózok a víz alól feljőve] szemeiket körüljártaták, észrevevék, miképen a’ csolnak eltávolodott (1840 Athenaeum C0021, 431) | [Anna] egy kicsit eltávolodik az asztaltól s ugy nézi, hogy rendben van-e a terítés (1897 Thury Zoltán 8479014, 46) | az amerikai kontinens évenként 3 méterrel távolodik el nyugoti irányban az európai szárazföldtől (1922 Népszava júl. 28. C7490, 8) | A talált nyomok egészen újkeletűek voltak, […] a sebesülttel meg a rengeteg hústömeggel terhelt csapat tehát nem távolodhatott el messzire (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 19) | az obi-ugorok (vogulok és osztjákok) észak felé eltávolodtak az őshaza területéről, s ezzel kettészakadt a többé-kevésbé egységes ugor alapnyelv (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | A madár megint fordult néhányat az emberek feje fölött, aztán eltávolodott onnan, s leszállt harmadszor is az épp a tér felé induló szultánfi fejére (2000 Tasnádi Edit ford. CD48).

1a. ’〈(természeti) jelenség, dolog (helyszíne)〉 eredeti helyétől távolodva (vmerre, vmi felé) mozog, ill. (egyre) távol(abb) kerül vmitől’ ❖ Galgóczy altábornagy eljárása következtében a harc […] szintere eltávolodott kelet felé (1893 Pesti Hírlap szept. 5. C5641, 10) | A villámlás ritkább lett és eltávolodott (1915 Budapesti Hírlap jan. 26. C4703, 14) | ha a szivárványt napnyugtatájt látjuk, az egy tőlünk már eltávolodó, kelet felé húzódó esőzónában keletkezett (1982 Népszabadság jan. 23. C7832, 11) | A front akkor már eltávolodott a közelünkből, a házakban azonban még orosz katonák voltak (1986 Gion Nándor 9190003, 32) | a késztermék csak az árukereskedelem kiterjedése révén távolodik el az előállítás helyszínétől (2006 Gráfik Imre 3097001, 240).

1b. ’〈szerkezet, test stb. rész(ecskéj)e v. test(rész)ével vki eredeti helyéről v. egy másik résztől〉 vmely folyamat során (külső behatásra) helyzetét változtatva távolabb kerül, ill. így elmozdul’ ❖ a’ testek részecskéi meleg által eltávolodnak egymástól, hideg által pedig összébb huzódnak (1845 Életképek C0103, 471) | Az áltoboz pikkelyei […] szétnyílnak vagyis egymástól eltávolodnak, hogy a köztük levő apró gyümölcs kiszóródhasson (1893 PallasLex. CD02) | elolvasta az írnok jegyzőkönyvét, kétszer is, háromszor is egy-egy mondatot, hol közel a gyertyához, hogy az majd leégette a bajszát, hol meg eltávolodva, fejcsóválva, mintha nem hinne a saját szemének (1931 Krúdy Gyula CD54) | Ez idő alatt külső lábszárunk, amely a heveder mögött volt, kissé eltávolodik a ló oldalától, hogy ne akadályozza a kitérést (1987 Domokos Lajos² 1038003, 155) | A lazítás hatására a talajrészecskék eltávolodnak egymástól (2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei 3132001, 24).

1c. (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy a megfigyelő távolodó mozgása miatt v. a látási viszonyok romlása következtében úgy tűnik, mintha távolodna, távolabbra kerülne vmi〉’ ❖ az ecetfák a ház körül a sötétség jöttével úgy eltávolodnak, mintha tovamendegélnének éjszakára a magányos ember magányos házától (1914 Krúdy Gyula CD54) | A fedélzet párkányához támaszkodva nézte az eltávolodó francia partot (1938 Pesti Hírlap nov. 13. C5686, 22).

1d. ’〈hang〉 egyre messzebbről, ezért egyre halkabban szól’ ❖ Eltávolodó, meg visszatérő lépéseket hallott (1898 Bródy Sándor C1192, 74) | A doktor megvárta, amíg a mormoló hangok mindinkább eltávolodtak, aztán nekifogott a munkának (1906 Krúdy Gyula CD54) | annyira eltávolodik a harci zaj, hogy szinte megfogható lesz a csend a környéken (1978 Hernádi Gyula 9244001, 59).

2. (kissé rég) ’〈vmely dolog, anyag vmely folyamat során, ill. vmely kezelés, beavatkozás hatására vmely zárt térből, vminek a belsejéből v. vmely felületről〉 eltávozik v. eltűnik’ ❖ E kezelés alatt az oxydul-oxyd-kéreg törékennyé, és könnyen elválóvá lett, s most a pőrölyön kiigenyités [= kiegyenítés] és kalapálás által kevés fáradsággal eltávolodik (1846 Hetilap CD61) | a henger belsejében alkalmas keverő karoknak vagy a hengernek saját körülforgása az összekeverést elvégezvén, a henger másik végén a kész beton eltávolodik (1893 PallasLex. CD02) | A szénsav ugyanis, mely a vizben elősegítette az oldás munkáját, a vizből ennek párolgása közben eltávolodik (1894 PallasLex. CD02) | A vásznat a megkékülés után kivették, vízben megmosták, hogy a ráfecskendezett anyag eltávolodjék (1912 Malonyay Dezső CD07) | Ha az ellés után 24 órán belül nem távolodna el a tehén magzatburka, kérjük az állatorvos beavatkozását (1947 Szabad Föld dec. 7. C1537, 6).

3. ’〈annak kif-ére, hogy vmely földrajzi alakulat, építmény úgy húzódik, nyúlik vhol, hogy (egyre) távol(abb), messze(bb) van vmitől〉’ ❖ a tájkép Aschachnál egyszerre egészen megváltozik; a hegyek mindkét oldalon eltávolodnak a partoktól (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Róbert] lova egy oldalösvényre tért, mely mindinkább eltávolodott a főuttól (1894 Fővárosi Lapok C0162, 2046) | Miután husz-harmincz mértföld hosszuságban folytak majdnem párhuzamosan [ti. a Tigris és az Eufrátesz], ismét eltávolodnak egymástól (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | [a párhuzamosan haladó villamos távvezeték] távolsága az úttól általában két mérföld, de amikor a legjobban eltávolodik tőle, akkor sincs messzebb nyolc mérföldnél (1983 Pető Gábor Pál 1119003, 119).

3a. (rendsz. ign-i alakban) ’〈annak kif-ére, hogy vmitől, vkitől (vmekkora) távol(ságra) van, ill. változása, fejlődése során egyre távolabb lesz vmi, vki〉’ ❖ Pozsarevác, Szendrő szintén, nem ahogy természetesnek tartanók, a víz felé, hanem attól eltávolodva fejlődnek (1915 Déznai Viktor CD10) | A fráter tőle kissé eltávolodva ült s egy ideig mozdulatlanul, erősen figyelte őt (1931 Lanátor Pogány Ferenc CD10) | a szemek ezek [ti. a csiga tapogatóinak] külső oldalán rövid nyélen, de tövüktől többé-kevésbbé eltávolodva helyezkednek el (1943 Soós Lajos CD25) | [Veszprém] eltávolodott a vasúttól (1997 Népszabadság júl. 29. C7847, 18).

3b. ’〈két (dolog) mennyiség(ét), érték(ét) stb. (tekintve) egymástól v. egyik a másiktól〉(vmeddig) elmozdul(va egyre távolabb kerül)’ ❖ azt a többszólamú szerkesztésmódot értik alatta [ti. diafónia alatt], melyben két szólam unisono-helyzetéből ismételten kiindul s eltávolodik egymástól (quart-távolságig), hogy azután visszatérjen unisono-helyzetébe (1930 ZeneiLex. CD49) | A parlamenti választásokat és helyhatósági választásokat egyaránt olyan rendszerben bonyolították le, amelyben a legnagyobb kisebbség a hatalom gyakorlásához szükséges többséghez jut, amelyben a szavazatok és a mandátumok aránya eléggé eltávolodhat egymástól (1991 Révész Sándor 2038001, 7) | az utóbbi időben a kereskedés tartósan eltávolodott a Magyar Nemzeti Bank vételi árfolyamától (1996 Figyelő CD2601).

4. ’〈vmely időpont, időszakasz a másiktól, ill. személy vmely időponttól, eseménytől időben v. esemény, időpont vmely személytől〉(egyre) távol(abb) kerül v. van’ ❖ Már régebben észrevették, hogy a Julianus-naptár nem egészen pontos. A mozgó ünnepek, különösen a húsvét, eltávolodtak az előírt évszakoktól (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Én azt hiszem, hogy most lesz valóban tündéri és kívánatos a magyar történelmi múlt, amikor végképpen eltávolodott tőlünk (1918 Krúdy Gyula CD54) | Minél jobban távolodtunk el azonban az ókortól, annál kevesebb maradt meg ebből az [antik] örökségből s annál középkoribb formát vett fel az egész élet (1936 Váczy Péter CD42) | Még nem távolodtunk el túlságosan a dogmatizmus éveitől (évtizedeitől) (1989 Kántor Lajos 2015022, 30).

5. ’〈vmely személytől v. csoporttól, eszmétől stb.〉(vmilyen tekintetben) távol kerül, elidegenedik, ill. elfordul, elpártol vki’ ❖ [Görgei] nem szakít ugyan még a nemzet kormányával, de azon a forduló ponton áll, hogy eltávolodjék tőle (1898 Gracza György CD45) | Hildebrand, Vilmos győzelmétől Angliában a clunyi eszmék és pápaság tekintélyének diadalát remélte a szent-széktől eltávolodott angol egyház fölött (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Wilson, aki egykor a munkáspárt balszárnyán kezdte pályafutását, a későbbi években egyre inkább eltávolodott fiatalságának eszméitől, gondolatvilágától (1970 Magyar Nemzet jún. 20. C4807, 2) | A városi polgárság is eltávolodott a néptribunustól, mert féltékenyen látták, hogy mind több italiait akar polgárjoggal felruházni (1974 Ürögdi György 9745001, 79) | Később zeneileg eltávolodtunk egymástól: apám megmaradt a hagyományos dzsessz mellett, én viszont – bár a dzsesszes improvizációt is kedvelem – a funk, a popzene, sőt a hip-hop elemeit is beépítettem a számaimba (1996 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely személy, csoport (érdeklődése) vmely addigi v. mintául szolgáló felfogástól, tevékenységtől stb. (egyre inkább) elfordul (vmi felé), ill. azzal szakít v. felhagy〉’ ❖ [Feuerbach a Pierre Bayle c. művében] eltávolodik a panteizmustól és az ateizmushoz közeledik (1894 PallasLex. CD02) | A legtöbb emberről […] feltehetjük, hogy törekszik a jóra, és erényesen akar élni, […] és hogy csak gyöngeségből, meggondolatlanságból és könnyelműségből távolodik el lassanként a czéljától (1906 Marczali Henrik ford.–Széchenyi CD1502) | a római, e rideg katonanép alaposan eltávolodott az ősi katonai erényektől, amelyek közé tartozott az egyszerű konyha is (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 70) | Maurois [életrajzíróként] óvatosan megmarad a vázoltam keretek között s egyetlen költött szóval vagy gesztussal sem távolodik el a „regény” felé (1930 Benedek Marcell CD10) | a közönség érdeklődése eltávolodik a kereskedelmi tévéadások törzsét alkotó játékoktól, talk-show-któl és varietéktől (1997 Magyar Hírlap CD09) | paraszti mivoltuktól már eltávolodtak (2000 Magyar néprajz CD47).

5b. ’sajátosságaiban, jellegében stb. (egyre inkább) eltér, különbözik vmi vmitől’ ❖ De maradandó műveket csak az alanyi költészet mutathatott fel; s nyelve, a szép eszmény valósítása közben a tős magyar kifejezéstől mindinkább eltávolodott (1864 Toldy Ferenc 8481011, 218) | az alpesinyúl, mint jégkorszaki emlék maradt vissza az Alpokban és az azóta eltelt hosszú idő alatt annyira eltávolodott sajátságaiban északi rokonaitól, a havasi nyúltól, hogy bátran külön fajnak is tekinthetjük (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a kerti virágok egyre jobban eltávolodtak a természetes fajoktól (1932 Rapaics Rajmund CD35) | a cikluszáró vers azonban nem csak formailag távolodik el az eddig megszokott versalakoktól, hanem tartalmilag is (1972 Gergely Gergely 2018005, 365) | A trapéz alakú fogasboronák elsősorban a nyelvterület nyugati felében általánosak. Némelyik […] még kevéssé távolodott el a téglalaptól és a boronálás irányára merőlegesen helyezkedik el a négy levél (1999 Magyar néprajz CD47).

6. ’〈a valóságtól, realitástól v. vmely témától, tárgytól stb. gondolat(ban) v. beszéd (során vki)(egyre) távol(abb) kerül(ve elszakad)’ ❖ borozás közben ügyetlenül gesztikuláltak, és egyszerre hárman is beszéltek, és annál inkább eltávolodtak az ipartól, minél inkább közeledtek a politikához (1893 Papp Dániel 8354001, 45) | Aki a másodrendű dolgot tolja az elsőrendüek elébe, az annyira eltávolodik a dolgok lényegétől, hogy vitatkozni is alig lehet vele (1912 Schöpflin Aladár CD10) | halkan, lehajtott fejjel, kis életétől messzire eltávolodó gondolkozással mendegél a polgár a templom árkádjai alatt (1926 Krúdy Gyula CD54) | Szerintem nagyjából szükségszerű is, hogy valamennyire eltávolodjon a parlamenti vita a hétköznapok ügyeitől (1991 Országgyűlési Napló CD62).

7. ’〈annak kif-ére, hogy vmely (lelki)állapot, tudati tartalom stb. megszűnik, elmúlik (vkiben), ill. vmely (kellemetlen, fenyegető) külső hatás, állapot stb. kevésbé érvényes, kevésbé hat〉’ ❖ az Árpád-korban a városok intézménye nem volt annyira idegen, mint azt sokan állították és amennyire a következő századokban a magyarságtól eltávolodott (1907 Hóman Bálint CD42) | És valóban csak akkor bizonyítjuk be, hogy a tétlenség eltávolodott belőlünk, ha terhünk alatt sóhajtozva és bűneinket siratva, Istentől könnyebbítést kérünk (1909 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | eltávolodott, leenyhült minden emésztő emléke az egész bódult, vak, alvilági körforgásnak (1927 Kampis Lajos CD10) | A rinó azonmód visszaejtette a fejét a hatalmas vértócsába; az ijedelem teljesen fölösleges volt! A hirtelen fejfelütés a már majdnem teljesen eltávolodott élet utolsó reflex-megnyilvánulása volt! (1927–1930 Kittenberger Kálmán 9339002, 186) | Ha De Gaulle vereséget szenved, a fasiszta veszély eltávolodik, mert nincs tömegbázisa (1958 Népszabadság szept. 9. C1499, 5) | Ki tudja, mit gondol most? Lehet, hogy a sejtjeibe ivódott szomorúságok most merülnek el benne teljesen. Eltávolodik tőle a rossz (1976 Dobos László 1034002, 181).

8. ’〈vmely hatalomtól〉 függetlenedik, ill. 〈vminek a hatalmából, érdekeltségéből, vonzásköréből stb.〉 kikerül vki v. vmi’ ❖ [A Német-római Császárság] Itália birtokbavételével mindjobban eltávolodott a német érdekkörből és a rómaiasodás útján igazi világbirodalommá szélesedett, melynek egyházi feje a pápa volt (1939 Váczy Péter CD43) | minden elemző úgy ítélte meg, hogy a bíróságok függetlensége attól függött, vagy annak a mértékében valósult meg, amennyire eltávolodott a bíróság, az ítélkezés a végrehajtó hatalomtól (1991 Országgyűlési Napló CD62) | A Yahoo ugyancsak eltávolodott eredeti gazdájától. Ez az Alta-Vistával szoros szimbiózisban élő vállalkozás már tavaly a Microsoft – pontosabban a Microsoft Network – pénzügyi érdekszférájába került (1998 Figyelő CD2601) | A nemzetgazdaság stratégiai ágazatai külföldi tulajdonba kerültek, de ezzel egyúttal a nemzeti gazdaságpolitika érdemi érdekérvényesítési hatásköréből is eltávolodtak (1998 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

eltávolodik tárgyatlan ige 12a9
1. (tárgyragos határozóval is)
〈ember, állat, jármű stb.〉 a kiinduló helyzetétől távolodva (vmi felé) mozog, ill. e mozgás során v. révén (vmennyivel) távol(abb) kerül (vhonnan v. vmitől, vkitől)
[a matrózok a víz alól feljőve] szemeiket körüljártaták, észrevevék, miképen a’ csolnak eltávolodott
(1840 Athenaeum)
[Anna] egy kicsit eltávolodik az asztaltól s ugy nézi, hogy rendben van-e a terítés
(1897 Thury Zoltán)
az amerikai kontinens évenként 3 méterrel távolodik el nyugoti irányban az európai szárazföldtől
(1922 Népszava júl. 28.)
A talált nyomok egészen újkeletűek voltak, […] a sebesülttel meg a rengeteg hústömeggel terhelt csapat tehát nem távolodhatott el messzire
(1937 Szentiványi Jenő)
az obi-ugorok (vogulok és osztjákok) észak felé eltávolodtak az őshaza területéről, s ezzel kettészakadt a többé-kevésbé egységes ugor alapnyelv
(1993 A magyarság kézikönyve)
A madár megint fordult néhányat az emberek feje fölött, aztán eltávolodott onnan, s leszállt harmadszor is az épp a tér felé induló szultánfi fejére
(2000 Tasnádi Edit ford.)
1a.
(természeti) jelenség, dolog (helyszíne) eredeti helyétől távolodva (vmerre, vmi felé) mozog, ill. (egyre) távol(abb) kerül vmitől
Galgóczy altábornagy eljárása következtében a harc […] szintere eltávolodott kelet felé
(1893 Pesti Hírlap szept. 5.)
A villámlás ritkább lett és eltávolodott
(1915 Budapesti Hírlap jan. 26.)
ha a szivárványt napnyugtatájt látjuk, az egy tőlünk már eltávolodó, kelet felé húzódó esőzónában keletkezett
(1982 Népszabadság jan. 23.)
A front akkor már eltávolodott a közelünkből, a házakban azonban még orosz katonák voltak
(1986 Gion Nándor)
a késztermék csak az árukereskedelem kiterjedése révén távolodik el az előállítás helyszínétől
(2006 Gráfik Imre)
1b.
〈szerkezet, test stb. rész(ecskéj)e v. test(rész)ével vki eredeti helyéről v. egy másik résztől〉 vmely folyamat során (külső behatásra) helyzetét változtatva távolabb kerül, ill. így elmozdul
a’ testek részecskéi meleg által eltávolodnak egymástól, hideg által pedig összébb huzódnak
(1845 Életképek)
Az áltoboz pikkelyei […] szétnyílnak vagyis egymástól eltávolodnak, hogy a köztük levő apró gyümölcs kiszóródhasson
(1893 PallasLex.)
elolvasta az írnok jegyzőkönyvét, kétszer is, háromszor is egy-egy mondatot, hol közel a gyertyához, hogy az majd leégette a bajszát, hol meg eltávolodva, fejcsóválva, mintha nem hinne a saját szemének
(1931 Krúdy Gyula)
Ez idő alatt külső lábszárunk, amely a heveder mögött volt, kissé eltávolodik a ló oldalától, hogy ne akadályozza a kitérést
(1987 Domokos Lajos²)
A lazítás hatására a talajrészecskék eltávolodnak egymástól
(2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei)
1c. (ritk)
〈annak kif-ére, hogy a megfigyelő távolodó mozgása miatt v. a látási viszonyok romlása következtében úgy tűnik, mintha távolodna, távolabbra kerülne vmi〉
az ecetfák a ház körül a sötétség jöttével úgy eltávolodnak, mintha tovamendegélnének éjszakára a magányos ember magányos házától
(1914 Krúdy Gyula)
A fedélzet párkányához támaszkodva nézte az eltávolodó francia partot
(1938 Pesti Hírlap nov. 13.)
1d.
〈hang〉 egyre messzebbről, ezért egyre halkabban szól
Eltávolodó, meg visszatérő lépéseket hallott
(1898 Bródy Sándor)
A doktor megvárta, amíg a mormoló hangok mindinkább eltávolodtak, aztán nekifogott a munkának
(1906 Krúdy Gyula)
annyira eltávolodik a harci zaj, hogy szinte megfogható lesz a csend a környéken
(1978 Hernádi Gyula)
2. (kissé rég)
〈vmely dolog, anyag vmely folyamat során, ill. vmely kezelés, beavatkozás hatására vmely zárt térből, vminek a belsejéből v. vmely felületről〉 eltávozik v. eltűnik
E kezelés alatt az oxydul-oxyd-kéreg törékennyé, és könnyen elválóvá lett, s most a pőrölyön kiigenyités [= kiegyenítés] és kalapálás által kevés fáradsággal eltávolodik
(1846 Hetilap)
a henger belsejében alkalmas keverő karoknak vagy a hengernek saját körülforgása az összekeverést elvégezvén, a henger másik végén a kész beton eltávolodik
(1893 PallasLex.)
A szénsav ugyanis, mely a vizben elősegítette az oldás munkáját, a vizből ennek párolgása közben eltávolodik
(1894 PallasLex.)
A vásznat a megkékülés után kivették, vízben megmosták, hogy a ráfecskendezett anyag eltávolodjék
(1912 Malonyay Dezső)
Ha az ellés után 24 órán belül nem távolodna el a tehén magzatburka, kérjük az állatorvos beavatkozását
(1947 Szabad Föld dec. 7.)
3.
〈annak kif-ére, hogy vmely földrajzi alakulat, építmény úgy húzódik, nyúlik vhol, hogy (egyre) távol(abb), messze(bb) van vmitől〉
a tájkép Aschachnál egyszerre egészen megváltozik; a hegyek mindkét oldalon eltávolodnak a partoktól
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Róbert] lova egy oldalösvényre tért, mely mindinkább eltávolodott a főuttól
(1894 Fővárosi Lapok)
Miután husz-harmincz mértföld hosszuságban folytak majdnem párhuzamosan [ti. a Tigris és az Eufrátesz], ismét eltávolodnak egymástól
(1899 Nagy képes világtörténet)
[a párhuzamosan haladó villamos távvezeték] távolsága az úttól általában két mérföld, de amikor a legjobban eltávolodik tőle, akkor sincs messzebb nyolc mérföldnél
(1983 Pető Gábor Pál)
3a. (rendsz. ign-i alakban)
〈annak kif-ére, hogy vmitől, vkitől (vmekkora) távol(ságra) van, ill. változása, fejlődése során egyre távolabb lesz vmi, vki〉
Pozsarevác, Szendrő szintén, nem ahogy természetesnek tartanók, a víz felé, hanem attól eltávolodva fejlődnek
(1915 Déznai Viktor)
A fráter tőle kissé eltávolodva ült s egy ideig mozdulatlanul, erősen figyelte őt
(1931 Lanátor Pogány Ferenc)
a szemek ezek [ti. a csiga tapogatóinak] külső oldalán rövid nyélen, de tövüktől többé-kevésbbé eltávolodva helyezkednek el
(1943 Soós Lajos)
[Veszprém] eltávolodott a vasúttól
(1997 Népszabadság júl. 29.)
3b.
〈két (dolog) mennyiség(ét), érték(ét) stb. (tekintve) egymástól v. egyik a másiktól〉 (vmeddig) elmozdul(va egyre távolabb kerül)
azt a többszólamú szerkesztésmódot értik alatta [ti. diafónia alatt], melyben két szólam unisono-helyzetéből ismételten kiindul s eltávolodik egymástól (quart-távolságig), hogy azután visszatérjen unisono-helyzetébe
(1930 ZeneiLex.)
A parlamenti választásokat és helyhatósági választásokat egyaránt olyan rendszerben bonyolították le, amelyben a legnagyobb kisebbség a hatalom gyakorlásához szükséges többséghez jut, amelyben a szavazatok és a mandátumok aránya eléggé eltávolodhat egymástól
(1991 Révész Sándor)
az utóbbi időben a kereskedés tartósan eltávolodott a Magyar Nemzeti Bank vételi árfolyamától
(1996 Figyelő)
4.
〈vmely időpont, időszakasz a másiktól, ill. személy vmely időponttól, eseménytől időben v. esemény, időpont vmely személytől〉 (egyre) távol(abb) kerül v. van
Már régebben észrevették, hogy a Julianus-naptár nem egészen pontos. A mozgó ünnepek, különösen a húsvét, eltávolodtak az előírt évszakoktól
(1904 Nagy képes világtörténet)
Én azt hiszem, hogy most lesz valóban tündéri és kívánatos a magyar történelmi múlt, amikor végképpen eltávolodott tőlünk
(1918 Krúdy Gyula)
Minél jobban távolodtunk el azonban az ókortól, annál kevesebb maradt meg ebből az [antik] örökségből s annál középkoribb formát vett fel az egész élet
(1936 Váczy Péter)
Még nem távolodtunk el túlságosan a dogmatizmus éveitől (évtizedeitől)
(1989 Kántor Lajos)
5.
〈vmely személytől v. csoporttól, eszmétől stb.〉 (vmilyen tekintetben) távol kerül, elidegenedik, ill. elfordul, elpártol vki
[Görgei] nem szakít ugyan még a nemzet kormányával, de azon a forduló ponton áll, hogy eltávolodjék tőle
(1898 Gracza György)
Hildebrand, Vilmos győzelmétől Angliában a clunyi eszmék és pápaság tekintélyének diadalát remélte a szent-széktől eltávolodott angol egyház fölött
(1900 Nagy képes világtörténet)
Wilson, aki egykor a munkáspárt balszárnyán kezdte pályafutását, a későbbi években egyre inkább eltávolodott fiatalságának eszméitől, gondolatvilágától
(1970 Magyar Nemzet jún. 20.)
A városi polgárság is eltávolodott a néptribunustól, mert féltékenyen látták, hogy mind több italiait akar polgárjoggal felruházni
(1974 Ürögdi György)
Később zeneileg eltávolodtunk egymástól: apám megmaradt a hagyományos dzsessz mellett, én viszont – bár a dzsesszes improvizációt is kedvelem – a funk, a popzene, sőt a hip-hop elemeit is beépítettem a számaimba
(1996 Magyar Hírlap)
5a.
〈annak kif-ére, hogy vmely személy, csoport (érdeklődése) vmely addigi v. mintául szolgáló felfogástól, tevékenységtől stb. (egyre inkább) elfordul (vmi felé), ill. azzal szakít v. felhagy〉
[Feuerbach a Pierre Bayle c. művében] eltávolodik a panteizmustól és az ateizmushoz közeledik
(1894 PallasLex.)
A legtöbb emberről […] feltehetjük, hogy törekszik a jóra, és erényesen akar élni, […] és hogy csak gyöngeségből, meggondolatlanságból és könnyelműségből távolodik el lassanként a czéljától
(1906 Marczali Henrik ford.Széchenyi)
a római, e rideg katonanép alaposan eltávolodott az ősi katonai erényektől, amelyek közé tartozott az egyszerű konyha is
(1927 TolnaiÚjLex.)
Maurois [életrajzíróként] óvatosan megmarad a vázoltam keretek között s egyetlen költött szóval vagy gesztussal sem távolodik el a „regény” felé
(1930 Benedek Marcell)
a közönség érdeklődése eltávolodik a kereskedelmi tévéadások törzsét alkotó játékoktól, talk-show-któl és varietéktől
(1997 Magyar Hírlap)
paraszti mivoltuktól már eltávolodtak
(2000 Magyar néprajz)
5b.
sajátosságaiban, jellegében stb. (egyre inkább) eltér, különbözik vmi vmitől
De maradandó műveket csak az alanyi költészet mutathatott fel; s nyelve, a szép eszmény valósítása közben a tős magyar kifejezéstől mindinkább eltávolodott
(1864 Toldy Ferenc)
az alpesinyúl, mint jégkorszaki emlék maradt vissza az Alpokban és az azóta eltelt hosszú idő alatt annyira eltávolodott sajátságaiban északi rokonaitól, a havasi nyúltól, hogy bátran külön fajnak is tekinthetjük
(1929 Az állatok világa ford.)
a kerti virágok egyre jobban eltávolodtak a természetes fajoktól
(1932 Rapaics Rajmund)
a cikluszáró vers azonban nem csak formailag távolodik el az eddig megszokott versalakoktól, hanem tartalmilag is
(1972 Gergely Gergely)
A trapéz alakú fogasboronák elsősorban a nyelvterület nyugati felében általánosak. Némelyik […] még kevéssé távolodott el a téglalaptól és a boronálás irányára merőlegesen helyezkedik el a négy levél
(1999 Magyar néprajz)
6.
〈a valóságtól, realitástól v. vmely témától, tárgytól stb. gondolat(ban) v. beszéd (során vki) (egyre) távol(abb) kerül(ve elszakad)
borozás közben ügyetlenül gesztikuláltak, és egyszerre hárman is beszéltek, és annál inkább eltávolodtak az ipartól, minél inkább közeledtek a politikához
(1893 Papp Dániel)
Aki a másodrendű dolgot tolja az elsőrendüek elébe, az annyira eltávolodik a dolgok lényegétől, hogy vitatkozni is alig lehet vele
(1912 Schöpflin Aladár)
halkan, lehajtott fejjel, kis életétől messzire eltávolodó gondolkozással mendegél a polgár a templom árkádjai alatt
(1926 Krúdy Gyula)
Szerintem nagyjából szükségszerű is, hogy valamennyire eltávolodjon a parlamenti vita a hétköznapok ügyeitől
(1991 Országgyűlési Napló)
7.
〈annak kif-ére, hogy vmely (lelki)állapot, tudati tartalom stb. megszűnik, elmúlik (vkiben), ill. vmely (kellemetlen, fenyegető) külső hatás, állapot stb. kevésbé érvényes, kevésbé hat〉
az Árpád-korban a városok intézménye nem volt annyira idegen, mint azt sokan állították és amennyire a következő századokban a magyarságtól eltávolodott
(1907 Hóman Bálint)
És valóban csak akkor bizonyítjuk be, hogy a tétlenség eltávolodott belőlünk, ha terhünk alatt sóhajtozva és bűneinket siratva, Istentől könnyebbítést kérünk
(1909 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
eltávolodott, leenyhült minden emésztő emléke az egész bódult, vak, alvilági körforgásnak
(1927 Kampis Lajos)
A rinó azonmód visszaejtette a fejét a hatalmas vértócsába; az ijedelem teljesen fölösleges volt! A hirtelen fejfelütés a már majdnem teljesen eltávolodott élet utolsó reflex-megnyilvánulása volt!
(1927–1930 Kittenberger Kálmán)
Ha De Gaulle vereséget szenved, a fasiszta veszély eltávolodik, mert nincs tömegbázisa
(1958 Népszabadság szept. 9.)
Ki tudja, mit gondol most? Lehet, hogy a sejtjeibe ivódott szomorúságok most merülnek el benne teljesen. Eltávolodik tőle a rossz
(1976 Dobos László)
8.
〈vmely hatalomtól〉 függetlenedik, ill. 〈vminek a hatalmából, érdekeltségéből, vonzásköréből stb.〉 kikerül vki v. vmi
[A Német-római Császárság] Itália birtokbavételével mindjobban eltávolodott a német érdekkörből és a rómaiasodás útján igazi világbirodalommá szélesedett, melynek egyházi feje a pápa volt
(1939 Váczy Péter)
minden elemző úgy ítélte meg, hogy a bíróságok függetlensége attól függött, vagy annak a mértékében valósult meg, amennyire eltávolodott a bíróság, az ítélkezés a végrehajtó hatalomtól
(1991 Országgyűlési Napló)
A Yahoo ugyancsak eltávolodott eredeti gazdájától. Ez az Alta-Vistával szoros szimbiózisban élő vállalkozás már tavaly a Microsoft – pontosabban a Microsoft Network – pénzügyi érdekszférájába került
(1998 Figyelő)
A nemzetgazdaság stratégiai ágazatai külföldi tulajdonba kerültek, de ezzel egyúttal a nemzeti gazdaságpolitika érdemi érdekérvényesítési hatásköréből is eltávolodtak
(1998 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások