eltolódik tn ige 12a

1. ’〈vmi(nek a határa)〉 külső erő hatására v. vmely folyamat során addigi helyétől (vmely irányban) elmozdul, eltávolodik, ill. más helyre kerül, áthelyeződik vhova’ ❖ Replni fogok! monda még egyszer [a strucc]; ’s ki-terpesztette szörny szárnyait, ’s úgy tolódott-el a’ fld’ színén, mint a’ vitorlás hajó a’ tenger’ síkján; de csak eggy arasznyira sem hagyta-el a’ fldet (1792 Aszalay János ford.–Lessing C3779, 21) | [a klímaváltozás következtében] a szomszédos flórák összes tagjainak határai szükségképen nem tolódhattak el, mert a növények jó része ezen tekintetben meglehetősen ellenálló és tetemes klimai eltéréseket megbír (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a sík lapu üveglapon áthatoló ferde irányu fénysugár csak annyiban változtatja útját, hogy eltolódik s eredeti irányával párvonalas irányba jut (1896 PallasLex. CD02) | [fogantyúját magunk felé húzva] a závárzat a tus irányában eltolódik (1914 Budapesti Hírlap dec. 30. C4702, 5) | otthonom nyolcezer mérfölddel eltolódott (1970 e. Szőllősy Klára ford.–Greene 9685005, 27) | az ultrahangos felvétel ijesztő képet mutatott. A magzat szíve oldalra el volt tolódva, tüdeje és szíve össze volt zsugorodva (2000 Természet Világa CD50).

1a. (átv is) ’〈tevékenység, érdeklődés stb. (helye, központja)〉 vmely irányban elmozdul, ill. átkerül, áthelyeződik (vhonnan vhova)’ ❖ A közgazdasági súlypont a XV. és XVII. század között Európa déli részeiből északnyugatra tolódott el (1911 Feleky László CD10) | [Amerika felfedezése után] a világkereskedelem a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra tolódott el (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 223) | [Oroszországban] ujabban a művészi képzés [...] eltolódott a „Proletkult”szervezetekbe (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 285) | A magyar beszéd intonálásának egyik legtartósabb és a nyelv minden tagozatára kiterjedő jegye az első szótagi hangsúly. Ha ez alkalmilag eltolódik a szó valamelyik n-edik tagjára, akkor annak jelentős oka van (1975 Balogh Lajos²–Bartók János C5915, 477) | Az elmúlt húsz évben a HBB lényege nem változott, legfeljebb a hangsúlyok tolódtak el egyik vagy másik irányba (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely függőleges v. vízszintes tengelyhez, ill. (közép)ponthoz képest elmozdulva, nem szabályosan helyezkedik el vmi’ ❖ a quarzkristályokon, legyenek az egyes lapok bármilyen aránytalanok, a csúcsok bárhogy is eltolódva, egy dolog még sem változik meg és ez az a szög, melylyel az egyes lapok egymáshoz hajolnak (1897 Budapesti Szemle C7640, 58) | [a gótikus francia székesegyházak] 5 hajós elrendezése körüljáróval, és kápolnakoszorúval ellátott sokszögű, hatalmas szentélye, nyugat felé eltolódó és az épület testéből kevéssé kiugró, de annál tágasabb kereszthajója a templomépítés térproblémáit nagyszerüvé fokozza (1913 RévaiNagyLex. C5704, 64) | A szív a mellkasüregben, fekszik kissé balfelé eltolódva, a két tüdő között (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 220) | a veszprémi kövön a záradék aszimmetrikus helyzetű: a középtengelyhez képest 2–3cm-rel jobbra tolódott el (1976 Tóth Sándor³ CD52) | A hóban ugráló madarak lábnyomai azt mutatják, hogy a jobb és a bal láb nyoma egymás mellett van, vagy egy kicsit el van tolódva egymáshoz képest (2001 Természet Világa CD50).

3. ’〈(fizikai) sajátosság, érték (tekintetében vmi) vmely (fokozati) skálán〉 vmely irányban elmozdul, elcsúszik(, és így megváltozik)’ ❖ Nevezetes dolog, hogy a csősugaraknak, mint nagy sebességgel mozgó fényforrásnak színképe (ami az illető gáz színképének főbb vonalait tartalmazza) a Doppler-féle hatást [...] mutatja, azaz az egyes vonalak rendes helyzetükből az ibolya, ill. vörös felé eltolódva látszanak, aszerint, amint a megfigyelő felé haladnak, ill. attól távolodnak (1912 RévaiNagyLex. C5701, 166) | A Wien-féle minőségi törvény szerint a sugárzó forrás hőmérsékletének emelkedésével a maximális energiájú sugárzás hullámhossza a nagyobb rezgésszámok, ill. kisebb hullámhosszak felé tolódik el (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 141) | [A duda hangkészletéhez igazítva] az egész dal eltolódott a záróhanghoz képest egy hanggal följebb és dúrrá vált (1990 Magyar néprajz CD47) | [a légköri széndioxid csökkenésével] párhuzamosan a savas tenger pH-ja egyre jobban tolódott el a magasabb pH-értékek felé (1995 Természet Világa CD50) | Az áramlás hatására a kamrában levő levegő lengésbe jön, melynek frekvenciája megegyezik a kipufogóban kialakuló nyomáshulláméval, csak fázisban eltolódik ahhoz képest (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈sorrendiségre utaló jel〉 vmihez képest arrébb kerül, elcsúszik’ ❖ Az 1947-es választáson előfordult, hogy egyik-másik párt nem indult valamelyik választókerületben és így a listák számozása megváltozott, eltolódott s a szavazó szándéka ellenére erősítette valamelyik pártot (1949 Szabad Nép máj. 13. C4872, 3) | A Zsolt 150 költeményt foglal magába. A LXX [= Septuaginta, vagyis az Ószövetség Alexandriában készült görög fordítása] ezt a 150-et másképp osztja be, amiért a számozás kissé eltolódik (1995 BibliaiLex. CD1207).

4. ’〈irányát, jellegét, beállítottságát stb. tekintve vmi, vki〉(addigi irányából) vmilyen irányban elmozdul(va fokozatosan megváltozik, más jelleget ölt)’ ❖ a kultura változásával az erkölcsileg magától értetődőnek köre is eltolódik, uj és uj cselekmények kerülnek büntetés alá (1907 Vámbéry Rusztem 9752001, 127) | [az államférfiak] újra meg újra kéntelenek megegyezni egymással valami választójogi platformban, s minden újabb megegyezéssel és platformmal mind jobban eltolódnak balfelé (1917 Ignotus CD10) | Téglagyáraink termelése [...] mindinkább eltolódik a tömör téglaárukról az üreges, lyukas és soklyukú téglaárukra (1959 Antos László 2056024, 4) | [a talajvíz szintjének emelkedése miatt] a talaj levegőtlenebbé válik, a talajban végbemenő mikrobiológiai folyamatok anaerob [= a levegő kizárásával megvalósuló] irányba tolódnak el (1997 Magyarország földje CD05) | a restaurációtól a reformok felé eltolódó centrumpolitika (1998 Ripp Zoltán CD17).

5. ’〈két v. több dolog (aránya, erőviszonya stb.)〉 egymástól egyre inkább eltér, ill. 〈megoszlását, összetételét tekintve vmi〉 az addigi v. az egyensúlyi állapotához képest (vmilyen irányban) megváltozik’ ❖ Szóló azon panaszkodik, hogy Ausztria nem törekszik kellő erélylyel céljai felé és konstatálja, hogy [a gazdaság tekintetében] az erők viszonya Ausztria kárára tolódik el (1905 Pesti Napló febr. 23. C6634, 5) | Ahol az ivararány a természetestől nagyon eltolódik, ahol egy-egy kölyökbikára három jut, az állomány a legrövidebb idő alatt elfajzik (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 20) | [anyagi szempontból] lényegesen eltolódhattak a társadalmi osztályok, mikor a terménygazdálkodás a pénzgazdálkodásba ment át (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | A mesterek és alkalmazottak száma erősen eltolódik, a mesterek száma csökken, az alkalmazottaké növekszik (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | az árak és bérek közti egyensúly erősen eltolódott az utóbbi rovására (1946 Népszava dec. 5. C4836, 1) | a város [ti. Marosvásárhely] etnikai összetétele nem tolódott el a románok javára (2000 Magyar Hírlap CD09) | [a zenekar új lemeze] vérbeli csapatmunka, az élő zene és a mesterien adagolt elektronikus effektek aránya inkább az előző felé tolódott el (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. ’〈esemény, tevékenység stb. (időpontja, határideje)(vmennyivel) későbbi időpontra halasztódik, későbbre kerül, ill. 〈vmely esemény, folyamat stb. (ideje) szokásosan〉 később következik be, később kezdődik el’ ❖ [Az Uránusz] naponta csak 42 ívmásodpercnyi ívet fut be az égen és egymásra következő oppoziciói, melyek alkalmával a Földhöz legközelebb áll és éjfélkor delel, csak 4-5 nappal tolódnak el évenkint (1897 PallasLex. CD02) | [Amundsen] Alaszkából a Spitzbergákra akart juni. A végrehajtás az anyagi és technikai nehézségek miatt 1923-ról 1924., majd 1925-re tolódott el (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 221) | mióta téesz van a faluban, körülbelül egy-másfél órányival eltolódott a fölkelés ideje (1963 Csoóri Sándor 9090026, 115) | a viszontlátás eltolódott október végéig (1972 Várkonyi Nándor 2021054, 1040) | a várakozásokhoz képest eltolódik az idei lengyel elnökválasztás időpontja, s az eseményre csak november második felében kerül sor (1995 Magyar Hírlap CD09) | egyre későbbi életkorba tolódik el a gyermekek vállalása (1996 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

eltolódik tárgyatlan ige 12a
1.
〈vmi(nek a határa) külső erő hatására v. vmely folyamat során addigi helyétől (vmely irányban) elmozdul, eltávolodik, ill. más helyre kerül, áthelyeződik vhova
Replni fogok! monda még egyszer [a strucc]; ’s ki-terpesztette szörny szárnyait, ’s úgy tolódott-el a’ fld’ színén, mint a’ vitorlás hajó a’ tenger’ síkján; de csak eggy arasznyira sem hagyta-el a’ fldet
(1792 Aszalay János ford.Lessing)
[a klímaváltozás következtében] a szomszédos flórák összes tagjainak határai szükségképen nem tolódhattak el, mert a növények jó része ezen tekintetben meglehetősen ellenálló és tetemes klimai eltéréseket megbír
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a sík lapu üveglapon áthatoló ferde irányu fénysugár csak annyiban változtatja útját, hogy eltolódik s eredeti irányával párvonalas irányba jut
(1896 PallasLex.)
[fogantyúját magunk felé húzva] a závárzat a tus irányában eltolódik
(1914 Budapesti Hírlap dec. 30.)
otthonom nyolcezer mérfölddel eltolódott
(1970 e. Szőllősy Klára ford.Greene)
az ultrahangos felvétel ijesztő képet mutatott. A magzat szíve oldalra el volt tolódva, tüdeje és szíve össze volt zsugorodva
(2000 Természet Világa)
1a. (átv is)
〈tevékenység, érdeklődés stb. (helye, központja) vmely irányban elmozdul, ill. átkerül, áthelyeződik (vhonnan vhova)
A közgazdasági súlypont a XV. és XVII. század között Európa déli részeiből északnyugatra tolódott el
(1911 Feleky László)
[Amerika felfedezése után] a világkereskedelem a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra tolódott el
(1928 TolnaiÚjLex.)
[Oroszországban] ujabban a művészi képzés [...] eltolódott a „Proletkult”szervezetekbe
(1928 TolnaiÚjLex.)
A magyar beszéd intonálásának egyik legtartósabb és a nyelv minden tagozatára kiterjedő jegye az első szótagi hangsúly. Ha ez alkalmilag eltolódik a szó valamelyik n-edik tagjára, akkor annak jelentős oka van
(1975 Balogh Lajos²–Bartók János)
Az elmúlt húsz évben a HBBHobo Blues Band lényege nem változott, legfeljebb a hangsúlyok tolódtak el egyik vagy másik irányba
(1998 Magyar Hírlap)
2.
vmely függőleges v. vízszintes tengelyhez, ill. (közép)ponthoz képest elmozdulva, nem szabályosan helyezkedik el vmi
a quarzkristályokon, legyenek az egyes lapok bármilyen aránytalanok, a csúcsok bárhogy is eltolódva, egy dolog még sem változik meg és ez az a szög, melylyel az egyes lapok egymáshoz hajolnak
(1897 Budapesti Szemle)
[a gótikus francia székesegyházak] 5 hajós elrendezése körüljáróval, és kápolnakoszorúval ellátott sokszögű, hatalmas szentélye, nyugat felé eltolódó és az épület testéből kevéssé kiugró, de annál tágasabb kereszthajója a templomépítés térproblémáit nagyszerüvé fokozza
(1913 RévaiNagyLex.)
A szív a mellkasüregben, fekszik kissé balfelé eltolódva, a két tüdő között
(1929 TolnaiÚjLex.)
a veszprémi kövön a záradék aszimmetrikus helyzetű: a középtengelyhez képest 2–3cmcentiméter-rel jobbra tolódott el
(1976 Tóth Sándor³)
A hóban ugráló madarak lábnyomai azt mutatják, hogy a jobb és a bal láb nyoma egymás mellett van, vagy egy kicsit el van tolódva egymáshoz képest
(2001 Természet Világa)
3.
(fizikai) sajátosság, érték (tekintetében vmi) vmely (fokozati) skálán〉 vmely irányban elmozdul, elcsúszik(, és így megváltozik)
Nevezetes dolog, hogy a csősugaraknak, mint nagy sebességgel mozgó fényforrásnak színképe (ami az illető gáz színképének főbb vonalait tartalmazza) a Doppler-féle hatást [...] mutatja, azaz az egyes vonalak rendes helyzetükből az ibolya, ill.illetve vörös felé eltolódva látszanak, aszerint, amint a megfigyelő felé haladnak, ill.illetve attól távolodnak
(1912 RévaiNagyLex.)
A Wien-féle minőségi törvény szerint a sugárzó forrás hőmérsékletének emelkedésével a maximális energiájú sugárzás hullámhossza a nagyobb rezgésszámok, ill.illetve kisebb hullámhosszak felé tolódik el
(1926 TolnaiÚjLex.)
[A duda hangkészletéhez igazítva] az egész dal eltolódott a záróhanghoz képest egy hanggal följebb és dúrrá vált
(1990 Magyar néprajz)
[a légköri széndioxid csökkenésével] párhuzamosan a savas tenger pH-ja egyre jobban tolódott el a magasabb pH-értékek felé
(1995 Természet Világa)
Az áramlás hatására a kamrában levő levegő lengésbe jön, melynek frekvenciája megegyezik a kipufogóban kialakuló nyomáshulláméval, csak fázisban eltolódik ahhoz képest
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
〈sorrendiségre utaló jel〉 vmihez képest arrébb kerül, elcsúszik
Az 1947-es választáson előfordult, hogy egyik-másik párt nem indult valamelyik választókerületben és így a listák számozása megváltozott, eltolódott s a szavazó szándéka ellenére erősítette valamelyik pártot
(1949 Szabad Nép máj. 13.)
A ZsoltA zsoltárok könyve 150 költeményt foglal magába. A LXX [= Septuaginta, vagyis az Ószövetség Alexandriában készült görög fordítása] ezt a 150-et másképp osztja be, amiért a számozás kissé eltolódik
(1995 BibliaiLex.)
4.
〈irányát, jellegét, beállítottságát stb. tekintve vmi, vki〉 (addigi irányából) vmilyen irányban elmozdul(va fokozatosan megváltozik, más jelleget ölt)
a kultura változásával az erkölcsileg magától értetődőnek köre is eltolódik, uj és uj cselekmények kerülnek büntetés alá
(1907 Vámbéry Rusztem)
[az államférfiak] újra meg újra kéntelenek megegyezni egymással valami választójogi platformban, s minden újabb megegyezéssel és platformmal mind jobban eltolódnak balfelé
(1917 Ignotus)
Téglagyáraink termelése [...] mindinkább eltolódik a tömör téglaárukról az üreges, lyukas és soklyukú téglaárukra
(1959 Antos László)
[a talajvíz szintjének emelkedése miatt] a talaj levegőtlenebbé válik, a talajban végbemenő mikrobiológiai folyamatok anaerob [= a levegő kizárásával megvalósuló] irányba tolódnak el
(1997 Magyarország földje)
a restaurációtól a reformok felé eltolódó centrumpolitika
(1998 Ripp Zoltán)
5.
〈két v. több dolog (aránya, erőviszonya stb.) egymástól egyre inkább eltér, ill. 〈megoszlását, összetételét tekintve vmi〉 az addigi v. az egyensúlyi állapotához képest (vmilyen irányban) megváltozik
Szóló azon panaszkodik, hogy Ausztria nem törekszik kellő erélylyel céljai felé és konstatálja, hogy [a gazdaság tekintetében] az erők viszonya Ausztria kárára tolódik el
(1905 Pesti Napló febr. 23.)
Ahol az ivararány a természetestől nagyon eltolódik, ahol egy-egy kölyökbikára három jut, az állomány a legrövidebb idő alatt elfajzik
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
[anyagi szempontból] lényegesen eltolódhattak a társadalmi osztályok, mikor a terménygazdálkodás a pénzgazdálkodásba ment át
(1935 Hóman Bálint munkái)
A mesterek és alkalmazottak száma erősen eltolódik, a mesterek száma csökken, az alkalmazottaké növekszik
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
az árak és bérek közti egyensúly erősen eltolódott az utóbbi rovására
(1946 Népszava dec. 5.)
a város [ti. Marosvásárhely] etnikai összetétele nem tolódott el a románok javára
(2000 Magyar Hírlap)
[a zenekar új lemeze] vérbeli csapatmunka, az élő zene és a mesterien adagolt elektronikus effektek aránya inkább az előző felé tolódott el
(2002 Magyar Hírlap)
6.
〈esemény, tevékenység stb. (időpontja, határideje) (vmennyivel) későbbi időpontra halasztódik, későbbre kerül, ill. 〈vmely esemény, folyamat stb. (ideje) szokásosan〉 később következik be, később kezdődik el
[Az Uránusz] naponta csak 42 ívmásodpercnyi ívet fut be az égen és egymásra következő oppoziciói, melyek alkalmával a Földhöz legközelebb áll és éjfélkor delel, csak 4-5 nappal tolódnak el évenkint
(1897 PallasLex.)
[Amundsen] Alaszkából a Spitzbergákra akart juni. A végrehajtás az anyagi és technikai nehézségek miatt 1923-ról 1924., majd 1925-re tolódott el
(1926 TolnaiÚjLex.)
mióta téesz van a faluban, körülbelül egy-másfél órányival eltolódott a fölkelés ideje
(1963 Csoóri Sándor)
a viszontlátás eltolódott október végéig
(1972 Várkonyi Nándor)
a várakozásokhoz képest eltolódik az idei lengyel elnökválasztás időpontja, s az eseményre csak november második felében kerül sor
(1995 Magyar Hírlap)
egyre későbbi életkorba tolódik el a gyermekek vállalása
(1996 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások