elveszít ts ige 4b4

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmely, a birtokában levő v. rá bízott tárgyról nem tudja vki, hogy hol van, mert vhol elejtette v. ott felejtette, ill. onnan, ahova tette, hiányzik〉’ ❖ [Nagy Sámuel] pénzét Pesten zsebéből véletlenül elveszítette (1817 Döbrentei Gábor C2568, 10) | Csak kezemhez érjen [a negyven arany] ’s a’ vivő ne veszitse-el, kár és piszok nélkül megyen vissza kezedhez (1824 Kazinczy Ferenc C4940, 339) | mikor [a gróf] egyszer a várkerti tóban fürödni készült, gyűrűjét, nehogy a vízben elveszítse, ujjáról lehúzta és a fürdőlugas asztalára tette (1870–1880 Bánfi János 8027001, 64) | [Misi] olyan ügyetlen szamár volt, hogy elveszítette a kalapját (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 35) | a melltűt megtapogattam az anyám nyakában, hogy jól oda van-e erősítve, nem veszítheti el? (1935 Szép Ernő 9665044, 112) | Zamora elveszítette a szemüvegét, és észleléseinek nagy részét szemüveg nélkül végezte (1983 Pető Gábor Pál 1119002, 60).

1a. ’〈vele együtt levő, haladó v. szorosan követett személyt〉 szem elől téveszt vki’ ❖ Csertán Kata mint a macska követte őket … kimeresztett szemmel, hogy a ködben el ne veszítse őket (1886 Rákosi Viktor C3599, 37) | Annyi gyermekkel és annyi földönfutó magyar földművessel vágtak neki a nagy útnak, hogy az akkor még tizenkétéves Guri bácsit elveszítették a hamburgi kikötő nyüzsgő zűrzavarában (1943 Nagy István⁴ 9471001, 130) | Önfeledten szórakoznak a céllövöldében, az elvarázsolt kastélyban, a hullámvasúton, majd bekövetkezik a dráma, a tömegben elveszítik egymást, és a sikertelen keresés után csalódottan, ismét magányosan térnek haza (1998 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈ember v. állat követett utat, irányt stb.〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására rosszul azonosít, eltéveszt’ ❖ magyar pásztor ember’ tájismerete vala szükséges, hogy e’ roppant sikon, mellyen látszólag semmi sem vala, miszerint eligazodhatnék, irányát el ne veszitse (1845 Eötvös József 8126005, 115) | Össze-vissza kószálta, űzte Parzival az irdatlan rengeteget, hol elveszítette Merlin nyomát (1921 Szerb Antal CD10) | Bizonyosan a fa bűvös árnyéka köt ide, hogy elveszítettem az utat és nem találom (1950 Jankovich Ferenc ford.–Rolland 9275031, 96) | [A tatuk] nagy csomókban hajigálják maguk mögé a földet, közben pedig úgy dugják az orrukat a talajba, mintha attól félnének, hogy elveszítik a szagot (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146005, 234) | [a gyakorlatozó] repülő elveszítette a célt, és idő előtt, a pecázók közelében oldotta ki a bombát (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈vminek az összefüggő menetét〉 nem követi, ill. 〈látvány, jelenet stb. vmely részletét〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására nem észleli v. nem fogja fel vki’ ❖ Bordácsi levevé pápaszemét, s a kinyitott okiratba tette, hogy az olvasás fonalát el ne veszítse (1853 Jókai Mór CD18) | Tóth Ede sápadt arca kigyúlt; köhögését elfojtotta, nehogy azalatt valamely szót elveszítsen (1876 Mikszáth Kálmán CD04) | Minden erejét szemébe gyűjti, hogy a találkozás első, váratlan pillanatából egy mozzanatot se veszítsen el emlékezete (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 556) | Csúcs László előadásából a lehetőséghez képest egyetlen mondatot sem veszítettem el (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmely, a tulajdonában, jogában v. hatáskörében levő, hozzá v. illetékességéhez tartozó, ill. részét képező dologról lemondani kényszerül vki, többé nem rendelkezik vele vki, vmi〉’ ❖ [Spanyolország] nem tépettetik úgy széljel, mint Lengyelország 1772. hogy még nevét is elveszítse (1808 Kazinczy Ferenc C2558, 496) | a’ trágya, ha a’ levegő béhatásának kitétetik, a’ kigőzölgés által annál többet veszít el tevő részeiből, mennél jobb volt (1835 Némethy József 8333013, 129) | ne tegyék ki ő felségét és utódait a veszedelemnek, hogy öröködési jogukat Spanyolországra elveszitsék (1861 Szalay László 8419014, 408) | állásukat mindnyájan elveszítették (1893 PallasLex. CD02) | [Az úrbéres törvénykezés] a jobbágyoknak szétosztott földeket nyolc osztályba sorolta s a földesúr az elveszített földek minősége szerint méltányos kárpótlást kapott (1937 Féja Géza 9138001, 32) | az elveszített országrészeket (1944 Németh Andor 9480003, 104) | [ha a munkavállaló] egy forinttal lesz túl a 25 ezer forintos bűvös határon, elveszítheti két gyereke után […] a 6700 forintos nettó családi pótlékát (1995 Országgyűlési Napló CD62) | fél karját elveszítette a háborúban (1999 Új Könyvek CD29).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy szerencsejáték tétjének megtett pénz(összeg)ről, vagyon(tárgy)ról vesztesként a nyertes javára lemondani kényszerül vki〉’ ❖ mivel midőn a veres dámára raktam, mindig önre gondoltam, és igy szépen elveszitém minden pénzemet! (1864 Aszalay József 8020002, 240) | az idegen gavallér egy este barátaival betévedt a római nobilik kaszinójába, ahol becsületszóra százezer lírát veszített el a kártyán (1925 Krúdy Gyula CD54) | Amikor apja kártyán elveszíti minden vagyonát, Lilian arra kényszerül, hogy a kártyaadósság fejében feleségül menjen a jóképű Bill Cutlerhez (1996 Új Könyvek CD29).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely állapottal, tulajdonsággal, képességgel többé nem rendelkezik vki, vmi〉’ ❖ Hogy pedig emberi méltoságokat el-ne veszitsék némelly gondolatokat megtartottanak, mellyeket szüleiktől vettenek és új találmányok által neveltenek (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2516, 26) | Mihelyest a’ [búza] tsirája zöldűlni akar, hogy az erejét el ne veszíttse szárítás által azt megfonnyásztják [!] (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315016, 258) | Egy pillantás a konyhába elegendő arra, hogy az ember napokra elveszítse étvágyát (1884 Hunfalvy János 8191003, 68) | Ugyan, Gyula, nem szabad így elveszítened az önérzetedet (1923 Babits Mihály 9014131, 220) | az alkony lassan elvesziti szineit (1940 Havas Endre 9230037, 53) | Magyarország elveszítette ártatlanságát, amikor a NATO-tagja lett? (2000 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy mérkőzés során játékostól v. csapattól a nála levő labdát az ellenfél megszerzi〉’ ❖ Egy szép magyar támadásban Borbán elveszítette a labdát (1907 Budapesti Hírlap ápr. 3. C4695, 12) | Ez alatt a félóra alatt Dezső még egyszer megmutatta, hogy a futball nagy tanárai közé tartozott. Egy pillanatra sem veszítette el a labdát (1966 Moldova György 9449002, 149) | a támadó csapatnak öt átadáson belül kapura irányuló akciót kell kezdeményeznie, ellenkező esetben elveszíti a labdát (1999 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’〈a jövőben birtokolni v. elnyerni remélt dolgot〉 nem tud megszerezni’ ❖ Inkább tanakodjunk azon, uraim, hogy az ekként elveszítendő szavazatot fényes tromffal üssük helyre (1872–1874 Jókai Mór CD18) | a nácik éppen 1932 őszén, a válság mélypontján veszítettek el 2 millió szavazatot (1982 Berend T. Iván 9049005, 338) | hazai pályán a Békéscsaba ellen 0–2-ről csak egyenlíteni tudott, ezzel első két pontját veszítette el az Újpest (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az európai országok elveszítik azt a hasznot, amelyet az új technológia képes lenne megteremteni számukra (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈annak kif-ére, hogy annak halála, távozása stb. vmely számára fontos személytől, es. állattól megfoszt vkit〉’ ❖ Mint szamárnak vemhe, mely Édes anyját elveszíté, […] Úgy üvölték, úgy rikolték (1830 Vörösmarty Mihály CD01) | Inkább vágatnám le a jobb kezemet, mintsem azt a kutyát elveszítsem (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | Mondja el, hogy felesége Pesten akar maradni, s ő inkább beül egy íróasztal mögé csak azért, mert szerelmes, s nem akarja Évát elveszíteni? (1956 Sándor Iván 2051039, 23) | A huszadik századi magyar irodalom egyik jeles kutatóját veszítettük el Varga Kálmán személyében (1988 Rónay László 2019032, 765).

3a. ’〈személy v. intézmény〉 alkalmazottként, ügyfélként stb. nem tud megtartani vkit’ ❖ Oda vagyunk, Kedves Uram Bátyám, ha Trattnert elveszítjük […]. Nyelvünk és Literatúránk képében instálom Kedves Uram Bátyámat, méltóztassék Trattnert szelíden oktató levél által észre hozni (1816 Szemere Pál C2567, 121) | amely lap nem foglalna állást legalább ilyen kirivó esetek kapcsán a lakásuzsorások ellen, az Budapesten elveszítené olvasóinak és előfizetőinek jókora részét (1909 Népszava aug. 14. C7477, 2) | Elveszítjük még megmaradt szavazóinkat is – sopánkodtak a [francia] jobboldali szocialista vezetők (1950 Szabad Nép júl. 7. C4873, 2) | a bankok elveszítik ügyfeleiket (1995 Figyelő CD2601).

4. ’〈csatát, pert, fogadást, mérkőzést stb.〉 az ellenféllel v. ellenséggel szemben alulmaradva vesztesként fejez be vki’ ❖ A ki az odaitélt esküt le nem teszi, perét elveszíti (1845 Kovách László 8574001, 56) | még 720 lábnyi tért volt bejárandó, a kitüzött határidő alatt, hogy a fogadást el ne veszitse (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [gróf Tisza István] bejelentette a kapitulációt, bejelentette, hogy elveszitettük a háborut (1919 Világ 2115001, 3) | Schleicher január végén kénytelen volt bejelenteni, hogy a vezérkaron belül veszítette el a csatát, s ezért kell távoznia (1962 Magyar Nemzet júl. 4. C4800, 1) | Fried uralkodik magán, izgatottságának semmi külső jele, ha csak az nem, hogy mind a három játszmát elveszíti (1981 Grendel Lajos 1060001, 31) | Csapatom nagyszerűen játszott, még ha 26 ponttal veszítette is el a döntőt (1996 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈ember, es. állat (vmennyi) időt〉 haszontalanul tölt el, ill. hagy elmúlni’ ❖ nagyon kérem, ne veszítsen-el semmi időt haszon nélkül (1821 Kazinczy Ferenc C2570, 416) | a’ pörlekedő fél nem csak kikölti magát, hanem ezenfelül a’ sok járással keléssel, tömérdek jó dolgos időt elveszített (1843 Pesti Hírlap CD61) | az ilyen kirándulások nem járnak semmiféle különös gyönyörüséggel. Először is az ember elveszít másfél napot, néha harmadfelet (1908 Ambrus Zoltán 9006017, 208) | Az izgatott és nagyon ideges Frufru az első pillanatot elveszítette, néhány ló elébe került (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485065, 217) | [ha a fuvarozók] elkerülik az autópályákat, akkor a sebességkorlátozás, a gyakori ellenőrzések miatt veszítik el értékes idejüket, miközben az áru minősége is romolhat (1997 Magyar Hírlap CD09).

6. (rég) ’〈személyt v. csoportot〉 megöl, elpusztít, ill. anyagilag, erkölcsileg v. érzelmileg tönkretesz vki, vmi’ ❖ [a sátán azt forralja,] hogy az Emberi Nemet el-veſzittse (1793 Bessenyei Sándor ford.–Milton 7045002, 13) | Elveszitne, ha lehetne Kanál vizben engem (1840 Erdélyi János² C1629, 110) | a gonosz intrikus maga eszi meg a megmérgezett ételt, amivel az öccsét el akarta veszíteni (1886 Jókai Mór CD18) | A hősnő Zoraya, nemes, forró vérű, emberfölötti mór-asszony, aki szerelmével elveszít egy büszke, nagyon nemes, szép Dont, Enriquezt (1905 Ady Endre 9003012, 71) | Ez a vállalkozás [ti. kocsmák felkeresése] veszitett el örökre (1906 Ambrus Zoltán C0593, 95).

J: elveszejt, elveszt.

Fr: fej².

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. veszt; ÉKsz.; ÚMTsz.

elveszít tárgyas ige 4b4
1.
〈annak kif-ére, hogy vmely, a birtokában levő v. rá bízott tárgyról nem tudja vki, hogy hol van, mert vhol elejtette v. ott felejtette, ill. onnan, ahova tette, hiányzik〉
[Nagy Sámuel] pénzét Pesten zsebéből véletlenül elveszítette
(1817 Döbrentei Gábor)
Csak kezemhez érjen [a negyven arany] ’s a’ vivő ne veszitse-el, kár és piszok nélkül megyen vissza kezedhez
(1824 Kazinczy Ferenc)
mikor [a gróf] egyszer a várkerti tóban fürödni készült, gyűrűjét, nehogy a vízben elveszítse, ujjáról lehúzta és a fürdőlugas asztalára tette
(1870–1880 Bánfi János)
[Misi] olyan ügyetlen szamár volt, hogy elveszítette a kalapját
(1920 Móricz Zsigmond)
a melltűt megtapogattam az anyám nyakában, hogy jól oda van-e erősítve, nem veszítheti el?
(1935 Szép Ernő)
Zamora elveszítette a szemüvegét, és észleléseinek nagy részét szemüveg nélkül végezte
(1983 Pető Gábor Pál)
1a.
〈vele együtt levő, haladó v. szorosan követett személyt〉 szem elől téveszt vki
Csertán Kata mint a macska követte őket … kimeresztett szemmel, hogy a ködben el ne veszítse őket
(1886 Rákosi Viktor)
Annyi gyermekkel és annyi földönfutó magyar földművessel vágtak neki a nagy útnak, hogy az akkor még tizenkétéves Guri bácsit elveszítették a hamburgi kikötő nyüzsgő zűrzavarában
(1943 Nagy István)
Önfeledten szórakoznak a céllövöldében, az elvarázsolt kastélyban, a hullámvasúton, majd bekövetkezik a dráma, a tömegben elveszítik egymást, és a sikertelen keresés után csalódottan, ismét magányosan térnek haza
(1998 Magyar Hírlap)
1b.
〈ember v. állat követett utat, irányt stb.〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására rosszul azonosít, eltéveszt
magyar pásztor ember’ tájismerete vala szükséges, hogy e’ roppant sikon, mellyen látszólag semmi sem vala, miszerint eligazodhatnék, irányát el ne veszitse
(1845 Eötvös József)
Össze-vissza kószálta, űzte Parzival az irdatlan rengeteget, hol elveszítette Merlin nyomát
(1921 Szerb Antal)
Bizonyosan a fa bűvös árnyéka köt ide, hogy elveszítettem az utat és nem találom
(1950 Jankovich Ferenc ford.Rolland)
[A tatuk] nagy csomókban hajigálják maguk mögé a földet, közben pedig úgy dugják az orrukat a talajba, mintha attól félnének, hogy elveszítik a szagot
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
[a gyakorlatozó] repülő elveszítette a célt, és idő előtt, a pecázók közelében oldotta ki a bombát
(1997 Magyar Hírlap)
1c.
〈vminek az összefüggő menetét〉 nem követi, ill. 〈látvány, jelenet stb. vmely részletét〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására nem észleli v. nem fogja fel vki
Bordácsi levevé pápaszemét, s a kinyitott okiratba tette, hogy az olvasás fonalát el ne veszítse
(1853 Jókai Mór)
Tóth Ede sápadt arca kigyúlt; köhögését elfojtotta, nehogy azalatt valamely szót elveszítsen
(1876 Mikszáth Kálmán)
Minden erejét szemébe gyűjti, hogy a találkozás első, váratlan pillanatából egy mozzanatot se veszítsen el emlékezete
(1974 Galgóczi Erzsébet)
Csúcs László előadásából a lehetőséghez képest egyetlen mondatot sem veszítettem el
(1999 Országgyűlési Napló)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmely, a tulajdonában, jogában v. hatáskörében levő, hozzá v. illetékességéhez tartozó, ill. részét képező dologról lemondani kényszerül vki, többé nem rendelkezik vele vki, vmi〉
[Spanyolország] nem tépettetik úgy széljel, mint Lengyelország 1772. hogy még nevét is elveszítse
(1808 Kazinczy Ferenc)
a’ trágya, ha a’ levegő béhatásának kitétetik, a’ kigőzölgés által annál többet veszít el tevő részeiből, mennél jobb volt
(1835 Némethy József)
ne tegyék ki ő felségét és utódait a veszedelemnek, hogy öröködési jogukat Spanyolországra elveszitsék
(1861 Szalay László)
állásukat mindnyájan elveszítették
(1893 PallasLex.)
[Az úrbéres törvénykezés] a jobbágyoknak szétosztott földeket nyolc osztályba sorolta s a földesúr az elveszített földek minősége szerint méltányos kárpótlást kapott
(1937 Féja Géza)
az elveszített országrészeket
(1944 Németh Andor)
[ha a munkavállaló] egy forinttal lesz túl a 25 ezer forintos bűvös határon, elveszítheti két gyereke után […] a 6700 forintos nettó családi pótlékát
(1995 Országgyűlési Napló)
fél karját elveszítette a háborúban
(1999 Új Könyvek)
2a.
〈annak kif-ére, hogy szerencsejáték tétjének megtett pénz(összeg)ről, vagyon(tárgy)ról vesztesként a nyertes javára lemondani kényszerül vki〉
mivel midőn a veres dámára raktam, mindig önre gondoltam, és igy szépen elveszitém minden pénzemet!
(1864 Aszalay József)
az idegen gavallér egy este barátaival betévedt a római nobilik kaszinójába, ahol becsületszóra százezer lírát veszített el a kártyán
(1925 Krúdy Gyula)
Amikor apja kártyán elveszíti minden vagyonát, Lilian arra kényszerül, hogy a kártyaadósság fejében feleségül menjen a jóképű Bill Cutlerhez
(1996 Új Könyvek)
2b.
〈annak kif-ére, hogy vmely állapottal, tulajdonsággal, képességgel többé nem rendelkezik vki, vmi〉
Hogy pedig emberi méltoságokat el-ne veszitsék némelly gondolatokat megtartottanak, mellyeket szüleiktől vettenek és új találmányok által neveltenek
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
Mihelyest a’ [búza] tsirája zöldűlni akar, hogy az erejét el ne veszíttse szárítás által azt megfonnyásztják [!]
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Egy pillantás a konyhába elegendő arra, hogy az ember napokra elveszítse étvágyát
(1884 Hunfalvy János)
Ugyan, Gyula, nem szabad így elveszítened az önérzetedet
(1923 Babits Mihály)
az alkony lassan elvesziti szineit
(1940 Havas Endre)
Magyarország elveszítette ártatlanságát, amikor a NATONorth Atlantic Treaty Organisation ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’-tagja lett?
(2000 Magyar Hírlap)
2c.
〈annak kif-ére, hogy mérkőzés során játékostól v. csapattól a nála levő labdát az ellenfél megszerzi〉
Egy szép magyar támadásban Borbán elveszítette a labdát
(1907 Budapesti Hírlap ápr. 3.)
Ez alatt a félóra alatt Dezső még egyszer megmutatta, hogy a futball nagy tanárai közé tartozott. Egy pillanatra sem veszítette el a labdát
(1966 Moldova György)
a támadó csapatnak öt átadáson belül kapura irányuló akciót kell kezdeményeznie, ellenkező esetben elveszíti a labdát
(1999 Magyar Hírlap)
2d.
〈a jövőben birtokolni v. elnyerni remélt dolgot〉 nem tud megszerezni
Inkább tanakodjunk azon, uraim, hogy az ekként elveszítendő szavazatot fényes tromffal üssük helyre
(1872–1874 Jókai Mór)
a nácik éppen 1932 őszén, a válság mélypontján veszítettek el 2 millió szavazatot
(1982 Berend T. Iván)
hazai pályán a Békéscsaba ellen 0–2-ről csak egyenlíteni tudott, ezzel első két pontját veszítette el az Újpest
(1994 Magyar Hírlap)
Az európai országok elveszítik azt a hasznot, amelyet az új technológia képes lenne megteremteni számukra
(2002 Magyar Hírlap)
3.
〈annak kif-ére, hogy annak halála, távozása stb. vmely számára fontos személytől, es. állattól megfoszt vkit〉
Mint szamárnak vemhe, mely Édes anyját elveszíté, […] Úgy üvölték, úgy rikolték
(1830 Vörösmarty Mihály)
Inkább vágatnám le a jobb kezemet, mintsem azt a kutyát elveszítsem
(1885 Mikszáth Kálmán)
Mondja el, hogy felesége Pesten akar maradni, s ő inkább beül egy íróasztal mögé csak azért, mert szerelmes, s nem akarja Évát elveszíteni?
(1956 Sándor Iván)
A huszadik századi magyar irodalom egyik jeles kutatóját veszítettük el Varga Kálmán személyében
(1988 Rónay László)
3a.
〈személy v. intézmény〉 alkalmazottként, ügyfélként stb. nem tud megtartani vkit
Oda vagyunk, Kedves Uram Bátyám, ha Trattnert elveszítjük […]. Nyelvünk és Literatúránk képében instálom Kedves Uram Bátyámat, méltóztassék Trattnert szelíden oktató levél által észre hozni
(1816 Szemere Pál)
amely lap nem foglalna állást legalább ilyen kirivó esetek kapcsán a lakásuzsorások ellen, az Budapesten elveszítené olvasóinak és előfizetőinek jókora részét
(1909 Népszava aug. 14.)
Elveszítjük még megmaradt szavazóinkat is – sopánkodtak a [francia] jobboldali szocialista vezetők
(1950 Szabad Nép júl. 7.)
a bankok elveszítik ügyfeleiket
(1995 Figyelő)
4.
〈csatát, pert, fogadást, mérkőzést stb.〉 az ellenféllel v. ellenséggel szemben alulmaradva vesztesként fejez be vki
A ki az odaitélt esküt le nem teszi, perét elveszíti
(1845 Kovách László)
még 720 lábnyi tért volt bejárandó, a kitüzött határidő alatt, hogy a fogadást el ne veszitse
(1859 Vasárnapi Újság)
[gróf Tisza István] bejelentette a kapitulációt, bejelentette, hogy elveszitettük a háborut
(1919 Világ)
Schleicher január végén kénytelen volt bejelenteni, hogy a vezérkaron belül veszítette el a csatát, s ezért kell távoznia
(1962 Magyar Nemzet júl. 4.)
Fried uralkodik magán, izgatottságának semmi külső jele, ha csak az nem, hogy mind a három játszmát elveszíti
(1981 Grendel Lajos)
Csapatom nagyszerűen játszott, még ha 26 ponttal veszítette is el a döntőt
(1996 Magyar Hírlap)
5.
〈ember, es. állat (vmennyi) időt〉 haszontalanul tölt el, ill. hagy elmúlni
nagyon kérem, ne veszítsen-el semmi időt haszon nélkül
(1821 Kazinczy Ferenc)
a’ pörlekedő fél nem csak kikölti magát, hanem ezenfelül a’ sok járással keléssel, tömérdek jó dolgos időt elveszített
(1843 Pesti Hírlap)
az ilyen kirándulások nem járnak semmiféle különös gyönyörüséggel. Először is az ember elveszít másfél napot, néha harmadfelet
(1908 Ambrus Zoltán)
Az izgatott és nagyon ideges Frufru az első pillanatot elveszítette, néhány ló elébe került
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
[ha a fuvarozók] elkerülik az autópályákat, akkor a sebességkorlátozás, a gyakori ellenőrzések miatt veszítik el értékes idejüket, miközben az áru minősége is romolhat
(1997 Magyar Hírlap)
6. (rég)
〈személyt v. csoportot〉 megöl, elpusztít, ill. anyagilag, erkölcsileg v. érzelmileg tönkretesz vki, vmi
[a sátán azt forralja,] hogy az Emberi Nemet el-veſzittse
(1793 Bessenyei Sándor ford.Milton)
Elveszitne, ha lehetne Kanál vizben engem
(1840 Erdélyi János²)
a gonosz intrikus maga eszi meg a megmérgezett ételt, amivel az öccsét el akarta veszíteni
(1886 Jókai Mór)
A hősnő Zoraya, nemes, forró vérű, emberfölötti mór-asszony, aki szerelmével elveszít egy büszke, nagyon nemes, szép Dont, Enriquezt
(1905 Ady Endre)
Ez a vállalkozás [ti. kocsmák felkeresése] veszitett el örökre
(1906 Ambrus Zoltán)
Fr: fej²
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. veszt; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások