elvetődik tn ige 12c

1. (átv is) ’〈ember(ek), állat(ok csoportja)〉 véletlenül v. szándéka ellenére elkerül vhonnan, vhova’ ❖ [mondd meg leányomnak,] hogy tle meſzſze el vetdvén mi iſzonyú fájdalmakat ſzenvedek (1786 Révai Miklós C1663, 211) | [a vadászsólyom] hazája földünk északi része; nagy ritkán Németországba is elvetődik (1897 PallasLex. CD02) | [az] alán törzsek szoros kapcsolatba kerültek nemcsak a hunokkal, de, mint ismeretes, egy csoportjuk a későbbi időkben Magyarországra is elvetődött (1949 Magyar Nyelvőr ford. C6001, 214) | Olyasféleképp érezhette magát ezekben az első napokban, mint egy fiatal parasztlány, ki először vetődik el falujából a nagyvárosba (1955 Déry Tibor 2051030, 8) | A Világhálón kalandozva az ember könnyen elvetődhet a www.activemedia.com címre (1998 Magyar Hírlap CD09) | [Lóránt Mihály] kalandvágyó ifjúként [...] elvetődött az orosz–grúz határvidékre (2009 Csaplár Vilmos 3073001, 13).

1a. ’előre nem tervezett módon v. váratlanul elmegy, ellátogat vhova, vkihez’ ❖ az öregek is el-elvetődnek a’ magyar templomba (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Teodóra] atyjának volt egynéhány arisztokrata barátja, a kik el-elvetődtek hozzájuk látogatóba (1910 Budapesti Hírlap ápr. 13. C4698, 21) | Szerdán elvetődtem egy színdarab főpróbájára, csak az unalom vitt oda, hiszen bírálatot úgysem írhattam a betiltott lapba (1938 Hevesi András 9246002, 162) | [A magyar anglisták] egy-egy nemzetközi konferenciára nagy ritkán már elvetődtek (1990 Dávidházi Péter 2004012, 478).

1b. ’〈tárgy〉 vmely természeti erő v. vki(k) révén véletlenszerűen kerül vhova’ ❖ A’ gyáralapitó egylet egy aláiró íve ide is elvetődött valamikép az áldozatokra nem igen késznek ismert megyénkbe (1845 Életképek C0102, 221) | a római érmek mint forgalomban levő pénzek, oly helyekre is elvetődtek, hol római telephely nem volt (1871 Orbán Balázs CD22) | [a mangrove fáról lehullott, dagály által elsodort magva] messzebb elvetődik, de végül, ahol megfeneklik, ugyanúgy, mint az apálykor lehulló, csírázik mingyárt helyben (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 182) | egy Magyarországra elvetődött cseh eredetű héber kéziratban [...] gyakori kitétel a következő (1974 Scheiber Sándor 9588004, 176).

1c. (rég) ’így elhányódik, elkallódik vmi’ ❖ engedd-meg, hogy halálod után láthassák Pandektáimban (így nevezem én Excerptáimat, Jegyzéseimet ’s holmimet, a’ mi külömben el fogna vetődni) azok, a’ kik az illy tetteket becsülni tudják (1815 Kazinczy Ferenc C2565, 368) | a’ királyi törvényszék azonban Shaw urnak ama’ mentségére, hogy az esküttek névjegyzéke nála elvetődött (?), ’s ekkép történt, hogy számos név kihagyatott, – a’ vádlottak kifogását jan. 12-kén félrevetette (1844 Pesti Hírlap CD61).

1d. (kissé rég) ’〈hír〉 véletlenszerűen terjedve elér, eljut vhonnan, vhova v. vkihez’ ❖ Ifju hadnagy, huszár hadnagy Csehországban tépelődik, Ha honából néha hozzá Egy-egy uj hir elvetődik (1868 Vasárnapi Újság C7382, 62) | Országos eseményről, minő a boldvamelléki monostor elhamvadása lehetett, az ország bármily zugába, Deákiba is elvetődhetett a hír (1895 Széchy Károly C0212, 18) | Mindarra, ami a „nagy világ”-ból remeteségébe elvetődik, [Juhász Gyula] a „reménytelenség szigetének hajótöröttje”-ként felel egy-egy „néma jajszó”-val (1935 Rédey Tivadar CD10).

1e. (kissé rég, átv is) ’〈fény, tekintet〉 elhatol (vhonnan,) vhova v. vmeddig’ ❖ Ott a kert sarkánál pedig, hova a szomszédok szeme el nem vetődheték, – volt egy nagy diófa (1851 Vas Gereben C4386, 39) | [a lángoló épületekből,] mint valami irtóztató, reflexiós lámpából elvetődött a fény egész városrészekre (1888 Budapesti Hírlap júl. 5. C4735, 3) | [Zrínyi] ragyogó lángírásának fénye a Muraközrül, Magyarországból, a Lipót király nagy birodalmából elvetődött egész Európába, sőt el messze világrészekbe! (1902 Széchy Károly CD55) | A nap sütött kint, megszűrt, bágyadt világosság idáig elvetődött (1938 Dallos Sándor 9098002, 169).

2. ’nagy lendülettel (elrugaszkodva) vetődik (vhova), ill. teljes hosszában elesik, elterül vki’ ❖ A játék abból áll, hogy több fiú kitárt karokkal sorakozik, s kiki szomszédjának kezét megmarkolja. [...] A jobbszárnyon levő fiú a legnagyobb körben a leggyorsabban fut, minek természetes következménye, mikor szomszédja megáll [...], sőt néha el is ereszti, messze elvetődik és bukdácsolva elesik (1892 Magyar Nyelvőr C0359, 96) | A 12-ik percben Kruczler szép leadását Farkas az elvetődő kapus hasa alatt a hálóba guritja (1923 Nemzeti Sport jún. 18. C7148, 3) | [a férfi] meglátta az összeroskadt asszonyt elvetődve az ágyon (1933 Dallos Sándor CD10) | Leandro príma keresztpasszát Rudolf elvetődve, bravúros mozdulattal a jobb sarokba küldte (2009 Népszabadság nov. 5. C7857, 16).

3. (Föld) ’〈kőzettest〉 két, korábban összefüggő része természeti erők hatására létrejövő töréssík mentén egymáshoz viszonyítva elmozdul, eltolódik’ ❖ Nagyágon igen ritka eset [a telérelvetődés], és a hol elő is fordul, soha két telér között nem jött létre, hanem mindig csak úgy, hogy az elvetődő hasadék merő lap vagy agyagos hasadék (1885 Inkey Béla C7909, 7) | Gneiszból és kristályos palákból álló talpazaton lépcsősen elvetődve, vízszintesen homok- és mészkőképződmények fekszenek (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 20) | A táj tektonikai arculatára jellemzőek a törésekkel szabdalt és egymás mellett elvetődött rögök (1995 Természet Világa CD50).

4. (kissé rég) ’〈mediopasszív jelentésben az elvet ige szenvedő származéka helyett〉’ ❖ 1170. ölbe bizonyos (Machina) ſzerſzám által három-negyed közönséges Rozſot akartam vetni: azonban egymér ’s negyed vetödött-el, mivel a’ ſzerſzámból igen rendetlenül folyt – ki a’ mag (1792 Szabó József¹ 7299001, 23) | a’ nyüstös fonalak között el-vetdött bél-fonál bordával veretik a’ többi váſzonhoz (1793 Dugonics András C1457, 189) | Minden magnak két hegyi van, mellyek közül, mikor elvetődik, az eggyik lefelé megy a’ földbe, és győkérré leſz, a’ másik pedig a’ földböl kifelé jön, és ſzárat, indát, vagy tör’sököt formál (1803 Fábián József 7101031, 208) | [a hajósok] mihelyt az idő kiderűl, meg tudják határozni, mellyik részén légyenek a Főld golyóbissának, mennyire vetődtek el útjokból (1828 Fazekas Mihály C1701, 67) | A kocka elvetődött (1903 Gárdonyi Géza C1825, 109) | Három órától nyolc óráig hömpölygött a vita, javaslatok garmadája vetődött fel és vetődött el (1923 Pesti Hírlap aug. 11. C5671, 7).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elvetődhetett, ~

elvetődik tárgyatlan ige 12c
1. (átv is)
〈ember(ek), állat(ok csoportja) véletlenül v. szándéka ellenére elkerül vhonnan, vhova
[mondd meg leányomnak,] hogy tle meſzſze el vetdvén mi iſzonyú fájdalmakat ſzenvedek
(1786 Révai Miklós)
[a vadászsólyom] hazája földünk északi része; nagy ritkán Németországba is elvetődik
(1897 PallasLex.)
[az] alán törzsek szoros kapcsolatba kerültek nemcsak a hunokkal, de, mint ismeretes, egy csoportjuk a későbbi időkben Magyarországra is elvetődött
(1949 Magyar Nyelvőr ford.)
Olyasféleképp érezhette magát ezekben az első napokban, mint egy fiatal parasztlány, ki először vetődik el falujából a nagyvárosba
(1955 Déry Tibor)
A Világhálón kalandozva az ember könnyen elvetődhet a www.activemedia.com címre
(1998 Magyar Hírlap)
[Lóránt Mihály] kalandvágyó ifjúként [...] elvetődött az orosz–grúz határvidékre
(2009 Csaplár Vilmos)
1a.
előre nem tervezett módon v. váratlanul elmegy, ellátogat vhova, vkihez
az öregek is el-elvetődnek a’ magyar templomba
(1841 Pesti Hírlap)
[Teodóra] atyjának volt egynéhány arisztokrata barátja, a kik el-elvetődtek hozzájuk látogatóba
(1910 Budapesti Hírlap ápr. 13.)
Szerdán elvetődtem egy színdarab főpróbájára, csak az unalom vitt oda, hiszen bírálatot úgysem írhattam a betiltott lapba
(1938 Hevesi András)
[A magyar anglisták] egy-egy nemzetközi konferenciára nagy ritkán már elvetődtek
(1990 Dávidházi Péter)
1b.
〈tárgy〉 vmely természeti erő v. vki(k) révén véletlenszerűen kerül vhova
A’ gyáralapitó egylet egy aláiró íve ide is elvetődött valamikép az áldozatokra nem igen késznek ismert megyénkbe
(1845 Életképek)
a római érmek mint forgalomban levő pénzek, oly helyekre is elvetődtek, hol római telephely nem volt
(1871 Orbán Balázs)
[a mangrove fáról lehullott, dagály által elsodort magva] messzebb elvetődik, de végül, ahol megfeneklik, ugyanúgy, mint az apálykor lehulló, csírázik mingyárt helyben
(1928 TolnaiÚjLex.)
egy Magyarországra elvetődött cseh eredetű héber kéziratban [...] gyakori kitétel a következő
(1974 Scheiber Sándor)
1c. (rég)
így elhányódik, elkallódik vmi
engedd-meg, hogy halálod után láthassák Pandektáimban (így nevezem én Excerptáimat, Jegyzéseimet ’s holmimet, a’ mi külömben el fogna vetődni) azok, a’ kik az illy tetteket becsülni tudják
(1815 Kazinczy Ferenc)
a’ királyi törvényszék azonban Shaw urnak ama’ mentségére, hogy az esküttek névjegyzéke nála elvetődött (?), ’s ekkép történt, hogy számos név kihagyatott, – a’ vádlottak kifogását jan. 12-kén félrevetette
(1844 Pesti Hírlap)
1d. (kissé rég)
〈hír〉 véletlenszerűen terjedve elér, eljut vhonnan, vhova v. vkihez
Ifju hadnagy, huszár hadnagy Csehországban tépelődik, Ha honából néha hozzá Egy-egy uj hir elvetődik
(1868 Vasárnapi Újság)
Országos eseményről, minő a boldvamelléki monostor elhamvadása lehetett, az ország bármily zugába, Deákiba is elvetődhetett a hír
(1895 Széchy Károly)
Mindarra, ami a „nagy világ”-ból remeteségébe elvetődik, [Juhász Gyula] a „reménytelenség szigetének hajótöröttje”-ként felel egy-egy „néma jajszó”-val
(1935 Rédey Tivadar)
1e. (kissé rég, átv is)
〈fény, tekintet〉 elhatol (vhonnan,) vhova v. vmeddig
Ott a kert sarkánál pedig, hova a szomszédok szeme el nem vetődheték, – volt egy nagy diófa
(1851 Vas Gereben)
[a lángoló épületekből,] mint valami irtóztató, reflexiós lámpából elvetődött a fény egész városrészekre
(1888 Budapesti Hírlap júl. 5.)
[Zrínyi] ragyogó lángírásának fénye a Muraközrül, Magyarországból, a Lipót király nagy birodalmából elvetődött egész Európába, sőt el messze világrészekbe!
(1902 Széchy Károly)
A nap sütött kint, megszűrt, bágyadt világosság idáig elvetődött
(1938 Dallos Sándor)
2.
nagy lendülettel (elrugaszkodva) vetődik (vhova), ill. teljes hosszában elesik, elterül vki
A játék abból áll, hogy több fiú kitárt karokkal sorakozik, s kiki szomszédjának kezét megmarkolja. [...] A jobbszárnyon levő fiú a legnagyobb körben a leggyorsabban fut, minek természetes következménye, mikor szomszédja megáll [...], sőt néha el is ereszti, messze elvetődik és bukdácsolva elesik
(1892 Magyar Nyelvőr)
A 12-ik percben Kruczler szép leadását Farkas az elvetődő kapus hasa alatt a hálóba guritja
(1923 Nemzeti Sport jún. 18.)
[a férfi] meglátta az összeroskadt asszonyt elvetődve az ágyon
(1933 Dallos Sándor)
Leandro príma keresztpasszát Rudolf elvetődve, bravúros mozdulattal a jobb sarokba küldte
(2009 Népszabadság nov. 5.)
3. (Föld)
〈kőzettest〉 két, korábban összefüggő része természeti erők hatására létrejövő töréssík mentén egymáshoz viszonyítva elmozdul, eltolódik
Nagyágon igen ritka eset [a telérelvetődés], és a hol elő is fordul, soha két telér között nem jött létre, hanem mindig csak úgy, hogy az elvetődő hasadék merő lap vagy agyagos hasadék
(1885 Inkey Béla)
Gneiszból és kristályos palákból álló talpazaton lépcsősen elvetődve, vízszintesen homok- és mészkőképződmények fekszenek
(1926 TolnaiÚjLex.)
A táj tektonikai arculatára jellemzőek a törésekkel szabdalt és egymás mellett elvetődött rögök
(1995 Természet Világa)
4. (kissé rég)
〈mediopasszív jelentésben az elvet ige szenvedő származéka helyett〉
1170. ölbe bizonyos (Machina) ſzerſzám által három-negyed közönséges Rozſot akartam vetni: azonban egymér ’s negyed vetödött-el, mivel a’ ſzerſzámból igen rendetlenül folyt – ki a’ mag
(1792 Szabó József¹)
a’ nyüstös fonalak között el-vetdött bél-fonál bordával veretik a’ többi váſzonhoz
(1793 Dugonics András)
Minden magnak két hegyi van, mellyek közül, mikor elvetődik, az eggyik lefelé megy a’ földbe, és győkérré leſz, a’ másik pedig a’ földböl kifelé jön, és ſzárat, indát, vagy tör’sököt formál
(1803 Fábián József)
[a hajósok] mihelyt az idő kiderűl, meg tudják határozni, mellyik részén légyenek a Főld golyóbissának, mennyire vetődtek el útjokból
(1828 Fazekas Mihály)
A kocka elvetődött
(1903 Gárdonyi Géza)
Három órától nyolc óráig hömpölygött a vita, javaslatok garmadája vetődött fel és vetődött el
(1923 Pesti Hírlap aug. 11.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elvetődhetett, ~

Beállítások