éretlenség fn 3B8

1. (birtokszóként is) ’növényi termés éretlen állapota, volta, ill. ritk. éretlen növényi termés’ ❖ [az együtt szüretelt fehér és nem beérett vörös szőlőt] farostélyokon, a’ fürtökrül le kellene szedni, mert azokkal összevegyülten még fanyarabb és savanyúbb lenne a’ bor, mint az éretlenség miatt különben is leend (1837 Társalkodó C7974, 324) | Éretlen gyümölcstől rontottad el a gyomrodat, tehát a szemedet gyógyitom, hogy meglásd a gyümölcs éretlenségét (1886 Budapesti Hírlap jan. 24. C4733, 3) | [Ferkó] kiment a dinnyeföldre, hogy kiválogassa a vérbélü érett görögdinnyét a tökké csenevészedett éretlenség közül (1897 Bársony István C0837, 56) | [a kukorica] éretlenségét elárulta, hogy a csöveken a szemek fénytelenek, a rendesnél halványabbak és soványabbak voltak (1956 Szabad Nép márc. 27. C4878, 2).

1a. ’az a tulajdonság, hogy vmely készítmény, szerves anyag nem (kellően) érett, fogyasztásra, felhasználásra kevésbé alkalmas’ ❖ [a feldolgozott dohányok közül] ditsértetik a’ melly nem ſzáraz, nem ſovány, nem zöld vagy fekete (mellyek közül ez meg-rothadáſt, amaz éretlenséget jelentene) nem-is igen új, nem-is igen régi (1791 Mátyus István C3071, 577) | A túl alacsony enzimaktivitású méz vagy éretlenségre, vagy hamisítottságra, helytelen tárolásra, esetleg túlhevítésre utal (1998 Népszabadság szept. 17. C7848, 29).

1b. (birtokszóként) ’vmely kóros elváltozás kellően ki nem fejlődött volta’ ❖ a hályog éretlensége az előbb említett körülményeknél fogva nem képez akadályt az egyszerű extractio [= hályogműtét] végrehajtására (1893 Orvosi Hetilap C8143, 32) | nem egyértelmű, hogy valójában a tok megrepedése vagy a daganat éretlensége jelenti a kedvezőtlenebb kimenetelt (1993 Orvosi Hetilap C8239, 2078).

2. (birtokszóként is) ’az a tulajdonság, hogy vmely ember(i magzat) v. állat (szerve, része stb.) biológiailag (ki)fejletlen, éretlen, ill. vkinek, vminek ilyen állapota, volta’ ❖ ne kívánnyon többet a’ gyermek lelkétl, mint a’ mennyit az a’ testnek éretlensége miatt képes tenni (1796 Kiss József¹ C2700, 84) | Mi az elvetélésnél a tehenet főleg veszélyezteti, az […] hogy a lepény nem akar teljesen elmenni, mivelhogy éretlensége miatt, a nádra [= anyaméh] belső falától el nem vállhat (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045006, 25) | a pubertás-mirigy megvan nemcsak a nemi érettség ideje alatt, hanem fiatal- és öregkorban is, de e korban még, ill. már nem működik. A három életkor tehát nyilván a mirigy éretlenségével, érésével és elsorvadásával áll összefüggésben (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 192) | a szülés a magzat éretlensége miatt nem indítható meg (1966 Orvosi Hetilap C8212, 366) | Az effajta anatómiai „éretlenség” egyébként sok mai, divatos [kutya]fajtára nagyon is jellemző (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | a fiatal csecsemők immunrendszerének viszonylagos éretlensége (1998 Tények könyve CD37).

2a. (birtokszóként) ’énekhang még nem kialakult, ill. képzetlen volta’ ❖ [Fehérvári] a hangjának némi éretlenségét levonva mint mindig ügyekezett (1858 Budapesti Hírlap ápr. 17. C7816, 3) | [az orosz kórus előadta] a „Felszáll imám az égig” cimű gyermekkart, melyben a gyermekhang tisztaságát hallottuk csak, annak éretlensége nélkül (1890 Fővárosi Lapok C0159, 295) | Kitűnő színészi képessége ellensúlyozta hangmatériájának éretlenségét (1985 Népszava júl. 3. C7450, 6).

3. (birtokszóként is) ’az a tulajdonság, hogy vmely személy gondolkodása, lelki működése stb. éretlen(, és emiatt vmire alkalmatlan), ill. vkinek, vminek ilyen állapota, volta’ ❖ Ezt a’ Vármegyét fényes Nemesség lakja, ’s benne találtatik sok jó fő, sok tanúlást szerető ember, kívált az ifjabbak között; de eggy bizonyos éretlenség tónusa, valamelly gyermeki petulantzia [= csintalanság] lepte-el még a’ jobb főket is (1804 Kazinczy Ferenc C2556, 235) | [a fecsegés] igen csunya hiba a felnőtt férfiúnál, s a szellemi és erkölcsi éretlenségnek jele (1864 Peregriny Elek 8360029, 94) | Nincsen benne [ti. a hitetlenséggel, istentagadással való kérkedésben] semmi férfias, mert veszedelem nélkül való s mert azonfelül az illető lelkének, elméjének éretlenségét is bizonyitja (1909 Az Újság aug. 31. C5351, 11) | A pszichés éretlenség következménye lesz a biológiai érési folyamat gátlása (1982 Lux Elvira 1099004, 241) | Az iskolára való éretlenségnek több oka lehet (1998 Népszava márc. 12. C5829, 6) | Vannak, akik személyiségük éretlensége ellenére is bejutnak az egyetemre (2004 Népszabadság szept. 23. C7852, 17).

3a. (birtokszóként is) ’az a tulajdonság, hogy vmely csoport, közösség a társadalmi, politikai ügyek megítélésében, kezelésében stb. kevéssé érett, ill. vmely csoportnak, közösségnek ilyen volta’ ❖ az úrbéri V-ik s VIII-ik czikkelyek szomorú kimenetelére éppen a népnek e szabadabb létre éretlensége szolgált ürügyül (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a munkásokról feltett stereotyp politikai éretlenség (1893 Népszava jún. 2. C7879, 1) | bizonysága a magyar polgári osztály éretlenségének és visszamaradottságának (1906 Népszava szept. 8. C7474, 3) | az orosz nép demokráciára való éretlenségével mit sem törődve (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. (ilyen személyre v. csoportra jellemző) szellemi, lelki, erkölcsi stb. tekintetben éretlen(, meggondolatlan) cselekvés, viselkedés stb.’ ❖ kicsinységekben ’s haszontalanságokban akarni magamat megkülömböztetnem, vagy kevélység, vagy a’ legszelídebb nevezettel is, csak éretlenség (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 225) | az udvarnokokra, vagy bármi néven nevezendő illyféle bábokra 170–200,000 font sterlinget elfecsérleni – éretlenség (1842 Pesti Hírlap CD61) | Szavamat adom rá, hogy semmi éretlenséget nem szándékozom elkövetni (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | hogy’ lehet embernyi embernek ilyen éretlenségeket beszélni s átkozódni! (1918 Budapesti Szemle C7710, 111) | Ökörködéssel, idétlenkedéssel, éretlenségekkel [töltik az időt] (2010 Népszava júl. 29. C7473, 6).

4. (birtokszóként is) ’az a tulajdonság, hogy vmely gondolat, állítás stb. kiforratlan, éretlen, ill. vminek ilyen állapota, volta’ ❖ ez a’ tudósítás semmi malitiat nem mutat, hanem tsak éretlenséget (1811 Kis János¹ C2562, 20) | hiszem, és szabályul is veszem a gróf ellenében magamnak, hogy éretlen és tapintatlan állításainak (ha, s a mennyiben előfordulnak) éretlenségét, s tapintatlanságát kimutathatandom a nélkül, hogy az ügyvitát a személyre átvigyem (1843 Kossuth Lajos CD32) | a pajkos könnyűvérűség, a szemtelenség, a gimnazista-ábrándok éretlensége –, minden [Tilly Wedekindnek] az egyéniségéből fakad (1910 Nádai Pál CD10) | az események az érdekegyeztetés éretlenségét mutatják (1994 Magyar Nemzet febr. 15. C8369, 4).

4a. (ritk) ’kiforratlan, éretlen gondolat, állítás stb.’ ❖ Az ifjú költészet bája, az első, magával ragadó lendület, a fiatalos zene, mely minden éretlenségért és bizonytalanságért kárpótol, hiányzik [Friss Endre] pályafutásából (1937 Vas István CD10) | ezt nem így kellett volna megírni, ez itt csacsiság, ez meg éretlenség, máshol lapos, érdektelen, dögunalmas (1962 Veres Péter 9771014, 13).

5. (birtokszóként is) ’az a tulajdonság, hogy vmely társadalmi, gazdasági jelenség, rendszer stb. kialakulatlan, fejletlen(, és így vmire alkalmatlan, nem megfelelő), ill. vminek ilyen volta, állapota’ ❖ politikai eljárásunk éretlensége miatt (1847 Széchenyi István CD1501) | Teljes gazdasági éretlenségre vall, hogy egy szük működési területre szoritott, immanens gazdasági társulat politikai véleményeknek ad kifejezést (1910 Pesti Hírlap márc. 6. C5658, 37) | a romániai demokrácia „éretlenségéből” fakadó hibák (1990 Magyar Nemzet máj. 22. C8365, 1) | [az európai uniós] integrációra való éretlenség (1995 Figyelő CD2601) | [Thomas Kuhn szerint] vannak olyan diszciplínák, amelyek nem alakítottak ki első paradigmát, és ezért megrekedtek a tudományos módszerekre, az alapvető hipotézisekre, a tudományág alapkérdéseire vonatkozó nézetek pluralizmusának állapotában. Kuhn szerint ez az éretlenség jellemzi a társadalomtudományokat, vagy legalábbis azok döntő többségét (2006 Magyar Nyelv C7186, 432).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

éretlenség főnév 3B8
1. (birtokszóként is)
növényi termés éretlen állapota, volta, ill. ritk. éretlen növényi termés
[az együtt szüretelt fehér és nem beérett vörös szőlőt] farostélyokon, a’ fürtökrül le kellene szedni, mert azokkal összevegyülten még fanyarabb és savanyúbb lenne a’ bor, mint az éretlenség miatt különben is leend
(1837 Társalkodó)
Éretlen gyümölcstől rontottad el a gyomrodat, tehát a szemedet gyógyitom, hogy meglásd a gyümölcs éretlenségét
(1886 Budapesti Hírlap jan. 24.)
[Ferkó] kiment a dinnyeföldre, hogy kiválogassa a vérbélü érett görögdinnyét a tökké csenevészedett éretlenség közül
(1897 Bársony István)
[a kukorica] éretlenségét elárulta, hogy a csöveken a szemek fénytelenek, a rendesnél halványabbak és soványabbak voltak
(1956 Szabad Nép márc. 27.)
1a.
az a tulajdonság, hogy vmely készítmény, szerves anyag nem (kellően) érett, fogyasztásra, felhasználásra kevésbé alkalmas
[a feldolgozott dohányok közül] ditsértetik a’ melly nem ſzáraz, nem ſovány, nem zöld vagy fekete (mellyek közül ez meg-rothadáſt, amaz éretlenséget jelentene) nem-is igen új, nem-is igen régi
(1791 Mátyus István)
A túl alacsony enzimaktivitású méz vagy éretlenségre, vagy hamisítottságra, helytelen tárolásra, esetleg túlhevítésre utal
(1998 Népszabadság szept. 17.)
1b. (birtokszóként)
vmely kóros elváltozás kellően ki nem fejlődött volta
a hályog éretlensége az előbb említett körülményeknél fogva nem képez akadályt az egyszerű extractio [= hályogműtét] végrehajtására
(1893 Orvosi Hetilap)
nem egyértelmű, hogy valójában a tok megrepedése vagy a daganat éretlensége jelenti a kedvezőtlenebb kimenetelt
(1993 Orvosi Hetilap)
2. (birtokszóként is)
az a tulajdonság, hogy vmely ember(i magzat) v. állat (szerve, része stb.) biológiailag (ki)fejletlen, éretlen, ill. vkinek, vminek ilyen állapota, volta
ne kívánnyon többet a’ gyermek lelkétl, mint a’ mennyit az a’ testnek éretlensége miatt képes tenni
(1796 Kiss József¹)
Mi az elvetélésnél a tehenet főleg veszélyezteti, az […] hogy a lepény nem akar teljesen elmenni, mivelhogy éretlensége miatt, a nádra [= anyaméh] belső falától el nem vállhat
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
a pubertás-mirigy megvan nemcsak a nemi érettség ideje alatt, hanem fiatal- és öregkorban is, de e korban még, ill.illetve már nem működik. A három életkor tehát nyilván a mirigy éretlenségével, érésével és elsorvadásával áll összefüggésben
(1933 TolnaiÚjLex.)
a szülés a magzat éretlensége miatt nem indítható meg
(1966 Orvosi Hetilap)
Az effajta anatómiai „éretlenség” egyébként sok mai, divatos [kutya]fajtára nagyon is jellemző
(1993 Sárkány Pál et al.)
a fiatal csecsemők immunrendszerének viszonylagos éretlensége
(1998 Tények könyve)
2a. (birtokszóként)
énekhang még nem kialakult, ill. képzetlen volta
[Fehérvári] a hangjának némi éretlenségét levonva mint mindig ügyekezett
(1858 Budapesti Hírlap ápr. 17.)
[az orosz kórus előadta] a „Felszáll imám az égig” cimű gyermekkart, melyben a gyermekhang tisztaságát hallottuk csak, annak éretlensége nélkül
(1890 Fővárosi Lapok)
Kitűnő színészi képessége ellensúlyozta hangmatériájának éretlenségét
(1985 Népszava júl. 3.)
3. (birtokszóként is)
az a tulajdonság, hogy vmely személy gondolkodása, lelki működése stb. éretlen(, és emiatt vmire alkalmatlan), ill. vkinek, vminek ilyen állapota, volta
Ezt a’ Vármegyét fényes Nemesség lakja, ’s benne találtatik sok jó fő, sok tanúlást szerető ember, kívált az ifjabbak között; de eggy bizonyos éretlenség tónusa, valamelly gyermeki petulantzia [= csintalanság] lepte-el még a’ jobb főket is
(1804 Kazinczy Ferenc)
[a fecsegés] igen csunya hiba a felnőtt férfiúnál, s a szellemi és erkölcsi éretlenségnek jele
(1864 Peregriny Elek)
Nincsen benne [ti. a hitetlenséggel, istentagadással való kérkedésben] semmi férfias, mert veszedelem nélkül való s mert azonfelül az illető lelkének, elméjének éretlenségét is bizonyitja
(1909 Az Újság aug. 31.)
A pszichés éretlenség következménye lesz a biológiai érési folyamat gátlása
(1982 Lux Elvira)
Az iskolára való éretlenségnek több oka lehet
(1998 Népszava márc. 12.)
Vannak, akik személyiségük éretlensége ellenére is bejutnak az egyetemre
(2004 Népszabadság szept. 23.)
3a. (birtokszóként is)
az a tulajdonság, hogy vmely csoport, közösség a társadalmi, politikai ügyek megítélésében, kezelésében stb. kevéssé érett, ill. vmely csoportnak, közösségnek ilyen volta
az úrbéri V-ik s VIII-ik czikkelyek szomorú kimenetelére éppen a népnek e szabadabb létre éretlensége szolgált ürügyül
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
a munkásokról feltett stereotyp politikai éretlenség
(1893 Népszava jún. 2.)
bizonysága a magyar polgári osztály éretlenségének és visszamaradottságának
(1906 Népszava szept. 8.)
az orosz nép demokráciára való éretlenségével mit sem törődve
(1996 Magyar Hírlap)
3b.
(ilyen személyre v. csoportra jellemző) szellemi, lelki, erkölcsi stb. tekintetben éretlen(, meggondolatlan) cselekvés, viselkedés stb.
kicsinységekben ’s haszontalanságokban akarni magamat megkülömböztetnem, vagy kevélység, vagy a’ legszelídebb nevezettel is, csak éretlenség
(1809 Kazinczy Ferenc)
az udvarnokokra, vagy bármi néven nevezendő illyféle bábokra 170–200,000 font sterlinget elfecsérleni – éretlenség
(1842 Pesti Hírlap)
Szavamat adom rá, hogy semmi éretlenséget nem szándékozom elkövetni
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
hogy’ lehet embernyi embernek ilyen éretlenségeket beszélni s átkozódni!
(1918 Budapesti Szemle)
Ökörködéssel, idétlenkedéssel, éretlenségekkel [töltik az időt]
(2010 Népszava júl. 29.)
4. (birtokszóként is)
az a tulajdonság, hogy vmely gondolat, állítás stb. kiforratlan, éretlen, ill. vminek ilyen állapota, volta
ez a’ tudósítás semmi malitiat nem mutat, hanem tsak éretlenséget
(1811 Kis János¹)
hiszem, és szabályul is veszem a gróf ellenében magamnak, hogy éretlen és tapintatlan állításainak (ha, s a mennyiben előfordulnak) éretlenségét, s tapintatlanságát kimutathatandom a nélkül, hogy az ügyvitát a személyre átvigyem
(1843 Kossuth Lajos)
a pajkos könnyűvérűség, a szemtelenség, a gimnazista-ábrándok éretlensége –, minden [Tilly Wedekindnek] az egyéniségéből fakad
(1910 Nádai Pál)
az események az érdekegyeztetés éretlenségét mutatják
(1994 Magyar Nemzet febr. 15.)
4a. (ritk)
kiforratlan, éretlen gondolat, állítás stb.
Az ifjú költészet bája, az első, magával ragadó lendület, a fiatalos zene, mely minden éretlenségért és bizonytalanságért kárpótol, hiányzik [Friss Endre] pályafutásából
(1937 Vas István)
ezt nem így kellett volna megírni, ez itt csacsiság, ez meg éretlenség, máshol lapos, érdektelen, dögunalmas
(1962 Veres Péter)
5. (birtokszóként is)
az a tulajdonság, hogy vmely társadalmi, gazdasági jelenség, rendszer stb. kialakulatlan, fejletlen(, és így vmire alkalmatlan, nem megfelelő), ill. vminek ilyen volta, állapota
politikai eljárásunk éretlensége miatt
(1847 Széchenyi István)
Teljes gazdasági éretlenségre vall, hogy egy szük működési területre szoritott, immanens gazdasági társulat politikai véleményeknek ad kifejezést
(1910 Pesti Hírlap márc. 6.)
a romániai demokrácia „éretlenségéből” fakadó hibák
(1990 Magyar Nemzet máj. 22.)
[az európai uniós] integrációra való éretlenség
(1995 Figyelő)
[Thomas Kuhn szerint] vannak olyan diszciplínák, amelyek nem alakítottak ki első paradigmát, és ezért megrekedtek a tudományos módszerekre, az alapvető hipotézisekre, a tudományág alapkérdéseire vonatkozó nézetek pluralizmusának állapotában. Kuhn szerint ez az éretlenség jellemzi a társadalomtudományokat, vagy legalábbis azok döntő többségét
(2006 Magyar Nyelv)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások