érinthetetlen mn és fn  érinthetlen (rég)

I. mn 14B1

1. ’〈vallási előírás, társadalmi szokás stb. szerint is:〉 olyan 〈tárgy, személy stb.〉, amihez v. akihez nem szabad v. nem lehet hozzányúlni, hozzáérni’ ❖ [férfiaknak] a’ törvény nem engedi érinteniök a’ papnőket. Ezek rájok ’s ránk nézve érinthetetlenek (1838 Jelenkor C8304, 283) | A sas fészkét pedig a gál nép szentnek és érinthetetlennek tartá, mert a saskeselyűben Tyr lelke lakik, a hadistené (1858 Jókai Mór CD18) | [Isten előtt] semmi rejtve nincs, mindent saját akarata itélete szerint intéz s emellett láthatatlan és kézzel érinthetetlen (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | emberi sorshoz juttassa az eddig tisztátalannak, érinthetetlennek nyilvánított páriákat (1938 Népszava márc. 24. C7506, 6) | ha tudnád, milyen vágyakozva nézegettem azokat a kihúzott zsinórral érinthetetlenné tett antik dísz-székeket… Ha csak egy pillanatra leülhettem volna valamelyikre, azonnal elnyomott volna az álom (1983 Balla László 1010015, 90).

1a. (Tört is) ’〈az indiai kasztrendszerben:〉 a legalsó társadalmi réteget alkotó, kül. vallásilag tisztátalannak tartott foglalkozást űző személyekből álló 〈csoport, kaszt〉, ill. abba tartozó 〈személy〉’ ❖ [Gandhi] a kasztrendszer legveszedelmesebb kinövése, a szinte állati sorba szoritott, ugynevezett tisztátlan, érinthetetlen kasztok intézménye ellen inditott harcot (1930 Pesti Hírlap ápr. 6. C5678, 34) | Ambedkar a sokmilliós érinthetetlen mahár kaszt tagja volt (1979 Népszabadság szept. 15. C7829, 6) | a brahminhoz, az előkelő, a papokat és az értelmiséget adó kaszthoz a népesség öt százaléka tartozott, [...] a parasztokat képviselő yadavhoz tizenegy, a három érinthetetlen csoporthoz tizennégy százalék (1991 Magyar Nemzet máj. 18. C8366, 2) | Kocseril Rámán Narajanan elnök, akinek személyében júliusban először választottak érinthetetlen (haridzsán) politikust India államfői posztjára (1997 Népszabadság aug. 15. C7847, [1]).

1b. ’olyan 〈dolog〉, amelyen nem szabad v. nem lehet vmely cselekvést végrehajtani’ ❖ [az alaptőke] mint érinthetlen tulajdona az Intézetnek [ti. a nyugdíjpénztárnak], soha nem kevesbül, hanem inkább mindig növekszik (1838 Jelenkor C8304, [25]) | Az orosz szövetség pedig egyértelmű azzal, hogy Anglia eltért eddigi határozott irányától, mely Konstantinápoly birtokát török kézben érinthetetlennek tartotta (1916 Fayer Pál CD10) | [A fák állapotának felmérését végző szakértők] érinthetetlennek csupán egy tölgyet és egy platánfát minősítettek, valamint a Margit körutat szegélyező fasort (1998 Magyar Hírlap CD09) | A teherhordó és szerkezetileg érinthetetlen falak kivételével semmi sem maradt meg az eredeti állapotból (1999 Lakáskultúra CD39).

2. (átv is) ’〈vallási előírás, társadalmi szokás stb. szerint is:〉 olyan 〈terület, hely〉, amelyet nem lehet v. nem szabad megközelíteni, elérni’ ❖ Az istenség lakó területe „nőnek érinthetetlen, férfinak érinthetetlen szent föld”, melylyel szemben a tiszteletnyilvánítás módjai, hogy ott nő nem járhat, hanem ha az ily hely útjába esik, arczát befödvén, azt kikerülni tartozik. A férfinak is csak szükségből szabad megközelítenie a szent helyet (1900 Munkácsi Bernát C8529, 579) | az a hely, ahol a törzsfő holtteste nyugodott, tabu volt, vagyis érinthetetlen, tilalommal elzárt hely (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 301) | [a kormány] átlépett egy eddig érinthetetlennek tartott határvonalat, és most már látja, a játéktere végül is nagyobb, mint azt korábban hitte (1995 Magyar Hírlap CD09) | A Marc–Körmend pedig éppen két amerikai embere, Edmondson és Madison révén ostromolja a magyar férfikosárlabda számára eddig érinthetetlen dimenziókat (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’megváltoztathatatlan, nem módosítható 〈állapot, pozíció stb.〉, ill. állapotát, pozícióját, jogait stb. tekintve támadhatatlan, sérthetetlen 〈személy, társadalmi rend stb.〉’ ❖ azért gyültek ösze az ország Rendei, hogy ami abban [ti. a törvénykönyvben] hijános, vagy elavult, megváltoztassák, nem pedig hogy minden csorbáival egyetemben az isteni tiz parancsolat gyanánt egy érinthetetlen nimbusba helyheztessék (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az angol törvények rendithetlensége mellett, minden angol félelem nélkül engedheti át magát királyához vonzó szeretetnek, mert tudja, hogy valamint annak személye érinthetetlen, úgy intézvényei ’s alkotmánya is szentek és minden kérdésen fölülemelkedtek (1838 Jelenkor C8304, 135) | a királyt a kiváltságok megsemmisítésére serkentették, melyeket addig érinthetetleneknek tekintettek (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az érinthetetlen társadalmi rend megsértése (1928 Révész Mihály CD10) | a mindez-ideig érinthetetlennek tartott vezető politikusok esetében is érvényesül az igazságszolgáltatás függetlensége (1994 Magyar Hírlap CD09) | bármennyire is érinthetetlen volt a pozíciója, a költségvetés jóváhagyása a parlament hatáskörében maradt, így a kancellár rákényszerült arra, hogy a törvényjavaslatok elfogadtatása érdekében valamiféle kormánytöbbségről gondoskodjék (1999 Diószegi István CD17) | érinthetetlen belső integritást (2010 Vári György 3153015, 1221).

4. ’beszédben, írásban v. vmely vizsgálatban (negatív felhanggal) nem érinthető, nem említhető 〈téma, probléma, személy stb.〉’ ❖ Poroszországnak a külfölddel szemben való viszonya érinthetetlen; sőt más államok oly nemü viszonyairól sem lehet erősebben nyilatkozni, melyek némi analogiát árulnak el a porosz viszonyokkal (1863 Pesti Napló jún. 18. C8645, [3]) | a szociológiát nem szabad és nem lehet visszaegyházasítani s csak saját hitelét ásná alá, ha bizonyos témákat vallási meggondolások alapján szenteknek és érinthetetleneknek, bizonyos megállapításokat tilosaknak, vagy kötelezőknek nyilvánítana (1943 Bibó István 9056001, 468) | a hadügyminiszterek hivatalos napirendjét beárnyékolják az „érinthetetlen” problémák (1965 Magyar Nemzet jún. 1. C4802, [1]) | a kritika számára érinthetetlenek voltak ezek az eredetileg nagybányai szellemiségű, de a nagybányaiak lázadó attitűdjét már régen feladó művészek (1996 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 24B7 (Tört is)

(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’〈az indiai kasztrendszerben:〉 a legalsó társadalmi réteget alkotó, kül. vallásilag tisztátalannak tartott foglalkozást űző személyekből álló kaszt (csoportja)’ ❖ Gandhi újabban pénzt gyűjt a páriák, más szóval érinthetetlenek javára (1934 Budapesti Hírlap júl. 22. C4722, 9) | [a magyar falusi társadalom] felső rétege olyan mérhetetlen és gyilkos távolságban maradt az alsótól, mint a brahminok kasztja az érinthetetlenektől (1937 Schöpflin Gyula CD10) | Az érinthetetlenek vezetője, a jogász Ambédkár hajlandó volt tárgyalni, és szeptember 25-én a Púna melletti Jeravda börtönben megszületett a megállapodás (1994 Gáthy Vera CD17).

a. ’ebbe tartozó személy’ ❖ két „érinthetetlen” fegyveres őrség kíséretében a templom lépcsőinél ismertette kasztjának követeléseit a templom vezetőségével (1929 Budapesti Hírlap okt. 15. C4717, 13) | Az i. e. 6. század táján az Indus- és a Gangesz-völgyi civilizáció fénykorában szilárdult meg a kasztrendszer s annak négy rendje (papok, harcosok, kétkezi munkások, szolgák) és egy renden kívüli réteg, az alantas munkákat végző érinthetetleneké (1996 Természet Világa CD50).

Sz: érinthetetlenség.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

érinthetetlen melléknév és főnév
érinthetlen I. 14B1 II. 24B7 (rég)
I. melléknév 14B1
1.
〈vallási előírás, társadalmi szokás stb. szerint is:〉 olyan 〈tárgy, személy stb.〉, amihez v. akihez nem szabad v. nem lehet hozzányúlni, hozzáérni
[férfiaknak] a’ törvény nem engedi érinteniök a’ papnőket. Ezek rájok ’s ránk nézve érinthetetlenek
(1838 Jelenkor)
A sas fészkét pedig a gál nép szentnek és érinthetetlennek tartá, mert a saskeselyűben Tyr lelke lakik, a hadistené
(1858 Jókai Mór)
[Isten előtt] semmi rejtve nincs, mindent saját akarata itélete szerint intéz s emellett láthatatlan és kézzel érinthetetlen
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
emberi sorshoz juttassa az eddig tisztátalannak, érinthetetlennek nyilvánított páriákat
(1938 Népszava márc. 24.)
ha tudnád, milyen vágyakozva nézegettem azokat a kihúzott zsinórral érinthetetlenné tett antik dísz-székeket… Ha csak egy pillanatra leülhettem volna valamelyikre, azonnal elnyomott volna az álom
(1983 Balla László)
1a. (Tört is)
〈az indiai kasztrendszerben:〉 a legalsó társadalmi réteget alkotó, kül. vallásilag tisztátalannak tartott foglalkozást űző személyekből álló 〈csoport, kaszt〉, ill. abba tartozó 〈személy〉
[Gandhi] a kasztrendszer legveszedelmesebb kinövése, a szinte állati sorba szoritott, ugynevezett tisztátlan, érinthetetlen kasztok intézménye ellen inditott harcot
(1930 Pesti Hírlap ápr. 6.)
Ambedkar a sokmilliós érinthetetlen mahár kaszt tagja volt
(1979 Népszabadság szept. 15.)
a brahminhoz, az előkelő, a papokat és az értelmiséget adó kaszthoz a népesség öt százaléka tartozott, [...] a parasztokat képviselő yadavhoz tizenegy, a három érinthetetlen csoporthoz tizennégy százalék
(1991 Magyar Nemzet máj. 18.)
Kocseril Rámán Narajanan elnök, akinek személyében júliusban először választottak érinthetetlen (haridzsán) politikust India államfői posztjára
(1997 Népszabadság aug. 15.)
1b.
olyan 〈dolog〉, amelyen nem szabad v. nem lehet vmely cselekvést végrehajtani
[az alaptőke] mint érinthetlen tulajdona az Intézetnek [ti. a nyugdíjpénztárnak], soha nem kevesbül, hanem inkább mindig növekszik
(1838 Jelenkor)
Az orosz szövetség pedig egyértelmű azzal, hogy Anglia eltért eddigi határozott irányától, mely Konstantinápoly birtokát török kézben érinthetetlennek tartotta
(1916 Fayer Pál)
[A fák állapotának felmérését végző szakértők] érinthetetlennek csupán egy tölgyet és egy platánfát minősítettek, valamint a Margit körutat szegélyező fasort
(1998 Magyar Hírlap)
A teherhordó és szerkezetileg érinthetetlen falak kivételével semmi sem maradt meg az eredeti állapotból
(1999 Lakáskultúra)
2. (átv is)
〈vallási előírás, társadalmi szokás stb. szerint is:〉 olyan 〈terület, hely〉, amelyet nem lehet v. nem szabad megközelíteni, elérni
Az istenség lakó területe „nőnek érinthetetlen, férfinak érinthetetlen szent föld”, melylyel szemben a tiszteletnyilvánítás módjai, hogy ott nő nem járhat, hanem ha az ily hely útjába esik, arczát befödvén, azt kikerülni tartozik. A férfinak is csak szükségből szabad megközelítenie a szent helyet
(1900 Munkácsi Bernát)
az a hely, ahol a törzsfő holtteste nyugodott, tabu volt, vagyis érinthetetlen, tilalommal elzárt hely
(1926 TolnaiÚjLex.)
[a kormány] átlépett egy eddig érinthetetlennek tartott határvonalat, és most már látja, a játéktere végül is nagyobb, mint azt korábban hitte
(1995 Magyar Hírlap)
A Marc–Körmend pedig éppen két amerikai embere, Edmondson és Madison révén ostromolja a magyar férfikosárlabda számára eddig érinthetetlen dimenziókat
(1997 Magyar Hírlap)
3.
megváltoztathatatlan, nem módosítható 〈állapot, pozíció stb.〉, ill. állapotát, pozícióját, jogait stb. tekintve támadhatatlan, sérthetetlen 〈személy, társadalmi rend stb.〉
azért gyültek ösze az ország Rendei, hogy ami abban [ti. a törvénykönyvben] hijános, vagy elavult, megváltoztassák, nem pedig hogy minden csorbáival egyetemben az isteni tiz parancsolat gyanánt egy érinthetetlen nimbusba helyheztessék
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Az angol törvények rendithetlensége mellett, minden angol félelem nélkül engedheti át magát királyához vonzó szeretetnek, mert tudja, hogy valamint annak személye érinthetetlen, úgy intézvényei ’s alkotmánya is szentek és minden kérdésen fölülemelkedtek
(1838 Jelenkor)
a királyt a kiváltságok megsemmisítésére serkentették, melyeket addig érinthetetleneknek tekintettek
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az érinthetetlen társadalmi rend megsértése
(1928 Révész Mihály)
a mindez-ideig érinthetetlennek tartott vezető politikusok esetében is érvényesül az igazságszolgáltatás függetlensége
(1994 Magyar Hírlap)
bármennyire is érinthetetlen volt a pozíciója, a költségvetés jóváhagyása a parlament hatáskörében maradt, így a kancellár rákényszerült arra, hogy a törvényjavaslatok elfogadtatása érdekében valamiféle kormánytöbbségről gondoskodjék
(1999 Diószegi István)
érinthetetlen belső integritást
(2010 Vári György)
4.
beszédben, írásban v. vmely vizsgálatban (negatív felhanggal) nem érinthető, nem említhető 〈téma, probléma, személy stb.〉
Poroszországnak a külfölddel szemben való viszonya érinthetetlen; sőt más államok oly nemü viszonyairól sem lehet erősebben nyilatkozni, melyek némi analogiát árulnak el a porosz viszonyokkal
(1863 Pesti Napló jún. 18.)
a szociológiát nem szabad és nem lehet visszaegyházasítani s csak saját hitelét ásná alá, ha bizonyos témákat vallási meggondolások alapján szenteknek és érinthetetleneknek, bizonyos megállapításokat tilosaknak, vagy kötelezőknek nyilvánítana
(1943 Bibó István)
a hadügyminiszterek hivatalos napirendjét beárnyékolják az „érinthetetlen” problémák
(1965 Magyar Nemzet jún. 1.)
a kritika számára érinthetetlenek voltak ezek az eredetileg nagybányai szellemiségű, de a nagybányaiak lázadó attitűdjét már régen feladó művészek
(1996 Magyar Hírlap)
II. főnév 24B7 (Tört is)
(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
〈az indiai kasztrendszerben:〉 a legalsó társadalmi réteget alkotó, kül. vallásilag tisztátalannak tartott foglalkozást űző személyekből álló kaszt (csoportja)
Gandhi újabban pénzt gyűjt a páriák, más szóval érinthetetlenek javára
(1934 Budapesti Hírlap júl. 22.)
[a magyar falusi társadalom] felső rétege olyan mérhetetlen és gyilkos távolságban maradt az alsótól, mint a brahminok kasztja az érinthetetlenektől
(1937 Schöpflin Gyula)
Az érinthetetlenek vezetője, a jogász Ambédkár hajlandó volt tárgyalni, és szeptember 25-én a Púna melletti Jeravda börtönben megszületett a megállapodás
(1994 Gáthy Vera)
a.
ebbe tartozó személy
két „érinthetetlen” fegyveres őrség kíséretében a templom lépcsőinél ismertette kasztjának követeléseit a templom vezetőségével
(1929 Budapesti Hírlap okt. 15.)
Az i. e.időszámításunk előtti 6. század táján az Indus- és a Gangesz-völgyi civilizáció fénykorában szilárdult meg a kasztrendszer s annak négy rendje (papok, harcosok, kétkezi munkások, szolgák) és egy renden kívüli réteg, az alantas munkákat végző érinthetetleneké
(1996 Természet Világa)
Sz: érinthetetlenség
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások