érintlen (I. 14B1 II. 0) l. érintetlen

érintetlen mn és hsz  érintlen (rég)

I. mn 14B1

1. ’nem érintett, kül. használatra, a vele való szokásos tevékenységre igénybe nem vett 〈dolog, állat stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot〉’ ❖ a’ fiatal bárónőt sehol sem találni, szobája üres, az ágy érintetlen (1843 Regélő Pesti Divatlap C4919, 784) | még él az ősi, hü cseléd s [a bujdosásból hazatérő gazda] elébe vitetik az addig érintetlenül tartott hü paripa: a Philosoph (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Az ifju megvetően vont vállat, s érintetlenül hagyván a feléje nyujtott kezet, sebesen lépett ki a szobából (1872 Beniczkyné Bajza Lenke 8043008, 139) | A rokka most is ott állt ugyanabban az érintetlen állapotban (1900 A magyar anekdotakincs C4254, 16) | a reggeli takarítónő az egyik helyiséget gyakran érintetlenül találta (1979 Galsai Pongrác 9171008, 258) | Érintetlen a mag az etetőben, visszacsábította a cinkéket az erdő (2002 Oravecz Imre 3252029, 66).

1a. (ritk) ’olyan 〈terület, hely〉, amelyet útja során, ill. útvonalával nem érint vki, vmi’ ❖ Meglehet, hogy a bécsi legujabb események folytán az említett katonaság más rendeltetést veend, s Magyar ország földjét érintetlenül hagyandja (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az ötszáz hajtó előtt a kicsiny hajtás legnagyobb része érintetlen marad. Tíz rendes hajtó több hasznot tenne (1854 Ujfalvy Sándor 8497008, 72) | közlekedéstől érintetlen tereken (1929 Népszava febr. 22. C7497, 3) | A hegységet sűrűn behálózó turistautaktól érintetlenül hagyott területek (2001 Természet Világa CD50).

2. (az eredetivel azonos,) sértetlen, ép 〈állapot〉, ill. ilyen állapotban levő, nem károsodott 〈tárgy, dolog〉’ ❖ a corporale [= misekendő] vettetett a lángok közé oltószerül, a lángok ugyan visszataszíták, de a fehér kendő érintetlen maradt, s csupán veres vonal volt látható (1854 Ipolyi Arnold 8197009, 278) | érintetlenűl és hamisítatlanúl maradtak meg számunkra az anyaguk miatt megvetett, a barbár díszítés miatt lenézett cserepek, mint az emberi nem legősiebb iparának vagy művészetének nyomai! (1868 Rómer Flóris CD57) | Ha Valencia, Barcelona és Madrid központja érintetlen, az annak tudható be, hogy [a bombázások során] Franco kimélte a spanyol városokat (1939 Független Újság 2126001, 8) | Némely borostyánkő belsejében teljesen érintetlen állapotban konzervált rovarok, levelek, lepkék tűnnek elő (1981 Népszava jún. 24. C7446, 5) | előfordult, hogy tolvajok a lakatot és a láncot érintetlenül hagyva kibontották a falat (2009 Spiró György 3283006, 35).

2a. ’hiánytalan, teljes egészében meglevő 〈vagyon, erőforrás stb.〉’ ❖ szinmutatványaink olly kedvezően jövedelmeztek, hogy egyesületi pénztárunk csupán a’ bevételekből nem csak fedezni volt képes minden költségeit, hanem még – bár csekély – fölösleg is maradt; a’ befizetett részvények pedig érintetlenül hagyathattak (1841 Pesti Hírlap CD61) | lesz időnk télen át uj seregeket alkotni, – a Dunántulnak erőforrásai még jórészben érintetlenek (1881 Kossuth Lajos CD32) | Láttam az érintetlen posztóvéget, rajt volt még a sárga kezdődése is, ott voltam, mikor szabták (1895 Mikszáth Kálmán 8312007, 136) | az igazi Franciaországban még mindig vannak nagy, érintetlen erőtartalékok, amelyek készek megmozdulni (1938 Korunk Szava 2131001, 401) | a független képviselőknek érintetlen még a három percnyi időkeret (1996 Országgyűlési Napló CD62) | a tárca szakmai ereje összességében nem gyengült, a szakembergárda érintetlen maradt (1998 Figyelő CD2601).

2b. ’egészséges, nem beteg v. sértetlen, nem károsodott 〈ember, állat, testrész stb.〉, ill. megfelelően működő 〈szellemi képesség〉’ ❖ Valamennyi vörhenyes vízkóresetnél a vizelet megvizsgáltatott, de fehérnyét nem mutatott fel, jeléül hogy a vesék érintetlenűl maradtak (1860 Orvosi Hetilap C8110, 978) | [A halott] koponyáján zúzódás volt, de fiatal arca érintetlen volt (1931 Szabó Dezső 9623013, 140) | az érintetlen (intakt) érrendszer az étrendi zsír mennyiségén és minőségén kívül attól is függ, hogy az illető mértékkel, adott kis mennyiségben iszik-e alkoholt (1998 Magyar Hírlap CD09) | [Az ún. pszichogén amnézia esetén] a szemantikus tudás és a procedurális készségek sokszor érintetlenek maradnak, ugyanúgy, mint organikus amnézia esetén (2001 Racsmány Mihály ford.–Baddeley 3269003, 435).

2c. ’olyan 〈nő〉, akinek még nem volt, ill. vkivel nincs szexuális kapcsolata’ ❖ Az egyik odaadja a mátkáját a másiknak, pedig szereti, a másik pedig érintetlenül visszaadja, pedig az is szereti (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | Az asszony erényén hajótörést szenved a császár kéjvágya. Júlia érintetlenül tér vissza reggel férje házába (1932 Szász Károly³ C7760, 184) | Hátha Vera a tiszta, ideális bemutatkozás után mélyen szégyellné azt, hogy ő már nem érintetlen? (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 142) | A múlt század közepén még dívott a romantika, annyira dívott, hogy a lányok nagy többsége érintetlenül ment férjhez (2008 Tóth Mária 3151006, 1086).

3. ’előző(, eredeti) állapotában, státuszában stb. megmaradó v. meghagyott, nem megváltoz(tat)ott 〈tárgy, dolog stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot〉’ ❖ nem gyanakszol e, hogy levelemben tsak Bátsmegyei leveleit akarom érintetlenűl majmolni (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 388) | [a törvény szerint] az erdélyi katholikus statusnak az általa föntartott és vezetett középiskolákra vonatkozó jogai érintetlenűl hagyatnak! (1891 Budapesti Szemle 8673001, 367) | Zalamegye, – a külön kis csoportokban lakó nemzetiségektől eltekintve, – ezer éven át érintetlenül magyar maradt (1912 Malonyay Dezső 8292041, 216) | Hadd szóljak itt Korzikáról, amely legérintetlenebb állapotban őrizte meg ősi növényvilágát (1958 Népszabadság aug. 23. C1499, 3) | nem szabdalom fel a teret, csak a „falmellékből” csípek le, csak ahhoz építek, és a belmagasságot is érintetlenül hagyom (1996 Lakáskultúra CD39) | A piac visszahódítása érdekében az árakat sem lehetett érintetlenül hagyni (1999 Byte Magazin ford. CD38).

4. (fizikai) érzéstől, betegségtől, ill. vmely hatástól, körülménytől stb. nem érintett 〈személy, dolog stb.〉’ ❖ alig volt, kit a’ körültei divat és ezer példa érintetlenül hagyott (1841 Pesti Hírlap CD61) | a hölgy nem szeretett: szive mindeddig érintetlen maradott (1847 Jósika Miklós C2404, 36) | Dzsidahba, mely város eddig érintetlen volt a járványtól, öt ind gőzös várható megérkezését jelezték (1883 Budapesti Hírlap júl. 3. C4730, 6) | A modernista áramlatok nem hagyták érintetlenül Bartókot sem (1958 Maróthy János ford.–Martinov 2025108, 711) | Egy lovag kíséri, de távolról követi egy ifjú is, akit nem hagy érintetlenül a lány szépsége (1994 Petneki Áron CD58) | meg vannak győződve arról, hogy a témáról [ti. a droghasználatról] hallgatni annyit tesz, mint nem adni tippeket a még érintetlen fiataloknak (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’vmely (erkölcsileg kifogásolható) ügyben szerepet nem játszó, abban nem érintett 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző, kikezdhetetlen, makulátlan 〈becsület, hírnév stb.〉’ ❖ Érintetlen volt a hírneved? lépj fel képviselőnek, kisütik rád akkor még azt is, hogy ezüstkanalat loptál (1900 Váli Mari 8506004, 282) | Ellenségeim céljukat nem érik el, mert érintetlen becsülettel – gyülöletükkel nem törődve – törhetetlenül megmaradok a közélet terén (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 6) | [Csontváry] különc lélek volt, de nem a különcségéből táplálkozott, hanem szinte érintetlen tisztaságából, szentekre emlékeztető akaraterejéből (1962 Pilinszky János 9531151, 171) | Többek között azért is esik rá a választás, mert az elkövetett bűnökben ő [ti. Nagy Imre] érintetlen maradt (1996 Új Könyvek CD29).

5. ’nem említett, nem tárgyalt, ill. észrevétel, megjegyzés nélkül hagyott 〈téma, kérdés stb.〉’ ❖ Egy szavát [húgomnak] mégis nem hagyhatom érintetlenül (1839 Kossuth Lajos CD32) | [az iskolamesterek] az egyes felekezeti kérdéseket érintetlenül hagyva, a gyermekeknek erkölcsi érzületét erősítik (1868 Eötvös József 8126054, 412) | Csizmadia Sándor rászánta magát, hogy földolgozza a parasztkirály [ti. Dózsa György] nagyszerü, eseményekben gazdag életének, kortörténeti körülményeinek eddig teljesen érintetlen témáját (1912 Népszava dec. 25. C7480, 10) | A téma szinte érintetlennek tűnő részét tárgyalja Szirtes írásának az a része, amely azt mutatja be, milyen volt „az államok válasza a terrorista kihívásra” (1996 Harsányi Iván CD58).

II. hsz 0

1. ’testrésszel, kül. kézzel v. kézben tartott eszközzel nem érintve, ill. nem használva’ ❖ a’ repczekorpát gyakrabban föl kell cserélni ujabbival; mert ha abból már minden nedvet kiszívtak, ’s egészen kiszáradottnak látszik: érintlen hagyják azt azután a’ méhek (1833 Hasznos Mulatságok C8339, 199) | Foglalja el a kastély bármelyik részét lakásul; de azt, amely nekem fogságul van rendelve, hagyja érintetlen (1862 Jókai Mór CD18) | [a férfi] érintetlen hagyja [az asszony] nyitott, piros ajkait (1888 Bródy Sándor C1198, 145) | A pogácsákhoz hozzá sem nyúltunk, a tokaji érintetlen csillogott a metszett pohárkákban (1909 Ignotus CD10) | A beszélgetés után visszament fülkéjébe, de munkáját, amely ott halmozódott előtte, érintetlen hagyta (1972 Vészi Endre C6889, 1905) | bár lelkes érdeklődés kíséri a vásárt, a tyúkszemek azért érintetlen maradtak (1994 Népszabadság ápr. 25. C7844, 23).

2. (ritk) ’ép állapotban, sértetlenül’ ❖ a lerontott hídkapu érintetlen maradt alapjának [...] megvizsgáltatására a bizottság tegye meg a kellő lépéseket (1870 Századok CD57) | Az első alatt értik a hadászok azokat a térségeket, miket az erődök ágyúinak kereszttüze érintetlen hágy (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A kortárs vér folyóiból épségben Krisztus egyedül és érintetlen fölmerül (1941 e. Babits Mihály CD01).

2a. (ritk) ’szexuális kapcsolatba nem kerülve’ ❖ megvette Irénét egy szegény zsibárus, aki mindenét érte adta; egy hó lefolytáig érintetlen hagyá rabnőjét a vevő (1854 Jókai Mór CD18) | Ha belémkóstolsz, megégeti szádat Ha érintetlen hagysz, magad ölöd meg (1928 Becski Irén CD10).

2b. (ritk) ’teljes egészében, hiánytalanul’ ❖ ők a’ bemutatott öszveget jelenleg csak ideiglen kihelyeztetni, ’s mindaddig érintetlen megtartatni kivánják, mig majd valamelly az eredeti czéllal rokon rendeltetést tüzendenek ki annak (1844 Pesti Hírlap CD61) | [Cenci] a Család érdekében, szívesen látta, hogy Nelli pénzt kuporgat, mely úgyis, érintetlen, a gyerekekre marad (1926 Babits Mihály C0699, 228).

3. ’korábbi(, eredeti) formájában meghagyva, nem megváltoztatva’ ❖ fényesebb polczra lépnünk nem lehete, midőn hazánkban a’ kimivelödés mind eddig gyermeki gondatlansággal érintlen hagyódott (1831 Kunoss Endre C7216, 95) | nehogy az eddigi törvényeknél és törvényes szokásnál fogva fenálló, és a’ bányamüvelés sikeres folytatására továbbá is fentartandó kiváltságos jogok érintetlen hagyásából bizonytalanság és zavar következzék (1844 Pesti Hírlap CD61) | Hagyja érintetlen az ő emlékét, Hanna. Ő nagyon szeretett engem (1875 Jókai Mór CD18) | a déli bolgárok nyelve nagyon eltöröködött és eloroszosodott, a mi szók tisztán, érintetlen maradtak, azoknak meg kiejtése változott (1890 Strausz Adolf C0130, 193) | abban az esetben, ha Németország mulasztásokat követne el, az egyes országok külön akciót kezdhetnek, de avval a feltétellel, hogy a kölcsön garanciájául szolgáló külön zálogok érintetlen maradnak (1924 Pesti Hírlap júl. 22. C5672, [1]) | A szövetség sebtében összeülő végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy 18-asra kell duzzasztani a mezőnyt, amit aztán az idők érintetlen hagytak (2000 Nemzeti Sport aug. 4. C8069, 8).

4. ’vmely (érzelmi) hatástól, körülménytől stb. nem érintve’ ❖ Az elsőbb levelek valamenynyire érintetlen hagygyák az olvasót, de mennél tovább indúlék bennek, annál inkább vonszottanak magokhoz (1818 Dessewffy József C2568, 424) | Olaszország müvészete szivem érintlen hagyá (1854 Degré Alajos C1385, 96) | Lajos királyt sem hagyta a járvány érintetlen (1892 Pór Antal CD55) | A mi városunkat a vasuti sztrájk meglehetősen érintetlen hagyta (1904 Soproni Szemle CD52) | A kor váltakozó, ám mindig agresszív költői divatjai is érintetlen hagyták [ti. Benjámin László költészetét] (1983 Népszabadság máj. 14. C7833, 13) | Kenedi méltán bírálta az ügynöktörvényt, amely csak a kishalakat szolgáltatja ki a közharagnak, miközben a főkolomposok érintetlen maradnak (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. (ritk) ’említetlenül, beszédben v. írásban nem érintve, szóba nem hozva’ ❖ nem hagyhatom érintetlen azon fontos jegyzést (1832 Társalkodó C0404, 119) | Azonban egy nemét [a gyáváknak] érintlen még sem hagyhatom: a’ hizelgő kegyvadászokat (1844 Rónay Jácint 8669001, 14) | A határőrség kérdését ezúttal érintetlen hagyjuk (1901 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF. ~, érintetlenül; ÉrtSz.; TESz. érint; ÉKsz.; SzT. ~, érintetlenül

érintlen lásd érintetlen
érintetlen melléknév és határozószó
érintlen I. 14B1 II. 0 (rég)
I. melléknév 14B1
1.
nem érintett, kül. használatra, a vele való szokásos tevékenységre igénybe nem vett 〈dolog, állat stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot〉
a’ fiatal bárónőt sehol sem találni, szobája üres, az ágy érintetlen
(1843 Regélő Pesti Divatlap)
még él az ősi, hü cseléd s [a bujdosásból hazatérő gazda] elébe vitetik az addig érintetlenül tartott hü paripa: a Philosoph
(1855 Vasárnapi Újság)
Az ifju megvetően vont vállat, s érintetlenül hagyván a feléje nyujtott kezet, sebesen lépett ki a szobából
(1872 Beniczkyné Bajza Lenke)
A rokka most is ott állt ugyanabban az érintetlen állapotban
(1900 A magyar anekdotakincs)
a reggeli takarítónő az egyik helyiséget gyakran érintetlenül találta
(1979 Galsai Pongrác)
Érintetlen a mag az etetőben, visszacsábította a cinkéket az erdő
(2002 Oravecz Imre)
1a. (ritk)
olyan 〈terület, hely〉, amelyet útja során, ill. útvonalával nem érint vki, vmi
Meglehet, hogy a bécsi legujabb események folytán az említett katonaság más rendeltetést veend, s Magyar ország földjét érintetlenül hagyandja
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Az ötszáz hajtó előtt a kicsiny hajtás legnagyobb része érintetlen marad. Tíz rendes hajtó több hasznot tenne
(1854 Ujfalvy Sándor)
közlekedéstől érintetlen tereken
(1929 Népszava febr. 22.)
A hegységet sűrűn behálózó turistautaktól érintetlenül hagyott területek
(2001 Természet Világa)
2.
(az eredetivel azonos,) sértetlen, ép 〈állapot〉, ill. ilyen állapotban levő, nem károsodott 〈tárgy, dolog〉
a corporale [= misekendő] vettetett a lángok közé oltószerül, a lángok ugyan visszataszíták, de a fehér kendő érintetlen maradt, s csupán veres vonal volt látható
(1854 Ipolyi Arnold)
érintetlenűl és hamisítatlanúl maradtak meg számunkra az anyaguk miatt megvetett, a barbár díszítés miatt lenézett cserepek, mint az emberi nem legősiebb iparának vagy művészetének nyomai!
(1868 Rómer Flóris)
Ha Valencia, Barcelona és Madrid központja érintetlen, az annak tudható be, hogy [a bombázások során] Franco kimélte a spanyol városokat
(1939 Független Újság)
Némely borostyánkő belsejében teljesen érintetlen állapotban konzervált rovarok, levelek, lepkék tűnnek elő
(1981 Népszava jún. 24.)
előfordult, hogy tolvajok a lakatot és a láncot érintetlenül hagyva kibontották a falat
(2009 Spiró György)
2a.
hiánytalan, teljes egészében meglevő 〈vagyon, erőforrás stb.〉
szinmutatványaink olly kedvezően jövedelmeztek, hogy egyesületi pénztárunk csupán a’ bevételekből nem csak fedezni volt képes minden költségeit, hanem még – bár csekély – fölösleg is maradt; a’ befizetett részvények pedig érintetlenül hagyathattak
(1841 Pesti Hírlap)
lesz időnk télen át uj seregeket alkotni, – a Dunántulnak erőforrásai még jórészben érintetlenek
(1881 Kossuth Lajos)
Láttam az érintetlen posztóvéget, rajt volt még a sárga kezdődése is, ott voltam, mikor szabták
(1895 Mikszáth Kálmán)
az igazi Franciaországban még mindig vannak nagy, érintetlen erőtartalékok, amelyek készek megmozdulni
(1938 Korunk Szava)
a független képviselőknek érintetlen még a három percnyi időkeret
(1996 Országgyűlési Napló)
a tárca szakmai ereje összességében nem gyengült, a szakembergárda érintetlen maradt
(1998 Figyelő)
2b.
egészséges, nem beteg v. sértetlen, nem károsodott 〈ember, állat, testrész stb.〉, ill. megfelelően működő 〈szellemi képesség〉
Valamennyi vörhenyes vízkóresetnél a vizelet megvizsgáltatott, de fehérnyét nem mutatott fel, jeléül hogy a vesék érintetlenűl maradtak
(1860 Orvosi Hetilap)
[A halott] koponyáján zúzódás volt, de fiatal arca érintetlen volt
(1931 Szabó Dezső)
az érintetlen (intakt) érrendszer az étrendi zsír mennyiségén és minőségén kívül attól is függ, hogy az illető mértékkel, adott kis mennyiségben iszik-e alkoholt
(1998 Magyar Hírlap)
[Az ún. pszichogén amnézia esetén] a szemantikus tudás és a procedurális készségek sokszor érintetlenek maradnak, ugyanúgy, mint organikus amnézia esetén
(2001 Racsmány Mihály ford.Baddeley)
2c.
olyan 〈nő〉, akinek még nem volt, ill. vkivel nincs szexuális kapcsolata
Az egyik odaadja a mátkáját a másiknak, pedig szereti, a másik pedig érintetlenül visszaadja, pedig az is szereti
(1891 Mikszáth Kálmán)
Az asszony erényén hajótörést szenved a császár kéjvágya. Júlia érintetlenül tér vissza reggel férje házába
(1932 Szász Károly³)
Hátha Vera a tiszta, ideális bemutatkozás után mélyen szégyellné azt, hogy ő már nem érintetlen?
(1941 Gelléri Andor Endre)
A múlt század közepén még dívott a romantika, annyira dívott, hogy a lányok nagy többsége érintetlenül ment férjhez
(2008 Tóth Mária)
3.
előző(, eredeti) állapotában, státuszában stb. megmaradó v. meghagyott, nem megváltoz(tat)ott 〈tárgy, dolog stb.〉, ill. arra jellemző 〈állapot〉
nem gyanakszol e, hogy levelemben tsak Bátsmegyei leveleit akarom érintetlenűl majmolni
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
[a törvény szerint] az erdélyi katholikus statusnak az általa föntartott és vezetett középiskolákra vonatkozó jogai érintetlenűl hagyatnak!
(1891 Budapesti Szemle)
Zalamegye, – a külön kis csoportokban lakó nemzetiségektől eltekintve, – ezer éven át érintetlenül magyar maradt
(1912 Malonyay Dezső)
Hadd szóljak itt Korzikáról, amely legérintetlenebb állapotban őrizte meg ősi növényvilágát
(1958 Népszabadság aug. 23.)
nem szabdalom fel a teret, csak a „falmellékből” csípek le, csak ahhoz építek, és a belmagasságot is érintetlenül hagyom
(1996 Lakáskultúra)
A piac visszahódítása érdekében az árakat sem lehetett érintetlenül hagyni
(1999 Byte Magazin ford.)
4.
(fizikai) érzéstől, betegségtől, ill. vmely hatástól, körülménytől stb. nem érintett 〈személy, dolog stb.〉
alig volt, kit a’ körültei divat és ezer példa érintetlenül hagyott
(1841 Pesti Hírlap)
a hölgy nem szeretett: szive mindeddig érintetlen maradott
(1847 Jósika Miklós)
Dzsidahba, mely város eddig érintetlen volt a járványtól, öt ind gőzös várható megérkezését jelezték
(1883 Budapesti Hírlap júl. 3.)
A modernista áramlatok nem hagyták érintetlenül Bartókot sem
(1958 Maróthy János ford.Martinov)
Egy lovag kíséri, de távolról követi egy ifjú is, akit nem hagy érintetlenül a lány szépsége
(1994 Petneki Áron)
meg vannak győződve arról, hogy a témáról [ti. a droghasználatról] hallgatni annyit tesz, mint nem adni tippeket a még érintetlen fiataloknak
(1997 Magyar Hírlap)
4a.
vmely (erkölcsileg kifogásolható) ügyben szerepet nem játszó, abban nem érintett 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző, kikezdhetetlen, makulátlan 〈becsület, hírnév stb.〉
Érintetlen volt a hírneved? lépj fel képviselőnek, kisütik rád akkor még azt is, hogy ezüstkanalat loptál
(1900 Váli Mari)
Ellenségeim céljukat nem érik el, mert érintetlen becsülettel – gyülöletükkel nem törődve – törhetetlenül megmaradok a közélet terén
(1902 Budapesti Hírlap)
[Csontváry] különc lélek volt, de nem a különcségéből táplálkozott, hanem szinte érintetlen tisztaságából, szentekre emlékeztető akaraterejéből
(1962 Pilinszky János)
Többek között azért is esik rá a választás, mert az elkövetett bűnökben ő [ti. Nagy Imre] érintetlen maradt
(1996 Új Könyvek)
5.
nem említett, nem tárgyalt, ill. észrevétel, megjegyzés nélkül hagyott 〈téma, kérdés stb.〉
Egy szavát [húgomnak] mégis nem hagyhatom érintetlenül
(1839 Kossuth Lajos)
[az iskolamesterek] az egyes felekezeti kérdéseket érintetlenül hagyva, a gyermekeknek erkölcsi érzületét erősítik
(1868 Eötvös József)
Csizmadia Sándor rászánta magát, hogy földolgozza a parasztkirály [ti. Dózsa György] nagyszerü, eseményekben gazdag életének, kortörténeti körülményeinek eddig teljesen érintetlen témáját
(1912 Népszava dec. 25.)
A téma szinte érintetlennek tűnő részét tárgyalja Szirtes írásának az a része, amely azt mutatja be, milyen volt „az államok válasza a terrorista kihívásra”
(1996 Harsányi Iván)
II. határozószó 0
1.
testrésszel, kül. kézzel v. kézben tartott eszközzel nem érintve, ill. nem használva
a’ repczekorpát gyakrabban föl kell cserélni ujabbival; mert ha abból már minden nedvet kiszívtak, ’s egészen kiszáradottnak látszik: érintlen hagyják azt azután a’ méhek
(1833 Hasznos Mulatságok)
Foglalja el a kastély bármelyik részét lakásul; de azt, amely nekem fogságul van rendelve, hagyja érintetlen
(1862 Jókai Mór)
[a férfi] érintetlen hagyja [az asszony] nyitott, piros ajkait
(1888 Bródy Sándor)
A pogácsákhoz hozzá sem nyúltunk, a tokaji érintetlen csillogott a metszett pohárkákban
(1909 Ignotus)
A beszélgetés után visszament fülkéjébe, de munkáját, amely ott halmozódott előtte, érintetlen hagyta
(1972 Vészi Endre)
bár lelkes érdeklődés kíséri a vásárt, a tyúkszemek azért érintetlen maradtak
(1994 Népszabadság ápr. 25.)
2. (ritk)
ép állapotban, sértetlenül
a lerontott hídkapu érintetlen maradt alapjának [...] megvizsgáltatására a bizottság tegye meg a kellő lépéseket
(1870 Századok)
Az első alatt értik a hadászok azokat a térségeket, miket az erődök ágyúinak kereszttüze érintetlen hágy
(1872–1874 Jókai Mór)
A kortárs vér folyóiból épségben Krisztus egyedül és érintetlen fölmerül
(1941 e. Babits Mihály)
2a. (ritk)
szexuális kapcsolatba nem kerülve
megvette Irénét egy szegény zsibárus, aki mindenét érte adta; egy hó lefolytáig érintetlen hagyá rabnőjét a vevő
(1854 Jókai Mór)
Ha belémkóstolsz, megégeti szádat Ha érintetlen hagysz, magad ölöd meg
(1928 Becski Irén)
2b. (ritk)
teljes egészében, hiánytalanul
ők a’ bemutatott öszveget jelenleg csak ideiglen kihelyeztetni, ’s mindaddig érintetlen megtartatni kivánják, mig majd valamelly az eredeti czéllal rokon rendeltetést tüzendenek ki annak
(1844 Pesti Hírlap)
[Cenci] a Család érdekében, szívesen látta, hogy Nelli pénzt kuporgat, mely úgyis, érintetlen, a gyerekekre marad
(1926 Babits Mihály)
3.
korábbi(, eredeti) formájában meghagyva, nem megváltoztatva
fényesebb polczra lépnünk nem lehete, midőn hazánkban a’ kimivelödés mind eddig gyermeki gondatlansággal érintlen hagyódott
(1831 Kunoss Endre)
nehogy az eddigi törvényeknél és törvényes szokásnál fogva fenálló, és a’ bányamüvelés sikeres folytatására továbbá is fentartandó kiváltságos jogok érintetlen hagyásából bizonytalanság és zavar következzék
(1844 Pesti Hírlap)
Hagyja érintetlen az ő emlékét, Hanna. Ő nagyon szeretett engem
(1875 Jókai Mór)
a déli bolgárok nyelve nagyon eltöröködött és eloroszosodott, a mi szók tisztán, érintetlen maradtak, azoknak meg kiejtése változott
(1890 Strausz Adolf)
abban az esetben, ha Németország mulasztásokat követne el, az egyes országok külön akciót kezdhetnek, de avval a feltétellel, hogy a kölcsön garanciájául szolgáló külön zálogok érintetlen maradnak
(1924 Pesti Hírlap júl. 22.)
A szövetség sebtében összeülő végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy 18-asra kell duzzasztani a mezőnyt, amit aztán az idők érintetlen hagytak
(2000 Nemzeti Sport aug. 4.)
4.
vmely (érzelmi) hatástól, körülménytől stb. nem érintve
Az elsőbb levelek valamenynyire érintetlen hagygyák az olvasót, de mennél tovább indúlék bennek, annál inkább vonszottanak magokhoz
(1818 Dessewffy József)
Olaszország müvészete szivem érintlen hagyá
(1854 Degré Alajos)
Lajos királyt sem hagyta a járvány érintetlen
(1892 Pór Antal)
A mi városunkat a vasuti sztrájk meglehetősen érintetlen hagyta
(1904 Soproni Szemle)
A kor váltakozó, ám mindig agresszív költői divatjai is érintetlen hagyták [ti. Benjámin László költészetét]
(1983 Népszabadság máj. 14.)
Kenedi méltán bírálta az ügynöktörvényt, amely csak a kishalakat szolgáltatja ki a közharagnak, miközben a főkolomposok érintetlen maradnak
(1999 Magyar Hírlap)
5. (ritk)
említetlenül, beszédben v. írásban nem érintve, szóba nem hozva
nem hagyhatom érintetlen azon fontos jegyzést
(1832 Társalkodó)
Azonban egy nemét [a gyáváknak] érintlen még sem hagyhatom: a’ hizelgő kegyvadászokat
(1844 Rónay Jácint)
A határőrség kérdését ezúttal érintetlen hagyjuk
(1901 Jókai Mór)
Vö. CzF. ~, érintetlenül; ÉrtSz.; TESz. érint; ÉKsz.; SzT. ~, érintetlenül

Beállítások