erkölcs fn 3C

1. ’a társadalom által helyesnek ítélt viselkedési normák és etikai szabályok összessége’ ❖ A’ Magyar Magyarnak ellensége, hol a’ Vallásnak külömbsége mián: hol az erkltsnek veſzetségébl: hol más irigységnek tüzétl: mert nintsen áldás fellyülrl (1791 Magyar Kurír C0318, 1180) | változók egyszersmind a vallásnak, az erkölcsnek és a jognak nemcsak tartalma, hanem határai is, az emberi tudat és az állami hatáskör módosulása arányában (1885 Pulszky Ágost 8380003, 256) | Az ember a természet által meghatározott; ám a természet számunkra néma, a mi igazi világunk a társadalom: a jog, a közgazdaságtan, az erkölcs, a nyelv és a vallás, a művészet és a tudomány világa (1981 Lendvai L. Ferenc 1092004, 212) | az érettségin nemcsak irodalmi témáról lehet esszét írni, hanem a diák kifejtheti gondolatait például az emberi kapcsolatokról, az erkölcsről, az érzelmekről vagy éppen a mindennapi életről (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (minőségjelzővel v. birtokszóként) ’vmely kor, közösség stb. viselkedési, etikai elvárásainak, szabályainak összessége’ ❖ de olly túdóſítáſokat is közöl eggyſzersmind velünk ezen Nemzetnek más ſzokáſairól és erköltseirl, hogy azok által meg-ſzégyenítik ők valóban és meg-pírítják még a’ ki-mivelt erkölts Európaiakat is (1790 Mindenes Gyűjtemény C0368, 372) | [Antonius] elismeri Cleopatrától született gyermekeit s maga ellen lázítja a megsértett családi erkölcsöket (1886 Csiky Gergely CD11) | A keresztény erkölcs elítéli az öngyilkosságot – a japán tiszteli, mint a lelki erő és az önuralom legnagyobb teljesítményét (1937 Bálint György 9021006, 143) | lovagi erkölcs (1957 Ráth-Végh István 9556004, 334) | ebben a faluban még középkori erkölcsök uralkodtak (1980 Galgóczi Erzsébet C6897, 1067) | A polgárság szó magyar értelmében is benne van a modern világot megalapozó polgárság erkölcse, a munka és a racionalizmus ethosza (2002 Népszava máj. 31. C7465, 7).

1b. (minőségjelzővel) ’ilyen szabályrendszerhez viszonyítva vmilyen(nek ítélt) értékrend, ill. viselkedésmód’ ❖ veſsen zabolát a’ nagy topzódásnak, El fajúlt roſz erkölts’ és bujkálkodásnak (1772 Orczy Lőrinc 7249010, 55) | feddhetlen erkölcseivel s érzelmei nemességével [vonta magára a figyelmet] (1856 Budapesti Hírlap máj. 9. C7814, [2]) | a mai oszmánok és arabok a máshitű jezidák- és drúzokra a barbárság sok attributuma mellett még laza erkölcsöket is fognak (1882 Vámbéry Ármin 8507006, 29) | Szigorú erkölcs, tisztaság és rend jellemezte a törökök minden haditevékenységét, legkivált pedig azok tábori életmódját (1935 Bánlaky József CD16) | A felügyeleti hatóság […] szankciókat helyezett kilátásba, mondván: az adás [ti. a tévéadás] jó erkölcsbe ütközik (2002 Magyar Hírlap CD09).

1c. (minőségjelzővel) ’vmely tevékenységi, működési területen érvényesülő értékrend’ ❖ a politikai erkölcsöknek hagyjanak békét. A politikai erkölcsöket eléggé lejáratták úgyis már (1902 Ady Endre CD0801) | Nemi erkölcsük szigorú, bár községenkint más és más. Férfi férfivel tanyázik, a parasztasszony nem ér rá szerelmeskedni, munkaruhájában nem is vonzó (1943 Juhász Géza¹ 9283008, 97) | [A tankönyvírás és -kereskedelem területén] nagy szerepet játszik az élénkülésben a tankönyvírók vállalkozó kedve, tehetsége, gyakorlati tapasztalata és szakmai erkölcse (1995 Kronstein Gábor CD17) | Az EU-tagság érzékenyen érintené a fönnálló bérrendszert, és megszigorítaná a gazdasági erkölcsöt (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vki v. vmely közösség által képviselt értékrend, ill. ahhoz igazodó magatartás’ ❖ Nem vólt a’ népnek-is tovább már arra tehettsége, hogy […] az ártatlan békeſség, ’s édes ſzabadságnak karjai között nyugodhaſſon. Az erköltsöknek meg-veſztegettetéſekböl gyülölség ſzármazott (1776 Bessenyei György¹ ford.–Lucanus 7044040, 21) | a’ különböző korú ’s míveltségű nevendékeknek együtt lakása, hálása, társalkodása, egy szóval neveltetése mind az erkölcsre nézve veszedelmes, mind pedig az elmebeli tehetségek’ helyes kifejtésére nézve ártalmas (1826 Szilasy János 8450011, 211) | a legtiszteletreméltóbb egy rókamálas bundába öltözött úrinő a reggeli utcán, amint anyáink, nagyanyáink erkölcsei szerint a piaristák templomába siet (1929 Krúdy Gyula CD54) | Az ember Isten képére teremtetett, isteni természettel mind értelme, mind erkölcse szempontjából bűnözésre való hajlam nélkül (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209) | A gazdagabb és távlatokban gondolkodni tudó hívek hosszabb-rövidebb ideig működő alapítványok gondozásával bízták meg az egyházat, olyanokkal, amelyek a gesztiek vallásban, erkölcsben való megmaradását vagy magának az egyháznak a megélhetését szolgálták (2002 Kereskényi Miklós–Kereskényiné Cseh Edit CD36).

2a. (kissé rég) ’értékes, morális szempontból előnyös tulajdonság, erény’ ❖ Gyula’ engedelmeſségének nyilván való példái olly ert vettenek Etelkának ſzívén, hogy ſzámos ſzép erkölcsei között a’ tündöklene benne leg inkább, mellyel édes Attyának parancsolattyához, mint valámi k-ſzálhoz, ragaſzkodott (1786 Dugonics András C1470, 30) | Az engedelmesség legelső, ’s legfőbb Erkölcse a’ Bajnoknak (1814 Kisfaludy Sándor 8243048, 53) | Isteni lelkekhez méltó erkölcsi ragyognak (1818 Vörösmarty Mihály 8524033, 109) | a szövetkezeti munkának a legszebb erkölcse az áldozatkész szeretet (1916 Az Est febr. 22. C5259, 2).

2b. (nyj) ’vkinek a jellemző alkata, természete’ ❖ Kutya erkölcs vam bennë (1906 A bakonyalji nyelvjárás C6345, 78) | köveket mozgató makacs erkölcse hajthatatlan ágaskodott benne tovább is. – Nem, nem törtök meg, ha ötezeren volnátok sem! Megmutatom, hogy vagy az én akaratom áll ennél a háznál, vagy világgá megy mind! (1910 Vasárnapi Újság C7424, 376).

3. ’〈kül. nőre vonatkoztatva:〉 szerelmi-szexuális viselkedés’ ❖ Epikúrt, a’ legtisztább és legsanyarúbb életü Bölcset, vádlák romlott erkölccsel és erkölcs rontásával a’ kik nem érték mit érte ő a’ gyönyör alatt (1818 Kazinczy Ferenc C2568, 537) | A prostitúció és a prostitúciót szabályzó politika körüli viták igen nagy mértékben a női erkölcsök körül forogtak, s ez a nemek szexuális viszonyán és a nők szexuális viselkedésén kívüli területeken is mélyreható következményekkel járt (1998 Rubicon ford. CD17) | A XIX. században volt év Lovásziban, amikor két-három törvénytelennek minősülő gyermek született helyi lakos leányanyáktól. Sebtében lapoztam vissza, vajon csak a lovásziak között lett volna ilyen laza az erkölcs? (2002 Tóth Sándor²–Srágli Lajos CD36).

Ö: ál-, köz~, munka~.

ÖU: szolga~, vallás~.

ÖE: ~filozófia, ~mester, ~óra, ~rajz, ~regény, ~tanár, ~tanítás, ~tanító, ~teológia, ~tudomány.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

erkölcs főnév 3C
1.
a társadalom által helyesnek ítélt viselkedési normák és etikai szabályok összessége
A’ Magyar Magyarnak ellensége, hol a’ Vallásnak külömbsége mián: hol az erkltsnek veſzetségébl: hol más irigységnek tüzétl: mert nintsen áldás fellyülrl
(1791 Magyar Kurír)
változók egyszersmind a vallásnak, az erkölcsnek és a jognak nemcsak tartalma, hanem határai is, az emberi tudat és az állami hatáskör módosulása arányában
(1885 Pulszky Ágost)
Az ember a természet által meghatározott; ám a természet számunkra néma, a mi igazi világunk a társadalom: a jog, a közgazdaságtan, az erkölcs, a nyelv és a vallás, a művészet és a tudomány világa
(1981 Lendvai L. Ferenc)
az érettségin nemcsak irodalmi témáról lehet esszét írni, hanem a diák kifejtheti gondolatait például az emberi kapcsolatokról, az erkölcsről, az érzelmekről vagy éppen a mindennapi életről
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (minőségjelzővel v. birtokszóként)
vmely kor, közösség stb. viselkedési, etikai elvárásainak, szabályainak összessége
de olly túdóſítáſokat is közöl eggyſzersmind velünk ezen Nemzetnek más ſzokáſairól és erköltseirl, hogy azok által meg-ſzégyenítik ők valóban és meg-pírítják még a’ ki-mivelt erkölts Európaiakat is
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
[Antonius] elismeri Cleopatrától született gyermekeit s maga ellen lázítja a megsértett családi erkölcsöket
(1886 Csiky Gergely)
A keresztény erkölcs elítéli az öngyilkosságot – a japán tiszteli, mint a lelki erő és az önuralom legnagyobb teljesítményét
(1937 Bálint György)
lovagi erkölcs
(1957 Ráth-Végh István)
ebben a faluban még középkori erkölcsök uralkodtak
(1980 Galgóczi Erzsébet)
A polgárság szó magyar értelmében is benne van a modern világot megalapozó polgárság erkölcse, a munka és a racionalizmus ethosza
(2002 Népszava máj. 31.)
1b. (minőségjelzővel)
ilyen szabályrendszerhez viszonyítva vmilyen(nek ítélt) értékrend, ill. viselkedésmód
veſsen zabolát a’ nagy topzódásnak, El fajúlt roſz erkölts’ és bujkálkodásnak
(1772 Orczy Lőrinc)
feddhetlen erkölcseivel s érzelmei nemességével [vonta magára a figyelmet]
(1856 Budapesti Hírlap máj. 9.)
a mai oszmánok és arabok a máshitű jezidák- és drúzokra a barbárság sok attributuma mellett még laza erkölcsöket is fognak
(1882 Vámbéry Ármin)
Szigorú erkölcs, tisztaság és rend jellemezte a törökök minden haditevékenységét, legkivált pedig azok tábori életmódját
(1935 Bánlaky József)
A felügyeleti hatóság […] szankciókat helyezett kilátásba, mondván: az adás [ti. a tévéadás]erkölcsbe ütközik
(2002 Magyar Hírlap)
1c. (minőségjelzővel)
vmely tevékenységi, működési területen érvényesülő értékrend
a politikai erkölcsöknek hagyjanak békét. A politikai erkölcsöket eléggé lejáratták úgyis már
(1902 Ady Endre)
Nemi erkölcsük szigorú, bár községenkint más és más. Férfi férfivel tanyázik, a parasztasszony nem ér rá szerelmeskedni, munkaruhájában nem is vonzó
(1943 Juhász Géza¹)
[A tankönyvírás és -kereskedelem területén] nagy szerepet játszik az élénkülésben a tankönyvírók vállalkozó kedve, tehetsége, gyakorlati tapasztalata és szakmai erkölcse
(1995 Kronstein Gábor)
Az EUEurópai Unió-tagság érzékenyen érintené a fönnálló bérrendszert, és megszigorítaná a gazdasági erkölcsöt
(2000 Magyar Hírlap)
2.
vki v. vmely közösség által képviselt értékrend, ill. ahhoz igazodó magatartás
Nem vólt a’ népnek-is tovább már arra tehettsége, hogy […] az ártatlan békeſség, ’s édes ſzabadságnak karjai között nyugodhaſſon. Az erköltsöknek meg-veſztegettetéſekböl gyülölség ſzármazott
(1776 Bessenyei György¹ ford.Lucanus)
a’ különböző korú ’s míveltségű nevendékeknek együtt lakása, hálása, társalkodása, egy szóval neveltetése mind az erkölcsre nézve veszedelmes, mind pedig az elmebeli tehetségek’ helyes kifejtésére nézve ártalmas
(1826 Szilasy János)
a legtiszteletreméltóbb egy rókamálas bundába öltözött úrinő a reggeli utcán, amint anyáink, nagyanyáink erkölcsei szerint a piaristák templomába siet
(1929 Krúdy Gyula)
Az ember Isten képére teremtetett, isteni természettel mind értelme, mind erkölcse szempontjából bűnözésre való hajlam nélkül
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
A gazdagabb és távlatokban gondolkodni tudó hívek hosszabb-rövidebb ideig működő alapítványok gondozásával bízták meg az egyházat, olyanokkal, amelyek a gesztiek vallásban, erkölcsben való megmaradását vagy magának az egyháznak a megélhetését szolgálták
(2002 Kereskényi Miklós–Kereskényiné Cseh Edit)
2a. (kissé rég)
értékes, morális szempontból előnyös tulajdonság, erény
Gyula’ engedelmeſségének nyilván való példái olly ert vettenek Etelkának ſzívén, hogy ſzámos ſzép erkölcsei között a’ tündöklene benne leg inkább, mellyel édes Attyának parancsolattyához, mint valámi k-ſzálhoz, ragaſzkodott
(1786 Dugonics András)
Az engedelmesség legelső, ’s legfőbb Erkölcse a’ Bajnoknak
(1814 Kisfaludy Sándor)
Isteni lelkekhez méltó erkölcsi ragyognak
(1818 Vörösmarty Mihály)
a szövetkezeti munkának a legszebb erkölcse az áldozatkész szeretet
(1916 Az Est febr. 22.)
2b. (nyj)
vkinek a jellemző alkata, természete
Kutya erkölcs vam bennë
(1906 A bakonyalji nyelvjárás)
köveket mozgató makacs erkölcse hajthatatlan ágaskodott benne tovább is. – Nem, nem törtök meg, ha ötezeren volnátok sem! Megmutatom, hogy vagy az én akaratom áll ennél a háznál, vagy világgá megy mind!
(1910 Vasárnapi Újság)
3.
〈kül. nőre vonatkoztatva:〉 szerelmi-szexuális viselkedés
Epikúrt, a’ legtisztább és legsanyarúbb életü Bölcset, vádlák romlott erkölccsel és erkölcs rontásával a’ kik nem érték mit érte ő a’ gyönyör alatt
(1818 Kazinczy Ferenc)
A prostitúció és a prostitúciót szabályzó politika körüli viták igen nagy mértékben a női erkölcsök körül forogtak, s ez a nemek szexuális viszonyán és a nők szexuális viselkedésén kívüli területeken is mélyreható következményekkel járt
(1998 Rubicon ford.)
A XIX. században volt év Lovásziban, amikor két-három törvénytelennek minősülő gyermek született helyi lakos leányanyáktól. Sebtében lapoztam vissza, vajon csak a lovásziak között lett volna ilyen laza az erkölcs?
(2002 Tóth Sándor²–Srágli Lajos)
ÖU: szolgaerkölcs, valláserkölcs
ÖE: erkölcsfilozófia, erkölcsmester, erkölcsóra, erkölcsrajz, erkölcsregény, erkölcstanár, erkölcstanítás, erkölcstanító, erkölcsteológia, erkölcstudomány
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások