erkölcsi mn 18B

1. (rég) ’erkölcsről való 〈tudás, ismeret〉, ill. bölcsészeti, humán 〈tudomány〉’ ❖ [a könyvben tárgyalt] erköltsi tudományt (1772 Zalányi Péter C4564, [III]) | A’ Játék-Darabok Készítinek réſzekrl megkivántatik: hogy az erköltsi Tudományban ’s a’ Hiſtoriákban kiváltképpen jártasok legyenek; tudják a’ Nemzetek’ ſzokásaikat, ’s Természeti tulajdonságaikat; esmérjék különöſſen az Embert is minden óldaláról (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0172, 288) | aki az erkölcsi tudomány szabályait tanulta, avagy ha nem is tanulta, azokat szívében érzi, az jól tudja, hogy a hiba és hamisság olly messze esik egymástól, mint egyik pólus a másikától (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | szükségesnek tartom figyelmeztetni, a ki a reáliskola tantervével foglalkozik, hogy az exact tanulmányok mellett engedjen több tért az erkölcsi tudományoknak is, habár a tanulási időnek meghosszabbításával (1875 Csengery Antal 8086006, 379) | Erkölcsi tudományok, vannak, akik az összes, az emberi szellem s műveire vonatkozó tudományokat igy nevezik (1894 PallasLex. CD02).

2. ’vki v. vmely közösség által az erkölcsről vallott 〈nézetrendszer, tanítás〉, ill. vmely közösség erkölcsét meghatározó szabályrendszerhez tartozó 〈tan〉’ ❖ Románoknak neveztetnek az ollyan Könyvek, a’ mellyekben holmi víg vagy ſzomorú ki-menetel történetek meſterséggel költött nevek alatt és környl-állásokkal, erköltsi tanítáſsal elegyítve le-írattatnak (1790 Mátyási József 7221019, 186) | a stoikusoknak erkölcsi tudományáról (1825 Magyar írók élete CD27) | barátságért (ez vala a hérosi maxima) halálra is késznek kell lenni. Ezen erkölcsi tudomány a különben is társalkodói talentommal nem nagy mértékben biró Andaházinak fejébe menni nem akart (1836 Kölcsey Ferenc 8253044, 347) | keresztény erkölcsi tanok és legendák (1937 Zsirai Miklós 9805005, 288) | [A csíksomlyói misztériumdrámákban] a példázatoknak csak illusztratív szerepük van (az erkölcsi tanítások hirdetése), majd minden esetben allegorikusak (2003 Kedves Csaba 3084001, 39).

2a. ’a helyes(nek tartott) erkölcsöt megmutató, annak ismeretét, az erkölcsös viselkedés elsajátítását v. terjesztését célzó 〈szöveg, tevékenység stb.〉’ ❖ Az ö belsö érzékenységböl vett igazságai, és erköltsi parantsolatjai nem egyebek hanem tsupán tsak a’ terméſzetnek Törvénye (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 272) | a’ Szülknek nagyobb réſze maga sem bir annyi tudománnyal és ügyességgel, hogy csak a’ legels és legſzkségesebb erkölcsi nevelést megtudná adni gyermekeinek (1828 Beke Ince Kristóf 8035007, 2) | [Báróczi Sándor] szép irálylyal készült Erkölcsi meséi, és a francziából forditott Cassandra regénye nagy sokáig kedves olvasmány volt, és irály dolgában példányul szolgált (1857 Nagy Iván CD31) | [Babits Mihály] példája elsősorban erkölcsi példa s ennek fénye mellett még művének irodalmi jelentősége is csaknem mellékessé válik (1941–1946 Sőtér István 9613006, 100) | Fia vonakodva fogadja a családi kioktatásokat, az erkölcsi leckéket (1994 Új Könyvek CD29) | erkölcsi példázatokkal traktálja (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. ’a társadalmilag elfogadott erkölcs alapján álló v. történő 〈vélemény, tevékenység stb.〉’ ❖ részint nevetséges, részint erkölcsileg nem tiszta szempontbul (1836 Kölcsey Ferenc 8253044, 348) | [a piaci versenyt] erkölcsi ellenőrzés alá akarjuk helyezni azért is, mert nem a nyers erőnek tülekedésében látjuk a haladás előfeltételeit (1921 Bethlen István 9055002, 228) | Most folyik a történelem egyik legdöbbenetesebb osztályharca Spanyolországban. Erkölcsileg ugyanúgy ítéled el a munkásságot, mint ellenfeleit? (1936 Fejtő Ferenc 9140001, 17) | Clickie munkatársnőit sorra… ágyba vitte. Elcsábította, ha így jobb. És ez nagyon rossz volt Clickie-nek. Nem mintha erkölcsi kifogása lett volna, de… (1981 Tandori Dezső 9703001, 66) erkölcsi bizonyítvány (hiv) ’kérelemre kiadott hatósági igazolás, amely tanúsítja, hogy a kérelmező büntetlen előéletű, ill. hogy nem szerepel az adott állam bűnügyi nyilvántartásában’ ❖ A pártszenvedély hozta itéleteket a historia le fogja rontani. Nem akarja a közönségesen ismert adatokat előszámlálni; de az igazság érdekében nem hagyhat említetlenűl némelly dolgokat, midőn anyagi bizonyítványok hiányában erkölcsi bizonyítványokra tartatik hajtóvadászat (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Én sohasem képzelődtem a házasságban s ha a lány szép volt – pedig harmadik Walterné még az én feleségeim gyűjteményében is gyöngy volt – akkor én bizony nem kerestem az erkölcsi bizonyítványát (1916 Kabos Ede CD10) | [Anyám] ehhez a kérelemhez [ti. hogy tanárként alkalmazzák] csatolta oklevelét, születési anyakönyvi kivonatát, valamint illetőségi, orvosi és erkölcsi bizonyítványát (1997 Gödéné Török Ildikó CD52).

3a. ’a társadalmilag elfogadott erkölcs alapján megítélt, annak szempontjából tekintett v. való 〈tulajdonság, tett, magatartás〉’ ❖ Alig lehet a’ hiſtoriákban ezeknél ſzebb dolgokat tanálni, minthogy nemtsak gyönyörködtetik az Olvasókat, hanem egyſzersmind, érezhetetlenl, erköltsi jóságra kéſzitik-is az érzékeny ſziveket (1774 Trattner Mátyás 7031006, [III]) | Erkölcsi tisztaságot, engedelmességet, józan indulatokat és isteni félelmet szült a népben vallása (1801 Bessenyei György¹ ford.–Millot 7044049, 54) | Fellépésök, ha az akkori viszonyok közé gondoljuk magunkat, erkölcsi bátorságra mutatott (1850 Kemény Zsigmond 8235038, 177) | erkölcsi elbukás (1871 Illésy György 8194003, 33) | a korszakról korszakra romlottabb s erkölcsileg sülyedtebb emberiség (1882 Szász Károly² 8426066, 318) | Ez a korszak az erkölcsi értékek pusztulásának, fegyver és gyilok epizódjai mellett a pénz abszolút uralmának kora (1924 Nagy Lajos CD10) | Az isteni rendet először az ősbűn vagy eredeti bűn bontotta meg, amelynek következtében elárasztotta a világot a sok fizikai és erkölcsi rossz (1977 Gecse Gusztáv 1057008, 371) | Bizonyára többször vagyunk jók erkölcsi gyávaságból, mint valódi hajlandóságból (1992 Kertész Imre² CD41) | Volt bennem erkölcsi tartás, meg a kitartás, hogy nem adom fel (2003 Várva várt babák 3039001, 261) erkölcsi halott ’az erkölcs szabályait (a közmegítélés szerint) súlyosan megsértő, ezért társadalmi megbecsültségét elvesztő személy’ ❖ Ezek a gólyák tehát, akik ide jönnek, mind gyanúsak. A gólyatársadalom erkölcsi halottjai és száműzöttjei, akik olyan helyre vonulnak el, ahol nincsenek társaik, nincsenek gólya-rendőrök, akik szemmel tartják, nincsenek gólyabírák, akik ítélnének, ahol csak szegény tótocskák vannak, akik örülnek a gólyának, mert ritka náluk (1901 Mikszáth Kálmán CD04) | Akik odakerülnek [ti. börtönbe], azokról általában mindenki lemond, erkölcsi halottnak tekinthetők, s közülük csak igen keveseknek sikerül a „visszatérés” (1996 Füzessy Maglics Tímea CD17) | ha valamelyik szektába belépnének, még életükben kiharangozzák őket a közösségből, melynek számára erkölcsi halottakká váltak (2003 Frisnyák Sándor et al. CD36) erkölcsi hulla (sajtó) ’ua.’ ❖ Megvetéssel és undorral hagytak el, mint egy erkölcsi hullát, akinek a nézése is kárhozat (1898 Pesti Hírlap jan. 5. C5646, 2) | [A film alkotói] nem a gúny, a megvetés, a szatíra nyelvén teszik nevetségessé és ezzel erkölcsi hullákká a nyilasokat, hanem a bohózat, a trükk, a játék szelídebb és ártalmatlanabb félmegoldásaival próbálkoznak (1954 Népszava okt. 16. C4844, 6) | Ramón ismeretségi köre […] mind hülyékből, erkölcsi hullákból vagy aljas jellemekből tevődik össze (1977 Kertész Imre² CD41) | Azonnal erkölcsi hullának minősítik, környezete bukott embernek tekinti, akinek azonnal el kell felejteni a telefonszámát, a lakcímét, többé nem teniszeznek, nem golfoznak vele (2001 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erkölcs; ÉKsz.; SzT.

erkölcsi melléknév 18B
1. (rég)
erkölcsről való 〈tudás, ismeret〉, ill. bölcsészeti, humán 〈tudomány〉
[a könyvben tárgyalt] erköltsi tudományt
(1772 Zalányi Péter)
A’ Játék-Darabok Készítinek réſzekrl megkivántatik: hogy az erköltsi Tudományban ’s a’ Hiſtoriákban kiváltképpen jártasok legyenek; tudják a’ Nemzetek’ ſzokásaikat, ’s Természeti tulajdonságaikat; esmérjék különöſſen az Embert is minden óldaláról
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
aki az erkölcsi tudomány szabályait tanulta, avagy ha nem is tanulta, azokat szívében érzi, az jól tudja, hogy a hiba és hamisság olly messze esik egymástól, mint egyik pólus a másikától
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
szükségesnek tartom figyelmeztetni, a ki a reáliskola tantervével foglalkozik, hogy az exact tanulmányok mellett engedjen több tért az erkölcsi tudományoknak is, habár a tanulási időnek meghosszabbításával
(1875 Csengery Antal)
Erkölcsi tudományok, vannak, akik az összes, az emberi szellem s műveire vonatkozó tudományokat igy nevezik
(1894 PallasLex.)
2.
vki v. vmely közösség által az erkölcsről vallott 〈nézetrendszer, tanítás〉, ill. vmely közösség erkölcsét meghatározó szabályrendszerhez tartozó 〈tan〉
Románoknak neveztetnek az ollyan Könyvek, a’ mellyekben holmi víg vagy ſzomorú ki-menetel történetek meſterséggel költött nevek alatt és környl-állásokkal, erköltsi tanítáſsal elegyítve le-írattatnak
(1790 Mátyási József)
a stoikusoknak erkölcsi tudományáról
(1825 Magyar írók élete)
barátságért (ez vala a hérosi maxima) halálra is késznek kell lenni. Ezen erkölcsi tudomány a különben is társalkodói talentommal nem nagy mértékben biró Andaházinak fejébe menni nem akart
(1836 Kölcsey Ferenc)
keresztény erkölcsi tanok és legendák
(1937 Zsirai Miklós)
[A csíksomlyói misztériumdrámákban] a példázatoknak csak illusztratív szerepük van (az erkölcsi tanítások hirdetése), majd minden esetben allegorikusak
(2003 Kedves Csaba)
2a.
a helyes(nek tartott) erkölcsöt megmutató, annak ismeretét, az erkölcsös viselkedés elsajátítását v. terjesztését célzó 〈szöveg, tevékenység stb.〉
Az ö belsö érzékenységböl vett igazságai, és erköltsi parantsolatjai nem egyebek hanem tsupán tsak a’ terméſzetnek Törvénye
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a’ Szülknek nagyobb réſze maga sem bir annyi tudománnyal és ügyességgel, hogy csak a’ legels és legſzkségesebb erkölcsi nevelést megtudná adni gyermekeinek
(1828 Beke Ince Kristóf)
[Báróczi Sándor] szép irálylyal készült Erkölcsi meséi, és a francziából forditott Cassandra regénye nagy sokáig kedves olvasmány volt, és irály dolgában példányul szolgált
(1857 Nagy Iván)
[Babits Mihály] példája elsősorban erkölcsi példa s ennek fénye mellett még művének irodalmi jelentősége is csaknem mellékessé válik
(1941–1946 Sőtér István)
Fia vonakodva fogadja a családi kioktatásokat, az erkölcsi leckéket
(1994 Új Könyvek)
erkölcsi példázatokkal traktálja
(2001 Magyar Hírlap)
3.
a társadalmilag elfogadott erkölcs alapján álló v. történő 〈vélemény, tevékenység stb.〉
részint nevetséges, részint erkölcsileg nem tiszta szempontbul
(1836 Kölcsey Ferenc)
[a piaci versenyt] erkölcsi ellenőrzés alá akarjuk helyezni azért is, mert nem a nyers erőnek tülekedésében látjuk a haladás előfeltételeit
(1921 Bethlen István)
Most folyik a történelem egyik legdöbbenetesebb osztályharca Spanyolországban. Erkölcsileg ugyanúgy ítéled el a munkásságot, mint ellenfeleit?
(1936 Fejtő Ferenc)
Clickie munkatársnőit sorra… ágyba vitte. Elcsábította, ha így jobb. És ez nagyon rossz volt Clickie-nek. Nem mintha erkölcsi kifogása lett volna, de…
(1981 Tandori Dezső)
erkölcsi bizonyítvány (hiv)
kérelemre kiadott hatósági igazolás, amely tanúsítja, hogy a kérelmező büntetlen előéletű, ill. hogy nem szerepel az adott állam bűnügyi nyilvántartásában
A pártszenvedély hozta itéleteket a historia le fogja rontani. Nem akarja a közönségesen ismert adatokat előszámlálni; de az igazság érdekében nem hagyhat említetlenűl némelly dolgokat, midőn anyagi bizonyítványok hiányában erkölcsi bizonyítványokra tartatik hajtóvadászat
(1848 Kossuth Hírlapja)
Én sohasem képzelődtem a házasságban s ha a lány szép volt – pedig harmadik Walterné még az én feleségeim gyűjteményében is gyöngy volt – akkor én bizony nem kerestem az erkölcsi bizonyítványát
(1916 Kabos Ede)
[Anyám] ehhez a kérelemhez [ti. hogy tanárként alkalmazzák] csatolta oklevelét, születési anyakönyvi kivonatát, valamint illetőségi, orvosi és erkölcsi bizonyítványát
(1997 Gödéné Török Ildikó)
3a.
a társadalmilag elfogadott erkölcs alapján megítélt, annak szempontjából tekintett v. való 〈tulajdonság, tett, magatartás〉
Alig lehet a’ hiſtoriákban ezeknél ſzebb dolgokat tanálni, minthogy nemtsak gyönyörködtetik az Olvasókat, hanem egyſzersmind, érezhetetlenl, erköltsi jóságra kéſzitik-is az érzékeny ſziveket
(1774 Trattner Mátyás)
Erkölcsi tisztaságot, engedelmességet, józan indulatokat és isteni félelmet szült a népben vallása
(1801 Bessenyei György¹ ford.Millot)
Fellépésök, ha az akkori viszonyok közé gondoljuk magunkat, erkölcsi bátorságra mutatott
(1850 Kemény Zsigmond)
erkölcsi elbukás
(1871 Illésy György)
a korszakról korszakra romlottabb s erkölcsileg sülyedtebb emberiség
(1882 Szász Károly²)
Ez a korszak az erkölcsi értékek pusztulásának, fegyver és gyilok epizódjai mellett a pénz abszolút uralmának kora
(1924 Nagy Lajos)
Az isteni rendet először az ősbűn vagy eredeti bűn bontotta meg, amelynek következtében elárasztotta a világot a sok fizikai és erkölcsi rossz
(1977 Gecse Gusztáv)
Bizonyára többször vagyunk jók erkölcsi gyávaságból, mint valódi hajlandóságból
(1992 Kertész Imre²)
Volt bennem erkölcsi tartás, meg a kitartás, hogy nem adom fel
(2003 Várva várt babák)
erkölcsi halott
az erkölcs szabályait (a közmegítélés szerint) súlyosan megsértő, ezért társadalmi megbecsültségét elvesztő személy
Ezek a gólyák tehát, akik ide jönnek, mind gyanúsak. A gólyatársadalom erkölcsi halottjai és száműzöttjei, akik olyan helyre vonulnak el, ahol nincsenek társaik, nincsenek gólya-rendőrök, akik szemmel tartják, nincsenek gólyabírák, akik ítélnének, ahol csak szegény tótocskák vannak, akik örülnek a gólyának, mert ritka náluk
(1901 Mikszáth Kálmán)
Akik odakerülnek [ti. börtönbe], azokról általában mindenki lemond, erkölcsi halottnak tekinthetők, s közülük csak igen keveseknek sikerül a „visszatérés”
(1996 Füzessy Maglics Tímea)
ha valamelyik szektába belépnének, még életükben kiharangozzák őket a közösségből, melynek számára erkölcsi halottakká váltak
(2003 Frisnyák Sándor et al.)
erkölcsi hulla (sajtó)
ua.
Megvetéssel és undorral hagytak el, mint egy erkölcsi hullát, akinek a nézése is kárhozat
(1898 Pesti Hírlap jan. 5.)
[A film alkotói] nem a gúny, a megvetés, a szatíra nyelvén teszik nevetségessé és ezzel erkölcsi hullákká a nyilasokat, hanem a bohózat, a trükk, a játék szelídebb és ártalmatlanabb félmegoldásaival próbálkoznak
(1954 Népszava okt. 16.)
Ramón ismeretségi köre […] mind hülyékből, erkölcsi hullákból vagy aljas jellemekből tevődik össze
(1977 Kertész Imre²)
Azonnal erkölcsi hullának minősítik, környezete bukott embernek tekinti, akinek azonnal el kell felejteni a telefonszámát, a lakcímét, többé nem teniszeznek, nem golfoznak vele
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. erkölcs; ÉKsz.; SzT.

Beállítások