erkölcsetlen (14B) l. erkölcstelen

erkölcstelen mn 14Berkölcsetlen (rég)

1. ’az erkölcsi, etikai szabályokat figyelembe nem vevő v. azokat (rendszeresen) áthágó 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈közösség, csoport〉’ ❖ ollyák magokat az erköltstelen tárſaſagtol, mely meg ſzeplöſithetné ſzép hireket (1775 Báróczi Sándor 7031001, [XV]) | mikint lehetett olly erkölcstelen emberrel mint Rosas, kit egy franczia minister a’ szónokszéken szörnyetegnek nevezett, szerződésbe bocsátkozni? (1841 Pesti Hírlap CD61) | Ártalmas, hogy a főhatóság oly tömérdek engedélyt oszt ki azoknak, kik vidéki szinigazgatásra vállalkoznak. E faluzó csapatok által a kormány csak a csavargó koldusok és erkölcstelen kalandorok számát szaporitja (1859 Egressy Gábor 8123007, 394) | [Horton lakossága] erkölcsetlen, szokásaiban ósdi nép, javarészt – megsúgjuk az olvasónak – csempészek utódja (1900 Magyar Nemzet febr. 22. ford. C5255, 19) | vannak ilyen erkölcstelen emberek, akik képesek hazudni (1923 Karinthy Frigyes 9309040, 186) | úgy vélték, hogy háborúban állnak, ahol az erkölcstelen és tisztességtelen ellenfél ki fog használni bármilyen megingást (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ilyen személyre jellemző,) az erkölcsi szabályokat figyelmen kívül hagyó 〈életmód〉, ill. arra való 〈hajlam〉’ ❖ erkölcstelen hajlamok vagy törekvések (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267002, 255) | [lesújtók a IV. László korabeli] állami és társadalmi viszonyok, amelyek nemcsak világi és egyházi funkcionáriusok felette korrupt állapotáról és züllött erkölcseiről, hanem még magának a királynak is erkölcstelen, ledér életmódjáról, ismételt szó- és esküszegéséről tesznek tanuságot (1930 Bánlaky József CD16) | bűnösnek minősül az, aki Isten akaratával szándékosan és tudatosan szembeszegül, erkölcstelenül él (1993 BibliaiLex. CD1207) | Vannak olyanok, akik bizonyos írókkal szemben előítélettel viseltetnek. A legjobb példa erre Oscar Wilde, akit sokan azért nem olvasnak el, mert szerintük az író magánélete erkölcstelen (2002 Bálint Gábor CD40).

1b. ’erkölcsi, etikai szabályokba ütköző 〈magatartás, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Ha Léonorka, a’ hitegetéſröl és feſlettſégröl valamit tudott volna, könnyen által látta volna, miért kiván Luzy titkolodni; de az a’ mértékleteſſég, mellyet ſzivében öntöttek volt, tſak abban határozta magát, miként a’ faluſi legények erköltstelen méréſzſzégeknek ellent álhaſſan (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 250) | törvény által megengedett tolvajság utján erkölcstelenül szerzett vagyon (1844 Pesti Hírlap CD61) | e tüz felgyujtása végett […] nem iszonyodtak a legerkölcstelenebb eszközökhöz folyamodni (1881 Kossuth Lajos 8250003, 199) | Ellentállani annak, amit magunk is szükségesnek tartunk, hogy aztán alku tárgyává tehessük a magunk szükségletét, ez az, ami taktikának oktalan, politikának pedig erkölcstelen (1910 Délmagyarország 2103001, 1) | részt vállal minden aljasságban, minden erkölcstelen üzletben, jól vigyázva, hogy a büntetőjog szabályainak éppen csak a határáig menjen el, de ne lépje túl (1953 Hegedüs Géza 9233002, 53) | erkölcstelen dolog valakit kihallgatni, valakinek a romlására törni és valahová behatolni, szóval, csupa olyan dolgot [cselekedni], ami egyébként bűncselekmény (2001 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’vmely értékrend szempontjából az erkölcsi érzéket, kül. a nemi erkölcsöt sértő 〈()alkotás, ábrázolásmód stb.〉’ ❖ Ugyan miért kelle hát azt a szegény érző társunkat ollyan utálatoson bémázolni? – Az efféle erkölcstelen festésekkel majd eltévesztetik az Urak poéták a lélekkel az igazi erányt (1804 Fazekas Mihály 8138025, 16) | nem lesz fölösleges egy már több ízben érintett kérdést bővebben kifejtenem, azt tudniillik, minemű színmüvet lehessen általában erkölcstelennek tartani? (1837 Athenaeum C0015, 100) | Ha Irányi törvényt sürget az erkölcstelen előadások ellen, terjessze ki a sajtóra is (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | [Benjamin Vaughan Abbott törvényjavaslata] ötven nyomtatott sorból áll – és ez az ötven sor egyetlen mondat; eltíltja az erkölcstelen kép, ujság, könyv, nyomtatvány vásárlását, terjesztését, eladását, olvasását, a róla való beszédet, – s egy füst alatt a magzatelhajtást (1931 Csánk Endre CD10) | egyre több pornográf tartalmú, erkölcstelen fotókat és reklámszövegbe rejtett obszcén kifejezéseket tartalmazó hirdetés, illetve óriásplakát jelenik meg (1997 Magyar Hírlap CD09) | Victor Hugo drámája: A király mulat, az 1830-as évek elején Párizsban került bemutatásra. Az előadás azonban botrányba fulladt, mert a királypártiak tiltakoztak I. Ferenc francia király emlékének megsértése miatt, a klerikálisok pedig az „erkölcstelen” mű azonnali betiltását követelték (2000 Népszabadság szept. 12. C5833, 11).

2a. ’a nemi erkölcs szempontjából romlott, züllött 〈személy, kül. nő〉’ ❖ Innét mondgyuk mái napig, midön valamely erköltstelen Aſzſzonyállatot látunk, vagy hallunk, hogy nem kár vólna azt fel-tsaptatni. Lovak farkára-is kötözték, ’s úgy ſzaggattaták négygyé (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 194) | [de Montifand asszonyt,] ki ledér regényének írásával sokat keres, egy regényében előforduló erkölcs-sértés miatt egyheti fogságra s 500 frankra ítélte a bíróság; mivel azonban az erkölcstelen nők közé akarták zárni, megszökött Belgiumba (1876 Fővárosi Lapok C8092, 1417) | Én korábbi életemben, amíg Vak Bélát nem ismertem, könnyelmű, szoknyakergető, sőt erkölcstelen férfiú voltam, akinek az esze többnyire bűnös paráznaságokon forgolódott (1921 Krúdy Gyula CD54) | az ismeretlen anya szülte árváknak örökre megpecsételődött a sorsuk: a m(ater) ignota anyakönyvi megjegyzés kertelés nélkül arra utalt, hogy prostituált (vagyis férj nélküli, erkölcstelen nő) gyermekéről van szó (2007 Népszabadság márc. 17. C7855, 7).

2b. (ilyen személyre jellemző) szabados 〈megnyilvánulás〉, ill. szeméremsértő, kihívó 〈öltözet〉’ ❖ azok, a’ kik talán meg-estek, és a’ külsőket erköltstelen magok-viselésével meg-botránkoztatták, kötelesek vóltak a’ gyűlekezetben nyilvánvaló gyónást avvagy vallást tenni, és az ő vétkeikért elégtétel gyanánt fel-adott büntetést, melly némelly társaságokban többnyire az ostorozás vala, nyilván ki-állani (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 201) | Társaskör emeli a munka-kedvet, mi miatt télen át örömest szeretnek fonónők […] egy szobába öszszegyülekezni, – csakhogy illy esetben mindig szoros felügyelet szükséges, és soha erkölcstelen tréfáknak nem szabad szőnyegre kerülni (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 576) | erkölcstelen szerelmeskedést közvetítő „Levelezés” és apróhirdetésekről (1919 Tóth Tihamér 9725001, 125) | Amint leülnek, Hedvig szoknyái alól előtűnik mintás selyemharisnyája. Erkölcstelen viselet – állapítja meg magában a báróné (1931 Sárközi György 9587012, 357) | Ahhoz ragaszkodunk csak, hogy olyan nő ne legyen a közösség tagja, aki erkölcstelen ruhában jár (2004 Népszabadság febr. 16. C7852, 9).

Vö. CzF. ~, erkölcstelenül; ÉrtSz.; TESz. erkölcs; ÉKsz.; SzT.

erkölcsetlen lásd erkölcstelen
erkölcstelen melléknév 14B
erkölcsetlen 14B (rég)
1.
az erkölcsi, etikai szabályokat figyelembe nem vevő v. azokat (rendszeresen) áthágó 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈közösség, csoport〉
ollyák magokat az erköltstelen tárſaſagtol, mely meg ſzeplöſithetné ſzép hireket
(1775 Báróczi Sándor)
mikint lehetett olly erkölcstelen emberrel mint Rosas, kit egy franczia minister a’ szónokszéken szörnyetegnek nevezett, szerződésbe bocsátkozni?
(1841 Pesti Hírlap)
Ártalmas, hogy a főhatóság oly tömérdek engedélyt oszt ki azoknak, kik vidéki szinigazgatásra vállalkoznak. E faluzó csapatok által a kormány csak a csavargó koldusok és erkölcstelen kalandorok számát szaporitja
(1859 Egressy Gábor)
[Horton lakossága] erkölcsetlen, szokásaiban ósdi nép, javarészt – megsúgjuk az olvasónak – csempészek utódja
(1900 Magyar Nemzet febr. 22. ford.)
vannak ilyen erkölcstelen emberek, akik képesek hazudni
(1923 Karinthy Frigyes)
úgy vélték, hogy háborúban állnak, ahol az erkölcstelen és tisztességtelen ellenfél ki fog használni bármilyen megingást
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
(ilyen személyre jellemző,) az erkölcsi szabályokat figyelmen kívül hagyó 〈életmód〉, ill. arra való 〈hajlam〉
erkölcstelen hajlamok vagy törekvések
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
[lesújtók a IV. László korabeli] állami és társadalmi viszonyok, amelyek nemcsak világi és egyházi funkcionáriusok felette korrupt állapotáról és züllött erkölcseiről, hanem még magának a királynak is erkölcstelen, ledér életmódjáról, ismételt szó- és esküszegéséről tesznek tanuságot
(1930 Bánlaky József)
bűnösnek minősül az, aki Isten akaratával szándékosan és tudatosan szembeszegül, erkölcstelenül él
(1993 BibliaiLex.)
Vannak olyanok, akik bizonyos írókkal szemben előítélettel viseltetnek. A legjobb példa erre Oscar Wilde, akit sokan azért nem olvasnak el, mert szerintük az író magánélete erkölcstelen
(2002 Bálint Gábor)
1b.
erkölcsi, etikai szabályokba ütköző 〈magatartás, megnyilvánulás stb.〉
Ha Léonorka, a’ hitegetéſröl és feſlettſégröl valamit tudott volna, könnyen által látta volna, miért kiván Luzy titkolodni; de az a’ mértékleteſſég, mellyet ſzivében öntöttek volt, tſak abban határozta magát, miként a’ faluſi legények erköltstelen méréſzſzégeknek ellent álhaſſan
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
törvény által megengedett tolvajság utján erkölcstelenül szerzett vagyon
(1844 Pesti Hírlap)
e tüz felgyujtása végett […] nem iszonyodtak a legerkölcstelenebb eszközökhöz folyamodni
(1881 Kossuth Lajos)
Ellentállani annak, amit magunk is szükségesnek tartunk, hogy aztán alku tárgyává tehessük a magunk szükségletét, ez az, ami taktikának oktalan, politikának pedig erkölcstelen
(1910 Délmagyarország)
részt vállal minden aljasságban, minden erkölcstelen üzletben, jól vigyázva, hogy a büntetőjog szabályainak éppen csak a határáig menjen el, de ne lépje túl
(1953 Hegedüs Géza)
erkölcstelen dolog valakit kihallgatni, valakinek a romlására törni és valahová behatolni, szóval, csupa olyan dolgot [cselekedni], ami egyébként bűncselekmény
(2001 Országgyűlési Napló)
2.
vmely értékrend szempontjából az erkölcsi érzéket, kül. a nemi erkölcsöt sértő ()alkotás, ábrázolásmód stb.〉
Ugyan miért kelle hát azt a szegény érző társunkat ollyan utálatoson bémázolni? – Az efféle erkölcstelen festésekkel majd eltévesztetik az Urak poéták a lélekkel az igazi erányt
(1804 Fazekas Mihály)
nem lesz fölösleges egy már több ízben érintett kérdést bővebben kifejtenem, azt tudniillik, minemű színmüvet lehessen általában erkölcstelennek tartani?
(1837 Athenaeum)
Ha Irányi törvényt sürget az erkölcstelen előadások ellen, terjessze ki a sajtóra is
(1882 Mikszáth Kálmán)
[Benjamin Vaughan Abbott törvényjavaslata] ötven nyomtatott sorból áll – és ez az ötven sor egyetlen mondat; eltíltja az erkölcstelen kép, ujság, könyv, nyomtatvány vásárlását, terjesztését, eladását, olvasását, a róla való beszédet, – s egy füst alatt a magzatelhajtást
(1931 Csánk Endre)
egyre több pornográf tartalmú, erkölcstelen fotókat és reklámszövegbe rejtett obszcén kifejezéseket tartalmazó hirdetés, illetve óriásplakát jelenik meg
(1997 Magyar Hírlap)
Victor Hugo drámája: A király mulat, az 1830-as évek elején Párizsban került bemutatásra. Az előadás azonban botrányba fulladt, mert a királypártiak tiltakoztak I. Ferenc francia király emlékének megsértése miatt, a klerikálisok pedig az „erkölcstelen” mű azonnali betiltását követelték
(2000 Népszabadság szept. 12.)
2a.
a nemi erkölcs szempontjából romlott, züllött 〈személy, kül. nő〉
Innét mondgyuk mái napig, midön valamely erköltstelen Aſzſzonyállatot látunk, vagy hallunk, hogy nem kár vólna azt fel-tsaptatni. Lovak farkára-is kötözték, ’s úgy ſzaggattaták négygyé
(1782 e. Cserey Farkas¹)
[de Montifand asszonyt,] ki ledér regényének írásával sokat keres, egy regényében előforduló erkölcs-sértés miatt egyheti fogságra s 500 frankra ítélte a bíróság; mivel azonban az erkölcstelen nők közé akarták zárni, megszökött Belgiumba
(1876 Fővárosi Lapok)
Én korábbi életemben, amíg Vak Bélát nem ismertem, könnyelmű, szoknyakergető, sőt erkölcstelen férfiú voltam, akinek az esze többnyire bűnös paráznaságokon forgolódott
(1921 Krúdy Gyula)
az ismeretlen anya szülte árváknak örökre megpecsételődött a sorsuk: a m(ater) ignota anyakönyvi megjegyzés kertelés nélkül arra utalt, hogy prostituált (vagyis férj nélküli, erkölcstelen nő) gyermekéről van szó
(2007 Népszabadság márc. 17.)
2b.
(ilyen személyre jellemző) szabados 〈megnyilvánulás〉, ill. szeméremsértő, kihívó 〈öltözet〉
azok, a’ kik talán meg-estek, és a’ külsőket erköltstelen magok-viselésével meg-botránkoztatták, kötelesek vóltak a’ gyűlekezetben nyilvánvaló gyónást avvagy vallást tenni, és az ő vétkeikért elégtétel gyanánt fel-adott büntetést, melly némelly társaságokban többnyire az ostorozás vala, nyilván ki-állani
(1790 Verseghy Ferenc)
Társaskör emeli a munka-kedvet, mi miatt télen át örömest szeretnek fonónők […] egy szobába öszszegyülekezni, – csakhogy illy esetben mindig szoros felügyelet szükséges, és soha erkölcstelen tréfáknak nem szabad szőnyegre kerülni
(1854 Gazdasági Lapok)
erkölcstelen szerelmeskedést közvetítő „Levelezés” és apróhirdetésekről
(1919 Tóth Tihamér)
Amint leülnek, Hedvig szoknyái alól előtűnik mintás selyemharisnyája. Erkölcstelen viselet – állapítja meg magában a báróné
(1931 Sárközi György)
Ahhoz ragaszkodunk csak, hogy olyan nő ne legyen a közösség tagja, aki erkölcstelen ruhában jár
(2004 Népszabadság febr. 16.)
Vö. CzF. ~, erkölcstelenül; ÉrtSz.; TESz. erkölcs; ÉKsz.; SzT.

Beállítások