érték fn 3B8

1. (Fil is)(kiemelkedően fontos, jelentős) pozitív minőség, ill. vminek ilyen minősége, becse, haszna’ ❖ Vallyon ki lehet az, a’ ki nagy értékre verte magát? a’ ki nagy tekintetben vagyon? kirül az egéſz közſég minden jót, és ſzépet mond? (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 27) | némelyek a valódi értéket üres címért cserélik el, mások a leghasznosabb dolgokat elvetik magoktól a puszta név miatt (1837 Kölcsey Ferenc 8253048, 1119) | A rajzok müvészi értékkel biró butorokat ábrázolnak (1900 Budapesti Napló febr. 23. C5243, 10) | A honfoglaló magyarok kis földerősséget találtak itt [ti. a mai Leányvár helyén], s a hely hadászati értékét felismerve, a várat egyre jobban kiépítették (1980 Szombathy Viktor 1149003, 34) | a beszédaktus elmélet a beszélés performatív értékét hangsúlyozza (2007 Keszeg Vilmos 3098001, 20).

1a. (állítm-ként) ’〈annak kif-ére, hogy vmi ilyen minőséggel bír〉’ ❖ Amilyen érték a nagy germán [ti. Nietzsche] esztétikailag, olyan érték a nagy magyar költő [ti. Komjáthy Jenő] etikailag (1905 Juhász Gyula¹ 9284811, 39) | Nem arra gondolok, ami egy emberben általában érték, hanem ami számára érték (például egy becses szokás, tiszteletre méltó tulajdonság, fontos dolog, vonzó életforma stb.) (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044005, 92) | amíg csak Kelet és Nyugat létezett, a nem létező, absztrakt Közép-Európa igenis érték volt: mindnyájunk számára fontos hivatkozás (1990 Tallár Ferenc 2004004, 422) | Számomra az egyik legfontosabb érték a szabadság (1997 Lakáskultúra CD39).

2. ’vki v. vmely közösség számára rendkívül fontos, nagy becsű(, megőrzésre méltó) dolog, jelenség, ill. nagyra becsült személy’ ❖ Ha van szíve, akkor vagy távol tartja magát a leánytól, vagy ha megszerette, nem kérdi, ki volt apja, anyja, mit hozott magával, őérte magáért megbecsüli a ritka értéket: a hű asszonyt (1865 Jókai Mór CD18) | [a munka] minden társadalmi értéket és gazdagságot létrehoz (1878 Külföldi Viktor 8262002, 13) | [Gyulai Pál egész kritikai pályáján] ismert vagy legalább sejtett nemzeti értékeket mutatott fel – Petőfit, Vörösmartyt, Katonát stb. (1913 Schöpflin Aladár CD10) | a táj természeti értékeinek, [...] a különleges madárvilágnak, a ritka kialakulású kőfejtőnek stb. megóvása (1964 Soproni Szemle CD52) | a kívánatosnak, normának tekintett kulturális értékek és viselkedésformák (2005 Magyar Narancs 3219004, 43).

2a. ’értéktárgy v. (vki számára) nagyon fontos tárgy, ill. vagyon’ ❖ az eddig-való rablásával ſzerzett értékét-is el-viſzi magával (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 283) | könnyen lehet belöle [ti. ércből] sok egymáshoz hasonló értéket készíteni (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 234) | A nagy nyomort egy rendelet szülé, mely Mindekitől értéke hatodát Követelé s azonnal (1867 Szász Károly² ford.–Shakespeare C3740, 168) | pillanat alatt felbecsülte az ott [ti. a padláson] rejtőző értékeket: a szalmát, a szénát, az összegyült befőttes üvegtábort, cserepeket, a száradó ruhákat, köteleket (1931 Oláh Gábor 9487062, 27) | Az elkövetők [...] bántalmazták a lakókat, majd feltehetően fegyverrel megfenyegetve őket, értékeik átadását követelték (2007 Óbuda 3250002, 11).

2b. (rég)(vmire való) képesség, tehetség’ ❖ más vers szerznek, nem vélném, légyen ezekhez Érteke (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 117) | Szemlélet, gondolat-tárgya obiectum, igy neveztem, mivel valami felöl gondólkodunk, eſmér értékünk által azt mint egy ſzemlélni látſzatunk (1783 Benyák Bernát 7039004, 124) | Músám! beſzéld el, ha van rá értéked, (Leſz, mert j ſegíttſég Mennybl erre néked:) Beſzéld el Jákób ſok Fijai között Ez igazba, miért annyi hab ütközött? (1795 Hunyadi Ferenc ford.–Milton 7147001, 4) | facultas, tehetség, érték (1833 Fogarasi János C5307, 5).

2c. (Pénz) ’értékpapír’ ❖ (Tőzsdei tudósitás.) Osztrák és magyar értékek szilárdak Bécsre (1894 Hazánk 8634001, 16) | vigye keresztül a francia kormány azt, hogy a francia tőke Németországba mehessen, tegye lehetővé, hogy a német értékeket a párizsi tőzsdén jegyezzék (1911 Zsadányi Henrik CD10) | 1887 novemberében az orosz értékek zuhanni kezdtek a berlini tőzsdén (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | nemzeti ügy [...], hogy a magyar tőzsdén jelenjenek meg ezek az értékek, hogy a magyar befektetőknek is legyen lehetőségük ezeket jegyezni (1990 Országgyűlési Napló CD62).

3. (Közg) ’〈a munkaérték-elmélet szerint:〉 az árunak az a tulajdonsága, amely kifejezi az elkészítéséhez társadalmilag szükséges munkát’ ❖ [Oroszország legrégebbi selyemgyárában] 670 dolgozó foglalatos, melly 300,000 ezüst rubelnyi értéket állít elő (1845 Hetilap 8636002, 27) | ha egy munkás átlagos napi szükségletei termelésére hat órai munkát igényel, akkor hat órát kell naponta dolgoznia, hogy elhasznált munkaerejét, vagy azon értéket, melyet tulajdonképen eladott – t. i. munkaerejét, annak termelő képességében – reprodukálja (1894 Mezőfi Vilmos 8309003, 48) | Minél több munkát fektetett az ember a természetbe, az anyagba, annál nagyobb hasznot hajtott, értéket termelt közgazdasági és jogi értelemben (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 618).

4. (Pénz is) ’a pénznek, ill. vmely pénznemnek a vásárlóerejét kifejező tulajdonsága’ ❖ A’ kereskedöknél más a’ drachma értéke (1783 Molnár János C0291, 197) | Decemb. 4-dikén a’ pénz értéke felől tartatott ülés (1843 Jászay Pál C3367, 114) | a koronák megérkezésével a régi gazdag emberek váltig azt akarták elhitetni, hogy a korona megközelíti a régi forint értékét (1917 Krúdy Gyula CD54) | Az euró értéke két határidőre módosult: szeptemberi elszámolóára 50 fillérrel 255,50 forintra, a decemberi 1,40 forinttal 263,00 forintra esett vissza (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’az a pénzösszeg, amennyit vmely dolog, rendsz. termék, áru ér, ill. amennyit fizetnek azért’ ❖ tudván és esmervén Istentől vett vagyonunk értékét, magunk közakarattal a tisztelt urak jelenlétekben határoztuk meg azoknak atyafiság szerént való mértékletes árát (1795 Debreceni vagyonleltárak 7277001, 31) | Már II. Katalin és később I. Sándor alatt állítattak fel némelly selyemgyárak: de ezek nem igen számosan valának és készitett kelméiknek is csekély értékük vala (1845 Hetilap 8636002, 27) | Itt vannak a félmillió értékig kiállított váltók (1875 Jókai Mór CD18) | Az ajándékforgalomban és a kereskedelmi behozatal esetén az áru teljes értékéből számítják ki a vámtarifa szerint a fizetendő vámot (1985 Révész Sándor 1133001, 25) | [Mannó Demeter hagyatéka] összesen 36 456 forintot tett ki, ehhez járult a ház, a leltárban meg nem nevezett, de vételára alapján legalább 50 000 forintra rugó értéke (2009 Bácskai Vera 3063001, 67).

5. ’jelnek vmely jelrendszerben elfoglalt helyéből, szerepéből adódó jelentése’ ❖ Az alá vetett közönséges ſzámok jelentik a’ Romaji ſzám-betüknek értékét. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 2) | [a hangsúlyozni kívánt szótag fölé írt vastag alsó vessző alsó ponttal] csaknem oly értékkel bir, mint a hangjegy után álló pont (1861 Mátray Gábor 8300001, 56) | a magyar és a finnugor -l, illetőleg -t, -d határozóragnak helyviszonyítás, közelebbről az ablativusi irányjelölés az eredeti értéke (1937 Zsirai Miklós C4981, 66) | az igenevek szófaji értéke megváltozik: főnévi, melléknévi, határozói szerepben épülhetnek a mondatba (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

5a. (Mat) ’〈szám, változó, matematikai kifejezés stb.〉(számszerű) nagysága, mennyisége’ ❖ Ha az elvágott jegyek nem semmijegyek, hanem számjegyek, azokat a váltószámmal szorozzuk (60-nal t. i. ha krajczárokban akarom e számjegyek értékét megtudni) (1849 Lutter Ferdinánd 8281002, 34) | oly nullák azok melyek az előttök álló számnak értékét megtizszerezik (1859 Greguss Ágost 8163011, 32) | a szakaszos tizedes törtek értéke (1903 Molnár Ferenc² 9453010, 8) | az Avogadro-féle szám valódi értéke kisebb a számítottnál (1935 RévaiNagyLex. C5717, 703) | lemásolhatjuk a Pi értékét kiszámoló programot (1995 Magyar Hírlap CD09).

5b. ’vminek vmihez arányított(, vmely mértékegységben kifejezett) nagysága’ ❖ A l’hombre a legnehezebb játék a világon. A kártyáknak egymáshoz kombinált különnemű értéke van, ami változik (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Aam (aum), régi németalföldi folyadékmérték. A németalföldi Nyugat-Indiában 155,224 l., a Kapon 143,338 l. az értéke (1893 PallasLex. CD02) | Régebben a tápanyagokat és az élelmiszereket csakis kalórikus értékük alapján értékelték (1949 Anyag- és áruismeret C5268, 80) | egy-két kiadós étkezést követően erősen emelkedik a vércukor- és vérzsiradék értéke (1980 Zajkás Gábor 2206016, 10) | A bruttó hazai termék növekedése az évi 4 százalék körüli értékről 2007-ben 1,2, 2008-ban pedig 0,6 százalékra esett vissza (2010 Romsics Ignác 3276004, 79).

5c. (Zene) ’vmely hangnak az az időtartama, amelyet a jelölésére haszn. hangjegy alakja a (zenei) jelrendszerben kifejez; hangérték’ ❖ Ezen eszköz [...] két táblából áll, mellyeknek egyikén az egész kóta [= hangjegy] értékéhez aránylag, 1/2, 1/4, 1/8 ’stb. részre olly módon elosztott tagocskák vannak, hogy két vagy több egyforma kóta egy egész ’s ugyanazon értékü darabbal pótoltathatik (1841 Pesti Hírlap CD61) | Az előkeszerüen kezelt kettős ékesités többnyire sulyos ritmusrészre esik, de az is lehetséges, hogy az előtte levő hang értékéből von el (1930 ZeneiLex. CD49) | [az ún. dudanóták] az újabb stílusú magyar népdalra oly jellemző pontozást is kerülik, negyed és nyolcad értékekből álló egyenletes ritmusegységekből épülnek (1977 NéprajziLex. CD47).

Ö: arany~, áru~, átlag-, becs~, bel~, csere~, csúcs~, dollár~, egyen~, ellen~, forint~, fűtő~, hang~, határ~, hely~, hír~, korona~, közép~, kultúr~, küszöb~, név~, ön~, össz~, pénz~, per~, reál~, szám~, százalék~, szín~, táp~, tőke~, vásárló~, vegy~.

UB: -veszteség.

Fr: abszolút, helyi, hozzáadott.

ÖU: alap~, cél~, csapadék~, élet~, forma~, frekvencia~, harc~, hason~, haszon~, idő~, igazság~, jelen~, kalória~, köz~, kül~, nominál~, normál~, nyomás~, pont~, referencia~, rész~, ritmus~, skála~, stílus~, súly~, tónus~, többlet~, vagyon~, váltó~, vám~, vércukor~.

ÖE: ~arány, ~átalakulás, ~becslő, ~emelkedés, ~forrás, ~hierarchia, ~központú, ~közvetítő, ~különbség, ~meghatározás, ~megőrzés, ~nagyság, ~növekedés, ~növelés, ~őrző, ~semleges, ~skála, ~szerkezet, ~teremtő, ~termelés, ~termelő, ~választás, ~válság, ~változás, ~vám.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

érték főnév 3B8
1. (Fil is)
(kiemelkedően fontos, jelentős) pozitív minőség, ill. vminek ilyen minősége, becse, haszna
Vallyon ki lehet az, a’ ki nagy értékre verte magát? a’ ki nagy tekintetben vagyon? kirül az egéſz közſég minden jót, és ſzépet mond?
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
némelyek a valódi értéket üres címért cserélik el, mások a leghasznosabb dolgokat elvetik magoktól a puszta név miatt
(1837 Kölcsey Ferenc)
A rajzok müvészi értékkel biró butorokat ábrázolnak
(1900 Budapesti Napló febr. 23.)
A honfoglaló magyarok kis földerősséget találtak itt [ti. a mai Leányvár helyén], s a hely hadászati értékét felismerve, a várat egyre jobban kiépítették
(1980 Szombathy Viktor)
a beszédaktus elmélet a beszélés performatív értékét hangsúlyozza
(2007 Keszeg Vilmos)
1a. (állítm-ként)
〈annak kif-ére, hogy vmi ilyen minőséggel bír〉
Amilyen érték a nagy germán [ti. Nietzsche] esztétikailag, olyan érték a nagy magyar költő [ti. Komjáthy Jenő] etikailag
(1905 Juhász Gyula¹)
Nem arra gondolok, ami egy emberben általában érték, hanem ami számára érték (például egy becses szokás, tiszteletre méltó tulajdonság, fontos dolog, vonzó életforma stb.s a többi)
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
amíg csak Kelet és Nyugat létezett, a nem létező, absztrakt Közép-Európa igenis érték volt: mindnyájunk számára fontos hivatkozás
(1990 Tallár Ferenc)
Számomra az egyik legfontosabb érték a szabadság
(1997 Lakáskultúra)
2.
vki v. vmely közösség számára rendkívül fontos, nagy becsű(, megőrzésre méltó) dolog, jelenség, ill. nagyra becsült személy
Ha van szíve, akkor vagy távol tartja magát a leánytól, vagy ha megszerette, nem kérdi, ki volt apja, anyja, mit hozott magával, őérte magáért megbecsüli a ritka értéket: a hű asszonyt
(1865 Jókai Mór)
[a munka] minden társadalmi értéket és gazdagságot létrehoz
(1878 Külföldi Viktor)
[Gyulai Pál egész kritikai pályáján] ismert vagy legalább sejtett nemzeti értékeket mutatott fel – Petőfit, Vörösmartyt, Katonát stb.s a többi
(1913 Schöpflin Aladár)
a táj természeti értékeinek, [...] a különleges madárvilágnak, a ritka kialakulású kőfejtőnek stb.s a többi megóvása
(1964 Soproni Szemle)
a kívánatosnak, normának tekintett kulturális értékek és viselkedésformák
(2005 Magyar Narancs)
2a.
értéktárgy v. (vki számára) nagyon fontos tárgy, ill. vagyon
az eddig-való rablásával ſzerzett értékét-is el-viſzi magával
(1772 Mészáros Ignác ford.)
könnyen lehet belöle [ti. ércből] sok egymáshoz hasonló értéket készíteni
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
A nagy nyomort egy rendelet szülé, mely Mindekitől értéke hatodát Követelé s azonnal
(1867 Szász Károly² ford.Shakespeare)
pillanat alatt felbecsülte az ott [ti. a padláson] rejtőző értékeket: a szalmát, a szénát, az összegyült befőttes üvegtábort, cserepeket, a száradó ruhákat, köteleket
(1931 Oláh Gábor)
Az elkövetők [...] bántalmazták a lakókat, majd feltehetően fegyverrel megfenyegetve őket, értékeik átadását követelték
(2007 Óbuda)
2b. (rég)
(vmire való) képesség, tehetség
más vers szerznek, nem vélném, légyen ezekhez Érteke
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Szemlélet, gondolat-tárgya obiectum, igy neveztem, mivel valami felöl gondólkodunk, eſmér értékünk által azt mint egy ſzemlélni látſzatunk
(1783 Benyák Bernát)
Músám! beſzéld el, ha van rá értéked, (Leſz, mert j ſegíttſég Mennybl erre néked:) Beſzéld el Jákób ſok Fijai között Ez igazba, miért annyi hab ütközött?
(1795 Hunyadi Ferenc ford.Milton)
facultas, tehetség, érték
(1833 Fogarasi János)
2c. (Pénz)
(Tőzsdei tudósitás.) Osztrák és magyar értékek szilárdak Bécsre
(1894 Hazánk)
vigye keresztül a francia kormány azt, hogy a francia tőke Németországba mehessen, tegye lehetővé, hogy a német értékeket a párizsi tőzsdén jegyezzék
(1911 Zsadányi Henrik)
1887 novemberében az orosz értékek zuhanni kezdtek a berlini tőzsdén
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
nemzeti ügy [...], hogy a magyar tőzsdén jelenjenek meg ezek az értékek, hogy a magyar befektetőknek is legyen lehetőségük ezeket jegyezni
(1990 Országgyűlési Napló)
3. (Közg)
〈a munkaérték-elmélet szerint:〉 az árunak az a tulajdonsága, amely kifejezi az elkészítéséhez társadalmilag szükséges munkát
[Oroszország legrégebbi selyemgyárában] 670 dolgozó foglalatos, melly 300,000 ezüst rubelnyi értéket állít elő
(1845 Hetilap)
ha egy munkás átlagos napi szükségletei termelésére hat órai munkát igényel, akkor hat órát kell naponta dolgoznia, hogy elhasznált munkaerejét, vagy azon értéket, melyet tulajdonképen eladott – t. i.tudniillik munkaerejét, annak termelő képességében – reprodukálja
(1894 Mezőfi Vilmos)
Minél több munkát fektetett az ember a természetbe, az anyagba, annál nagyobb hasznot hajtott, értéket termelt közgazdasági és jogi értelemben
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
4. (Pénz is)
a pénznek, ill. vmely pénznemnek a vásárlóerejét kifejező tulajdonsága
A’ kereskedöknél más a’ drachma értéke
(1783 Molnár János)
Decemb.december 4-dikén a’ pénz értéke felől tartatott ülés
(1843 Jászay Pál)
a koronák megérkezésével a régi gazdag emberek váltig azt akarták elhitetni, hogy a korona megközelíti a régi forint értékét
(1917 Krúdy Gyula)
Az euró értéke két határidőre módosult: szeptemberi elszámolóára 50 fillérrel 255,50 forintra, a decemberi 1,40 forinttal 263,00 forintra esett vissza
(1999 Magyar Hírlap)
4a.
az a pénzösszeg, amennyit vmely dolog, rendsz. termék, áru ér, ill. amennyit fizetnek azért
tudván és esmervén Istentől vett vagyonunk értékét, magunk közakarattal a tisztelt urak jelenlétekben határoztuk meg azoknak atyafiság szerént való mértékletes árát
(1795 Debreceni vagyonleltárak)
Már II. Katalin és később I. Sándor alatt állítattak fel némelly selyemgyárak: de ezek nem igen számosan valának és készitett kelméiknek is csekély értékük vala
(1845 Hetilap)
Itt vannak a félmillió értékig kiállított váltók
(1875 Jókai Mór)
Az ajándékforgalomban és a kereskedelmi behozatal esetén az áru teljes értékéből számítják ki a vámtarifa szerint a fizetendő vámot
(1985 Révész Sándor)
[Mannó Demeter hagyatéka] összesen 36 456 forintot tett ki, ehhez járult a ház, a leltárban meg nem nevezett, de vételára alapján legalább 50 000 forintra rugó értéke
(2009 Bácskai Vera)
5.
jelnek vmely jelrendszerben elfoglalt helyéből, szerepéből adódó jelentése
Az alá vetett közönséges ſzámok jelentik a’ Romaji ſzám-betüknek értékét. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
(1780 Bévezetés a számvetésre)
[a hangsúlyozni kívánt szótag fölé írt vastag alsó vessző alsó ponttal] csaknem oly értékkel bir, mint a hangjegy után álló pont
(1861 Mátray Gábor)
a magyar és a finnugor -l, illetőleg -t, -d határozóragnak helyviszonyítás, közelebbről az ablativusi irányjelölés az eredeti értéke
(1937 Zsirai Miklós)
az igenevek szófaji értéke megváltozik: főnévi, melléknévi, határozói szerepben épülhetnek a mondatba
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
5a. (Mat)
〈szám, változó, matematikai kifejezés stb.〉 (számszerű) nagysága, mennyisége
Ha az elvágott jegyek nem semmijegyek, hanem számjegyek, azokat a váltószámmal szorozzuk (60-nal t. i.tudniillik ha krajczárokban akarom e számjegyek értékét megtudni)
(1849 Lutter Ferdinánd)
oly nullák azok melyek az előttök álló számnak értékét megtizszerezik
(1859 Greguss Ágost)
a szakaszos tizedes törtek értéke
(1903 Molnár Ferenc²)
az Avogadro-féle szám valódi értéke kisebb a számítottnál
(1935 RévaiNagyLex.)
lemásolhatjuk a Pi értékét kiszámoló programot
(1995 Magyar Hírlap)
5b.
vminek vmihez arányított(, vmely mértékegységben kifejezett) nagysága
A l’hombre a legnehezebb játék a világon. A kártyáknak egymáshoz kombinált különnemű értéke van, ami változik
(1872–1874 Jókai Mór)
Aam (aum), régi németalföldi folyadékmérték. A németalföldi Nyugat-Indiában 155,224 l.liter, a Kapon 143,338 l.liter az értéke
(1893 PallasLex.)
Régebben a tápanyagokat és az élelmiszereket csakis kalórikus értékük alapján értékelték
(1949 Anyag- és áruismeret)
egy-két kiadós étkezést követően erősen emelkedik a vércukor- és vérzsiradék értéke
(1980 Zajkás Gábor)
A bruttó hazai termék növekedése az évi 4 százalék körüli értékről 2007-ben 1,2, 2008-ban pedig 0,6 százalékra esett vissza
(2010 Romsics Ignác)
5c. (Zene)
vmely hangnak az az időtartama, amelyet a jelölésére haszn. hangjegy alakja a (zenei) jelrendszerben kifejez; hangérték
Ezen eszköz [...] két táblából áll, mellyeknek egyikén az egész kóta [= hangjegy] értékéhez aránylag, 1/2, 1/4, 1/8 ’stb.s a többi részre olly módon elosztott tagocskák vannak, hogy két vagy több egyforma kóta egy egész ’s ugyanazon értékü darabbal pótoltathatik
(1841 Pesti Hírlap)
Az előkeszerüen kezelt kettős ékesités többnyire sulyos ritmusrészre esik, de az is lehetséges, hogy az előtte levő hang értékéből von el
(1930 ZeneiLex.)
[az ún. dudanóták] az újabb stílusú magyar népdalra oly jellemző pontozást is kerülik, negyed és nyolcad értékekből álló egyenletes ritmusegységekből épülnek
(1977 NéprajziLex.)
ÖU: alapérték, célérték, csapadékérték, életérték, formaérték, frekvenciaérték, harcérték, hasonérték, haszonérték, időérték, igazságérték, jelenérték, kalóriaérték, közérték, külérték, nominálérték, normálérték, nyomásérték, pontérték, referenciaérték, részérték, ritmusérték, skálaérték, stílusérték, súlyérték, tónusérték, többletérték, vagyonérték, váltóérték, vámérték, vércukorérték
ÖE: értékarány, értékátalakulás, értékbecslő, értékemelkedés, értékforrás, értékhierarchia, értékközpontú, értékközvetítő, értékkülönbség, értékmeghatározás, értékmegőrzés, értéknagyság, értéknövekedés, értéknövelés, értékőrző, értéksemleges, értékskála, értékszerkezet, értékteremtő, értéktermelés, értéktermelő, értékválasztás, értékválság, értékváltozás, értékvám
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ér²; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások