értékű mn 1C3 (minőségjelzővel)

1. ’a jelzővel meghatározott (anyagi) értéket képviselő 〈tárgy, dolog, es. növény, állat〉’ ❖ az ártatlanság és betsület nem olly drága érték légyen mint a’ gazdagság és maga az élet? (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 84) | Egy kis emléket kérek, a kedves elhunytnak valami csekély értékű, de oly hagyományát, mit életében sokat használt! (1855 Teleki László² 8473015, 121) | Valami nagyértékű fajbárány ez (1934 Móra Ferenc C3204, 67) | Mely alapítványoknak és milyen összeget, illetve milyen értékű vagyont juttatnak? (1993 Országgyűlési Napló CD62) | nagy értékű és magas vágáskorú fafaj (2008 Folcz Tóbiás 3104001, 15).

1a. ’a (szerkezetes) jelzővel kifejezett értéket képviselő 〈tárgy, dolog, es. növény, állat〉’ ❖ A’ jutalom pénz 300. ft. érték (1817 Tudományos Gyűjtemény C5480, 140) | húsz millió frank értékű francia állampapírt (1912 Fenyő Miksa CD10) | 800 millió értékü forgalomba nem hozott bankjegy (1932 e. Németh Andor 9480002, 113) | Moritz Pál szolgájától Szarvkő [...] közelében elvettek egy 7 dénárfont értékű lovat (1991 Mollay Károly CD52) | a gyerekek csoportszobáját ezentúl 20 ezer forint értékű zöldnövények díszítik (2007 Óbuda 3250002, 13).

1b. ’a (szerkezetes) jelzővel meghatározott mértékű anyagi értéket érintő, azzal kapcs. 〈esemény, cselekmény〉’ ❖ Ha valamely nyereség nagyobb értékü veszteség árán van megvásárolva, az nem előhaladás (1867 Jánosi Ferenc ford.–Mill 8205004, 26) | 1889-ben egymaga Triumph [ti. az ilyen nevű versenyló] 52,140 frt értékü versenyeket nyert (1893 PallasLex. CD02) | A csornai hercegszeriek 1836. júl. 17-én 39.000 Ft, az ivániak szept. 8-án 81 ezer Ft értékű [tűz]kárt szenvedtek (1963 Horváth Zoltán² CD52) | [a rendőrség] mintegy 50 millió forint értékű csalással, sikkasztással, jogosulatlan pénzintézeti tevékenységgel vádolja a férfit (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (szegény, kevés stb. jelzővel) (rég) ’〈annak jelölésére, hogy vki vagyontalan〉’ ❖ Mikor egy Laczedemonbéli szegény érték Leánytól azt tudakoznák Kéri (1785 Lethenyei János ford. C2909, 110) | [a báró] tsekély Érték lévén, elſzör talán a’ haſznos Házasodásának Reménysége alatt jött hozzánk, de azután indúlatossan meg-ſzeretett (1794 Kármán József² 7165014, 221) | [Dayka] kevés-értékű szüléji Miskolczi lakosok voltak, ’s atyja, István, szabómesterséget űzött (1810 Szemere Pál C2561, 233) | valamely csekély értékű szegény nemes ember mag nélkül elhalálozott (1832 Deák Antal József–Deák Ferenc CD51).

2. ’a (szerkezetes) jelzővel meghatározott minőségű v. mértékű, nagyságú 〈(fizikai) jelenség〉, ill. a jelzővel meghatározott mennyiséget jelölő 〈jel〉’ ❖ a’ Frantziák áltvették a’ Római Alphabetumból az s-t, de mellette új, hasonló értékű jelet formáltak, tudniillik a’ ç-t (cedille) melly igen szükségtelen (1826 Tudományos Gyűjtemény C5589, 79) | a lejtő tárgyalásánál megbeszéljük, hogy a [...] hányadosok közül melyik a nagyobb értékű tört (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 62) | A gravitációt keltő „töltések” (a testek súlyos tömegei) azonban mindig pozitív értékűek (1969 Marx György 9428003, 83) | a fény sebességét az összes megfigyelő 300 000 km/s értékűnek látja (2003 Gergely Árpád László ford.–Greene² 3118001, 39) | A magbeli hőszállítás nagyon hatékony folyamat, mert a külső mag viszkozitása majdnem olyan alacsony értékű [...], mint az olvadt vasé a felszínen (2010 Horváth Ferenc²–Dombrádi Endre 3323002, 119).

2a. (átv is) ’a jelzővel meghatározott (szám)értékkel jelölt 〈kártyalap v. egyéb játékkellék〉’ ❖ átnézzük kártyáinkat, s ha két hasonló értékü akad, azt leteszszük ismét fölfedve a tányérra (1883 Ozoray Árpád 8343002, 95) | [a győztes] mindkét sorozatát hiba nélkül lőtte 108 maximális találattal 55 tízes értékű körrel (1940 Nemzeti Sport máj. 6. C7159, 6) | Amikor a legszélső kettes értékű bábuhoz ér [a golyó], már alig van jártányi ereje, éppen csak megérinti, de a bábu ettől a gyenge érintéstől is megbillen, és befelé dülve felborítja a mellette álló hármas értékű bábut (1971 Csurka István 9096006, 229) | [a szlovák Demokratikus Unió] elsőként játszhatná ki a Meciarénál magasabb értékű kártyát (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’funkciójának, minőségének a jelzővel meghatározott mértékben megfelelő 〈tárgy, dolog〉, ill. (jog)állapotát, feladatkörét, minőségét a jelzővel meghatározott mértékben betöltő 〈személy, csoport〉’ ❖ A’ bemutatott meghatalmazások teljes értékűeknek ösmértettek el (1831 Hazai és Külföldi Tudósítások C8283, 367) | Miksa herceg e mentséget teljes értékűnek fogadta el (1875 Jókai Mór CD18) | aki nem volt horgász, az – Ugrósdi bácsi megítélése szerint – erősen csökkent értékű halandó lehetett csak (1956 Fekete István 9142003, 238) | Ady – jóllehet a legtöbbet fordított magyar költők közé tartozik – teljes értékűen szinte lefordíthatatlan (1970 Keresztury Dezső 9326022, 344) | Annak érdekében, hogy az egyén a közösség aktív és teljes értékű tagjává váljon, meg kell tanulnia úgy használnia a nyelvet, ahogyan azt az adott közösség használja (2009 Józsa Krisztián–Steklács János 3223001, 387).

3a. ’vmilyen(, jelzővel kifejezett) szerepű, funkciójú 〈dolog〉’ ❖ [A pongyolaság] úgy származik, ha nem épen azt a szót mondjuk, a mely talál, hanem beérjük egy körülbelül hasonló értéküvel (1895 Négyesy László 8329001, 191) | hogy két jelző vagy két egyenlő értékű határozó közül melyiket teszem előbbre: más értelmi vagy hangzási törvények döntik el (1952 Németh László² 9485051, 321) | határozói alakú jelző, vagy ha úgy tetszik, jelzői értékű határozó, amely utólagosan minősíti az előtte álló tárgyat (1991 Bencze Lóránt 2036003, 306) | Ma már senki nem gondolhatja diagnosztikus értékűnek, hogy ki reagál az antipszichotikumra és ki nem (2009 Szendi Gábor 3299001, 28).

3b. ’vmely területen (vmekkora) értékkel, fontossággal bíró 〈cselekvés, megnyilatkozás, (szellemi, művészeti) alkotás stb.〉’ ❖ annál gazdaságosabb minden tekintétben a’ föld, ha annak széle mennél közelébb jár a’ hosszához [...]. Ezen Regula, még az épittésben is igen nagy érték, mert mennél hosszabb a’ keskeny épület, annál több mindenféle materiále hijába elvesztegetdik (1828 Cserna János 8496010, 52) | A Horvát István könyvtárát megbecsülhetlen értéküvé teszi az, hogy ebben egynemüség uralkodik: ez nem könyvhalmaz, hol az ismeretek’ minden szakából néhány könyv lenne, s teljesen egyik szak sem képviseltetnék: ez kiválólag történeti könyvtár (1848 Vasvári Pál 8515001, 18) | Minden munka egyenlő értékű (1934 Szántó György 9637001, 193) | kétes értékű győzelmet aratott (1967 Elbert János ford.–Albee 9121003, 39) | tudományos értékű művek (1980 Varga József CD30) | művészettörténeti értékű zsinagógák (2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente 3071001, 39).

Ö: egyen~, egy~, forrás~, példa~.

ÖU: dokumentum~, gesztus~, információ~, jel~, jelzés~, két~, modell~, precedens~, üzenet~, valóság~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

értékű melléknév 1C3 (minőségjelzővel)
1.
a jelzővel meghatározott (anyagi) értéket képviselő 〈tárgy, dolog, es. növény, állat〉
az ártatlanság és betsület nem olly drága érték légyen mint a’ gazdagság és maga az élet?
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
Egy kis emléket kérek, a kedves elhunytnak valami csekély értékű, de oly hagyományát, mit életében sokat használt!
(1855 Teleki László²)
Valami nagyértékű fajbárány ez
(1934 Móra Ferenc)
Mely alapítványoknak és milyen összeget, illetve milyen értékű vagyont juttatnak?
(1993 Országgyűlési Napló)
nagy értékű és magas vágáskorú fafaj
(2008 Folcz Tóbiás)
1a.
a (szerkezetes) jelzővel kifejezett értéket képviselő 〈tárgy, dolog, es. növény, állat〉
A’ jutalom pénz 300. ft.forint érték
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
húsz millió frank értékű francia állampapírt
(1912 Fenyő Miksa)
800 millió értékü forgalomba nem hozott bankjegy
(1932 e. Németh Andor)
Moritz Pál szolgájától Szarvkő [...] közelében elvettek egy 7 dénárfont értékű lovat
(1991 Mollay Károly)
a gyerekek csoportszobáját ezentúl 20 ezer forint értékű zöldnövények díszítik
(2007 Óbuda)
1b.
a (szerkezetes) jelzővel meghatározott mértékű anyagi értéket érintő, azzal kapcs. 〈esemény, cselekmény〉
Ha valamely nyereség nagyobb értékü veszteség árán van megvásárolva, az nem előhaladás
(1867 Jánosi Ferenc ford.Mill)
1889-ben egymaga Triumph [ti. az ilyen nevű versenyló] 52,140 frtforint értékü versenyeket nyert
(1893 PallasLex.)
A csornai hercegszeriek 1836. júl.július 17-én 39.000 Ftforint, az ivániak szept.szeptember 8-án 81 ezer Ftforint értékű [tűz]kárt szenvedtek
(1963 Horváth Zoltán²)
[a rendőrség] mintegy 50 millió forint értékű csalással, sikkasztással, jogosulatlan pénzintézeti tevékenységgel vádolja a férfit
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (szegény, kevés stb. jelzővel) (rég)
〈annak jelölésére, hogy vki vagyontalan〉
Mikor egy Laczedemonbéli szegény érték Leánytól azt tudakoznák Kéri
(1785 Lethenyei János ford.)
[a báró] tsekély Érték lévén, elſzör talán a’ haſznos Házasodásának Reménysége alatt jött hozzánk, de azután indúlatossan meg-ſzeretett
(1794 Kármán József²)
[Dayka] kevés-értékű szüléji Miskolczi lakosok voltak, ’s atyja, István, szabómesterséget űzött
(1810 Szemere Pál)
valamely csekély értékű szegény nemes ember mag nélkül elhalálozott
(1832 Deák Antal József–Deák Ferenc)
2.
a (szerkezetes) jelzővel meghatározott minőségű v. mértékű, nagyságú (fizikai) jelenség〉, ill. a jelzővel meghatározott mennyiséget jelölő 〈jel〉
a’ Frantziák áltvették a’ Római Alphabetumból az s-t, de mellette új, hasonló értékű jelet formáltak, tudniillik a’ ç-t (cedille) melly igen szükségtelen
(1826 Tudományos Gyűjtemény)
a lejtő tárgyalásánál megbeszéljük, hogy a [...] hányadosok közül melyik a nagyobb értékű tört
(1953 Márki János–Koncz Endre)
A gravitációt keltő „töltések” (a testek súlyos tömegei) azonban mindig pozitív értékűek
(1969 Marx György)
a fény sebességét az összes megfigyelő 300 000 kmkilométer/sszekundum értékűnek látja
(2003 Gergely Árpád László ford.Greene²)
A magbeli hőszállítás nagyon hatékony folyamat, mert a külső mag viszkozitása majdnem olyan alacsony értékű [...], mint az olvadt vasé a felszínen
(2010 Horváth Ferenc²–Dombrádi Endre)
2a. (átv is)
a jelzővel meghatározott (szám)értékkel jelölt 〈kártyalap v. egyéb játékkellék〉
átnézzük kártyáinkat, s ha két hasonló értékü akad, azt leteszszük ismét fölfedve a tányérra
(1883 Ozoray Árpád)
[a győztes] mindkét sorozatát hiba nélkül lőtte 108 maximális találattal 55 tízes értékű körrel
(1940 Nemzeti Sport máj. 6.)
Amikor a legszélső kettes értékű bábuhoz ér [a golyó], már alig van jártányi ereje, éppen csak megérinti, de a bábu ettől a gyenge érintéstől is megbillen, és befelé dülve felborítja a mellette álló hármas értékű bábut
(1971 Csurka István)
[a szlovák Demokratikus Unió] elsőként játszhatná ki a Meciarénál magasabb értékű kártyát
(1997 Magyar Hírlap)
3.
funkciójának, minőségének a jelzővel meghatározott mértékben megfelelő 〈tárgy, dolog〉, ill. (jog)állapotát, feladatkörét, minőségét a jelzővel meghatározott mértékben betöltő 〈személy, csoport〉
A’ bemutatott meghatalmazások teljes értékűeknek ösmértettek el
(1831 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Miksa herceg e mentséget teljes értékűnek fogadta el
(1875 Jókai Mór)
aki nem volt horgász, az – Ugrósdi bácsi megítélése szerint – erősen csökkent értékű halandó lehetett csak
(1956 Fekete István)
Ady – jóllehet a legtöbbet fordított magyar költők közé tartozik – teljes értékűen szinte lefordíthatatlan
(1970 Keresztury Dezső)
Annak érdekében, hogy az egyén a közösség aktív és teljes értékű tagjává váljon, meg kell tanulnia úgy használnia a nyelvet, ahogyan azt az adott közösség használja
(2009 Józsa Krisztián–Steklács János)
3a.
vmilyen(, jelzővel kifejezett) szerepű, funkciójú 〈dolog〉
[A pongyolaság] úgy származik, ha nem épen azt a szót mondjuk, a mely talál, hanem beérjük egy körülbelül hasonló értéküvel
(1895 Négyesy László)
hogy két jelző vagy két egyenlő értékű határozó közül melyiket teszem előbbre: más értelmi vagy hangzási törvények döntik el
(1952 Németh László²)
határozói alakú jelző, vagy ha úgy tetszik, jelzői értékű határozó, amely utólagosan minősíti az előtte álló tárgyat
(1991 Bencze Lóránt)
Ma már senki nem gondolhatja diagnosztikus értékűnek, hogy ki reagál az antipszichotikumra és ki nem
(2009 Szendi Gábor)
3b.
vmely területen (vmekkora) értékkel, fontossággal bíró 〈cselekvés, megnyilatkozás, (szellemi, művészeti) alkotás stb.〉
annál gazdaságosabb minden tekintétben a’ föld, ha annak széle mennél közelébb jár a’ hosszához [...]. Ezen Regula, még az épittésben is igen nagy érték, mert mennél hosszabb a’ keskeny épület, annál több mindenféle materiále hijába elvesztegetdik
(1828 Cserna János)
A Horvát István könyvtárát megbecsülhetlen értéküvé teszi az, hogy ebben egynemüség uralkodik: ez nem könyvhalmaz, hol az ismeretek’ minden szakából néhány könyv lenne, s teljesen egyik szak sem képviseltetnék: ez kiválólag történeti könyvtár
(1848 Vasvári Pál)
Minden munka egyenlő értékű
(1934 Szántó György)
kétes értékű győzelmet aratott
(1967 Elbert János ford.Albee)
tudományos értékű művek
(1980 Varga József)
művészettörténeti értékű zsinagógák
(2004 Fejérdy Péter–Szabó Levente)
ÖU: dokumentumértékű, gesztusértékű, információértékű, jelértékű, jelzésértékű, kétértékű, modellértékű, precedensértékű, üzenetértékű, valóságértékű
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások