értelemszerű mn 18C4

1. ’gondolkodást, megfontolást igénylő v. azzal járó 〈tevékenység〉 v. annak révén létrejövő 〈dolog〉, ill. értelemmel, logikus gondolkodással felfogható, belátható 〈jelenség, dolog〉’ ❖ [a népnyelv és az irodalmi nyelv] még abban is különbözik, hogy az irodalmi nyelv értelemszerű, conventionalis, gondolatainak alakba öntése tehát inkább a logika szabályai szerint megy végbe (1872 Magyar Nyelvőr C0358, 20) | Nem „bemagolás” az ő tudásuk, hanem az iskolában értelemszerüleg megtanult ismeretek (1898 Pesti Hírlap júl. 6. C5646, 11) | Az egyetemes történet célja az események értelemszerű összefoglalása, – tehát az emberiség fejlődésének magyarázata, hiszen a történésnek végtelen változatossága csak így válik értelemszerűvé (1936 Hajnal István CD42) | Descartes sem bízott azokban a tételekben, melyekhez a skolasztika a szillogizmusok mechanizmusával eljut. Csak az lehet igaz, amit a tiszta, természetes ész átlát, ami tehát értelemszerű, racionális (1937 Joó Tibor CD10) | A mechanikus tanulás néha kiindulópont és átmegy értelmes tanulásba, máskor az értelemszerű tanulási folyamatot időnként mechanikus tanulási periódusok (pl. gyakorlások) tarkítják (1997 PedagógiaiLex. C6810, 438).

1a. ’az ismert tények, körülmények stb. miatt nyilvánvaló, magától értetődő, természetes’ ❖ [összeférhetetlenség esetén] a hozandó határozat és rendelkezés a biróságvezetőt illeti, a kiadványt (és pedig értelemszerüen nemcsak a kiadványt magát, hanem a kiadás előtt előfeltételképpen a fogalmazványt is!) ő irja alá a fentebb idézett 51. §. szerint (1914 Pesti Hírlap máj. 16. C5662, 35) | értelemszerű az olyan gócot, amely operatív úton jól hozzáférhető, eltávolítani (1953 Orvosi Hetilap C8200, 843) | ami most kezdődik, az, ha megvalósul, hosszú évek óta tartó folyamat értelemszerű folytatása lehet (1977 Népszabadság dec. 15. C7827, 3) | Az elmondottakból értelemszerűen következik, hogy a felszín 59%-át nem egyszerre láthatjuk (1989 Marik Miklós 1100001, 240) | A két nézet [ti. a tudomány és a hit] közötti ellentét értelemszerűleg kibékíthetetlen, ennek ellenére nem kevés a vallásos kutatók száma (1996 Természet Világa CD50) | Mivel Kiss Ernőn kívül nem volt ekkor más altábornagya a honvédségnek, értelemszerű volt, hogy Dembiński fogja rangidősként megkapni a fővezérséget (2002 Hermann Róbert 3294001, 834).

1b. ’az adott dologra, körülményre stb. érvényes v. azt figyelembe vevő, ahhoz igazított 〈módosítás, alkalmazás stb.〉’ ❖ Sztálin elvtársnak a XIX. Kongresszuson elhangzott nagyjelentőségű, messzi távlatokat feltáró beszédét és a Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. Kongresszusának egész anyagát pártunk és államunk politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális és szervezeti tevékenységének vezérfonalává kell tenni, s a mi viszonyainkra értelemszerűen, következetesen kell alkalmazni (1952 Magyar Nemzet okt. 25. C4792, 3) | Az itt közölt hangjelölési javaslat a lórévi (Csepelsziget) szerb nyelvjárás alapján készült. Értelemszerű módosításával alkalmazható bármely hazai délszláv település névanyagának lejegyzésére (1972 Pogány Irén–Zelliger Erzsébet C5912, 410) | a huzalozás könnyen befejezhető: a netek termináljait átmenetek segítségével értelemszerűen bekötjük a megfelelő vízszintes szakaszhoz (2004 Jordán Tibor et al. 3167001, 148).

2. ’vmely szó, szöveg stb. jelentésének, tartalmának megfelelő, abból következő v. azt figyelembe vevő 〈cselekvés, eljárás〉’ ❖ A kivételes tényleges szolgálat alól való fölmentés iránt benyujtott kérvények különös méltánylást érdemlő esetekben […] a csapatparancsnokok részéről a honvédségi véderőtörvény-utasitás II. rész 35. szakasz, 6. pont határozmányainak értelemszerü alkalmazásával kezelendők (1903 Budapesti Hírlap dec. 25. C4691, 7) | kényszerűségből tűrtem, hogy az én akaratomat egyáltalában nem tartalmazó névváltoztatási kérelem fel legyen terjesztve, s így történt meg, hogy az ősi családi nevemmel sem értelemszerűleg, sem hangzásban semmi vonatkozásban összefüggésbe nem hozható (K) névre változtatták a nevemet (1941 Századok CD58) | [Fischer Annie] az átélés és zenei elmélyülés, a virtuózkodó sallangoktól mentes értelemszerű előadás nagy művésze (1952 Szabad Nép júl. 4. C4875, 5) | [a hermeneutika] szövegek helyes megértésének és értelemszerű kifejtésének valamint alkalmazásának módszertanán dolgozik (1990 Magyar Filozófiai Szemle ford. 2029020, 574) | meg lehet kezdeni a bevallási nyomtatvány értelemszerű kitöltését (2001 Figyelő CD2601).

3. ’〈vmely szövegre vonatkoztatva:〉 nem szó szerinti, csak a lényeget tartalmazó v. visszaadó 〈elbeszélés, fordítás stb.〉’ ❖ egész más a megbízhatósági koefficiens, ha a tanu észleleteit látószervével vagy hallószervével vagy a tapintással szerzi és más a vallomások eredménye, midőn teszem fel egy verekedésről kell neki beszámolnia vagy amikor arra van hivatva, hogy a szavakat, amelyeket hallott, hűen vagy értelemszerűleg adja vissza (1941 Magyar Nemzet aug. 13. C8357, 9) | Néhány rosszul másolt szó, továbbá ékezet- és vesszőhiány okoz csupán a nyomtatott szöveg fordításakor zavart. A fordításnál természetesen az értelemszerű fordításra törekedtem (1957 Firbás Oszkár CD52) | A tárgyalás eredményeként létrejött megállapodásról néhány soros feljegyzést készítettek. Szövegére csak értelemszerűen emlékezem (1981 Soproni Szemle CD52).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

értelemszerű melléknév 18C4
1.
gondolkodást, megfontolást igénylő v. azzal járó 〈tevékenység〉 v. annak révén létrejövő 〈dolog〉, ill. értelemmel, logikus gondolkodással felfogható, belátható 〈jelenség, dolog〉
[a népnyelv és az irodalmi nyelv] még abban is különbözik, hogy az irodalmi nyelv értelemszerű, conventionalis, gondolatainak alakba öntése tehát inkább a logika szabályai szerint megy végbe
(1872 Magyar Nyelvőr)
Nem „bemagolás” az ő tudásuk, hanem az iskolában értelemszerüleg megtanult ismeretek
(1898 Pesti Hírlap júl. 6.)
Az egyetemes történet célja az események értelemszerű összefoglalása, – tehát az emberiség fejlődésének magyarázata, hiszen a történésnek végtelen változatossága csak így válik értelemszerűvé
(1936 Hajnal István)
Descartes sem bízott azokban a tételekben, melyekhez a skolasztika a szillogizmusok mechanizmusával eljut. Csak az lehet igaz, amit a tiszta, természetes ész átlát, ami tehát értelemszerű, racionális
(1937 Joó Tibor)
A mechanikus tanulás néha kiindulópont és átmegy értelmes tanulásba, máskor az értelemszerű tanulási folyamatot időnként mechanikus tanulási periódusok (pl.például gyakorlások) tarkítják
(1997 PedagógiaiLex.)
1a.
az ismert tények, körülmények stb. miatt nyilvánvaló, magától értetődő, természetes
[összeférhetetlenség esetén] a hozandó határozat és rendelkezés a biróságvezetőt illeti, a kiadványt (és pedig értelemszerüen nemcsak a kiadványt magát, hanem a kiadás előtt előfeltételképpen a fogalmazványt is!) ő irja alá a fentebb idézett 51. §. szerint
(1914 Pesti Hírlap máj. 16.)
értelemszerű az olyan gócot, amely operatív úton jól hozzáférhető, eltávolítani
(1953 Orvosi Hetilap)
ami most kezdődik, az, ha megvalósul, hosszú évek óta tartó folyamat értelemszerű folytatása lehet
(1977 Népszabadság dec. 15.)
Az elmondottakból értelemszerűen következik, hogy a felszín 59%-át nem egyszerre láthatjuk
(1989 Marik Miklós)
A két nézet [ti. a tudomány és a hit] közötti ellentét értelemszerűleg kibékíthetetlen, ennek ellenére nem kevés a vallásos kutatók száma
(1996 Természet Világa)
Mivel Kiss Ernőn kívül nem volt ekkor más altábornagya a honvédségnek, értelemszerű volt, hogy Dembiński fogja rangidősként megkapni a fővezérséget
(2002 Hermann Róbert)
1b.
az adott dologra, körülményre stb. érvényes v. azt figyelembe vevő, ahhoz igazított 〈módosítás, alkalmazás stb.〉
Sztálin elvtársnak a XIX. Kongresszuson elhangzott nagyjelentőségű, messzi távlatokat feltáró beszédét és a Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. Kongresszusának egész anyagát pártunk és államunk politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális és szervezeti tevékenységének vezérfonalává kell tenni, s a mi viszonyainkra értelemszerűen, következetesen kell alkalmazni
(1952 Magyar Nemzet okt. 25.)
Az itt közölt hangjelölési javaslat a lórévi (Csepelsziget) szerb nyelvjárás alapján készült. Értelemszerű módosításával alkalmazható bármely hazai délszláv település névanyagának lejegyzésére
(1972 Pogány Irén–Zelliger Erzsébet)
a huzalozás könnyen befejezhető: a netek termináljait átmenetek segítségével értelemszerűen bekötjük a megfelelő vízszintes szakaszhoz
(2004 Jordán Tibor et al.)
2.
vmely szó, szöveg stb. jelentésének, tartalmának megfelelő, abból következő v. azt figyelembe vevő 〈cselekvés, eljárás〉
A kivételes tényleges szolgálat alól való fölmentés iránt benyujtott kérvények különös méltánylást érdemlő esetekben […] a csapatparancsnokok részéről a honvédségi véderőtörvény-utasitás II. rész 35. szakasz, 6. pont határozmányainak értelemszerü alkalmazásával kezelendők
(1903 Budapesti Hírlap dec. 25.)
kényszerűségből tűrtem, hogy az én akaratomat egyáltalában nem tartalmazó névváltoztatási kérelem fel legyen terjesztve, s így történt meg, hogy az ősi családi nevemmel sem értelemszerűleg, sem hangzásban semmi vonatkozásban összefüggésbe nem hozható (K) névre változtatták a nevemet
(1941 Századok)
[Fischer Annie] az átélés és zenei elmélyülés, a virtuózkodó sallangoktól mentes értelemszerű előadás nagy művésze
(1952 Szabad Nép júl. 4.)
[a hermeneutika] szövegek helyes megértésének és értelemszerű kifejtésének valamint alkalmazásának módszertanán dolgozik
(1990 Magyar Filozófiai Szemle ford.)
meg lehet kezdeni a bevallási nyomtatvány értelemszerű kitöltését
(2001 Figyelő)
3.
〈vmely szövegre vonatkoztatva:〉 nem szó szerinti, csak a lényeget tartalmazó v. visszaadó 〈elbeszélés, fordítás stb.〉
egész más a megbízhatósági koefficiens, ha a tanu észleleteit látószervével vagy hallószervével vagy a tapintással szerzi és más a vallomások eredménye, midőn teszem fel egy verekedésről kell neki beszámolnia vagy amikor arra van hivatva, hogy a szavakat, amelyeket hallott, hűen vagy értelemszerűleg adja vissza
(1941 Magyar Nemzet aug. 13.)
Néhány rosszul másolt szó, továbbá ékezet- és vesszőhiány okoz csupán a nyomtatott szöveg fordításakor zavart. A fordításnál természetesen az értelemszerű fordításra törekedtem
(1957 Firbás Oszkár)
A tárgyalás eredményeként létrejött megállapodásról néhány soros feljegyzést készítettek. Szövegére csak értelemszerűen emlékezem
(1981 Soproni Szemle)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások