értelen (I. 14B6 II. 4B III. 0) l. éretlen

éretlen mn, fn és hsz  értelen (rég)

I. mn 14B6

1. ’olyan 〈növényi termés(rész), es. más növényi rész〉, amely (kellően) érett, kifejlett állapotát, arra jellemző alakját, színét, ízét stb. még nem nyerte el(, és így vmire nem alkalmas), ill. olyan 〈növény(zet)〉, amelynek termése ilyen állapotban van’ ❖ hitván éretlen gymltsſtl [!] kólyika vagy has menés ſzármazhatik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 344) | Még mi is érjük az éhséget, mert eggy kereszt sincs a’ Semlyéni határon; az élet éretlen, ’s sok az eső (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 391) | sok helyen, nevezetesen a dunántuli területeken [a burgonya] gumója apró, éretlen (1886 Nemzet okt. 28. C0385, 4) | [pacsirta] dalolt az éretlen buza-táblák felett (1914 Vasárnapi Újság C7428, 821) | A XVII. sz. óta [a veteményborsó] éretlen magva is kedveltté lett, sőt újabban ezt teszik el télire is (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 241) | [A kedvező időjárás miatt] ma már a gyapoton kívül alig van betakarításra éretlen növény (1953 Szabad Nép okt. 11. C0400, 2) | Ha viszont a gyümölcs [a] tárolásához is éretlen, még télen sem következik be jó utóérése, az íze nem fejlődik ki (1994 Népszava aug. 24. C7459, 13).

1a. ’fogyasztásra, felhasználásra stb. még nem (a leg)alkalmas(abb) 〈étel, szeszes ital, szerves anyag〉’ ❖ Erre ahoz ért Méhéſz azt mondhatja, az a’ méz éretlen, és tsak ollyan mint a’ víz a’ jól el-kéſzlt Mézhez haſonlítva (1788 Ravazdy András 7276001, 24) | Guláſzta. Colostrum. Eltéj, Éretlentéj (1808 Sokféle C1536, 180) | A gyökerek közé porhanyó, érett, jó földet szórunk, vigyázva, hogy éretlen trágya ne kerüljön a gyökérzetre (1913 RévaiNagyLex. C5703, 212) | palackokba fejtésre éretlen borról (1974 Korach Mór CD30) | [a francia pásztorfiú] tudatosan hagyta ott éretlen sajtját, penészedés céljából (2001 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Ásv) ’rendsz. újabb keletkezésű, összetételét, szerkezetét stb. tekintve kevésbé kialakult, nem érett állapotban levő(, kitermelésre, felhasználásra kevésbé alkalmas) 〈kőzet, ásvány〉’ ❖ éretlen Asbeſt (1782 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 117) | Dömösön is födöztetett föl kőszén, csakhogy éretlenebb, fakóbb s kevés (1845 Jelenkor C8311, 171) | a talaj mélyében itt [ti. a Tiszaalpár mellett elterülő rétnek a szárazabb pontjain] már éretlen tőzegre találunk (1902 Természettudományi Közlöny C7926, 607) | Ha valamely szén fiatalkorú és az elszenesedésben lévő anyag szerkezete szabad szemmel látható, éretlen (1949 Élet és Tudomány C4925, 549) | A szudétai fázis során a távoli északi háttérben kiemelkedő variszkuszi hegységrendszer gyorsan pusztuló, éretlen üledékanyaga csak erősen „megszűrve” jutott el idáig, és a szendrői és bükki flistől [= üledékes kőzetek ismétlődésével felépülő tengeri rétegsortól] eltérően lerakódása nyugodt körülmények között történt (1997 Magyarország földje CD05).

1c. (ritk) ’olyan 〈állat v. növényzet, növényi rész〉, amely növekedése során még nem érte el azt a kort, méretet stb., amelyben vmire, kül. felhasználásra (a leg)alkalmas(abb)’ ❖ Éretlen, azaz, zöld-vesszőbe való oltás (1855 A Magyar Nép Könyve C2997, 106) | az éretlen szőlővessző nem felel úgy meg a telepítés czéljainak, mint az érett (1899 Természettudományi Közlöny C7923, 449) | a felhajtásra kerülő sertések tulnyomó része éretlen (1916 Pesti Hírlap jún. 17. C5664, 10) | valamilyen gyorsabb hozamot hajtó mezőgazdasági kultúrát ültetnek a különben még kivágásra éretlen, csenevész erdődarabok helyére (1996 Népszabadság nov. 5. C7846, 8).

1d. ’kellően ki nem fejlődött 〈kóros elváltozás〉’ ❖ érettlen genyettség (1825 Lexicon valachico C2915, 138) | a tapasztalás mégis úgy mutatta, hogy éretlen hályog is gyakran jó sikerrel operálható (1890 Orvosi Hetilap C8140, 51) | az éretlen daganatok általában rosszabb indulatúak (1959 Orvosi Hetilap C8206, 385) | Az elváltozás a pubertás korában vagy rögtön azt követően „éretlen” kelés formájában jelentkezik (2001 Orvosi Hetilap C8247, 752).

1e. ’az az 〈állapot, fejlődési szakasz〉, amelyben az ilyen növényi termés(rész) v. elváltozás, szerves anyag stb. van, ill. az a 〈jelleg, minőség〉, amely arra jellemző’ ❖ Az Laurolea névü Plántának éretlen korában piros ſzinü, meg-éréſekor bors ſzemni nagyságu fekete gyümöltseit a’ ki meg-eſzi, annak bélit öſzve ſzaggatják (1775 Csapó József 7062001, 5) | Ezt a’ tisztább, vagy tisztátalanabb, értebb, vagy éretlenebb voltából következett külömbségét a’ métallumoknak, az Alchymisták az idnek tulajdoníttyák (1809 e. Báróczi Sándor 7031012, 14) | Igyekeztek kikutatni azon lencsezavarodások sajátságait, a melyeknél éretlen állapotban is jó sikerrel jár az extractio [= hályogműtét] (1890 Orvosi Hetilap C8140, 51) | éretlenen eltett szilvát (1966 Ethnographia C7100, 595) | éretlen állapotban beforgatott istállótrágyák (1990 Szabad Föld jún. 12. C8376, 14).

2. ’olyan 〈ember, állat〉, amely biológiai fejlődésében a testileg, szexuálisan stb. kifejlett(, vmire alkalmas) állapotát még nem érte el, ill. kellően nem (ki)fejlett 〈magzat v. szerv, testrész stb.〉’ ❖ a’ nedves idök, déli ſzelek, nagy forró hévség, igen erös hideg […] igen ártalmaſſak azoknak [ti. a juhoknak], mivel ezek miatt, gyakran el-vetélnek, és e’ világra, mindenféle éretlen fajzáſokat hoznak (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 58) | A’ szeméremtájék megfanasodik, az éretlen ifjúnak asszonyos szava most vastagabb hangúvá lészen (1829 Horváth József ford.–Becker¹ 8187005, 23) | az ívásra éretlen hal […] az ikrát vagy ondót – még erősebb nyomásra sem bocsátja el magától (1869 Természettudományi Közlöny C7893, 413) | Ha az újszülött éretlen, akkor azt is meg kell állapítani, hogy a terhesség hányadik hónapjából való (1903 Orvosi Hetilap C8153, 399) | vékony csontok, éretlen izmok és fiús lábak (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 34) | a menstruációs ciklus indulásakor a mintegy 350 000 éretlen petesejt (ovocita) közül néhány az agyalapi mirigy (hipofízis) follikulusstimuláló [= tüszőstimuláló] hormonjának […] hatására fejlődésnek indul, és rendszerint „megérik” (2003 Természet Világa CD50).

2a. ’az a 〈kor, időszak stb.〉, amelyben a biológiailag kifejlett állapotát még el nem ért ember, állat, szerv stb. van, ill. az a 〈jelleg, állapot〉, amely arra jellemző’ ❖ teste gyönge ’s (hogy úgy szolljak) éretlen volta miatt önmunkálás’ erejével nem birva […], inkább tsak növényi élettel (vegetatio) bírt annya’ méhében [a magzat] (1836 e. Sasku Károly 8562001, 7) | A törvényszéki orvos elvetélés alatt soha se értsen mást, mint a fogamzás terményének éretlen korában való erőszakos kihajtását (1863 Orvosi Hetilap C8113, 893) | néhány egérnek még nemileg éretlen korában két egéregység folliculint [ti. tüszőstimuláló hormont] fecskendeztünk be (1932 Orvosi Hetilap C8182, 995) | [a bélparazita esetében] a peték éretlen állapotban ürülnek, […] megfelelő hőmérsékleti és nedvességi viszonyok között 5-6 hét (Zoltai) alatt válnak fertőzőképessé (1964 Orvosi Hetilap C8210, 268) | az újszülött nagyon éretlen voltát (1997 Orvosi Hetilap C8243, 86).

2b. (Orvos) ’idő előtt végbemenő, élettelen v. életképtelen magzat világrahozatalával járó 〈szülés〉’ ❖ ha a’ terhes anya terhességének els holnapjaiban szül, ezen szülés éretlen szülésnek neveztetik (1789 Gellei Mihály ford.–Steidele C1871, 84) | Abortus. Éretlen szülés, unzeitige Geburt (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 2) | a frontjelenségek hatása a kora- és éretlen ſzülések megindulásában (1969 Népszava jún. 15. C4833, 10) | az intrauterin [= méhen belüli] elhalást vagy éretlen szülést követő korai távozás [ti. a kórházból] (1997 Orvosi Hetilap C8243, 1000).

2c. ’olyan 〈szépség, báj〉, amely a nőiségében még nem teljesen kibontakozott fiatal nőre, lányra jellemző’ ❖ bakfisch-leányok naivitásuk és tudatlanságuk minden éretlen bájával (1878 Fővárosi Lapok C8094, 1377) | azok a vénülő gavallérok jutnak az eszembe, kikre nem hat már a teljében pompázó, kifejlett női szépség, csak a nagyon fiatal leányok még éretlen bája… (1899 Budapesti Napló dec. 31. C4882, 3) | [Rozika] dereka megnyúlt, gyenge kis melle halmosra érett, gyermekes, éretlen szépsége, mint a felpattant rózsa, estétől hajnalig színesre kivirágzott (1912 F. Kernách Ilona CD10) | arcának, testének sejtjein ott van a még éretlen fiatal szépség hamvassága (1974 Népszava jún. 30. C7439, 8).

2d. ’még nem kialakult(, magasabb, erőtlen) 〈beszéd- v. énekhang, es. állati hang〉’ ❖ Megúntam ott a második helyet, Az egyhangú, szabályos életet, Éretlen gyermek-hangu égi kart, Mely mindég dícsér, rossznak mit se tart (1863 Madách Imre 8284005, 523) | [Kardos] röhögött éretlen basszus hangján (1911 Móricz Zsigmond CD10) | helyes kölyökkutya lehetett, vidám kis jószág, ugrált az udvaron, szaladgált a mezőn, próbálgatta éretlen, fiatalos hangját (1934 Komjáthy Aladár CD10) | vékony, bátortalan, szinte idétlen gyerekhangon a kislány énekelni kezdett: „Tündér a szerelem Tündér fejedelem” és itt éretlen kis hangja megbátorodott (1969 Népszabadság júl. 8. C4819, 7).

3. (pejor is) ’a lelki, szellemi, erkölcsi stb. érettség bizonyos v. teljes fokát még el nem ért(, nem felnőtt), ill. meggondolatlan, felelőtlen 〈személy〉’ ❖ azon nevezetes Macedonok’ orſzága rvid üd mulván éretlen iffiunak vakmersége által el-fog-enyéſzni (1781 Forray András ford.–Justinus C1755, 284) | veled kotzódnom [= veszekednem], értelen fiú, illyen betsületes Uri emberek eltt nem illik (1805 Hollósi Egyed C2095, 119) | Igaza lehet a nagyapának, hogy én még éretlen tacskó vagyok (1895–1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Némelyek aggályaira, miszerint a 17-18 éves diákok éretlenek még ahhoz, hogy egymásról hozzáértően és felelősséggel nyilatkozzanak, rácáfoltak ők maguk (1964 Népszabadság márc. 18. C1501, 5) | Éretlen vagy az anyaságra, mi felelünk érted (1991 Szabó Lívia 2003053, 41) | a sokat dohányzó anyák gyermekei átlagosan 4 cm-rel kisebbek, több mint két évvel éretlenebbek olvasásban (1999 Természet Világa CD50).

3a. ’a társadalmat érintő ügyek megítélésében, kezelésében stb. kevéssé érett 〈csoport, közösség〉’ ❖ S kérdem a Pesti hirlap szerkesztőjét és társait, ugyan nem biznak é hazánk biztositását és kifejtését illetőleg saját magukban többet, mint az éretlen népben, meg a felhevült ifjuságban? (1842 Széchenyi István CD1501) | nem járja, hogy a községi képviselet a demagogok szócsöve legyen és egy éretlen és tapasztalatlan párt szolgálatában álljon (1898 Pesti Hírlap máj. 29. C5646, 10) | féltem éretlen nemzetünket. Itt nehezen történik valami úgy, mint a jók javallják (1905 Ady Endre CD0801) | Nem tudom: a magyar nép érettnek vagy éretlennek mutatkozott-e önmaga kormányzására és egy humánus, európai szellemű magatartásra a második világháború éveiben (1986 Szalai Pál 2003014, 407).

3b. ’az a 〈kor, fejlődési szakasz〉, amelyben az ilyen személy v. csoport van’ ❖ a’ Kártágobélieknél is Annibált, a’ kinek még az orſzáglásra éretlen eſztendei vóltak, helyheztették a’ királyi ſzékben (1781 Forray András ford.–Justinus C1755, 316) | a’ tervezett javitások’ elfogadása ellen a’ nemzet’ éretlen kora is felhozatott (1844 Pesti Hírlap CD61) | A volt szabadelvüpárt pedig, mely egyetlen kártyára, az uj többség kormányzásra éretlen voltára, tette utolsó megmaradt garasát, egyetlen éjszaka visszanyerte régi urodalmát (1910 Budapesti Hírlap jún. 24. C4698, 1) | Hét, nyolc dobálót – bajusztalan, éretlen korú suhancok – hamarosan lefogtak a csendőrök (1960 Kölkedi István CD52) | Meg kell hallani a férfiak hangjában a hajdanvolt ifjak szepegését, akik éretlen éveikben vad otrombaságoknak, haladó eszmék vérbe fojtásának, sokak kivégzésének voltak tanúi és részesei (1996 Népszava jan. 30. C7461, 6).

3c. (pejor is)(ilyen személyre jellemző,) lelki, szellemi, erkölcsi stb. tekintetben még nem kialakult 〈személyiség, képesség〉, ill. meggondolatlan, felelőtlen 〈cselekvés, viselkedés stb.〉’ ❖ Botsánatot kérek te tölled Nagyságos Fö-vezérem, az én éretlen fel-indúláſomról, mellyet ſzégyenlek (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 42) | ne szeleskedjük, ne otrombázzuk el tehetségünket ugy, mint szokta fecsérleni vagyonát éretlen ész és híg velő (1844 Széchenyi István CD1501) | A leány rendkívül bölcsen cselekedte, hogy az éretlenül viselkedő ifjú gavallérra nem várakozott (1905 Pesti Hírlap jan. 25. C5653, 23) | az egész csak ugratás, éretlen tréfa, maszlag (1933 Kosztolányi Dezső 9359224, 205) | éretlen személyiségű emberek (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’alkotói, politikusi stb. egyéniségében, képességeiben még nem (teljesen) kialakult, kiforratlan(, és így vmire alkalmatlan) 〈személy〉’ ❖ Én, ki olvasván Bajzának az Epigrammákról írt értekezését, bátorkodtam Bajzát néhányszem eltt éretlen írónak nevezni (1833 Tudományos Gyűjtemény C7240, 134) | [kezdő művészek,] a kik még a nagy kiállitásra talán éretlenek, de megérdemlik a nyilvánosságot éppen tehetségük fejlesztése érdekében (1900 Budapesti Hírlap nov. 24. C0055, 6) | Petőfi nagy költő, de éretlen politikus (1943 Juhász Géza¹ 9283001, 5) | Turandot valóban nagyon kemény feladat […], ha éretlen művész vállalkozik az eléneklésére, akkor könnyen belerokkanhat a hangja (1986 Magyar Nemzet ápr. 12. C8361, 8).

4a. ’kiforratlan, még nem teljesen kibontakozott v. kidolgozott(, és így vmire alkalmatlan) 〈gondolat, alkotás stb.〉, ill. arra jellemző 〈minőség, jelleg〉’ ❖ De még is olvasván [Gyöngyösi] éretlen munkáját, Ha nem ſzívelnk is Magyaros nótáját, Látſzik, hogy kóſtolt vólt Pegasus’ vizébl (1789 Barcsay Ábrahám 7019001, 64) | beszélve a fiatal szerző tévnézeteiről, a munkának itt-ott zsönge, éretlen voltáról (1875 Fővárosi Lapok C8091, 199) | nem az a célunk, hogy félig kiforrott, félig éretlen gondolatok kedvéért kísérletezéseket végezzünk a magyar néppel (1937 Budapesti Hírlap szept. 28. C4725, 5) | Rokonszenves a bolgár versenyfilm, […] de éretlen még ahhoz, hogy nagy nemzetközi fesztiválon bemutassák (1965 Népszabadság júl. 11. C4815, 9) | általános vitára éretlennek ítélték a decemberi szavazásnál megbukott javaslat óta immár harmadik változatként benyújtott törvényjavaslatot (2000 Országgyűlési Napló CD62).

5. ’fejletlen, kialakulatlan(, és így vmire alkalmatlan, nem megfelelő) 〈helyzet, körülmény stb.〉’ ❖ [az úrbéri viszonyokból való] kibontakozás éretlen körülményeink közt, 24 óra alatt nem lehetséges (1847 Kossuth Lajos CD32) | madártanunk önállóságra még éretlen volt (1887 Chernel István C7911, 457) | A polgári haladás plebejus-forradalmi útjára a viszonyok Magyarországon még éretlenek voltak (1946 Révai József 9564001, 12) | Milyen veszély fenyegeti az éretlen nyugatnémet demokráciát? (1959 Népszabadság dec. 30. C4811, 5) | Az éretlen, nyers kapitalizmust hajdan Darwin törvényével, a természetes kiválasztódás szabályával jellemezték (1995 Magyar Hírlap CD09) | az akció még éretlen helyzetben indult el (2002 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 4B

1. (birt szjellel v. birtokszóként) ’növényi termés még nem érett része’ ❖ ne edd az éretlenjét (1792 Kovács Ferenc¹ C2555, 278) | [a kukoricát] szárazzá csípte a dér, bokrétája letöredezett, csöveit leszedték, behordták. Csak a tök éretlenje maradt még meg közte (1901 Vasárnapi Újság C7415, 660) | úgy megrázta az eperfát, hogy még az éretlenje is lehullott (1958 Népszabadság febr. 12. C1499, 11).

2. (birtokszóként is) (pejor is) ’a szellemi, lelki, erkölcsi stb. érettség bizonyos v. teljes fokát még el nem ért, ill. meggondolatlan, felelőtlen személy’ ❖ Amit édesnek mondanak, hogy nem mind édes, Sok éretlen próbálta már és sok negédes; Kinek a hü-bele-balázs lévén szokása, Megégette mohó száját a forró kása (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 202) | A népkerti gyülésezők éretlenjei, vagy ötszázan, a Royal-szálló elé álltak s a kocsin elhajtató Morzsányi-pártiakat megdobálták sárral s leköpdösték (1896 Pesti Hírlap okt. 12. C5644, 5) | [a szerző] csak egyszerűen spekulál a mi kiváncsiságunkra, érzékiségünkre, czinizmusunkra és az éretlenek tapasztalatlanságára (1910 Vasárnapi Újság C7424, 545) | a gyerekek igazi barátja éppen az a felnőtt lenne, lehetne, aki segít választani a műsorújságból, és nem tilt, de eltanácsolja az éretleneket a nem a gyermeki érzékenységre és nem az adott életkorra szabott sorozatoktól, fantasztikus rém- és horrorfilmektől (1998 Magyar Hírlap CD09).

III. hsz 0 (rég)

’〈növényi termésre vonatkoztatva:〉 nem érett, még nem kifejlett állapotban’ ❖ Éretlen le-verik [a diót], Ágait tördelik [a fának] (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3100, 73) | A’ legszebb dinnyék éretlen maradtak (1803 Kazinczy Ferenc C4939, 64) | a szőlő többnyire vagy dér által vesz el, vagy éretlen elrohad (1833 Berzsenyi Dániel 8054202, 171).

Vö. CzF. ~, éretlenül; ÉrtSz.; TESz. érik; ÉKsz.; SzT. ~, éretlenen; ÚMTsz.

értelen lásd éretlen
éretlen melléknév, főnév és határozószó
értelen I. 14B6 II. 4B III. 0 (rég)
I. melléknév 14B6
1.
olyan 〈növényi termés(rész), es. más növényi rész〉, amely (kellően) érett, kifejlett állapotát, arra jellemző alakját, színét, ízét stb. még nem nyerte el(, és így vmire nem alkalmas), ill. olyan 〈növény(zet), amelynek termése ilyen állapotban van
hitván éretlen gymltsſtl [!] kólyika vagy has menés ſzármazhatik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Még mi is érjük az éhséget, mert eggy kereszt sincs a’ Semlyéni határon; az élet éretlen, ’s sok az eső
(1805 Kazinczy Ferenc)
sok helyen, nevezetesen a dunántuli területeken [a burgonya] gumója apró, éretlen
(1886 Nemzet okt. 28.)
[pacsirta] dalolt az éretlen buza-táblák felett
(1914 Vasárnapi Újság)
A XVII. sz.század óta [a veteményborsó] éretlen magva is kedveltté lett, sőt újabban ezt teszik el télire is
(1926 TolnaiÚjLex.)
[A kedvező időjárás miatt] ma már a gyapoton kívül alig van betakarításra éretlen növény
(1953 Szabad Nép okt. 11.)
Ha viszont a gyümölcs [a] tárolásához is éretlen, még télen sem következik be jó utóérése, az íze nem fejlődik ki
(1994 Népszava aug. 24.)
1a.
fogyasztásra, felhasználásra stb. még nem (a leg)alkalmas(abb) 〈étel, szeszes ital, szerves anyag〉
Erre ahoz ért Méhéſz azt mondhatja, az a’ méz éretlen, és tsak ollyan mint a’ víz a’ jól el-kéſzlt Mézhez haſonlítva
(1788 Ravazdy András)
Guláſzta. Colostrum. Eltéj, Éretlentéj
(1808 Sokféle)
A gyökerek közé porhanyó, érett, jó földet szórunk, vigyázva, hogy éretlen trágya ne kerüljön a gyökérzetre
(1913 RévaiNagyLex.)
palackokba fejtésre éretlen borról
(1974 Korach Mór)
[a francia pásztorfiú] tudatosan hagyta ott éretlen sajtját, penészedés céljából
(2001 Magyar Hírlap)
1b. (Ásv)
rendsz. újabb keletkezésű, összetételét, szerkezetét stb. tekintve kevésbé kialakult, nem érett állapotban levő(, kitermelésre, felhasználásra kevésbé alkalmas) 〈kőzet, ásvány〉
éretlen Asbeſt
(1782 Benkő Ferenc ford.Werner)
Dömösön is födöztetett föl kőszén, csakhogy éretlenebb, fakóbb s kevés
(1845 Jelenkor)
a talaj mélyében itt [ti. a Tiszaalpár mellett elterülő rétnek a szárazabb pontjain] már éretlen tőzegre találunk
(1902 Természettudományi Közlöny)
Ha valamely szén fiatalkorú és az elszenesedésben lévő anyag szerkezete szabad szemmel látható, éretlen
(1949 Élet és Tudomány)
A szudétai fázis során a távoli északi háttérben kiemelkedő variszkuszi hegységrendszer gyorsan pusztuló, éretlen üledékanyaga csak erősen „megszűrve” jutott el idáig, és a szendrői és bükki flistől [= üledékes kőzetek ismétlődésével felépülő tengeri rétegsortól] eltérően lerakódása nyugodt körülmények között történt
(1997 Magyarország földje)
1c. (ritk)
olyan 〈állat v. növényzet, növényi rész〉, amely növekedése során még nem érte el azt a kort, méretet stb., amelyben vmire, kül. felhasználásra (a leg)alkalmas(abb)
Éretlen, azaz, zöld-vesszőbe való oltás
(1855 A Magyar Nép Könyve)
az éretlen szőlővessző nem felel úgy meg a telepítés czéljainak, mint az érett
(1899 Természettudományi Közlöny)
a felhajtásra kerülő sertések tulnyomó része éretlen
(1916 Pesti Hírlap jún. 17.)
valamilyen gyorsabb hozamot hajtó mezőgazdasági kultúrát ültetnek a különben még kivágásra éretlen, csenevész erdődarabok helyére
(1996 Népszabadság nov. 5.)
1d.
kellően ki nem fejlődött 〈kóros elváltozás〉
érettlen genyettség
(1825 Lexicon valachico)
a tapasztalás mégis úgy mutatta, hogy éretlen hályog is gyakran jó sikerrel operálható
(1890 Orvosi Hetilap)
az éretlen daganatok általában rosszabb indulatúak
(1959 Orvosi Hetilap)
Az elváltozás a pubertás korában vagy rögtön azt követően „éretlen” kelés formájában jelentkezik
(2001 Orvosi Hetilap)
1e.
az az 〈állapot, fejlődési szakasz〉, amelyben az ilyen növényi termés(rész) v. elváltozás, szerves anyag stb. van, ill. az a 〈jelleg, minőség〉, amely arra jellemző
Az Laurolea névü Plántának éretlen korában piros ſzinü, meg-éréſekor bors ſzemni nagyságu fekete gyümöltseit a’ ki meg-eſzi, annak bélit öſzve ſzaggatják
(1775 Csapó József)
Ezt a’ tisztább, vagy tisztátalanabb, értebb, vagy éretlenebb voltából következett külömbségét a’ métallumoknak, az Alchymisták az idnek tulajdoníttyák
(1809 e. Báróczi Sándor)
Igyekeztek kikutatni azon lencsezavarodások sajátságait, a melyeknél éretlen állapotban is jó sikerrel jár az extractio [= hályogműtét]
(1890 Orvosi Hetilap)
éretlenen eltett szilvát
(1966 Ethnographia)
éretlen állapotban beforgatott istállótrágyák
(1990 Szabad Föld jún. 12.)
2.
olyan 〈ember, állat〉, amely biológiai fejlődésében a testileg, szexuálisan stb. kifejlett(, vmire alkalmas) állapotát még nem érte el, ill. kellően nem (ki)fejlett 〈magzat v. szerv, testrész stb.〉
a’ nedves idök, déli ſzelek, nagy forró hévség, igen erös hideg […] igen ártalmaſſak azoknak [ti. a juhoknak], mivel ezek miatt, gyakran el-vetélnek, és e’ világra, mindenféle éretlen fajzáſokat hoznak
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
A’ szeméremtájék megfanasodik, az éretlen ifjúnak asszonyos szava most vastagabb hangúvá lészen
(1829 Horváth József ford.Becker¹)
az ívásra éretlen hal […] az ikrát vagy ondót – még erősebb nyomásra sem bocsátja el magától
(1869 Természettudományi Közlöny)
Ha az újszülött éretlen, akkor azt is meg kell állapítani, hogy a terhesség hányadik hónapjából való
(1903 Orvosi Hetilap)
vékony csontok, éretlen izmok és fiús lábak
(1934 Szentkuthy Miklós)
a menstruációs ciklus indulásakor a mintegy 350 000 éretlen petesejt (ovocita) közül néhány az agyalapi mirigy (hipofízis) follikulusstimuláló [= tüszőstimuláló] hormonjának […] hatására fejlődésnek indul, és rendszerint „megérik”
(2003 Természet Világa)
2a.
az a 〈kor, időszak stb.〉, amelyben a biológiailag kifejlett állapotát még el nem ért ember, állat, szerv stb. van, ill. az a 〈jelleg, állapot〉, amely arra jellemző
teste gyönge ’s (hogy úgy szolljak) éretlen volta miatt önmunkálás’ erejével nem birva […], inkább tsak növényi élettel (vegetatio) bírt annya’ méhében [a magzat]
(1836 e. Sasku Károly)
A törvényszéki orvos elvetélés alatt soha se értsen mást, mint a fogamzás terményének éretlen korában való erőszakos kihajtását
(1863 Orvosi Hetilap)
néhány egérnek még nemileg éretlen korában két egéregység folliculint [ti. tüszőstimuláló hormont] fecskendeztünk be
(1932 Orvosi Hetilap)
[a bélparazita esetében] a peték éretlen állapotban ürülnek, […] megfelelő hőmérsékleti és nedvességi viszonyok között 5-6 hét (Zoltai) alatt válnak fertőzőképessé
(1964 Orvosi Hetilap)
az újszülött nagyon éretlen voltát
(1997 Orvosi Hetilap)
2b. (Orvos)
idő előtt végbemenő, élettelen v. életképtelen magzat világrahozatalával járó 〈szülés〉
ha a’ terhes anya terhességének els holnapjaiban szül, ezen szülés éretlen szülésnek neveztetik
(1789 Gellei Mihály ford.Steidele)
Abortus. Éretlen szülés, unzeitige Geburt
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
a frontjelenségek hatása a kora- és éretlen ſzülések megindulásában
(1969 Népszava jún. 15.)
az intrauterin [= méhen belüli] elhalást vagy éretlen szülést követő korai távozás [ti. a kórházból]
(1997 Orvosi Hetilap)
2c.
olyan 〈szépség, báj〉, amely a nőiségében még nem teljesen kibontakozott fiatal nőre, lányra jellemző
bakfisch-leányok naivitásuk és tudatlanságuk minden éretlen bájával
(1878 Fővárosi Lapok)
azok a vénülő gavallérok jutnak az eszembe, kikre nem hat már a teljében pompázó, kifejlett női szépség, csak a nagyon fiatal leányok még éretlen bája…
(1899 Budapesti Napló dec. 31.)
[Rozika] dereka megnyúlt, gyenge kis melle halmosra érett, gyermekes, éretlen szépsége, mint a felpattant rózsa, estétől hajnalig színesre kivirágzott
(1912 F. Kernách Ilona)
arcának, testének sejtjein ott van a még éretlen fiatal szépség hamvassága
(1974 Népszava jún. 30.)
2d.
még nem kialakult(, magasabb, erőtlen) 〈beszéd- v. énekhang, es. állati hang〉
Megúntam ott a második helyet, Az egyhangú, szabályos életet, Éretlen gyermek-hangu égi kart, Mely mindég dícsér, rossznak mit se tart
(1863 Madách Imre)
[Kardos] röhögött éretlen basszus hangján
(1911 Móricz Zsigmond)
helyes kölyökkutya lehetett, vidám kis jószág, ugrált az udvaron, szaladgált a mezőn, próbálgatta éretlen, fiatalos hangját
(1934 Komjáthy Aladár)
vékony, bátortalan, szinte idétlen gyerekhangon a kislány énekelni kezdett: „Tündér a szerelem Tündér fejedelem” és itt éretlen kis hangja megbátorodott
(1969 Népszabadság júl. 8.)
3. (pejor is)
a lelki, szellemi, erkölcsi stb. érettség bizonyos v. teljes fokát még el nem ért(, nem felnőtt), ill. meggondolatlan, felelőtlen 〈személy〉
azon nevezetes Macedonok’ orſzága rvid üd mulván éretlen iffiunak vakmersége által el-fog-enyéſzni
(1781 Forray András ford.Justinus)
veled kotzódnom [= veszekednem], értelen fiú, illyen betsületes Uri emberek eltt nem illik
(1805 Hollósi Egyed)
Igaza lehet a nagyapának, hogy én még éretlen tacskó vagyok
(1895–1896 Mikszáth Kálmán)
Némelyek aggályaira, miszerint a 17-18 éves diákok éretlenek még ahhoz, hogy egymásról hozzáértően és felelősséggel nyilatkozzanak, rácáfoltak ők maguk
(1964 Népszabadság márc. 18.)
Éretlen vagy az anyaságra, mi felelünk érted
(1991 Szabó Lívia)
a sokat dohányzó anyák gyermekei átlagosan 4 cmcentiméter-rel kisebbek, több mint két évvel éretlenebbek olvasásban
(1999 Természet Világa)
3a.
a társadalmat érintő ügyek megítélésében, kezelésében stb. kevéssé érett 〈csoport, közösség〉
S kérdem a Pesti hirlap szerkesztőjét és társait, ugyan nem biznak é hazánk biztositását és kifejtését illetőleg saját magukban többet, mint az éretlen népben, meg a felhevült ifjuságban?
(1842 Széchenyi István)
nem járja, hogy a községi képviselet a demagogok szócsöve legyen és egy éretlen és tapasztalatlan párt szolgálatában álljon
(1898 Pesti Hírlap máj. 29.)
féltem éretlen nemzetünket. Itt nehezen történik valami úgy, mint a jók javallják
(1905 Ady Endre)
Nem tudom: a magyar nép érettnek vagy éretlennek mutatkozott-e önmaga kormányzására és egy humánus, európai szellemű magatartásra a második világháború éveiben
(1986 Szalai Pál)
3b.
az a 〈kor, fejlődési szakasz〉, amelyben az ilyen személy v. csoport van
a’ Kártágobélieknél is Annibált, a’ kinek még az orſzáglásra éretlen eſztendei vóltak, helyheztették a’ királyi ſzékben
(1781 Forray András ford.Justinus)
a’ tervezett javitások’ elfogadása ellen a’ nemzet’ éretlen kora is felhozatott
(1844 Pesti Hírlap)
A volt szabadelvüpárt pedig, mely egyetlen kártyára, az uj többség kormányzásra éretlen voltára, tette utolsó megmaradt garasát, egyetlen éjszaka visszanyerte régi urodalmát
(1910 Budapesti Hírlap jún. 24.)
Hét, nyolc dobálót – bajusztalan, éretlen korú suhancok – hamarosan lefogtak a csendőrök
(1960 Kölkedi István)
Meg kell hallani a férfiak hangjában a hajdanvolt ifjak szepegését, akik éretlen éveikben vad otrombaságoknak, haladó eszmék vérbe fojtásának, sokak kivégzésének voltak tanúi és részesei
(1996 Népszava jan. 30.)
3c. (pejor is)
(ilyen személyre jellemző,) lelki, szellemi, erkölcsi stb. tekintetben még nem kialakult 〈személyiség, képesség〉, ill. meggondolatlan, felelőtlen 〈cselekvés, viselkedés stb.〉
Botsánatot kérek te tölled Nagyságos Fö-vezérem, az én éretlen fel-indúláſomról, mellyet ſzégyenlek
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
ne szeleskedjük, ne otrombázzuk el tehetségünket ugy, mint szokta fecsérleni vagyonát éretlen ész és híg velő
(1844 Széchenyi István)
A leány rendkívül bölcsen cselekedte, hogy az éretlenül viselkedő ifjú gavallérra nem várakozott
(1905 Pesti Hírlap jan. 25.)
az egész csak ugratás, éretlen tréfa, maszlag
(1933 Kosztolányi Dezső)
éretlen személyiségű emberek
(2002 Magyar Hírlap)
4.
alkotói, politikusi stb. egyéniségében, képességeiben még nem (teljesen) kialakult, kiforratlan(, és így vmire alkalmatlan) 〈személy〉
Én, ki olvasván Bajzának az Epigrammákról írt értekezését, bátorkodtam Bajzát néhányszem eltt éretlen írónak nevezni
(1833 Tudományos Gyűjtemény)
[kezdő művészek,] a kik még a nagy kiállitásra talán éretlenek, de megérdemlik a nyilvánosságot éppen tehetségük fejlesztése érdekében
(1900 Budapesti Hírlap nov. 24.)
Petőfi nagy költő, de éretlen politikus
(1943 Juhász Géza¹)
Turandot valóban nagyon kemény feladat […], ha éretlen művész vállalkozik az eléneklésére, akkor könnyen belerokkanhat a hangja
(1986 Magyar Nemzet ápr. 12.)
4a.
kiforratlan, még nem teljesen kibontakozott v. kidolgozott(, és így vmire alkalmatlan) 〈gondolat, alkotás stb.〉, ill. arra jellemző 〈minőség, jelleg〉
De még is olvasván [Gyöngyösi] éretlen munkáját, Ha nem ſzívelnk is Magyaros nótáját, Látſzik, hogy kóſtolt vólt Pegasus’ vizébl
(1789 Barcsay Ábrahám)
beszélve a fiatal szerző tévnézeteiről, a munkának itt-ott zsönge, éretlen voltáról
(1875 Fővárosi Lapok)
nem az a célunk, hogy félig kiforrott, félig éretlen gondolatok kedvéért kísérletezéseket végezzünk a magyar néppel
(1937 Budapesti Hírlap szept. 28.)
Rokonszenves a bolgár versenyfilm, […] de éretlen még ahhoz, hogy nagy nemzetközi fesztiválon bemutassák
(1965 Népszabadság júl. 11.)
általános vitára éretlennek ítélték a decemberi szavazásnál megbukott javaslat óta immár harmadik változatként benyújtott törvényjavaslatot
(2000 Országgyűlési Napló)
5.
fejletlen, kialakulatlan(, és így vmire alkalmatlan, nem megfelelő) 〈helyzet, körülmény stb.〉
[az úrbéri viszonyokból való] kibontakozás éretlen körülményeink közt, 24 óra alatt nem lehetséges
(1847 Kossuth Lajos)
madártanunk önállóságra még éretlen volt
(1887 Chernel István)
A polgári haladás plebejus-forradalmi útjára a viszonyok Magyarországon még éretlenek voltak
(1946 Révai József)
Milyen veszély fenyegeti az éretlen nyugatnémet demokráciát?
(1959 Népszabadság dec. 30.)
Az éretlen, nyers kapitalizmust hajdan Darwin törvényével, a természetes kiválasztódás szabályával jellemezték
(1995 Magyar Hírlap)
az akció még éretlen helyzetben indult el
(2002 Magyar Hírlap)
II. főnév 4B
1. (birt szjellel v. birtokszóként)
növényi termés még nem érett része
ne edd az éretlenjét
(1792 Kovács Ferenc¹)
[a kukoricát] szárazzá csípte a dér, bokrétája letöredezett, csöveit leszedték, behordták. Csak a tök éretlenje maradt még meg közte
(1901 Vasárnapi Újság)
úgy megrázta az eperfát, hogy még az éretlenje is lehullott
(1958 Népszabadság febr. 12.)
2. (birtokszóként is) (pejor is)
a szellemi, lelki, erkölcsi stb. érettség bizonyos v. teljes fokát még el nem ért, ill. meggondolatlan, felelőtlen személy
Amit édesnek mondanak, hogy nem mind édes, Sok éretlen próbálta már és sok negédes; Kinek a hü-bele-balázs lévén szokása, Megégette mohó száját a forró kása
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
A népkerti gyülésezők éretlenjei, vagy ötszázan, a Royal-szálló elé álltak s a kocsin elhajtató Morzsányi-pártiakat megdobálták sárral s leköpdösték
(1896 Pesti Hírlap okt. 12.)
[a szerző] csak egyszerűen spekulál a mi kiváncsiságunkra, érzékiségünkre, czinizmusunkra és az éretlenek tapasztalatlanságára
(1910 Vasárnapi Újság)
a gyerekek igazi barátja éppen az a felnőtt lenne, lehetne, aki segít választani a műsorújságból, és nem tilt, de eltanácsolja az éretleneket a nem a gyermeki érzékenységre és nem az adott életkorra szabott sorozatoktól, fantasztikus rém- és horrorfilmektől
(1998 Magyar Hírlap)
III. határozószó 0 (rég)
〈növényi termésre vonatkoztatva:〉 nem érett, még nem kifejlett állapotban
Éretlen le-verik [a diót], Ágait tördelik [a fának]
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
A’ legszebb dinnyék éretlen maradtak
(1803 Kazinczy Ferenc)
a szőlő többnyire vagy dér által vesz el, vagy éretlen elrohad
(1833 Berzsenyi Dániel)
Vö. CzF. ~, éretlenül; ÉrtSz.; TESz. érik; ÉKsz.; SzT. ~, éretlenen; ÚMTsz.

Beállítások