értelmes mn és fn 

I. mn 15B

1. ’értelemmel, a logikus gondolkodás képességével bíró 〈(élő)lény〉’ ❖ Ezt a teremtő csak a barmoknak rendelte, nem az értelmes lelkeknek (1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373008, 239) | A csoda-szarvas, a fehér turul, a táltos ló értelmes, beszélő tehetséggel biró lények (1872 Szathmáry Károly 8428003, 91) | A vallás az erkölcsi érzet mellett a leglényegesebb jel, mely az értelmes embert az oktalan állattól megkülönbözteti (1897 PallasLex. CD02) | már Milton megírta az „Areopagiticá”-ban, hogy „aki embert öl, értelmes teremtményt pusztít el, de aki a könyvet öli meg, az magának az értelemnek gyilkosa” (1932 Népszava máj. 15. C7500, 3) | aki elhiszi – amire nincsen bizonyíték! –, hogy az UFO-k idegen égitestek értelmes lényeinek küldöttei, űrhajói – az szinte minden hasonlót képes elhinni (1983 Pető Gábor Pál 1119004, 197) értelmes ember (Áll) ’a főemlősök közül az értelmileg legfejlettebb élőlény, ill. ezen élőlények faja (Homo sapiens)’ ❖ Az egész, még nem tiszta képből azonban a fejlődés fokozatos menete, annak végén az ember megjelenése és a mai értelmes ember kifejlődése történelmi tényként bontakozik ki (1911 Természettudományi Közlöny C7935, 835) | Linné megkülönböztet: értelmes embert (Homo sapiens) és ezzel szemben, vadembert (H. ferus) (1926 TolnaiÚjLex. C5721, [149]) | Nem foglalkozunk azzal a sokat vitatott kérdéssel sem, hogy vajon […] az ún. „jégkori előemberek” (praehomo diluvialis) – köztük a „piltdowni”, heidelbergi, pekingi ember formájú lények – valóban tűzcsiholó és szerszámkészítő értelmes emberek voltak-e, avagy őskori emberszabású majmok (1943–1944 Hóman Bálint CD42) | A hit olyan tulajdonság, ami ismereteink szerint kizárólag az értelmes emberre, a Homo sapiensre jellemző (1998 Természet Világa CD50).

1a. ’〈az anyagnak〉 az a 〈megjelenési formája〉, amely agyi, értelmi működést (is) mutat’ ❖ vajon feltételezhető-e, hogy a mai rádiókapcsolat körén belül egyes csillagok bolygóin magasrendű, értelmes élet létezik (1960 Népszava márc. 2. C4824, [1]) | [Erich von Däniken] meghökkentő, merész teóriát állít fel az értelmes élet földi kialakulásáról, megkérdőjelezve ezzel évszázados hagyományokat vagy korunk tudományos tanait (1999 Új Könyvek CD29) | Ha találnánk olyan bolygókat, melyeken az (értelmes) élet megjelenésének esélye relatíve nagy, pontosabban meghatározhatnánk az égbolt azon tartományait, melyek felé egy majdani válasz reményében küldhetünk hírt magunkról (2004 Természet Világa CD50).

1b. ’jó értelmi képességekkel rendelkező, gyors felfogású v. megfontolt, józan gondolkodású, ill. tájékozott, tanult 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ fképpen-is az ollyatén betegek, a’ kiknél hirtelen, és id halaſztás nélkül való ſegétſég kivántatik, azonban nintſen mindjárt kezek gyében értelmes Orvos, meg-betſülhetetlen haſznát érezhetik ezen tſekély munkámnak (1772 Marikovszky Márton C3033, )(4[r]) | összeszedék a’ vad gyümölcsöt, miből csigert, eczetet és más hasznos dolgokat készítnek az értelmes háziasszonyok (1839 Vasárnapi Újság C0432, 430) | Maga Petőfi kizárólag bordalainak köszöni gyors és általános népszerűségét; magasztos tárgyú legszebb költeményeit például: „Itt van az ősz” – még az értelmesb körök sem emlegetik (1862 Vajda János 8503083, 24) | beszélgettem vele s láttam, hogy egy rendkívül értelmes iparos (1905 Mikszáth Kálmán C3160, 81) | az értelmes magyaroknak, akik az itthonit szeretik és becsűlni tudják (1953 Bartha Dénes C2122, 111) | Kriszti tényleg értelmes, az esze, mint a borotva, úgy vág (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’fejlettebb értelmi képességekkel rendelkező(, tanulékony) 〈állat〉’ ❖ egy ollyan okos, értelmes állat, mint az én szürkém volt: beszélni lehetett vele, mint az emberrel (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [A bíbic] igen élénk, gyorsan mozgó, szaladó és értelmes madár, mely társait védi és a vadászt nem egyszer tévútra vezeti (1893 PallasLex. CD02) | Bugri apó szerzett is egy kis rókát, akiből valóságos értelmes háziállatot nevelt (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | A hangya egyike a legértelmesebb rovaroknak, amit különben jól kifejlődött idegrendszere is világosan elárul (1913 RévaiNagyLex. C5705, 481) | Hazai hajtókutyánk az erdélyi kopó, közepes termetű, rövid szőrű, jó felépítésű, élénk, értelmes kutya (1995 Szinák János–Veress István CD59).

1d. ’fejlett értelmi képességeket, logikus gondolkodást mutató 〈elme, ész〉, ill. ilyen képességeket v. vmely helyzet, közlés stb. felfogását, megértését tükröző 〈arcvonás, tekintet stb.〉’ ❖ a’ Mufti értelmes tekéntettel, és szóval kezdi (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2515, 22) | A [jó had]vezér szivét tiszta értelmes elme kormányozza (1889 Pesti Hírlap jan. 22. C5637, 6) | Magas, értelmes homlokát sötét göndör haj árnyékolta (1891 Lévay József C2914, 54) | Szindbád csak nehezen talált egy értelmes szemű, rablóképű kocsmárosra, aki pontosan tudta, hogy a vándorszínészek csapata (amellyel Paula pályázott) Eperjesről hová és merre vette útját (1912 Krúdy Gyula CD54) | Kisfiu voltam, az apám meg szegény cseléd künn a tanyán, hol érző szív, értelmes elme veszejtő, súlyos adomány (1931 Erdélyi József CD10) | Igyekezett értelmesen bólongatni (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 65) | Nagydarab, erős ember volt, az arca értelmes (2005 Spiró György 3283004, 493).

2. ’logikus v. józan, megfontolt gondolkodást tükröző v. azt igénylő, ill. a valóság, vmely helyzet stb. megértését mutató 〈cselekvés, gondolat stb.〉’ ❖ valameddig a’ kuritoló ’s kóborló orvoſok ſzabadoſan járhatnak az orſzágban mind addig, értelmes gondolatokra lehetetlen léſzen a’ kz népet hozni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 570) | a’ hiba nélkül valo irás és beſzélés modjának törvénnyei értelmes rendel (Syſtematice) adatnak elö (1794 Gyarmathi Sámuel C1946, 23) | nevendékinket ne fosszuk meg az önakarattól, ’s ne tegyük puszta viszhangjává a’ többségnek, hanem szokjék az ifjú öneszével értelmesen összevetni, itélni, okoskodni (1834 Wargha István 8527003, 138) | Tapasztalás szerint, a’ czukorrépa mívelése sokkal fáradságosabb, sokkal több figyelmet ’s értelmesb kezelést kiván, semhogy olcsó lehetne (1845 Hetilap 8636002, 29) | A meséskönyveket – írja Chesterton – ott felejtettem a gyermekszobámban, azonban azóta se találtam oly értelmes könyveket (1918 Földi Mihály CD10) | A sötét tartalom és vakítóan értelmes megformálása, az ellentét az őrülettel határos lelkiállapot és a könyörtelen éber értelem között nagyon aggasztó (1937 Németh Andor 9480017, 269) | Intelligens, értelmes, választékos írást adtál le. Gratulálok (2010 Leiner Laura 3208003, 95).

2a. ’ésszel felfogható, belátható, ill. megalapozott, indokolt 〈dolog〉’ ❖ Példa által a’ dolog értelmessebb lesz (1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford. C2443, 75) | Shakespeare érdemei sokkal értelmesebbekké, sokkal világosabbakká lőnek itt [ti. idősebb korban] előttem (1835 Aurora C7818, 89) | Persze, leszavazták a bizottságban a gazdasági gépek közös beszerzésére alakuló egyesület dolgát […]. Ha legalább értelmes ellenvetést tesznek, ha komolyan letárgyalják (1911 Kaffka Margit C5100, 87) | sétálok az utcán s egy ember, akit nem ismerek, minden értelmes ok nélkül rám kiált: „Te lókötő!” (1927 Pesti Napló febr. 26. C8705, 6) | Albert javaslata lassacskán értelmes képpé áll össze: „Ha jól értem, a rakéta gyorsítása pótolhatja a csökkenő gravitációt […]” (2003 Gergely Árpád László ford.–Greene² 3118001, 63).

2b. (rég) ’egyértelmű, nyilvánvaló’ ❖ A’ ki a’ nyilvánvaló úton egy vádolhatatlan hír Aſzſzonyi ſzemélyt, a’ ki úttyában illendképpen el-jár, bizonyos jelek, vagy beſzédek által olly móddal üldöz, melly a’ tiſztátalanságra-való el-tsábítáſt értelmeſſen el-áróllya, a’ meg-bántatott Aſzſzonyi ſzemélynek vadolására úgy kell vele bánni, mint polgári Vétkeſſel (1787 Törvény a vétkekről ford. C2450, 147) | tsak azt tsudálom, hogy ezt Hienle éſzbe nem vette, jóllehet Mámus rút álnokſágának olly értelmes jeleit adta, mellyeknél világossabbakat nem adhata (1791 Szekér Joákim C3920, 49).

2c. ’olyan 〈tevékenység, dolog〉, amely jelentőséggel bír, van tartalma, haszna, ill. célja’ ❖ legalább egy-egy – képzelt vagy valódi – értelmes cél vagy nagy eszme érdekében, nem kicsinyes hatalmi versengésekért és úgyszólván látható ok nélkül áldozták mindenüket mint manapság (1915 Babits Mihály CD10) | ennek tudatában vívjuk harcunkat az értelmes jövőért (1958 Népszabadság dec. 15. C1499, 3) | Jedlik Ányos István olyan ember volt, aki értelmesen töltötte el életét (1995 Természet Világa CD50) | Ideje van bőven, értelmes elfoglaltsága nincsen (2003 Závada Pál 3146003, 1092).

3. ’jól artikulált, tisztán hallatszó, ill. vkinek a mondanivalóját pontosan, világosan kifejező 〈beszéd, hang stb.〉’ ❖ A’ magánhangzó bet az, mellyet más betnek ſegítéſe nélkl értelmeſen ki lehet mondaní, úgy mint: a, e, i, o, u, , ü (1779 Révai Miklós 7283025, 23) | a’ pásztor a’ spanyol nyelvben nem igen jártas, ’s igy spanyolúl még értelmesen nem válaszolhat (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190003, 116) | Elmondta néhány értelmes szóval a történtek egész sorát (1881 Vajkay Károly C4675, 56) | [Harsányi Zsolt] értett hozzá, hogy énekelhetőségükben is értelmes, ízléses, sőt szép magyar szövegeket szerezzen súlyosabb és könnyebb fajsúlyú zeneművekhez (1943 Keresztury Dezső 2032015, 748) | Ajánlatos lesz, értesültem, a [64921-es szám] kiejtését világosan, értelmesen és jól tagoltan mielőbb németül is megtanulnom, így: – Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig –, mivel ezután már ez mindig a válaszom oly esetben, ha netán a kilétemet kérdik (1975 Kertész Imre² CD41) | Meg volt róla győződve, hogy értelmesen beszél […]. Néha a nagyobb nyomaték kedvéért szünetet tartott a képzelt szavak között: – Eeeeeeem neeeeem eeööööööö teeeeteeeede! Míííííí kioooo kioooo? De teeeeeee deeee teööööö veeeeteeeeööööö… (2005 Bódis Kriszta 3148004, 929).

4. ’jelentéssel bíró 〈szó, hangcsoport〉’ ❖ Eggy szóval, a’ törsök mindenkor az, melly ivadéki között leg rövidebb értelmes és jelent szó (1790 Főldi János C1759, 83) | minden képző és rag csak valamely már meglevő és önmagában is értelmes szóhoz járul (1885 Magyar Nyelvőr C5296, 556) | Hajoltatok-e újszülött gyermek fölé, kísértétek-e már figyelemmel gőgicsélését, amely érthetetlen, meglepő hangokból minden nappal jobban gömbölyödik értelmes, emberi szavakká? (1927 Szini Gyula CD10) | Nyelvészeti vita arról, hogy mi a szó. A szó a nyelv legkisebb önálló értelmes része. Mire Szabó, hogy igen, de a toldalékok is kicsik és értelmesek, mégse szavak (2010 Garaczi László 3116002, 57).

II. fn 4B3

1. ’eszes, okos személy’ ❖ áldja a’ Jésus az Atyát, hogy a’ maga titkait el-rejtette a’ bltsektl, és az értelmesektl (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252013, 112) | Péter mutatta az értelmest, mint a ki bölcsen felbirja fogni, hogy egy kivonat megírásához csakugyan szükséges mind a huszonnégy órája a napnak (1890 Vasárnapi Újság C7404, 199) | Okos vagyok, az átlagos értelmeseknél jóval okosabb (1933 Harsányi Gréte CD10) | úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. ’értelmet, okosságot, logikus gondolkodást tükröző beszéd’ ❖ [Polonius] viselete gyakran egész bárgyúságig megy, ’s a’ mi értelmest mond is, az inkább valamelly betanult leczkének látszik, mintsem tőle származhatnék (1839 Athenaeum C0018, 584) | Milyen szépeket mondott és milyen értelmeseket, pedig csak egyszerű vidéki színésznő (1913 Vasárnapi Újság C7427, 767) | Az embernek jár az agya, és próbál értelmeseket válaszolni (2004 Természet Világa CD50).

3. ’tartalmas, hasznos cselekvés, tevékenység’ ❖ Dolgozhatnak! Valami értelmeset! Csak azért. Amit igazán munkának érez az ember! (1941 Illyés Gyula 9274078, 41) | – Mit csináltatok fönt? – Semmi értelmeset (1964 Domahidy Miklós 1035002, 361) | Nem működik a bankkártyám, már amennyire egy plasztiklapra lehet a működést érteni, szóval nem tudok vele pénzt felvenni, vásárolni, egyenleget lekérdezni, vagyis semmi értelmeset kezdeni (2009 Zápor György 3152003, 589).

Sz: értelmesedik, értelmesít, értelmesség.

Vö. CzF. ~, értelmesen; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT.

értelmes melléknév és főnév
I. melléknév 15B
1.
értelemmel, a logikus gondolkodás képességével bíró (élő)lény〉
Ezt a teremtő csak a barmoknak rendelte, nem az értelmes lelkeknek
(1786 Verseghy Ferenc ford.Dusch)
A csoda-szarvas, a fehér turul, a táltos ló értelmes, beszélő tehetséggel biró lények
(1872 Szathmáry Károly)
A vallás az erkölcsi érzet mellett a leglényegesebb jel, mely az értelmes embert az oktalan állattól megkülönbözteti
(1897 PallasLex.)
már Milton megírta az „Areopagiticá”-ban, hogy „aki embert öl, értelmes teremtményt pusztít el, de aki a könyvet öli meg, az magának az értelemnek gyilkosa”
(1932 Népszava máj. 15.)
aki elhiszi – amire nincsen bizonyíték! –, hogy az UFOunidentified flying object ’azonosítatlan repülő tárgy’-k idegen égitestek értelmes lényeinek küldöttei, űrhajói – az szinte minden hasonlót képes elhinni
(1983 Pető Gábor Pál)
értelmes ember (Áll)
a főemlősök közül az értelmileg legfejlettebb élőlény, ill. ezen élőlények faja (Homo sapiens)
Az egész, még nem tiszta képből azonban a fejlődés fokozatos menete, annak végén az ember megjelenése és a mai értelmes ember kifejlődése történelmi tényként bontakozik ki
(1911 Természettudományi Közlöny)
Linné megkülönböztet: értelmes embert (Homo sapiens) és ezzel szemben, vadembert (H.Homo ferus)
(1926 TolnaiÚjLex.)
Nem foglalkozunk azzal a sokat vitatott kérdéssel sem, hogy vajon […] az ún.úgynevezett „jégkori előemberek” (praehomo diluvialis) – köztük a „piltdowni”, heidelbergi, pekingi ember formájú lények – valóban tűzcsiholó és szerszámkészítő értelmes emberek voltak-e, avagy őskori emberszabású majmok
(1943–1944 Hóman Bálint)
A hit olyan tulajdonság, ami ismereteink szerint kizárólag az értelmes emberre, a Homo sapiensre jellemző
(1998 Természet Világa)
1a.
〈az anyagnak〉 az a 〈megjelenési formája〉, amely agyi, értelmi működést (is) mutat
vajon feltételezhető-e, hogy a mai rádiókapcsolat körén belül egyes csillagok bolygóin magasrendű, értelmes élet létezik
(1960 Népszava márc. 2.)
[Erich von Däniken] meghökkentő, merész teóriát állít fel az értelmes élet földi kialakulásáról, megkérdőjelezve ezzel évszázados hagyományokat vagy korunk tudományos tanait
(1999 Új Könyvek)
Ha találnánk olyan bolygókat, melyeken az (értelmes) élet megjelenésének esélye relatíve nagy, pontosabban meghatározhatnánk az égbolt azon tartományait, melyek felé egy majdani válasz reményében küldhetünk hírt magunkról
(2004 Természet Világa)
1b.
jó értelmi képességekkel rendelkező, gyors felfogású v. megfontolt, józan gondolkodású, ill. tájékozott, tanult 〈személy〉 v. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
fképpen-is az ollyatén betegek, a’ kiknél hirtelen, és id halaſztás nélkül való ſegétſég kivántatik, azonban nintſen mindjárt kezek gyében értelmes Orvos, meg-betſülhetetlen haſznát érezhetik ezen tſekély munkámnak
(1772 Marikovszky Márton)
összeszedék a’ vad gyümölcsöt, miből csigert, eczetet és más hasznos dolgokat készítnek az értelmes háziasszonyok
(1839 Vasárnapi Újság)
Maga Petőfi kizárólag bordalainak köszöni gyors és általános népszerűségét; magasztos tárgyú legszebb költeményeit például: „Itt van az ősz” – még az értelmesb körök sem emlegetik
(1862 Vajda János)
beszélgettem vele s láttam, hogy egy rendkívül értelmes iparos
(1905 Mikszáth Kálmán)
az értelmes magyaroknak, akik az itthonit szeretik és becsűlni tudják
(1953 Bartha Dénes)
Kriszti tényleg értelmes, az esze, mint a borotva, úgy vág
(2000 Magyar Hírlap)
1c.
fejlettebb értelmi képességekkel rendelkező(, tanulékony) 〈állat〉
egy ollyan okos, értelmes állat, mint az én szürkém volt: beszélni lehetett vele, mint az emberrel
(1858 Vasárnapi Újság)
[A bíbic] igen élénk, gyorsan mozgó, szaladó és értelmes madár, mely társait védi és a vadászt nem egyszer tévútra vezeti
(1893 PallasLex.)
Bugri apó szerzett is egy kis rókát, akiből valóságos értelmes háziállatot nevelt
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
A hangya egyike a legértelmesebb rovaroknak, amit különben jól kifejlődött idegrendszere is világosan elárul
(1913 RévaiNagyLex.)
Hazai hajtókutyánk az erdélyi kopó, közepes termetű, rövid szőrű, jó felépítésű, élénk, értelmes kutya
(1995 Szinák János–Veress István)
1d.
fejlett értelmi képességeket, logikus gondolkodást mutató 〈elme, ész〉, ill. ilyen képességeket v. vmely helyzet, közlés stb. felfogását, megértését tükröző 〈arcvonás, tekintet stb.〉
a’ Mufti értelmes tekéntettel, és szóval kezdi
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
A [jó had]vezér szivét tiszta értelmes elme kormányozza
(1889 Pesti Hírlap jan. 22.)
Magas, értelmes homlokát sötét göndör haj árnyékolta
(1891 Lévay József)
Szindbád csak nehezen talált egy értelmes szemű, rablóképű kocsmárosra, aki pontosan tudta, hogy a vándorszínészek csapata (amellyel Paula pályázott) Eperjesről hová és merre vette útját
(1912 Krúdy Gyula)
Kisfiu voltam, az apám meg szegény cseléd künn a tanyán, hol érző szív, értelmes elme veszejtő, súlyos adomány
(1931 Erdélyi József)
Igyekezett értelmesen bólongatni
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
Nagydarab, erős ember volt, az arca értelmes
(2005 Spiró György)
2.
logikus v. józan, megfontolt gondolkodást tükröző v. azt igénylő, ill. a valóság, vmely helyzet stb. megértését mutató 〈cselekvés, gondolat stb.〉
valameddig a’ kuritoló ’s kóborló orvoſok ſzabadoſan járhatnak az orſzágban mind addig, értelmes gondolatokra lehetetlen léſzen a’ kz népet hozni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ hiba nélkül valo irás és beſzélés modjának törvénnyei értelmes rendel (Syſtematice) adatnak elö
(1794 Gyarmathi Sámuel)
nevendékinket ne fosszuk meg az önakarattól, ’s ne tegyük puszta viszhangjává a’ többségnek, hanem szokjék az ifjú öneszével értelmesen összevetni, itélni, okoskodni
(1834 Wargha István)
Tapasztalás szerint, a’ czukorrépa mívelése sokkal fáradságosabb, sokkal több figyelmet ’s értelmesb kezelést kiván, semhogy olcsó lehetne
(1845 Hetilap)
A meséskönyveket – írja Chesterton – ott felejtettem a gyermekszobámban, azonban azóta se találtam oly értelmes könyveket
(1918 Földi Mihály)
A sötét tartalom és vakítóan értelmes megformálása, az ellentét az őrülettel határos lelkiállapot és a könyörtelen éber értelem között nagyon aggasztó
(1937 Németh Andor)
Intelligens, értelmes, választékos írást adtál le. Gratulálok
(2010 Leiner Laura)
2a.
ésszel felfogható, belátható, ill. megalapozott, indokolt 〈dolog〉
Példa által a’ dolog értelmessebb lesz
(1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford.)
Shakespeare érdemei sokkal értelmesebbekké, sokkal világosabbakká lőnek itt [ti. idősebb korban] előttem
(1835 Aurora)
Persze, leszavazták a bizottságban a gazdasági gépek közös beszerzésére alakuló egyesület dolgát […]. Ha legalább értelmes ellenvetést tesznek, ha komolyan letárgyalják
(1911 Kaffka Margit)
sétálok az utcán s egy ember, akit nem ismerek, minden értelmes ok nélkül rám kiált: „Te lókötő!”
(1927 Pesti Napló febr. 26.)
Albert javaslata lassacskán értelmes képpé áll össze: „Ha jól értem, a rakéta gyorsítása pótolhatja a csökkenő gravitációt […]
(2003 Gergely Árpád László ford.Greene²)
2b. (rég)
egyértelmű, nyilvánvaló
A’ ki a’ nyilvánvaló úton egy vádolhatatlan hír Aſzſzonyi ſzemélyt, a’ ki úttyában illendképpen el-jár, bizonyos jelek, vagy beſzédek által olly móddal üldöz, melly a’ tiſztátalanságra-való el-tsábítáſt értelmeſſen el-áróllya, a’ meg-bántatott Aſzſzonyi ſzemélynek vadolására úgy kell vele bánni, mint polgári Vétkeſſel
(1787 Törvény a vétkekről ford.)
tsak azt tsudálom, hogy ezt Hienle éſzbe nem vette, jóllehet Mámus rút álnokſágának olly értelmes jeleit adta, mellyeknél világossabbakat nem adhata
(1791 Szekér Joákim)
2c.
olyan 〈tevékenység, dolog〉, amely jelentőséggel bír, van tartalma, haszna, ill. célja
legalább egy-egy – képzelt vagy valódi – értelmes cél vagy nagy eszme érdekében, nem kicsinyes hatalmi versengésekért és úgyszólván látható ok nélkül áldozták mindenüket mint manapság
(1915 Babits Mihály)
ennek tudatában vívjuk harcunkat az értelmes jövőért
(1958 Népszabadság dec. 15.)
Jedlik Ányos István olyan ember volt, aki értelmesen töltötte el életét
(1995 Természet Világa)
Ideje van bőven, értelmes elfoglaltsága nincsen
(2003 Závada Pál)
3.
jól artikulált, tisztán hallatszó, ill. vkinek a mondanivalóját pontosan, világosan kifejező 〈beszéd, hang stb.〉
A’ magánhangzó bet az, mellyet más betnek ſegítéſe nélkl értelmeſen ki lehet mondaní, úgy mint: a, e, i, o, u, , ü
(1779 Révai Miklós)
a’ pásztor a’ spanyol nyelvben nem igen jártas, ’s igy spanyolúl még értelmesen nem válaszolhat
(1840 Horváth Zsigmond¹)
Elmondta néhány értelmes szóval a történtek egész sorát
(1881 Vajkay Károly)
[Harsányi Zsolt] értett hozzá, hogy énekelhetőségükben is értelmes, ízléses, sőt szép magyar szövegeket szerezzen súlyosabb és könnyebb fajsúlyú zeneművekhez
(1943 Keresztury Dezső)
Ajánlatos lesz, értesültem, a [64921-es szám] kiejtését világosan, értelmesen és jól tagoltan mielőbb németül is megtanulnom, így: – Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig –, mivel ezután már ez mindig a válaszom oly esetben, ha netán a kilétemet kérdik
(1975 Kertész Imre²)
Meg volt róla győződve, hogy értelmesen beszél […]. Néha a nagyobb nyomaték kedvéért szünetet tartott a képzelt szavak között: – Eeeeeeem neeeeem eeööööööö teeeeteeeede! Míííííí kioooo kioooo? De teeeeeee deeee teööööö veeeeteeeeööööö…
(2005 Bódis Kriszta)
4.
jelentéssel bíró 〈szó, hangcsoport〉
Eggy szóval, a’ törsök mindenkor az, melly ivadéki között leg rövidebb értelmes és jelent szó
(1790 Főldi János)
minden képző és rag csak valamely már meglevő és önmagában is értelmes szóhoz járul
(1885 Magyar Nyelvőr)
Hajoltatok-e újszülött gyermek fölé, kísértétek-e már figyelemmel gőgicsélését, amely érthetetlen, meglepő hangokból minden nappal jobban gömbölyödik értelmes, emberi szavakká?
(1927 Szini Gyula)
Nyelvészeti vita arról, hogy mi a szó. A szó a nyelv legkisebb önálló értelmes része. Mire Szabó, hogy igen, de a toldalékok is kicsik és értelmesek, mégse szavak
(2010 Garaczi László)
II. főnév 4B3
1.
eszes, okos személy
áldja a’ Jésus az Atyát, hogy a’ maga titkait el-rejtette a’ bltsektl, és az értelmesektl
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Péter mutatta az értelmest, mint a ki bölcsen felbirja fogni, hogy egy kivonat megírásához csakugyan szükséges mind a huszonnégy órája a napnak
(1890 Vasárnapi Újság)
Okos vagyok, az átlagos értelmeseknél jóval okosabb
(1933 Harsányi Gréte)
úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2.
értelmet, okosságot, logikus gondolkodást tükröző beszéd
[Polonius] viselete gyakran egész bárgyúságig megy, ’s a’ mi értelmest mond is, az inkább valamelly betanult leczkének látszik, mintsem tőle származhatnék
(1839 Athenaeum)
Milyen szépeket mondott és milyen értelmeseket, pedig csak egyszerű vidéki színésznő
(1913 Vasárnapi Újság)
Az embernek jár az agya, és próbál értelmeseket válaszolni
(2004 Természet Világa)
3.
tartalmas, hasznos cselekvés, tevékenység
Dolgozhatnak! Valami értelmeset! Csak azért. Amit igazán munkának érez az ember!
(1941 Illyés Gyula)
– Mit csináltatok fönt? – Semmi értelmeset
(1964 Domahidy Miklós)
Nem működik a bankkártyám, már amennyire egy plasztiklapra lehet a működést érteni, szóval nem tudok vele pénzt felvenni, vásárolni, egyenleget lekérdezni, vagyis semmi értelmeset kezdeni
(2009 Zápor György)
Sz: értelmesedik, értelmesít, értelmesség
Vö. CzF. ~, értelmesen; ÉrtSz.; TESz. ért; ÉKsz.; SzT.

Beállítások