érthető mn 17C2

1. ’pontosan, tisztán hallható, felfogható 〈hang, beszéd stb.〉’ ❖ meg-ſzóllal a’ Szz, és érthet hangal ezt mondja a’ Berlini ég-visgálónak (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7143004, 54) | Minden betűket és szótagokat, ugymint írva vannak, tisztán és érthetőleg kikell mondani (1835 A magyar nyelvtudomány 8564001, 8) | Már hogy lehetnék olly siket, hogy illy érthető szót ne halljak? (1852 Kuthy Lajos 8261009, 147) | Csörögnek a hatosok, s az éktelen lármában csak ritkán hangzik föl érthetőleg egy-két szó: „Ki ad öt hatost Szepessyért?” (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | A gyerek sírásra görbülő szájjal, de most már érthetőbben mondja: – Sohasem aludtam még párnán… (1909 Horváth Tibor CD10) | Virginian hallja Titanicot. A jelek egészen halkak, alig érthetők (1938 Nyugat ford. CD10) | a tiszta, érthető beszédet szolgáló légzéstechnika (1997 PedagógiaiLex. C6809, 178).

2. (vki, vmi számára) felfogható, megérthető 〈előadás, nyelvezet stb.〉, ill. vminek az értelmét, lényegét v. vkinek a mondanivalóját, szándékát stb. pontosan, világosan kifejező 〈megnyilvánulás, alkotás stb.〉’ ❖ Biztattya hát magát azzal, hogy ha ſzinte válogatott gondolatival nem is, de tiſzta, és érthetö Magyarságával, Némes Nemzetének jó kedvét meg-nyeri (1785 Göböl Gáspár 7121005, V) | [Voltaire] olly érthetleg adta-el az  Syſtemáját hogy azt az Aſſzonyi Nem is meg-foghatta (1790 Kazinczy Ferenc ford. 7463017, 153) | A’ mutogatások is (gestus) a’ test külsőjére tartoznak, és úgy szóllván, eggy másod rendű beszédet formálnak, melly tsak a’ szemnek érthető és ha a’ szájjal való beszéddel ügyesen van öszveillettetve, még egyszer olly érthetvé, indítóvá és foganatossá teszi azt (1828 Gáti István 8156003, 46) | Érthetőbb lesz magyarázatom, ha a vár alaprajzát ide csatolom (1870 Orbán Balázs 8340016, 94) | Ha kapott is itt-ott egy kis alamizsnát, egy ilyen jóbaráttól, ez végre is megunta a sok kérést és érthető módon tudtára adta neki, hogy az ő támogatására bizony ne számitson (1899 Friss Újság 8624001, 2) | Az idő csodáját számomra Simone Piccolo temploma fejezi ki legérthetőbben: magas, zöld kupolájával, a pályaudvarral szemközt… (1939 Sőtér István 9613005, 47) | sérül a világosság számviteli alapelve, mely előírja, hogy a beszámolót érthető, áttekinthető, rendezett formában kell elkészíteni (1996 Országgyűlési Napló CD62).

2a. ’olyan 〈személy〉, aki pontosan, világosan fejezi ki magát, ill. akinek a közlése, mondanivalója (vki számára) felfogható, megérthető’ ❖ Nem kell egyébaránt gondolni, hogy a’ hasonló ejtésű, de külön értelmű szóknak egyforma irása, mindég két értelműséget is szokna elkerűlhetetlenűl nemzeni, ha így írnék: p. o. boldog mely, a’ mely mindég tiszta, az irás’ egyformasága mellett is elég érthetővé tenném magamat (1818 Dessewffy József C5493, 79) | Nem tudom érthető vagyok-e eléggé, de körülbelül ebben vélem kifejezhetni ezen iskola előnyeit és hiányait (1856 Budapesti Hírlap jún. 5. C7814, 3) | Kiabált rá torkaszakadtából. Az asszony is ujra elmondta a magáét. Erre a tiszt felbőszült, előrántá kancsukáját s hogy érthetőbbé tegye magát, kezdte ütni az asszonyt, ki jajgatva szaladt ki az utcára (1876 Vadnay Károly 8501003, 71) | Vannak esetek, amikor az embernek érthetően kell beszélni – s én érthető voltam. Határozottan megtiltottam Marjorienak, hogy még egyszer beszéljen vele (1903 Pesti Napló máj. 14. C8684, 21) | Balogh Lászlónak mondanám, ezek szerint nem voltam érthető, nem voltam kellően tagolt, megpróbálom újra elmondani (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3. (vki számára) ésszel felfogható, logikával kikövetkeztethető, megfejthető 〈jelenség, dolog〉’ ❖ Ez a’ mód, a’ melly ſzerint, a’ leg-érthetbb, érzékenységek-alá-vettetett képezeteknek, az azokról el-vont, abstraháltt, képezetek által kell meg-világosítani, az illyen mód a’ gyermekeknek értö-tehettségekhez alkalmaztatva tellyességgel nintsen (1789 Kazinczy Ferenc 7163060, 16) | [Darwin 1859-ben megjelent,] a Fajok eredete czímű munkája volt az, mely […] az addig nem értett jelenségeknek egész nagy sorát érthetővé tette (1881 Budapesti Szemle C7573, 236) | A regényekből és eddig csak útleírásokból ismert dsungelek minden ijesztő titka megvilágosodik és érthetővé válik előttünk [a film által] (1931 Pesti Napló jan. 22. C8709, 13) | nehéz bizonyos dolgokat tárgyalnom, amelyek engem akkoriban igen érzékenyen érintettek, bonyolultságuk miatt azonban a kívülállók számára nem mindig érthetők (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 407).

4. ’a józan gondolkodásnak, a tapasztalatoknak megfelelő, az adott helyzetből, körülményekből logikusan következő, levezethető 〈dolog〉’ ❖ öntudatunk által feltételeztetvén minden szellemi munkásságunk, ennek fontossága érthető (1840 Székely Mózes 8434002, 16) | Érthető, hogy a „katolikus uralkodók bankárjai” nem rokonszenveztek a reformációval (1894 PallasLex. CD02) | Hogy fülig szerelmes voltam, érthető. Csodálatos, hogy viszonozta (1929 Marczali Henrik CD10) | E józan szavakra azonban már senki sem ügyelt, ami annál is érthetőbb, mivel semmikép sem lehetett kétséges, hogy a rejtélyes ismeretlennek feltétlenül köze van őeminenciája eltűnéséhez (1949 Hollós Korvin Lajos 9252012, 49) | A kongresszuson – érthetően – nagy érdeklődés kísérte a szovjet filozófusok szereplését (1990 Földesi Tamás 2029023, 610) | [a tervezet kihagyja] az asszonynévformák felsorolását a szabályzatból, érthető okból: ez elsőrendűen nem helyesírási kérdés (2008 Magyar Nyelvőr C7198, 409).

4a. (-n v. -leg határozóraggal v. a módon, okból szó jelzőjeként) ’〈annak kif-ére, hogy vmely dolog, történés stb. magától értetődő, nyilvánvaló, evidens〉’ ❖ Kissé szeles idő volt, a mi az operációkat [ti. a hadműveleteket] érthetőleg hátráltatta (1894 Budapesti Hírlap szept. 20. C4741, 6) | A rendes polgárcsalád, amely már Verlaine bohémiáját [ti. bohém voltát, viselkedését] sem bírta elviselni, érthetően megbotránkozott az új barát szennyes külsején és szokatlan magaviseletén (1926 Szabó Lőrinc 9629168, 124) | Érthető okokból nem szeretik a cégek túlzottan nyilvánosan kezelni, milyen védelmi megoldásokat használnak (2000 Byte Magazin CD38) | mikor felhívta a kollégát, az ijedten azt javasolta neki, hogy keressen fel egy pszichiátert. A nő ettől az ajánlattól érthető módon kiábrándult a kollégából (2009 Szendi Gábor 3299002, 169).

Sz: érthetőség.

Vö. CzF. ~, érthetően, érthetőképen · érthetőleg; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, érthetőleg

érthető melléknév 17C2
1.
pontosan, tisztán hallható, felfogható 〈hang, beszéd stb.〉
meg-ſzóllal a’ Szz, és érthet hangal ezt mondja a’ Berlini ég-visgálónak
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Minden betűket és szótagokat, ugymint írva vannak, tisztán és érthetőleg kikell mondani
(1835 A magyar nyelvtudomány)
Már hogy lehetnék olly siket, hogy illy érthető szót ne halljak?
(1852 Kuthy Lajos)
Csörögnek a hatosok, s az éktelen lármában csak ritkán hangzik föl érthetőleg egy-két szó: „Ki ad öt hatost Szepessyért?”
(1880 Mikszáth Kálmán)
A gyerek sírásra görbülő szájjal, de most már érthetőbben mondja: – Sohasem aludtam még párnán…
(1909 Horváth Tibor)
Virginian hallja Titanicot. A jelek egészen halkak, alig érthetők
(1938 Nyugat ford.)
a tiszta, érthető beszédet szolgáló légzéstechnika
(1997 PedagógiaiLex.)
2.
(vki, vmi számára) felfogható, megérthető 〈előadás, nyelvezet stb.〉, ill. vminek az értelmét, lényegét v. vkinek a mondanivalóját, szándékát stb. pontosan, világosan kifejező 〈megnyilvánulás, alkotás stb.〉
Biztattya hát magát azzal, hogy ha ſzinte válogatott gondolatival nem is, de tiſzta, és érthetö Magyarságával, Némes Nemzetének jó kedvét meg-nyeri
(1785 Göböl Gáspár)
[Voltaire] olly érthetleg adta-el az  Syſtemáját hogy azt az Aſſzonyi Nem is meg-foghatta
(1790 Kazinczy Ferenc ford.)
A’ mutogatások is (gestus) a’ test külsőjére tartoznak, és úgy szóllván, eggy másod rendű beszédet formálnak, melly tsak a’ szemnek érthető és ha a’ szájjal való beszéddel ügyesen van öszveillettetve, még egyszer olly érthetvé, indítóvá és foganatossá teszi azt
(1828 Gáti István)
Érthetőbb lesz magyarázatom, ha a vár alaprajzát ide csatolom
(1870 Orbán Balázs)
Ha kapott is itt-ott egy kis alamizsnát, egy ilyen jóbaráttól, ez végre is megunta a sok kérést és érthető módon tudtára adta neki, hogy az ő támogatására bizony ne számitson
(1899 Friss Újság)
Az idő csodáját számomra Simone Piccolo temploma fejezi ki legérthetőbben: magas, zöld kupolájával, a pályaudvarral szemközt…
(1939 Sőtér István)
sérül a világosság számviteli alapelve, mely előírja, hogy a beszámolót érthető, áttekinthető, rendezett formában kell elkészíteni
(1996 Országgyűlési Napló)
2a.
olyan 〈személy〉, aki pontosan, világosan fejezi ki magát, ill. akinek a közlése, mondanivalója (vki számára) felfogható, megérthető
Nem kell egyébaránt gondolni, hogy a’ hasonló ejtésű, de külön értelmű szóknak egyforma irása, mindég két értelműséget is szokna elkerűlhetetlenűl nemzeni, ha így írnék: p. o.példának okáért boldog mely, a’ mely mindég tiszta, az irás’ egyformasága mellett is elég érthetővé tenném magamat
(1818 Dessewffy József)
Nem tudom érthető vagyok-e eléggé, de körülbelül ebben vélem kifejezhetni ezen iskola előnyeit és hiányait
(1856 Budapesti Hírlap jún. 5.)
Kiabált rá torkaszakadtából. Az asszony is ujra elmondta a magáét. Erre a tiszt felbőszült, előrántá kancsukáját s hogy érthetőbbé tegye magát, kezdte ütni az asszonyt, ki jajgatva szaladt ki az utcára
(1876 Vadnay Károly)
Vannak esetek, amikor az embernek érthetően kell beszélni – s én érthető voltam. Határozottan megtiltottam Marjorienak, hogy még egyszer beszéljen vele
(1903 Pesti Napló máj. 14.)
Balogh Lászlónak mondanám, ezek szerint nem voltam érthető, nem voltam kellően tagolt, megpróbálom újra elmondani
(2000 Országgyűlési Napló)
3.
(vki számára) ésszel felfogható, logikával kikövetkeztethető, megfejthető 〈jelenség, dolog〉
Ez a’ mód, a’ melly ſzerint, a’ leg-érthetbb, érzékenységek-alá-vettetett képezeteknek, az azokról el-vont, abstraháltt, képezetek által kell meg-világosítani, az illyen mód a’ gyermekeknek értö-tehettségekhez alkalmaztatva tellyességgel nintsen
(1789 Kazinczy Ferenc)
[Darwin 1859-ben megjelent,] a Fajok eredete czímű munkája volt az, mely […] az addig nem értett jelenségeknek egész nagy sorát érthetővé tette
(1881 Budapesti Szemle)
A regényekből és eddig csak útleírásokból ismert dsungelek minden ijesztő titka megvilágosodik és érthetővé válik előttünk [a film által]
(1931 Pesti Napló jan. 22.)
nehéz bizonyos dolgokat tárgyalnom, amelyek engem akkoriban igen érzékenyen érintettek, bonyolultságuk miatt azonban a kívülállók számára nem mindig érthetők
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
4.
a józan gondolkodásnak, a tapasztalatoknak megfelelő, az adott helyzetből, körülményekből logikusan következő, levezethető 〈dolog〉
öntudatunk által feltételeztetvén minden szellemi munkásságunk, ennek fontossága érthető
(1840 Székely Mózes)
Érthető, hogy a „katolikus uralkodók bankárjai” nem rokonszenveztek a reformációval
(1894 PallasLex.)
Hogy fülig szerelmes voltam, érthető. Csodálatos, hogy viszonozta
(1929 Marczali Henrik)
E józan szavakra azonban már senki sem ügyelt, ami annál is érthetőbb, mivel semmikép sem lehetett kétséges, hogy a rejtélyes ismeretlennek feltétlenül köze van őeminenciája eltűnéséhez
(1949 Hollós Korvin Lajos)
A kongresszuson – érthetően – nagy érdeklődés kísérte a szovjet filozófusok szereplését
(1990 Földesi Tamás)
[a tervezet kihagyja] az asszonynévformák felsorolását a szabályzatból, érthető okból: ez elsőrendűen nem helyesírási kérdés
(2008 Magyar Nyelvőr)
4a. (-n v. -leg határozóraggal v. a módon, okból szó jelzőjeként)
〈annak kif-ére, hogy vmely dolog, történés stb. magától értetődő, nyilvánvaló, evidens〉
Kissé szeles idő volt, a mi az operációkat [ti. a hadműveleteket] érthetőleg hátráltatta
(1894 Budapesti Hírlap szept. 20.)
A rendes polgárcsalád, amely már Verlaine bohémiáját [ti. bohém voltát, viselkedését] sem bírta elviselni, érthetően megbotránkozott az új barát szennyes külsején és szokatlan magaviseletén
(1926 Szabó Lőrinc)
Érthető okokból nem szeretik a cégek túlzottan nyilvánosan kezelni, milyen védelmi megoldásokat használnak
(2000 Byte Magazin)
mikor felhívta a kollégát, az ijedten azt javasolta neki, hogy keressen fel egy pszichiátert. A nő ettől az ajánlattól érthető módon kiábrándult a kollégából
(2009 Szendi Gábor)
Sz: érthetőség
Vö. CzF. ~, érthetően, érthetőképen · érthetőleg; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, érthetőleg

Beállítások