es¹ (0) l. és

és ksz 0es (rég)

1. (egyszerű kapcsolatos viszonyban, azonos, ritk. különböző típusú mondatrészek kapcsolására) ’〈stilisztikai halmozásban, ill. olyan azonos elő- vagy utótagú szóösszetételek eltérő elemei között is, amelyekben az azonos tagok közül csak az egyik maradt meg: a kapcsolt mondatrészek térbeli v. időbeli összefüggésének, egymásmellettiségének, egyidejűségének v. időbeli egymásutániságának a jelölésére〉’ ❖ Pétert, és Andráſt akkor hitta Kriſtus Apoſtolságra, mikor hálót ereſztenek vala a’ tengerben (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | Az üveg ivóedényeket az alsóbb rétegeknél a cserépkancsók és poharak, a középsorsúaknál a czín, s a főuraknál az ezüst serlegek, kelyhek és kupák pótolták (1872 Nyáry Albert¹ CD57) | Ember, mulandó, koldus vagy király, Emeld föl és hordd magasan fejed! (1891 Vajda János 8503054, 133) | Dühödten és sokat rajzoltam akkor (1939 Radnóti Miklós 9543003, 29) | nem hiszem, hogy az internáltaknak és kitelepítetteknek, „kulákoknak” és recskieknek, el- és meghurcoltaknak, vagy akiknek sikerült ép bőrrel végigrettegniük azt a korszakot, ez a tény a legcsekélyebb vigaszt nyújtaná (1989 Révai Gábor 2024016, 63) | Nem értettem, miért nem lehet látni Istent, ha olyan nagy és hatalmas és mindenható, és mindenhol ott van (2010 Vincze Ferenc 3153004, 616).

1a. ’〈megismételt szavak, összetételi tagok között, fokozás kif-ére〉’ ❖ kezdet azonban a’ ſzíve belsö titkos ingerléſek által buzgóbb, és buzgóbb indúlatoktól kiſztettetni, és vonattatni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 19) | ezekkel nem ſzükſég ſok czérémóniát tenni, hanem bajonétekkel magokat, lovaikat kelletik által és által ſzurkálni, vagy is mint ſertéseket fegyverek’ ágyaival agyon verni (1789 Gvadányi József C1925, 249) | Valóban sajátszerü és jellemző, minő vonzerővel hatott e megbecsülhetlen gyémánt a közönségre; hogyan tolongtak, rontottak százan és százan, hogy közelébe juthassanak (1851 Rónay Jácint 8396007, 11) | amazt semmiképp nem sikerült letorkolnia, csak beszélt és beszélt és beszélt… (1970 Karinthy Ferenc 9308002, 95) | Gyűlölök és gyűlölök: ez forr körülöttem bugyogva a hétköznapok hideg vizében (2010 Kőrizs Imre 3153006, 691).

1b. (törtszn-i jelentésű v. szn-i jelzős mértéknévi szerkezetek részeként, ill. szn-ek között) ’〈összeadásnak, ill. annak jelölésére, hogy a megnevezett számok, mértékek együttes értékükben értendők〉’ ❖ Ö azért nékem egy kevés kéſz pénzt ada; ezer és egy néhány tallérokat pedig négy Muskáuban lakó ’Sidókhoz igazito VVechſzelekben [= váltókban], hogy-ha egyiket el-veſzteném-is, mindentl meg ne foſztattatnám (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 181) | [a gyermekek] kezeikkel időmértékesen tapsolnak, minden tapsnál egy pár szám összeadását mondván el: egy és egy az kettő, 2 és 1 az három, 3 és 1 az négy, 4 és 1 az öt, 5 és 1 az hat, 6 és 2 nyolc, 8 és 2 tíz s a t. (1837 Kossuth Lajos ford. CD32) | Kibírták, huszonnégy órája vannak talpon. Illetve huszonkét óra és negyvenkét perc óta (1964 Domahidy Miklós 1035002, 354) | Szilvia két és fél hétig élt inkubátorban (2010 Borbély Szilárd 3059007, 46).

1c. ’〈vmely cselekvés kezdetét jelző számolásban a szn-ek között v. vezényszószerűen, annak végén〉’ ❖ Felmentett tanulók kihozzák a bordásfalat. Rekeszizom-légzés három és (1978 Sándor György 1138003, 164) | Feltéve, hogy hajlandó most azonnal felállni, és… cselekedni. Egy… és két… és há… és rom (2010 Hegedűs Lajos Hunor 3153007, 743).

1d. ’〈olyan (állandósult) szókapcsolatok élén, amelyek a felsorolás félbeszakítását fejezik ki〉’ ❖ Kreuſa meg-jelenvén Eneásnak hites Társának a’ temetö-kertben, azt mondgya: hogy ö halála után nintsen a’ büdös Stixnek kén-köves folytában, ſe a’ hol Ixion kerekén fel, ’s alá forog, avagy Tantalus futó almáit kapdosgattya, és Sizifus malom-kövét hempergeti-fel a’ hegynek tetejére, és a’ többi; mellyeknek értelme bizonyoſſan nehéz azoknál, kik mind eddig a’ Stixröl, Ixionról, Tantalusról, Sizifusról keveſet hallottak (1774 Dugonics András C1484, 178) | Képzeljetek most egy acéltáblát, mellyen egy sorban példáúl tíz lik van, de ollyan, hogy az első legnagyobb, 2-ik egy kevéssel kisebb, a harmadik kisebb a 2-iknál is, és így tovább (1843 Tarczy Lajos 8464001, 17) | Poldini úr tehát nem jelentéktelen hős, akit afféle felületes jelzőkkel illethetnénk, mint „szürke kisember, gyáva kukac, nyomorult senki” és ehhez hasonlók (1963 Goda Gábor 9191001, 106) | Így van tele a teremtett világ Isten lábnyomával: a logikával, a célszerűséggel, az értelemmel, a csodálatos összehangolódásokkal, az ösztönökkel, a teremtett élettel, a csillagok járásával, és folytathatnánk tovább (2000 Csiha Kálmán CD1211).

2. (egyszerű kapcsolatos viszonyban főmondatok v. azonos mondatrészi szerepű mellékmondatok kapcsolására) ’〈a (tag)mondatokban foglalt állítások térbeli v. időbeli összefüggésének, azonos érvényességének, egyidejűségének v. időbeli egymásutániságának jelölésére〉’ ❖ Ott, ahol a vackor füge gyanánt terem, És hol kastély gyanánt jó a fedett verem, Egy szép forrás mellé választván lakásom, Ott lenne holtomig csendes mulatásom (1772 Barcsay Ábrahám 7019025, 50) | Kornél néhány lépésnyi távolságra halad el, és a kedves anya-nyelv hangjai megütik fülét (1852 Szilágyi Virgil 8449002, 341) | Köröskörül pedig a nők párjával jönnek és összefogóznak és keringenek és beleütköznek egyik pár a másik párba, mert szűk a hely és mert a párok nem a táncra figyelnek (1920 Szép Ernő 9665042, 97) | 1939. jún. 1-én léptem be a Népszava szerkesztőségébe, és ott dolgoztam 1948 tavaszáig (1970 Markovits Györgyi 1102002, 403) | Kezdődik a műsor, a lányok táncolnak, énekelnek, és én, bár nem először vagyok tanúja, elképedve nézem Kamilla átváltozását (2010 Garaczi László 3116004, 163).

3. (hozzátoldó kapcsolatos viszonyban mondatrészek és tagmondatok kapcsolására gyakr. az is v. a még szóval együtt) ’〈az első mondatrészt v. az előző állítást kiegészítő elem bevezetésére〉’ ❖ A’ reggel úgy lepe minket, és a’ dél-is azon-képen (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 183) | Még is e’ különbségek századokig fennmaradtak, és még fenn fognak maradni ezerfelé (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134012, 284) | Húszszornál többször verekedett már, és mindig becsülettel (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421003, 61) | rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés (1936 József Attila 9282134, 290) | Koldus volnék és zarándok is tán (1970 Határ Győző 9227001, 128) | Senki sem ismeri saját majdani társadalmi helyzetét, vagyonát, rangját és hatalmát, és azt sem, hogy milyen természetes javakkal és képességekkel lesz felruházva (2007 Orthmayr Imre 3051002, 1207).

4. (megszorító v. szembeállító ellentétes, ill. következtető viszonyban mondatrészek és tagmondatok kapcsolására a fő grammatikai viszonyt jelölő ksz n. v. ritk. az előtt) ’〈az okozatot kifejtő v. az első elem érvényességét korlátozó mondatrész v. tagmondat bevezetésére, ill. az ellentét enyhe voltának jelölésére〉’ ❖ Tetſzik ilyly áldozat Menynyei Felségnek, És ád több Jó Királyt ilylyen Nemzetségnek (1772 Orczy Lőrinc 7249010, 55) | Látod, kérésem volna hozzád, s alig merem tenni; és mégis megteszem (1825 Szemere Pál 8439049, 222) | átláttam, hogy megunta nőtlenségét és ezért akart nősülni (1855 Kövér Lajos 8256001, 6) | roppant szerencséje volt a szerelemben (sok nyoma maradt annak) és kevés szerencséje a kártyában (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | [Ambrus Zoltán] stílusa, legapróbb írásaiban is, a közvetlen s egyben nemes, a logikus és mégse szálkás, az ösztönös és mértéktartó ékesszólás megtestesülése (1943 Gyergyai Albert 9202012, 17) | [a regény] szerkezeti sajátosságai (eposzi felütés, élőbeszéd és képmutogatás) a mese egyszerű formáját idéző dichotómia által lesznek a kor átlagolvasója számára ismerőssé és így könnyen befogadhatóvá (2010 Szajbély Mihály 3288003, 132).

5. ’〈Diskurzusjelölőként v. -szervezőként.〉’

5a. ’〈(a szót másra terelő) kérdés, az előzményekhez kapcsolódó új információt, szempontot megfogalmazó kijelentés v. új tárgyra való áttérés bevezetésére〉’ ❖ Nézzed az l vas’t: mint zúg a’ pröly hegyette? ’S vallyon benne min kárt teſzen a’ ſok ütés? És te (be kényes vagy) nem tudſz el-nyögni kevésbet? (1773 Baróti Szabó Dávid C0820, 43) | Mondjátok-e az est óráinál: Hát a mi Sándorunk most mit csinál? És máskülönben hogy van dolgotok? (1844 Petőfi Sándor CD01) | – Átadta a levelet? És a válasz? – vágott közbe lázas türelmetlenséggel Ganya (1960 Makai Imre ford.–Dosztojevszkij 9418006, 98) | Mindenki a leszerelést várja. Vágják a papírból készült táposcentit, számolják a napokat. És akkor egyszer csak minden összeomlik (2010 Garaczi László 3116004, 168).

5b. ’〈(az előbbiekben elmondottakra visszautaló v. azokból következő) tényt, közlést bevezető figyelemfelkeltő, rámutató szó nyomatékosító kapcsolására〉’ ❖ Kriſtina ellenben az el-végzett tántza után ismét ahoz az ablakhoz ment, holott elöbb a’ Hertzeggel beſzélgetet. Alig állapodot ott meg, és ime az ablak között ſzemébe akadt egy levél (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 136) | ha létezik, – mit tagadni senkisem fog – a nemzetiség, létezni kell okvetlenül megismertető jelének is, és íme, kinálkozik is egy, a nyelv (1873 Keleti Károly 8233005, 68) | Ahogy a bűvészek csinálják. Hármat olvasok: egy, kettő, három! És – voilà! Az ön tisztelt férjéből más ember lesz (1929 Molnár Ferenc² 9453026, 27) | Az én karrieremnek már befellegzett, ennél én már nem viszem többre. Pedig ott voltam Kazincbarcikánál, és tessék, mi lett belőlem? Az én karrieremet, kéremszépen, elvitték a pacik (1975 Hernádi Miklós 1066006, 186) | az optimista lényem azt mondta, hogy nem szabad a félelmekre alapozni. Hinni kell. Ilyenkor hittem például azt, hogy vannak nagy találkozások. […] És láss csodát! Ez az „önhipnózis” is sokat segített (2006 Női szív 3101003, 229).

5c. ’〈a mondatot megszakító beékelt tagmondat, ritk. szókapcsolat bevezetésére〉’ ❖ Ugy tetſzik mind azon-által, (és melly nagy örömet érez az én ſzívem, hogy édes Nemzetemröl illyen bizonyságot tehetek) Ugy tetſzik mondom, hogy a’ mi Nemzetünk kezdi magát ezen vádolás alól fel-ſzabaditani! (1772 Tordai Sámuel 7353001, [IV]) | A középkor uralkodó fölfogása szerint – és ez korántsem kizárólag keresztyén fölfogás – az egész természet, vagyis az Istennek minden teremtménye arra való, hogy az embert példájával valláserkölcsös életre tanítsa (1890–1905 Katona Lajos 8227003, 389) | Ha külföldre kerültek [a legjobb növendékek] – és igen sokan kerültek oda – az ottani életbe könnyen beleilleszkedtek (1946 Kodály Zoltán 9341012, 184) | egy olyan krisztológia, amely Jézust Istentől küldött embernek, azaz nem isteni lénynek tekinti, a Nikaia előtti időszak szíriai kereszténységét (és egyébként a szinoptikus evangéliumokat is) jellemző felfogás (2008 Mártonffy Marcell ford.–Ohlig 3234003, 405).

5d. ’〈elhallgatott mondatra utaló szóként, a gondolatmenet megszakításának érzékeltetésére〉’ ❖ tedd Kezedet Szívedre! Kérdezd-meg azt a’ Szívet: ha vallyon abba’ a’ Jövendbe’, azokban a’ kés Eſztendkbe’ olly hív és Szeretettel tellyes leſſz-é? ha minden Próbájit az Ég’ Rendelésinek, minden magát ell-adó Nehézségeket, Bánatot, Nyomorúságot, Tréssel és Örömmel fog-é ſzenvedni? és... némán esett Karjaim közzé (1794 Uránia ford. 7165003, 103) | Higyje el kegyed, nagyon nehéz összehasonlítást nem csinálni kegyed, és… Hisz tudja kit értek? (1863 Szerdahelyi Kálmán ford.–Sardou 8443001, 21) | Mit szólnának a rokonok? És mit szólna maga Amadé tiz év mulva, ha erre a kalandra visszagondolna? És… de az apja nem folytatta tovább az okok és kérdések fejtegetését, hanem a fia vállára tette kezét és elpirult (1915 e. Lovik Károly 9402005, 141) | Meglátod, milyen tervszerűen formált ember lesz belőlem. Nevelődni fogok. Most beszéltük meg a dokter úrral. Akkor majd visszajövök hozzád, és. Nemde, dokter úr? (1987 Márton László 1107003, 167).

5e. (gyakr. a na, no v. aztán szóval) ’〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó a beszédpartner által elmesélt események további részleteire is kíváncsi〉’ ❖ Saul: Azt gondolod, nem tudom, mire célzasz? A haza boldogságáról kérdezősködöl, s azt akarod kifürkészni… Borics: Ugyan mit? Saul: Nem lenne-e kedvező idő, berontanod… Borics: És? Saul: És a magyar koronát fejedre tenned (1846 Petőfi Sándor 8366448, 147) | gondold meg ezeket, Máté barátom. – És ha meggondolom? – Át fogod látni, hogy nem való neked a házasság. – És aztán? – Hogy jobb lesz, lemondanod Rózáról. Mondj le, édes barátom (1846 Petőfi Sándor 8366445, 21) | én egy egész éjszakát töltöttem a Ghediminnél talált „Zöld könyvvel”. – És aztán? – Hát aztán földhöz csaptam (1879 Jókai Mór CD18) | Juli és Liliom lassan visszaülnek a padra. Kis szünet. Juli.: Na és aztán? Liliom elgondolkozva.: Mi? Juli.: Kezdett valamit mesélni (1909 Molnár Ferenc² 9453011, 32) | – Láttad őt? Találkoztál vele? – Igen. Láttam. – No és? – Semmi különös (2002 Goretity József ford.–Dovlatov 3120002, 360).

5f. (gyakr. a na, no v. aztán szóval) ’〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó a beszédpartner állítását, ellenvetését nem kívánja figyelembe venni〉’ ❖ No és? Van önnek valami kifogása ellene? (1870 Jókai Mór CD18) | – Megöltem egy embert… Meg még sokat… Harmincat… ötvenet… Annyira se hökkent meg, mint az előbb a főhadnagy. – Na és? Attól még a delegáció vezetője is lehetsz (1945 Darvas József 9101012, 247) | – Szívem, elfelejtettél kezet mosni! – Elfelejtettem. És? (1965 Polgár András 1121005, 31) | ne beszéljen kérem annyit, mert nyitva lesz a fotón a szája. Na és aztán, nyitott szájjal már másmilyen vagyok? (2001 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

es¹ lásd és
és kötőszó 0
es 0 (rég)
1. (egyszerű kapcsolatos viszonyban, azonos, ritk. különböző típusú mondatrészek kapcsolására)
〈stilisztikai halmozásban, ill. olyan azonos elő- vagy utótagú szóösszetételek eltérő elemei között is, amelyekben az azonos tagok közül csak az egyik maradt meg: a kapcsolt mondatrészek térbeli v. időbeli összefüggésének, egymásmellettiségének, egyidejűségének v. időbeli egymásutániságának a jelölésére〉
Pétert, és Andráſt akkor hitta Kriſtus Apoſtolságra, mikor hálót ereſztenek vala a’ tengerben
(1772 Vajda Sámuel)
Az üveg ivóedényeket az alsóbb rétegeknél a cserépkancsók és poharak, a középsorsúaknál a czín, s a főuraknál az ezüst serlegek, kelyhek és kupák pótolták
(1872 Nyáry Albert¹)
Ember, mulandó, koldus vagy király, Emeld föl és hordd magasan fejed!
(1891 Vajda János)
Dühödten és sokat rajzoltam akkor
(1939 Radnóti Miklós)
nem hiszem, hogy az internáltaknak és kitelepítetteknek, „kulákoknak” és recskieknek, el- és meghurcoltaknak, vagy akiknek sikerült ép bőrrel végigrettegniük azt a korszakot, ez a tény a legcsekélyebb vigaszt nyújtaná
(1989 Révai Gábor)
Nem értettem, miért nem lehet látni Istent, ha olyan nagy és hatalmas és mindenható, és mindenhol ott van
(2010 Vincze Ferenc)
1a.
〈megismételt szavak, összetételi tagok között, fokozás kif-ére〉
kezdet azonban a’ ſzíve belsö titkos ingerléſek által buzgóbb, és buzgóbb indúlatoktól kiſztettetni, és vonattatni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
ezekkel nem ſzükſég ſok czérémóniát tenni, hanem bajonétekkel magokat, lovaikat kelletik által és által ſzurkálni, vagy is mint ſertéseket fegyverek’ ágyaival agyon verni
(1789 Gvadányi József)
Valóban sajátszerü és jellemző, minő vonzerővel hatott e megbecsülhetlen gyémánt a közönségre; hogyan tolongtak, rontottak százan és százan, hogy közelébe juthassanak
(1851 Rónay Jácint)
amazt semmiképp nem sikerült letorkolnia, csak beszélt és beszélt és beszélt…
(1970 Karinthy Ferenc)
Gyűlölök és gyűlölök: ez forr körülöttem bugyogva a hétköznapok hideg vizében
(2010 Kőrizs Imre)
1b. (törtszn-i jelentésű v. szn-i jelzős mértéknévi szerkezetek részeként, ill. szn-ek között)
〈összeadásnak, ill. annak jelölésére, hogy a megnevezett számok, mértékek együttes értékükben értendők〉
Ö azért nékem egy kevés kéſz pénzt ada; ezer és egy néhány tallérokat pedig négy Muskáuban lakó ’Sidókhoz igazito VVechſzelekben [= váltókban], hogy-ha egyiket el-veſzteném-is, mindentl meg ne foſztattatnám
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
[a gyermekek] kezeikkel időmértékesen tapsolnak, minden tapsnál egy pár szám összeadását mondván el: egy és egy az kettő, 2 és 1 az három, 3 és 1 az négy, 4 és 1 az öt, 5 és 1 az hat, 6 és 2 nyolc, 8 és 2 tíz s a t.s a többi
(1837 Kossuth Lajos ford.)
Kibírták, huszonnégy órája vannak talpon. Illetve huszonkét óra és negyvenkét perc óta
(1964 Domahidy Miklós)
Szilvia két és fél hétig élt inkubátorban
(2010 Borbély Szilárd)
1c.
〈vmely cselekvés kezdetét jelző számolásban a szn-ek között v. vezényszószerűen, annak végén〉
Felmentett tanulók kihozzák a bordásfalat. Rekeszizom-légzés három és
(1978 Sándor György)
Feltéve, hogy hajlandó most azonnal felállni, és… cselekedni. Egy… és két… és há… és rom
(2010 Hegedűs Lajos Hunor)
1d.
〈olyan (állandósult) szókapcsolatok élén, amelyek a felsorolás félbeszakítását fejezik ki〉
Kreuſa meg-jelenvén Eneásnak hites Társának a’ temetö-kertben, azt mondgya: hogy ö halála után nintsen a’ büdös Stixnek kén-köves folytában, ſe a’ hol Ixion kerekén fel, ’s alá forog, avagy Tantalus futó almáit kapdosgattya, és Sizifus malom-kövét hempergeti-fel a’ hegynek tetejére, és a’ többi; mellyeknek értelme bizonyoſſan nehéz azoknál, kik mind eddig a’ Stixröl, Ixionról, Tantalusról, Sizifusról keveſet hallottak
(1774 Dugonics András)
Képzeljetek most egy acéltáblát, mellyen egy sorban példáúl tíz lik van, de ollyan, hogy az első legnagyobb, 2-ik egy kevéssel kisebb, a harmadik kisebb a 2-iknál is, és így tovább
(1843 Tarczy Lajos)
Poldini úr tehát nem jelentéktelen hős, akit afféle felületes jelzőkkel illethetnénk, mint „szürke kisember, gyáva kukac, nyomorult senki” és ehhez hasonlók
(1963 Goda Gábor)
Így van tele a teremtett világ Isten lábnyomával: a logikával, a célszerűséggel, az értelemmel, a csodálatos összehangolódásokkal, az ösztönökkel, a teremtett élettel, a csillagok járásával, és folytathatnánk tovább
(2000 Csiha Kálmán)
2. (egyszerű kapcsolatos viszonyban főmondatok v. azonos mondatrészi szerepű mellékmondatok kapcsolására)
〈a (tag)mondatokban foglalt állítások térbeli v. időbeli összefüggésének, azonos érvényességének, egyidejűségének v. időbeli egymásutániságának jelölésére〉
Ott, ahol a vackor füge gyanánt terem, És hol kastély gyanánt jó a fedett verem, Egy szép forrás mellé választván lakásom, Ott lenne holtomig csendes mulatásom
(1772 Barcsay Ábrahám)
Kornél néhány lépésnyi távolságra halad el, és a kedves anya-nyelv hangjai megütik fülét
(1852 Szilágyi Virgil)
Köröskörül pedig a nők párjával jönnek és összefogóznak és keringenek és beleütköznek egyik pár a másik párba, mert szűk a hely és mert a párok nem a táncra figyelnek
(1920 Szép Ernő)
1939. jún.június 1-én léptem be a Népszava szerkesztőségébe, és ott dolgoztam 1948 tavaszáig
(1970 Markovits Györgyi)
Kezdődik a műsor, a lányok táncolnak, énekelnek, és én, bár nem először vagyok tanúja, elképedve nézem Kamilla átváltozását
(2010 Garaczi László)
3. (hozzátoldó kapcsolatos viszonyban mondatrészek és tagmondatok kapcsolására gyakr. az is v. a még szóval együtt)
〈az első mondatrészt v. az előző állítást kiegészítő elem bevezetésére〉
A’ reggel úgy lepe minket, és a’ dél-is azon-képen
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Még is e’ különbségek századokig fennmaradtak, és még fenn fognak maradni ezerfelé
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
Húszszornál többször verekedett már, és mindig becsülettel
(1890 Szana Tamás ford.Cellini)
rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés
(1936 József Attila)
Koldus volnék és zarándok is tán
(1970 Határ Győző)
Senki sem ismeri saját majdani társadalmi helyzetét, vagyonát, rangját és hatalmát, és azt sem, hogy milyen természetes javakkal és képességekkel lesz felruházva
(2007 Orthmayr Imre)
4. (megszorító v. szembeállító ellentétes, ill. következtető viszonyban mondatrészek és tagmondatok kapcsolására a fő grammatikai viszonyt jelölő ksz n. v. ritk. az előtt)
〈az okozatot kifejtő v. az első elem érvényességét korlátozó mondatrész v. tagmondat bevezetésére, ill. az ellentét enyhe voltának jelölésére〉
Tetſzik ilyly áldozat Menynyei Felségnek, És ád több Jó Királyt ilylyen Nemzetségnek
(1772 Orczy Lőrinc)
Látod, kérésem volna hozzád, s alig merem tenni; és mégis megteszem
(1825 Szemere Pál)
átláttam, hogy megunta nőtlenségét és ezért akart nősülni
(1855 Kövér Lajos)
roppant szerencséje volt a szerelemben (sok nyoma maradt annak) és kevés szerencséje a kártyában
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
[Ambrus Zoltán] stílusa, legapróbb írásaiban is, a közvetlen s egyben nemes, a logikus és mégse szálkás, az ösztönös és mértéktartó ékesszólás megtestesülése
(1943 Gyergyai Albert)
[a regény] szerkezeti sajátosságai (eposzi felütés, élőbeszéd és képmutogatás) a mese egyszerű formáját idéző dichotómia által lesznek a kor átlagolvasója számára ismerőssé és így könnyen befogadhatóvá
(2010 Szajbély Mihály)
5.
〈Diskurzusjelölőként v. -szervezőként.〉
5a.
(a szót másra terelő) kérdés, az előzményekhez kapcsolódó új információt, szempontot megfogalmazó kijelentés v. új tárgyra való áttérés bevezetésére〉
Nézzed az l vas’t: mint zúg a’ pröly hegyette? ’S vallyon benne min kárt teſzen a’ ſok ütés? És te (be kényes vagy) nem tudſz el-nyögni kevésbet?
(1773 Baróti Szabó Dávid)
Mondjátok-e az est óráinál: Hát a mi Sándorunk most mit csinál? És máskülönben hogy van dolgotok?
(1844 Petőfi Sándor)
– Átadta a levelet? És a válasz? – vágott közbe lázas türelmetlenséggel Ganya
(1960 Makai Imre ford.Dosztojevszkij)
Mindenki a leszerelést várja. Vágják a papírból készült táposcentit, számolják a napokat. És akkor egyszer csak minden összeomlik
(2010 Garaczi László)
5b.
(az előbbiekben elmondottakra visszautaló v. azokból következő) tényt, közlést bevezető figyelemfelkeltő, rámutató szó nyomatékosító kapcsolására〉
Kriſtina ellenben az el-végzett tántza után ismét ahoz az ablakhoz ment, holott elöbb a’ Hertzeggel beſzélgetet. Alig állapodot ott meg, és ime az ablak között ſzemébe akadt egy levél
(1772 Mészáros Ignác ford.)
ha létezik, – mit tagadni senkisem fog – a nemzetiség, létezni kell okvetlenül megismertető jelének is, és íme, kinálkozik is egy, a nyelv
(1873 Keleti Károly)
Ahogy a bűvészek csinálják. Hármat olvasok: egy, kettő, három! És – voilà! Az ön tisztelt férjéből más ember lesz
(1929 Molnár Ferenc²)
Az én karrieremnek már befellegzett, ennél én már nem viszem többre. Pedig ott voltam Kazincbarcikánál, és tessék, mi lett belőlem? Az én karrieremet, kéremszépen, elvitték a pacik
(1975 Hernádi Miklós)
az optimista lényem azt mondta, hogy nem szabad a félelmekre alapozni. Hinni kell. Ilyenkor hittem például azt, hogy vannak nagy találkozások. […] És láss csodát! Ez az „önhipnózis” is sokat segített
(2006 Női szív)
5c.
〈a mondatot megszakító beékelt tagmondat, ritk. szókapcsolat bevezetésére〉
Ugy tetſzik mind azon-által, (és melly nagy örömet érez az én ſzívem, hogy édes Nemzetemröl illyen bizonyságot tehetek) Ugy tetſzik mondom, hogy a’ mi Nemzetünk kezdi magát ezen vádolás alól fel-ſzabaditani!
(1772 Tordai Sámuel)
A középkor uralkodó fölfogása szerint – és ez korántsem kizárólag keresztyén fölfogás – az egész természet, vagyis az Istennek minden teremtménye arra való, hogy az embert példájával valláserkölcsös életre tanítsa
(1890–1905 Katona Lajos)
Ha külföldre kerültek [a legjobb növendékek]és igen sokan kerültek oda – az ottani életbe könnyen beleilleszkedtek
(1946 Kodály Zoltán)
egy olyan krisztológia, amely Jézust Istentől küldött embernek, azaz nem isteni lénynek tekinti, a Nikaia előtti időszak szíriai kereszténységét (és egyébként a szinoptikus evangéliumokat is) jellemző felfogás
(2008 Mártonffy Marcell ford.Ohlig)
5d.
〈elhallgatott mondatra utaló szóként, a gondolatmenet megszakításának érzékeltetésére〉
tedd Kezedet Szívedre! Kérdezd-meg azt a’ Szívet: ha vallyon abba’ a’ Jövendbe’, azokban a’ kés Eſztendkbe’ olly hív és Szeretettel tellyes leſſz-é? ha minden Próbájit az Ég’ Rendelésinek, minden magát ell-adó Nehézségeket, Bánatot, Nyomorúságot, Tréssel és Örömmel fog-é ſzenvedni? és... némán esett Karjaim közzé
(1794 Uránia ford.)
Higyje el kegyed, nagyon nehéz összehasonlítást nem csinálni kegyed, és… Hisz tudja kit értek?
(1863 Szerdahelyi Kálmán ford.Sardou)
Mit szólnának a rokonok? És mit szólna maga Amadé tiz év mulva, ha erre a kalandra visszagondolna? És… de az apja nem folytatta tovább az okok és kérdések fejtegetését, hanem a fia vállára tette kezét és elpirult
(1915 e. Lovik Károly)
Meglátod, milyen tervszerűen formált ember lesz belőlem. Nevelődni fogok. Most beszéltük meg a dokter úrral. Akkor majd visszajövök hozzád, és. Nemde, dokter úr?
(1987 Márton László)
5e. (gyakr. a na, no v. aztán szóval)
〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó a beszédpartner által elmesélt események további részleteire is kíváncsi〉
Saul: Azt gondolod, nem tudom, mire célzasz? A haza boldogságáról kérdezősködöl, s azt akarod kifürkészni… Borics: Ugyan mit? Saul: Nem lenne-e kedvező idő, berontanod… Borics: És? Saul: És a magyar koronát fejedre tenned
(1846 Petőfi Sándor)
gondold meg ezeket, Máté barátom. – És ha meggondolom? – Át fogod látni, hogy nem való neked a házasság. – És aztán? – Hogy jobb lesz, lemondanod Rózáról. Mondj le, édes barátom
(1846 Petőfi Sándor)
én egy egész éjszakát töltöttem a Ghediminnél talált „Zöld könyvvel”. – És aztán? – Hát aztán földhöz csaptam
(1879 Jókai Mór)
Juli és Liliom lassan visszaülnek a padra. Kis szünet. Juli.: Na és aztán? Liliom elgondolkozva.: Mi? Juli.: Kezdett valamit mesélni
(1909 Molnár Ferenc²)
– Láttad őt? Találkoztál vele? – Igen. Láttam. – No és? – Semmi különös
(2002 Goretity József ford.Dovlatov)
5f. (gyakr. a na, no v. aztán szóval)
〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó a beszédpartner állítását, ellenvetését nem kívánja figyelembe venni〉
No és? Van önnek valami kifogása ellene?
(1870 Jókai Mór)
– Megöltem egy embert… Meg még sokat… Harmincat… ötvenet… Annyira se hökkent meg, mint az előbb a főhadnagy. – Na és? Attól még a delegáció vezetője is lehetsz
(1945 Darvas József)
– Szívem, elfelejtettél kezet mosni! – Elfelejtettem. És?
(1965 Polgár András)
ne beszéljen kérem annyit, mert nyitva lesz a fotón a szája. Na és aztán, nyitott szájjal már másmilyen vagyok?
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások