es² l. esik

esik tn ige 14b3es (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben) (rég, ritk)

1. ’a tömegvonzás következtében a levegőben gyorsuló mozgással lefele mozog(va jut vhonnan vhova)’ ❖ ámbár az drága mag vólt, mind az által mivel az út mellé eſett, öſzve-tapadtatott (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141003, 94) | [a kutya] magasról esvén a’ kemény kőre; de lábra kapván, felfutott mégis (1841 Kovács Pál² 8251002, 182) | [az ún. iskolás labdajáték egyik figurájaként:] a kezeket motollaszerüleg mozgatni mig a lapda esik, s aztán elkapni (1878 Hamary Béla 8178001, 9) | férjének egy nagy pipája a csibuktartóból mindig lehetőleg a lábára esett (1914 Krúdy Gyula CD54) | a szabadon eső ember magát súlytalannak érzi (1995 Természet Világa CD50).

1a. (alany n. is) ’〈csapadék〉 folyamatosan hull’ ❖ Az eſett harmattal kezeid’ háromſzor Mosd-meg (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190018, 19) | Május közepe óta csak nem mindennap esett az eső (1858 Xantus János 8531002, 26) | Pesten vagyunk, novemberben vagyunk és mindjárt esni fog a hó! (1916 Szomory Dezső 9683008, 12) | Megint beborul, esni kezd, napokig abba sem hagyja, szitál a nedvesség az égből (2010 Garaczi László 3116002, 58).

1b. (tárgyragos határozóval is) ’〈repülőgép〉 hirtelen alacsonyabb szintre ereszkedik’ ❖ a Páris látóképét föltüntető vásznat pedig ugy huzzák el a repülőgép alatt és mögött s ez kelti azt az illuziót, mintha a repülőgép száguldana, esnék, vagy emelkednék (1909 Budapesti Hírlap ápr. 4. C4697, 45) | egyes esetekben – ha 150 kilométer óránkénti sebességnél gyorsabban repül – 30–50 métert is eshet a gép, mielőtt a pilóta kihúzhatja a süllyedésből (1995 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈haj az arcába, a homlokába〉 hull, omlik’ ❖ Csinos volt, igazán kívánatos volt a hanyagul nyakába vetett kendőben, vállára esett hajával, hajladozó derekával (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | A haja fekete csigában esett homlokára (1928 Németh László² 9485038, 187) | haja mindig az arcába esett (1938 Bevilaqua Béla 2138001, 318) | hófehér hajfürt esett a homlokára (1968 Szabad Föld jan. 21. C4867, 2).

1d. ’〈ruhadarab v. függöny (anyaga)〉 súlyánál v. szabásánál fogva függőleges helyzetben ráncokba rendeződik(, és így hull alá)’ ❖ [a katonák] összeránczigálva egymás hátán a köpönyeget, hogy szép redőkben essék, mint valami kárpit, köszöntek és elmentek (1906 e. Thury Zoltán 8479012, 228) | Aki azt akarja, hogy a pantallója jól álljon, egyenletesen essék, se elől, se hátul ne legyen hosszabb, vagy rövidebb a kelleténél, az kénytelen nadrágtartót, magyarul: hózentrágert viselni (1933 Csathó Kálmán 9086004, 86) | ha csak egy vagy két milliméternyi eltérés adódik, az már elég ahhoz, hogy a ruha másként essen (1994 Magyar Nemzet márc. 19. C8369, 16) | lágyan eső anyagból készült fölső és/vagy oldalsó drapériával (1999 Lakáskultúra CD39).

1e. (tárgyragos határozóval is) (rég) ’〈folyóvíz〉 kisebb v. nagyobb szakaszon végigfolyva vmennyivel alacsonyabb szintre ereszkedik’ ❖ Mivel a’ viz arra esvén a’ merre alatsonyabb a’ föld, forrásánál föntebb, torkolatánál pedig alantabb van, forrásához közeli folyását felső-[,] torkolata fele esőt alsó-[,] a’ kettő köztit pedig középfolyásának nevezik (1844 Bocsor István 8061004, 7) | mint mondják az emlitett patak egy helyen két őlet esik; ugy miként […] a Poik pataka (1853 Kőváry László 8255002, 104).

1f. (rég) ’〈folyó vmely másik folyóba v. a tengerbe〉 ömlik’ ❖ Közel ezen Forráshoz, a’ mellybl a’ Sorgue (Zorg) ered, és világos Folyamatban, Avignon (Avinyon) mellett, ezen a’ Fld’ eggy ſzép Tájékán, a’ Rhonába esik (1794 Kármán József² 7165007, 208) | [az Orinoco folyó] 49 torkolaton esik a’ tengerbe (1831 Zádor Elek 8532011, 219).

1g. (kissé rég) ’〈térszín〉(meredeken) lefele tart (vhova)’ ❖ Bányahánton állunk. Teteje tökéletesen lapos, három oldala meredeken esik a völgybe, negyedik oldala a szinte meredek bérczhez támaszkodik (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A Holt-hegység déli meredeken eső lejtőit a Rottenmanni Tauern messze terjedő erdős nyúlványai alkotják (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A Fruška gora 90 kilométer hosszú; mély völgyek szelik át; lejtői meredeken esnek a Duna felé (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a tenger feneke meredeken esik az óceán mélye felé (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2. (tárgyragos határozóval is) ’〈vminek az ára, mennyisége, mértéke, ill. mennyiségében v. minőségében vmi〉(hirtelen) kisebb lesz, csökken’ ❖ De ſzivem reſzkedett, Bátorſágom eſſett, Végre el-ſzaladtam (1785 Zechenter Antal ford.–Anakreón C4570, 20) | Mihelyt a házak ára esik, megszűnik az építés (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | A tengeren utban levő [liszt]mennyiség 102.000 quarterrel kevesbedett vagyis 2,935.000 quarterre esett a mult év 2,697.000 quarterével szemben (1894 Hazánk 8634001, 13) | Irodalom-tudományunk és egyetemi irodalomtanításunk színvonala nagyot esett Beöthy Zsolt halálával (1925 Schöpflin Aladár 9590006, 105) | A nátriumveszteséghez tehát folyadékveszteség is társul, a vér besűrűsödik, a keringő vérmennyiség csökken, a vérnyomás esik (1986 Az emberi test 1114001, 425) | az árfolyam esni fog (2001 Figyelő CD2601).

2a. (tárgyragos határozóval is) ’〈vmely mérőműszer〉 a korábbihoz képest (hirtelen) kisebb értéket mutat’ ❖ nyugoti szél és eső mellett a légsulymérő még inkább esik (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Az időjárás a mi vidékünkön deczember 24. óta hidegre változott; a hőmérő mindjobban esik (1894 Hazánk 8634001, 12) | Ne maradjanak túl sokáig, mert a barométer esik és semmi jót nem mutat (1947 Szabó Lőrinc ford.–Doyle 9629171, 40) | Reggel óta négy millimétert esett a barométer (1980 Gyurkó László C6897, 1586).

3. (tárgyragos határozóval is) ’egyensúlyát vesztve eldől és zuhan (vhova) vki’ ❖ Ha nagy terhet emeltek, vagy […] nagyot eſtek, ollyankor tſipöjkbe fajdalom nyilallik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 371) | Megyek hát, megyek… ha árokba esem is (1846 Petőfi Sándor 8366296, 84) | A ródli elején Lentaller Margit ült, aki fejjel esett az oszlopnak és súlyosan megsebesült (1910 Pesti Hírlap dec. 31. C5658, 12) | olyan szerencsésen esett, hogy mindössze kisebb zúzódásokat szenvedett (1942 Függetlenség 2203012, 9) | én elvetődtem, ő rám esett, olyan szerencsétlenül, hogy a gerincem megsérült (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈annak kif-ére, hogy véletlenül v. szándékosan úgy zuhan el v. rogy le (vhova) vki, hogy vmely testrészével ér földet〉’ ❖ Telónis térdre eſik eleibe (1772 Bessenyei György¹ C1076, 123) | Elfutottam Ámorkához, megbeſzélltem sorsomot, ’s arczra esvén ded lábához, kértem, fogja pártomot (1806 Verseghy Ferenc 8518034, 185) | [a kutya a zsiványt] galléránál lerántotta, hogy hanyat esvén a pisztoly kiesett kezéből (1848 Peregriny Elek 8360026, 61) | leszállsz a villamosról, és seggre esel a járdaszigeten, mert a fényesre taposott, csúszós havat itt elfelejtették sóval, salakkal vagy hamuval megszórni (1985 Grendel Lajos 1060004, 433) | a bőröndöket kicipelő férj majdnem hasra esett a garázsnál a narancssárga kerti hosszabbítóban (2009 Tóth Krisztina 3152002, 454).

3b. (túlzó is) ’〈annak kif-ére, hogy köszöntésképpen (hirtelen,) heves mozdulattal vkinek a nyakába, karjába borul vki〉’ ❖ Az Anyám erre a’ nyakam körül eset, meg-ölelvén, meg-tsókolván (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 227) | És belépett Keszi, az Anna szavánál; A ki sikoltással esett a nyakába (1846 Tompa Mihály 8484064, 95) | Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 243) | A belépő három katona közül az egyik lány, hozzám fordul, miután a kitárt karomba esve összecsókoltuk egymást (1994 Szántó Piroska 1166002, 41).

3c. (ritk) ’fáradtságtól elcsigázva v. nagy lendülettel érkezik, beesik vhova vki’ ❖ Köszönés nélkül, fáradtan esett szobámba (1910 Tarkó Jenő CD04) | Jó későn estem az ágyba (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 16).

3d. (váratlanul) rárontva, (fizikailag) bántalmazva nekitámad vkinek, vminek’ ❖ Némelykor tſak a’ leg-kzelebb krlötte lévö egyet más utánn kapdos [a veszett kutya], máſzor pedig nagyobb haraggal eſik mindenfelé, mind emberekre mind más oktalan állatokra (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 187) | Elosztották a rablott kincseket Legényeik; de osztozás alatt Egymásnak esvén kardot fogtanak (1846 Petőfi Sándor 8366294, 79) | történt aztán, hogy Anthimus Thessalonicában ellene fordult az orvosnak, rajta esett, mikor aludt (1932 Móra Ferenc 9459036, 29) | az asszonyok varrógépeket hajtottak, amikor éppen nem egymás hajának estek (1998 Népszabadság nov. 16. C7848, 11) | A férfi puszta kézzel esett a bírónak, úgy kellett lefogni (2003 Blikk 3047001, 2).

3e. ’heves szavakkal, erőszakosan vmire kérve v. szemrehányásokkal illetve nekiesik, nekiront vkinek’ ❖ Lidi anyjának az jutott eszébe, hogy engemet énekelni kérjen. Haragudtam, de mind rám estek (1802 k. Vitkovics Mihály C4530, 11) | Nékem estek, hogy legyek [főkurátor] (1814 Kazinczy Ferenc C2564, 214) | Családod ha kér, hogy csapd meg, Rokon rád esik, hogy rakd meg, Csak nincs képed a kis árvát, Lelked bántani (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521007, 173) | De házigazdám esne rám: Adós, fizess! (1980 Mészöly Dezső ford.–Rutebeuf 9437013, 170) | Marcsi biztos nekem fog esni, hogy miért nem szóltam, mit művel a lánya (2006–2007 Tábori Zoltán 3305001, 90).

3f. ’〈vmely tevékenységnek, kül. munkának, evésnek〉 nagy lendülettel, szenvedéllyel nekifog, nekiáll, ill. 〈vmely tárgynak〉 így nekilát, hogy azzal vmely tevékenységet (el)végezzen’ ❖ Láttyátok e’ amott a’ huſsal teli fazekat; emít ama nyulat; ’s mindenikre újjal mutatván elejekbe ereſzteti ama’ két kutya kölköt. A’ kölkök alég ugrának-elé, egygyik egyeneſen a’ kontzos fazéknak; máſik a’ nyúlnak eſett (1775 Molnár János 7232027, 140) | visszanyervén szabadságomat, mohón estem volna munkának: de ezer akadályok adták elő magokat (1801 Kazinczy Ferenc C2555, 445) | A hölgyek nem igen nyultak az ételhez, a tanár szokott farkasétvágyával esett a tálaknak (1895 Herczeg Ferenc 9241014, 87) | – Induljatok! – harsogta Ge-Og és a két ügyetlent elzavarva, a félkész tutajnak esett, hogy az utolsó kötéseket helyükre bogozza (1937 Szentiványi Jenő 1145003, 138) | A harmadik turnus tagjai [...] lelkesedéssel estek a levesnek (2002 Népszabadság márc. 21. C7850, 25).

4. ’〈laza szerkezetű anyag v. szilárdságát vesztett tárgy, ill. egységes egésznek tekintett dolog több részre〉 szétesik, szétválik’ ❖ Nézzétek a sziklát, mily szilárdan áll, nem mozdul s dacol időjárással, verőfénynyel. Ősrégi fák diszitik fejét, [...] ha pedig leszakad egy része, az már nem marad a mi volt, sok darabra esik szétzuzódva (1873 Athenaeum C0028, 1842) | [a magyarság] politikailag, művelődése szerint és vallása által részeire esett (1899 Erdélyi Pál CD55) | milyen következménye lehet annak, hogyha nem állítja meg a kocsit, mielőtt a motor darabokra esik (1993 Országgyűlési Napló CD62) | így esett atomjaira a nemzet, millió külön akaratra és saját gazdasági érdekre (2002 Görömbei András 3122002, 205) | Az üveg morzsalékos darabokra esik (2008 Oláh Gábor² 3151004, 360).

5. ’〈tekintet〉 irányul, ill. 〈fény, árnyék〉 vetődik vmire, vkire’ ❖ Szeretem a reggelt, Mikor a jegenyék sudarára Legelébb esik a Születő nap arany sugára (1854 Arany János 8014062, 223) | sötét árny esett a fehér útra (1899 Szabóné Nogáll Janka 8417003, 157) | most rám esik felséges uram tekintete (1904 Herczeg Ferenc 9241001, 93) | A fény Trofim bal orcájára esik (1953 Németh László² ford.–Solohov 9485062, 54) | Pillantása Lisbeth Salanderre esett (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321005, 517).

6. ’Jut, kerül vhova v. vmire vmi, vki.’

6a. ’a levegőben lebegve, szállva (véletlenül) belekerül vmibe vmi’ ❖ A vízbe esett méhet kiszabadítottam (1886 Jókai Mór CD18) | Egy Horacsek Teréz nevű 11 éves leányka ebédfőzéshez tüzet rakván, ruhájára parázs esett s a ruha rövid idő alatt lánggal égni kezdett (1890 Budapesti Hírlap júl. 28. C4737, 5) | egy porszem, mely az őrnagy szemébe esik (1967 Örkény István 9500034, 177) | légy esett a poharunkba (1990 Országgyűlési Napló CD62).

6b. ’〈szitkozódás részeként is:〉(bele)jut, (bele)kerül vhova vmi’ ❖ Ha pedig annak [ti. az orbáncnak] mérges, rágó, matériája, vagy az agy velre, vagy melyre [= mellre] ſzálland, és a’ brt el-hagyván a’ belſ réſzekre eſik, tſak hirtelen meg fojtja az embert (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 285) | A’ nem szerencsés jó Barátnak többszeri Nehéz sohajtozásai Szívemre esvén, bennem azt a’ lángoló Természetes kívánatot szülék: Óh! vajha boldoggá tehetném Őtet én! (1824 Kisfaludy Sándor 8243049, 389) | nem a [vers]láb közepére esik a sor metszete (1893 PallasLex. CD02) | Azzal körülnézett, mit vághatna Cintulához s mivel nem esett egyéb a keze ügyébe, mint a kis Pipitér kalapja, hát azt vágta hozzá (1918 Móra Ferenc 9459004, 120) | rozsféreg esett a lóba (1936 Csűry Bálint 1030002, 28) | Fuj, de ronda vagy, a nyű essen beléd! Ott egyen meg a fene, ahol vagy! (2005 Bódis Kriszta 3148002, 785).

6c. ’〈elosztáskor, arányba állításkor v. osztozáskor: vmekkora rész〉 jut vkire, vmire’ ❖ ha a’ Jégeſsö a’ földünkre tsapna, és a’ vetésünket egy ſzálig le-tsépelné-is, én reám majd tsak harmad réſze esne a’ tsapásnak (1792 Szabó József¹ 7299002, 54) | a’ Mészáros, Bóltosok, és egyéb Mesteremberek Contójit bekelletik kérni, és számotvetvén, a’ kinek mi esik, kifizetni (1819 e. Nagyváthy János C3297, 30) | [a könyv] egy oldalára 35 sor esik (1931 Schöpflin Aladár CD10) | Két házasságra átlagosan egy válás esik (1991 Veress Anna 2003056, 42) | Nő az egy főre eső élelmiszer-fogyasztás (2002 Magyar Hírlap CD09).

6d. ’〈(értelmi) hangsúly〉 helyeződik, ill. 〈kiemelt figyelem〉 irányul vmire’ ❖ az paſs. Conj. praesensben tüptómaj az Accentus [= hangsúly] az tüpre esik, és mind az két következ cikkely hoſzſzu (1804 Fabchich József C1643, 330) | [a szlovén nyelvben] az egyszerű o is, ha nyomaték esik rája, hosszúvá válhatik (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A hangsúly nem egyszerűen a katasztrófa fenyegetésére és az ellene kibontakoztatandó ellenállásra esik, hanem magának a katasztrófának elkerülhetetlenségére (1970 Zoltai Dénes 1165001, 148) | A finnugor alapnyelvben a hangsúly a szavak első szótagjára esett (1987 Balázs János² 1009006, 667).

6e. ’〈annak kif-ére, hogy vmely alkalom, esemény stb., ill. dátum vmely időszakban, időpontban van〉’ ❖ Ezen érlel forrózásnak ideje leg-veſzedelmeſebb e’ nyavalyában; eſik pedig a’ 9dik és 13dik nap kztt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 204) | A helységben Márton napján, november 11-én esvén a bucsu […], ez volt a határozott nap, melyen az iskolábajárás kezdődött (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 25) | 1839. január 7. Ez a nap hétfőre esett (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | a Mindszenty- és a Rajk-per az ő [ti. Abakumov szovjet állambiztonsági miniszter] miniszterségének éveire esik (2009 Huszár Tibor 3159001, 17).

6f. ’〈annak kif-ére, hogy (időbeli sorrendben) rákerül a sor vkire, ill. a választás őt jelöli ki〉’ ❖ érdemetlen fejemre esett kegyes fejedelmemnek választása (1828 Széchenyi István CD1501) | valljon a’ társaság’ érdekeinek többé vagy kevesbbé megfelelő egyik vagy másik esetre fog e az ország’ választása esni (1844 Pesti Hírlap CD61) | sorsot húztunk. Amelyikre a sor esett, felöltözött parasztnak (1853 Jókai Mór CD18) | akire a mondóka utolsó szótagja esik, az lesz a következő játék főszereplője (1990 Magyar néprajz CD47) | Vendéglátóink választása a Zsolt-udvar egyik lakására esett (2002 Lakáskultúra CD39).

6g. ’〈vmely kategóriába, csoportba, ill. vminek a hatálya alá〉 sorolódik vmi, vki’ ❖ Ez e’féle embereknek neme, leg-veſzedelmeſebb akár a’ tanátsok közzé, akár a’ vitézlö rendek’ ſeregébe eſnek (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 71) | a földbirtokos, iparűző és kereskedő osztályba nem eső városi lakosok (1843 Kossuth Lajos CD32) | ha nem az érintett szándokból ád valaki ajándékot, hanem azért, hogy gyorsabban vagy a törvény értelmében végeztessék ügye – nem követi el e bünt. De a hivatalnok azért a 104. §. alá esik (1852 Szokolay István 8451006, 126) | Különben ebbe a csoportba estek még: 1. a bastard ágyúk […]; 2. a kettős ágyúk […]; végre a basiliscusok (1896 Széchy Károly CD55) | Akik a kitelepítési rendelet hatálya alá estek, csak nehezen vonhatták ki magukat azok teljesítése alól (1985 Borbándi Gyula 9811002, 7) | A vizsgált gyerekek mindössze 10%-a esett ebbe a kategóriába (1991 Fülöp Márta 2050001, 12).

6h. ’〈vmely helyzetbe, (lelki)állapotba〉 kerül, jut vki’ ❖ a’ beteg fulladásba eſik, ſz ſzorongatásba, forróſágba és nagy ertlenſégbe (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 87) | a’ több útitársak réſz ſzerént elſzaladtak, réſz ſzerént fogságba estek, réſz ſzerént pedig meggyilkolódtak (1802 e. Budai Ferenc 7060005, 84) | hogy ő maga is szerelembe essék, ez távol sem jutott eszébe (1838 Csató Pál 8083001, 256) | mivel okozék Botrányt, hogy ily rút vád alá esém? (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | Aki belepillant az itt szereplő jobbágyok és nemesurak vallomásába, […] elámul nyelvünk akkori gazdagságán, erején, megannyi azóta teljesen elsikkadt fordulatán és árnyalatán s egy kissé bizony gondolkodóba esik (1933 Kosztolányi Dezső 9359111, 188) | lehet, hogy többé nem képes teherbe esni, vagy kihordani egy gyereket (2008 Szilánkokra hullva 3333002, 81).

6i. esik vkibe (a bele szem nm paradigmatikus alakjaival) (biz) ’beleszeret vkibe’ ❖ mért esett belém, első látásra s mért tartott magánál minden áron Olga? (1956 Urbán Ernő 2005053, 643) | Csak fejleszd – s nyomkodta a gyerek csenevész karját. – Ha ezt meglátják, mind beléd esnek a nők (1963 Rónay György 9573001, 244) | Föllángolt a szerelem, amit később a nagymama úgy mesélt el: az öreg már a hajón belém esett (2008 Népszava szept. 13. C7471, 3).

6j. ’vminek az eredményeképpen vmivé válik, 〈vmilyen állapotba〉 kerül vki, vmi’ ❖ El veſztvén erejét, ’s nem akadván partra, halaknak Prédáúl esnék (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 11) | az utolsó Nagymogul kincseivel 1803-ban, az angoloknak esett zsákmányul (1851 Rónay Jácint 8396007, 11) | A tengeri oroszlánt könnyű fogságban tartani. Nagymértékben megszelídíthetők, s ha fiatalon esnek foglyul, ápolójuk iránt idővel rendkívüli ragaszkodást tanusítanak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | az igaz-emberi lényeg a csillogó szavak martalékává esik (1937 Weöres Sándor CD10) | [a foltos szalamandrák] a vizes aszfaltra éjjel kimerészkedve az autók áldozatául esnek (2005 Korsós Zoltán 3329002, 191) | [Péter apostol] 67-ben vagy 68-ban esett áldozatul a Néró alatti keresztényüldözéseknek (2006 Kerényi Ferenc 3174002, 183).

6k. ’〈vminek a birtokába v. hatalmába〉 kerül’ ❖ az Algériai vizi-rablóknak kezekbe férjfi ruhában eſtem (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 314) | olyly remek nevelő Atya, ki magzatait [...] minden alkalmatosságok között nem úgy nézte mind hatalmába esett rabszolgákot (1805 Horvát István 8186006, 82) | Vácz szélén négy osztrák ágyú esett birtokunkba (1885 Görgey István 8160003, 151).

6l. (kissé rég) ’〈vhonnan befolyt pénzösszeg, ill. vmely esemény, történés v. helyzet vkinek a hasznára, javára v. kárára〉 szolgál, van’ ❖ Azért e’ teſti, életem’, ha Iſtennek ugy tetſzik, bátran ’s rmmel le téſzem, mert tudom jómra eſik (1773 Győri magyar alfabétum 7418001, 2) | Meg kellett azt a’ Kutya-vérnek érdemleni [ti. a szidalmazást]. Javadra esne: ha annak okát velem-is közlenéd (1786 Dugonics András C1471, 6) | [Varga János győri kanonok] 10.000 pfrt. alapitványt tett a’ vasváriak részére, [...] 100 ftot pedig (mind pengőben értve) egy uj misés pap atyafiának rendelt, mig az hároméves lelkész nem leend; utóbb ez is a’ vasváriak hasznára esendő (1841 Pesti Hírlap CD61) | a termények iparos feldolgozása emeli a nyers termények értékét, annálfogva ezen haszon is az ország javára esik (1869 Lukácsy Sándor 8280001, 9) | A jelen szabályrendelet ellen vétők által befizetett kihágási büntetéspénzek […] a székesfővárosi „szegényalap” javára esnek (1901 A Vendéglős 2100001, 8) | A brit és a francia flotta ma az ellenséges hatalmak minden kombinációjával szemben ugy van felkészülve, hogy tengerek feletti uralma feltétlenül a javára esik (1939 Független Újság 2126001, 12) | A túlságba vitt egyszerűsítés a szemléletesség kárára esik (1941 Weger Imre CD52).

6m. (rég v. nyj) ’〈vmekkora összegbe, ill. erőfeszítésbe〉 kerül vmi’ ❖ egy azonnal való el vitel […] 6 krajtzárba esik (1793 Sándor István C3665, 205) | [a geometriának] meg-fogása még nagyobb erejére esik a’ figyelmeteſségnek, mint a’ Filozofiának tanulása (1801 Sárváry Pál C3710, 13) | [a zálogba kapott birtok] poltolék azért a’ költségért, mellybe hazám nekem […] ingyen esik (1810 Kazinczy Ferenc C0221, 225) | [a tanítónő három diáknak] értesitő könyvet adott. És még 18 krajcárt kiván el értök. […] De adjon a háromnak egyet, hogy csak hat krajcárba essék (1910 Pesti Hírlap márc. 2. C5658, 21) | A csokis nápolyiból tizenegy van egy papírdobozban, ebből harminchárom forintba esik egy darab (2004 Szabad Föld júl. 30. C8390, 20).

6n. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a tudomására jut vmi〉’ ❖ Minap Nyitra megyében való járásomkor történt szerencsétlenségeim közt az a legnagyobb, hogy Bossáczon való lakásod csak visszamentemben Beczkón értésemre esett, az honnét hozzád visszatérésem lehetetlen volt (1773 Barcsay Ábrahám 7019033, 27) | Tudtára esvénn Hunyadinak Mezetbég ſzándéka (1802 e. Budai Ferenc 7060006, 250) | bizonyos tudomásomra esett, hogy a pártütők által többnyire éppen az izraeliták használtatják magokat kémekül és szállítókul (1849 Magyar Nemzet márc. 15. C8366, 19) | Kis idő múlva azonban tudomására esik [a gazdának], hogy bizony a miniszteri pénztárban csakugyan volt pénz (1861 Rosty Pál 8397005, 40).

7. ’történik v. zajlik, ill. végbemegy (vhogyan) vmi’ ❖ Ezen kivül úgy esett, hogy a’ Hertzeg ſorsolás ſzerént az elsö ſzert-is meg-nyerte (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 114) | Itt esett örvendetes találkozásunk Fésüs Danival (1877 Ágai Adolf 8005001, 19) | A kutya is kimegy, mintha nála nélkül nem eshetnék szántás: kiséri a lovat (1904 Gárdonyi Géza 9173023, 67) | megtudtuk, hol veszett el a gyűrűből a kő, hol esett a nevezetes darázscsípés (2005 Szabó T. Anna 3148005, 1051).

7a. ’〈alkalom, idő, mód〉 kínálkozik, adódik (vmire)’ ❖ ő akkoris ágybann feküdtt a’ köſzvény miatt, és ha módja esett vólnais benne, az elſzökésre alkalmatlan lett vólna (1802 e. Budai Ferenc 7060004, 563) | részt vehetnem E’ szent gyönyörségbe’ módom ’S idm igen ritkán esik (1814 Kisfaludy Sándor C2689, 33) | Alig-alig ismeri, ritkán esett alkalom, hogy szóba keveredjenek (1985 Hegedüs Géza 9233001, 125).

8. ’keletkezik, létrejön vmi’ ❖ úgy akarjátok véghez vinni az Iſtenét [ti. Isten akaratát], hogy a’ tietekbe tsorba ne eſsék (1777 Molnár János C3195, 66) | vaſtag bóthalytások által borittódván bé: ha körölette mindenek, st a’ szarufázattya öszsze égne is, még sem eshetne leg kissebb kár is a’ benne lév gabonán (1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések 8650001, 3) | Mocsok esett lepedőmön, Ki kell a vérfoltot vennem! (1853 Arany János 8014059, 215) | Hát a nemzetes úrnak nem esett baja a harczban? (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 350) | Félreértés ne essék, látok lényeges különbséget regény és történetírás között (2002 Szegedy-Maszák Mihály 3297001, 12).

8a. (rég) ’világra jön, születik’ ❖ A’ tſikók, mellyek tavaſzal esnek, még az el-válaſztásnak ideje érkezik, annyoknál hagyattatnak (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 73) | Első Sarkalat tehát az, hogy a’ Borjúk jó időben essenek (1819 e. Nagyváthy János C3297, 127).

9. ’〈annak kif-ére, hogy vmely esemény, tevékenység, dolog vmilyen érzéssel tölt el vkit, ill. vmely tevékenység vmilyen módon megy vkinek〉’ ❖ Cseh ország tsakugyan a’ Podiebrád hatalma alatt maradt; kinek nehezen esvén, hogy őtet a’ veje minden igaz ok nélkűl támadta meg (1805 Budai Ézsaiás 8069003, 233) | nekünk is jobban esnék négylovas hintón járni (1842 Nagy Ignác 8324003, 81) | Kevés ideig rosszul esett Tibornak ez az első „nagy csalódás”, mint ő nevezte; de azért szerencsésen kiheverte (1884 Reviczky Gyula 8392097, 246) | már könnyebben esik a munka (1956 Pogány Mária 2005025, 100) | az illatos fürdő remekül esett (1962 Magyar Nemzet ápr. 18. C4800, 5) | nehezére eshetett a beszéd, mert a mondatai végét elharapta (1981 Grendel Lajos 1060002, 87) | halkabban, ne harsogjanak, mert meghallhatja a néni... És az biztos szarul esne neki (2005 Népszabadság júl. 30. C7853, 10).

9a. (deverbális nomenképzővel ellátott jelzős alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy a jelzett szóval kifejezett tevékenységet, cselekvést a jelzőben megjelölt módon lehet végezni vmin〉’ ❖ Ritkán szokott egészen béfagyni; ha pedig egészen járható, igen szép halászat esik rajta (1796 Vályi András 7368001, 104) | Jó pihenés esik zötyögős szekéren (1880 e. Csepreghy Ferenc 8087001, 119) | Az a rész, amelyet a kéz fog, díszítés alá nem kerül, mert úgy nem esnék jó fogás rajta (1911 Malonyay Dezső 8292034, 225) | Bezzeg ez, ez aztán igen, mosolygott az asszony, ezen biztosan jó fekvés esik (1994 Szabad Föld aug. 9. C8380, 5).

10. ’〈tárgy, hely, jelenség, ill. (szellemi, gondolati) dolog〉 van, ill. elhelyezkedik vhol’ ❖ úgy járatta a’ ſzekerét, hogy annak a’ jövevénynek kotsijához közel esne (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 20) | a’ hordót ugy kell fektetni, hogy az akona [= nyílás] oldalvást essen (1835 Némethy József 8333010, 15) | távolabb eső vidéken (1909 Malonyay Dezső 8292015, 115) | már június 12-én igénybe kívánják venni a kapubejárattól balra eső földszinti helyiségeket is (1988 Szabó Kálmán CD52) | Az észak–déli és a kelet–nyugati kereskedelmi forgalomnak is az útjába esünk (1994 Magyar Hírlap CD09) | A Sturm und Drang lázadó mozgalmának irodalma már kívül esik Verseghy érdeklődési körén (2007 János-Szatmári Szabolcs 3164001, 98).

11. ’〈annak kif-ére, hogy szóba hoznak vmit, beszélnek vmiről, ill. elhangzik vmi〉’ ❖ Mind a’ két réſzrl akkor melly ſzózatok eſtek? (1777 Baróti Szabó Dávid ford.–Baróti Szabó C0823, 138) | az egész afférről sok beszéd esett ma a szabadelvü párt klubjában (1899 Budapesti Hírlap jún. 4. C4746, 5) | sok szó eshetne pro és contra, hogy az emberek valóban nem változnak-e a történelem folyamán általában s nagy katasztrófák alatt különösen (1924 Kodolányi János CD10) | Manapság egyre több szó esik az orvosláson belül a rehabilitációról (2009 Simon Éva–Bakai Judit 3272001, 247).

11a. (rég) ’hangzik, szól vhogyan vmi’ ❖ ezek az utolſó német verſek hogy eſnek nyelvünkön? (1779 Bessenyei György¹ C1082, 330) | a’ Deák Nyelvben is az említett hangok [ti. az a, á, e, é, i, í, o, ó, u és ú] hol hoszszan hol röviden esnek (1808 Pápay Sámuel C3422, 112) | [a nagy fakopáncsot] a hallás meg bizonyára abban segíti, hogy a kopácsolás kongó vagy keményen eső hangjából megtudja, érdemes-e a fáradság vagy nem? (1899 Chernel István CD34).

Ö: alá~, által~, át~, be~, bele~, egybe~, el~, félre~, hátra~, keresztül~, kétségbe~, ki~, közbe~, le~, meg~, neki~, össze~, rá~, szét~, túl~, vissza~.

Fr: adó², ágy, áldozat, fej², haj¹, has, kéz, kút, lat, pofa, por, szó¹, talp, tőr².

ÖU: előre~, hozzá~, ketté~, oda~, széjjel~, szembe~, utána~, végig~.

Sz: esedék, eseget.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. esett, eshetett, eshető, ~; ÚMTsz.

es² lásd esik
esik tárgyatlan ige 14b3
es (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben) (rég, ritk)
1.
a tömegvonzás következtében a levegőben gyorsuló mozgással lefele mozog(va jut vhonnan vhova)
ámbár az drága mag vólt, mind az által mivel az út mellé eſett, öſzve-tapadtatott
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
[a kutya] magasról esvén a’ kemény kőre; de lábra kapván, felfutott mégis
(1841 Kovács Pál²)
[az ún. iskolás labdajáték egyik figurájaként:] a kezeket motollaszerüleg mozgatni mig a lapda esik, s aztán elkapni
(1878 Hamary Béla)
férjének egy nagy pipája a csibuktartóból mindig lehetőleg a lábára esett
(1914 Krúdy Gyula)
a szabadon eső ember magát súlytalannak érzi
(1995 Természet Világa)
1a. (alany n. is)
〈csapadék〉 folyamatosan hull
Az eſett harmattal kezeid’ háromſzor Mosd-meg
(1776 Kónyi János ford.Gellert)
Május közepe óta csak nem mindennap esett az eső
(1858 Xantus János)
Pesten vagyunk, novemberben vagyunk és mindjárt esni fog a hó!
(1916 Szomory Dezső)
Megint beborul, esni kezd, napokig abba sem hagyja, szitál a nedvesség az égből
(2010 Garaczi László)
1b. (tárgyragos határozóval is)
〈repülőgép〉 hirtelen alacsonyabb szintre ereszkedik
a Páris látóképét föltüntető vásznat pedig ugy huzzák el a repülőgép alatt és mögött s ez kelti azt az illuziót, mintha a repülőgép száguldana, esnék, vagy emelkednék
(1909 Budapesti Hírlap ápr. 4.)
egyes esetekben – ha 150 kilométer óránkénti sebességnél gyorsabban repül – 30–50 métert is eshet a gép, mielőtt a pilóta kihúzhatja a süllyedésből
(1995 Magyar Hírlap)
1c.
〈haj az arcába, a homlokába〉 hull, omlik
Csinos volt, igazán kívánatos volt a hanyagul nyakába vetett kendőben, vállára esett hajával, hajladozó derekával
(1899 Mikszáth Kálmán)
A haja fekete csigában esett homlokára
(1928 Németh László²)
haja mindig az arcába esett
(1938 Bevilaqua Béla)
hófehér hajfürt esett a homlokára
(1968 Szabad Föld jan. 21.)
1d.
〈ruhadarab v. függöny (anyaga) súlyánál v. szabásánál fogva függőleges helyzetben ráncokba rendeződik(, és így hull alá)
[a katonák] összeránczigálva egymás hátán a köpönyeget, hogy szép redőkben essék, mint valami kárpit, köszöntek és elmentek
(1906 e. Thury Zoltán)
Aki azt akarja, hogy a pantallója jól álljon, egyenletesen essék, se elől, se hátul ne legyen hosszabb, vagy rövidebb a kelleténél, az kénytelen nadrágtartót, magyarul: hózentrágert viselni
(1933 Csathó Kálmán)
ha csak egy vagy két milliméternyi eltérés adódik, az már elég ahhoz, hogy a ruha másként essen
(1994 Magyar Nemzet márc. 19.)
lágyan eső anyagból készült fölső és/vagy oldalsó drapériával
(1999 Lakáskultúra)
1e. (tárgyragos határozóval is) (rég)
〈folyóvíz〉 kisebb v. nagyobb szakaszon végigfolyva vmennyivel alacsonyabb szintre ereszkedik
Mivel a’ viz arra esvén a’ merre alatsonyabb a’ föld, forrásánál föntebb, torkolatánál pedig alantabb van, forrásához közeli folyását felső-[,] torkolata fele esőt alsó-[,] a’ kettő köztit pedig középfolyásának nevezik
(1844 Bocsor István)
mint mondják az emlitett patak egy helyen két őlet esik; ugy miként […] a Poik pataka
(1853 Kőváry László)
1f. (rég)
〈folyó vmely másik folyóba v. a tengerbe〉 ömlik
Közel ezen Forráshoz, a’ mellybl a’ Sorgue (Zorg) ered, és világos Folyamatban, Avignon (Avinyon) mellett, ezen a’ Fld’ eggy ſzép Tájékán, a’ Rhonába esik
(1794 Kármán József²)
[az Orinoco folyó] 49 torkolaton esik a’ tengerbe
(1831 Zádor Elek)
1g. (kissé rég)
〈térszín〉 (meredeken) lefele tart (vhova)
Bányahánton állunk. Teteje tökéletesen lapos, három oldala meredeken esik a völgybe, negyedik oldala a szinte meredek bérczhez támaszkodik
(1856 Vasárnapi Újság)
A Holt-hegység déli meredeken eső lejtőit a Rottenmanni Tauern messze terjedő erdős nyúlványai alkotják
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A Fruška gora 90 kilométer hosszú; mély völgyek szelik át; lejtői meredeken esnek a Duna felé
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a tenger feneke meredeken esik az óceán mélye felé
(1933 Az állatok világa ford.)
2. (tárgyragos határozóval is)
〈vminek az ára, mennyisége, mértéke, ill. mennyiségében v. minőségében vmi〉 (hirtelen) kisebb lesz, csökken
De ſzivem reſzkedett, Bátorſágom eſſett, Végre el-ſzaladtam
(1785 Zechenter Antal ford.Anakreón)
Mihelyt a házak ára esik, megszűnik az építés
(1882 Mikszáth Kálmán)
A tengeren utban levő [liszt]mennyiség 102.000 quarterrel kevesbedett vagyis 2,935.000 quarterre esett a mult év 2,697.000 quarterével szemben
(1894 Hazánk)
Irodalom-tudományunk és egyetemi irodalomtanításunk színvonala nagyot esett Beöthy Zsolt halálával
(1925 Schöpflin Aladár)
A nátriumveszteséghez tehát folyadékveszteség is társul, a vér besűrűsödik, a keringő vérmennyiség csökken, a vérnyomás esik
(1986 Az emberi test)
az árfolyam esni fog
(2001 Figyelő)
2a. (tárgyragos határozóval is)
〈vmely mérőműszer〉 a korábbihoz képest (hirtelen) kisebb értéket mutat
nyugoti szél és eső mellett a légsulymérő még inkább esik
(1860 Vasárnapi Újság)
Az időjárás a mi vidékünkön deczember 24. óta hidegre változott; a hőmérő mindjobban esik
(1894 Hazánk)
Ne maradjanak túl sokáig, mert a barométer esik és semmi jót nem mutat
(1947 Szabó Lőrinc ford.Doyle)
Reggel óta négy millimétert esett a barométer
(1980 Gyurkó László)
3. (tárgyragos határozóval is)
egyensúlyát vesztve eldől és zuhan (vhova) vki
Ha nagy terhet emeltek, vagy […] nagyot eſtek, ollyankor tſipöjkbe fajdalom nyilallik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Megyek hát, megyek… ha árokba esem is
(1846 Petőfi Sándor)
A ródli elején Lentaller Margit ült, aki fejjel esett az oszlopnak és súlyosan megsebesült
(1910 Pesti Hírlap dec. 31.)
olyan szerencsésen esett, hogy mindössze kisebb zúzódásokat szenvedett
(1942 Függetlenség)
én elvetődtem, ő rám esett, olyan szerencsétlenül, hogy a gerincem megsérült
(1999 Magyar Hírlap)
3a.
〈annak kif-ére, hogy véletlenül v. szándékosan úgy zuhan el v. rogy le (vhova) vki, hogy vmely testrészével ér földet〉
Telónis térdre eſik eleibe
(1772 Bessenyei György¹)
Elfutottam Ámorkához, megbeſzélltem sorsomot, ’s arczra esvén ded lábához, kértem, fogja pártomot
(1806 Verseghy Ferenc)
[a kutya a zsiványt] galléránál lerántotta, hogy hanyat esvén a pisztoly kiesett kezéből
(1848 Peregriny Elek)
leszállsz a villamosról, és seggre esel a járdaszigeten, mert a fényesre taposott, csúszós havat itt elfelejtették sóval, salakkal vagy hamuval megszórni
(1985 Grendel Lajos)
a bőröndöket kicipelő férj majdnem hasra esett a garázsnál a narancssárga kerti hosszabbítóban
(2009 Tóth Krisztina)
3b. (túlzó is)
〈annak kif-ére, hogy köszöntésképpen (hirtelen,) heves mozdulattal vkinek a nyakába, karjába borul vki〉
Az Anyám erre a’ nyakam körül eset, meg-ölelvén, meg-tsókolván
(1772 Mészáros Ignác ford.)
És belépett Keszi, az Anna szavánál; A ki sikoltással esett a nyakába
(1846 Tompa Mihály)
Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol
(1937 Karinthy Frigyes)
A belépő három katona közül az egyik lány, hozzám fordul, miután a kitárt karomba esve összecsókoltuk egymást
(1994 Szántó Piroska)
3c. (ritk)
fáradtságtól elcsigázva v. nagy lendülettel érkezik, beesik vhova vki
Köszönés nélkül, fáradtan esett szobámba
(1910 Tarkó Jenő)
Jó későn estem az ágyba
(1978 Kabdebó Tamás)
3d.
(váratlanul) rárontva, (fizikailag) bántalmazva nekitámad vkinek, vminek
Némelykor tſak a’ leg-kzelebb krlötte lévö egyet más utánn kapdos [a veszett kutya], máſzor pedig nagyobb haraggal eſik mindenfelé, mind emberekre mind más oktalan állatokra
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Elosztották a rablott kincseket Legényeik; de osztozás alatt Egymásnak esvén kardot fogtanak
(1846 Petőfi Sándor)
történt aztán, hogy Anthimus Thessalonicában ellene fordult az orvosnak, rajta esett, mikor aludt
(1932 Móra Ferenc)
az asszonyok varrógépeket hajtottak, amikor éppen nem egymás hajának estek
(1998 Népszabadság nov. 16.)
A férfi puszta kézzel esett a bírónak, úgy kellett lefogni
(2003 Blikk)
3e.
heves szavakkal, erőszakosan vmire kérve v. szemrehányásokkal illetve nekiesik, nekiront vkinek
Lidi anyjának az jutott eszébe, hogy engemet énekelni kérjen. Haragudtam, de mind rám estek
(1802 k. Vitkovics Mihály)
Nékem estek, hogy legyek [főkurátor]
(1814 Kazinczy Ferenc)
Családod ha kér, hogy csapd meg, Rokon rád esik, hogy rakd meg, Csak nincs képed a kis árvát, Lelked bántani
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
De házigazdám esne rám: Adós, fizess!
(1980 Mészöly Dezső ford.Rutebeuf)
Marcsi biztos nekem fog esni, hogy miért nem szóltam, mit művel a lánya
(2006–2007 Tábori Zoltán)
3f.
〈vmely tevékenységnek, kül. munkának, evésnek〉 nagy lendülettel, szenvedéllyel nekifog, nekiáll, ill. 〈vmely tárgynak〉 így nekilát, hogy azzal vmely tevékenységet (el)végezzen
Láttyátok e’ amott a’ huſsal teli fazekat; emít ama nyulat; ’s mindenikre újjal mutatván elejekbe ereſzteti ama’ két kutya kölköt. A’ kölkök alég ugrának-elé, egygyik egyeneſen a’ kontzos fazéknak; máſik a’ nyúlnak eſett
(1775 Molnár János)
visszanyervén szabadságomat, mohón estem volna munkának: de ezer akadályok adták elő magokat
(1801 Kazinczy Ferenc)
A hölgyek nem igen nyultak az ételhez, a tanár szokott farkasétvágyával esett a tálaknak
(1895 Herczeg Ferenc)
– Induljatok! – harsogta Ge-Og és a két ügyetlent elzavarva, a félkész tutajnak esett, hogy az utolsó kötéseket helyükre bogozza
(1937 Szentiványi Jenő)
A harmadik turnus tagjai [...] lelkesedéssel estek a levesnek
(2002 Népszabadság márc. 21.)
4.
〈laza szerkezetű anyag v. szilárdságát vesztett tárgy, ill. egységes egésznek tekintett dolog több részre〉 szétesik, szétválik
Nézzétek a sziklát, mily szilárdan áll, nem mozdul s dacol időjárással, verőfénynyel. Ősrégi fák diszitik fejét, [...] ha pedig leszakad egy része, az már nem marad a mi volt, sok darabra esik szétzuzódva
(1873 Athenaeum)
[a magyarság] politikailag, művelődése szerint és vallása által részeire esett
(1899 Erdélyi Pál)
milyen következménye lehet annak, hogyha nem állítja meg a kocsit, mielőtt a motor darabokra esik
(1993 Országgyűlési Napló)
így esett atomjaira a nemzet, millió külön akaratra és saját gazdasági érdekre
(2002 Görömbei András)
Az üveg morzsalékos darabokra esik
(2008 Oláh Gábor²)
5.
〈tekintet〉 irányul, ill. 〈fény, árnyék〉 vetődik vmire, vkire
Szeretem a reggelt, Mikor a jegenyék sudarára Legelébb esik a Születő nap arany sugára
(1854 Arany János)
sötét árny esett a fehér útra
(1899 Szabóné Nogáll Janka)
most rám esik felséges uram tekintete
(1904 Herczeg Ferenc)
A fény Trofim bal orcájára esik
(1953 Németh László² ford.Solohov)
Pillantása Lisbeth Salanderre esett
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
6.
Jut, kerül vhova v. vmire vmi, vki.
6a.
a levegőben lebegve, szállva (véletlenül) belekerül vmibe vmi
A vízbe esett méhet kiszabadítottam
(1886 Jókai Mór)
Egy Horacsek Teréz nevű 11 éves leányka ebédfőzéshez tüzet rakván, ruhájára parázs esett s a ruha rövid idő alatt lánggal égni kezdett
(1890 Budapesti Hírlap júl. 28.)
egy porszem, mely az őrnagy szemébe esik
(1967 Örkény István)
légy esett a poharunkba
(1990 Országgyűlési Napló)
6b.
〈szitkozódás részeként is:〉 (bele)jut, (bele)kerül vhova vmi
Ha pedig annak [ti. az orbáncnak] mérges, rágó, matériája, vagy az agy velre, vagy melyre [= mellre] ſzálland, és a’ brt el-hagyván a’ belſ réſzekre eſik, tſak hirtelen meg fojtja az embert
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ nem szerencsés jó Barátnak többszeri Nehéz sohajtozásai Szívemre esvén, bennem azt a’ lángoló Természetes kívánatot szülék: Óh! vajha boldoggá tehetném Őtet én!
(1824 Kisfaludy Sándor)
nem a [vers]láb közepére esik a sor metszete
(1893 PallasLex.)
Azzal körülnézett, mit vághatna Cintulához s mivel nem esett egyéb a keze ügyébe, mint a kis Pipitér kalapja, hát azt vágta hozzá
(1918 Móra Ferenc)
rozsféreg esett a lóba
(1936 Csűry Bálint)
Fuj, de ronda vagy, a nyű essen beléd! Ott egyen meg a fene, ahol vagy!
(2005 Bódis Kriszta)
6c.
〈elosztáskor, arányba állításkor v. osztozáskor: vmekkora rész〉 jut vkire, vmire
ha a’ Jégeſsö a’ földünkre tsapna, és a’ vetésünket egy ſzálig le-tsépelné-is, én reám majd tsak harmad réſze esne a’ tsapásnak
(1792 Szabó József¹)
a’ Mészáros, Bóltosok, és egyéb Mesteremberek Contójit bekelletik kérni, és számotvetvén, a’ kinek mi esik, kifizetni
(1819 e. Nagyváthy János)
[a könyv] egy oldalára 35 sor esik
(1931 Schöpflin Aladár)
Két házasságra átlagosan egy válás esik
(1991 Veress Anna)
Nő az egy főre eső élelmiszer-fogyasztás
(2002 Magyar Hírlap)
6d.
(értelmi) hangsúly〉 helyeződik, ill. 〈kiemelt figyelem〉 irányul vmire
az paſs.passiv ’szenvedő’ Conj.conjunctivus ’kötőmód’ praesensben tüptómaj az Accentus [= hangsúly] az tüpre esik, és mind az két következ cikkely hoſzſzu
(1804 Fabchich József)
[a szlovén nyelvben] az egyszerű o is, ha nyomaték esik rája, hosszúvá válhatik
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A hangsúly nem egyszerűen a katasztrófa fenyegetésére és az ellene kibontakoztatandó ellenállásra esik, hanem magának a katasztrófának elkerülhetetlenségére
(1970 Zoltai Dénes)
A finnugor alapnyelvben a hangsúly a szavak első szótagjára esett
(1987 Balázs János²)
6e.
〈annak kif-ére, hogy vmely alkalom, esemény stb., ill. dátum vmely időszakban, időpontban van〉
Ezen érlel forrózásnak ideje leg-veſzedelmeſebb e’ nyavalyában; eſik pedig a’ 9dik és 13dik nap kztt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A helységben Márton napján, november 11-én esvén a bucsu […], ez volt a határozott nap, melyen az iskolábajárás kezdődött
(1851–1854 Táncsics Mihály)
1839. január 7. Ez a nap hétfőre esett
(1993 A magyarság kézikönyve)
a Mindszenty- és a Rajk-per az ő [ti. Abakumov szovjet állambiztonsági miniszter] miniszterségének éveire esik
(2009 Huszár Tibor)
6f.
〈annak kif-ére, hogy (időbeli sorrendben) rákerül a sor vkire, ill. a választás őt jelöli ki〉
érdemetlen fejemre esett kegyes fejedelmemnek választása
(1828 Széchenyi István)
valljon a’ társaság’ érdekeinek többé vagy kevesbbé megfelelő egyik vagy másik esetre fog e az ország’ választása esni
(1844 Pesti Hírlap)
sorsot húztunk. Amelyikre a sor esett, felöltözött parasztnak
(1853 Jókai Mór)
akire a mondóka utolsó szótagja esik, az lesz a következő játék főszereplője
(1990 Magyar néprajz)
Vendéglátóink választása a Zsolt-udvar egyik lakására esett
(2002 Lakáskultúra)
6g.
〈vmely kategóriába, csoportba, ill. vminek a hatálya alá〉 sorolódik vmi, vki
Ez e’féle embereknek neme, leg-veſzedelmeſebb akár a’ tanátsok közzé, akár a’ vitézlö rendek’ ſeregébe eſnek
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a földbirtokos, iparűző és kereskedő osztályba nem eső városi lakosok
(1843 Kossuth Lajos)
ha nem az érintett szándokból ád valaki ajándékot, hanem azért, hogy gyorsabban vagy a törvény értelmében végeztessék ügye – nem követi el e bünt. De a hivatalnok azért a 104. §. alá esik
(1852 Szokolay István)
Különben ebbe a csoportba estek még: 1. a bastard ágyúk […]; 2. a kettős ágyúk […]; végre a basiliscusok
(1896 Széchy Károly)
Akik a kitelepítési rendelet hatálya alá estek, csak nehezen vonhatták ki magukat azok teljesítése alól
(1985 Borbándi Gyula)
A vizsgált gyerekek mindössze 10%-a esett ebbe a kategóriába
(1991 Fülöp Márta)
6h.
〈vmely helyzetbe, (lelki)állapotba〉 kerül, jut vki
a’ beteg fulladásba eſik, ſz ſzorongatásba, forróſágba és nagy ertlenſégbe
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ több útitársak réſz ſzerént elſzaladtak, réſz ſzerént fogságba estek, réſz ſzerént pedig meggyilkolódtak
(1802 e. Budai Ferenc)
hogy ő maga is szerelembe essék, ez távol sem jutott eszébe
(1838 Csató Pál)
mivel okozék Botrányt, hogy ily rút vád alá esém?
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Aki belepillant az itt szereplő jobbágyok és nemesurak vallomásába, […] elámul nyelvünk akkori gazdagságán, erején, megannyi azóta teljesen elsikkadt fordulatán és árnyalatán s egy kissé bizony gondolkodóba esik
(1933 Kosztolányi Dezső)
lehet, hogy többé nem képes teherbe esni, vagy kihordani egy gyereket
(2008 Szilánkokra hullva)
6i. esik vkibe (a bele szem nm paradigmatikus alakjaival) (biz)
mért esett belém, első látásra s mért tartott magánál minden áron Olga?
(1956 Urbán Ernő)
Csak fejleszd – s nyomkodta a gyerek csenevész karját. – Ha ezt meglátják, mind beléd esnek a nők
(1963 Rónay György)
Föllángolt a szerelem, amit később a nagymama úgy mesélt el: az öreg már a hajón belém esett
(2008 Népszava szept. 13.)
6j.
vminek az eredményeképpen vmivé válik, 〈vmilyen állapotba〉 kerül vki, vmi
El veſztvén erejét, ’s nem akadván partra, halaknak Prédáúl esnék
(1777 Baróti Szabó Dávid)
az utolsó Nagymogul kincseivel 1803-ban, az angoloknak esett zsákmányul
(1851 Rónay Jácint)
A tengeri oroszlánt könnyű fogságban tartani. Nagymértékben megszelídíthetők, s ha fiatalon esnek foglyul, ápolójuk iránt idővel rendkívüli ragaszkodást tanusítanak
(1929 Az állatok világa ford.)
az igaz-emberi lényeg a csillogó szavak martalékává esik
(1937 Weöres Sándor)
[a foltos szalamandrák] a vizes aszfaltra éjjel kimerészkedve az autók áldozatául esnek
(2005 Korsós Zoltán)
[Péter apostol] 67-ben vagy 68-ban esett áldozatul a Néró alatti keresztényüldözéseknek
(2006 Kerényi Ferenc)
6k.
〈vminek a birtokába v. hatalmába〉 kerül
az Algériai vizi-rablóknak kezekbe férjfi ruhában eſtem
(1772 Mészáros Ignác ford.)
olyly remek nevelő Atya, ki magzatait [...] minden alkalmatosságok között nem úgy nézte mind hatalmába esett rabszolgákot
(1805 Horvát István)
Vácz szélén négy osztrák ágyú esett birtokunkba
(1885 Görgey István)
6l. (kissé rég)
〈vhonnan befolyt pénzösszeg, ill. vmely esemény, történés v. helyzet vkinek a hasznára, javára v. kárára〉 szolgál, van
Azért e’ teſti, életem’, ha Iſtennek ugy tetſzik, bátran ’s rmmel le téſzem, mert tudom jómra eſik
(1773 Győri magyar alfabétum)
Meg kellett azt a’ Kutya-vérnek érdemleni [ti. a szidalmazást]. Javadra esne: ha annak okát velem-is közlenéd
(1786 Dugonics András)
[Varga János győri kanonok] 10.000 pfrt.pengő forint alapitványt tett a’ vasváriak részére, [...] 100 ftforintot pedig (mind pengőben értve) egy uj misés pap atyafiának rendelt, mig az hároméves lelkész nem leend; utóbb ez is a’ vasváriak hasznára esendő
(1841 Pesti Hírlap)
a termények iparos feldolgozása emeli a nyers termények értékét, annálfogva ezen haszon is az ország javára esik
(1869 Lukácsy Sándor)
A jelen szabályrendelet ellen vétők által befizetett kihágási büntetéspénzek […] a székesfővárosi „szegényalap” javára esnek
(1901 A Vendéglős)
A brit és a francia flotta ma az ellenséges hatalmak minden kombinációjával szemben ugy van felkészülve, hogy tengerek feletti uralma feltétlenül a javára esik
(1939 Független Újság)
A túlságba vitt egyszerűsítés a szemléletesség kárára esik
(1941 Weger Imre)
6m. (rég v. nyj)
〈vmekkora összegbe, ill. erőfeszítésbe〉 kerül vmi
egy azonnal való el vitel […] 6 krajtzárba esik
(1793 Sándor István)
[a geometriának] meg-fogása még nagyobb erejére esik a’ figyelmeteſségnek, mint a’ Filozofiának tanulása
(1801 Sárváry Pál)
[a zálogba kapott birtok] poltolék azért a’ költségért, mellybe hazám nekem […] ingyen esik
(1810 Kazinczy Ferenc)
[a tanítónő három diáknak] értesitő könyvet adott. És még 18 krajcárt kiván el értök. […] De adjon a háromnak egyet, hogy csak hat krajcárba essék
(1910 Pesti Hírlap márc. 2.)
A csokis nápolyiból tizenegy van egy papírdobozban, ebből harminchárom forintba esik egy darab
(2004 Szabad Föld júl. 30.)
6n. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vkinek a tudomására jut vmi〉
Minap Nyitra megyében való járásomkor történt szerencsétlenségeim közt az a legnagyobb, hogy Bossáczon való lakásod csak visszamentemben Beczkón értésemre esett, az honnét hozzád visszatérésem lehetetlen volt
(1773 Barcsay Ábrahám)
Tudtára esvénn Hunyadinak Mezetbég ſzándéka
(1802 e. Budai Ferenc)
bizonyos tudomásomra esett, hogy a pártütők által többnyire éppen az izraeliták használtatják magokat kémekül és szállítókul
(1849 Magyar Nemzet márc. 15.)
Kis idő múlva azonban tudomására esik [a gazdának], hogy bizony a miniszteri pénztárban csakugyan volt pénz
(1861 Rosty Pál)
7.
történik v. zajlik, ill. végbemegy (vhogyan) vmi
Ezen kivül úgy esett, hogy a’ Hertzeg ſorsolás ſzerént az elsö ſzert-is meg-nyerte
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Itt esett örvendetes találkozásunk Fésüs Danival
(1877 Ágai Adolf)
A kutya is kimegy, mintha nála nélkül nem eshetnék szántás: kiséri a lovat
(1904 Gárdonyi Géza)
megtudtuk, hol veszett el a gyűrűből a kő, hol esett a nevezetes darázscsípés
(2005 Szabó T. Anna)
7a.
〈alkalom, idő, mód〉 kínálkozik, adódik (vmire)
ő akkoris ágybann feküdtt a’ köſzvény miatt, és ha módja esett vólnais benne, az elſzökésre alkalmatlan lett vólna
(1802 e. Budai Ferenc)
részt vehetnem E’ szent gyönyörségbe’ módom ’S idm igen ritkán esik
(1814 Kisfaludy Sándor)
Alig-alig ismeri, ritkán esett alkalom, hogy szóba keveredjenek
(1985 Hegedüs Géza)
8.
keletkezik, létrejön vmi
úgy akarjátok véghez vinni az Iſtenét [ti. Isten akaratát], hogy a’ tietekbe tsorba ne eſsék
(1777 Molnár János)
vaſtag bóthalytások által borittódván bé: ha körölette mindenek, st a’ szarufázattya öszsze égne is, még sem eshetne leg kissebb kár is a’ benne lév gabonán
(1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések)
Mocsok esett lepedőmön, Ki kell a vérfoltot vennem!
(1853 Arany János)
Hát a nemzetes úrnak nem esett baja a harczban?
(1901 Gárdonyi Géza)
Félreértés ne essék, látok lényeges különbséget regény és történetírás között
(2002 Szegedy-Maszák Mihály)
8a. (rég)
világra jön, születik
A’ tſikók, mellyek tavaſzal esnek, még az el-válaſztásnak ideje érkezik, annyoknál hagyattatnak
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Első Sarkalat tehát az, hogy a’ Borjúk jó időben essenek
(1819 e. Nagyváthy János)
9.
〈annak kif-ére, hogy vmely esemény, tevékenység, dolog vmilyen érzéssel tölt el vkit, ill. vmely tevékenység vmilyen módon megy vkinek〉
Cseh ország tsakugyan a’ Podiebrád hatalma alatt maradt; kinek nehezen esvén, hogy őtet a’ veje minden igaz ok nélkűl támadta meg
(1805 Budai Ézsaiás)
nekünk is jobban esnék négylovas hintón járni
(1842 Nagy Ignác)
Kevés ideig rosszul esett Tibornak ez az első „nagy csalódás”, mint ő nevezte; de azért szerencsésen kiheverte
(1884 Reviczky Gyula)
már könnyebben esik a munka
(1956 Pogány Mária)
az illatos fürdő remekül esett
(1962 Magyar Nemzet ápr. 18.)
nehezére eshetett a beszéd, mert a mondatai végét elharapta
(1981 Grendel Lajos)
halkabban, ne harsogjanak, mert meghallhatja a néni... És az biztos szarul esne neki
(2005 Népszabadság júl. 30.)
9a. (deverbális nomenképzővel ellátott jelzős alannyal)
〈annak kif-ére, hogy a jelzett szóval kifejezett tevékenységet, cselekvést a jelzőben megjelölt módon lehet végezni vmin〉
Ritkán szokott egészen béfagyni; ha pedig egészen járható, igen szép halászat esik rajta
(1796 Vályi András)
Jó pihenés esik zötyögős szekéren
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Az a rész, amelyet a kéz fog, díszítés alá nem kerül, mert úgy nem esnék jó fogás rajta
(1911 Malonyay Dezső)
Bezzeg ez, ez aztán igen, mosolygott az asszony, ezen biztosan jó fekvés esik
(1994 Szabad Föld aug. 9.)
10.
〈tárgy, hely, jelenség, ill. (szellemi, gondolati) dolog〉 van, ill. elhelyezkedik vhol
úgy járatta a’ ſzekerét, hogy annak a’ jövevénynek kotsijához közel esne
(1772 Mészáros Ignác ford.)
a’ hordót ugy kell fektetni, hogy az akona [= nyílás] oldalvást essen
(1835 Némethy József)
távolabb eső vidéken
(1909 Malonyay Dezső)
már június 12-én igénybe kívánják venni a kapubejárattól balra eső földszinti helyiségeket is
(1988 Szabó Kálmán)
Az észak–déli és a kelet–nyugati kereskedelmi forgalomnak is az útjába esünk
(1994 Magyar Hírlap)
A Sturm und Drang lázadó mozgalmának irodalma már kívül esik Verseghy érdeklődési körén
(2007 János-Szatmári Szabolcs)
11.
〈annak kif-ére, hogy szóba hoznak vmit, beszélnek vmiről, ill. elhangzik vmi〉
Mind a’ két réſzrl akkor melly ſzózatok eſtek?
(1777 Baróti Szabó Dávid ford.Baróti Szabó)
az egész afférről sok beszéd esett ma a szabadelvü párt klubjában
(1899 Budapesti Hírlap jún. 4.)
sok szó eshetne pro és contra, hogy az emberek valóban nem változnak-e a történelem folyamán általában s nagy katasztrófák alatt különösen
(1924 Kodolányi János)
Manapság egyre több szó esik az orvosláson belül a rehabilitációról
(2009 Simon Éva–Bakai Judit)
11a. (rég)
hangzik, szól vhogyan vmi
ezek az utolſó német verſek hogy eſnek nyelvünkön?
(1779 Bessenyei György¹)
a’ Deák Nyelvben is az említett hangok [ti. az a, á, e, é, i, í, o, ó, u és ú] hol hoszszan hol röviden esnek
(1808 Pápay Sámuel)
[a nagy fakopáncsot] a hallás meg bizonyára abban segíti, hogy a kopácsolás kongó vagy keményen eső hangjából megtudja, érdemes-e a fáradság vagy nem?
(1899 Chernel István)
ÖU: előreesik, hozzáesik, kettéesik, odaesik, széjjelesik, szembeesik, utánaesik, végigesik
Sz: esedék, eseget
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. esett, eshetett, eshető, ~; ÚMTsz.

Beállítások