eshetőleg módsz és hsz 0 (rég)

I. módsz

1. ’〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy vmely esemény, helyzet, állapot, körülmény bekövetkezését, fennállását stb. (nem valószínűnek, de) elképzelhetőnek, ill. lehetségesnek tartja〉’ ❖ Azt emliti ő [ti. Jókai Mór], hogy vannak talán tagjai pártunknak, kiknek repülő-hidra lesz szükségök, szól eshetőleg kétes elvtársakról (1868 Tisza Kálmán CD58) | Azonos-e [Zerend] eshetőleg Szelénddel? – ez adatokból nehéz lenne eldönteni (1894 Csánki Dezső CD33) | Kétféleképpen akarja-e [Wilson] a középponti két nagyhatalmat kezelni? Ebben nem kis veszedelem rejlik, s ezért eshetőleg hibának bizonyulhat, hogy a békekereső jegyzéket nem együtt, egy jegyzékben küldtük el (1918 Budapesti Hírlap okt. 10. C4706, 2) | [a királyi törvényszék] ama részleteket sem fogja vizsgálat nélkül hagyni, amelyek lehetetlenítik a bűnt, és kizárják a bűnösséget, amelyek eshetőleg az események ráfogott voltára vezetnek! (1931 Krúdy Gyula CD54).

1a. (ksz-szerűen is) ’〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy, es. dolog igény v. szükség esetén vmely további v. az alapesettől eltérő dolgot lehetővé tesz, megenged, ill. előirányoz〉’ ❖ ő Felségét arra kéri, müködjék oda, eshetőleg tettleg is eszközölje, miszerint Epirus Törökországtól elszakittassék (1866 Alföld 8602001, 1) | Kitünt azokból [ti. a kötvénytervezetekből], hogy a kölcsön 40 és eshetőleg 60 millió forintra emelhető ezüstben (1867 Kossuth Lajos CD32) | Budapest vidékén, eshetőleg a Balaton tájon […] kerestetik egy 300–1000 holdas birtok (1904 Pesti Hírlap márc. 17. C5652, [30]) | Az utolsó, ötödik tétel, a királyi tanfelügyelet újjászervezéséről – eshetőleg tanfelügyelői szakvizsga beállításával – szól (1911 Budapesti Hírlap okt. 4. C4699, 9).

2. (ksz-szerűen is) ’〈az alternatívák közül a (leg)ritkább v. a (leg)kevésbé jellemző, ill. a (leg)kevésbé valószínű jelzésére〉’ ❖ tudomásúl vétetett, hogy a választmány nehány tagja, ú. m. hg Odescalchi Arthúr, Nagy Imre, Pesty Frigyes, Thaly Kálmán s eshetőleg még Pauler Gyula vagy Véghelyi Dezső, […] ki fognak rándúlni Nyitra megye néhány nevezetesb családi levéltára előleges búvárlatára (1874 Századok CD57) | Fejérváry komolyan hozzá látott egy nagyobb útazás előkészületeihez Német-, Angol-, Francziaországba, eshetőleg Portugallba (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381001, 82) | [Kisfaludy Sándor] regéi általában románczok, eshetőleg románcz-koszorúk (1891 Heinrich Gusztáv C0208, 91) | A pályázni szándékozók keresztlevéllel, képesítő okmánynyal és eshetőleg szolgálati bizonyitványnyal fölszerelt […] folyamodványukat f. é. junius hó 25-ig alulirt központi kormányhoz terjeszszék be Pannonhalmára (1901 Budapesti Hírlap máj. 30. C0056, 16).

II. hsz

’olykor, esetenként’ ❖ Mindezekért az intézet az A, B, C, D, E és F táblázatok szerinti díjakat követeli előleg, folytatólag és eshetőleg (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [A számkivetés] az előbbi esetben mindig atimiával [= jogfosztással, törvényen kívül helyezéssel] és vagyonelkobzással volt összekötve, utóbbi esetben csak eshetőleg (1894 PallasLex. CD02) | [Adolf Müllner vígjátékai] nagyrészt francia műveknek (eshetőleg igen szabad) átdolgozásai (1896 PallasLex. CD02).

J: esetleg.

Sz: eshetőleges.

eshetőleg módosítószó és határozószó 0 (rég)
I. módosítószó
1.
〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy vmely esemény, helyzet, állapot, körülmény bekövetkezését, fennállását stb. (nem valószínűnek, de) elképzelhetőnek, ill. lehetségesnek tartja〉
Azt emliti ő [ti. Jókai Mór], hogy vannak talán tagjai pártunknak, kiknek repülő-hidra lesz szükségök, szól eshetőleg kétes elvtársakról
(1868 Tisza Kálmán)
Azonos-e [Zerend] eshetőleg Szelénddel? – ez adatokból nehéz lenne eldönteni
(1894 Csánki Dezső)
Kétféleképpen akarja-e [Wilson] a középponti két nagyhatalmat kezelni? Ebben nem kis veszedelem rejlik, s ezért eshetőleg hibának bizonyulhat, hogy a békekereső jegyzéket nem együtt, egy jegyzékben küldtük el
(1918 Budapesti Hírlap okt. 10.)
[a királyi törvényszék] ama részleteket sem fogja vizsgálat nélkül hagyni, amelyek lehetetlenítik a bűnt, és kizárják a bűnösséget, amelyek eshetőleg az események ráfogott voltára vezetnek!
(1931 Krúdy Gyula)
1a. (ksz-szerűen is)
〈annak kif-ére, hogy a megnyilatkozó v. a szóban forgó személy, es. dolog igény v. szükség esetén vmely további v. az alapesettől eltérő dolgot lehetővé tesz, megenged, ill. előirányoz〉
ő Felségét arra kéri, müködjék oda, eshetőleg tettleg is eszközölje, miszerint Epirus Törökországtól elszakittassék
(1866 Alföld)
Kitünt azokból [ti. a kötvénytervezetekből], hogy a kölcsön 40 és eshetőleg 60 millió forintra emelhető ezüstben
(1867 Kossuth Lajos)
Budapest vidékén, eshetőleg a Balaton tájon […] kerestetik egy 300–1000 holdas birtok
(1904 Pesti Hírlap márc. 17.)
Az utolsó, ötödik tétel, a királyi tanfelügyelet újjászervezéséről – eshetőleg tanfelügyelői szakvizsga beállításával – szól
(1911 Budapesti Hírlap okt. 4.)
2. (ksz-szerűen is)
〈az alternatívák közül a (leg)ritkább v. a (leg)kevésbé jellemző, ill. a (leg)kevésbé valószínű jelzésére〉
tudomásúl vétetett, hogy a választmány nehány tagja, ú. m.úgymint hgherceg Odescalchi Arthúr, Nagy Imre, Pesty Frigyes, Thaly Kálmán s eshetőleg még Pauler Gyula vagy Véghelyi Dezső, […] ki fognak rándúlni Nyitra megye néhány nevezetesb családi levéltára előleges búvárlatára
(1874 Századok)
Fejérváry komolyan hozzá látott egy nagyobb útazás előkészületeihez Német-, Angol-, Francziaországba, eshetőleg Portugallba
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
[Kisfaludy Sándor] regéi általában románczok, eshetőleg románcz-koszorúk
(1891 Heinrich Gusztáv)
A pályázni szándékozók keresztlevéllel, képesítő okmánynyal és eshetőleg szolgálati bizonyitványnyal fölszerelt […] folyamodványukat f.folyó ’éppen tartó, folyamatban levő’ é.év junius hó 25-ig alulirt központi kormányhoz terjeszszék be Pannonhalmára
(1901 Budapesti Hírlap máj. 30.)
II. határozószó
olykor, esetenként
Mindezekért az intézet az A, B, C, D, E és F táblázatok szerinti díjakat követeli előleg, folytatólag és eshetőleg
(1872–1874 Jókai Mór)
[A számkivetés] az előbbi esetben mindig atimiával [= jogfosztással, törvényen kívül helyezéssel] és vagyonelkobzással volt összekötve, utóbbi esetben csak eshetőleg
(1894 PallasLex.)
[Adolf Müllner vígjátékai] nagyrészt francia műveknek (eshetőleg igen szabad) átdolgozásai
(1896 PallasLex.)
J: esetleg
Sz: eshetőleges

Beállítások