esküdik (19c+12c4) l. esküszik

esküszik ige 19c+12c4esküdik

1. tn (túlzó is) ’〈elhomályosult jelentéstartalommal fogadkozás, bizonygatás kif-ére is:〉 vmely kijelentést, kül. állítást igazolásul v. ígéretet fogadalomként esküvel megerősít’ ❖ esküſzem [!], hogy annak életével kell adózni, a’ ki ſzerettemnek leg-kiſebb izetlenségre okot adni bátorkodik (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 174) | [ez a tanú] igazat beszél; [...] amaz hamisan esküdött (1839 Szász Károly¹ 8425005, 183) | Óh, megtartom [a szavam]! Igérem! Esküszöm rá! (1881 Jókai Mór CD18) | esküdjön, hogy nem árul el (1941 Békeffi László 9038002, 69) | Ha le kéne futnom ötven métert, esküszöm, ottmaradnék (1997 Magyar Hírlap CD09) | a levegőben piruettező táncosnő bekeretezett fotójáról esküdni mertem volna, hogy őt [ti. az öregasszonyt] ábrázolja (2006–2007 Tábori Zoltán 3305001, 79).

1a. tn esküszik vmire ’〈annak kif-ére, hogy vmely felsőbb hatalomra mint tanújára, ill. vmely értékre mint az eskü biztosítékára hivatkozva ilyen esküt tesz vki〉’ ❖ esküſzöm a’ nagy Iſtenre, és életemre, hogy én téged ſem meg-tsalni, ſem próbálni nem igyekezem (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 262) | A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! (1848 Petőfi Sándor 8366342, 37) | A feleségem életére esküszöm, annyit kaptam érte [ti. húsz pengőt a csizmáért] (1931 Terescsényi György CD10) | [a mexikói] kormány égre földre esküszik, hogy mindent megtesz, ami csak rajta múlik (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. ts ’〈vminek a megtételét, megtartását v. vminek a bekövetkeztét〉 esküvel fogadja, ígéri’ ❖ gyürüket váltottak, és örökös hivséget, és ſzeretetet esküttek egymásnak (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 402) | pártütést esküdtek gyenge nemünk ellen (1834 Vörösmarty Mihály C4536, 137) | képtelenség tehát pártolást esküszni azon kormánynak, mellynek a közösen elismert jóban része nincs (1847 Kossuth Lajos CD32) | A postamester örök titoktartást esküdött (1879 Baksay Sándor C0735, 20) | Sándor halált esküdött a nagygazdák, kivált a halasiak fejére (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 141) | [a szaúdi] királyi család tagjai és a népet képviselő törzsfők hűséget esküsznek az uralkodónak (2007 Népszabadság ápr. 5. C7855, 10).

2. ts (irod v. vál) ’〈esküszöveget〉 elmond, ill. 〈esküt〉(le)tesz’ ❖ Mi vagyunk-e vére még a vérnek, Melyet ontott a szent hét vezér, A midőn nagy Árpád nemzetének Hont szerezni esküt esküvének? (1845 Garay János CD01) | nagy esküt esküszik, hogy újjáteremti a hazát (1908 Hatvany Lajos CD10) | Sinkovits Imre elszavalta a Nemzeti dalt, a refrént a tüntetők együtt esküdték vele (2010 Szakolczai Attila 3290001, 24).

3. tn (kissé biz) ’〈két személy v. vkivel vki〉 házasságra lép, ill. anyakönyvvezető előtt v. egyházi szertartás keretében házasságot köt’ ❖ lett egy gyümölcstelen átkos házas élet; És az isten, a ki mikoron esküdtek, Nem a szóra, hanem le a szívbe nézett (1848 Vajda János 8503011, 35) | Hát akkor mit mondott, midőn Súgár Rózsi néném a takács fiával esküdött? (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Nagyon szerethetik egymást, hogy szegényen esküsznek! (1895 Fővárosi Lapok C0163, 1276) | Esküvő párok, apám, ezek is esküsznek (1922 Móricz Zsigmond 9462055, 90) | Öreg parasztasszony barátnőm, Matis néni például feketében esküdött, és fehérben gyászolt (1989 Polcz Alaine 1120003, 315).

4. tn ’hivatalába, munkakörébe való beiktatása v. katonai szolgálatának megkezdése előtt rendsz. ünnepi külsőségek között esküt tesz (vmire)’ ❖ a’ Jászói Contventbe Prókátornak esküdtem huszonegyed fél esztendős koromba (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 268) | megyek én Bécsbe esküdni király személye körüli miniszternek (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | a katonák a zászlóra esküdnek, tüzérségnél az ágyura is szoktak esküdni (1897 PallasLex. CD02) | a törvénytervezetben nem szerepel az a passzus, hogy az állami tisztségviselők és közjogi méltóságok 2000 után a koronára esküdjenek (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. tn (kissé rég)(esküvel) hűséget fogadva vkinek, ill. vmely eszme, irányzat stb. követésére, képviseletére esküvel kötelezve magát csatlakozik, szegődik vkihez, vmihez v. vki, vmi mellé’ ❖ [a lovasiskolában] tanulja a lovaglást, a ki Marshoz esküszik (1779 Verseghy Ferenc C4441, 15) | Hahnemann lobogójához esküdt orvosi új celebritás (1857 Széchenyi István CD1501) | megyei tiszt oldala mellé esküdtünk (1858 Vasárnapi Újság CD56) | nőül veszem a leányt s közéjük [ti. bosnyákok közé] esküszöm (1889 Kacziány Géza C2470, 180) | Ráduly a német császárhoz esküdött (1930 Móricz Zsigmond CD10).

6. tn esküszik vmire, ritk. vkire ’〈annak kif-ére, hogy a leghitelesebbnek, legjobbnak, legmegbízhatóbbnak, ill. vmely célra a legmegfelelőbbnek, legalkalmasabbnak talál vmit〉’ ❖ Kéntelenek vóltak a’ leg-felnyiltabb ſzemü ifjak-is meſtereiknek beſzédeire esküdni (1790 Decsy Sámuel 7078012, 118) | [Székely Józsinak] Shakspeare volt a szentirása s esküdött a mester minden szavára (1886 Vadnay Károly 8501004, 101) | [Herzen lapja az orosz birodalomban] a forrongás propagandájának mozgató erejévé lett s mindenki a Herzen nevére esküdött (1894 e. Kossuth Lajos 8250007, 251) | Lent, a lapok körül kialakult bohémeirodalomban a fiatalok már tudták, hogy Petőfi az uralkodó csillag, ő rája esküdtek (1909 Schöpflin Aladár CD10) | irodalmi programomban a mozgásra esküszöm, a semmibe bele nem nyugvás elvét hirdetem (1934 Kassák Lajos CD10) | a másik internetes böngészővel folytatott verseny igencsak megosztja a használókat, sokan vannak, akik a Netscape-re esküsznek (1998 Új Könyvek CD29) | már nemcsak a tesztben hitt, hanem a kezelésre is esküdött (2002 Magyar Hírlap CD09).

7. tn esküszik vki ellen (vál) ’teljes elszántsággal, minden erejével vki ellen fordul vki, vmi’ ❖ Nints nékem ellened esküdt ſeregem (1779 Bessenyei György¹ ford.–Voltaire 7044003, 103) | téged bírnom kell, esküdjék bár ég és pokol ellenem (1861 Zlinszky István C4582, 46) | a pék, a mészáros, a fűszeres, mind eljöttek deputációba a püspökhöz, hogy ellenük esküdtem, hogy tönkre akarom őket tenni (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | ellene esküszik minden (1928 Gulácsy Irén 9197002, 13) | [a] válogatott center mintha saját csapata ellen esküdött volna. Ziccereket hagyott ki, reménytelen tripla dobásokra vállalkozott (1996 Magyar Hírlap CD09).

Ö: el~, fel~, meg~, össze~.

ÖU: rá~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. esküdhetik, esküdik, ~; ÚMTsz. esküdik, ~

esküdik lásd esküszik
esküszik ige 19c+12c4
esküdik 19c+12c4
1. tárgyatlan (túlzó is)
〈elhomályosult jelentéstartalommal fogadkozás, bizonygatás kif-ére is:〉 vmely kijelentést, kül. állítást igazolásul v. ígéretet fogadalomként esküvel megerősít
esküſzem [!], hogy annak életével kell adózni, a’ ki ſzerettemnek leg-kiſebb izetlenségre okot adni bátorkodik
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[ez a tanú] igazat beszél; [...] amaz hamisan esküdött
(1839 Szász Károly¹)
Óh, megtartom [a szavam]! Igérem! Esküszöm rá!
(1881 Jókai Mór)
esküdjön, hogy nem árul el
(1941 Békeffi László)
Ha le kéne futnom ötven métert, esküszöm, ottmaradnék
(1997 Magyar Hírlap)
a levegőben piruettező táncosnő bekeretezett fotójáról esküdni mertem volna, hogy őt [ti. az öregasszonyt] ábrázolja
(2006–2007 Tábori Zoltán)
1a. tárgyatlan esküszik vmire
〈annak kif-ére, hogy vmely felsőbb hatalomra mint tanújára, ill. vmely értékre mint az eskü biztosítékára hivatkozva ilyen esküt tesz vki〉
esküſzöm a’ nagy Iſtenre, és életemre, hogy én téged ſem meg-tsalni, ſem próbálni nem igyekezem
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk!
(1848 Petőfi Sándor)
A feleségem életére esküszöm, annyit kaptam érte [ti. húsz pengőt a csizmáért]
(1931 Terescsényi György)
[a mexikói] kormány égre földre esküszik, hogy mindent megtesz, ami csak rajta múlik
(2002 Magyar Hírlap)
1b. tárgyas
〈vminek a megtételét, megtartását v. vminek a bekövetkeztét〉 esküvel fogadja, ígéri
gyürüket váltottak, és örökös hivséget, és ſzeretetet esküttek egymásnak
(1772 Mészáros Ignác ford.)
pártütést esküdtek gyenge nemünk ellen
(1834 Vörösmarty Mihály)
képtelenség tehát pártolást esküszni azon kormánynak, mellynek a közösen elismert jóban része nincs
(1847 Kossuth Lajos)
A postamester örök titoktartást esküdött
(1879 Baksay Sándor)
Sándor halált esküdött a nagygazdák, kivált a halasiak fejére
(1941 Móricz Zsigmond)
[a szaúdi] királyi család tagjai és a népet képviselő törzsfők hűséget esküsznek az uralkodónak
(2007 Népszabadság ápr. 5.)
2. tárgyas (irod v. vál)
〈esküszöveget〉 elmond, ill. 〈esküt〉 (le)tesz
Mi vagyunk-e vére még a vérnek, Melyet ontott a szent hét vezér, A midőn nagy Árpád nemzetének Hont szerezni esküt esküvének?
(1845 Garay János)
nagy esküt esküszik, hogy újjáteremti a hazát
(1908 Hatvany Lajos)
Sinkovits Imre elszavalta a Nemzeti dalt, a refrént a tüntetők együtt esküdték vele
(2010 Szakolczai Attila)
3. tárgyatlan (kissé biz)
〈két személy v. vkivel vki〉 házasságra lép, ill. anyakönyvvezető előtt v. egyházi szertartás keretében házasságot köt
lett egy gyümölcstelen átkos házas élet; És az isten, a ki mikoron esküdtek, Nem a szóra, hanem le a szívbe nézett
(1848 Vajda János)
Hát akkor mit mondott, midőn Súgár Rózsi néném a takács fiával esküdött?
(1859 Vasárnapi Újság)
Nagyon szerethetik egymást, hogy szegényen esküsznek!
(1895 Fővárosi Lapok)
Esküvő párok, apám, ezek is esküsznek
(1922 Móricz Zsigmond)
Öreg parasztasszony barátnőm, Matis néni például feketében esküdött, és fehérben gyászolt
(1989 Polcz Alaine)
4. tárgyatlan
hivatalába, munkakörébe való beiktatása v. katonai szolgálatának megkezdése előtt rendsz. ünnepi külsőségek között esküt tesz (vmire)
a’ Jászói Contventbe Prókátornak esküdtem huszonegyed fél esztendős koromba
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
megyek én Bécsbe esküdni király személye körüli miniszternek
(1892 Mikszáth Kálmán)
a katonák a zászlóra esküdnek, tüzérségnél az ágyura is szoktak esküdni
(1897 PallasLex.)
a törvénytervezetben nem szerepel az a passzus, hogy az állami tisztségviselők és közjogi méltóságok 2000 után a koronára esküdjenek
(1999 Magyar Hírlap)
5. tárgyatlan (kissé rég)
(esküvel) hűséget fogadva vkinek, ill. vmely eszme, irányzat stb. követésére, képviseletére esküvel kötelezve magát csatlakozik, szegődik vkihez, vmihez v. vki, vmi mellé
[a lovasiskolában] tanulja a lovaglást, a ki Marshoz esküszik
(1779 Verseghy Ferenc)
Hahnemann lobogójához esküdt orvosi új celebritás
(1857 Széchenyi István)
megyei tiszt oldala mellé esküdtünk
(1858 Vasárnapi Újság)
nőül veszem a leányt s közéjük [ti. bosnyákok közé] esküszöm
(1889 Kacziány Géza)
Ráduly a német császárhoz esküdött
(1930 Móricz Zsigmond)
6. tárgyatlan esküszik vmire, ritk. vkire
〈annak kif-ére, hogy a leghitelesebbnek, legjobbnak, legmegbízhatóbbnak, ill. vmely célra a legmegfelelőbbnek, legalkalmasabbnak talál vmit〉
Kéntelenek vóltak a’ leg-felnyiltabb ſzemü ifjak-is meſtereiknek beſzédeire esküdni
(1790 Decsy Sámuel)
[Székely Józsinak] Shakspeare volt a szentirása s esküdött a mester minden szavára
(1886 Vadnay Károly)
[Herzen lapja az orosz birodalomban] a forrongás propagandájának mozgató erejévé lett s mindenki a Herzen nevére esküdött
(1894 e. Kossuth Lajos)
Lent, a lapok körül kialakult bohémeirodalomban a fiatalok már tudták, hogy Petőfi az uralkodó csillag, ő rája esküdtek
(1909 Schöpflin Aladár)
irodalmi programomban a mozgásra esküszöm, a semmibe bele nem nyugvás elvét hirdetem
(1934 Kassák Lajos)
a másik internetes böngészővel folytatott verseny igencsak megosztja a használókat, sokan vannak, akik a Netscape-re esküsznek
(1998 Új Könyvek)
már nemcsak a tesztben hitt, hanem a kezelésre is esküdött
(2002 Magyar Hírlap)
7. tárgyatlan esküszik vki ellen (vál)
teljes elszántsággal, minden erejével vki ellen fordul vki, vmi
Nints nékem ellened esküdt ſeregem
(1779 Bessenyei György¹ ford.Voltaire)
téged bírnom kell, esküdjék bár ég és pokol ellenem
(1861 Zlinszky István)
a pék, a mészáros, a fűszeres, mind eljöttek deputációba a püspökhöz, hogy ellenük esküdtem, hogy tönkre akarom őket tenni
(1883 Mikszáth Kálmán)
ellene esküszik minden
(1928 Gulácsy Irén)
[a] válogatott center mintha saját csapata ellen esküdött volna. Ziccereket hagyott ki, reménytelen tripla dobásokra vállalkozott
(1996 Magyar Hírlap)
ÖU: ráesküszik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. esküdhetik, esküdik, ~; ÚMTsz. esküdik, ~

Beállítások