eszmei mn 18B1

1. ’vmely eszme által meghatározott v. annak megfelelő 〈alap, törekvés stb.〉, ill. vmely eszmén alapuló v. abból kiinduló 〈irányzat, áramlat, kapcsolat〉’ ❖ [a szerző] érdekesen vázolja azon hazafiakat, kik ez eszmei mozgalom részesei voltak (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Háboruban ugyis hatalmas erkölcsi tényezők járulnak hozzá a csapatok erejének fokozásához: a haza védelme, a hadjárat eszmei célja, a csapatok becsvágya (1890 Budapesti Hírlap szept. 4. C4737, 2) | Hogyan akarja Tisza az országot kormányozni, amelynek népe visszautasítja retrográd eszméit, melynek intellektuális rétegei minden érzelmi vagy eszmei közösséget megtagadnak vele? (1918 Radó Sámuel CD10) | át voltak hatva koruk uralkodó eszmei törekvéseitől (1928 Hóman Bálint CD42) | Ezen az eszmei alapon komoly írói alkotások születtek (1954 Darvas József 9101010, 193) | a mű [ti. Déry Tibor A befejezetlen mondat című regényének] megszületését segítette bizonyos eszmei kapcsolat a munkásmozgalommal (1966 Ungvári Tamás CD53) | baloldali eszmei elkötelezettségét (2000 Figyelő CD2601).

1a. ’vmely eszmében v. eszmékben megtestesülő, ill. vmely eszme v. eszmék szempontjából tekintett 〈sajátosság, érték stb.〉’ ❖ [a kép] az utólsó itéletet ábrázolja, ’s közösen és méltán csudálhatni ezen márannyiszor ’s olly nagy mesterek által kidolgozott tárgynál, annyi eszmei v. ideai ujságot a’ felfogásban (1835 Jelenkor C8301, 480) | valahányszor a középkori művészet magas tökélyéről van szó, ez mindig inkább eszmei tökélyéről, mintsem kiviteléről értendő (1884 Ipolyi Arnold 8197002, 78) | a műben megszólaló költői értékekre és eszmei mélységekre (1939 Schöpflin Aladár CD10) | eszmei tisztaság, egyértelműség (1957 Méliusz József 9433012, 373) | az egész kossuthi dalhagyomány eszmeileg egységes (1980 NéprajziLex. CD47) | Érezhető ebben a törvényalkotásban [ti. a türelmi rendeletében] a felvilágosodás toleranciaeszméje, amely ekkorra már közös eszmei kincse a továbbra is római katolikus többségű országgyűlésnek (1991 Magyar reformátusok CD1210) | Nem zavarja az alkotásban, azaz saját munkájában, ez az eszmei és formai sokféleség? (1997 Lakáskultúra CD39) | Bibó István eszmei örökségét mindkét csoport [ti. a demokratikus ellenzék és a népi mozgalom] nagy tisztelettel vallotta magáénak (2010 Rainer M. János 3270002, 81).

1b. ’vmely eszmét v. (magasztos) gondolatot kifejező, hordozó 〈tartalom, téma stb.〉’ ❖ De mégis van fokozat, a szerint, a mint a kedély eszmeibb vagy frivolabb tárgyért jő mozgásba (1861 Arany János C6506, 278) | A középkori művészet egyetlen és fő célja: vallásos és etikai eszméket szuggerálni. [...] A formai külsőségekkel és az érzéki igazságokkal, ruhának, drapériának természetességével [a festő] azonban egyáltalán nem törődik, illetve csak annyiban, amennyiben az eszmei témájának, tendenciájának kifejezésére okvetlenül szükséges (1921 Hevesy Iván CD10) | az eszmei tartalom és a valódi megformálás legfontosabb kérdései (1969 Eörsi István ford.–Lukács 9405004, 236) | Vegyünk néhány példát [ti. az aranymetszés érvényesülésére a zenei szerkesztésben]: Kodály Psalmus Hungaricusa 395 ütemből áll, a 245. vagyis a 395×0,618-adik taktus kezdetével esik egybe a mű eszmei mondanivalójának kimondása: „Istenben vessed bizalmadat.” (2001 Természet Világa CD50).

1c. ’vmely eszmében v. eszmékben, eszmék között levő, megvalósuló, történő 〈különbség, változás stb.〉, ill. eszmék közötti v. azok viszonyán alapuló 〈vita, küzdelem stb.〉’ ❖ A positivismus mindig kizárja a magasabb eszmei emelkedést, a transcendentalis eszményi irányt (1878 Ipolyi Arnold CD57) | elvi vagy eszmei harcra vágyó kedv nélkül indult meg a választási küzdelem Bihar megyében (1901 Ady Endre CD0801) | Eszmei viták az értelmiség körében (1959 Darvas Andorné 2056047, 138) | az első keresztények között uralkodó eszmei zűrzavar (1977 Gecse Gusztáv 1057001, 26) | felgyorsult eszmei fejlődést (1993 Horváth Pál¹ CD30) | Az eszmei különbségen túl azonban mégis inkább anyagi indokok játszottak döntő szerepet a pápaság és az első öntudatos nemzeti állam, Franciaország közti harc kirobbanásában (1997 Sághy Marianne CD17).

2. ’vmely eszmét magáénak valló, azt képviselő 〈személy〉, ill. ilyen személyek alkotta 〈közösség〉’ ❖ ha elérjük, hogy a magyarság egységes eszmei közösségbe tömörül, ebben a kisebbségben élőknek, úgy látszik, jelentős munkája és érdemei lesznek (1931 Móricz Zsigmond CD10) | a szocialista átalakulás szervezője és eszmei irányítója (1968 Aczél György 9809006, 17) | a forradalom eszmei vezetői (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 25) | gróf Károlyi István (1791–1881), akit Széchenyi István eszmei társaként, politizáló, templomépítő honfiként ismertek kortársai (1998 Népszabadság febr. 27. C7848, 28) | egykor saját elvtársai, a rendszerváltást követően pedig eszmei ellenfelei próbáltak meg [Nagy Imre] életművéből tetszés szerint válogatni (2003 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’vmely eszménynek (tökéletesen) megfelelő v. azt megtestesítő, ideális 〈dolog, jelenség stb.〉’ ❖ Valami eszmei államforma mozog a fejedben? Te mostanában Platót olvasod, tudom (1936 Pesti Hírlap dec. 30. C5684, 16) | az eszmei játékvezetés előttem mindig a minimálisnál is kevesebb síphasználatban, a legkevesebb beavatkozásban érte el a csúcsot (1974 Zsolt István 9808004, 223) | [a magazinmodellek arca] az eszmei, az ideális arc (1982 D. Hoffmann Márta ford.–Carter 1080003, 168) | A rendszeres testmozgás, az eszmei testsúly megtartása némileg csökkenti a betegség [ti. az emlőrák] előfordulását (2010 Szabad Föld dec. 3. C8396, 28).

4. ’a tapasztalatitól v. az anyagitól független(ül létező), (a) szellemi(hez tartozó) v. az által megragadható 〈dolog, jelenség stb.〉’ ❖ a’ legtisztább, a’ legelvontabb, legeszmeibb közvetlen van, melly míg tisztán gondolathatározások, vagy saját beljegyei után, a’ tiszta ész’ gondolattárgya nem leend, addig = semmi (1838 Athenaeum C0017, 710) | [azon dolgok, amelyek az elmével] semmi viszonyban nem állanak, azokról semmi előleges (tapasztalati vagy eszmei) tudomást nem szerezhetvén, rólok nem is elmélkedhetik (1839 Athenaeum C0019, 564) | a jelen és jövő, még közelebbi benyomása által, felserkenté a költő bensőbb eszmei életét (1861 Arany János C6505, 258) | Az Ő érintkezése az eszmei világgal egy eszmei csatornán, a prófétákon keresztül történt (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | Az esztétikum szerinte [ti. Poszler György szerint] a mítoszból kibontakozva, szekularizálódva teremti meg a maga autonómiáját, az „érzéki-anyagi” és az „eszmei-szellemi” szféra egységében (1989 Grezsa Ferenc 2025073, 157).

5. (csak) elvben, elméletben, ill. gondolatban, képzeletben (meg)levő, létező, ill. elméletben kikövetkeztetett, kiszámított’ ❖ itt kezdém tapasztalni , hogy az eszmei világon kivül létezik való is, melly érzelmünk lánghevét megmutatni képes (1837 Regélő C0461, 308) | gondatlanság által előidézett kazánrobbanás által többeknek sérülése vagy megölése csak eszmei bűnhalmazat volna (1893 PallasLex. CD02) | Az egész egysínű vasút problémája inkább eszmei, mint ténylegesen használható találmány (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 96) | [az eredmény a munkafolyamat] megkezdésekor a munkás elképzelésében, tehát eszmeileg már megvolt (1948 Nagy Tamás ford.–Marx C5061, 192) | erdőjog: a községi, úrbéres erdőből az egy egész jobbágytelek után járó eszmei rész (1977 NéprajziLex. CD47) | [a számlarendszer] kiszámítja az életpálya során a járulékok felkamatolásából adódó eszmei nyugdíjszámla végösszegét (2010 Népszabadság jan. 20. C7858, 17).

5a. ’nem vagyoni jellegű, pénzben nem kifejezhető, szellemi (tevékenység által teremtett) 〈érték〉, ill. ilyen értékű 〈dolog〉’ ❖ Ime ezekben látom t. ünneplő közönség az emlékmü igazi benső jelentőségét, eszmei értékét (1896 Budapesti Hírlap aug. 27. C4743, 5) | A személyiségi jogok közé sorozzák az eszmei tulajdont (eszmei javakon való jogok, Immaterialgüterrechte: szerzői jog) (1925 RévaiNagyLex. C5713, 487) | Az Intézet múltja […] jelent olyan eszmei tőkét, amit nem szabad veszni hagyni (1991 Lövei Gábor 2037026, 1533) | [A Rotary Irodalmi Díj] az elismerés eszmei értékén túl hárommillió forintos pénzjutalommal jár (2008 Népszabadság okt. 10. C7856, 10).

5b. (pénzértékre utaló jelzővel) ’〈kül. vmely ritka, védett élőlényre, műtárgyra vonatkoztatva:〉 a piacon ténylegesen nem érvényesíthető, jelképes, névleges 〈érték, ár〉’ ❖ A veszprémi Ásványolaj Kutató Intézet kérésünkre átadta 100 Ft-os eszmei áron „Dokumator 2” mikrofilm felvevőgépét (1976 Horváth Zoltán² CD52) | [az orvvadászokat] nemcsak az elejtett szarvas húsának megfizetésére (piaci ára 20 ezer forint), hanem eszmei értékének megtérítésére kötelezik, ami 250 ezer forintig terjedhet (1998 Magyar Hírlap CD09) | a közelmúltban ellopott, egyes szakértői becslések szerint 100 milliós eszmei értékkel bíró Vizsolyi Biblia (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. ~, eszmeileg; ÉrtSz.; TESz. eszmél; ÉKsz.

eszmei melléknév 18B1
1.
vmely eszme által meghatározott v. annak megfelelő 〈alap, törekvés stb.〉, ill. vmely eszmén alapuló v. abból kiinduló 〈irányzat, áramlat, kapcsolat〉
[a szerző] érdekesen vázolja azon hazafiakat, kik ez eszmei mozgalom részesei voltak
(1848 Kossuth Hírlapja)
Háboruban ugyis hatalmas erkölcsi tényezők járulnak hozzá a csapatok erejének fokozásához: a haza védelme, a hadjárat eszmei célja, a csapatok becsvágya
(1890 Budapesti Hírlap szept. 4.)
Hogyan akarja Tisza az országot kormányozni, amelynek népe visszautasítja retrográd eszméit, melynek intellektuális rétegei minden érzelmi vagy eszmei közösséget megtagadnak vele?
(1918 Radó Sámuel)
át voltak hatva koruk uralkodó eszmei törekvéseitől
(1928 Hóman Bálint)
Ezen az eszmei alapon komoly írói alkotások születtek
(1954 Darvas József)
a mű [ti. Déry Tibor A befejezetlen mondat című regényének] megszületését segítette bizonyos eszmei kapcsolat a munkásmozgalommal
(1966 Ungvári Tamás)
baloldali eszmei elkötelezettségét
(2000 Figyelő)
1a.
vmely eszmében v. eszmékben megtestesülő, ill. vmely eszme v. eszmék szempontjából tekintett 〈sajátosság, érték stb.〉
[a kép] az utólsó itéletet ábrázolja, ’s közösen és méltán csudálhatni ezen márannyiszor ’s olly nagy mesterek által kidolgozott tárgynál, annyi eszmei v.vagy ideai ujságot a’ felfogásban
(1835 Jelenkor)
valahányszor a középkori művészet magas tökélyéről van szó, ez mindig inkább eszmei tökélyéről, mintsem kiviteléről értendő
(1884 Ipolyi Arnold)
a műben megszólaló költői értékekre és eszmei mélységekre
(1939 Schöpflin Aladár)
eszmei tisztaság, egyértelműség
(1957 Méliusz József)
az egész kossuthi dalhagyomány eszmeileg egységes
(1980 NéprajziLex.)
Érezhető ebben a törvényalkotásban [ti. a türelmi rendeletében] a felvilágosodás toleranciaeszméje, amely ekkorra már közös eszmei kincse a továbbra is római katolikus többségű országgyűlésnek
(1991 Magyar reformátusok)
Nem zavarja az alkotásban, azaz saját munkájában, ez az eszmei és formai sokféleség?
(1997 Lakáskultúra)
Bibó István eszmei örökségét mindkét csoport [ti. a demokratikus ellenzék és a népi mozgalom] nagy tisztelettel vallotta magáénak
(2010 Rainer M. János)
1b.
vmely eszmét v. (magasztos) gondolatot kifejező, hordozó 〈tartalom, téma stb.〉
De mégis van fokozat, a szerint, a mint a kedély eszmeibb vagy frivolabb tárgyért jő mozgásba
(1861 Arany János)
A középkori művészet egyetlen és fő célja: vallásos és etikai eszméket szuggerálni. [...] A formai külsőségekkel és az érzéki igazságokkal, ruhának, drapériának természetességével [a festő] azonban egyáltalán nem törődik, illetve csak annyiban, amennyiben az eszmei témájának, tendenciájának kifejezésére okvetlenül szükséges
(1921 Hevesy Iván)
az eszmei tartalom és a valódi megformálás legfontosabb kérdései
(1969 Eörsi István ford.Lukács)
Vegyünk néhány példát [ti. az aranymetszés érvényesülésére a zenei szerkesztésben]: Kodály Psalmus Hungaricusa 395 ütemből áll, a 245. vagyis a 395×0,618-adik taktus kezdetével esik egybe a mű eszmei mondanivalójának kimondása: „Istenben vessed bizalmadat.”
(2001 Természet Világa)
1c.
vmely eszmében v. eszmékben, eszmék között levő, megvalósuló, történő 〈különbség, változás stb.〉, ill. eszmék közötti v. azok viszonyán alapuló 〈vita, küzdelem stb.〉
A positivismus mindig kizárja a magasabb eszmei emelkedést, a transcendentalis eszményi irányt
(1878 Ipolyi Arnold)
elvi vagy eszmei harcra vágyó kedv nélkül indult meg a választási küzdelem Bihar megyében
(1901 Ady Endre)
Eszmei viták az értelmiség körében
(1959 Darvas Andorné)
az első keresztények között uralkodó eszmei zűrzavar
(1977 Gecse Gusztáv)
felgyorsult eszmei fejlődést
(1993 Horváth Pál¹)
Az eszmei különbségen túl azonban mégis inkább anyagi indokok játszottak döntő szerepet a pápaság és az első öntudatos nemzeti állam, Franciaország közti harc kirobbanásában
(1997 Sághy Marianne)
2.
vmely eszmét magáénak valló, azt képviselő 〈személy〉, ill. ilyen személyek alkotta 〈közösség〉
ha elérjük, hogy a magyarság egységes eszmei közösségbe tömörül, ebben a kisebbségben élőknek, úgy látszik, jelentős munkája és érdemei lesznek
(1931 Móricz Zsigmond)
a szocialista átalakulás szervezője és eszmei irányítója
(1968 Aczél György)
a forradalom eszmei vezetői
(1978 Kabdebó Tamás)
gróf Károlyi István (1791–1881), akit Széchenyi István eszmei társaként, politizáló, templomépítő honfiként ismertek kortársai
(1998 Népszabadság febr. 27.)
egykor saját elvtársai, a rendszerváltást követően pedig eszmei ellenfelei próbáltak meg [Nagy Imre] életművéből tetszés szerint válogatni
(2003 Országgyűlési Napló)
3.
vmely eszménynek (tökéletesen) megfelelő v. azt megtestesítő, ideális 〈dolog, jelenség stb.〉
Valami eszmei államforma mozog a fejedben? Te mostanában Platót olvasod, tudom
(1936 Pesti Hírlap dec. 30.)
az eszmei játékvezetés előttem mindig a minimálisnál is kevesebb síphasználatban, a legkevesebb beavatkozásban érte el a csúcsot
(1974 Zsolt István)
[a magazinmodellek arca] az eszmei, az ideális arc
(1982 D. Hoffmann Márta ford.Carter)
A rendszeres testmozgás, az eszmei testsúly megtartása némileg csökkenti a betegség [ti. az emlőrák] előfordulását
(2010 Szabad Föld dec. 3.)
4.
a tapasztalatitól v. az anyagitól független(ül létező), (a) szellemi(hez tartozó) v. az által megragadható 〈dolog, jelenség stb.〉
a’ legtisztább, a’ legelvontabb, legeszmeibb közvetlen van, melly míg tisztán gondolathatározások, vagy saját beljegyei után, a’ tiszta ész’ gondolattárgya nem leend, addig = semmi
(1838 Athenaeum)
[azon dolgok, amelyek az elmével] semmi viszonyban nem állanak, azokról semmi előleges (tapasztalati vagy eszmei) tudomást nem szerezhetvén, rólok nem is elmélkedhetik
(1839 Athenaeum)
a jelen és jövő, még közelebbi benyomása által, felserkenté a költő bensőbb eszmei életét
(1861 Arany János)
Az Ő érintkezése az eszmei világgal egy eszmei csatornán, a prófétákon keresztül történt
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
Az esztétikum szerinte [ti. Poszler György szerint] a mítoszból kibontakozva, szekularizálódva teremti meg a maga autonómiáját, az „érzéki-anyagi” és az „eszmei-szellemi” szféra egységében
(1989 Grezsa Ferenc)
5.
(csak) elvben, elméletben, ill. gondolatban, képzeletben (meg)levő, létező, ill. elméletben kikövetkeztetett, kiszámított
itt kezdém tapasztalni , hogy az eszmei világon kivül létezik való is, melly érzelmünk lánghevét megmutatni képes
(1837 Regélő)
gondatlanság által előidézett kazánrobbanás által többeknek sérülése vagy megölése csak eszmei bűnhalmazat volna
(1893 PallasLex.)
Az egész egysínű vasút problémája inkább eszmei, mint ténylegesen használható találmány
(1926 TolnaiÚjLex.)
[az eredmény a munkafolyamat] megkezdésekor a munkás elképzelésében, tehát eszmeileg már megvolt
(1948 Nagy Tamás ford.Marx)
erdőjog: a községi, úrbéres erdőből az egy egész jobbágytelek után járó eszmei rész
(1977 NéprajziLex.)
[a számlarendszer] kiszámítja az életpálya során a járulékok felkamatolásából adódó eszmei nyugdíjszámla végösszegét
(2010 Népszabadság jan. 20.)
5a.
nem vagyoni jellegű, pénzben nem kifejezhető, szellemi (tevékenység által teremtett) 〈érték〉, ill. ilyen értékű 〈dolog〉
Ime ezekben látom t.tisztelt ünneplő közönség az emlékmü igazi benső jelentőségét, eszmei értékét
(1896 Budapesti Hírlap aug. 27.)
A személyiségi jogok közé sorozzák az eszmei tulajdont (eszmei javakon való jogok, Immaterialgüterrechte: szerzői jog)
(1925 RévaiNagyLex.)
Az Intézet múltja […] jelent olyan eszmei tőkét, amit nem szabad veszni hagyni
(1991 Lövei Gábor)
[A Rotary Irodalmi Díj] az elismerés eszmei értékén túl hárommillió forintos pénzjutalommal jár
(2008 Népszabadság okt. 10.)
5b. (pénzértékre utaló jelzővel)
〈kül. vmely ritka, védett élőlényre, műtárgyra vonatkoztatva:〉 a piacon ténylegesen nem érvényesíthető, jelképes, névleges 〈érték, ár〉
A veszprémi Ásványolaj Kutató Intézet kérésünkre átadta 100 Ft-osforintos eszmei áron „Dokumator 2” mikrofilm felvevőgépét
(1976 Horváth Zoltán²)
[az orvvadászokat] nemcsak az elejtett szarvas húsának megfizetésére (piaci ára 20 ezer forint), hanem eszmei értékének megtérítésére kötelezik, ami 250 ezer forintig terjedhet
(1998 Magyar Hírlap)
a közelmúltban ellopott, egyes szakértői becslések szerint 100 milliós eszmei értékkel bíró Vizsolyi Biblia
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. ~, eszmeileg; ÉrtSz.; TESz. eszmél; ÉKsz.

Beállítások