esztendős mn és fn (kissé vál)

I. mn 15C3

1. ’Vhány(adik) v. egy éve (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) levő, létező.’

1a. ’vhány(adik) v. egy éve élő, létező 〈ember, állat〉, ill. vhány(adik) éve fejlődő 〈növény(i rész)〉’ ❖ Mennyi idös, avagy hány eſztends a’ beteg ſzemély? (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 601) | eſztends és 9 hónapos Kisded gyermekét meg-ölé (1789 Magyar Kurír C0315, 350) | a’ 8–9 esztendős Ló Agyara egészen tompa (1819 e. Nagyváthy János 8328010, 33) | sehol sem találni olyan hatalmas régi erdőrészleteket, melyekben két–négyszáz esztendős törzsek is százával akadnak, mint itt (1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | harmadik esztendős lucerna (1982 Népszava ápr. 29. C7447, 4) | [Orth György] alig huszonnyolc esztendősen visszavonult (2006 Hegyi Iván 3139001, 11).

1b. (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) vhány(adik) v. egy éve (meg)levő, létező 〈tárgy, dolog, szervezet stb.〉, ill. ennyi ideje zajló, tartó, érvényben levő 〈folyamat, állapot stb.〉’ ❖ Már huſzonhat eſztends F Ispányságomban meg-ſzlvén (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 628) | Nagy számban érkeztek a megyeház folyosójára a városból azok, a kik az esztendős ügy kimenetele iránt érdeklődtek (1889 Pesti Hírlap szept. 21. C5637, 10) | Az öreg Gergő háza talán négyszáz esztendős is megvan már (1912 Malonyay Dezső 8292046, 318) | Ma már több mint egymillió párttag, s mintegy 8.5 millió szavazó jelzi az immár 38 esztendős párt erejét (1958 Népszabadság júl. 5. C1499, 6) | Két és fél esztendős fennállása óta nem először áll nehéz erőpróba előtt az Alkotmánybíróság (1992 Népszabadság máj. 28. C7842, [1]).

1c. ’az az 〈életkor〉, amelyben vmely élőlény v. dolog vhány évet v. vhányadik évét betölt(i), elér(i)’ ❖ [a grófné] valamint önnön maga gyermekét, olly ſzorgalmatoſsággal, és gondviſeléſsel fel-nevelt éppen tizenkét eſztendös koromig (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 225) | Az emse már esztendős korában meggörög (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 63) | mit jelent az „asztma” nevű betegség hatvan és egynéhány esztendős életkorban (1932 Krúdy Gyula CD54) | ezek az új vallási mozgalmak is érjék majd meg a több száz esztendős kort (1997 Országgyűlési Napló CD62).

1d. ’vhány(adik) éve vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben levő 〈személy〉’ ❖ Lyci Kristóf Ur, az Augustána Vallást tartó Beszterczei Egyháznak negyven esztendnél tovább volt nagy érdemü Prédikátora, és azon vallásbéli Hegyi Kerületnek hetedik esztends példás Superintendense (1814 Hazai és Külföldi Tudósítások C0202, [209]) | A’ Budai főgymnasiumbéli harmadik esztendős tanulók’ majalisa (1834 Hasznos Mulatságok C8340, 358) | abból az egy tényből, ahogyan az özvegy turkál, válogat a virágjaim között, én pontosan meg tudom állapítani, hogy akinek viszi, hány esztendős halott (1948 Magyar Nemzet júl. 4. C4788, 5) | Harmincháromban költözött ide, amikor az elöljáróságon véglegesítették. Huszonnyolc éves volt akkor, s szegény Etelkával esztendős házas (1982 Kortárs C6898, 66).

2. ’vmely időponthoz képest vhány évvel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. vhány évvel korábbi 〈esemény〉’ ❖ Sophie Novbr. 11dikén (ez az esztendős innepe öszvekelésünknek) eggy vászonra festett, de öszvegyürve tartott képemet fel akasztotta a’ falra (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 485) | Asch osztrák városban nagy ünnepélyességgel ülik meg Luther születése napjának négyszáz esztendős fordulóját (1883 Pesti Hírlap jún. 5. C5631, 6) | Vasárnap zajlott le Cegléden a két protestáns egyház négyszáz esztendős alapításának nagyszabású, de mégis meleg és bensőséges ünnepe (1927 Pesti Hírlap szept. 20. C5675, 5) | [a Nemzeti Színházban megfeledkeztek Gáti József] huszonöt esztendős jubileumáról, nem ünnepelték meg, nem adták át az őt megillető emlékgyűrűt (1994 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vmely nevezetes esemény vhányadik évfordulója alkalmából tartott, rendezett 〈megemlékezés, ünnepség stb.〉’ ❖ [Falk Pál beszéde,] melyet midőn azon isten szolgája [ti. Kalazanci Szent József] esztendős ünnepléssel tiszteltetnék Szigeten Mármarosban Bor. sz. Károly templomában élő nyelven mondott (1784 Magyar írók élete CD27) | 25 esztendős találkozóra jöttek össze azok, a kik 1898-ban érettségit tettek az intézetben (1923 Budapesti Hírlap jún. 26. C4711, 4) | Budavára visszavételének 250 esztendős emlékünnepén az első nap reggelén Horthy Miklós, Magyarország kormányzója koszorút helyezett el az utolsó budavári basa emlékművén (1936 Budapesti Hírlap szept. 4. C4724, 7) | az ezerszáz esztendős ünnepségeket előkészítő bizottságnak a tagja többek között Novák Ferenc is (1996 Magyar Nemzet márc. 9. C8371, 19).

3. ’vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉’ ❖ 6000 esztendős Idő (1819 Tudományos Gyűjtemény C5505, 29) | az egész provizórium hét sovány esztendős korszakáról, művészeti és irodalmi dolgokról igen sok érdekest olvasunk ez emlékiratokban (1880 Fővárosi Lapok C8096, 733) | csökönyösen álmodik s esztendős időközökben mindig ujabb és ujabb fázisát éli tovább egy álombéli bűnügynek (1903 Budapesti Napló nov. 22. C4885, 5) | a vasutak és az ipari kötvények törlesztési kvótája 37 esztendős határidőt tett valószínűvé (1929 Népszava aug. 20. C7497, 3) | Ha jól emlékszem arra az 1948-tól 1989-ig terjedő 41 esztendős időszakra, amelyet létező szocializmusnak volt szerencsénk ebben az országban nevezni (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’〈(naptári) évben v. vmely évenként ismétlődő (ciklikus) tevékenység egységnyi idejében számolva:〉 vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉’ ❖ Minthogy pedig I. Leopold a’ Spanyol országhoz való jussáról lemondani nem akart, egy tizenhárom esztendős háború ütötte magát ki (1700–1713) (1832 Hasznos Mulatságok C8336, 170) | vánkosokból és dunyhákból egész piramist rakott, mely épen nem volt ugyan tisztának mondható (esztendős por szállott ki belőle) (1877 Beöthy Zsolt C7561, 180) | [az agávék] néha igen sok esztendős meddő állapot után egyszer csak virágoznak (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 56) | Akkor takarították be éppen az esztendős munka gyümölcsét (1957 Szabad Föld jún. 2. C4856, [9]) | tény, hogy voltam Japánban, még ha huszonegy esztendős késéssel is (1995 Nemzeti Sport szept. 19. C8064, 13).

3b. ’vhány v. egy évre való, ill. vonatk., szóló’ ❖ [a földbirtokosok] béres, és részes tselédeikkel esztendős szerződésre léptek (1831 Tudományos Gyűjtemény C7216, 9) | a főváros a budapesti kertészek részére […] husz-huszonöt esztendős bérletre ingatlanokat engedjen át (1912 Budapesti Hírlap máj. 5. C4700, 50) | [1936-ban Tóth Mihály] negyven csikót gondozott. Esztendős fizetsége: húsz pengő készpénz, 16 métermázsa kenyérgabona, egy hold kukoricaföld (1975 Népszabadság júl. 16. C7825, 6) | Magyarország évente egy katonájára 17 ezer dollárt költ. Nyugat-Európában az esztendős átlag 80–85 ezer dollár (1999 Népszava okt. 22. C6268, 7).

3c. (jelző n.) (kissé rég) ’vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉’ ❖ esztendős cselédek (1837 Hasznos Mulatságok C8346, 166) | Erre a szóra tappant be Bócsa Ádám, az esztendős etető (1898 Móra István C3208, 178) | Az új kollektív szabályozza az esztendős alkalmazottak, hónapos és órabéres munkavállalók munkaidejét (1949 Szabad Föld ápr. 3. C1538, 1).

3d. (rég, ritk, Növ) ’egyévi, egynyári 〈növény〉’ ❖ Tsak az kár: hogy [a zab] esztendős plánta (1824 Tudományos Gyűjtemény C5565, 66) | A növényzet gazdag országában vannak oly nemek és fajok, melyek életüket rendesen egy év, nap, sőt néhány óra alatt befejezik. Ilyenek az esztendős növények, több mohák és gombák (1864 Vasárnapi Újság C7378, 264).

4. (jelző n.) ’évi gyakoriságú, évenkénti 〈esemény, rendezvény〉’ ❖ az Anjouk mind heti, mind pedig esztendős vásárokra szóló jogokat számos városoknak osztogattak (1861 Budapesti Szemle C7524, 35) | Ma a British School Society esztendős gyűlése lévén, elmentem az Exeter Hallba (1831 Bölöni Farkas Sándor C6019, 229) | Az esztendős „vizsga” végső eredményét az őszi betakarítás árulja el (1958 Népszabadság okt. 17. C1499, 10).

II. fn 4C (tőszn-i jelzővel, rendsz. tbsz-ban)

’vhány évet betöltött v. annyiadik évében levő személy’ ❖ esztendőnként 500 ifjú Katonák verbuválása állapíttatott meg, melly szám a’ 18 esztendősöktől 35 esztendősökig közül választatik (1822 Hazai és Külföldi Tudósítások C8265, 191) | A húsz s egynéhány esztendősök harsány és használatlan hangja ez (1925 Gyergyai Albert CD10) | Egy tizennyolc esztendős tudja ezt? (1970 Magyar Nemzet márc. 8. C4807, 11) | A 11 esztendősök korosztályában (1995 Magyar Hírlap CD09).

J: éves.

ÖU: egy~, ezer~, fél~, két~, sok~, száz~, tíz~, több~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. esztendő; ÉKsz.; SzT.

esztendős melléknév és főnév (kissé vál)
I. melléknév 15C3
1.
Vhány(adik) v. egy éve (vmilyen állapotban, helyzetben stb.) levő, létező.
1a.
vhány(adik) v. egy éve élő, létező 〈ember, állat〉, ill. vhány(adik) éve fejlődő 〈növény(i rész)
Mennyi idös, avagy hány eſztends a’ beteg ſzemély?
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
eſztends és 9 hónapos Kisded gyermekét meg-ölé
(1789 Magyar Kurír)
a’ 8–9 esztendős Ló Agyara egészen tompa
(1819 e. Nagyváthy János)
sehol sem találni olyan hatalmas régi erdőrészleteket, melyekben két–négyszáz esztendős törzsek is százával akadnak, mint itt
(1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
harmadik esztendős lucerna
(1982 Népszava ápr. 29.)
[Orth György] alig huszonnyolc esztendősen visszavonult
(2006 Hegyi Iván)
1b.
(vmilyen állapotban, helyzetben stb.) vhány(adik) v. egy éve (meg)levő, létező 〈tárgy, dolog, szervezet stb.〉, ill. ennyi ideje zajló, tartó, érvényben levő 〈folyamat, állapot stb.〉
Már huſzonhat eſztends F Ispányságomban meg-ſzlvén
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Nagy számban érkeztek a megyeház folyosójára a városból azok, a kik az esztendős ügy kimenetele iránt érdeklődtek
(1889 Pesti Hírlap szept. 21.)
Az öreg Gergő háza talán négyszáz esztendős is megvan már
(1912 Malonyay Dezső)
Ma már több mint egymillió párttag, s mintegy 8.5 millió szavazó jelzi az immár 38 esztendős párt erejét
(1958 Népszabadság júl. 5.)
Két és fél esztendős fennállása óta nem először áll nehéz erőpróba előtt az Alkotmánybíróság
(1992 Népszabadság máj. 28.)
1c.
az az 〈életkor〉, amelyben vmely élőlény v. dolog vhány évet v. vhányadik évét betölt(i), elér(i)
[a grófné] valamint önnön maga gyermekét, olly ſzorgalmatoſsággal, és gondviſeléſsel fel-nevelt éppen tizenkét eſztendös koromig
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Az emse már esztendős korában meggörög
(1844 e. Edvi Illés Pál)
mit jelent az „asztma” nevű betegség hatvan és egynéhány esztendős életkorban
(1932 Krúdy Gyula)
ezek az új vallási mozgalmak is érjék majd meg a több száz esztendős kort
(1997 Országgyűlési Napló)
1d.
vhány(adik) éve vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben levő 〈személy〉
Lyci Kristóf Ur, az Augustána Vallást tartó Beszterczei Egyháznak negyven esztendnél tovább volt nagy érdemü Prédikátora, és azon vallásbéli Hegyi Kerületnek hetedik esztends példás Superintendense
(1814 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A’ Budai főgymnasiumbéli harmadik esztendős tanulók’ majalisa
(1834 Hasznos Mulatságok)
abból az egy tényből, ahogyan az özvegy turkál, válogat a virágjaim között, én pontosan meg tudom állapítani, hogy akinek viszi, hány esztendős halott
(1948 Magyar Nemzet júl. 4.)
Harmincháromban költözött ide, amikor az elöljáróságon véglegesítették. Huszonnyolc éves volt akkor, s szegény Etelkával esztendős házas
(1982 Kortárs)
2.
vmely időponthoz képest vhány évvel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. vhány évvel korábbi 〈esemény〉
Sophie Novbr.november 11dikén (ez az esztendős innepe öszvekelésünknek) eggy vászonra festett, de öszvegyürve tartott képemet fel akasztotta a’ falra
(1805 Kazinczy Ferenc)
Asch osztrák városban nagy ünnepélyességgel ülik meg Luther születése napjának négyszáz esztendős fordulóját
(1883 Pesti Hírlap jún. 5.)
Vasárnap zajlott le Cegléden a két protestáns egyház négyszáz esztendős alapításának nagyszabású, de mégis meleg és bensőséges ünnepe
(1927 Pesti Hírlap szept. 20.)
[a Nemzeti Színházban megfeledkeztek Gáti József] huszonöt esztendős jubileumáról, nem ünnepelték meg, nem adták át az őt megillető emlékgyűrűt
(1994 Magyar Hírlap)
2a.
vmely nevezetes esemény vhányadik évfordulója alkalmából tartott, rendezett 〈megemlékezés, ünnepség stb.〉
[Falk Pál beszéde,] melyet midőn azon isten szolgája [ti. Kalazanci Szent József] esztendős ünnepléssel tiszteltetnék Szigeten Mármarosban Bor.Borromei sz.szent Károly templomában élő nyelven mondott
(1784 Magyar írók élete)
25 esztendős találkozóra jöttek össze azok, a kik 1898-ban érettségit tettek az intézetben
(1923 Budapesti Hírlap jún. 26.)
Budavára visszavételének 250 esztendős emlékünnepén az első nap reggelén Horthy Miklós, Magyarország kormányzója koszorút helyezett el az utolsó budavári basa emlékművén
(1936 Budapesti Hírlap szept. 4.)
az ezerszáz esztendős ünnepségeket előkészítő bizottságnak a tagja többek között Novák Ferenc is
(1996 Magyar Nemzet márc. 9.)
3.
vhány v. egy évet kitevő, vhány v. egyévnyi 〈időtartam, időszak〉
6000 esztendős Idő
(1819 Tudományos Gyűjtemény)
az egész provizórium hét sovány esztendős korszakáról, művészeti és irodalmi dolgokról igen sok érdekest olvasunk ez emlékiratokban
(1880 Fővárosi Lapok)
csökönyösen álmodik s esztendős időközökben mindig ujabb és ujabb fázisát éli tovább egy álombéli bűnügynek
(1903 Budapesti Napló nov. 22.)
a vasutak és az ipari kötvények törlesztési kvótája 37 esztendős határidőt tett valószínűvé
(1929 Népszava aug. 20.)
Ha jól emlékszem arra az 1948-tól 1989-ig terjedő 41 esztendős időszakra, amelyet létező szocializmusnak volt szerencsénk ebben az országban nevezni
(2001 Országgyűlési Napló)
3a.
(naptári) évben v. vmely évenként ismétlődő (ciklikus) tevékenység egységnyi idejében számolva:〉 vhány v. egy évig tartó, ennyi évnyi időtartamú 〈tevékenység, folyamat stb.〉, ill. ennyi éven át halmozódó v. kialakult, összegyűlt 〈dolog〉
Minthogy pedig I. Leopold a’ Spanyol országhoz való jussáról lemondani nem akart, egy tizenhárom esztendős háború ütötte magát ki (1700–1713)
(1832 Hasznos Mulatságok)
vánkosokból és dunyhákból egész piramist rakott, mely épen nem volt ugyan tisztának mondható (esztendős por szállott ki belőle)
(1877 Beöthy Zsolt)
[az agávék] néha igen sok esztendős meddő állapot után egyszer csak virágoznak
(1926 TolnaiÚjLex.)
Akkor takarították be éppen az esztendős munka gyümölcsét
(1957 Szabad Föld jún. 2.)
tény, hogy voltam Japánban, még ha huszonegy esztendős késéssel is
(1995 Nemzeti Sport szept. 19.)
3b.
vhány v. egy évre való, ill. vonatk., szóló
[a földbirtokosok] béres, és részes tselédeikkel esztendős szerződésre léptek
(1831 Tudományos Gyűjtemény)
a főváros a budapesti kertészek részére […] husz-huszonöt esztendős bérletre ingatlanokat engedjen át
(1912 Budapesti Hírlap máj. 5.)
[1936-ban Tóth Mihály] negyven csikót gondozott. Esztendős fizetsége: húsz pengő készpénz, 16 métermázsa kenyérgabona, egy hold kukoricaföld
(1975 Népszabadság júl. 16.)
Magyarország évente egy katonájára 17 ezer dollárt költ. Nyugat-Európában az esztendős átlag 80–85 ezer dollár
(1999 Népszava okt. 22.)
3c. (jelző n.) (kissé rég)
vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉
esztendős cselédek
(1837 Hasznos Mulatságok)
Erre a szóra tappant be Bócsa Ádám, az esztendős etető
(1898 Móra István)
Az új kollektív szabályozza az esztendős alkalmazottak, hónapos és órabéres munkavállalók munkaidejét
(1949 Szabad Föld ápr. 3.)
3d. (rég, ritk, Növ)
egyévi, egynyári 〈növény〉
Tsak az kár: hogy [a zab] esztendős plánta
(1824 Tudományos Gyűjtemény)
A növényzet gazdag országában vannak oly nemek és fajok, melyek életüket rendesen egy év, nap, sőt néhány óra alatt befejezik. Ilyenek az esztendős növények, több mohák és gombák
(1864 Vasárnapi Újság)
4. (jelző n.)
évi gyakoriságú, évenkénti 〈esemény, rendezvény〉
az Anjouk mind heti, mind pedig esztendős vásárokra szóló jogokat számos városoknak osztogattak
(1861 Budapesti Szemle)
Ma a British School Society esztendős gyűlése lévén, elmentem az Exeter Hallba
(1831 Bölöni Farkas Sándor)
Az esztendős „vizsga” végső eredményét az őszi betakarítás árulja el
(1958 Népszabadság okt. 17.)
II. főnév 4C (tőszn-i jelzővel, rendsz. tbsz-ban)
vhány évet betöltött v. annyiadik évében levő személy
esztendőnként 500 ifjú Katonák verbuválása állapíttatott meg, melly szám a’ 18 esztendősöktől 35 esztendősökig közül választatik
(1822 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A húsz s egynéhány esztendősök harsány és használatlan hangja ez
(1925 Gyergyai Albert)
Egy tizennyolc esztendős tudja ezt?
(1970 Magyar Nemzet márc. 8.)
A 11 esztendősök korosztályában
(1995 Magyar Hírlap)
J: éves
ÖU: egyesztendős, ezeresztendős, félesztendős, kétesztendős, sokesztendős, százesztendős, tízesztendős, többesztendős
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. esztendő; ÉKsz.; SzT.

Beállítások