esztétikai mn 18A

1. ’a művészi minőségekkel, az esztétikum törvényszerűségeivel, a művészet és a műértés elméletével foglalkozó 〈tudomány〉’ ❖ [Greguss Ágost] 1870-ben a budapesti tudományegyetem esztétikai tanszékének rendes tanárává neveztetvén ki, székét „Bevezetés az esztétikai tudományokba” című előadással foglalta el (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | az esztétikának csak egyetlen katedrája van, nem különben a műtörténetnek is, az egész országban (Kolozsvárott nincs sem esztétika, sem műtörténeti tanszék). […] Fejlődhetik-e pl. esztétikai tudomány ilyen körülmények között? (1910 Schöpflin Aladár CD10) | így áll az új esztétikai tudomány szükségképen az esztétikai élmény minőségének, hatásokozó mivoltának stb. megfigyelésében és leírásában (1938 Marót Károly C6588, 21) | Radnóti Sándor esztéta, az esztétikai tudományok doktora (2000 Népszabadság ápr. 28. C5833, 8).

1a. ’az esztétika (vizsgálati) körébe tartozó 〈téma, ismeretanyag〉, ilyen témára, ismeretanyagra vonatk. 〈tudás, műveltség〉, ill. az esztétikával mint tudománnyal v. annak (vizsgálati) körébe tartozó témával, ismeretekkel foglalkozó 〈mű〉’ ❖ Aesthetíkai munkák (1818 Hazai és Külföldi Tudósítások C8257, 88) | Amit pedig érezhetetlenűl ki lehet hagyni valamely aestheticai műből, már az valóban kihagyandó (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 91) | Az esztétikai műveltség az intelligencia betetőzése, koronája, úgy nyugszik rajta, mint a fizikai szépség, az egészségen (1918 Dóczy Jenő CD10) | Friedrich Schiller esztétikai tárgyú nyolcoldalas leveléért 22 ezer márkát, kilenc másik leveléért összesen 34 ezer márkát fizettek (1962 Magyar Nemzet dec. 5. C4800, 4) | Magyarból megmarad az írásbeli [érettségi], ám nem csupán az irodalomtörténeti és az esztétikai ismeretekről kellene számot adni, hanem publicisztikai jellegű dolgozatokat is követelnek majd (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’az esztétika (vizsgálati) körébe tartozó ismeretanyag átadását célzó 〈oktatás, nevelés〉, ill. az esztétika mint (egyetemi) tantárgy oktatását végző 〈tanszék〉, ilyen oktatásra jogosító 〈pozíció〉’ ❖ Az Aeſthetikai Profeſſzorságra Decembernek 26 dik napján vólt Pesten, a’ Concursus (1792 Magyar Hírmondó C5808, 35) | [Beöthy Zsolt] 1882 óta az egyetem esztétikai tanszékén ereje főrészét annak a tudományágnak művelésére fordíthatja, melyre mind tanulmányainak iránya, mind izlése és irodalomtörténeti műveiben is a történelmi felfogással egyenlően nyilatkozó esztetikai érzéke már régtől fogva mintegy ráutalták (1893 PallasLex. CD02) | A humán tárgyak fő feladata változatlanul saját területük Ismereteinek tanítása, a fiatalok világnézeti, politikai erkölcsi, esztétikai fejlesztése (1960 Népszabadság febr. 20. C4812, 3) | Az általános iskolában a fiatalok kapnak bizonyos esztétikai oktatást, de ez főleg az irodalomra korlátozódik (1961 Magyar Nemzet jan. 22. C4799, 9) | Az esztétikai nevelésnek elsősorban az érzékelést, ízlést s a fogékonyságot kell kifejleszteni a fiatalokban (1986 Gábor Éva CD30).

1c. ’az esztétikáról, az annak vizsgálati körébe tartozó művészetről v. a (művészi) szépről vallott 〈felfogás, nézet〉 v. e nézetek vmelyikét képviselő 〈irányzat〉, ill. vminek a megítélésében v. vmely cselekvésben e felfogást érvényesítő 〈megközelítés, szempont〉’ ❖ a’ munkának minden részeiben azon leszünk, hogy a’ gyakorlások fokonként a’ Tanítványt a’ […] aesthetikai gondolkodásnak helyes és világos mivoltával is megismertessék (1818 Hazai és Külföldi Tudósítások C8257, 32–33 között) | Petőfi idejében azután ehhez a belső, esztétikai irányzathoz csatlakozik a külső, a társadalmi: a demokratikus eszmék hatása (1912 Riedl Frigyes CD10) | Kazinczy Ferenc költői és esztétikai iskolájának számos jónevű költője volt (1932 Pintér Jenő CD44) | Az erdőtulajdonos nemcsak esztétikai szempontból akarta e fákat megkímélni, hanem azért, mert azoknak odvaiban rengeteg madár fészkelt (1943 Csekonics Endre 1026001, 18) | Füst Milán esztétikai nézeteinek egyik alappillére, hogy az élet […] nem statikus törvényekre épül, hanem indulatmenetekre, amelyeknek az érzelmek természete szerint van nyitó-, tetőző- és apályszakasza (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. (-lag raggal, hsz-szerűen) ’e felfogás v. az esztétika szempontjait, követelményeit figyelembe véve, ill. az esztétika tudományát tekintve’ ❖ a népszínműnek neve helyett fejlődését venni szemügyre, s magából a lényegből magyarázni jellemét, s jelölni ki esztétikailag jogos határait (1873 Gyulai Pál 8173012, 529) | Nem arról van szó, hogy az ilyen nő ne találna olyan férfira, aki csodálná őt, esztétikailag méltányolná s érzékileg vágyna reá (1908 Szász Zoltán CD10) | az ember, teremtő hajlamánál fogva, a természettel esztétikailag egyenértékű formakonstrukciókat tud létrehozni (1960 Bernáth Aurél 9052001, 360) | poétikailag-esztétikailag igen képzett emberről lévén szó (2008 Gulyás Judit 3126001, 177).

2. ’az esztétikumban, a művészi értékben, kül. a szépben megtestesülő v. vmely mű által hordozott művészi 〈minőség〉, ill. a művészi minőség létrehozásában meghatározó, abban szerepet játszó 〈alkotói eszköz, megoldás, érzék stb.〉’ ❖ Érzését az igazi szépre, ’s nagyra igazíttya az Aesthetikai ízlés (1818 Tudományos Gyűjtemény C5492, 23) | [Bach] zenéje nem nélkülözi a dallamosságot és kifejezést, s komoly erkölcsi tartalma, esztétikai szépsége, mélysége [van] (1893 PallasLex. CD02) | Az esztétikai érzék nélküli, a semmi eredendő művészeti hajlammal nem bíró ősember legprimitívebb vágyainak lélekbeli kiélése végett foglalkozik olyasmivel, ami a mai művészethez hasonlít (1929 Háy Gyula CD10) | Miként lesz abból, ami a művön kívül nem esztétikai, hanem szociális, etikai, világnézeti, történetfilozófiai és így tovább, a művön belül mindezeket a tényezőket magába olvasztó és átformáló, esztétikai minőség (1983 Poszler György 1124006, 179) | A népmese legalapvetőbb esztétikai eszköze [a párhuzamos ismétlés] (1988 Magyar néprajz CD47).

2a. ’a művészi érték megvalósulásában v. vmely művészet gyakorlatában érvényesülő, ill. a művészi értékkel, az esztétikummal kapcsolatban az esztétika tudománya által megfogalmazott 〈szabály(szerűség), tétel stb.〉’ ❖ több ollyan szók-is fordúlnak elő Palugyaiban, (mellyekröl a’ Recensens nem is szóllott) a’ mellyeket az aesthetikai rendszabásokkal megegyeztetni nem lehet (1819 Tudományos Gyűjtemény C5507, 110) | az esztétikai törvénynek érvényesítése (1942 Sík Sándor 9598010, 69) | [Tóth Árpád] nem volt barátja az esztétikai dogmáknak, s ha ájtatosan tisztelte is a méltó hagyományokat, időnkint merészen át tudott lépni szokáson és szabályon (1955 Kardos László 9305001, 296) | a komponálás esztétikai szabályai (2009 Kovács András Bálint 3186001, 38).

2b. ’vmely mű esztétikuma, művészi értéke, ill. vmely hétköznapi jelenség, dolog stb. szépsége, harmóniája stb. által kiváltott 〈hatás, érzés, belső állapot〉 v. annak megtapasztalása során átélt 〈élmény〉’ ❖ Nem is lehet abban semmi poézis, semmi esztétikai élv, hogy egy női alak, nekigyürkőzött jelmezben egy férfialakkal küzdeni kezdjen, minden fordulatnál megsértve a plasztika és a decentia szabályait (1880 Jókai Mór CD18) | Mindenki a maga esztétikai örömét (s így magát) ünnepli abban, ami tetszik neki (1929 Németh László² 9485026, 44) | a berzenkedők, a félreértők, az irodalmi botfülűek sikátor-világában, ha nem is az emberi megkönnyebbülés örömével, de a lélektani és esztétikai gyönyörűség megelégedésével, mind többen ismerik el ezt a szerencsétlen, nagyképességű amerikai regényírót [ti. Hermann Melville-t] (1935 Reményi József CD10) | A zavaró városi fényektől távol már a nézelődés is nagy élményt nyújt, de az esztétikai hatás mellett számos érdekességet rejt azok számára, akik kicsit jobban elmélyednek az égbolt rejtelmeiben (2000 Természet Világa CD50) | A műkorcsolyázás elsősorban esztétikai élményt és kellemes szórakozást, vidám koedukált időtöltést jelentett (2004 Kozák Péter 3188001, 15).

Vö. ÉKsz.

esztétikai melléknév 18A
1.
a művészi minőségekkel, az esztétikum törvényszerűségeivel, a művészet és a műértés elméletével foglalkozó 〈tudomány〉
[Greguss Ágost] 1870-ben a budapesti tudományegyetem esztétikai tanszékének rendes tanárává neveztetvén ki, székét „Bevezetés az esztétikai tudományokba” című előadással foglalta el
(1882 Mikszáth Kálmán)
az esztétikának csak egyetlen katedrája van, nem különben a műtörténetnek is, az egész országban (Kolozsvárott nincs sem esztétika, sem műtörténeti tanszék). […] Fejlődhetik-e pl.például esztétikai tudomány ilyen körülmények között?
(1910 Schöpflin Aladár)
így áll az új esztétikai tudomány szükségképen az esztétikai élmény minőségének, hatásokozó mivoltának stb.s a többi megfigyelésében és leírásában
(1938 Marót Károly)
Radnóti Sándor esztéta, az esztétikai tudományok doktora
(2000 Népszabadság ápr. 28.)
1a.
az esztétika (vizsgálati) körébe tartozó 〈téma, ismeretanyag〉, ilyen témára, ismeretanyagra vonatk. 〈tudás, műveltség〉, ill. az esztétikával mint tudománnyal v. annak (vizsgálati) körébe tartozó témával, ismeretekkel foglalkozó 〈mű〉
Aesthetíkai munkák
(1818 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Amit pedig érezhetetlenűl ki lehet hagyni valamely aestheticai műből, már az valóban kihagyandó
(1826–1827 Toldy Ferenc)
Az esztétikai műveltség az intelligencia betetőzése, koronája, úgy nyugszik rajta, mint a fizikai szépség, az egészségen
(1918 Dóczy Jenő)
Friedrich Schiller esztétikai tárgyú nyolcoldalas leveléért 22 ezer márkát, kilenc másik leveléért összesen 34 ezer márkát fizettek
(1962 Magyar Nemzet dec. 5.)
Magyarból megmarad az írásbeli [érettségi], ám nem csupán az irodalomtörténeti és az esztétikai ismeretekről kellene számot adni, hanem publicisztikai jellegű dolgozatokat is követelnek majd
(1996 Magyar Hírlap)
1b.
az esztétika (vizsgálati) körébe tartozó ismeretanyag átadását célzó 〈oktatás, nevelés〉, ill. az esztétika mint (egyetemi) tantárgy oktatását végző 〈tanszék〉, ilyen oktatásra jogosító 〈pozíció〉
Az Aeſthetikai Profeſſzorságra Decembernek 26 dik napján vólt Pesten, a’ Concursus
(1792 Magyar Hírmondó)
[Beöthy Zsolt] 1882 óta az egyetem esztétikai tanszékén ereje főrészét annak a tudományágnak művelésére fordíthatja, melyre mind tanulmányainak iránya, mind izlése és irodalomtörténeti műveiben is a történelmi felfogással egyenlően nyilatkozó esztetikai érzéke már régtől fogva mintegy ráutalták
(1893 PallasLex.)
A humán tárgyak fő feladata változatlanul saját területük Ismereteinek tanítása, a fiatalok világnézeti, politikai erkölcsi, esztétikai fejlesztése
(1960 Népszabadság febr. 20.)
Az általános iskolában a fiatalok kapnak bizonyos esztétikai oktatást, de ez főleg az irodalomra korlátozódik
(1961 Magyar Nemzet jan. 22.)
Az esztétikai nevelésnek elsősorban az érzékelést, ízlést s a fogékonyságot kell kifejleszteni a fiatalokban
(1986 Gábor Éva)
1c.
az esztétikáról, az annak vizsgálati körébe tartozó művészetről v. a (művészi) szépről vallott 〈felfogás, nézet〉 v. e nézetek vmelyikét képviselő 〈irányzat〉, ill. vminek a megítélésében v. vmely cselekvésben e felfogást érvényesítő 〈megközelítés, szempont〉
a’ munkának minden részeiben azon leszünk, hogy a’ gyakorlások fokonként a’ Tanítványt a’ […] aesthetikai gondolkodásnak helyes és világos mivoltával is megismertessék
(1818 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Petőfi idejében azután ehhez a belső, esztétikai irányzathoz csatlakozik a külső, a társadalmi: a demokratikus eszmék hatása
(1912 Riedl Frigyes)
Kazinczy Ferenc költői és esztétikai iskolájának számos jónevű költője volt
(1932 Pintér Jenő)
Az erdőtulajdonos nemcsak esztétikai szempontból akarta e fákat megkímélni, hanem azért, mert azoknak odvaiban rengeteg madár fészkelt
(1943 Csekonics Endre)
Füst Milán esztétikai nézeteinek egyik alappillére, hogy az élet […] nem statikus törvényekre épül, hanem indulatmenetekre, amelyeknek az érzelmek természete szerint van nyitó-, tetőző- és apályszakasza
(1995 Magyar Hírlap)
1d. (-lag raggal, hsz-szerűen)
e felfogás v. az esztétika szempontjait, követelményeit figyelembe véve, ill. az esztétika tudományát tekintve
a népszínműnek neve helyett fejlődését venni szemügyre, s magából a lényegből magyarázni jellemét, s jelölni ki esztétikailag jogos határait
(1873 Gyulai Pál)
Nem arról van szó, hogy az ilyen nő ne találna olyan férfira, aki csodálná őt, esztétikailag méltányolná s érzékileg vágyna reá
(1908 Szász Zoltán)
az ember, teremtő hajlamánál fogva, a természettel esztétikailag egyenértékű formakonstrukciókat tud létrehozni
(1960 Bernáth Aurél)
poétikailag-esztétikailag igen képzett emberről lévén szó
(2008 Gulyás Judit)
2.
az esztétikumban, a művészi értékben, kül. a szépben megtestesülő v. vmely mű által hordozott művészi 〈minőség〉, ill. a művészi minőség létrehozásában meghatározó, abban szerepet játszó 〈alkotói eszköz, megoldás, érzék stb.〉
Érzését az igazi szépre, ’s nagyra igazíttya az Aesthetikai ízlés
(1818 Tudományos Gyűjtemény)
[Bach] zenéje nem nélkülözi a dallamosságot és kifejezést, s komoly erkölcsi tartalma, esztétikai szépsége, mélysége [van]
(1893 PallasLex.)
Az esztétikai érzék nélküli, a semmi eredendő művészeti hajlammal nem bíró ősember legprimitívebb vágyainak lélekbeli kiélése végett foglalkozik olyasmivel, ami a mai művészethez hasonlít
(1929 Háy Gyula)
Miként lesz abból, ami a művön kívül nem esztétikai, hanem szociális, etikai, világnézeti, történetfilozófiai és így tovább, a művön belül mindezeket a tényezőket magába olvasztó és átformáló, esztétikai minőség
(1983 Poszler György)
A népmese legalapvetőbb esztétikai eszköze [a párhuzamos ismétlés]
(1988 Magyar néprajz)
2a.
a művészi érték megvalósulásában v. vmely művészet gyakorlatában érvényesülő, ill. a művészi értékkel, az esztétikummal kapcsolatban az esztétika tudománya által megfogalmazott 〈szabály(szerűség), tétel stb.〉
több ollyan szók-is fordúlnak elő Palugyaiban, (mellyekröl a’ Recensens nem is szóllott) a’ mellyeket az aesthetikai rendszabásokkal megegyeztetni nem lehet
(1819 Tudományos Gyűjtemény)
az esztétikai törvénynek érvényesítése
(1942 Sík Sándor)
[Tóth Árpád] nem volt barátja az esztétikai dogmáknak, s ha ájtatosan tisztelte is a méltó hagyományokat, időnkint merészen át tudott lépni szokáson és szabályon
(1955 Kardos László)
a komponálás esztétikai szabályai
(2009 Kovács András Bálint)
2b.
vmely mű esztétikuma, művészi értéke, ill. vmely hétköznapi jelenség, dolog stb. szépsége, harmóniája stb. által kiváltott 〈hatás, érzés, belső állapot〉 v. annak megtapasztalása során átélt 〈élmény〉
Nem is lehet abban semmi poézis, semmi esztétikai élv, hogy egy női alak, nekigyürkőzött jelmezben egy férfialakkal küzdeni kezdjen, minden fordulatnál megsértve a plasztika és a decentia szabályait
(1880 Jókai Mór)
Mindenki a maga esztétikai örömét (s így magát) ünnepli abban, ami tetszik neki
(1929 Németh László²)
a berzenkedők, a félreértők, az irodalmi botfülűek sikátor-világában, ha nem is az emberi megkönnyebbülés örömével, de a lélektani és esztétikai gyönyörűség megelégedésével, mind többen ismerik el ezt a szerencsétlen, nagyképességű amerikai regényírót [ti. Hermann Melville-t]
(1935 Reményi József)
A zavaró városi fényektől távol már a nézelődés is nagy élményt nyújt, de az esztétikai hatás mellett számos érdekességet rejt azok számára, akik kicsit jobban elmélyednek az égbolt rejtelmeiben
(2000 Természet Világa)
A műkorcsolyázás elsősorban esztétikai élményt és kellemes szórakozást, vidám koedukált időtöltést jelentett
(2004 Kozák Péter)
Vö. ÉKsz.

Beállítások